ØéتVØkV

ÃBªì kaïVâ½
ØéتVØkV ¸460e

!

&

\½ïèMçB© ÃB[Ã|Ýmk>uz x[A ÃBªì kaïVâ½çB© ýÝm ¶]_ Ö¦D
ØÃu®^á xÂþB\Vªß ØÄF]ïçá¥D ÃVmïV©ÃVï ÖòÂzD ka xçÅïçá¥D
Ø>öÍm ØïV^¼kVD.

xÂþB z¤©Aï^ :
ª
ª

ª

ÖÍ>Ý >BVö©¸çª© ÃB[Ã|Ýmk>uz x[A ØéتVØkV ÃVmïV©A \u®D
ØÃVmÝ >ïk_ çï¼Bâ½çª x¿kmD kVEÂï¡D.
ÖÍ> çï¼Bâ½[ Eé kaxçÅïçá Àºï^ sõ¼¦Vü (Ãéïè) 7M_
ÃB[Ã|Ýmk>Vï ïò]ÂØïV^á í|D. Àºï^ \uÅ sõ¼¦VçÄ ÖBÂzD
xçÅïçá ¶¤Í]òÍ>V_ Eé kaxçÅï^ Äu® sÝ]BVÄ\Vï Ö]_
Ø>[æéVD. Àºï^ \uÅ ÖBºz(Âz) xçÅïçá© ÃB[Ã|Ý]lòÍ>V_
¶çkï^ ÖÂïèMÂzD ïèM© ÃB[ÃVâ| xçÅÂzD ØÃVòÍ>Vm.
ÖÍ> çï¼Bâ½_ sköÂï©Ã|D ¶Dĺï^ ØÃòDÃV[ç\BVª \V]öï¹_
c^áçk© ¼ÃV[Åm>V[. gªV_ ÖÂçï¼B| sköÂzD Eé ¶Dĺï^
cºï^ ïèMl_ Ö¦D ØÃÅV\KD ÖòÂïéVD. ¼\KD / ¶_ém cºï^
ïèMl_ c^á Eé ¶Dĺï^ Öºz z¤©¸¦©Ã¦V\KD ÖòÂïéVD.

ïâ|©ÃVâ| ¶¤s©A
Àºï^ ¼\KD sëºï^ \u®D >ïk_ï^ ¶¤B
http://consumersuport.lenovo.com ¨[Å kçé>áÝ]uzß ØÄ[® ÃBªì
kaïVâ½ï^ \u®D çï¼B|ïçá© ÃVìÂï¡D.

x>_ Ã]©A (åkDÃì 2011)
c

Ã]©Aöç\ ØéتVØkV 2011

kç«BçÅÂzâÃ⦠>ç¦ \u®D cöç\ï^ Ãu¤B ¶¤s©A : >«¡ï^ \u®D Ø\[ØÃVòâï^
gþBçk ØÃVm ¼Äçk WìkVïÝ][ ΩÃÍ>D 'GSA' s[ ¶½©Ãç¦l_ kwºï©Ã|þÅm.
ÃB[Ã|Ý>©Ã|D cuÃÝ]ï^, ÃB[ÃV|ï^ ¶_ém Øk¹©Ã|ÝmD >[ç\ï^ gþBçk ΩÃÍ>
¨õ GS-35F-05925-_ z¤©¸¦©Ãâ|^á ïâ|©ÃV|ïÓÂz câÃâ¦çkBVzD.

ØÃVòá¦ÂïD
¶Ý]BVBD (¶) Ãz] - 1 cºï^ ïèMçB© Ãu¤Ý Ø>öÍm ØïV^Óºï^ 1
¼\_Ãz] ÃVìçkÂz . . . . . . . . . . . . . . 2
Ö¦©Ãz] ÃVìçkÂz . . . . . . . . . . . . . . 3
ké©Ãz] ÃVìçkÂz . . . . . . . . . . . . . . 4
x[ÃÂï ÃVìçkÂz . . . . . . . . . . . . . . 5
ÿµ©Ãz] ÃVìçkÂz . . . . . . . . . . . . . . 6
¶Ý]BVBD (¶) Ãz] - 2 ¶½©Ãç¦çBÝ Ø>öÍm ØïV^Óºï^ . . . . 7
x>_ ÃB[ÃV| . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
çï¼Bâ½çª© ý¥ºï^ . . . . .
. . . . . . . 7
t[ Öçð©¸uz . . . . . . . . . . . . . . . 7
ïèM ÖBÂï©Ã¦ . . . . . . . . . . . . . . . 8
ïâ¦ç\©A (Configuring) ÖBÂzxçÅ . . . . . . . . . 8
#ºzWçé(Sleep State) (¶) x¿ W®Ý>D (Shutdown) ØÄFB . . 8
t[ïé[ (Battery) \u®D t[ æ«VÂþ (AC adapter)
t[ æ«VÂþ ÃB[ÃV| . . . . . . . . . . . . . . 9
t[ïéM[ >[ç\ ¶¤>_ . . . . . . . . . . . . 9
t[ïéM_ t[¼ªuÅD ØÄF>_ . . . . . . . . . . 9
t[ïé[ Ø>Vz©çà ¶ïu®>_ . . . . . . . . . . . 9
t[ïéçª çïBVÓ>_ . . . . . . . . . . . . . 10
Ø>V| ¶â禩 (Touch pad) ÃB[ÃV| . . . . . . . . . . . . 11
sçÄ©Ãéçï© (Key Board) ÃB[ÃV|. . . . . . . . . . . . 11
¨õ >á sçÄ©Ãéçï . . . . . . . . . . . . . . 12
ÖBÂz sçÄï¹[ (Function Key) ÖçðWçéï^ . . .
. 13
Øk¹©AÅ ÄV>ªºïçá ÖçðÝ>_ . . . . . . . . . . . . 14
USB ÄV>ªºïçá (¥MkìÄ_ æöB_ü) ÖçðÝ>_
. . . . 14
EÅ©A sçÄï^ \u®D ØÃVÝ>V[ï^ . . . . . . . . . . . 15
ïèMl[ WçéïVâ½ï^ (System Status Indicator) . . . . . . . 16
ïèMl[ ÃVmïV©A . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Îò ÃVmïV©A ¶ç\©A (¯â|) ÖçðÝ>_ (kwºï©Ã¦s_çé) . . 16
ï¦¡ß ØÄVuïçá© ÃB[Ã|Ým>_ . . . . . . . . . . 17
¶Ý]BVBD (¶) Ãz] - 3 ÖçðB>á kçé Öçð©¸uz . . . . . 19
ïD¸ ka (Wired) Öçð©A
. . . . . . . . . . . . . 19
k[ØÃVò^ Öçð©Aï^ . . . . . . . . . . . . . 19
Ø\[ØÃVò^ Öçð©Aï^ . . . . . . . . . . . . 19
ïD¸l_éV ka (Wireless) Öçð©Aï^ . . . . . . . . . . 21
Wi-Fi/wi MAX ÃB[ÃV| . . . . . . . . . . . . . . 22
c

Ã]©Aöç\ ØéتVØkV 2011

i

¶Ý]BVBD 4. ØéتVØkV ÎòsçÄ *âA (OneKey Rescue) xçÅ . .
sõ¼¦Vü ÖBÂzxçÅ 7-_ ØéتVØkV Îò sçÄ \òx窡
(OneKey Recovery) ÃB[ÃV| . . . . . . . . . . . . .
\uÅ ÖBÂz xçÅï¹_ ØéتVØkV ÎòsçÄ *âA xçÅ© ÃB[ÃV|
Îò *âA kâ| (Recovery Disc) còkVÂz>_ . . . . . . . .
¶Ý]BVBD 5 ïèMçB© ÿmÃVìÝ>_ . . . . .
. . .
¶½Âï½Â ¼ïâï©Ã|D sªVÂï^ . . . . . . . . . . . .
ïèMçBß ÄöØÄF>_ . . . . . . . . . . . . . .
ïVâEl[ (Display) EÂï_ï^
. . . . . . . . . . .
ï¦¡ß ØÄV_ (Password) EÂï_ï^ . . . . . . . . . .
#ºzWçé (Sleep Mode) (¶) ØÄBéVu¤òÝ>_ (Hibernation)
Wçél_ kòD EÂï_ï_ . . . . . . . . . . . . .
ïèM ]ç«ß EÂï_ï^ . . . . . . . . . . . . .
Îo Wçéï¹_ kòD EÂï_ï^ . . . . . . . . . . .
t[ïéM_ EÂï_ï^ . . . . . . . . . . . . . .
k[kâ| ÖBÂþß (Hard Disc Drive) EÂï_ï^ . . . . . . .
Ø>V¦Âïß EÂï_ï^ . . . . . . . . . . . . . . .
ÎòsçÄ *âA xçÅl[ EÂï_ï^ . . . . . . . . . .
\uÅ EÂï_ï^ . . . . . . . . . . . . . . . .
¸[M窩A ¶. CRU ¶¤¡®Ý>_ï^ . . . . . . . . . .
t[ïé[ \VuÅD . . . . . . . . . . . . . . . .
k[kâ| ÖBÂþ \VuÅD . . . . . . . . . . . . . .
WçªkïÝ Ø>Vz] (Memory) \VuÅD . . . . . . . . . . .
ι ÖBÂþ (Optical Dirve) \VuÅD . . . . . . . . . . . .
kèïß E[ªºï^ . . . . . . . . . . . . . . .

ii ÃBªì kaïVâ½

. 23
.
.
.
.
.
.
.
.

23
23
24
29
27
28
28
29

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

29
30
30
31
.31
31
32
32
35
35
36
40
43
44

¶Ý]BVBD 1. cºï^ ïè©ØÃV¤çBÝ Ø>öÍm ØïV^Óºï^
Ö© Ãz] Öçð©¸ï^ (Concenter) (¶) ÖçðÂzD Ãz]ï^ c^á Ö¦ºïçá©
Ãu¤B >ïk_ïçáÝ >òþÅm
ª ¼\_Ãz] ÃVìçkÂz ÃÂïD 2
ª Ö¦m Ãz] ÃVìçkÂz ÃÂïD 3
ª kém Ãz] ÃVìçkÂz ÃÂïD 4
ª x[Ãz] ÃVìçkÂz ÃÂïD 5
ª ÿµ©Ãz] ÃVìçkÂz ÃÂïD 6

c

Ã]©Aöç\ ØéتVØkV 2011

1

ïVâEÝ]ç«çB J|D¼ÃVm ïVâEÝ ]ç«ÂzD sçÄ©ÃéçïÂzD Öç¦l_ ¼ÃªV.¼\_ Ãz] ÃVìçkÂz z¤©A : cºï^ ïèM ¼\uïVõ¸Âï©Ã⦩ æÝç>s¦ Äu® \V®Ãâ½òÂï í|D. ØÃ[æ_ ¶_ém Ö>« ØÃVòâïçá çkÝms¦Vyìï^. 2 ÃBªì kaïVâ½ . cºï^ ïkªÝ]uz : cºï^ ïèMÝ ]ç«çB 1300Âz¼\_ ]ÅÂïVyìï^. ¶©Ã½ çkÝmsâ| cºï^ \½ÂïèMçB J|D¼ÃVm ïVâEÝ]ç« ¶ç\©A ¼Ä>D ¶ç¦B í|D. ÃB[ÃV| WçÅ¡u®.

1 ÎòºþçðÍ>© æ©Ã]¡ (Integrated Camera) ïòs (Eé \V]öï¹_ \â|D) : æ©Ã]¡ (Video) Ø>V¦ì¸uïVï ÖÂïòsçB© ÃB[Ã|Ý>éVD. ÄÂ]kVFÍ> ÎoWçéïçá kwºzþ[Ū. 3 ïèM ïVâE ]ç« (Display) : LCD BV_ gª ïèM ïVâEÝ]ç« ¸[تV¹¥¦[. 2 Ø>V¦ìA xïD : Øk¹©AÅ ïVâE ÄV>ªºïçá ÖçðÂþÅm. z«_ kìðçª (Voice Narration) ( ¶) ¨¹B z«_ Ã]¡ï^ gþBku¤uz cüBVï©Ã|Ý>éVD. 5 t[ Öçð©A (Power) ØÃVÝ>V[ : Ö©ØÃVÝ>Vçª ¶¿Ý]ªV_ ïèM ÖBºïÝ Ø>V¦ºzD 6 Îò sçÄ *âA xçÅ (One Key Rescue System) ØÃVÝ>V[: ïèM W®Ý>D ØÄFB©Ãâ| ÖòÂzD¼ÃVm ÖÍ> ØÃVÝ>Vçª ¶¿Ý]ªV_ Îò sçÄ *âA xçÅ (W®k©Ãâ½òÍ>V_) ¼>V[®D. z¤©A : ¼\KD sëºïÓÂz© ÃVìÂï ""Ø>V| ¶â禩'' (Touch Pad) ÃB[ÃV| ÃVìÂï 11 Ö¦© Ãz] ÃìçkÂz 1 Øï[Eº¦[ Ãz] (¶) >Vµ (Kensington Slot): Öº¼ï Îò ÃVmïV©A© ¯â| (Lock) ¶ç¦©A/xçÅ ÖçðÂïéVD (kwïºï©Ã¦s_çé). z¤©A : ¼\KD sëºïÓÂz (Instruction) ÃVìÂï ""Öº¼ï Îò ÃVmïV©A© ¯â| ÖçðÂï¡D'' (kwºï©Ã¦s_çé). 2 ïD¸l_éV ¶çékVºþ (Antennas) (Eé \V]öï¹_ \â|D): ïèMl[ c^ïâ¦ç\©¸_ ¶ç\Âï©Ãâ|^á ïD¸l_éV kçï ¶çékVºþ Öçð©Aï^ t[ïVÍ> ¶çéï¹[ Ø>V¦ìçà c®] ØÄFþ[Ū. 8 ïâ¦ç\©A ÎokVºþï^ (Built-in Microphone): câïâ¦ç\Âï©Ã⦠ÎokVºþ (Öç«ßÄ_ zçÅ©ÃVЦ[) Jé\Vï ïVâE© ÃökìÝ>çª (Conference). ¶Ý]BVBD 1 cºïám ïèMçB© Ãu¤Ý Ø>öÍmØïV^áºï^ 3 . z¤©A : ¼\KD sëºïÓÂz ÃVìÂï¡D ""ÎòsçÄ *âA xçÅ'' ÃÂïD 23 7 ïèMl[ WçéïVâ½ï^ (Indicators): ¼\KD sëºïÓÂz ""ïèMl[ Wçé ïVâ½ï^'' ÃÂïD 15 ÃVìÂï. 9 Ø>V| ¶âç¦ (Touch Pad): kwÂï\Vª ·â½l[ (Mouse) ØÄB_ÃV|ïçá Ø>V| ¶âç¦l[ JéD ØÄFB x½¥D. íìç\BVª \u®D Ø>¹kVªÂ ïVâEïçá kwºzþÅm. 4 ÎoØÃòÂþ (Speaker) : Öòkçï >[ç\ØïVõ¦ Îo ØÃòÂþï^ cBì>«\Vª. ÃÂïD16.

ÃÂïD . 4 RJ-45 Ø>V¦ìA xïD (Port) : Ö©Ãz] ïèMl[ Îo ι >ïkçé ¶Ð\]ÂzD ~Ø>ì Øåâ (Ethernet) ¨[Å kçé >áÝç> Öçð©Ãm. 3 kém ÃÂï© ÃVìçk 1 ιlB_ kâ|ÂïVª ÖBÂþ (optical drive) : ýÂï¡D (ïVb>_) / Ã]¡ ØÄF>_ Öku¤uïVª ιkâ|Âïçá ÖBÂï. ïkªÝ]uz : ¶]ï¼å«D ¶]ï Ä©>\Vï Îo ¶áçk Àºï^ ¼å«½BVï ¼ïâzD ¼ÃVm "ØÄs©ÃçÅ' ÃV]©Ãç¦þÅm. 3 AC t[ æ«VÂþ ØÄòþ (AC Power Adaptor) : AC t[æ«VÂþçB ÖçðÂï¡D.sE¤ ¶|Âzï^ (Fan Louvers) : câAÅ Øk©ÃÝç>ß E>ŽÂzD (¶)zçÅÂzD z¤©A : c®] ØÄFm ØïV^Óºï^ sE¤ ¶|Âzï^ ¨m¡D >ç¦ ØÄFB©Ã¦s_çé ¶_ém ïèM ¶]ï ó¦VªV_ ÃV]©¸uz c^áVïéVD. 7 >çé ¼ÃV[ï^(Headphone) ØÄòþ¦D : Øk¹©AÅ\Vï ïVmka (¶) >çé ¼ÃV[ïçá ÖçðÂzD Ãz].9 4 ÃBªì kaïVâ½ . z¤©A : ¼\KD sëºïÓÂz© ÃVìÂï "ïD¸ Öçð©A' ÃÂïD -19 5 USB ÄV>ª Öçð©AxïD : USB ÄV>ªºïÓ¦[ ÖçðÂzD Ãz] z¤©A : ¼\KD sëºïÓÂz ÃVìÂï "USB ÄV>ªºïçá Öçð©Ãm' ÃÂïD-14 6 ÎokVºþ ØÄòþ Ö¦D (Microphone Jack) : Øk¹©AÅ\Vï Îo kVºþlçª (ïçá) ÖçðÂþÅm. z¤©A : ¼\KD sëºïÓÂz© ÃVìÂï "USB ÄV>ªºïçá ÖçðÝ>_' ÃÂïD-14. z¤©A : ¼\KD sëºïÓÂz© ÃVìÂï AC (¶¦V©¦ì) t[æ«VÂþ \u®D t[ïé[ï^ ÃB[ÃV|. 2 USB Ø>V¦ìA xïD : USB ÄV>ªºïçá ÖçðÂþÅm.

2 sE¤ ¶|Âzï^ : câAÅD °uÃ|D Øk©ÃÝç> zçÅÂï c>¡þÅm.x[Ãz] (¶) x[ ÃÂïD ÃVìÂï 1 ÎòºþçðÍ> ïD¸l_éVß ÄV>ªÝ][ Wçé \Vu¤ (Wireless Device Switch) ÖBÂï / W®Ý> (Eé \V]öï¹_ \â|D) : cºï^ ïèMl[ ïD¸_éV Îo Ø>V¦ìA ÄV>ªD (kVتVo) \u®D ¶çªÝm ÄV>ªºïçá ÖBÂï / W®Ý> t[ïVÍ> ¶çé\Vu¤ c>¡þÅm. ¶Ý]BVBD 1 cºïám ïèMçB© Ãu¤Ý Ø>öÍmØïV^áºï^ 5 . ¶_ém ïèM ¶]ï ó¦VªV_ ÃV]©¸uz c^áVzD. z¤©A: sE¤ ¶|Âzï^ ¨m¡D >ç¦Ã¦s_çé ¨ª c®] ØÄFB¡D.

t[ïé ¶ç¦©A© Ãz]l_ t[ïéÝ Ø>Vz©A© ëV\öÂï©Ã|þÅm. AC t[æ«VÂþ (¶) AC t[\Vu¤ (¶) AC ¶¦V©¦ì \u®D t[ïéD ÃÂïD . 2 t[ïéÝ Ø>Vz©A : ¼\KD sëºï^ ¶¤B ÃVìÂï¡D. 4 k[kâ| ÖBÂþ (HDD)/ WçªkïD Ø>Vz] (Memory) / Mini PCI Express Cardslot Compartment E¤B ØÃâ½ ¼ÃV[Å mçá¥^á Ãz].ÿµ©Ãz]çB (¶) ¸[Ãz]çB ¶¤B¡D 1 t[ïé ¯â| (ÖçðÂï/ÀÂï) c>¡D z¤©A : çï¼B| t[ ïéÝØ>Vz©¸çª ÖÍ> Ãz]l_ ÃVmïV©ÃVï© ÃB[Ã|Ý>éVD ¨[Ãç> z¤ÂþÅm. 6 ÃBªì kaïVâ½ .9 3 ·ò^ >[ç\¥^á (Spring) t[ïéÝ >Vµ (Latch) : ·ò^ °uÅ©Ã⦠t[ïéÝ>Vµ t[ïéÝØ>Vz©çà ֩Ãz]l_ ÃVmïVÂþÅm.

ÖçðB>á Öçð©¸uz© ÃVìÂï ÃÂïD 19 x>_ cüBVïD ÖÍ>© Ãz] cºï^ ïèMçB ¨©Ã½ ÃB[Ã|Ýmkm ¨[Ãm Ãu¤BÝ >ïk_ïçá kwºzþÅm. t[ Öçð©A ØÄFB¡D åVD kVºzD ïèMl_ c^á t[ïéÝØ>Vz©A (Battery Pack) x¿ç\BVª t[°uÅD (Charge) ØÃuÅm ¶_é. Îò t[ÄV« Öçð©¸oòÍm Ö©ØÃV¿m t[Öçð©çÃß ØÄF¥ºï^. ¶½©Ãç¦çB ïuÅ_ ÖÍ>© Ãz] cºï¹[ ïèM Ãu¤B ¶½©Ãç¦Ý >ïk_ïçá kwºzþÅm. ¶>[ý ïèMçB çïBVá¡D. 3. (Tâ|©) ÃB[ÃVâ| t[Mçð©A¦[ ïèMçB ÖçðÂzD ¼ÃVm ¸[kòkªkuçÅß ØÄF¥ºï^. cºï^ ïèM AC t[ Ø>V¦ìA ØïV|Âï ïèM ÖBºzD¼ÃVm ¶>Ц[ ÖçðÂï©Ã⦠t[ïé Ø>Vz©A >VªVï¼k ïèMçB ÖBÂþÂØïVõ| t[°uÅD ØîD. (AC adaptor) t[æ«VÂþ t[k¦ºïçá ÖçðÂï.¶Ý]BVBD 2. t[ïéÝ Ø>Vz©¸çª W®k¡D (Install) t[ïéÝ Ø>Vz©A W®k çï¼Bâ½çª ¶]_ c^á æÝ]窩ÃVìÝm ¸[ÃuÅ¡D. 2. • x>_ (¶) xÂþB© ÃB[ÃV| ÃVìÂï ÃÂïD 7 • t[ïé[ \u®D AC t[æ«VÂþ Öçkï¹[ ÃB[ÃV| ÃVìÂï ÃÂïD 9 • Ø>V| ¶â禩 ÃB[ÃV| ÃVìÂï ÃÂïD 11 • Øk¹©AÅ ÄV>ªºï^ Öçð©A ÃVìÂï ÃÂïD -14 • USB ÄV>ªºïçá (¥MkìÄ_ æöB_ Ãü) ÖçðÂï ÃVìÂï ÃÂïD 14 • EÅ©A sçÄï^ \u®D ØÃVÝ>V[ï^ ÃVìÂï ÃÂïD 15 • ïèM ¶ç\©¸[ Wçé ïVâ½ï^ ÃVìÂï ÃÂïD 15 • cºï^ ïèMçB© ÃVmV©Ãm ÃVìÂï ÃÂïD 16 • ¶Ý]BVBD (¶) Ãz] 3. AC t[k¦D t[ æ«VÂþ¥¦[ (AC adaptor) ïèMl[ t[ÄV« ¶¦V©¦ö[ ØÄòþçB c®]¥¦[ ÖçðÂï¡D. çï¼B|ïç᩠ýÝ>_ cºï^ ïèMçB ÃB[Ã|Ýmk>uz x[A kwºï©Ãâ|^á çï¼B|ïç᩠ýÂï¡D. 1. c Ã]©Aöç\ ØéتVØkV 2011 7 . ¨ª¼k cºï^ t[ïéçª (Battery) x¿ t[¼ªuÅD ØÄFm ÃB[Ã|Ýmï.

• ÖçðB Öçð©çà ïâ¦ç\©A ØÄFï.ïèMçB ÖBÂz>_ : Ö©ØÃV¿m ïèMl[ t[ ØÃVÝ>Vçª ¶¿Ýmï/ÖBÂzï. W®Ý>D ØÄFB mkÂï©Ãâ½Bo_ ÖòÂzD W®Ý>D Ãz]çBÝ (shutdown) ¼>ìÍØ>|Ýmß ØÄV|Âzï(click). ¶m Ãu¤B åç¦ xçÅï^ ÿ¼w ØïV|Âï©Ãâ|^áª. • ÖBÂï ¶ç\©çé Ã]¡ ØÄFï. Fn + F1¨[Å sçÄçB ¶¿Ýmï (¼ÄìÍ>Vu¼ÃV_) (¶) μ« ¼å«Ý]_ z¤©A : Àºï^ ïèMçBÝ #ºzD Wçél_ çkÂþ[żÃVm (Sleep State) ¶>uzöB WçéïVâ½ Etâ¦Ý mkºzDkç« ïVÝ]òÂï¡D. ¶ÍWçél_ ÖòÂzD¼ÃVm *õ|D ïèMçB ÖBÂþ >ïk_ ØÃÅ \Vu® kal_ Ø>V¦ºï x½þÅm (bypass the startup process). ïèMçB åïìÝmD¼ÃVm ÖBºþ ØïVõ½òÂzD k[>â| (Hard Disk) ÖBÂïD ïV«ð\Vï (¶) åïì>_ ïV«ð\Vïß ¼Ä>Ý]uz c^áVþ >«¡ï^ ÖwÂï ¼åö¦éVD. ïèMçBÝ #ºzD Wçél_ çkÂï. Àºï^ cºï^ ïèMçB ¸[ªì ÃB[Ã|Ý> ¼ÃVk]_çé (Îò åV^ / 2 åV^ ¨[ÅVKD) ¨M_ ïèMçB x¿km\Vï W®Ý]s¦¡D. ïèMl[ ÖBÂï ¶ç\©¸[ íâ¦ç\©A (Configuring the OS) Àºï^ ïèMçB x>[ x>o_ ÃB[Ã|ÝmD¼ÃVm ÖBÂï ¶ç\©¸[ íâ¦ç\©çà Ãu¤ Ø>öÍm ØïV^km ¼>çkBVªm. 8 ÃBªì kaïVâ½ . (Sleep Mode oòÍm) ØïVõ|k« ¸[kòD Î[çÅß ØÄFï: • t[sçÄ© ØÃVÝ>Vçª ¶¿Ýmï. • Ö®]l_ ÃBªVáì cö\ c¦[ýÂçïçB °u®ÂØïV^Ó>_. • Îò ÃBªVáì ïðÂz còkVÂïD ØÄFï. ¸[kòkªku®^ Î[çÅß ØÄFï: ØÄV|Âzï (Click) /mkÂï(Ø\Ð) Ãâ½BKÂzß ØÄ[® Sleep ¨[Ãç>Ý ¼>ì¡ ØÄFm ØÄV|Âzï. • sçÄ©Ãéçïl_ ÖòÂzD °>Vkm Îò sçÄçB ¶¿Ýmï. ïèMçB ÖBÂï. \½ ïèMçB x¿km\Vï W®Ý>. ¸[A åVD åD ¼kçéÂïVï åï«éVD. #ºzD Wçé ¶_ém ïèM W®Ý>D gþB Wçéï¹_ çk©Ãm cºï^ ïèMl[ Ãèx½Í> ¸[A ¶>çªÝ #ºzD Wçél_ ¶_ém W®Ý>Ý]_ çk©Ãm. gªV_ #ºzD Wçél_ ÖòÍm \V®Ãâ|. #ºzD Wçél_ cºï^ ïèMçB çkÂï (Sleep State): ïèMl_ ¼kçé ØÄF¥D ¼ÃVm Eé Ä\BD Öç¦Øk¹ÂïVï¡D / {F¡ / ¶_ém AÝmðì¡ Øîk>uïVï¡D ïèMçBÝ #ºzD Wçél_ (Sleep State)çkÂïéVD.

¶>uz© ¸[kòD Öò ïV«èïçá íÅéVD. • ¨Ëkal_ Àºï^ cºï^ ïèMçB© ÃB[Ã|Ý>©¼ÃVþSìï^. ïèM x¿kmD W®Ý>©Ãâ½òÂþÅm ¨ª c®] ØÄFm ØïV^ï. ¨©ØÃV¿mD k[kâ| (Hard Disc) ÖBÂþl[ ÃB[ÃVâ½çª °uzD¼ÃVmD ¶_ém ¸«ïVÄ\Vª ïèM ]ç«l[ ι (Brightness) ¶ç\©çà ÃB[Ã|ÝmD¼ÃVmD t[ÄV« cüBVï ¶á¡ ¼k®Ã|þÅm. z¤©A : • Àºï^ \½ïèMçB© ÃB[Ã|ÝmD¼ÃVm t[ïéçª ¶>Ð^ ØÄòþ çkÝ]òÂï¡D Ö>[JéD. t[ïé Ø>Vz©A ÀÂz>_ Àºï^ ïèMl[ À½Ý> ïVéD kç« ¶>çª cüBVï©Ã|Ý>© ¼ÃVk]_çé ¨[ÅV_ ¶_ém ØéتVØkVs[ ¼Äçk x>oBª cºï^ ïèMÂz ¼>çk ¨M_ ïèMl_ ÖòÍm t[ïé Ø>Vz©çà ÀÂï¡D. x¿kmD t[ °uÅD ØÃuÅ t[ïé[ ¼>çkØBM_ ¸[kòD Ä\Bºï¹_ ¶¤BéVD. t[ïéÝ ]żªuÅ_ t[ïéM[ t[]Å[ zçÅkVï ÖòÂþÅm ¨ª ¶¤¥D¼ÃVm. • x¿ t[¼ªuÅD ¶_ém zçÅ t[¼ªuÅD ¼>çkBuÅm. c>V«ð\Vï. ¶Ý]BVBD 2 ¶½©Ãç¦çB ¶¤ÍmØïV^Óºï^ 9 . • 500F oòÍm 860F (100C oòÍm 300C ) c^á Øk©ÃWçél_ t[¼ªuÅD ØÄFB¼kõ|D. • t[ïé[ Àõ¦ïVé\Vï© ÃB[Ã|Ý>©Ã¦s_çé ¨[ÅV_ ¶>çª t[¼ªuÅD ØÄFBéVD. ÀÂzk>uz x[A. • ïèMçB cüBVþÂïÝ Ø>V¦ºzD ¼ÃVm ïèMl[ t[ïé ¶á¡ ¨Ëká¡ *>D c^ám. E®E® #·Âï^ ¶>Ð^ ØÄ_éVm. t[ïéçª x¿ç\BVï t[¼ªuÅD ØÄFB¡D ¶_ém x¿kmD t[¼ªuÅD ØÃuÅ t[ïéçª \VuÅ¡D. Ö]_ t[ °uÅD ØÃuÅ t[ ïé[ ¨Ëká¡ ¼å«D ÃB[Ã|Ý> x½¥D ¨[Ãç> BV«VKD ïèÂï x½BVm.AC t[ Öç𩸠\u®D t[ïé© ÃB[ÃV| ÖÍ>©Ãz]l_ t[ Öç𩸠\u®D ïèMl[ t[ïé© ÃB[ÃV|Ý >ïk_ï^ ØïV|Âï©Ãâ|^áª. • A]B t[ïéçª kVºzDØÃV¿m • t[ïé[ t[¼ªuÅD ØÃu®sâ¦m ¨[Ãç> t[ïé WçéïVâ½ Ø>ösÂzD. Ö>ªV_ ïèM ÃVmïVÂï©Ã|þÅm. t[ïéM[ >z] WçéçB© Ãö¼ÄV]Ý>_ t[ïéM[ nïV[ (Icon) JéD ¨ÞE¥^á t[ÄÂ]l[ sþ>Vß ÄV«Ýç> cºïáV_ ¶¤B x½¥D z¤©A : ÎËØkVòkòÂzD ïèM ÃB[Ã|ÝmD¼ÃVm ØÄB_ÃV|ï^ \u®D ¼>çkï^ sÝ]BVÄ©Ã|þ[Ū. • cºï^ ïèMl[ t[ïé[ g¥çá ¶]ïöÂï ïèM ÖBÂzD¼ÃVm x¿ t[¼ªuÅD ØÃuÅ t[ïé[ t[¼ªuÅD zçÅÍ> c¦[ *õ|D g«D¸ÂïVm.

¨ª¼k ¶kuçÅ çïBVÓD ¼ÃVm ¸[kòD kaïçá ï禸Âï ¼kõ|þ¼ÅVD. ïV«ðD ¶m z©çüBV| ¼ÄìÍm \Âï í½Bm ¶_é. • ÃB[Ã|Ý> x½BV> t[ïéÝ Ø>Vz©çàz©çÃl_ ¨¤Íms¦Vyìï^. ¶çk ·u®ß ówKÂz gÃÝ>Vªçk. 10 ÃBªì kaïVâ½ . • ØéتVØkVkV_ ÃöÍmç«Âï©Ã⦠t[ïé[ïçá \Vu®ºï^. • y©Ã¦V> kçïl_ çïBVÓºï^. • zwÍç>﹦D ØïV|Âï¼kV (¶) ¶çkï^ AwºzD Ö¦Ý]¼éV çkÂïVyìï^. • \çw ¶_ém Àì æV> Ö¦Ý]_ çkÝmÂçïBVÓ>_ å_ém. ¶©Ã½ ØÄF¥D¼ÃVm c^Óì s]xçÅï^ \u®D W®kªÝ][ >«Âïâ|©ÃV|ï^ gþBkuçÅ© ¸[Ãu®ºï^.t[ïéçªÂ çïBVÓD xçÅï^ : t[¼ªuÅD ØÃuÅ ïé[ Ø>Vz©A >kÅVª kçïl_ ÖòÍ>V_ ¶º¼ï Îò Øk½ÂzD gÃÝm c^ám ¨ªéVD. • t[ïéÝ Ø>Vz©¸çª ¸ö©Ã>uz xBuEÂïVyìï^. • >kÅVª t[Mçð©¸_ xBuEÂïVyì. t[ïéÝ Ø>Vz©A Øï|] °uÃ|ÝmD E®E® ØÃVòâïçá ØïVõ½òÂzD.

• Ø>V| ¶âç¦l[ WçéïV⽠ιòD¼ÃVm Ø>V| ¶âç¦l[ ÖBÂïD ÀÂï©Ã|þÅm. 3 kém AÅD c^á ØÃVÝ>V[ (Right Click Button): kém AÅD ÖòÂzD ØÃVÝ>Vçª ÖBÂþªV_ ¶m ·â½l[ (mouse) kém AÅx^á ØÃVÝ>VM[ ¼kçéçBß ØÄFþÅm. z¤©A : • Àºï^ (Fn + F6 sçÄïçá μ«¼å«Ý]_ ¶¿ÝmD ¼ÃVm ¶çk Ø>V| ¶âç¦l[ ÖBÂïÝç> ØÄB_Ã|Ý> (¶) W®Ý> c>¡þÅm. ¼\KD ¶>[ ¶Ý]BVBD 2 ¶½©Ãç¦çB ¶¤ÍmØïV^Óºï^ 11 . çkÝm (click) ØÄVFBéVD. 2 Ö¦m AÅD c^á ØÃVÝ>V[ (Left Click Button) : Ö¦m AÅD ÖòÂzD ØÃVÝ>Vçª ÖBÂþªV_ ¶m ·â½l[ (mouse) Ö¦m AÅD c^á ØÃVÝ>V[ ¼ÃV[¼Å ¼kçé ØÄFþÅm. s«_ xçªïçáÝ Ø>Vâ|ÂØïVõ| åïìÝmD¼ÃVm ¶DAÂz¤çB (cursor) ¶>çª ¼kõ½B Ö¦Ý]_ çkÂïéVD. sçÄ©Ãéçï (Key Board) ÃB[ÃV| : cºï^ \½ÂïèM sçÄ©Ãéçï ¨õ>áÝç> ØïVõ½òÂþÅm.Ø>V| ¶âç¦çB ÃB[Ã|Ým>_ 1 Ø>V| ¶âç¦ (Touchpad) : Ø>V| ¶âç¦ (¶) Ø>V¦ìA ¶âç¦çB© ÃB[Ã|ÝmD¼ÃVm cºï^ s«_ xçªï^ ¶>çªÝ Ø>V|þÅm.

z¤©A : ¨õ>á sçÄï^ ØÄB_Ã|þÅm ¨[ÅV_ ¨õ>á WçéïV⽠ιçB ïVâ|D / ιòD. sçÄ ¨õ >áD ØÄB_æ ¶_ém ØÄB_ ÀÂï Fn + F8 ¨[Å sçÄçB ¶¿Ý> ¼kõ|D. 12 ÃBªì kaïVâ½ .sçÄ©Ãéçï : sçÄ©Ãéçïl_ 10 sçÄï^ ¨õ >áÝç> ØïVõ|ß ØÄB_Ã|þ[Ū.

sçÄ Öçð Wçéï^ Fn + ESC : Fn + F1 : Fn + F2 : Fn + F3 : Fn + F4 : Fn + F5 : Fn + F6 : Fn + F8 : Fn + F9 : Fn + F10 : Fn + F11 : Fn + F12 : Fn + Pr+SC: Fn + / : Fn + / : sïÂïºï^ (Eé \V]öï¹_ \â|D) ÖBÂz>_/W®Ým>_ ÎòºþçðÍ> æ©Ã]¡ ïòs #ºzD Wçél_ çkÂï LCD ]ç«l[ ¸[تV¹ ¶ç\©çà ÖBÂïD/W®Ý> \½ïèM ¶_ém ïèMl_ ÖçðÂï©Ã⦠\uØÅVò Øk¹Ý ]ç«çB ÖBÂï Îò z¤©¸â Ãâ½B_ ]ç«l_ ¼>V[®D ¶>çª ÖBÂï ïVâE WçéçB Öç¦l_ ÄöØÄFm ïVâE Ø>¹¡Ý]Å[ (Resolution) ¶¤B ïD¸l_éV Ø>V¦ìA ¶ç\©Aïçá Öç¦Wçél_ W®Ý> / ÖBÂï Ø>V| ¶âç¦çB ÖBÂï/W®Ý> ¨õ sçÄ >áÝç> ÖBÂï/W®Ý> Öç¦W®Ý] (Pause) ÖBÂï >ç¦ØÃVÝ>Vçª (Break Function) ÖBÂï åïòD Wçé©ÃV| (Scroll) xçÅçB ÖBÂï/W®Ý> W®k_ JéD (Insert) ÖçðÂï©Ã⦠ØÄB_ÃVâç¦ ÖBÂï ïèM ¶ç\©A ¼ïâzD ¼>çkïçá ÖBÂï ïVâEÝ]ç«l[ ι ¶ç\©çà zçÅÂï/¶]ïöÂï Îo ¶ásçª ¶]ïöÂï/zçÅÂï ¶Ý]BVBD 2 ¶½©Ãç¦çB ¶¤ÍmØïV^Óºï^ 13 . ¸[A °>VkØ>Vò ØÄB_ÃVâ| sçÄçB 2 -_ ¶¿Ý>¡D.ØÄB_Ã|D sçÄï¹[ Öçð Wçéï^ (Function Keys): ØÄB_ÃVâ| sçÄïçá ¶çªÝm© ÃB[ÃVâ½uzD ÃB[Ã|Ý>éVD. ¸[kòD ÎËØkV[®D ¶>[ ØÄB_ÃV| ¶Dĺïçá sáÂzþÅm. ¶©Ã½ ØÄFk>uz Fn 1 ¨[Ãç> ¶¿Ý>¡D. ¶>[JéD c¦ª½BVïß ØÄB_ÃVâ| xçÅïçá¥D \Vu¤Â ØïV^áéVD.

åVD ¨Ý>çª xçÅ ¼kõ|Ø\ªVKD ÖçðÂï ¶_ém mõ½Âïß ØÄFBéVD. Öò©¸ÐD Eé ÄV>ªxçÅïÓÂz ÖBÂþïçá (drivers) x[ íâ½¼B W®s ÖòÂï ¼kõ|D. ¶Ý>çïB ÖBÂþïçá Öçð©Ã>uzx[ ÄV>ª>BVö©A Ãu¤B ØÄF]ïçá çï¼Bâ½_ ¶¤B¡D. ¼Ät©Aß ÄV>ªÝç> (USB) ¶>[ Öçð©AïçáÝ mõ½©Ã>uzx[ ïèM \uÅD ÄV>ªÝ>«¡ï^ (Datas) x¿ç\BVï Ãö\VuÅD ØÄFB©Ãâ|^á>V ¨[Ãç> c®]©Ã|Ý]ÂØïVõ| ÿµ\⦠¶¤s©A©Ãâç¦l_ (Task Bar) c^á E[ªÝ]_ (Icon) k[ØÃVòçá ÃVmïV©A¦[ ¶ïu®ï (Safety Remove Hardware) ¨[Ã]_ ¶DAÂz¤BV_ (cursor) ØÄV|Âzï (click). Ö_çé¼BM_ ÄV>ªÝç> ïèMBV_ ¶ç¦BVá©Ã|Ý> x½BVm. z¤©A : ïèMl_ W®k©Ãâ|^á sõ¼¦Vü ÄV>ªºïçá ÖçðÂzD¼ÃVm ïèM ¶>[ ÖBÂþïçá >VªV¼k W®¡D. ¨ª¼k tõ|D ÎòxçÅ W®kÝ ¼>çkl_çé. 14 ÃBªì kaïVâ½ . \V]ö USB xïºï¹[ B460e 3 ¨õèÂçï åVD x>[xçÅBVï USB ÄV>ªºïçá ÖçðÂzD¼ÃVm sõ¼¦Vü (Ãéïè) >VªVï¼k USB ÄV>ª ÖBÂþïçá W®sÂØïV^ÓD. z¤©A: cºïám ÄV>ªºïçá ÖBÂï t[k¦ºï^ ¼>çk©Ã|Ø\M_ ïèM¼BV| ÖçðÂzD x[A ÄV>ªºïÓ¦[ Öçð©AÝ >Ím ÖBÂïß ØÄFB¼kõ|D. USB ÄV>ªºïçá Öçð©Ãm cºïÓç¦B ïèMl_ c^á x喝[ kaBVï (USB Öçð©A(Type A)) ÄV>ªºïçá ÖçðÂïéVD.Øk¹©AÅß ÄV>ªºïçá ÖçðÝ>_ : cºï^ ïèM câïâ¦ç\Âï©Ã⦠EÅ©A ¶DĺïÓ¦[ Öçð©AÝ]Åçª Ã«kéVï ØïVõ½òÂþÅm.

Îò sçÄ *âA xçÅ ØÃVÝ>V[ (OneKey Rescue system button) • ïèM W®Ý>Ý]_ (Powered Off) c^á¼ÃVm ØéتVØkV Î ò s ç Ä * â A xçÅçB W®k©Ãâ½òÍ>V_ ¶ç> ÖBÂï ÖÍ>© ØÃVÝ>Vçª ¶¿Ý] ÖBÂïéVD. ¶Ý]BVBD 2 ¶½©Ãç¦çB ¶¤ÍmØïV^Óºï^ 15 . • sõ¼¦VE_ ØÄBuÃ| ØÃV¤ ¶ç\s_ (Operating System) c^á "Îò sçÄ *âA ØÄB_ÃVâ| xçÅ ÖBÂï' ÖÍ> ØÃVÝ>Vçª ¶¿Ý>¡D. ïèMl[ Wçé ïVâ½ï^ (System Status Indicators) ÖÍ> WçéïVâ½ï^ ïèMl[ WçéçB cºïÓÂz Ø>ösÂzD. z¤©A : ¼\KD sk«ºïÓÂz ¶Ý]BVBD 4_ ÎòsçÄ *âA xçÅ ÃÂïD 23_ ÃVìÂï.EÅ©A sçÄï^ (Special Keys) \u®D ØÃVÝ>V[ï^.

Îò ÃVmïV©A xçÅçB (Lock) Öçð¥ºï^ (kwºï©Ã¦s_çé) Àºï^ \½ïèM ÃB[Ã|ÝmD¼ÃVm cºïçáB¤BV\_ ¶_ém cºïÓÂzÝ Ø>öBV\_ (¶) cºï^ ¶Ð\] ¶_éV\_ åïìÝ> (¶) ¨|ÂïV\_ ÖòÂï ÖÍ> ÃVmïV©AÝ >ç¦ (Security Lock) c>sØÄFþÅm.1 2 3 4 5 6 7 8 k[kâ| ÖBÂþ WçéïVâ½ (Hard Disc Drive Indicator) åïòD ¶ç\©¸[ >ç¦ WçéïVâ½ (Scrool Lock) ØÃöB ¨¿ÝmÂï¹[ >ç¦ WçéïVâ½ (Caps Lock) t[Wçé WçéïVâ½ (Power Status) t[ïé[ Wçé WçéïVâ½ (Battery Status) ïD¸l_éV kaÝ Ø>V¦ìAß ÄV>ªºï¹[ WçéïVâ½ (Eé \V]öï¹_ \â|D) (Wireless Communication Indicator) Ø>V| ¶âç¦ WçéïVâ½ (Touchpad) ¨õ ¶ç\©AÝ >ç¦ WçéïVâ½ (Num Lock) cºï^ ïèMçB© ÃVmïVÂï Ö©Ãz] cºï¹[ ïèM ]òâ| \u®D ¶ºÿïöÂï©Ã¦V>© ÃB[ÃV| ¼ÃV[Å Wçéï¹oòÍm ÃVmïVÂï c>¡þÅm. Öm Ãu¤B sëºïçá Àºï^ kVºþB ÃVmïV©A çï¼Bâ½_ ýÝm Ø>öÍm ØïV^áéVD. ¼\KD sëºïÓÂz "Ö¦AÅ© ÃVìçkÂz' 3km ÃÂïÝ]_ Øï[Lº¦[üéVâ (Kensingtion Slot) Ãz]çB© ÃVòºï^ 16 ÃBªì kaïVâ½ .

• Àºï^ kVºzD ÃVmïV©A ÄV>ªÝ][ >«D \u®D ÖBÂÝ][ >«D \u®D ÃVmïV©A ÄV>ªÝ][ ÃVmïV©A xçÅïÓÂz ØéتVØkV W®kªD ¨Í> s>Ý]KD ØÃV®©ÃVïVm. >kÅVï¼kV \uØÅVòk¼«V ÃB[Ã|Ý]ªV_ ïèM ÖBºïVm. ï¦¡ß ØÄV_çé© ÃB[Ã|Ýmk>V_ å\m ïèM \uÅkìï^ ÃB[ÃVâ½oòÍm ÃVmïVÂï©Ã|þÅm.z¤©A : • cºï^ ïèMÂzöB ÃVmïV©Aß ÄV>ªÝç> (Security Lock) kVºzk>uz x[A ¶m cºï^ ïèMl[ ÃVmïV©AÝ mçáÂz ØÃVòÝ>\Vª>V ¨ª© ÃVìÝm kVºï¡D. ]ç«l_ xçÅBVï ¶>çªß ØÄKÝ] ÖBÂïéVD. ¶Ý]BVBD 2 ¶½©Ãç¦çB ¶¤ÍmØïV^Óºï^ 17 . ]ç«l_ ¼ïâzD ï¦¡ß ØÄV_çéß ÄöBVï ØÄKÝ>¼kõ|D. ÎòxçÅ ï¦¡ß ØÄV_çé còkVÂþ ÃB[Ã|Ý>Ý Ø>V¦ºþsâ¦V_ ¶m¼k ÎËØkVò xçÅ¥D åVD ÖBÂzD¼ÃVm ÃB[Ã|þÅm. z¤©A : \½ïèM ÖBºï g«D¸ÂzD¼ÃVm ØéتVØkV E[ªD ¼>V[®D ¶©ØÃV¿m F2 sçÄçB ¶¿Ý> BIOS SETUP ¶ç\©A ¼>V[®D. 說ßØÄVuïçá© ÃB[Ã|Ýmï. ÖÍ>Â ï¦¡ß ØÄV_çé åVD \â|¼\ ÃB[Ã|Ýx½¥D. ¼\KD sëºïÓÂz 說ßØÄV_çé còkVÂï BIOS ¶ç\©A© ÃB[ÃV| Ø>Vz©¸çªÂ ïVõï. z¤©A : ÖÍ>Â ï¦¡ß ØÄV_ 1 oòÍm 7 kç«léVª ¨õ ¨¿ÝmÂïáV_ (Alpha-Numeric) ¶>[ ïéçklKD (¶) xçÅï¹KD ¶ç\ÂïéVD. ¶]_ c>s ¨[Å Ãz]l_ c^á ï¦¡ß ØÄV_ ¶ç\ÂzD xçÅl[窩 ÃVìÝmÝ Ø>öÍm ØïV^ï.

18 ÃBªì kaïVâ½ .

k[ØÃVò^ Öçð©A ÖÝ>çé©A k[ØÃVò^ Öçð©Aïçá ¨©Ã½ ÖçðBÝm¦[ ÖçðÂþÅm ¨[Ãm Ãu¤BÝ >ïk_ïçá kwºzþÅm c Ã]©Aöç\ ØéتVØkV 2011 19 . ¼\KD t[ªÞÄ_. >«¡ïçáÝ ¼>|>_ï^. ÖçðBÝç> Öçð©Ã>uz céïáVsB kçéÝ Ø>V¦ìA ¨[Ãm å\m ïèMçB céï ¶áséVª >ïk_ kçéÝ Ø>V¦ì¸_ (ÖçðBÝ Ø>V¦ì¸_) ÖçðÂþÅm. T|ï^. Öm ïD¸l_éV\_ ÖçðÂþÅm. åVD kçéÝ Ø>V¦ìA Öçð©çé ¸[kòD kaï¹_ ØÄFBéVD. sáÂïD ïD¸ ka Öçð©A ïD¸ k¦D (Cable) DSL ïD¸ ka kçéÝ>á Öçð©A Tâ|Ý Ø>VçéÂïVâE ïD¸ kal_ í¦ ØÃÅx½¥D ¶>uzöBß ÄV>ªÝç> (Cable Modem) ÖçðÝm ÖçðBß ¼ÄçkçB© ØÃÅ x½¥D. ïD¸l_éV (Wireless) >ïk_ Ø>Va_ OâÃÝ Ø>V¦ìA. z¤©A : ïD¸l_éVka kçéÝ>áÝ (Network) Ø>V¦ìA Ø>Va_ Oâà g>ö©A Eé ïèM \V]öï¹_ Ö_çé (Not Supported). ïD¸ ka Öçð©A ïD¸ ka Öçð©ÃVªm ïèMÂzß EÅÍ> ÃVmïV©ÃVª Öçð©A kaBVï ïò>©Ã|þÅm. Ö>[JéD ¶]¼kï kçéÝ>á Öçð©çé ØÃÅx½¥D.¶Ý]BVBD 3. kèï W®kªºï^ gþBku¤_ ÖDxçÅ ÃB[Ã|Ý>©Ã|þÅm. ÖçðB kèïD. ïD¸ kaÝ Ø>Vçé ¼ÃE JéD ÖÝØ>V¦ìA °uÃ|Ý>©Ã|þÅm. kçéÝ>á Ø>V¦ìAï^ \u®D ØÃV¿m ¼ÃVÂzïçá å\Âz ¶¹Âþ[Åm. ïD¸ ka (Wired) Öçð©A åç¦xçÅl_ c^ákV®. Öm åç¦xçÅ© ÃB[ÃVâ½_ c^ám.

Ø>VçéÂïVâE©ØÃâ½ (T.V) ÂïVª ïD¸ k¦D (kwºï©Ã¦ s_çé) ¸ö©ÃV[ / ¸ö©¸ (Splitter) (kwºï©Ã¦s_çé) ïD¸k¦D Öç¦ Ãö\Vu¤ (¶) ¶]ìsðÂï ÀÂþ (Cable Modem) (kwºï©Ã¦s_çé) 1 ïD¸ k¦D (ÖçðÂï) 20 ÃBªì 2 kaïVâ½ c^á æÝm¦[ Ω¸â¦V_ Äu® z¤©A : cºï^ ïD¸ ka Öçð©A ¼\¼é 3 \V®Ãâ½òÂïÂí|D. .

Fi Öçð©ÃVªm E¤B ¶áséVª Ãz]ï^.DSL Ø>Vçé ¼ÃE Öçð©A (kwºï©Ã¦ s_çé) ¸ö©ÃV[ / ¸ö©¸ (kwºï©Ã¦s_çé) 3 Ö禩 Ãö\Vu¤ (¶) ¶>ìsðÂï ÀÂþ (kwºï©Ã¦s_çé) z¤©A : cºï^ ïD¸ ka Öçð©A ¼\¼é c^á æÝm¦[ Ω¸â¦V_ Äu® sÝ]BVÄ© Ãâ½òÂzD. ïD¸ ka Öçð©A Wi . ÖDxçÅçB© ÃB[Ã|Ý> ¶bzD A^¹ (Access Ponit) ¶kEBD gþÅm. 1 2 ïD¸l_éV Öçð©A z¤©A : ïD¸l_éV kçéÝ Ø>V¦ìAÝ Ø>Va_ Oâà g>ö©A Eé \V]öï¹_ Ö_çé. ¶Kkéïºï^ (¶) E¤B ¶áséVª ÎòºþçðÍ> ï⽦ºï^ gþBku¤_ ÖBÂï¡D ØÄB_Ã|Ý>¡D x½¥D. T|ï^. Ø\[ØÃVò^ ïâ¦ç\©A (Software Configuration): ÖçðB ¼Äçk xïkö¦D ¼>çkBVª Ø\[ØÃVò^ ïâ¦ç\©A© Ãu¤B >ïk_ï^/¼>çkï^/¼Äçkï^ Ãu¤B sk«ºïçá ¼ïâ|Ý Ø>öÍmØïV^ï. Ã]©Aöç\ ØéتVØkV 2011 21 . ïD¸k¦ Öçð©A Ö_éV\¼é cBì ¼kï Ø>V¦ìAïçá (Broad Bond)Öm kwºzþÅm. ïD¸l_éVÝ Ø>V¦ìA xçÅl_ Øk˼k® ÄtÂçQ (Signal) ¶á¡¼ïV^ï^ ÄVìÍm ÿµïVbD Wçéï¹_ kçï©Ã¦Ý>©Ãâ|^ám. kçé>á kÄ]çB μ« Ö¦D ÄV«V\_ ïD¸l_éVka Ø>V¦ìA ÄtÂçQ (signal) ¨ºØï_éVD ÖòÂþż>V ¶ºØï_éVD cüBVï© Ã|Ý>x½¥D. WIMAX kçéï^ Öçð©ÃVªm Ã_¼k® ïD¸l_éV Öçð©A kçïïçá \Våï«© Ãz]ï¹_ ÖçðÂþ[Åm.Fi DSL c sáÂïD Wi .

Öçð©A© ØÃÅ Fn + F5 sçÄçB ¶¿Ý] ïâ¦ç\©çé (Configuring Settings) Øîï.z¤©A: cºï^ ïèM ¶çªÝm kçïBVª ïD¸l_éVÝ Ø>V¦ìA kÄ]ïçá© ÃB[Ã|Ý> x½BV\KD ÖòÂïéVD. 22 ÃBªì kaïVâ½ .Fi ÃB[ÃV| : (kBìØéü) ïD¸l_éV Öçð©¸çª ÖBéßØÄFB (Enable) ØÄB_Ã|Ý> ïD¸l_éV>Ý Ø>V¦ì¸uz© ¸[kò\V® ØÄFï. ÎòºþçðÍ> ïD¸l_éVÝ Ø>V¦ìA© ØÃVÝ>Vçª åïìÝ] ÖÍ> WçéÂz çkÂï. 1. k[ØÃVò^ Öçð©A 1 2 ¶bzD A^¹ (kwºï©Ã¦s_çé) Wi-Fi / WIMAX ÖçðB kçé>áD Ø\[ØÃVò^ ïâ¦ç\©A : ïD¸l_éV ÖçðB>áß ¼Äçk / >ïk_ï^ / \u®D Ø>V¦ìAïçá© ØÃÅ ÖçðB>áß ¼Äçk xïkì (ISP) \u®D sõ¼¦Vü c>s \u®D g>«¡ ç\BÝ]oòÍm (windows help and support center) ïèMl[ ïâ¦ç\©A sëºïçá© ØÃÅéVD. Wi . 2.

sõ¼¦Vü 7 ÖBÂï ¶ç\©¸_ ØéتVØkV ÎòsçÄ *âA / \®x窡 (*âE) ÃB[Ã|Ým>_ (OneKey Recovery) Ø鼪VkVs[ Îò sçÄ *âE xçÅç\ ¼>V[Å sõ¼¦Vü 7_ Îò sçÄ *âE xçÅl[ ý¡òçk (Icon) çkÝm ÖòxçÅ ØÄV|Âï¡D (click). cºï^ ïkªÝ]uz : ÎòsçÄ *âA ¶ç\©A ÖBºzk>uz k[>â½_ (ÖBÂþl_) \çÅÂï©Ã⦩ Ãz]l_ ÎòsçÄ ¶ç\©A ïâ¦çá W«_ \u®D ¶>çªßÄVìÍ> >«¡ï^ ÖòÂzD. c Ã]©Aöç\ ØéتVØkV 2011 23 . ÎòsçÄ *âA xçÅçB ¶bï ÿ¼w c^á kaxçÅïçá© ¸[Ãu®ºï^. ÖÍ> \çÅÂï©Ã⦩ Ãz]l_ Àºï^ ÃB[Ã|ÝmD ¼ïV©Aï¹[ ¶á¡ïçá© ØÃVòݼ> ïVõ¸ÂþÅm. ÖD \çÅ Ãz]BVªm ïèM ÃVmïV©¸uzÝ ¼>çkBVª Îò E¤B ¶á¡ Ãz]BVzD. *âA k[>â| åï_ x½Í>¡¦[ xçÅBVª köçÄl_ ¨õï¹â| z¤Ým ØïV^á¡D. 1. å\m k[kâ½[ Ø\VÝ>© Ãz]l_ ÃB[ÃVâ| ¶á¡ zçÅkVï ïVâ|D ¨M_ \çÅÂï©Ã⦠Ãz]¼B ¶>uzÂïV«ðD. Î[® (OneKey Revocery) ÎòsçÄ \®x窡 sõ¼¦VEoòÍmD \u®D sõ¼¦VçÄ ÖBÂïV\KD ØÄB_Ã|Ý> x½¥D. ØéتVØkV ÎòsçÄ *âA xçÅ \uÅ ÖBÂï ¶ç\©Aï¹[ ÃB[ÃV| : ÖBÂïÝ>áÝ]_ (Operating System) °uÅ x½BVm ¼ÃVªV_. cºï^ ïèMl_ x[¼Ã W®k_ (Preinstalled) ØÄFB©Ãâ½ò©¸[. Àºï^ ¸[kòkªkuçÅß ØÄFB x½¥D k[kâ| ÖBÂþ ¶_ém \uÅ ¼Ät©A ÄV>ªºï¹_ (Hard Disc Drive) cºï¹[ ¶ç\©A©Ãz]l_ (system partition) ÃVmïVÂïéVD ( g>«¡ åï_(Backup) ) Ø\VÝ> ïèMl[ ¸[AéÝç> còkVÂï cüBVï©Ã|D *âA kâ|Âïçá (Recovery Discs) còkVÂïéVD z¤©A : >«¡ åï_ï^ \u®D *âA k[>â| (Recovery Disc) ØÃÅ í|>_ ¼å«D gïéVD ¨ª¼k ¼å«½ t[ Ø>V¦ìA ¶¦V©¦ç«¥D t[ïé窥D ïèM¼BV| ÖçðÂï¡D. ØéتVØkV Îò sçÄ *âA xçÅ (Lenovo OneKey Rescue system) ØéتVØkV ÎòsçÄ *âA xçÅBVªm C ÖBÂþ (C Drive) loòÍm ¼>çkBVªÝ >ïk_ïçá ¨|Âï¡D. ¨ÞE¥^á Ãz]ïçá \â|D ïèM ïVõ¸ÂþÅm. ¨[Å ÖÍ> sçÄçB ¶¿Ý]. ¼\KD sëºïÓÂz g[çéM_ Ø>V¦ìA ØïVõ| Ø鼪VkVs[ Îò sçÄ *âA Ãu¤Ý Ø>öÍmØïV^ï. *âï¡D °uÃ|Ý>©Ã⦠¶ç\©ÃVzD. ÎòsçÄ *âA xçÅçB ØïVõ| kòï (¶) ØÄB_æÝmï. Öm Öò kçïl_ ØÄB_Ã|þÅm. ïèMçB W®Ý>¡D 2.¶ÝBVBD 4.

ÖÍWçél_ cºïÓç¦B ïè©ØÃV¤ ¨]ìÃV«V\_ ÿ>ç¦Ímsâ¦V_ Àºï^ Îò sçÄ *âA xçÅçB cüBVþÝm *âAkâ½çª còkVÂïéVD ¶>[JéD ïèMçB *õ|D ÃçwB WçéÂz ØïVõ|k«éVD. z¤©A: cºï^ ïèM¥¦[ ¼ÄìÍ> ιkâ| ÖBÂþ Ö_çéØB[ÅV_ ¶_ém ι ÖBÂþ kâ½çª còkVÂï c>k x½BVm© ¼ÃVªV_ Øk¹©AÅ\Vï Îò ιkâ| ÖBÂþçB cºï^ ïèM¥¦[ ÖçðÂï¡D. J[® kçïBVª *âA kâ½çª còkVÂïéVD. c¦[ cüïVþÝïÝ >zÍ> >«¡ åï_ï^ (¶) ¸DúïÓ¦[ còkVÂï. x[M®©A xçÅl_ cüBVï xçÅ *âA kâ|ï^ còkVÂï. 2 sõ¼¦VE_ Îò sçÄ *âAÝ Ø>V¦ìA© ØÃVÝ>Vçª ¶¿Ý] Îò sçÄ *âA xçÅçBß ØÄKÝmï. 5. ¼>çk©Ã|D ¼ÃVm ¼\KD Îò Ã]BÝ >zÍ> kâ½çªß ØÄòï¡D. • ÖÍ> *âA ÃèÝ mkºþªV_ ]òDáD ØÃÅ x½BVm gçïBV_ ÖBÂïÝ]uzx[A xÂþB\Vª >«¡ïçá g>V«©Ã|Ý] ØïVõ| (back up) *âA ¶Dĺïçá© ÃB[Ã|Ýmï. cüBVïÝ]_ c^á Ãö¡©Ãz]ï^ JéD *âA kâ|ïçá còkVÂï. Îò *âA kâ| còkVÂï ¸[kòkªkuçÅß ØÄFï. Îò *âA kâ|(ï^) còkVÂz>_ cºïÓç¦B ïèM¼BV| *âA kâ| kwºï©Ã¦s_çé. *âA kâ| còkVÂï ¼>ìÍØ>òÂzD xçÅï^. cºï^ ïèMl[ ιkâ| ÖBÂþl_ (Optical Drive)A]B Ã]¡ ØÄFBÂí½B kâ½çª (Recordable Disc) ØÄVòzï. Ö]_ Î[çÅÝ ¼>«ÍØ>|Ým *âAkâ½çª còkVÂï¡D. 3. 1. 4.. Ö>çª c^á ]ç«l_ ¶¤¡ç«ï^ JéD ¸[Ãu®ï. xï©AÝ ]ç«l_ *âA kâ| còkVÂïß ØÄV|Âzï. 24 ÃBªì kaïVâ½ .z¤©A: • Àºï^ cõç\BVªÝ Ø>VauÄVçé Wçé (¶) ÃçwB WçéÂz cºïÓç¦B ïèMl[ ÖBÂïÝ>á WçéçB ¶ç\©A© Ãþìs_ ¼>ìÍØ>|Âï x½¥D ¶_ém x[¸òÍ> ÖBÂz Wçé g>«¡ >«¡ïçá ØïVõ|k« x½¥D.

¶Ý]BVBD 2 ¶½©Ãç¦çB ¶¤ÍmØïV^Óºï^ 25 . Îò¼kçá ïèM ¶ç\©A ÿmÃâ¦V_ Öku¤_ x>_ k[>â| ïèMl_ ÖBÂzk>uz© ÃB[Ã|D. • Ã]¡ ÖBÂïD x½Í>¡¦[ *âA k[>â|Âïçá xçÅBVï ¨õ Ã]¡ Ö¦¡D. Ã]¡ß ØÄFBÝ>Âï DVDïçá© ÃB[Ã|Ý>éVD.z¤©A: • *âA kâ| (Recovery Disc) (k[ >â|) Ã]¡ ØÄFB©Ã|k>uz x[¼Ã ¨Ý>窩 Ã]¡ß ØÄFBÝ>Âï kâ|Âï^ ¼>çkØB[® ïèM ïèÝmß ØÄV_os|D. Ã]BÝ>Âï ¨õèÂçïçB zçÅÂï ¼kõ|Ø\M_. ¼\KD ïèMl_ ÎolBÂþ (Optical Drive) ÄVìÍ> >ï|ïçá cüBVþÂï¡D.

26 ÃBªì kaïVâ½ .

¶]_ ""cºï^ ïèMÃu¤B ØÄF]ï^'' Ãz]l_ ïVõï. ¼ï^s: åV[ Îò ÄV>ªÝç> ¼\DÃ|ݼkõ|D ¶_ém k[kâ| ÖBÂþ (Hard Drive). ¼\KD sëºïçá ¶¤B ¶ç\©A k竩æÝç> (Setup Poster) ïVõï. ïèMçB *âzD s>ºï^ Ãu¤B ¼\KD sëºïÓÂz ïèM¥¦[ kwºï©Ãâ|^á ØéتVØkV kaïVâ½l_ ¶Ý]BVBD 4_ ""ØéتVØkV Îò sçÄ *âA xçÅ'' ÃÂïD 23_ ÃVìïï. cºï^ ïèMl[ Ø>Vz©¸_ Öçkï^ ¼ÄìÂï©Ãâ|^áª. ¶Í> ÖBÂz xçÅïçá ïèMl_ x[¼Ã W®slòÂï ¼kõ|D. WçªkïD (Memory). ""ÃVmïV©A \u®D ØÃVmÝ>ïk_'' ¨[Å Ãz]çB© ÃVìÂï. ¼ï^s: kV½ÂçïBVáì ¼Äçk ç\BÝç>Ý Ø>V¦ìA ØïV^km ¨©Ã½ ? Ã]_: c>s \u®D ¼Äçk cÝ>«kV>Ý >ïk_ïçá© ØÃÅ ØéتVØkV ÃVmïV©A \u®D xÂþB >ïk_ï^ çï¼Bâ½_. ¼ï^s: å\m ïèMl_ °uÃ|D ¸«ßÄçªïçá ¨©Ã½Ý >|©Ãm? Ã]_: ïè©ØÃV¤¥¦[ ØïV|Âï©Ã⦠ØéتVØkV ÃVmïV©A \u®D xÂþB >ïk_ï^ çï¼Bâ½_. ¼ï^s : *âAÝ>â|Âï^ (¶) *âA kâ|Âï^ ¨ºþòÂþ[Ū ? Ã]_: cºï^ ¶ç\©A¦[ *âA kâ|Âï^ kwºï©Ã¦s_çé. ÿm ÀÂï_ ¶½Âï½Â ¼ïâï©Ã|D ¼ï^sï^ ÖÍ>©Ãz]l_ ¶½Âï½Â ¼ïâï©Ã|D ¼ï^sï¹[ Ãâ½B_ Ö¦D ØÃòþÅm.¶Ý]BVBD 5. ÖðÂï\Vª ÄV>ª ÖBÂþ (Drivers) ïèMl_ c^ám. ¼ï^s: g>«¡ (¶) ïV©Aß ØÄB_xçÅ (Backup Process) x½Bs_çé ¨M_ c Ã]©Aöç\ ØéتVØkV 2011 27 . ¶]_ ""ÃB[ÃV|D ÃVmïV©AD'' Ãz]l_ ïVõï. ØéتVØkV cºï^ ïèM ÖBºzk>uzÝ ¼>çkBVª ¶çªÝm kçï ÄV>ªºïçá¥D Wçékâ½_ ØÃVòÝ]¥^ám. ¼ï^s : ïèM ÄV>ª ÖBÂþïçá W®km ¨©Ã½ ? Ã]_: cºï^ ïèMl[ ÎËØkVò í®ïÓD ÄöBVª ØÄB_ÃV| \u®D ØÄB_]Åçª c®] ØÄF¥D kçïl_. sçÄ©Ãéçï (Keyboard) Öku¤_ °>Vkm Î[çÅ ¼\DÃ|Ý> ¼kõ|D ¨M_ ¨[ª ØÄFkm? Ã]_: ÃÂïD 35_ kaïVâ½ ØÄV_KD xçÅï^ Ãz]l_ ïVõï ¸[ªçð©¸_ ""CRU ¶¤¡®Ý>_ï^'' . ""ØéتVØkV ïâ|©Ã|Ý>©Ã⦠cÝ]«kV>ºï^'' Ãz]çB ïVõï. ¼ï^s: ¨[Ðç¦B ïèM Ãu¤ sökVï ¶¤B ¨ºz ØÄ[® ÃVìÂï ¼kõ|D? Ã]_: ïVõï http://consumersupport. ¼ï^s: ¨[Ðç¦B ïèMl_ ¨[ت[ª xÂþB k[ØÃVò^ ¶Dĺï^ c^᪠? Ã]_: ¼\KD sëºï^ ¶¤B ¶Ý]BVBD 1 \u®D 2n ÃVìÂï.lenovo.com ¨[Å kçé >áÝç>© ÃVìÂï. ¼\KD Àºï^ ïèM z¤Ým ¶¤B¼kõ½B Ã]_ïçá ¶¤BéVD. ¶©Ã½ W®slòÍ>V_ cºï¹[ ïâ¦çá©Ã½ ïèM ÖBºzD. ¼ï^s: ïèMçB© ÃB[Ã|ÝmD¼ÃVm ¨[ت[ª ÃVmïV©A x[ ¨ßÄöÂçïïçá åVD ¸[Ãużkõ|D ? Ã]_: ïè©ØÃV¤¥¦[ ØïV|Âï©Ã⦠ØéتVØkV ÃVmïV©A \u®D xÂþB >ïk_ï^ çï¼Bâ½_. ¼ï^s: cÝ>«kV>Ý >ïk_ïçá ¨ºz åV[ ïõ|¸½Âï x½¥D ? Ã]_: cºï^ ïèMÂz ØÃVòÍmD kçïl_ cÝ]«kV>Ý >ïk_ \u®D ïV©A®]ß ¼Äçk© Ãu¤B sëºïÓÂz ØéتVØkV ÃVmïV©A \u®D xÂþB >ïk_ï^ çï¼Bâ½_.

t[ïé[ ÄöBVï© ØÃVòÝ>©Ãâ|á>V ]ç«l_ Î[®D .>ïk_ïçá© Øîþ[Å ÄV>ªD ÿmÃâ½òÂþÅ>V ¨ª ¼ÄV]Âï¡D.WçªkïD ÄöBVï W®k©Ãâ|^á>V ¼\uz¤©¸â¦çkß ÄöBVï Öò©¸ÐD. ØïVõ| ØÄ_é¡D ¨ªm ïèM ÖBºþ ØïVõ½òÂzD¼ÃVm ïèMl[ ]ç« Øk®ç\BVï Ø>öþÅm 28 ÃBªì kaïVâ½ cºï^ ïèM ]ç«l_ ]ç«ïV©Ãì (Saver)¶_ém t[ ¼\VéVõç\ß (Power Management) ØÄB_Ã|Ý>© Ãâ½òÂïéVD. ïVâEl[ (]ç«) EÂï^ï^ EÂï_ï^ yì¡ï^ åV[ ¨[ ïèMçB ïVâE °mD Ö_çé ØBM_ c®]Ã|Ýmºï^. ¼ï^s: ¨©ØÃV¿m ¨ªm ïèMçB© ÃçwB WçéÂz (factory status) ØïVõ|kÍm \®¼Ät©A (resotre) ØÄFkm ? Ã]_: ïè©ØÃV¤ x¿©Ã¿m °uÃâ¦V_ ¶_ém ÖBÂzxçÅ ¶ç\©A WçéçB \®W®k_ (re-install) ØÄFB ¼kõ|D ¨[ÅV_ Àºï^ \®¼Ät©A ¨[Å ¶ç\©çé ÃB[Ã|Ý] cºï^ ïè©ØÃV¤çB© ÃçwB Wçél_ ÖBºïçkÂï x½¥D. 2. ¸[kòD Ö©Ãz] ¼\¼éVâ¦\Vª yì¡ïçá \u®D EÂï_ïçá yìÂï kaïVbþ[Ū. Öº¼ï cºï^ ¸«ßÄçªïçá Äök« ¶bïx½Bs_çéØB[ÅV_ ¶Ý]BVBD 2-_ ÃVìÂï¡D. gªV_ >u¼ÃVç>B ØÄB_ÃVâ¦V_ ¶>uz x[ ÖòÍm W®sBkuçÅ (Installed) ¶Í> ¼å«Ý]_ Ãz]© ¸ö©¸_ ÖòÍm (current partition) >«¡ïçá ÖwÂï ¼åö|D. . ]ç«l_ ØÄBou¤òÝ>_ (¶) #ºzD Wçél_ (¶) ]ç«ÂïV©A (Screen Saver) ÖòÍm Øk¹¼BÅ ¸[kòkªkuçÅ ØÄFBéVD. Ö>[¸ÅzD Øk^çá z¤X| (Cursor) \â|D Øku®Ý ]ç«l_ ¼>V[¤ªV_ ïèMçB ÿmÃVìÂzD ç\BÝ]uz ¼>V[®D. 1. (ïV«ðD t[ÄV«D ÄöBVï Ø>V¦ìA ØïV^þÅ>V ¨[Ãç> ¶¤B) . \®Ã½¥D \®¸«] / g>«¡ (backup) ØÄB_ÃV|ïçá ØÄB_Ã|Ýmºï^.Ã]_: Àºï^ ¨Ës>© ¸«ßÄ窥D Ö[¤ \®¸«] (backup) ¶DÄÝç> Ø>V¦ºþ gªV_ ¶m x½BV\_ ¼ÃVªV_ >B¡ ØÄFm ¸[ kòD xçÅï¹_ xBé¡D. ¸[ªì \uØÅVò kaçB (Path) ¼>ìÍØ>|Ýmß ¼ÄV]Ým© ÃVìÂï¡D. ÖBÂzD ¼ÃVm .ïèMl[ t[ Ø>V¦ìA© ØÃVÝ>Vçª *õ|D ¶¿Ýmï. ïèM ÄöØÄF>_ (Trobleshooting) ïèM zçÅÃV| ÀÂz>_ (¶) ÿm ÀÂï_. ¨ª¼k ¶>çª åï_ ¨|Ým ØïV^km å_ém. \uÅ ØÄB_ xçÅïçá W®Ý]sâ|.t[\Vu¤ ¶>[ ïD¸k¦ºï^ ÄöBVï ÖçðÂï© Ø>öBs_çé Ãâ|^á>V . ïèM ]ç« ØkuÅVï¼k ÖòÍ>V_ ïèMß ¼Äçk ç\BÝç> ¶bï¡D cºï^ sõ¼¦Vü ¶ç\©¸_ ¼ïV©Aïçá ïV©¸ ïèMçB ÖBÂzD ¨|Ým *âï¡D (¶) ÎòsçÄ *âA xçÅçB ¼ÃVm Îò Øk^çá ÃB[Ã|Ý] W®kªÝ][ ¶Ä_ gÂïºïçá z¤X| (Cursor) \â|D Wçékâ½oòÍm (Hard Disc) *â|ÂØïV^á¡D.

Ø>V| ¶âç¦çB© (Touchpad) ÃB[Ã|Ý>¡D .sçÄ© Ãéçïl_ °>Vkm Îò sçÄçB ¶¿Ý>¡D . ¨ª¼k ¶ºÿïöÂï©Ã⦠ØéتVØkV ¼Äçk© ¸«]W] ¶_ém suÃ窩 ¸«]W]l¦D cºï^ ïèMçB ØïV|Ým \VuÅD ØÄFï.EÂï_ï^ yì¡ï^ . Àºï^ cºï^ HDD (k[kâ| ÖBÂþ) 說ßØÄV_çé \ÅÍ]òÍ>V_ Îò ØéتVØkV ¶ºÿï«VD ØÃuÅ ¼ÄçkB«V_ cºï^ ï¦¡ß ØÄV_ \u®D k[kâ|Ý >«¡ïçá *â|Ý>« x½BVm ¨ª¼k ØéتVØkVs[ ¶ºÿïV«D ØÃuÅ ¼Äçk ¸«]l¦D ¨|Ýmß ØÄ[® k[kâ| ÖBÂþçB \Vużkõ|D. Àºï^ cºï^ ïèMl[ ¼\uÃVìçkÂïVðÂ ï¦¡ß ØÄV_çé \ÅÍ]òÍ>V_ ØéتVØkV ¶ºÿïöÝ> xïk«V_ ¶>çª *â|Ý>« x½BVm. ""ÃVmïV©A \u®D ØÃVmÝ>ïk_'' ¶Ý]BVBD 5 ÿm ÀÂï_ 29 . ØéتVØkV kVºþB g>V«ºïçáß Ä\츩ÃmD (¶) ïVâ|kmD ¶kEBD #ºzD Wçé (¶) ØÄBéu¤òÝ>_ Wçél_ c^á EÂï_ï^ EÂï_ï^ yì¡ï^ Îò xÂþBß ówo_ cºï^ ïèMl[ t[ïéÝ]_ t[ÄÂ] zçÅkVï c^ám ¨ª¼k AC t[æ«VÂþ ÖçðÂï¡D (¶) x¿kmD t[ÄÂ] t[ÄV«D zçÅÍm^ám ¨[Å °uÅ©Ã⦠t[ïé窩 ØÃVòÝ>¡D. ØÄF] kÍm c¦¼ª ïèM ÖBÂïD W®Ý>©Ã|þÅm c®] ØÄFm ØïV^ï : cºï^ ïèM t[ïé[ °uÅD ØÃu®^ám ÖBºï g«D¸Ým (POST) ÖBÂïD ïèMl[ ØÄB_ÃVâ| Øk©ÃWçé æ«Vï c^ám ¨M_ x½Í> c¦[ #ºzD ïèMçB ¼Äçk ç\BD ØïVõ| ØÄ[® ÿm ÀÂzï. ¼\KD ÃVïºï^ \Vu®D ¼ÄçkÂzõ¦VªÝ Ø>VçïçBß ØÄKÝ> ¼kõ|D. ï¦¡ß ØÄV_ EÂï_ï^ EÂï_ï^ åV[ ï¦¡ß ØÄV_çé \uÍms⦼¦[.ïèM guÅ_ ØÃVÝ>Vçª ¶¿Ý>¡D (Power Button) Fn + F2¨[Å sçÄïçá ¶¿Ý]Ý ]ç« ¶çðÂï© Ãâ½òÂþÅ>V ¨[Ãç> c®]©Ã|Ý>¡D. ÃVïºï^ \u®D ¼ÄçkÂzõ¦VªÝ Ø>VçïçBß ØÄKÝm>_ ¼kõ|D. \u®D xÂþB >ïk_ï^ çï¼Bâ½_. ¼\KD sëºïÓÂz ïVõï ØéتVØkV ÃVmïV©A WçéÂzß ØÄ_þÅm. ¶©¼ÃVm ØéتVØkV ïèM kVºþB>uïVª g>V«D ØïVõ| ØÄ_é©Ã¦ ¼kõ|D. ¶kEBD ØéتVØkV ¶ºÿïV«D ØÃuÅ ¼ÄçkBö¦D ïèMçB ØïV|Ým ïèMl[ ¶ç\©A© Ãz]çB (systerm boad) \VuÅ ¼kõ|D. yì¡ï^ Àºï^ cºïám ÃBªVáì ï¦¡ß ØÄV_çé \ÅÍ]òÍ>V_ ¶>çª c¦¼ª \VuÅ ¼kõ|D.

30 ÃBªì kaïVâ½ . .Àºï^ AC t[ æ«VÂþ (AC adaptor) ¶_ém t[ïé[© ÃB[Ã|Ý]ªV_ t[ Wçé ïVâ½ Etâ|D. ¶ásçª x¿km\Vï Mute ØÄB_ÃV| W®Ý>D cBì]lòÍ>VKD í¦ ¨Í> Îo ¶á¡D å\m (Head Phone) >çéka Îo kVºþ ØÄòþ ÃB[Ã|Ý>s_çé.t[WçéïVâ½ Et⽪V_ t[ÄV«©ØÃVÝ>Vçª ¶¿Ý] #ºzD WçéloòÍ> »¦ïÝç> ÖBÂï¡D . Îo ¶ç\©¸_ EÂï_ï^ EÂï_ï^ yì¡ï^ Îo ØÃòÂþl[ c®]©Ã|Ýmï. ¶©¼ÃVm Fn + ¨[Å sçÄçB ¶¿Ý]Ý ]ç«çB© ¸«ïVÄ\VÂï¡D. ]ç« kçï ÄöBVï c^á>V ¨ª ¶¤BéVD.ïèM ]ç«l_ °uÃ|D EÂï_ï^ EÂï_ï^ yì¡ï^ ]ç« ØkuÅVï ¸[kòkªkuçÅ ï禸½Âï¡D ÖòÍ>V_ . ïVmïÓÂz ¼ïâï s_çé Îo ØÃòÂþß ÄV>ªÝç>© ¸[MBÂïß ÄV>ª\Vï cüBVï©Ã|Ý>©Ã¦s_çé.EÂï_ï^ Ø>V¦ìÍ>V_ ÿ¼w ØïV|Âï©Ãâ|^áÝ yì¡ïçá ï禸½Âï¡D. ïVâE ÄV>ª ÖBÂþ ÄöBVï W®k©Ãâ|^á>V Wçé ]ç«l[ Ø>¹¡]Å[ (Resolution) \u®D WéÝ][ >« ¶ç\¡ï^ ]ç« ¶ç\©¸_ ÄöBVï c^á>V. >kÅVï ¨¿ÝmÂï^ Àºï^ ÖBÂzD xçÅ (Operating system) ¶_ém ]ç«l_ ÃB[ÃVâ| W«_ (Program) gþBkuçÅß ÄöBVï W®s (Install) c^CìïáV? ¶çk W®k©Ãâ|ß ¼>V[®þ[Ū.F n + F 2 sçÄïçá ¶¿Ý] L C D ]ç« ¶çðÂï©Ãâ|^á>V ¨[Ãç> c®] ØÄFï. ÄöBVï ï禸½Âï© Ãâ½òÍ>V_ (Configured) ïèM ÿmÀÂzD ç\BD ØïVõ| ØÄ_é¡D.]ç«l_ kVEÂï ¶_ém Ø>¹kuÅ WçélòÍ>V_. ]ç« kVEÂï Ø>¹kuÅ c®] ØÄFï. .

¼\KD sëºïÓÂz ïVõï ""t[ïéçª çïBVÓ>_'' ÃÂïD . yì¡ï^ ÎòsçÄ *âA xçÅçB© ÃB[Ã|Ý]Ý yìÂï. x¿ t[¼ªuÅD ØÃuÅ t[ïéЦ[ ïèM cüBVþÂzD ¼å«D zçÅkVï c^ám.10. yì¡ï^ t[ïéM[ t[¼ªuÅÝç> Øk¹¼Bu¤ t[¼ªuÅD ØÄFB¡D. Productor) yì¡ï^ BIOS ¶ç\¡ mkÂï Ø\Ðs_ (Boot) k[kâ| ÖBÂþ ÖBÂï x[Ðöç\ köçÄl_ (Boot Priority Order) ÄöBVï çkÂï©Ãâ|^á>V ¨[Ãç> c®]©Ã|Ýmï.10. t[ïé[ t[¼ªuÅD ØÃÅs_çé k[kâ| ÖBÂþ EÂï_ï^ EÂï_ï^ k[ kâ| ÖBÂþ ¼kçé ØÄFBs_çé Ø>V¦ºz>o_ °uÃ|D EÂï_ï^ EÂï_ï^ ç\¼«V ÄV©â sõ¼¦Vü ÖBºzxçÅ ¼kçé ØÄFBs_çé t[ ¨¿ßE ïV©A ÄV>ªD (The Surge ØÄB_ Wçél_ ÖòÂïéVD ¶>çª \Vu® ¶ç\©A (Reset) ØÄFB ïèMçB 1 Wt¦D W®Ý]B© ¸Åz ÖBÂï¡D. ¶_ém EÂï_ ¨[ª ¨[Ãç> ¶¤ï ¼\KD sëºïÓÂz "Îò sçÄ *âA xçÅ' ¶Ý]BVBD 4_ ÃÂïD 23_ ÃVìÂï¡D. ¼\KD sëºïÓÂz ïVõï ""t[ïéçª çïBVÓ>_'' ÃÂïD .t[ïé[ EÂï_ï^ EÂï_ï^ cºï^ ïèM W®Ý>D ØîþÅm t[ïé[ WçéïVâ½ ¨ßÄöÂçï ØÄF¥D x[A ¶_ém t[ïé[ °uÅD x¿kmD Ö_çé ¨[® ïVâ½B© ¸ÅzD ïèM ÖBºzD. x¿ç\BVï °uÅD ØÃuÅ t[ïé[ ØÃVòÍ] ÖòÍmD ïèM ¼kçé ØÄFBs_çé. ¶Ý]BVBD 5 ÿm ÀÂï_ 31 .

>BVö©ÃVáì kç«B®Ý> x > [ ç \ © à z ] l _ ¨ > V k m Ý Ø > V z © A \VuÅ©Ãâ½òÂïéVD. . \uÅ EÂï_ï^ EÂï_ï^ cºï^ ïèM Ã]_ ¶¹ÂïV> Wçél_ • • cºï^ ïèMl_ Àºï^ sòDAD ÄV>ªÝ]oòÍm mkºïV\_ ÖòÍ>V_ 1. 2.ïV. 32 ÃBªì kaïVâ½ yì¡ï^ cºï^ ïèMçB W®Ý> 4 ØåV½ ¶_ém ¶>uz ¼\KD t[ guÅ_ >òD ØÃVÝ>Vçª ¶¿Ýmï. ¨. Ãz] ¶á¡ (Paritition x[ W«_ WçéÂz Size) \VuÅ©Ãâ½òÂïéVD (¶) k[kâ| ØïV^áá¡ ØÄ_és_çé ¨M_ \V®Ãâ½òÂïéVD. 3. ¶>[¸[AD ¨Ës> ÃéÐD Ö_çé ¨M_ t[ïé[ \u®D t[ æ«VÂþ (AC adapter) Ø>V¦ìAïçáÝ mõ½Âï cºï^ ïèMl_ ¼kçé ØÄF¥D ¼ÃVm Îò Ø>V¦ìA Wçél_ (Communication O p e r a t i o n ) cºï^ ïèM #ºzD Wçé ØÄ[ÅV_ >ç¦ (Lock) °uÃ|þÅm. BIOS ¶ç\s_ mkÂï Ø\Ðs_(Boot) Àºï^ sòDAD ÄV>ªD (Devices) ¶ç\¡ mkÂï x[Ðöç\ köçÄl_ (Boot Priority Order) x>_ Wçél_ ÖòÂþÅm ¨[Ãç> c®]ØÄFï. Àºï^ ÖçðBÝ]_ (Network) ¼kçé ØÄF¥D¼ÃVm #ºzDWçé ïVéDïVâ½çB (Sleep Timer) ØÄB_ x¦ÂïD ØÄFï. ¼\KD ïèMçBÝ mkÂzD ÄV>ªD ÖBéß ØÄFB©Ãâ|^á>V (Enable) ¨[Ãç> c®] ØÄFï. mkÂï Ø\Ðs_ (Boot) Àºï^ sòDAD ÄV>ªD (Devices) ¶ç\¡ mkÂï x[Ðöç\ köçÄl_ (Boot Priority Order) Ö¦DØÃu®^ám ¨[Ãç> c®]ØÄFï. cºï^ ïèMß ØÄB_Ã¦Ý Ø>V¦ºzD¼ÃVm ]ç«l_ ØéتVØkV (logo) E[ªD ¼>V[®D ¼ÃVm F12 sçÄçB ¶¿Ý] ïèMçB ÖBÂï¡D ¸[ Àºï^ sòDAD ïèM mkÂïß ÄV>ªÝç>Ý ¼>ìÍØ>|Ým ïèMçBÝ mkºïß ØÄFBéVD.Îò sçÄ *âA xçÅl[ EÂï_ï^ EÂï_ï^ yì¡ï^ >«¡ åï_ï^ ¨|Âï c®] ØÄFï: x½Bs_çé • Àºï^ sõ¼¦Vü ÖBºzxçÅ cüBï©Ã|Ý>s_çé • cºï^ k[kâ½_ x>[ç\© Ãz]l_ (Primary Partition (C Drive)) ¼>çkBVª ¶á¡ Wçªkï Öò©A (Free Space) Ö_çé ¨M_ Àºï^ ¼>çkBVª ¶á¡ Øku¤¦Ýç> còkVÂzï.

¼\KD Ø>Va_Oâà c>sïÓÂz Oïì¼kVì >BVö©A kçé>áÝç>© ÃVìÂï¡D. ÄÂ] tÂï Øk¹©AÅß ÄV>ª t[æ«VÂþçB (Power Adapter) ïçá© ÃB[Ã|Ý> ¼kõ|D.EÂï_ï^ ÖçðÂï©Ã⦠Øk¹©AÅß ÄV>ªD ÖBÂï©Ã¦s_çé (¶) ÖBÂï ÖBés_çé yì¡ï^ c®] ØÄFï • t[ Öçð©A¦[ ïèMçB© ÃB[Ã|ÝmD¼ÃVm USB ÄV>ª k¦ºïçáÝ >s« ¼k® ¨Í> Øk¹©AÅß ÄV>ª k¦ºïçá ÖçðÂï / mõ½Âï ¼kõ¦VD. cºï^ ïèM ¶ç\©A ¼Ä>\ç¦B í|D. ¶_ém ïèM W®Ý>D ØîD. Ö_çéØBM_ ¶ßÄV>ªD ïèMBV_ ¶ºÿïöÂï©Ã¦Vm.http://consumersupport. ¨M_.lenovo. Îò Øk¹©AŠιB_ (USB Optical Driver) ¼ÃV[Å cBìÄÂ] cFÂzD Øk¹©AÅß ÄV>ªD ÃB[Ã|ÝmD¼ÃVm.com ¶Ý]BVBD 5 ÿm ÀÂï_ 33 .

34 ÃBªì kaïVâ½ .

t[ïéçª \Vu®>_ z¤©A : ØéتVØkVkV_ ¶ºÿïöÂï©Ã⦠t[ïéçª \â|D ÃB[Ã|Ýmºï^. ""k[kâ| ÖBÂþ \VuÅ'' ÃVìÂï ÃÂïD . ""ιlB_ ÖBÂþ ¶ïuÅ'' ÃVìÂï ÃÂïD . ïèM W®Ý>D ØÄFm. ""Wçªkï Ø>Vz] \VuÅ'' ÃVìÂï ÃÂïD . t[ïéçª \VuÅ ¸[kòkªkuçÅ ï禸½Âï¡D 1.43.36. ïèMl[ t[æ«VÂþ \u®D ¶çªÝm s>\VªÝ Ø>V¦ìAïçá k¦ºïçáÝ mõ½Âï¡D.35.¸[ Öçð©A ¶. CRU ¶¤¡®Ý>_ï^ Ö©Ãz] cºï^ ïèMÂïVª kaxçÅï^ ¶¤¡®Ý>_ïçá kwºzþÅm.40. ïèMçB W®Ýmï (Turn Off) (¶) ØÄBéu¤òÝ>_ (Hibernation) Wçél_ çkÂï¡D. • • • • ""t[ïé[ \VuÅ'' ÃVìÂï ÃÂïD . 2. \uÅ t[ïéïçá cüBVþ©Ã>V_ ¨¹]_ y©¸½Âï ¶_ém Øk½Âï í|D. ïèMl[ ÿµÃz]çB ¼\_AÅD ïVb\V® çkÂï¡D c Ã]©Aöç\ ØéتVØkV 2011 35 .

çï¼Bâ½_ c^ákV® t[ïéÝ >Vaçª ]ÅÂï©Ã⦠(Unlock) WçéÂz åïì>mï. 1 ÖÍWçél¼é¼B t[ïéÝ >Vaçª 2 çkÝmÂØïVõ| t[ïéÝØ>Vz©¸çª ¶DAÂz¤ÂïVâ½BÝ ]çÄl_ ¶ïuÅ¡D. 6. ØéتVØkVsªV_ kwºï©Ãâ|^á k[kâ| ÖBÂþ (HDD) Öçð©¸ï^ \u®D k[kâ|Ý >áD ¶½Âï½ \VuÅD ØÄFk>uz cïÍ>>_é (¶) k[kâ|© Ãö\VuÅD ØÄFk>uz cïÍ>>_é. Ö>çª ØéتVØkVs[ suÃ窩 ¸«]W] ¶_ém ¶ºÿïöÂï©Ã⦠\®suÃçªBVáö¦D ÖòÍm kVºï x½¥D. 36 ÃBªì kaïVâ½ .3. z¤©A : Àºï^ k[kâ| ÖBÂþl[ ]ÅçªÂ í⦠¶_ém ÿm ÀÂïD ØÄFk>uïVï \â|¼\ k[kâ½çªÂ ïèèloòÍm ¶ïuÅ¡D. k[kâ| ÖBÂþ \VuÅ Àºï^ cºï^ ïèMl[ ¼Ät©AÝ ]Åçª ¶]ïöÂï cºï^ ïèMl[ k[kâ| ÖBÂþÂz© Ã]éVï ¶]ï ¼Ät©AÝ ]Å[ kVFÍ> k[kâ½çª \VuÅéVD. ïèMçB ¼\_AÅ\VïÝ ]ò©¸Â ïèM¥¦[ t[\Vu¤çB© ØÃVòÝ] ïD¸ k¦ Öçð©Aïçáß ÄöBVï ÖçðÝm ïèMçB ÖBÂï¡D. t[ïé窩 ØÃVòÝ]B©¸[A çï¼B| ïVâ|D kal_ t[ïéÝ >Vaçª ¯â¦©Ã⦠WçéÂz åïìÝ>¡D. x¿Ý ]żªuÅ©Ã⦠t[ïéçª W®k¡D 5. x[¼Ã W®k©Ãâ|^á ØÄB_xçÅ W«_ï^ (Preinstalled Applications) Àºï^ í|>éVïÝ ¼>ì¡ ØÄF¥D (Optional) k[kâ| ÖBÂþ¥¦[ kwºï©Ã¦ \Vâ¦Vm. 3 4.

3. t[ïéÝ Ø>Vz©¸çª ¶ïu®ï. #ºzD Wçél_ ÖòÂzD¼ÃVm (¶) ØÄBéu¤òÝ>_ Wçél_ ÖòÂzD¼ÃVm k[kâ| ÖBÂþçB ïèMloòÍm ¶>uÅ í¦Vm. Ø\[ç\BVª xçÅl_ çïBVá ¼kõ|D. ïèMçB W®Ý>D ØÄF>¸[ AC t[æ«VÂþ Öçð©A \u®D ïD¸ k¦ Öçð©AïçáÝ mõ½Âï. k[kâ| ÖBÂþ \VuÅ ¸[kòkªkuçÅ ï禩¸½Âï¡D 1. 2. ïèMl[ k[kâ| ÖBÂþ tï¡D cðì]Å[ tÂïm. • k[kâ| ÖBÂþl[ ¼\_ cç«l_ ¼\_ ¶¿Ý>D ØïV|Âï í¦Vm. CRU ¶¤¡®Ý>_ï^ 37 . k[kâ|ïçá OâÃ\Vª ¶]ì¡ïçáÝ >VºïÂí½ Ø\[ç\BVª© ØÃVòâï¹[ *m \â|¼\ çkÂï¡D. ¸[ Öçð©A ¶.k[kâ| ÖBÂþçB çïBVÓ>_ • k[kâ| ÖBÂþçB çïBVÓD¼ÃVm >kÅs¦¼kV ¶_ém ¶]ìßE z^áVÂï¼kV í¦Vm. >kÅVï çïBVÓD ¼ÃVm åVD ¶]_ c^á >«¡ï¹w©A \u®D ¼Ä>Ýç> °uÃ|Ýmþ¼ÅVD. • k[kâ| ÖBÂþl[ Öçð©ÃV[ïçá Ø>V|>_ í¦Vm. ïVâEÝ]ç«çB J½ ïèMl[ ÿµÃz] ¼\_AÅD ïVb\V® çkÂï. ïèM ØÄB_Ã|D¼ÃVm. ¨ª¼k k[kâ| ÖBÂþçB ïèMloòÍm ¸öÂzD¼ÃVm ¶çªÝm g>V«Ý >«¡ïçá¥D >«¡ åï_ (backup) ¨|Ý>¸Åz ïèMçB W®Ý>D ØÄFB¡D.

4. ¶. ¶©Ãz]l[ (ØÃâ½) J½çB ¶ïuÅ¡D. Ö©Ãz]l[ ]òzïçáÝ >áìÝ>¡D. k[kâ| ÖBÂþ / W窡 Ø>Vz©A / E¤B PCI Ãz]l[ J½çB ¶ïu®ï. 2 38 ÃBªì kaïVâ½ (Express) ¨Âü¸«ü ïVì| . 1 g.

CRU ¶¤¡®Ý>_ï^ 39 .Øk¹©AÅ\Vï© ØÃVòÝ>©Ãâ|^áß Äâ¦Ý][ ]òzïçáÝ >áìÝ>¡D ¶DAÂz¤ ïV⦩Ãâ¦Ý ]çÄl_ W®ÝmWçéçB (tab) Ö¿Âï¡D. 3 4 ¸[ Öçð©A ¶.

E. t[æ«VÂþ (AC Adaptor) k¦ºïçá¥D ÖçðÝm ïèMçB ÖBÂï¡D.7. k[kâ| ÖBÂþ / W窡 Ø>Vz©A / E¤B PCI (Express) ¨Âü¸«ü ïVì| Ãz]l[ J½çB ØÃVòÝ] ¶>[ ]òzïçá W®s ÖòÂï¡D. 3. ¸Åz k[kâ| ÖBÂþçB ]¦\Vï ¶>Ðç¦B Ö¦Ý]_ ÄöBVï© ØÃVòÝmï. 11. ¶_ém ïèM °uïV kçïl_ WçªkïÝç> W®sªV¼éV ¶_ém >kÅVª xçÅl_ W®k©Ãâ¦V¼éV ïèM mkºzDØÃV¿m Îò ¨ßÄöÂçï Îo kòD. ]òzïçáÝ >áìÝ] c¼éVï Äâ¦Ý]uz^ ÖòÂzD k[kâ| ÖBÂþçB© ¸öÝØ>|Âï¡D. å D c ¦ D ¸ _ ¨ © ¼ à V m D W ç é B V ª Î ò t [ g u Å _ c õ | . c¼éVïß Äâ¦Ý]_ 5 ÃVmïVÂï©Ã⦠k[kâ| ÖBÂþçB Øk¹l_ Ö¿Âï¡D 8. åVD kVºþB© A]B k[kâ| ÖBÂþçB c¼éVïß Äâ¦Ý]uz^ ØÃVòÝ>¡D. DDR3WçªkïÝç> Ø>V|k>uz x[ªV_ >ç«¥¦[ ÖçðÂï©Ã⦠c¼éVï >áÝ]çªÝ Ø>V|k>[ JéD åD c¦D¸K^á WçéBVª t[ÄV«D ¶ïuÅ©|D. Ö_éVs½_ DDR3_ cðì]Å[ tÂï tï OõèB Ãz]ï^ åD c¦_ t[ÄV«Ý>V_ ØÄB_ÃVâç¦ ÖwÂïÂí|D ¨ª¼k >zÍ>© ÃVmïV©A¦[ ¶>çªçïBVá ¼kõ|D. ¼\KD ¶>çªß ÄöBVï¡D ØÃVòÝ> ¼kõ|D. 2. ¶¼>¼ÃV_ ¼\_ Ãz]çB W®sÝ ]òzïáV_ Ö®Âï¡D 12. 10. ¶>uz cºï^ ïèMl_ A]B DDR3 SDRAM Î[çÅ kVºþ W®k¼kõ|D. ïD¸Ý Ø>V¦ìAï^ \u®D ¨. ØÃVòÝmD¼ÃVm ¶>Ðç¦B W®Ým Wçé (Tab) ¼\_¼åVÂþ ÖòÂz\V®D Öçð©Aï^ ÎËØkV[®D Î[çÅØBV[® ¨]Ø«]ì ¼åVÂþBkV®D ÖòÂï ¼kõ|D. ïVâEÝ]ç«çB J½ ïèMl[ ÿµÃz] ¼\_AÅD ïVb\V® çkÂï. ¼\KD DDR3l[ Öçð©A xçªïçáÝ Ø>V¦Vyì. 9. z¤©A : ïèMÂz °uAç¦B Wçªkïºïçá¼B åVD W®k ¼kõ|D. DDR3 SDRAM W®¡D ¼ÃVm ïkMÂï ¼kõ½Bçk: 1. ¶¦V©¦ìï¹[ Ø>V¦ìAïçá ¶ïu¤ ïèMçB W®Ý>D ØÄFï. DDR3 SDRAM Öçkï^ Ã_¼k® ]Ūá¡ï¹_ þç¦Âþ[Ū. 13. 40 ÃBªì kaïVâ½ . *õ|D t[ïéÝ Ø>Vz©¸çª W®k¡D 14 ïèMçB ¼\_AÅ\VïÝ ]ò©¸Â ïè©ØÃV¤ÂzÝ ¼>çkBVª t[ Öçð©Aïçá¥D ¨.E. WçªkïÝ Ø>Vz] \VuÅ Àºï^ cºï^ ïèMl[ Wçªkï© Ãz]l[ ]«ðáçk (DDR3 SDRAM Double Data Rate 3 Synchronous Dynamic Random Access Memory) ¶]ïöÂï x½¥D. ¸[A ]òïçá Ö®Âï¡D. A]B k[kâ| ÖBÂþçB Ø\mkVï ¶>Ðç¦B W®Ý>Ý]_ ØÃVòÝ>¡D.

¶.4. 2 (Express) ¨Âü¸«ü ïVì| ¸[ Öçð©A ¶. Ö©Ãz]l[ ]òzïçáÝ >áìÝ>¡D. t[ïéÝ Ø>Vz©¸çª ¶ïu®ï. ¶©Ãz]l[ (ØÃâ½) J½çB ¶ïuÅ¡D. 5. k[kâ| ÖBÂþ / W窡 Ø>Vz©A / E¤B PCI Ãz]l[ J½çB ¶ïu®ï. 1 g. CRU ¶¤¡®Ý>_ï^ 41 .

9. WçªkïÝç> W®k Wçªkï ¶ç\©¸_ c^á ¶ç\¡ (notch) Ã^áÝç> WçªkïÝ>Va_ (socket) c^á ¶ç\¡ ¼\â|¦[ (protrusion) ØÃVòÝm\V® WçªkïÝç> 300-450 ¶á¡ ¼ïVðÝ]_ câØÄKÝ>¡D. 42 ÃBªì kaïVâ½ . Ö©¼ÃVm Ö«õ| {«ºï¹KD c^ >Vµï^ WçªkïÝm¦[ ØÃVòÍmD. Wçªkï© Ãz]l_ Ö«õ| DDR3 SDRAM Wçªkïºï^ x[¼Ã Wçªkï© Ãz]l_ ØÃVòÝ]lòÍ>V_ ¶ku¤_ Î[çÅ \â|D (A]B WçªkïD ØÃVòÝ>) ¶ïuÅ¡D. WçªkïD x¿km\Vï câ ØÄ[Å ¸Åz ÖòxçðïÓÂzD æ«Vª ¶¿Ý>D ØïV|Ým WçªkïÝç> ÿµ¼åVÂþÝ >^á¡D. ¶ïu®k>uzx[ WçªkïÝ][ Öò {«ºï^ c^á >Vµïçá μ« ¼å«Ý]_ ¶¿Ý] ¶ïuÅ¡D. ïèMçB ¼\_AÅ\VïÝ ]ò©¸Â ïè©ØÃV¤ÂzÝ ¼>çkBVª t[ Öçð©Aïçá¥D ¨.6.E. t[æ«VÂþ (AC Adaptor) k¦ºïçá ÖçðÝm ïèMçB ÖBÂï¡D. 8. *õ|D t[ïéÝ Ø>Vz©¸çª W®k¡D 10. ÃçwBWçªkïÝç> ¨¤Ím s¦V\_ ¨]ìïVé© ÃB[ÃVâ½uz© ÃVmïVÂï¡D. 7. k[kâ| ÖBÂþ / W窡 Ø>Vz©A / E¤B PCI (Express) ¨Âü¸«ü ïVì| Ãz]l[ J½çB© ØÃVòÝ] ¶>[ ]òzïçá W®s ÖòÂï¡D.

1. DDR3 SDRAM ιlB_ ÖBÂþçB ÀÂzkm. ¸[ Öçð©A ¶. ¶©¼ÃVm© ÃB[ÃVâ|Ý Ø>Vz©A kòD (Bios Setup) ¶]_ ¶ç\©A WçªkïD Ãz]l_ (Systerm memory) W®k©Ãâ|^á WçªkïÝ][ Ø\VÝ> ¶á¡Ý Ø>öBkòD. ïèMçB ÖBÂïß ØÄF. ïèMÝ mkºzD¼ÃVm F2 ØÃVÝ>Vçª ¶¿Ýmï. 2. 1. 1 2. ¼\_Ãz]l_ b (Slot) 1_ ÖçðÂï í¦Vm.z¤©A : ÿm Àºï© ØîD ïèMl_ Îò WçªkïD \â|D W®k©Ãâ½òÍ>V_ ¶Í> DDR3 SDRAM Wçªkï©Ãz] (Slot) O_ a ÿµÃz]l_ \â|D ÖçðÂï ¼kõ|D. ¨[Ãm ÄöBVï W®k©Ãâ¦m ¨[Ãç> ¶¤B ¸[kò\V® c®]©Ã|Ý>éVD. CRU ¶¤¡®Ý>_ï^ 43 . kç«Ã¦Ý]_ ïV⦩Ãâ|^áÝ ]òzïçá ÀÂï¡D. ιlB_ ÖBÂþçB Ø\mkVï z¤©¸¦©Ãâ|^á ]çÄl_ 2 Øk¹©AÅ\Vï Ö¿Âï¡D. ιlB_ ÖBÂþçB ÀÂï ¸[kò\V® ï禸½Âï¡D.

>BVö©Aï^ ¶_ém ¼Äçkï¹[ ØÃBìï^ \uÅ W®kªºï¹[ kèïÂz¤X|ï^ ¶_ém ¼Äçk z¤X|ï^ gzD. 44 ÃBªì kaïVâ½ . ¼\KD ¨ºz ¶>çª \Vu®k>uïVª kaxçÅï^ c^᪠¨[Ãç> z¤ÂþÅm. ¶_ém Ö«õ½uzD cç¦B>VzD.¸[kòD ¶â¦kçðl_ cºïám ïèMl[ ( kV½ÂçïBVáì \Vu® ¶ézï^(CRU) ) Ãâ½Bçé kwºzþÅm. ¶ç\©A kç«Ã¦D t[ Öç𩸠(Ac Adapter) t[ Öçð©¸l[ t[k¦D ÃBªì kaïVâ½ X (Powercord) t[ ïé[ (Battery) X X X ÿµÃVïºïçá ¶bzD ï>¡ï^ (Bottom Cover) X k[kâ| ÖBÂþ (Hard Disc Drive) X WçªkïD (¶) W窡©Ãz] (Memory) X ιlB_ ÖBÂþ (Optical Drive) X kèïß E[ªºï^ (z¤X|ï^) (Trademarks) ¸[kòD kèïß E[ªºïáVï ÖòÂzD ØÄVuï^ ¶_ém Ã]¡ß ØÄFB©Ã⦠kèïß E[ªºï^ ÖÍ> Ö«õ|D ¶Ø\öÂï \u®D Ö>« åV|ï¹_ c^á ØéتVØkV W®kªÝ]Ðç¦B>VzD. ç\¼«VÄV©â sõ¼¦Vü \uÅ W®kªºï^. Lenovo One Key ¸[kòD kèïß E[ªD \u®D Ã]¡Â z¤X|ï^ ç\¼«VÄV©â z¿\ W®kªºïÓç¦B>VzD.

.

(1P) P/N: V1.ØéتVØkV Ãz] ¨õ : ÖÍ]BVs_ ¶ßE¦©Ãâ¦m.0_>tµ_ÖÍ]BV V1.0_tml_IN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful