MUZI^KA KULTURA

za prvi razred osnovne {kole

Vodi~
zadatak slu{amo sviramo pevamo karaoke pravimo glumimo crtamo i bojimo igramo se ispri~aj re{avamo o kompozitoru seti se {ta smo nau~ili re~nik re~nik

2

Teme

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sve oko nas je muzika Muzi~ka radionica Zimsko doba Razna slavqa Muzi~ka igraonica Zapevajmo, zaigrajmo

3

.

trava raste 5 . SVE OK O NAS JE MUZIKA U^I]EMO ‡ {ta je zvuk.1. a {ta ton TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ ‡ ‡ ‡ da da da da prepoznaje{ i opona{a{ razli~ite zvuke opona{a{ glasove `ivotiwa nau~i{ pesmu Zvuk ‡ ton crta{ slu{aju}i pesmu Ki{a pada.

Ili} 6 . NEKA VA[E [KOLOVAWE BUDE LEPO PUTOVAWE. BUDITE MI VESEQACI KÔ NA GRANI MALI VRAPCI. POSTALI STE SADA \ACI. SVAKA KWIGA KRIJE TAJNE. ^EKA VA[E RE^I SJAJNE. muzika: V. SVI PRVACI.POZDRAV PRVACIMA DOBRO DO[LI.

Koju muziku slu{a{? Koja je tvoja omiqena pesma? Otpevaj je. Koji muzi~ki instrument najvi{e voli{? 7 .

PREPOZNAVAWE ZVUKOVA Zvuci oko nas Zaokru`i redom ilustracije bi}a i predmeta ~ije zvukove prepoznaje{. zvuk 8 . Koje si zvuke imao prilike da ~uje{ u svojoj okolini? Opona{aj neke od wih.

M. P. Kineski ples ton 9 . to se zove ton. kada neko svira. sve {to se ~uje naziva se zvuk. zna}e svako dete da i to je zvuk. Kad se ~uje vetar. Zelenim flomasterom zaokru`i ilustracije na kojima je prikazano kako neko ili ne{to proizvodi ton. Igra svirala. muzika: Z. Ako pesmu ~uje{ ili zvona zvon. pa i krava muk.ZVUK ‡ TON Kada kova~ kuje ili peva }uk. Vasiqevi} Crvenim flomasterom zaokru`i one ilustracije na kojima neko ili ne{to proizvodi zvuk. ^ajkovski. I.

. pqus i igraj se uz wu.@IVOTIWSKO CARSTVO Glasovi `ivotiwa Na osnovu glasova koje ~uje{ nalepi sli~ice sa strane A1. 1 2 3 4 5 10 6 Opona{aj glasove `ivotiwa sa slika. Potom slu{aj pesmu Pqus.

11 ..) @u}u ~uva ku}ica (vau. PQUS. pqus. Mili}evi} Opona{aj glasove i pokrete jo{ nekih `ivotiwa. A moj `abac Kreketan pod pe~urkom na{ô stan (kre.. }iju. Pqus i istovremeno izvodi zvuke koje proizvode ki{a..) B.....) U ku}i je devoj~ica U gnezda{cu pti~ica (}iju.Slu{aj pesmu Pqus. devoj~ica i `ivotiwe. {u.. vau.) Uz ogwi{te ma~kica (mijau. vetar.. mijau. kre.) A moj `abac Kreketan pod pe~urkom na{ô stan..) Hladno je.. PQUS Kada ki{a pquskom pqu{ti (pqus.. a vetar {u{ti ({u.

JESTE L’ IKAD ^ULI TO?
Kowi} tera ko~ija{a, zeko goni psa bunda{a. O-ho-ho, o-ho-ho, jeste l' ikad ~uli to? Pile u~i koku na{u, trava pase kravu va{u. O-ho-ho, o-ho-ho, jeste l' ikad ~uli to?
Narodna pesma iz Slavonije

[ta ti je u ovoj pesmi ~udno? Koje se `ivotiwe pomiwu u pesmi? Opona{aj wihove glasove.

narodna pesma

12

Prepoznaj kompozicije prema ponu|enim ilustracijama.

K. Sen-Sans, Magarci

K. Sen-Sans, Petlovi i koko{ke

\. Rosini, Duet ma~aka

M. Milojevi}, Muha i komarac

Koja ti se od ovih kompozicija najvi{e dopada? Za{to?

kompozicija

13

PRIRODNE POJAVE
Zvuci prirode Slu{aj zvuke, pa na odgovaraju}e mesto nalepi sli~ice sa strane A2.

1

2

3
Nabroj jo{ neke prirodne pojave. Opona{aj zvuk morskih talasa i padawe grada.

4

14

Grupa Eklips. A M=K 15 . Ki{na {uma Ka`i re{ewe ovog rebusa.

SITNA JE KI[A PADALA Sitna je ki{a padala. An~ica ovce ~uvala. Narodna pesma iz [umadije Tokom kog godi{weg doba ki{a naj~e{}e pada? Koji se zvuci ~uju u jesen? Opona{aj neke od tih zvukova. An~ica ovce ~uvala. 16 . kraj wih je mlada zaspala.

17 . 3 T=P JE . pa nacrtaj o ~emu se u woj radi .Narodna pesma Ki{a pada. Ka`i re{ewe ovog rebusa. Ka`i re{ewe ovog rebusa. trava raste Slu{aj pa`qivo pesmu.

2.SETI SE {ta smo nau~ili. K V Z 18 . ptica nije. Navedi naziv crtanog filma iz kojeg je ova ilustracija. Ka`i re{ewe ove zagonetke. Zaokru`i ilustracije `ivotiwa ~ije smo glasove do sada opona{ali. 4.. Ka`i re{ewe ovog rebusa. 1. ^esto duva. Zna da leti. truba~ nije. ~ista~ nije. 3. Li{}e nosi..

MUZI{KA RADIONICA U^I]EMO ‡ koji su de~ji instrumenti ‡ ko je Karl Orf ‡ {ta je razbrajalica TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da napravi{ neki de~ji instrument ‡ da izgovara{ i svira{ razbrajalice ‡ da lepi{ sli~ice na odgovaraju}a mesta 19 .2.

Formirao je grupu de~jih muzi~kih instrumenata. bubaw. kastawete.ZVE^KA Karl Orf (1895‡1982) posvetio je deci najve}i deo svog muzi~kog stvarala{tva. de~ji muzi~ki instrumenti 20 . daire. ~inele. triangl. Karl Orf kompozitor. metalofon. Me|u instrumentima koje je upotrebqavao su: zve~ka. {tapi}i.

{em pet . Radulovi}.ro . Ko mi ne .{e sam. PI[EM PETNAEST Pi .ka pi .va .est. pi .ti ne .{em pet . Napi{i crvenim flomasterom broj koji se pomiwe u razbrajalici. Deca mogu nemogu}e razbrajalica 21 .{em.na .PI[EM.}e ve .est dok na . N.na .pi .

[TAPI]I 22 .

smo na .vrh gla .{e: „Vo . U tom pi .smu pi .{e!“ A. Kora}.si pi .va pat . no .PLIVA PATKA PREKO SAVE Pli . Radost Evrope 23 .lim te sve vi .ve.ka pre .ko Sa .ve.

TRIANGL 24 .

ni se.da u du . po .te .kô: „Do . ve} je re . ni . Avanture maloga Ju-ju 25 .je re .~e.bar dan“.{ô me .}an.U[Ô MEDA U DU]AN U . pa u .bro ve . P.~e“. Bergamo.kô: „Do .klo .

BUBAW 26 .

ti . be . truf! A. e . sa .ni.va ra .ka. traf. di . Kora}. DINI En.lem.ka. den.EN.ka ti .va ra . DEN.lem.ni. sa . Al’ je lep ovaj svet 27 . ta . buf! Trif.ka.

UPOZNAJMO JO[ NEKE DE^JE INSTRUMENTE
Slu{aj zvuke de~jih instrumenata, pa na odgovaraju}e mesto zalepi sli~ice sa strane A3. De~ji instrumenti

1
DAIRE

2
{INELE

3
KASTAWETE

4
METALOFON

Napi{i nazive jo{ nekih instrumenata koje si imao prilike da slu{a{ ili svira{.

28

Opis igre: Prepoznaj zvuke de~jih instrumenata. Sko~i uvis kada ~uje{ bubaw, ~u~ni kada ~uje{ {tapi}e, a okreni se oko svoje ose kada ~uje{ zve~ku. Budi ta~an i brz. Onaj ko pogre{i ili bude najsporiji ispada iz igre.

K. Orf, Skercando

29

SETI SE {ta smo nau~ili...
1.
Upi{i ime ~oveka sa slike.

2.

Napi{i nazive de~jih instrumenata koje je koristio Karl Orf.

3.

Re{i rebus.

4.

Prona|i i pro~itaj nazive tri de~ja muzi~ka instrumenta.

I]I
30

BUAW

KASTAWET TRIANGL

ZIMSKO DOBA U^I]EMO ‡ pesmu Dvanaest meseci ‡ pesme o zimi TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da prepozna{ ilustracije slu{aju}i muziku ‡ da re{ava{ rebuse i ukr{tenice 31 .3.

Dvanaest meseci Na odgovaraju}e mesto nalepi sli~ice sa strane A4.DVANAEST MESECI M. Ili} Beli. JANUAR FEBRUAR MART APRIL MAJ 32 JUN .

JUL AVGUST SEPTEMBAR OKTOBAR NOVEMBAR Koji mesec najvi{e voli{? Za{to? DECEMBAR 33 .

Smisli pratwu za pesmu Prvi sneg. bela staza. Prepri~aj jednu svoju pustolovinu na snegu. sve je belo.PRVI SNEG Sve je belo. grad i selo. svud pahuqa beli let. ve~e celo svud se blista beli sjaj. poqe. Bela brada deda Mraza. beli cvet. 34 . pa je odsviraj koriste}i triangl i zve~ku. Celog dana. Bela breza. gaj. bela zvezda.

Re{i rebus. Zimska pesma . Celog dana. ve~e celo tiho sipi. G 35 muzika: B. . Popovi}. beli breg. sve je belo. Stan~i} P. Sve je belo. bela reka. sipi sneg.

Smisli pratwu za pesmu Pada sne`ak koriste}i bubaw i {tapi}e. duva vetar i donosi sneg. pada sne`ak i na zemqu mraz. bela baba Zima do{la je do nas. Koju igru na snegu najvi{e voli{? 36 . grudvaju se deca. Duva. o`iveo breg.PADA SNE@AK Pada.

pahuqice lete kao zvezda roj. jure sanke uz veseli poj. Deda Mraz 37 . Kora}. P. Korunovi} A. Jure. muzika: St.Re{i ukr{tenicu.

. Spoj slova po azbu~nom redu i dobi}e{ sliku. Q K L J I Z @ E \ D G V H C B ^ A [ X 38 .. 2. M N W O P R T S ] U F 3. Napi{i nazive pesama o zimi koje si pevao i slu{ao.SETI SE {ta smo nau~ili. 1. Nacrtaj i oboj Deda Mraza.

mart ‡ da nacrta{ svog brata ili sestru 39 .4. RAZNA SLAVQA U^I]EMO ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ro|endansku pesmu da pevamo tiho i glasno ko je solista {ta je hor razliku izme|u brzog i sporog pevawa TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da ispri~a{ koja se muzika slu{a na tvom ro|endanskom slavqu ‡ da pomogne{ zecu da do|e do repe ‡ da re{i{ ukr{tenicu ‡ da napravi{ mami ~estitku za 8.

Nepoznati autor Koja se muzika slu{a na tvom ro|endanskom slavqu? Kako je izgledala proslava tvog ro|endana? 40 . `ivela i sre}na nam bila. Na{oj Mini ro|endan. ro|endan. `ivela. @ivela. divan dan. ro|endan. `ivela i sre}na nam bila.Sre}an ro|endan RO\ENDANSKA PESMA Danas nam je divan dan. divan dan.

Kora}. Svi ple{u uz pesmu Drugarstvo.A. 41 . Pobedni~ki par je onaj kojem do kraja igre ne ispadne balon. Drugarstvo Napi{i ime svog najboqeg druga ili drugarice na balonu. Par kojem balon ispadne ili pukne ispada iz igre. dr`e}i glavama naduvane balone. Opis igre: Igra~i se podele u parove.

Muzika: V. Kada vide medu. Ili} Kakvim glasom je govorio zeka? Za{to je zeka govorio tiho? Kada ti govori{ tiho. a kada glasno? 42 . re~e: „^eka}u u redu“.Tiho i glasno pevawe ZEKA U REDU Krenu zeka preko reda da nagrabi malo meda.

Zec kopa repu Pomozi zecu da do|e do repe.Z. M. Tako }e{ dobiti naziv jednog muzi~kog instrumenta. Vasiqevi}. N O S T A I K G L M R [ T ] 43 .

paji.JE@EVA USPAVANKA Buji. Na{u kumu vevericu krasi kitwast rep. @utog lava griva krasi. Tvoje bodqe tebe krase. bodqama sav na~i~kan. mali {umski car. Ti si je`i} o{trobodqi. Vukomanovi} Da li si Je`evu uspavanku otpevao tiho ili glasno? Za{to? Da li si pesmu otpevao brzo ili sporo? Za{to? uspavanka 44 . mesec nek ti ~uva san. mesec i tvoj oklop quti. tigra prugast {ar. ti si zato lep. Muzika: N. bocko lepi.

No} i ribar M. a ko glasno? M. Ili} Beli. Morante. Uspavanka za A}ima 45 .Pa`qivo pogledaj ilustracije. Ko peva tiho.

da. ko. mama. ko. mi. e .vo de . Pi.KOKA I PILI]I MI SMO HOR. JA SAM KOKA SOLISTKIWA. ko. hor 46 . Pi. ko. vama dva. ko. Ko. gladni smo ti. ko. solista. da. ko. gde si ti? Ko. pi. pi. ko. pi. Korunovi} Zaokru`i crvenim flomasterom re~i u pesmi koje se pevaju du`e od ostalih. ma . ko.ma. pi. ko. pi. pi. P. Muzika: St. pi. pi. pi.co tu sam ja. ma . pi.ma. pi. meni zrno. pi.

Nezgoda 47 . pa }e{ saznati kako se zove na{ najpoznatiji de~ji hor.SVAKOG JUTRA I JA SAM SOLISTA. A. Re{i ukr{tenicu. Kora}.

“ Muzika: V. cin. rata. 48 . haj. don. cin. don.Vesnici prole}a VISIBABA Visibaba mala zvoniti je stala: „Cin. rata. jaglac trubu hvata: „Hoja. Prole}e je tu. haj. don. zimi sad je kraj!“ Mala ptica {eva veselo nam peva: „Firoli. ~ujte mali zvon!“ Trata. hoja. Astrarxieva Nabroj jo{ neke vesnike prole}a. firolu.

Korunovi}.D. P. 49 . Prole}na pesmica Navedi sve ono {to ti se u pesmi dopalo. Karuovi}. Bubamara ST.

Napravi koverat za ~estitku koju si napisao. 50 .mart. MART Na ovom papiru nacrtaj mami ne{to za 8.^ESTITKA ZA 8. mart. Na drugoj strani ovog papira napi{i mami ~estitku za 8.

Najlep{a mama na svetu Ko izvodi pesmu Najlep{a mama na svetu? Oboj cvet u kojem je ta~an odgovor. Kora}.A. PEVA{ HOR SVIRA{ 51 .

b i m . b o m . b r a t e I v o . s p a v a { l i . b o m . b a m . b i m . Nepoznati autor Mi smo orkestar. orkestar 52 . v e } s v a z v o n a z v o n e . s p a v a { l i ? V e } s v a z v o n a z v o n e .BRATE IVO B r a t e I v o . b a m .

Borisavqevi}. 53 .V. Brat i sestra [ta ti se najvi{e dopalo u pesmi Brat i sestra? Nacrtaj svog brata ili sestru.

54 . Zaokru`i zelenim flomasterom ilustraciju hora. Zaokru`i nazive `ivotiwa koje se glasno ogla{avaju. 1. Napi{i naziv pesme koja se na ro|endandanskoj proslavi peva slavqeniku.. 2. Zaokru`i plavim flomasterom ilustraciju orkestra..SETI SE {ta smo nau~ili. CVR{AK SLON KRAVA PILE KOMARAC MAGARAC 3.

MUZI{ KA IG RAON ICA U^I]EMO ‡ kako se igra muzi~ka igra Ribar ‡ pravila za prela`ewe ulice ‡ narodnu pesmu Kopa cura vinograd TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da uo~i{ razliku izme|u brze i spore pesme ‡ da sastavi{ re~ od slova koja su ispisana na vagonima voza ‡ da re{ava{ rebuse ‡ da navede{ izvo|a~e pesama 55 .5.

IDE MACA OKO TEBE Ide maca oko tebe. igra~i mewaju uloge. Kada je ulovi. Jedno dete ‡ „maca“ ‡ obilazi oko wih dr`e}i u ruci maramicu. Dok pevaju. Ako bude{ slep. „maca“ neprimetno spu{ta maramicu iza jednog deteta. 56 . uzima je i tr~i za „macom“. otpa{}e ti rep. Kada dete na|e maramicu. nemoj biti slep. Narodna pesma iz [umadije Opis igre: Deca pevaju i ~u~e pore|ana ukrug. ^uvaj. rep. pazi da te ne ogrebe. mijo.

A. Mi{ Slu{aj pa`qivo pesmu i brojevima (1‡6) ozna~i redosled slika. Kora}. Da li je pesma koju si ~uo brza ili spora? Kod koga ti ide{ kada dobije{ grip? 57 .

a ~uvar ih lovi. Koje vo}e najvi{e voli{? Kakav ti je izraz lica dok jede{ limun? Opona{aj zvuke koje stvara{ dok jede{ lubenicu. Pokretima ruku opona{aju brawe gro`|a. Kada ga spaze. prese{}e mi gro`|e.BEREM. BEREM GRO@\E Berem. Narodna pesma iz Srema Opis igre: Deca ~u~e pore|ana ukrug i pevaju pesmu. deca se razbe`e. 58 . Dete koje je uhva}eno postaje novi „~uvar“. A kad ~uvar do|e. berem gro`|e dok ~uvar ne do|e. „^uvar“ im se lagano prikrada kako bi ih uhvatio.

Narodna pesma Kopa cura vinograd Re{i rebus. Ko izvodi pesmu Kopa cura vinograd? Napi{i odgovor. 59 .

a pe{aci prelaze s jedne strane ulice na drugu. jedan. To se ponavqa dva puta. jedan. ulicu }e{ pre}i! Jedan. u gradu me svako zna! Na crveno svetlo stoj. na po~etku redova i dr`i u rukama crvenu i zelenu zastavicu. dva. saobra}ajac. a deca pevaju mar{iraju}i u mestu. ako dobro pazi{ sad. Kora}. Saobra}ajac stoji izme|u wih. saobra}ajac di`e zelenu zastavicu. Posledwa ~etiri takta deca ponovo pevaju i mar{iraju u mestu. A. Kako se prelazi ulica 60 . na zeleno kre}i. dva. a pe{aci stanu. saobra}ajac di`e crvenu zastavicu. dva. Na re~i: „Na crveno svetlo stoj“. Na prva ~etiri takta pesme saobra}ajac rukama pravi pokrete udesno i ulevo.SAOBRA]AJAC Jedan. Na re~i: „Na zeleno kre}i“. Hiba Opis igre: Pe{aci (deca) stoje u dva reda okrenuti jedni prema drugima. to sam ja! autor igre: N. dva.

Koja je pesma brza. a zatim oboj voz.A. Ivin voz R O M S A F E Sastavi re~ od slova koja su ispisana na vagonima. a koja spora? 61 . S F Uporedi pesmu Ivin voz s pesmom Uspavanka za A}ima. Kora}.

Kod sebe imaju ribu. riba nek se pe~e. pre nego {to podigne udicu. U poga|awu mu poma`e igra~ koji ima {tapi}e. Po zvuku instrumenta „ribar“ imenuje ulov. je l' to riba ili rak. Svaki od instrumenata predstavqa jednu `ivotiwu. Dok se peva pesma. kvak! Lo`i vatru. 62 . ribica je brza.RIBAR Pazi dobro. ide ukrug i peca tako {to udicu stavqa pred svakog igra~a. U toku pevawa jedan od igra~a ka~i o udicu neku od `ivotiwa. Igra se nastavqa. ribaru. na taj znak. „ribar“. rega. Na o~ima mu je povez. udica ti trza! Odne}e ti meku svu. zve~ku i triangl. Il' je mo`da `aba. ali pre ti pripazi da ti ne ute~e. ribaru. „ribar“ poga|a {ta je ulovio. Na kraju pesme. Ako pogodi. mewa ulogu sa igra~em koji je stavio ulov. rega. raka i `abu izrezanu od kartona. Reci sada. Izvan kruga stoji „ribar“ koji u ruci dr`i {tap sa udicom. Tomerlin Opis igre: Igra~i stoje pore|ani ukrug. U toku pevawa oni ih kri{om dodaju jedan drugom. autor igre: V.

Re{i rebus. pesma Pod morem Napi{i nazive jo{ nekih crtanih filmova ~ija muzika ti se dopada. A Da li je muzika koju si ~uo vesela ili tu`na? 63 .Muzika iz filma Mala sirena.

stara maj~ica. YU . ta. T A . YU.} I . TI . tu. te. ti. ti.} A . vredne ru~ice. T A . Nau~i da igra{ ovu igru. ti. a koje desna cipela devoj~ice. ta. tu. ti. ti.T A KU. Ona ima jednu }erku. ]erka ima vredne ruke. ti. te. TI . Zaokru`i zelenim flomasterom re~i na koje si napravio dupli korak. te. ta. U woj sedi stara majka. vredne ruke. Narodna pesma Kad te vidim na sokaku 64 .NAKRAJ SELA @UTA KU]A N A K R A J S E .T A KU .T A KU . ti. T I .C A .L A YU . Napi{i naziv ove igre. ti. jednu }erkicu. stara majka.} A . ti. jednu }erku.I . Narodna pesma iz [umadije Pogledaj koje je boje leva. tu.A . T A .

... Narodna igra iz Ma~ve Opis igre: Jedan u~enik (solista) peva prvu strofu pesme i istovremeno izvodi pokrete koji odgovaraju wenom sadr`aju (pokret sejawa itd.. Ja potopih lan. B. karala me. karala me. ba{ na Ivawdan. Oni istovremeno izvode ~etiri koraka s privla~ewem noge u jednu. ba{ na Ivawdan.. Karala me.. Ja ispredoh lan. Ja po~upah lan.JA POSEJAH LAN Ja posejah lan.“ pevaju svi u~enici (hor). karala me Ivanova majka. Dugi}. karala me Ivanova majka. ^arobna frula 65 .. Ja istukoh lan. ba{ na Ivawdan. pa zatim u drugu stranu. Refren „Karala me.. ba{ na Ivawdan.. ba{ na Ivawdan. Svaku narednu strofu izvodi drugi solista.)..

4. Napi{i nazive narodnih pesama koje smo do sada slu{ali. Ko izvodi pesmu Mi{? 66 . 1.SETI SE {ta smo nau~ili.. Re{i ukr{tenicu. berem gro`|e. Napi{i nazive pesama iz kojih si nau~io kako se prelazi ulica.. 3. Prepri~aj pravila igre Berem. 2. 5.

6. ZA PEV A JM O. ZA I GR A J O M U^I]EMO ‡ pesmu ^ika Mrak ‡ da pevamo i igramo u kolu TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da pokretima i glasom odglumi{ odlazak na spavawe ‡ da navede{ nazive kola koja si slu{ao ili igrao ‡ da re{ava{ rebuse ‡ da sa drugarima odglumi{ muzi~ku pri~u Medvedova `enidba ‡ da re{ava{ rebuse i ukr{tenice ‡ da odgonetne{ poruku de~aka i devoj~ice 67 .

Svakom re~e: „Dobro ve~e“. postequ mu ~ika sprema.k 68 . svakom ka`e: „Laku no}“. Re{i rebus. ^ika ima stra{nu mo}. An|elkovi} Odglumi odlazak na spavawe pokretima i glasom. tom se drema. Muzika: R. qudima on sklapa o~i.^IKA MRAK Svako ve~e niz sokak dolazi nam ~ika Mrak. U sobicu svaku kro~i. Narodna pesma Sino} kad je pao mrak . svakom re~e: „Dobro ve~e“. Koga vidi.

P. da se stave svi u red. M. la-la. i veselo zapevajmo: „Tra-la. mi smo deca dobra sva!“ Muzika: St. na{e male drugarice. bum. bum. Napred slo`no kora~ajmo. malu decu zove svu. a de~aci hajd’ napred! A za wima devoj~ice. Ili} Beli. Korunovi} Re{i rebus. Odsviraj. otpevaj i odglumi ovu pesmu s drugarima iz odeqewa. la. Zdravo vojsko W 69 .BUBAW ZOVE Bubaw zove bum. la-la.

sad se vidi sad se zna ko se kome dopada. Sad se vidi. Sad se vidi. sad se zna“. Izabrano dete ostaje u sredini kola. biraj. IGRA KOLO Igra kolo. u tom kolu lepi Jova igra. ono bira dete iz kola s kojim se nekoliko puta okrene ukrug. Biraj. Jovo. sad se zna ko se kome dopada. Jedno dete je u sredini kola. u tom kolu. igra kolo u dvadeset i dva. samo nemoj. Narodna pesma iz Srema UP I/ I US RC E Opis igre: Deca su u kolu. sad se vidi. a igra se nastavqa. dr`e se za ruke i pevaju. kolo 70 . Na re~i „Sad se vidi.IM ES VO JE SI M PA TI JE . Za to vreme ostali pevaju i pqeskaju dlanovima stoje}i u mestu. sad se zna ko se kome dopada. Jovo. samo nemoj koga nema{ rado. koga tebi drago. sad se zna ko se kome dopada.

71 .Narodno kolo. Sremsko kolo Napi{i nazive jo{ nekih kola koja si slu{ao ili igrao.

MEDVEDOVA @ENIDBA L. Dimitrijevi} 72 .

muzi~ka pri~a 73 . Odglumi pri~u sa svojim drugovima. De~jim instrumentima do~araj junake ove muzi~ke pri~e. a koja visok glas.Koji ti se lik iz pri~e najvi{e dopada? Za{to? Ka`i koja je `ivotiwa iz pri~e imala dubok.

4.) SOLISTA HOR 74 N T 3..SETI SE {ta smo nau~ili.. R H Napi{i naziv muzi~ke pri~e koju si glumio sa drugarima. 1. 5. Prona|i i pro~itaj tri muzi~ka pojma. Re{i ukr{tenicu. A . I] .) b. Re{i rebuse. Re{i rebus. a. ORKESTAR 2.

PESMARICA 75 .

.

77 .

78 .

79 .

80 .

81 .

82 .

83 .

84 .

85 .

86 .

87 .

Re{ewa strana 18 1. zvuk strana 30 1. zve[ka /tapi]i daire kastawete triangl bubaw [inele metalofon 3. 88 . Prvi sneg Zima. vetar 4. /tapi]i 4. Karl Orf 2. bubaw kastawete triangl strana 38 1. 2. Ki{na {uma 3. zima e pa /ta je Pada sneyak Deda Mraz 3.

Ro|endanska pesma 2. Bora Dugi} 89 . Medvedova yenidba 4.) ton b. 3. Orkestar. kolo 5. CVR{AK SLON KRAVA PILE KOMARAC MAGARAC strana 66 2. trava raste Kopa cura vinograd Kad te vidim na sokaku 4. 3. hor 2. Z Ki/a pada. solista (peva[) strana 74 1.strana 54 1. Saobra]ajac Kako se prelazi ulica E B R A 5. solista.) hor 3. a.

instrumenti prate pojedine junake pri~e narodna pesma ‡ pesma koja je nastala u narodu i koja opisuje `ivot. solista i orkestar. ksilofon. obi~aje i duh tog naroda orkestar ‡ ve}a grupa svira~a koji zajedno sviraju razbrajalica ‡ kratka pesma koju deca izgovaraju dok se igraju solista ‡ peva~ koji sam peva ili svira~ koji sam svira ton ‡ zvuk koji ima odre|enu visinu uspavanka ‡ ne`na i tiha pesma kojom se uspavquje dete hor ‡ ve}a grupa peva~a koji zajedno pevaju 90 .. kompozicija ‡ muzi~ko delo koje je napisao kompozitor muzi~ka igra ‡ aktivnost tokom koje u~enici ostvaruju postavqene zadatke pevaju}i i igraju}i se muzi~ka pri~a ‡ muzi~ko delo koje izvode pripoveda~..Re~nik muzi~kih pojmova de~ji muzi~ki instrumenti ‡ grupa udaraqki koje proizvode zvuk udarawem (kastawete. tako {to se igra~i dr`e za ruke kompozitor ‡ umetnik koji pi{e (komponuje) muzi~ko delo ‡ kompoziciju.) ili tresewem (zve~ke) zvuk ‡ sve {to ~ujemo kolo ‡ najpopularnija narodna igra koja se igra u nizu.

Hiba. Brate Ivo /52 Narodna iz [umadije. Prvi sneg /34 Nepoznati autor. ^ika Mrak /68 91 . Saobra}ajac /60 R. Koka i pili}i /46 N. Korunovi}. An|elkovi}. Vasiqevi}. En. Korunovi}. Astrarxieva. Nakraj sela `uta ku}a /64 Narodna iz Ma~ve. Ili}. Korunovi}. Zvuk ‡ ton /9 Narodna iz Slavonije. Ribar /62 Narodna iz [umadije. Ja posejah lan /65 St. M. Pliva patka preko Save /23 Razbrajalica. Pi{em. P. Sitna je ki{a padala /16 St. P. Berem. Je`eva uspavanka /44 V. den. Vukomanovi}. Visibaba /48 Nepoznati autor. Ro|endanska pesma /40 N. Stan~i}. U{ô meda u du}an /25 Razbrajalica. dini /27 B. Tomerlin. Bubaw zove /69 Narodna iz Srema. P. Jeste l’ ikad ~uli to? /12 Narodna iz [umadije. Igra kolo /70 Karaoke Z. berem gro`|e /58 V. Pada sne`ak /36 V. pi{em petnaest /21 Razbrajalica. Ide maca oko tebe /56 Narodna iz Srema.Spisak pesama Razbrajalica. Zeka u redu /42 St.

Kora}. Sen-Sans. Kora}. Sen-Sans.Kompozicije za slu{awe V. ^ajkovski. Kora}. pqus /11 K. Zdravo vojsko /69 Narodno kolo Sremsko kolo /71 L. Popovi}. Ili}. No} i ribar /45 M. Medvedova `enidba /72 92 . Uspavanka za A}ima /45 A. Zimska pesma /35 A. Igra svirala. Pozdrav prvacima /6 P. Al’ je lep ovaj svet /27 K. trava raste /17 N. Kora}. Kora}. Kora}. Pqus. Petlovi i koko{ke /13 \. ^arobna frula /65 Narodna pesma Sino} kad je pao mrak /68 M. Duet ma~aka /13 M. Radulovi}. Prole}na pesmica /49 A. Milojevi}. Dimitrijevi}. Mili}evi}. Skercando /29 M. Morante. Ili} Beli. Korunovi}. Mi{ /57 Narodna pesma Kopa cura vinograd /59 A. Kora}. Kora}. Bubamara /49 St. pesma Pod morem /63 Narodna pesma Kad te vidim na sokaku /64 B. Orf. Borisavqevi}. M. Ili} Beli. Muha i komarac /13 Grupa Eklips. Ki{na {uma /15 Narodna pesma Ki{a pada. Karuovi}. Dugi}. Ili} Beli. Najlep{a mama na svetu /51 V. Kora}. Kako se prelazi ulica /60 A. Kineski ples /9 B. Deda Mraz /37 A. Nezgoda /47 D. Magarci /13 K. Brat i sestra /53 A. Vasiqevi}. Drugarstvo /41 Z. Rosini. Radost Evrope /23 P. Bergamo. Zec kopa repu /43 M. Dvanaest meseci /32 P. Avanture maloga Ju-ju /25 A. P. Deca mogu nemogu}e /21 A. I. Ivin voz /61 Muzika iz filma Mala sirena.

Jablanov. Konxi}. Didakti~ke igre. Muzika u {koli I. Juki}. B. G. Mozeti}. Kwa`evac 1978. B. Sarajevo 1972. G. D. Beograd 1964. D. Popovi}. Narodne pesme i igre za decu. N. 93 . Stefanovi}. R. Kragujevi}.Literatura D. Trnavac. Beograd 1961. O. Beograd 1991. Eri}. roditeqe. D. Stefanovi}. Q. N. Muzi~ko vaspitawe u razrednoj nastavi. Stojanovi}. Pesme za pred{kolsku decu i u~enike ni`ih razreda osnovne {kole. Beograd 2005. Nota za notom ‡ pesma za pesmom. B. Lazarevi}. Plav{a. vaspita~e i u~iteqe.

SVE OKO NAS JE MUZIKA Pozdrav prvacima Prepoznavawe zvukova @ivotiwsko carstvo Jeste l’ ikad ~uli to? Prirodne pojave Sitna je ki{a padala Seti se {ta smo nau~ili 2. mart Brate Ivo Seti se {ta smo nau~ili 2 3 5 6‡7 8‡9 10‡11 12‡13 14‡15 16‡17 18 19 20‡21 22‡23 24‡25 26‡27 28‡29 30 31 32‡33 34‡35 36‡37 38 39 40‡41 42‡43 44‡45 46‡47 48‡49 50‡51 52‡53 54 94 . RAZNA SLAVQA Sre}an ro|endan Tiho i glasno pevawe Je`eva uspavanka Koka i pili}i Vesnici prole}a ^estitka za 8. ZIMSKO DOBA Dvanaest meseci Prvi sneg Pada sne`ak Seti se {ta smo nau~ili 4. MUZI^KA RADIONICA Zve~ka [tapi}i Triangl Bubaw Upoznajmo jo{ neke de~je instrumente Seti se {ta smo nau~ili 3.Sadr`aj O kwizi Teme 1.

5. ZAPEVAJMO. MUZI^KA IGRAONICA Ide maca oko tebe Berem. ZAIGRAJMO ^ika Mrak Bubaw zove Igra kolo Medvedova `enidba Seti se {ta smo nau~ili Pesmarica Re{ewa Re~nik muzi~kih pojmova Spisak pesama Kompozicije za slu{awe Literatura Sadr`aj 55 56‡57 58‡59 60‡61 62‡63 64 65 66 67 68 69 70‡71 72‡73 74 75‡87 88‡89 90 91 92 93 94 95 . berem gro`|e Saobra}ajac Ribar Nakraj sela `uta ku}a Ja posejah lan Seti se {ta smo nau~ili 6.

000 Ÿ Kreativni centar 2006 96 . 24 40 659 urednik za izdava~a {tampa tira` copyright Mr Sla|ana Ili} Mr Qiqana Marinkovi} Publikum 20. Fakultet muzi~kih umetnosti. Beograd lektor grafi~ko oblikovawe priprema za {tampu izdava~ Mr Aleksandra Markovi} Du{an Pavli} Neboj{a Miti} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464. Beograd Afrodita Krsti}. 38 20 483. nastavnik razredne nastave. O[ „ Vuk Karaxi}“.MUZI^KA KULTURA za prvi razred osnovne {kole prvo izdawe autor Vladica Ili} ilustrovao recenzenti Aleksandar Stoj{i} Mr Katica Nikoli}.

Prilog 10. strani A1 .

strani A2 .Prilog 14.

Prilog 28. strani A3 .

strani A4 .Prilog 32-33.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful