You are on page 1of 2

BÀI TẬP HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC

Bài 1 : Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật , AB = a , AD = a 3 . SA = a và SA ⊥ (ABCD) . Gọi H là hình chiếu của A lên SD. 1) Chứng minh: a) (SBC) ⊥ (SAB) b) (SCD) ⊥ (SAD) c) (SCD) ⊥ (ABH). 2) Tính góc giữa (SCD) và (ABCD) Bài 2 : Hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C , mặt bên SAC là tam giác đều và vuông góc (ABC) . 1) Xác định chân đường cao H kẻ từ S của hình chóp . 2) Chứng minh (SBC) ⊥ (SAC) . 3) Gọi I là trung điểm SC , chứng minh (ABI) ⊥ (SBC) Bài 3 : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy là a . Gọi I là trung điểm BC . 1) Chứng minh (SBC) ⊥ (SAI) . 2) Biết góc giữa (SBC) và (ABC)là 600 . Tính chiều cao SH của hình chóp . Bài 4 : Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên và cạnh đáy cùng bằng a . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SC, AB. 1) Tính độ dài đường cao hình chóp đã cho . 2) Chứng minh: (MBD) ⊥ (SAC) và (SAB) ⊥ (SOM), . 3) Tính góc giữa (SAB) và (ABCD). · Bài 5 : Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a , ABC = 600 , SA = SB = SC =a. 1) Chứng minh (SBD) ⊥ (ABCD) 2) Chứng minh tam giác SBD vuông . Bài 6 : Cho tam giác đều ABC cạnh a , I là trung điểm BC và D là điểm đối xứng với A a 6 qua I . Dựng SD = và SD vuông góc (ABC) . Chứng minh : 2 1) (SAB) ⊥ (SAC) . 2) (SBC) ⊥ (SAD) µ = 600 . Có SA = SB = Bài 7 : Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và A
a 3 . 2 1) Chứng minh (SAC) ⊥ (ABCD) và SB ⊥ BC . 2) Tính tang của góc giữa (SBD) và (ABCD) . Bài 8 : Cho hình vuông ABCD và tam giác đều SAB cạnh a nằm trong hai mặt phẳng vuông góc nhau . Gọi I là trung điểm AB . 1) Chứng minh (SAD) ⊥ (SAB) . 2) Tính góc ϕ giữa SD và (ABCD) . 3) Gọi F là trung điểm AD . Chứng minh (SCF) ⊥ (SID) . a 6 Bài 9 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA = và 2 SA ⊥ (ABCD) . Tính góc giữa (SAD) và (SBC) . Bài 10 : Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D , AB = 2a , AD = CD =a , cạnh SA ⊥ (ABCD) và SA = a . 1) Chứng minh (SAD) ⊥ (SCD) và (SAC) ⊥ (SBC) . 2) Gọi ϕ là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) . Tính tan ϕ . Bài 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . SA = a và

SD =

N lần lượt là trung điểm của AD.Gọi M. BC. 1) Chứng minh (SAC) ⊥ (SBD) và (SMN) ⊥ (SAD) 2)Tính góc giữa (SBD) và (ABCD) 3)Tính góc giữa (SAB) và (SCD) .SA ⊥ (ABCD).