นายอโนเวช

แซ่ จ๋าว

รหัสนักศึกษา 520210264

เพลง ความเชื่อ
ศิลปิ น : Bodyslam
มันเกือบจะล้มมันเหนื่อยมันล้าเหมือนแทบขาดใจ
จะกลับดีไหมถ้าเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้นยังถามใจ
หรื อมันจะเป็ นอะไรที่ผิดและฉันเองที่หลงทาง

เดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝัน

ตลอดชีวติ ฉันเชื่อในสิ่ งที่คิด
ชีวติ มันต้องเดินตามหาความฝันหกล้มคลุกคลานเท่าไหร่

มันจะไปจบที่ตรงไหนเมื่อเดินเท่าไหร่ มนั ก็ไปไม่ถึง เดินต่อช้าๆไม่อยากปล่อยฝันให้มนั หลุดมือ
ที่สงั่ ให้ฉนั ไปต่อก็คือความเชื่อเท่านั้น

ถ้าในวันนี้เรี่ ยวแรงยังเหลือก็ยงั ต้องฝันต้องก้าวไป

ตลอดชีวติ ฉันเชื่อในสิ่ งที่คิด

แม้ไม่วา่ มันจะถูกหรื อผิดจะขอทาสุดหัวใจ

ชีวติ มันต้องเดินตามหาความฝันหกล้มคลุกคลานเท่าไหร่

มันจะไปจบที่ตรงไหนแต่จะยังไงก็ตอ้ งไปให้ถึง

ที่สุดถ้ามันจะไม่คุม้ แต่มนั ก็ดีที่อย่างน้อยได้จดจาว่าครั้งนึงเคยก้าวไป
แค่คนที่เชื่อในความฝันจะเหน็ดจะเหนื่อยก็ยงั ต้องเดินต่อไป
ฉันท้อแท้สกั กี่ทียงั มีหวัง แม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกล
แม้ทอ้ แท้สกั กี่ทียงั มีหวังแม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกล

แม้ฉนั ล้มฉันก็คงไม่ตาย ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจ
แม้ฉนั ล้มฉันก็คงไม่ตาย

ชีวติ มันต้องเดินตามหาความฝันหกล้มคลุกคลานเท่าไหร่
ที่สุดถ้ามันจะไม่คุม้ แต่มนั ก็ดีที่อย่างน้อยได้จดจาว่าครั้งนึงเคยก้าวไป
แค่คนที่เชื่อในความฝันจะเหน็ดจะเหนื่อยก็ยงั ต้องเดินต่อไป
ฉันท้อแท้สกั กี่ทียงั มีหวัง
แม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกล
แม้ฉนั ล้มฉันก็คงไม่ตาย
ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจ

แม้ทอ้ แท้สกั กี่ทียงั มีหวัง
แม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกล
แม้ฉนั ล้มฉันก็คงไม่ตาย
ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจ

ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจ

มันจะไปจบที่ตรงไหนแต่จะยังไงก็ตอ้ งไปให้ถึง

นายอโนเวช แซ่ จ๋าว รหัสนักศึกษา 520210264 เพลง ความเชื่อ ศิลปิ น : Bodyslam เหตุผลทีช่ อบ เพราะ เมื่อฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจให้สู้ต่อไป เพลงความเชื่อเป็ นเพลงที่ให้กาลังใจ ในบางเวลาที่ยากลาบาก มีความทุก หรื อท้อแท้จากการเรี ยน เมื่อได้ฟังเพลงนี้แล้ว ทาให้รู้สึกว่ามีกาลังใจในการเรี ยน ทาให้มีเป้ าหมายในอนาคต ขอเพียงแค่มีความชื่ อเท่านั้น ก็พร้อมที่จะก้าว เดิน ต่อไป ไม่วา่ ต้องเจอกับอุปสรรค์มากมายสักเพียงใดก็ไม่หวัน่ และผมคิดว่าเพลงนี้เนื้ อหามันตรงดี และเนื้ อหา ก็เป็ นเพลงที่ให้กาลังใจ และเหมาะสาหรับคนทุกวัย ทาให้คนทุกวัยสามารถฟังได้ การนาไปสอนในวิชาคณิตศาสตร์ นาไปสอนเรื่ อง ความน่าจะเป็ น สอนให้นกั เรี ยนได้คิดว่าในอนาคตของนักเรี ยน นักเรี ยนอยากจะเป็ นอะไรบ้าง สิ่ งที่นกั เรี ยนอยากจะเป็ นทั้งหมดนั้นก็คือ sample space หรื อเหตุการณ์ที่เป็ นไปได้ท้ งั หมด ส่ วนอาชีพที่นกั เรี ยนได้เป็ นในอนาคต ก็คือ event หรื อ เหตุการณ์ที่เราสนใจ นัน่ เอง โดยมีขอ้ แม้วา่ อาชีพที่นกั เรี ยนอยากจะเป็ นนั้นต้องอยากจะเป็ น เท่า ๆ กัน เมื่อนาจานวนเหตุการณ์ที่เราสนใจหารด้วยเหตุการณ์ที่เป็ นไปได้ท้ งั หมดก็จะได้ความน่าจะเป็ นนัน่ เอง .