SEMINARSKI RAD

Iz predmeta Poslovne Finansije

Student: Leo Ilić 55-10/RPM

Profesor: Doc.Dr Bogdana Vujnović-G

Banja Luka, oktobar 2012. godine SADRŽAJ
1. UVOD 3 2. BILANS STANJA 4 3. AKTIVA 7 4. PASIVA 9 5. BILANS USPJEHA 9 6. BILANS TOKOVA GOTOVINE 12 7. POKAZATELJ RACIO BROJEVA 14 7.1 Pokazatelj likvidnosti 15 7.2 Pokazatelj profitabilnosti (rentabilnosti) 15 7.3 Tržišni pokazatelj 16 7.4 Pokazatelj zaduženosti 16 7.5 Pokazatelj finansijske sigurnosti 17 8. ZAKLJUČAK 18 9. LITERATURA 19 1. UVOD..............................................................................................................................4 3. AKTIVA.........................................................................................................................7 4. PASIVA..........................................................................................................................9 5. BILANS USPJEHA.....................................................................................................10 Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti..........................................................................14 Vrijednost u KM..............................................................................................................14 Prilivi od prodaje i primljeni avansi..............................................................................14 57.243................................................................................................................................14 Ostali prilivi iz redovnog poslovanja.............................................................................14 9.300..................................................................................................................................14 Isplate dobavljačima i dati avansi .................................................................................14 (10.950)..............................................................................................................................14 Zarade i ostali lični rashodi............................................................................................14 (8.050)................................................................................................................................14 Plaćanje kamate...............................................................................................................14 (1.660)................................................................................................................................14 Porez na dobit..................................................................................................................14 (1.430)................................................................................................................................14 Plaćanje na osnovu ostalih javnih prihoda....................................................................14 (1.579)................................................................................................................................14 Neto priliv (odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti......................................................14 42.874................................................................................................................................14 Novčani tokovi iz aktivnosti investiranja......................................................................14

2

.........................................250)...........................................................14 Gotovina na kraju obračunskog perioda.....................095).............................14 Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine.............................................14 (10..............................14 (13.......... POKAZATELJ RACIO BROJEVA......................................... LITERATURA...........................................................................................................................................................................................................................14 14.. postrojenja.........................................................14 Novčani tokovi iz aktivnosti finansiranja...............................14 (7.............600).........................755...............................................................15 7....................................................................14 1040.................14 3.......................................14 10.................................14 Dugoročni i kratkoročni krediti .............. nekretnina.............500.............429..................080........................14 (8.............................................14 Gotovina na početku obračunskog perioda..................................14 Dugoročni i kratko..............................430)................................... krediti i ostale obaveze.........................................14 Kupovina akcija i udela...............................14 Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja.19 3 ........................................................................................................................................569.............................................................................................................................14 Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine.......................... opreme...............15 9..........................................................................................14 Primjer novčanih tokova gotovine......................14 (20................................14 (5.................................... nekretnina.......................................14 Neto priliv (odliv) iz aktivnosti finansiranja............................................................................................................................................................................................................400).............................................................................................................14 Kupovina nematerijalnih ulaganja................................................................................................14 24...........................................................................................................................................................Priliv od prodaje nematerijalnih ulaganja.....14 25.........................................................................................................................................................................350).......14 Neto priliv (odliv) gotovine....................................................... postrojenja.............. opreme...................................................................................................................................

Opšta svrha bilansiranja jeste upoznavanje uspeha i strukture imovine i kapitala. Bilans preduzeća je u čvrstoj sistemskoj vezi sa knjigovodstvom tako da nastaje kao zaključak knjigovodstvenih računa.1. Zbog primene različitih formalnih i materijalnih pravila bilansiranja nastaju različite vrste bilansa koje se razlikuju prema formi i sadržini. Izveštajni bilansi sastavljaju se. bilans uspeha se sastavlja za određeni izveštajni period u kome su iskazani svi prihodi i rashodi i na osnovu njih utvrđen dobitak ili gubitak. Polazeći od veze sa knjigovodstvenim računima razlikuju se dva računa: 1) račun izravnanja (bilans stanja) i 2) račun dobitka i gubitka (bilans uspeha). ne samo kao godišnji bilansi. UVOD U savremenom privrednom životu bilansi se koriste kad god treba izraziti stanje i rezultat neke privredne aktivnosti. već i kao bilansi u kraćim vremenskim razdobljima u toku godine kao povremeni bilansi. odnosno na dan bilansiranja. U izveštajne bilanse spadaju: bilans stanja i bilans uspeha kojima se iskazuje imovinsko stanje i poslovni uspjeh ili neuspjeh. razlikuju se: 1) poslovni (izveštajni) i 2) poreski bilans. kapitala i obaveza na dan sastavljanja obračuna. 4 . odnosno preduzetnika. Najvažniji kriterijumi prema kojima se razvrstavaju bilansi su: a) veza sa knjigovodstvenim računima i b) pravne norme koje čine osnovu bilansiranja. Za razliku od bilansa stanja. stanja i rezultati preduzeća iskazuju preko novčanih jedinica kao opšteg svodnog mjerila. Polazeći od pravnih normi koje čine osnovu bilansiranja. Bilans stanja je finansijski izveštaj o stanju imovine. Bilans stanja i bilans uspeha su instrumenti sistematizovanja i uopštavanja informacija koje mere imovinsko stanje na određeni dan i uspeh poslovanja u određenom periodu nekog preduzeća. U računovodstvu bilans se koristi kada se iskazuje stanje i rezultat preduzeća tako što se poslovni događaji.

Sredstva po funkciji ili namjeni u procesu reprodukcije obrazuju aktivu. kapitala i obaveza na dan sastavljanja obračuna. bilans praktično i ne postoji. izražen u novcu. a na desnoj strani. dugoročni finansijski plasmani). pri čemu se prvo prikazuje aktiva a ispod nje pasiva kao što je prikazano na primjeru prodavnice sportske opreme „Juventa“ iz Gradiske.dobitak). Pozitivan finansijski rezultat. tj. pri čemu se lijevo prikazuje aktiva a desno pasiva. U formalnom smislu bilans može biti prikaz u vidu dvostranog računa. sredstva po sastavu i funkciji.1 Na lijevoj strani.wikipedia. rezerve i neraspoređeni višak prihoda . Ako bilans stanja nije u ravnoteži. način pribavljanja ovih sredstava. iskazuju se izvori. Bilansne pozicije u aktivi bilansa stanja za preduzeća 1 http://sr. Drugim rečima. dok se negativan finansijski rezultat iskazuje u aktivi. poreklo ) obrazuju pasivu. kratkoročna potraživanja i kratkoročni finansijski plasmani. iskazuje se u pasivi. On je dvostrani prikaz sredstava preduzeća sa dva aspekta. odnosno osnovna bilansna jednačina može se prikazati odnosom: aktiva = pasiva. Ona se ogleda u tome što je vrednost svih pozicija na lijevoj strani iskazanih u aktivi jednaka vrednosti svih pozicija iskazanih na desnoj strani bilansa u pasivi. on se iskazuje u bilansu stanja. dugoročna rezervisanja i obaveze (dugoročne i kratkoročne). a izvori sredstava ( vlasništvo.2. što izražava kvantitativnu ravnotežu lijeve i desne strane bilansa. pripadnost. iskazuju se konkretna sredstva. bilans stanja predstavlja prikaz stanja sredstava i njihovih izvora na određeni dan. u pasivi. ili u vidu jednostranog računa. Pošto svako sredstvo ima svoj izvor. Bilansne pozicije iskazuju u bilansu izdvojeno vrednost svake kategorije sredstava i izvora sredstava. čime se uspostavlja ravnoteža između aktive i pasive. zalihe. u aktivi.org/sr-el/Актива 5 . osnovna formalna karakteristika bilansa stanja je bilansna ravnoteža. osnovna sredstva. BILANS STANJA Bilans stanja je finansijski izveštaj o stanju imovine. jer predstavlja manjak aktive prema pasivi. Glavne grupacije izvora sredstava su: kapital (osnovni kapital. Glavne kategorije sredstava koje se svrstavaju u aktivu su: stalna imovina (nematerijalna ulaganja. Ukoliko finansijski rezultat nije raspodjeljen. koji predstavlja višak aktive nad pasivom.

