You are on page 1of 6

prava zvraky BERLAN BWIG180 (antistick + hotstart)

ke staen na www.svarinfo.cz magazn praktickho svaovn

prava zvraky BERLAN BWIG180


Z parametrov invertora vyplva, e nie s implementovan funkcie antistick a hotstart. Kee som si na tieto funkcie zvykol pouvanm invertora Kemppi rozhodol som sa ich implementova do tohto stroja. Anti-Stick : po prilepen elektrdy ma prd klesn na 0 (alebo aspo na minimlnu hodnotu). Hot-Start : Prechodne zvenie zvracieho prdu, pre ahie zaplenie oblka.

Anti-Stick
Pre jednoduchos je funkcia antistick realizovan ako znenie nastavenej hodnoty prdu na minimlnu vekos, o predstavuje prd pribline 10A. Pri napt 56V (priveden na konektor K2) obvodom prechdza prd, ktor spsob rozsvietenie led v optolene a otvorenie tranzistora, o umon regulovanie zvracieho prdu potenciometrom. Pri zvran je na oblku naptie caa 20V, ktor je ete postaujce na udranie otvorenho optolena, ak naptie klesne pod cca 13V djde po cca 1 sekunde k poklesu naptia na kondenztore C1. Zhasne led v optolene a vstupn tranzistor sa uzatvor, o spsob znenie zvracieho prdu na 10A. Tento stav trv a do optovnho zvenia naptia na svorkch invertora nad 13V (zruenm skratu, odlepenm elektrdy) kedy sa obnov nastavenie prdu poda polohy potenciometra. as za ktor sa aktivuje anti-stick, zle od hodnoty kondenztora C1.

Schma je jednoduch, s oivenm by nemal by problm.

Hot-Start
Zapojenie vychdza z obvodu anti-stick. Pri napt 56V (priveden na konektor K2) obvodom prechdza prd, ktor spsob rozsvietenie led v optolene a otvorenie tranzistora ktor pripoj rezistor R7 medzi beec a horn koniec potenciometra. Vsledkom je zvenie prdu oproti hodnote nastavenej regulanm potenciometrom(asi o hodnotu 10-14A v strednom rozsahu regulanho potenciometra). Pri zaplen oblka (skrate) tj poklese naptia pod 35V djde po vybit C2 k zneniu prdu na rove nastaven potenciometrom pre nastavenie zvracieho prdu. Tranzistor T1, rezistori R1, R2 a didy D1, D2 tvoria zdroj prdu pre napjanie led optolena. I ke tento zdroj prdu nie je vemi dokonal postauje funkciou. Prd sa pri zmene naptia od 13 - 56V men od 10 - 26mA o je vyhovujce. Na tranzistoroch pri nepriaznivch podmienkach vznikaj straty okolo 1W, tak e je vhodn ich opatri chladiom. Navye zvyovanm teploty sa mierne zvyuje prd prechdzajci led. Zenerov didy DZ1 a DZ2 uruj naptie pri ktorom sa uzatvraj tranzistory optolena. Zenerov didy DZ3 a DZ4 nakoniec neboli pouit. K1: 1 erven +Uref (prvod referennho naptia na potenciometer regulcie prdu) 2 pripojene na stred beec potenciometra regulcie prdu. 3 horn koniec potenciometra regulcie prdu (tam bol povodne pripojen erven vodi) K2: Konektor kde sa privdza naptie z vstupnch svoriek invertora. (To nie je celkom pravda, kee pristroj obsahuje HF zapaovanie oblka pre TIG toto vysok naptie by bolo nebezpen pre pouit elektroniku, preto sa naptie zskava z obvodu pred asou HF zapaovania. Konkrtne s vodie pripojene na vvody varistora na doske usmerovaa. Obrzok 4a 5.) K3: Konektor pre pripojenie vypnaa, ktor umon vypnutie funkcie HOTSTART. Pripadne mono kombinova s potenciometrom a tak nastavi vekos prdu pre hot-start. Oivenie. S tm by nemal byt problm. Problm je ako vyska sprvnu funkciu obvodov. Do poruujem najprv zapoji len as obvodu antistick (neosadzova rezistor R7 alebo prepoj ku K2). Zapn invertor, do kliet upn tenk elektrdu 1,6 a prd nastavi na 60A. Po prilepen elektrdy, by sa mal po cca 1sekunde zni prd na 10A o sa prejav zmenou zvuku invertora... elektrda sa nerozerav. (najlepie je mat amprmeter z vhodnm rozsahom). Hot tart Neviem nejako sa mi nepodarilo njs vhodn kombinciu C2 a R7, pri ktorej by zapaovanie oblka prebiehalo na prv pokus. Subjektvne sa mi zd, e je zapaovanie lepie....

Zver:
Vea asu na skanie som zatia nemal...za obe padli zatia 4 elektrdy :D Teoreticky je mone pouit obvody implementova aj do inch zvracch strojov, ktor umouj regulovanie zvracieho prdu potenciometrom. Ale vetko bude zvisie: od naptia na vstupe tchto zariaden, pouitmu systmu regulcie a spsobu ako to zladi, aby to chodilo. Netreba zabudn, e ak je naptie privdzan na

svorky vie ako 56V tak vznikaj aj vie straty na tranzistoroch a zrove treba zvoli kondenztory na vyie naptie, pripadne upravi naptie ZD2. Autor neberie iadnu zodpovednos za kody na zdrav a majetku spsoben pravou zariadenia a neodbornm zsahom a podobne. V prstroji sa nachdza nebezpen naptie aj po vypnut pristroja!!! Repektujte autorsk prva. Navrhol a vyskal: Duan Kvr

Prloha obrzky:

Obr. 1 Osaden doska DPS.

Obr. 2 Mont do zvraky.

Obr. 3 Finlne osadenie modulu do zvraky. Foto z boku.

Obr. 4 Fotka pripojenia na vstupn as usmerovaa 56V na vvody varistora. lt je + pol.

Obr. 5 Fotka pripojenia na naptie 56V v dolnej asti DPS usmerovaa je varistor modrej farby. Na jeho vvody s napajkovane vodie.

Dodatok - pravy:
Uprava bola zatial jedna: Co sa tyka odporu R7 teraz ma hodnotu 142R (kombinacia odporov) je to nejaky kompromis zatial som nejake papierove plechy nezvaral... Hodnota nieje kriticka moze byt od 130-180R. Vescinou zvaram 2,5 elektrodov k tomu primerany material...je mozne ze pre tenke plechy to bude uz vela... ak by to vadilo je tam myslene na potenciometer s vypinacom ten by to vyriesil...