U pasivi. a sve pozicije pasive prema principu rastuće dospelosti.raščlanjene su prema principu rastuće likvidnosti. 6 . sadržaj i raspored pozicija bilansa. smeštaj aktive i pasive. Formom bilansa određuje se broj kolona. kao i razmeštaj i naziv pojedinih dijelova i pozicija aktive i pasive. a u okviru toga gotovina i gotovinski ekvivalenti imaju najveći stepen likvidnosti. ipak. Postoji ustaljena ili propisana forma . odnosno najkraće su one obaveze koje su dospele. To znači da manji stepen likvidnosti imaju pozicije koje čine stalnu imovinu od stavki koje čine obrtnu imovinu. njihov naziv. a nisu izmirene prema povjeriocima. osnovni kapital ima najduži rok dospelosti. koja se naziva bilansna šema.

390 34.KAPITAL Osnovni kapital Revalorizacione rezerve Neraspoređeni dohodak Ukupno kapital Dugoročna rezervisanja i obaveze Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Ukupno dugoročnih rezervisanja i obaveza Kratkoročne obaveze Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze Ukupno kratkoročne obaveze Ukupno rezervisanja i obaveza 34.500 20.260 3. 33.160 6.900 7.200 UKUPNA PASIVA S obzirom na raščlanjenost i prikazivanje bilansnih pozicija aktive i pasive.880 2.010 15.435 6.825 3. proizlazi da se na osnovu bilansa stanja mogu vršiti samo statičke finansijske analize.250 2. Ukoliko bismo dinamički posmatrali kategorije bilansa stanja u vođenju finansijske politike preduzeća. Stojanović. Finansijsko računovodstvo II.040 34.430 6.200 UKUPNA AKTIVA PASIVA . str. 7 .AKTIVA – STALNA IMOVINA Nematerijalna ulaganja Nekretnine i oprema Dugoročni finansijski plasmani UKUPNO STALNA IMOVINA OBRTNA IMOVINA Zalihe Potraživanja Potraživanja za vise plaćen porez na dohodak Kratkoročni finansijski plasmani Gotovinski ekvivalenti i gotovina UKUPNO OBRTNA IMOVINA POSLOVNA IMOVINA 5.810 2.500 1. 1998. Beograd.200 11.130 13.490 3.160 7.100 3.500 19. Instrumenti finansijsko-računovodstvenih izveštavanja. neophodno je primeniti sistem analize više uzastopnih bilansa stanja.970 3.2 3. AKTIVA 2 D.450 4.

3. Gotovinu. predstavljaju sretstva banaka koje mogu da plasiraju na tržištu kreditnog kapitala. u obliku kredita (za investiranje ili potrošnju). ovde se procena takođe vrši na osnovu nabavne vrednosti uvećane za ostvarene troškove 3 Prof. U poslovanju banke aktivu predstavljaju krediti koje banka nudi i obavezne rezerve koje su garant povraćaja depozita komintenata banke. Stopu obaveznih rezervi propisuje Centralna Banka.Iznosi koja preduzeće potražuje od drugih lica. procenjuju se po nabavnoj vrednosti ili nižoj tržišnoj vrednosti. procenjuju se po nabavnoj vrednosti sirovina uvećanoj za troškove proizvodnje nastale do određenog datuma ili po nižoj tržišnoj vrednosti.3 Kratkoročna aktiva ili obrtna sredstva obuhvataju gotovinu i druge stavke za koje se razumno očekuje da mogu biti pretvorene u gotovinu u roku od 12 meseci od datuma bilansa stanja. U ekonomskoj teoriji neki teoretičari u aktivu svrstavaju pored novca i hartije od vrednosti. Gotovi proizvodi proizvod kod koga je proizvodni proces završen i koji čeka prodaju. Megatrend univerzitet primenjenih nauka. aktivu. Iznose depozita u bankama i gotovinu u blagajni. Zalihe .proizvodnja koja je u toku. 2. ulaze i obavezne rezerve (sredstva koje banke ne smije dalje plasirati već mora zadržati kao garant povraćaja štednje). sa rokom dospeća do 12 meseci.Obuhvataju: Sirovine . Ta sredstva su rezultat depozita. Potraživanja od kupaca i druga potraživanja . U Aktivu pored iznosa krdita koje banka dalje nudi na tržištu. jer se kao kapital mogu upotrebiti u proizvodnji roba i usluga.i to je jedan od osnovnih instrumenata monetarne politike (politika Centralne banke kojom se prevashodno određuje ponuda novca u ekonomiji). odnosno. Na teret bilansa uspeha izdvajaju se rezervisanja ukoliko iz bilo kog razloga postoji sumnja da ova potraživanja neće biti naplaćena. polugotovi proizvodi. u toku redovnog poslovanja. a uključuju: 1. kako oročenje štednje građana i privrede.sirovine nabavljene u svrhu izrade proizvoda preduzeća. 4. Pri analizi funkcionisanja banaka.Aktiva predstavlja sredstva koja se plasiraju na tržištu kreditnog kapitala. 2004 8 . dr Nataša Cvetković: „Analiza poslovanja preduzeća“. tako i "depozita po viđenju". Pod pojmom aktiva često se podrazumjeva novac u opticaju. Beograd. Proizvodnja u toku .

Tako je čest slučaj da se vrijednost zemljišta i građevinskih objekata koriguje na više. odnosno. njihova bilansna vrednost se smanjuje tokom korisnog veka trajanja. dio dugoročnih obaveza koji dospjeva za otplatu u roku od 12 meseci. treba obratiti pažnju na to da se na dobit ne računa pre nego što je ostvarena prodaja. U njih spadaju: • Kratkoročne obaveze prema bankama . Uglavnom obuhvataju: • Zemljište i građevinske objekte • Opremu / mašine • Motorna vozila Na ove stavke se primenjuje amortizacija. na teret bilansa uspeha. a koji dio pozajmljenim novcem (kreditima). odnosno. uključujući tekuća dospeća po osnovu dugoročnih kredita.proizvodnje ili po nižoj tržišnoj vrednosti. Kratkoročna pasiva su iznosi koji obuhvataju obaveze preduzeća. Dugoročna aktiva su sredstva koja se dugoročno koriste u poslovanju i za koja se ne očekuje da budu pretvorena u gotovinu u periodu od 12 meseci. cijena po kojoj mogu biti prodati . ukoliko se njihova vrijednost na slobodnom tržištu. sa rokom dospeća do 12 meseci od datuma bilansa stanja. odnosno. 9 . Ovo je uslovljeno dokumentovanom procjenom vrijednosti koju je izvršilo lice ovlašteno za ovu vrstu procjene. PASIVA Pasiva pokazuje odakle preduzeću imovina – koji dio imovine je finansiran sopstvenim novcem.povećava. 4.iznosi koji se otplacuju bankama na zahtjev ili sa rokom dospeća do 12 meseci.

To znači da prihodima treba nasuprot da stoje troškovi koji su ih izazvali.iznosi koji dospevaju za plaćanje po isteku 12 meseci od datuma bilansa stanja. rashodi i rezultat iskazuju u vidu više podbilansa. Ovde spadaju plaćanja po osnovu investicionih nabavki. U sastavu bilansa uspjeha sa prihodima se suočavaju rashodi nastali u cilju ostvarivanja prihoda. što je saglasno principu uzročnosti (korelacije).neotplaceni dio dugoročnih kredita banaka koji dospeva za otplatu u roku od 12 meseci od datuma bilansa stanja. 5. za robu koja je kupljena pod uslovima odloženog plaćanja i krediti iz drugih izvora. Dugoročna pasiva obuhvata: • • Dugoročne obaveze prema bankama .825 3. Dugoročne obaveze . BILANS USPJEHA Za razliku od bilansa stanja. S obzirom na to da je bilans uspjeha po svojoj prirodi vremenski račun.plaćanja koja dospjevaju u korist dobavljača sirovina i po osnovu drugih usluga.210 10 . bilans uspjeha se sastavlja za određeni izveštajni period u kome su iskazani svi prihodi i rashodi i na osnovu njih utvrđen dobitak ili gubitak.• Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze . sa rokom dospeća do 12 meseci. Poslovni prihodi Prihodi od prodaje Prihodi od aktiviranja učinaka i robe Ostali poslovni prihodi Vrijednosti u KM 39. osim banaka. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI 1. što podrazumeva da obračunati prihodi i rashodi u bilansu uspjeha treba da se odnose na posmatrani vremenski (obračunski) period za koji se uspjeh obračunava.740 1. obračun tačnog periodičnog rezultata zahteva tačno vremensko alociranje prihoda i rashoda kao komponenti rezultata. Ono što je karakteristika bilansa uspjeha je da se u njemu prihodi.

246 1. materijalne troškove i amortizaciju ili i bez amortizacije uz određene korekture. 2) finansijski prihodi. . tada se finansijski rezultat javlja u obliku viška produkta. rashodi i rezultat. Čačak 2006.100 UKUPNO POSLOVNI RASHODI Poslovni dobitak Finansijski prihodi Finansijski rashodi Ostali prihodi Ostali rashodi Gubitak od poslova finansiranja Bruto dobit ( dobit prije oporezivanja ) Neto dobit ( dobit nakon oporezivanja ) Primjer bilansa uspjeha 41.UKUPNO POSLOVNI PRIHODI 2. koja obuhvata samo troškove minulog rada. Ako se bilans uspjeha osniva na kategoriji troškova koja obuhvata troškove minulog i živog rada.305 1. rashodi i rezultati. 3) ne poslovni i vanredni prihodi.830 2. Menadžment računovodstva. str 35 11 .625 Bilans uspjeha se sastoji iz rashoda i prihoda.470 3. tada se finansijski rezultat javlja u obliku novostvorene vrijednosti. Međusobnim sumiranjem rezultata podbilansa dobija se ukupni bruto–rezultat preduzeća kao bruto-dobitak (zbir svih dobitaka) ili kao bruto-gubitak (zbir svih gubitaka) u obračunskom periodu. dobitka odnosno gubitka. Poslovni rashodi Nabavna vrijednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada.500 1. koji su takođe složeni.320 2.4 Karakteristika bilansa uspjeha je da se u njemu prihodi.230 5. To znači da preduzeće u bilansu uspeha može iskazati 4 Dr Bogdan Mrdović.650 3. ukupne poslovne troškove ( što odgovara cjeni koštanja – c. dohodka ili dodatne vrednosti (odnosno gubitka).k. Ako se bilans uspjeha osniva na kategoriji troškova. odnosno cjeni proizvođača). rashodi i rezultat. naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacija i rezervisanja Ostali poslovni rashodi 44.775 30. rashodi i rezultat iskazuju u vidu više podbilansa i to: 1) poslovni prihodi.805 1.440 1.050 1.000 1.

gubitak. 6. investicionih i finansijskih aktivnosti do kojih je došlo između dva 5 Zakon o računovodstvu i reviziji 12 . iskazuje se gubitak. kao osnove za utvrđivanje ukupnog prihoda i dobitka je fakturisana prodaja. kroz utvrđivanje ukupnog prihoda i dobitka obračun se čini na osnovu principa dobitka. Novčani tokovi ulaganja u velikoj mjeri zavise od eksternih faktora kao što su: stanje na tržištu. Tako pozitivan finansijski rezultat se iskazuje na strani rashoda. kakva je bila promjena bilansa gotovine u toku perioda. Promjene u gotovini i gotovinski ekvivalent društva mogu se najbolje sagledati kroz finansijski izvještaj o tokovima gotovine. vrste djelatnosti. Na osnovu naših propisa o računovodstvu5 bilans uspeha je godišnji i periodični prikaz. iskazuje se dobitak ili obrnuto. lokacija. Da bi se informacija bolje sagledala u izvjestaju se vrši grupisanje tokova na tokove iz poslovnih aktivnosti. U izvještaju o gotovinskom toku sagledavaju se istorijske promjene i neto učinci iz poslovnih. aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja. Osnovica obračunskog sistema. ako je veći bruto gubitak od bruto dobitka. čime se ostvaruje bilansna ravnoteža. kao i to. Ukoliko je bruto dobitak veći od bruto-gubitka.bruto-dobitak i bruto. a negativan finansijski rezultat iskazuje na strani prihoda. načina finansiranja i slično. Novčani tokovi zavise od tipa kompanije. pregled utvrđivanja ukupnog prihoda i dobitka preduzeća. sezonske oscilacije i drugo. Drugim rečima. BILANS TOKOVA GOTOVINE Izvještaj o novčanim tokovima je finansijski izvještaj koji pokazuje odakle gotovina dolazi (gotovinski prilivi) i gdje odlazi (gotovinski odlivi) za određeni računovodstveni period .

Tokovi gotovine predstavljaju najvažniji dio izvještaja o tokovima gotovine jer pokazuje sposobnost preduzeća da stvori gotovinu kojom se plaćaju obaveze prema dobaljačima. kreditorima. Pozitivni tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti daju mogućnost da se preduzeće dugoročnije održi.obračunska perioda. 13 . zaposlenima itd. On govori o aktivnostima menadžmenta na poslovima likvidnosti i efektima poslovnih odluka vezanih za ulaganja u finansijske aktivnosti. državi.

095) 10.350) 25.080 (20. postrojenja.950) (8.600) (8. opreme Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja Novčani tokovi iz aktivnosti finansiranja Dugoročni i kratkoročni krediti Dugoročni i kratko.660) (1. opreme Kupovina akcija i udela Kupovina nematerijalnih ulaganja.250) (7.430) (1.579) 42.755 (13. postrojenja.Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti Prilivi od prodaje i primljeni avansi Ostali prilivi iz redovnog poslovanja Isplate dobavljačima i dati avansi Zarade i ostali lični rashodi Plaćanje kamate Porez na dobit Plaćanje na osnovu ostalih javnih prihoda Neto priliv (odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti Novčani tokovi iz aktivnosti investiranja Priliv od prodaje nematerijalnih ulaganja.874 14.243 9.429 3. nekretnina.050) (1.300 (10.569 .400) 14 24.500 1040 (5. krediti i ostale obaveze Neto priliv (odliv) iz aktivnosti finansiranja Neto priliv (odliv) gotovine Gotovina na početku obračunskog perioda Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine Gotovina na kraju obračunskog perioda Vrijednost u KM 57. nekretnina.430) (10.

Za ocjenu boniteta preduzeća potrebno je ne samo znanje o velikom broju pokazatelja već i znanje o njihovoj tržišnoj situaciji. U najvažnije pokazatelje likvidnosti spadaju: 15 . POKAZATELJ RACIO BROJEVA Projektovani finansijski pokazatelji imaju samo monetarnu. 7. načinu formiranja cjena i slično. savremenosti tehnologije. S obzirom na brojnost pokazatelja izlaganje ću pokazati ograničeno samo na nekoliko grupisanih unutar skupina: Pokazatelj likvidnosti Pokazatelj aktivnosti Pokazatelj profitabilnosti (rentabilnosti) Tržišni pokazatelj Pokazatelj zaduženosti Pokazatelj finansijske sigurnosti.1 Pokazatelj likvidnosti Likvidnost predstavlja sposobnost preduzeća da izmiruje svoje obaveze na vrijeme. a ne i analitičku vrijednost.Primjer novčanih tokova gotovine 7.

04 x 100 = 4 Profit = neto dobit / ukupan prihod x 100 = 1.- Racio tekuće likvidnsoti = 19.2 Pokazatelj profitabilnosti (rentabilnosti) Pokazatelji profitabilnosti su indikatori stepena povrata investitorovog ulaganja. On polazi od pretpostavke da se zalihe ne mogu brzo unovčiti te se bazira samo na gotovini. Poželjno je da ovaj racio bude jednak ili iznad 2. A naša izvedena formula pokazuje da ovaj racio zadovoljava uslove.775 x 100 = 0.625 / 44.805 / 39. Profitabilnost = bruto dobit / neto prihod od prodaje x 100 =1.625 / 39.5 - Stopa neto dobiti = neto dobit / neto prihod od prodaje x 100 = 1.81 Ovaj koeficijent likvidnosti pokazuje pokrivenost kratkoročnih obaveza likvidnim obrtnim sredstvima. odnosno sa koliko je obrtnih sredstava pokrivena svaka novčana jedinica kratkoročnih obaveza. Izražavaju se kroz ostvareni profit ili kapitalnu dobit.040 / 7130 = 2.040 – 6100 / 7130 = 1.825 x 100 = 0.67 Racio tekuće likvidnosti = kratkoročna sredstva / kratkoročne obaveze Ovaj koeficijent pokazuje pokrivenost kratkoročnih obaveza obrtnim sredstvima.045 x 100 = 4. Racio brze likvidnosti = tekuća sredstva – zalihe / kratkoročne obaveze 7.825 x 100 = 0.036 x 100 16 . Racio brze likvidnosti =19.

4 Pokazatelj zaduženosti Cilj analize zaduženosti jest da se sagleda odnos sopstvenih i tuđih izvora finansiranja u ukupnim poslovnim sredstvima preduzeća. Ovi podatci se vade iz bilansa stanja. Najznačajniji pokazatelji zaduženosti su: Odnos pozajmljenih i ukupnih izvora sredstava Odnos dugoročnih i ukupnih izvora Koeficijent pokrića rashoda na ime kamate Koeficijent pokrića ukupnih obaveza. U praksi su najzastupljeniji sledeci tržišni pokazatelji: Neto dobit po akciji Odnos tržišne cjene i neto dobit po akciji Isplata dividendi Dividendna stopa Knjigovodstvena vrijednost po akciji 7.18 Možemo reći da je zaduživanje opravdano sve dok je kamata na obaveze manja od prinosa na pozajmljena sredstva 17 .260 / 34.3 Tržišni pokazatelj Tržišni pokazatelji služe za upoređivanje preduzeća unutar istog sektora privrede.= 3.200 = 0. Pokazatelj zaduženosti = dugoročni izvori / ukupni izvori = 6. Najviše ih koriste investitori kod opredeljenja za ulaganja u određenu kompaniju.6 7.

880 / 34. Kompletan set finansijskih izveštaja uključuje sledeće sastavne komponente: 1) bilans stanja. tj. uspešnosti i promenama u finansijskom položaju preduzeća. Međutim. 2) bilans uspeha.5 Pokazatelj finansijske sigurnosti Pokazatelj finansijske sigurnosti je indikator finansijske strukture preduzeća. veće učešće akcionarskog kapitala u strukturi izvora finansiranja ne mora uvijek biti i najbolji metod finansiranja. 8. Najčešće se izražavaju kroz sledeću relaciju: Pokazatelj finansijske sigurnosti = akcionarski kapital / ukupna pasiva = 11.85 Prvi pokazatelj govori o učešću akcionarskog kapitala u ukupnim izvorima poslovnih sredstava.205 / 11. Strukturu izvora finansiranja treba komponovati tako da se obezbjedi sigurnost naplate potraživanja. odnosno isplate obaveza.7.200 = 0. Što je učešće akcionarskog kapitala veće društvo ima veću finansijsku sigurnost.880 = 0. 3) izveštaj o 18 . ZAKLJUČAK Finansijski izveštaji pružaju informacije o finansijskom položaju. da se obezbjedi odgovarajuća likvidnost preduzeća.34 Koeficijent finansijske sigurnosti = ukupne obaveze / akcionarski kapital = 10.

ili u vidu liste u kojoj aktiva prethodi pasivi. a pasiva predstavlja izvore odnosno pripadnost sredstava preduzeća. odnosno na dan bilansiranja. čime se ostvaruje bilansna ravnoteža. 1998 19 . Aktiva predstavlja konkretne oblike sredstava sa kojima raspolaže preduzeće. 3) neposlovni i vanredni prihodi. Beograd. D. Bilans stanja predstavlja dvostrani pregled koji prikazuje bilansnu imovinu i kapital (pasiva) i način investiranja (ulaganja) kapitala (aktiva). rashodi i rezultat. rashodi i rezultat iskazuju u vidu više podbilansa i to: 1) poslovni prihodi. Za razliku od bilansa stanja. aktiva iskazuje na levoj.tokovima gotovine. Tako pozitivan finansijski rezultat se iskazuje na strani rashoda. Međusobnim sumiranjem rezultata podbilansa dobija se ukupni bruto–rezultat preduzeća kao brutodobitak ili kao bruto-gubitak u obračunskom periodu. rashodi i rezultati. 2) finansijski prihodi. a pasiva na desnoj strani. To znači da preduzeće u bilansu uspeha može iskazati bruto-dobitak i bruto. Instrumenti finansijsko-računovodstvenih izveštavanja. Bilans stanja i uspeha predstavljaju dva povezana ali po funkciji različita finansijska izveštaja.gubitak. Karakteristika bilansa uspeha je da se u njemu prihodi. Finansijsko računovodstvo II. bilans uspeha se sastavlja za određeni izveštajni period u kome su iskazani svi prihodi i rashodi i na osnovu njih utvrđen dobitak ili gubitak. a negativan finansijski rezultat iskazuje na strani prihoda. LITERATURA 1. Bilans stanja je finansijski izveštaj o stanju imovine. 9. Stojanović. Veoma značajna karakteristika bilansa jeste bilansna ravnoteža. kapitala i obaveza na dan sastavljanja obračuna. 4) izveštaj o promenama na kapitalu i 5) napomene uz finansijske izveštaje. rashodi i rezultat. Prvi pruža uvid u imovinsku situaciju i finansijski položaj preduzeća a drugi da omogući uvid u to koliko je preduzeće sposobno da ostvari zaradu.

yu/data/2006/07/00002415. Zakon o računovodstvu i reviziji 5. http://sr.tehnooprema.belex.wikipedia.2. Beograd 3.co. Čačak 2006. 2004. Megatrend univerzitet. Dr Bogdan Mrdović. Cvetković N.pdf 7. www.xls 6. . www.org/sr-el/Актива 20 .com/downloads/finizv2005. 4. Analiza poslovanja preduzeća. Menadžment računovodstva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful