அைசவ உண

அைசவ உண
இய

பதா

ைசவ உண

தா

வ வாத

நம

ேதைவயான ச

உண

பழ க ைத

றா

, எ ேபா

அவ க

கிைட க

ெச

ஆேரா கியமான
நட

ெகா
கைள

கைடப

பதி

அைசவ உணவ

சி

யைவ. அைசவ

றேபாதி

உண

, அைசவ உண

தா

ெபற இயஉட

தா

சா ப

அைல

உட

வள

ேவா

ைசவ

ப ர சைன இ

சி

ைம நிைல, இர
தா

நல

அத ேக றா ேபா

ேத

சிற த

வைக உண

. ைசவேமா, அைசவேமா..
கா க இய

அதிக தா


கள

ைள கிழ

அவ

ைட

. ம றப , ெசல

.

ைட கபா

த ஆ ெல

அைட

ைற சி

கறி

மா

கறி

ம ட

சா

கறி ேகாலா

ம ட

க ெல

கறி வத க

கறி

கறி ப

ம ட

ம ட

பர

ைர

ெகா

ைட கறி

கறி கய

ேகாலா

ேகாழி இைற சி

ேகாழி வ

ைஹதராபா

சி க

ேகாழி கறி

யாண

சி க

க ெல

சி க

மிள

ேகாழி

சா

-2

சி க

ச மா

சி க

சி க

ப ேகாடா

ேகாழி ேரா

சி க

ம கான

ேகாழி கறி சேமாசா

த ேகாழி

ேகாழி த காள

கா

சி க

ெந

சி க
நா

ைர

சி

சி க
ேசா
ைர
சி வ

ஹா

சி க

சி க

65

ேஸா சி க
யாண

ெப ப சி க

கறி

ேகாழி கறி ப ர ட

லி சி க
ைட உ

ேகரளா ேகாழி

ேகாழி இ

ேகாழி ெகா

ேரா

ைட தடவ ய சி க
ேகாழி கறி

ெப

Page 1 of 118

சி க

ெற

லா

ைல.
நா

ைறயான

ைட

சா ப ட

அதிக தா

ைசன

சி க

ப ைர

சிேலா

சி க

ைர

ெகா

ேகாழி வ

சி க

கபா

ேகாழி உ

சி க

மலா

சி க

ேர

கறி

சி க

சி க

சா ேட

ப ைசமிளகா
ேசாள சீவ

லி சி க

மி கபா

ைர

சி க

டா

கபா

ெச
சி க

கா

ேகாழி வ

நா

சி க

சி

தா

சி க

நவாப

ெமாஹ
மசாலா

சி க

சி க

மா

ேகாழி-ெவ

ேத

ைள

சி க

தா

த காள ேகாழி
கறி

ேகாழி ெகா தம

ேகாழி கறி
சி க

ேகாழி உ

லி மசாலா

லா

பாதா

ெலம

தா சி க
சி க

சி க

சி க

ைள

சாப சி க

ப ட சி க

பா தா

கபா

ைப மசாலா சி க

ேகாவா சி க

நா

சி க

ேகாழி இைற சி ப ர ட

சி க

ெச

சி க

கா

மதரா

தி

மா

த பா

ேகாழி மசாலா

லி சி க

சி க

ெமாஹ

ஷாஹி சி க

ெஷ

அ பரா

ஷஹா

ேகாழி வ

ைசன

சி க

ஷாஜகான சி க

ைர

ேராகின சி க

கா


சி

ெட

சி க

சி க
சி க

கீ மா லா

சி க

ெகா

வா ம

கபா

ேரா

சி

லி ந

மா

(ைசன

இறா

எறா
இறா

கறி

இறா

மா

Page 2 of 118

கா

ைற)

ேகாழி வ
ேதைவயான ெபா

( லப

ைற)

ேகாழி

கிேலா

சி சா

அைர ேமைச கர

சா

அைர ேமைச கர

மிளகா

2 ேமைச கர

மி ைச சா

ேத கர

ேத கர

ெண

ெபா

ேதைவயான அள

ெச

ைற

ேகாழி கறிைய எ
ெகா

மிக

ெச

ேதைவயான அள

கள

கி

லாம

தர அள

களாக ந

கி

.

ேகாழி கறி

ேச

வாணலிய
ேபா

ந கி

.
சிறியதாக இ

ெகா

ெபா

ப மா

சி,

சா

பர

மா

ெண

ஊ றி

,எ

றைர மண ேநர
,ஒ

ெவா

.

அள

ேதைவயான ெபா

, மிளகா

டான

8 நப க
ைஹதராபா

சி க

அ சி

250 கிரா

சி க

150 கிரா
ப ைட

மளவ

4

யாண இைல

சிறிதள

ஏல கா

4

ெவ

150 கிரா

காய

த காள

100 கிரா

Page 3 of 118

யாண

மி ைச சா

,ம

ஊற ைவ க

களாக எ


.

சி

50 கிரா
100 கிரா

ப ைசமிளகா

4

தினா

ெகா

லி

ெகா

1 ெகா

மிளகா

ேத கர

லி

2 ேத கர

ேத கர

ெந

50 கிரா

கர மசாலா

ேத கர

சீரக ெபா

ேத கர

தய

ேதைவேக ப

ேதைவயான அள

ெச

ைற

தலி

அ சிைய

கா

ேவ கா

காய ைத ைநசாக அ

ைவ

ெகா

பதிைய உ

க ைவ

ைவ க
ெவ

ெகா

ஏல கா

,ப

கைள


பற

ேபா

வத க

ேச

ேச

அ சிைய சம ப
ைய ஊ றி ம

ைவ தி

காய ைத

அதி

சி

ைன வ

தாக

ப ைட கிரா

,

.

ேபா
. பற

வத க

,ம

சிறிய அள

ேவகைவ

. இ

ெபா யவ ட

ய ெவ

மிளகா

ேதைவேக ப உ

ெந

வத க

.பற

சி,

கிய

திைன

.
ேகாழி கறிைய

அத
அத

வன

ைநசாக ெவ

தன யாக

.

யாண இைல ேச

த காள
ேச

ெப ய கடாய

வ க

.

அைர

ேவக ைவ

. பற
,ம

வத கி ந

ள அ சிைய அதி
தி அத

ேம

அ சி ந

ேச

, கர

ெகா

ெவ த

ேபா

Page 4 of 118

னதாக

.

கிேரவ ைய ஊ றி சிறி
கைள

.

மசாலா, சீரக ெபா ,

ேபாட

வத க

.

லி தைலைய ேபா

ெந

லி

கிளற

கிேரவ ைய கடாய

தய

ைளய

அதி

.
த மி

ைவ க

ப மாற

.

. சிறி

ேநர

கால அள

45 நிமிட

ப மா

அள

2 நப க

ேகாழி கறி
ேதைவயான ெபா

ேகாழி கறி

ெண

10 ேத கர

சி

ன ெவ

காய

கிேலா

15
6ப

சி

ேத

கா

லி

3 ேத கர

சீரக

2 ேத கர

மிளகா

வ ற

20

மிள

15
தி

15

கசகசா

2 ேத கர
ெபா

கா

ேதைவயான அள

ெச
ெவ

ைற
காய , இ

சி,

ேகாழி கறிைய

பா திர தி
பற

கறி ந

வத

த ம

ேச
கறி ந

ெண

ேபா

ஊ றி, ந

வத கி

கறி

ேவகவ ட

ஆகியவ ைற ந

கி

ெகா

ேதைவயான அளவ

ஆகியவ ைற
அத

ேத கர

கைள

கிய

, ேத

கிய ெவ

ெகா

ேபா

காய

.

ேபா

ெகா

காய ,

,இ

.

சி

.


வத கி
பா

,

தி

ெகா

அதி

.
ஊ றி

.
லி, சீரக , மிளகா

அைர
ெவ த


,

வ ற

ெபா

ெக

, மிள

,உ
யாகி எ

Page 5 of 118

ேச
ெண

கறிய
ெதள த

, கசகசா ஆகியவ ைற
ேபாட

.

இற க

.

கால அள

40 நிமிட
சி க

ேதைவயான ெபா

அைர கிேலா

சி வ

ேத கர

ேத கர

தய
மிளகா

ெபா

மசாலா
ெப ய ெவ

காய

ேமைச கர

ேத கர

கா

கிேலா

த காள

3

ேத

கா

ேத கர

4

தி

5

சி க

ேதைவயான அள

ேதைவயான அள

ெச

ைற

அைர கிேலா ேகாழிைய ந

ெப ய ெவ

ெகா

பற

பர

காய ைத ெவ

சி,

வாணலிய


அைர

அ த கலைவய

ெண

5 ைவ

ேத
மி

ெகா

கா

அைத வாணலிய

காய

ெச

ெகா


. கா

கிேலா

.

ெபா , மசாலா

ேபா

அதி

சி கைன

.

அைர ெபா யலி
காய ைத

ெபா

மி ஸிய

க ேவ
ேபா

.
ெகா

.

,ஒ

ேமைச கர

ைவ
, அதி

வாக அைர

அ த கலைவைய ெவ

, ெவ

ஆகியவ ைற கல
நா

ஊற ைவ க

ெப ய த காள ைய
கரகர ெவ

, தய , மிளகா

அைர மண ேநர

பற

ச மா

ேகாழி

ெகா

ெகா

பாதா

Page 6 of 118

, சி க

.

தி

.

த காள கலைவய
தலாக எ

சி

ெண


றாக கல

வட

.

இ த கலைவைய கிளர

.

இர 60 நிமிட ப மா ள சி கைன அதி அள . அதிக தய ம கான .உ ேச ஊ றி கா ந த ட ப மா டராக கல ஊறிய சி கைன ப சறி எ ெணய ேபா . க .ெக யாக வ ேவ . க ஊறைவ க அவ ைற சி ெபா . ப ேகாடா க சி க கா ைமதா மா 150 கிரா மிளகா 2 கர ம சிறிதள ச உ கிேலா ேதைவயான அள ெண ெச அைர லி ட ெபா க ைற ப லாத ேகாழி கறியாக எ களாக ந ந கின கி ண தி கி ெகா ைவ த ம ெகா ள கைள ந அைர மண ேநர ஒ இற க 5 நப க ேதைவயான ெபா எ கிளற க சி க எ ெகா வ த ச . இதைன கால அள எ ப டாக ந ல ப மாற 30 நிமிட சி க Page 7 of 118 . சமாக ைமதா ப க ண . அ ெபா ெபா ைப ெம ேதைவயான அள ைவ வாக எ ய வ ட ேவ உ ேச க கால அள . மிளகா ைவ க சி . மிதமான தய தா இ . நிமிட கழி . பற ச ய ெகா ச ெகா ெபா எ எ ெண ைவ ெபா கிவ க உ லாம வ ேச ஒ ப சறி . சிறி ைமதா.

ெகா மிளகா க ேபா ேமைச கர கல ேகாழி க ெதா ட ெகா எ க ள . அைர ட இ கவ . சி .ஒ றா ட . .உ . மி ைச சா ம ந . ெகா ள . ணய அ அைர கா ெகா க தி ஊறவ ட க ேத கர ேமைச கர ம ெச ஆகியவ ைற ஒ ைன ஒ வ ம கா அைர மண ேநர தய த ல அளவ ெகா ள மிளகா மி ைச சா ஆகியவ ைற தய ேச Page 8 of 118 அதி உ சிைய எ ள ந ைன ெகா 6ப . இர ேச எ ம களா கி சில ெவ .க . .ஒ மசாலா ெகா ள .இ ேத கர ந சி வ கர கல .ேதைவயான ெபா க ேகாழி ஒ எ 2 ேமைச கர மி ைசசா கா ம மிளகா 2 ேத கர உ ேதைவயான அள தய ஒ இ சி க 4அ ல 16 ப கர மசால க எ ெவ ெண ஒ ெண ேமைச கர 2 ேமைச கர 4 ேமைச கர ப ைச மிளகா 3 த காள வ 400 கிரா மிளகா ஒ வ ேமைச கர 2 ேமைச கர சீன 2 ேமைச கர ப ைட சி ஏல கா 2 கிரா 3 ர அைர க ெச ைற ேகாழிய ைன க வ ெப ய க ஒ சிறி ட ேத கர உ எ ட ஒ எ ெண ெம லிய .

தைய ேச ேதைவயான ெபா உதி 10 நிமிட F . ேகாழி கறி (எ க . 10 நிமிட எ 5 நப க ெண ேசாள மா இர யலா . ஏல கா ஆகியவ ைற . அ ட ேச .உ ம தி ேவகவ ட ைவ ேம ேவகைவ ைற த தய ேச இற கி ப மாற 45 நிமிட அள கிய ெவ ேம . பற இ எ பற த காள வ க ண ெகாதி க ஆர ப ட ேவகவ ட ர ேச ச க ளஇ சி.ந வத க த கி மிைன ப மா ெண வ ெபா யாக ந வ கி 200 நா க . தடவ ம ேடறிய . க த ேகாழி க ப காய லாம ) அைர கிேலா கா க 2 ேமைச கர ந கிய கார கா க ந கிய கா க கா க ஒ ேமைச கர ைடமிளகா த காலிஃப ளவ ேச ஒ . வ எ ெச கின ப ைச மிளகா . ேகா ைப த சி ைவ ழ ப ைன தயா ெவ வத க ட ந . . இதைன த கைள த வாணலிய ேபா ம ய ைமயாக அைர ப ைச மிளகா க ேட ற ப ட ஓவன இத கான ேதா ஒ ெப ேவகவ ட இ ேபா ட Page 9 of 118 ள ஐ நிமிட க . மத . க வ நிமிட பற மா ய ள ல ஊறவ ட அ ெச அ . .இ த கலைவைய ேகாழி ேநர தி ள சாதன ஊறிய ப ற எ ேவகைவ எ நிமிட க அ க . கி ெகா ைன ள ப ைட. . சீன ைய ேகாழி ந கி. இர ேவகவ ட ந ெவ ெகா ெண சி. மிளகா கால அள ந ப மண . கிரா மசாலா தைய அதிக ப ைற கைள . கர .

திைன ேசாயாசா ேசாளமாவ ைன ந இ களாக ந . . ேகாழி த காள ெகா தம கி . ஒ ச ெச சிறி 2 Page 10 of 118 ) இற கி. ப வ ப மாற . சி க சி ந ெண வ ெம வைளய வத க வ லிய களாக ந ேச ந கி ைவ க ம எ ெபா வ ம கிளறி ேவகவ ட ச ேதைன ஊ றி சிவ வத க ேதைவயான ெபா ெக யாக கைர ைடமிளகா ட ள கா 4 ேகாழி கறி ஒ ெவ அைர(ந காய கைள மா தரமான 3ப சி சி லி தைழ ேச .வனக ஒ ேசாயாசா 2 ேத கர ேத 2 ேத கர எ ஒ மிளகா 2 ேத கர இ சி வ ேமைச கர ேமைச கர 2 ேத கர உ ேதைவயான அள ெச ைற ேகாழி கறிய ைன ெகா ள த வாணலிய எ ெவ காய ைத ேபா பற இ ந வத க அதி வ ன க .பற ஊ றி ேவகவ க த காள ைட கி ைவ ள கைள ேச ந வத க மிளகா . ெவ த ேச நளவா கி .உ .

. ெதாட சிறிதாக ேபா . அ ைடயான தைழய ைன 25 நிமிட அள 5 நிமிட கல கி ைவ க வ டா வ ன கைர ஊ ற கின ெகா தம த ைவ . வைர ேச . ந ேவகவ ட ேவகவ ட சி க கைர ேகா ைப த . ெவ காய . அ ந கின த காள ேச சிைன சிறி கல க வ சி க ேடறிய டா . ெகா ள ள . ேதைவயான உ ெகாதி கவ ட சிறிதாக ேச கல க . ந ள ெவ வ இற க க 4 நப க Page 11 of 118 கல க .கா டா சி க எ 2 ேமைச கர டா 4க ெண 2 ேமைச கர த காள சா 4 ேமைச கர உ ேதைவயான அள சீன ஒ மிள அைர ேத கர அஜிேனாேமா ேடா ஒ வனக 2 ேமைச கர ெச ெச . ைவ ந . அ ந கின ெவ க ட டா . . சி க டா ண வ டா சிைன கல ஊ றி ஆகியவ ைற ேச பற ஊ றி. ள இ காய சி ேச . இ த ேவக ைவ த ந தா ெண . களா கி நா உட நிமிட தி க ெகா ேலசாக வத க த காள சா நிமிட சி. பான ச . ெகா தம பா திர தி ைன ேபா ந சி ைற த காள . அஜிேனாேமா ேடா. தைய ச அதிக .ந லி தைழ ஆகியவ ைற க . ஒ ேத கர . இ ெபா யாக ந கி ேகாழி கறிய ைன ேவகவ ட எ ெகா ைடகைள ஒ அைர க ைக சி க டா வாணலிய ேம ஒ பற எ இ ேபா மிள ள ள உைட கா கா ெக யா அத ப ஊ றி ந கால அள ப மா லி ெகா . ைடய ைன சிறி மித க .

ேதைவயான ெபா ேகாழி கா சி க கா ஒ க ஒ க சி க க க வ வ டா 4க ேசாள மா 2 ேத கர ைட ஒ ேசாயா சா 2 ேமைச கர உ ேதைவயான அள வனக ஒ ெச ேத கர ைற ேகாழி இைற சிைய ஐ மா க அைர மண ேநர அளவ த ண ெவ த ப ற தன ேய எ ெகா ேவக ைவ த ேகாழி இைற சிய எ ெகா இ ேபா ட சிறி ள ெவ த ட ப மாற ப மா இ எ கைள ந கி. அைத சிறி . டா ) வ . ேசாயா சா கால அள 4க . கறிைய தன ேய . ேச க ேசாள மாவ ைன சிறி ந கா ைன ஒ ேச க ப ந ஊ றி கைர கல க ெகா ந கிய சி க சிறி சிறிதாக ஊ றி . ைட ெக யாகாம .உ ேச இற கி சிறிதாக . மிள . சி க கைள ஊ றி ந க 4 நப க சி க ெந Page 12 of 118 ேசா டாக லிய . 40 நிமிட அள எ . ெம .வனக . கல கி ேவகவ ட ெகாதி ேவகவ ட . வ இைழகளாக மித க ேவ கைடசிய ள . அதி ைடைய உைட ப அ த ந ைன( டா கிைன ேவக ைவ க . .

இ சி. . ஏல ேபா . . கிரா ன றமாக வத க . வாணலிைய அ ன றமாக வ ப ைட. வாசைன வ Page 13 of 118 ைழயாம ஆறவ ட ெகா ெகா ெகா ைப த ெகா ெபா யாக ந றிர ேபா ஊ றி ெவ ஒ அகலமான பா திர தி ஆகியவ ைற ஒ ேத ஏ ப ேபா காய ட மிளகா . ப ைசமிளகா ப ைவ தன ேய ைவ க . வத கிய ெவ வத கி. த காள ைய காைய வ சிறி ெந பற வாணலிய ெவ த அதி பாதிைய எ த ைவ த ெபா றைர மட தி ெந காய கி டாக த அைர ப ஊ றி ேச ெபா கா த ெபா தன யாக ைவ க கைள ேபா ண வ ள ள ள . பற ) . . . .ேதைவயான ெபா க சி க 500 கிரா பா மதி அ சி 500 கிரா ப ைசமிளகா 10 ெவ கா காய த காள 3 இ ஒ சி கிேலா 10 ப ஏல 3 கிரா 3 ப ைட சிறி தினா ெகா தம தி லி இைல ப கா க கா க 10 மிளகா ஒ ேத கர கர ஒ ேத கர மசாலா ேத கா அைர ெந 100 கிரா எ ெண 100 கிரா உ எ ைவ மி ைசபழ ெச அைர ைற அ சிைய (ஒ ேவகைவ ெவ ப அ சி ஒ காய .

பற ெபால ெபாலெவ . கால அள ப மா சி க . ெந ைய ேச ைர க ேகாழி இைற சி அைர க ைட க (ந கின ட க ) ஒ ைட மிளகா கா காய க (ந கிய ) ஒ ேகர ஒ ைடேகா (சிறிய ) சிறி காய தா சிறி சி வ ஒ ேத கர வ ஒ ேத கர ேசாயா சா ஒ ேத கர சி ஒ ேத கர அஜிேனாேமா ேடா ஒ சி உ ேதைவயான அள ெச ேச க ஒ இ ள காய ைத பா மதி அ சி ெவ ைத 4 நப க சி க ெப ய ெவ வ . கைடசிய சி கைன மிதமான ைவ . ெகா தினாைவ கறி மசாலாைவ வ கி ைவ தி வைர கிளறி. சாத தி வத கிய . லி சா ைக ைற பா மதி அ சிைய சிறி ேநர த ண Page 14 of 118 ஊற ைவ . ஆற ைவ தி கிளற ப ேத கைள ேபா . சி க ப ழி வட ைர கறி ந ெவ .ம ச ேச பற கர ந எ ந கிளற மசாலா ேச ந ெண த பற ேவக ைவ க ேதைவயான உ ண வ றிய ெகா தம . 30 நிமிட ேதைவயான ெபா கா . ெவ .எ லி ெகா கைடசிய த கிளறி ப மாற ேச மி ைச பழ ைத ந தி வ அள .

ேபாேத ஒ மி ைச சா ைமயாக இ ேவகைவ ள வ . 25 நிமிட ேதைவயான ெபா கறிக . இ வைர சி. அஜிேனாேமா ேடா. ஒ ேச ேசாயா சா ந . இ ேபா சாத . ைல. க ள எ ெகா வ ெகா க ேவக ைவ ெபா ேத கர . கா கிளறியப அள ேவக ைவ ேச ற க ேகாழி இ க 500 கிரா மிளகா 3 ேத கர எ ெண 100 மி இ சி சா 100 கிரா ம ச 3 ேத கர லி Page 15 of 118 சி வ தைய ச இற கி ப மாற 2 நப க நா ேகாழி கறி ஆகியவ ைற ஒ . தன ேய இேலசாக வத கி காய ைத வ எ திைன ேபா ெபா ன றமா ேச வத க . ெம லிய சிறி ைடைய உைட ள ெபா வத க கி ெச ைலெயன எ ல ைட மிளகா ெகா ள ேபா ைழயாம ெகா . அ அதிக ப சாத . களாக ந ந ெண .உதி ப க வ தி வ ெகா அ சி ேவக ைவ ெசா ெவ க எ எ ெகா எ ப னா எ ேதா ெபா ெவ காய . நள வா கி . வாணலிய றா ேவக ைவ தா . கார . இர ளலா . இ மசாலா ெகா ட அேத ேபா எ ளலா . . ைடேகா ைடைய ேச ந கி. . எ ேவக ைவ கறிகைள ெண ட வ இ ெவ சி ெகா எ க ள . உ கால அள நா த ஊ றி தன ேய ேவக ைவ கின கா எ க டாயமி ப மா வ கல ேதா அ . ேகாழி இைற சிய ைன எ ஆவ ய . கிளறி ெபா ய . ப . சி வ லி சா தி சிறி ேநர க ைட. தன ேய ெண ய ேசாயா சாஸி ஆகியவ ைற க இேலசாக பர வ . கலா . ேகாழி இைற சி.

. கறிேவ ப ைல ேச அள கறி . வ ன க . சா வ த ல 1 ேமைச கர Page 16 of 118 கறி க . மண ேநர ெண இ அதி ேபா ஒ எ ண ப ழி ேகாழி கறிைய ெபா ைய பற ந கி. . மிளகா பற கா க மிள ெவ எ கறி மசா .உ ஊறவ ட ேகாழி ெகா ேகாழி ச றாக ப ைச 30 நிமிட ேதைவயான ெபா ப ழி த ப சறிய ேகாழி .வனக ஒ உ சிறிதள ெகா தம ெச லி ேத கர சிறிதள ைற ேகாழி கறிைய இ தமாக க சிைய ேதா ேபா அத கல கி ட ேச வாணலிய கறிைய ெகா கறி ெபா ெகா ள வத க ன றமாக வ த ம ந வ ட எ ெண 5 நப க க ஒ கிேலா 2 ேமைச கர ப ைட 5 கிரா 10 காய 150 கிரா 25 ப ப ைசமிளகா 10 ேத அைர கா தன யா ஒ ேமைச கர இ சி ஒ அ எ ெண 10 ேத கர உ க . பற இற கி வ ட . கால அள ப மா லாம .

ேகச கா Page 17 of 118 ெகா ப ட .ெச ைற ஒ கிேலா ேகாழி கறிைய ெகா மிள . ப ைட. அைர த வ ஊற வ ட ேவ . ள பா திர ைத ைவ மசாலாைவ கறி ேபால சி க எ ெண . க 6 நப க சி ேதைவயான ெபா லி சி க க ேகாழி கறி அைர கிேலா ப ைசமிளகா 25 ேசாளமா 5 ேத கர 10 ப இ சி சிறிய கடைல மா 50 கிரா உ ேதைவேக ப எ ெண ெச ேவ இ கறி எ ெபா ெத க ைற தலி ேகாழிைய த ெச எ ப லாத கறியாக எ ெகா ள . ேத காைய தன யாக அைர க 10 ேத கர றாக வத க ேகாழி கறி கிளற 5 நிமிட ந களா கி ெகா காய . ட உ ேபா அைர த மசாலா ட . கியப அைர த ேத காைய ேச ந றாக வத கிய தைய . கிரா . . ைட கடைல மா லாவ ைற . ேசாளமா ப ைச . ப ைச மிளகா . ேகாழி கறி ெவ ெக யான கால அள அ ைப அைண க 45 நிமிட ப மா அள . ேச வ தாக அைர . சி ஆகியவ ைற அைர அ ப ன ெவ ெகா ேபா வத கிய ப ேச க வத மிதமா க .இ ள சி .உ மண ேநர ள ேவ . ஊ றி கா த அைர த . சிைய ட .

ேகாழி கறி க ேகாழி கறி கா ைட கிேலா 5 ெப ய ெவ கா கிேலா த காள கா கிேலா ேத கா அைர எ ெண கா லி ட இ சி வ ஒ ேத கர வ ஒ ேத கர காய உ ேதைவயான அள ப ைட சி லவ க 4 ஏல கா 3 ேசா ஒ ேத கர 2 சி ைக ச மிளகா 3 ேத கர ைமதா மா 100 கிரா ேகாழி ட . . ஏல கா சி களாக ந கி ெகா ழி கர ள கி . ந ம . ள . லவ க . த காள வ அைர ஊ றி அதி க . ெகா ப ைட. கா ந இர . ப 3 நப க ேதைவயான ெபா ெச ேபாட க ைட உ ைற கறிைய சி ஆகியவ ைற வாணலிய ேசா த .அ ப வாணலிைய ைவ ப ைசமிளகா ேவ எ கா ெப ெண கா வ ட ேவ பாக ேநராக அ ெவ த கறி எ கைள தன யாக ஒ ேபா ெபா ப மா பா திர தி ெத கால அள மிளகா 30 நிமிட எ ெணய ேபாட அள ேச ப மாற . ெவ . ேத எ ஆகியவ ைற ேபா ள காைய ெண தாள Page 18 of 118 ெகா காய .

ைடகைள ைவ .அத ப ெவ காய ைத ேபா த காள ைய ெவ ேச காய வத க .ம அத ப ைவ த ேத அைர ேதைவயான அள உ ச பற ைடைய எ சிறிதள வ காைய அத க த ெண ேமேல மித ேம ப ைடகைள ண ைடைய எ ேவக ைவ க அதி உ சி . அத . அத அைன ப மா ட ைவ த ேகாழி கறிைய அத கிளற இேதேபா ஆகியவ ைற ேபா ேச தாள பத காக ஊ றிய எ உ . த காள வத க ெபா வத கிய ட ட அதி ேகாழி கறிைய ேபா ந . அதி ந ன றமாக வத க பத ேதைவயான அள Page 19 of 118 ப ைர பைசேபா கா பைசய னா ச . ட . மிளகா . வாணலிய ெப ய ெவ ந . அதி சி சிய னா அள ள ைளய ைன ைமதாமா ேபா இ லி த ேம ேகாழி க 5 நப க ைசன ேதைவயான ெபா சி க க ஒ காய . அதைன இற க ைளைய இ ேபா ஒ ய . கால அள ேத கர க ேத கர ைமதா 2 ேமைச கர டா ெபா டா ந ெபா திய தயா ஊ றி அதி இதைன இ லி ஊ றி ைவ ப ெல ெகா கிளற . ைமதாமாைவ ேபா 60 நிமிட 2 மிள ஒ ேசாளமா 3 ேமைச கர ேசாயா சா ஒ வனக அைர க அஜிேனா ேமா ேடா கா ந 2 ேத கர ெண ெச . கிளற .

சிேலா ேதைவயான ெபா ெகா . ஊற ைவ க க கைள எ ர ள கி . மிள ேச பற சி ேமைச கர ேத கர ேதைவயான அள ைற ேகாழி இைற சிைய ேதா ந கி களா கி Page 20 of 118 ெகா ள .ம ச அைர ேத கர ெச ைற ேகாழிைய எ ெவ ட காய ைத ந அைர த ெவ ம ச உ ைட கி அைர அைர மண ேநர ேசாள மாைவ கைர ெகா இர மாவ டாக ெபா ைவ த அைர ேவ கா ண ேதா சிவ த ஒ வ ற த காள ைட வ எ க . ைர கிேலா 8 4 4 ஒ ம 2 ேமைச கர லி ேத கர 2ப எ காய ெண சீரக கா ஒ சி ஒ ம ச ஒ உ கிேலா 5 கர இ ெச . க ேகாழி மிளகா ள பத தி . ஸா ஊறைவ த கறிைய ஒ ப களாக ந எ காய . அஜிேனாேமா ேடா. ைமதா மாைவ ள ெவ த கறி ேபா ெகா . உ . . கா டா டாவ . ேவக ைவ க ப ஜி மா . வ ன க . வாணலிய சி க மிள ெவ . .

ப ஆறைவ பாதி வத கிய . ெவ . அைர ைவ ளவ ைற ேபா .ம ள த ெண கைள சி. கறிய ைன ந ள லிைய க . வ க ேகாழி ஒ ெவ 150 கிரா காய த காள 150 கிரா உ ேதைவயான அள மிள 10 த மிளகா 4 ம லி 2 ேமைச கர ம ச ஒ கா ேத கர அைர ெந 50 கிரா ெச ைற வ ய ேத மிள . . இ . மிள . த காள ைய ந வாணலிய ெந வ வ த கி கா ெகா ெச ள த Page 21 of 118 .வ ப யவா ட களா கி . சீரக காைய . கள வாணலிய ஆகியவ ைற ேலசாக வத கி மசாலாவாக வ . . திைன ேகாழி அதி எ .ந ண ள எ ைடகைள உ ைன . சிறி த ண வத கி எ . ய ெவ 5-10 நிமிட ேபா ேதைவயான ெபா ேத தாக அைர கின த காள ேச வ றிய ப ெகா கா வ கள . தன யாக ெபா மா ப மாற ேகாழி வ ெச ேகாழி வ வ ட . மிளகா அைர க ேகாழி ெகா ஒ ம ெகா .உ ஊ றி ேவக ைவ க லி.ம ெகா ள அைர த மசாலா ம பா திர தி ேபா கறி ந ெவ ேகாழி கறி ேச ச ேம கைள ந க ஊ றி ெவ ேபா அ 2 நிமிட இற க காய வத க ேபா ந ள தடவ ஒ .மிளகா வ ற அைர எ .ம காய ம ேச ம ஒ ச றா அைர அைன ைத ெகா ஒ ள ேச .

சிறி . ஜாதி கா ேக வா களாக ெச அைன ைத Page 22 of 118 ஒ கினா இ ெகா றா ேச சிற . ஜாதிப .அ ட கறிய ைன ேவகவ ட மா த பற ந பர க கறி ெவ தப ற ெதள ேம மா சிறி மிதமான தய ப த ேவகவ ட ந ேதைவயான ெபா நிமிட ண க ந ஊ றி. 20 நிமிட ண ேச ேதைவ ேக ப ைற ேகாழி கறிய ைன ெச ெகா ள த கா பாக ஒ கா கைள ஏல கா . ளலா . உ பர ட ேச .எ கைள ந கி ச ெப ய ட களாக . கறி மி வா வைர கா க கா தய கா கிேலா க சி வ 2 ேமைச கர வ 2 ேமைச கர மிள அைர ேத கர சீரக அைர ேத கர ஜாதிப சிறி ஜாதி கா சிறி ஏல கா 3 மிளகா அைர ேத கர ம ச அைர ேத கர எ மி ைச சா 4 ேமைச கர கடைலமா 2 ேமைச கர எ 5 ேமைச கர ெண ெண சிறி உ ெச ேச . ெபா யாக . . ேகாழி கறி ெவ ைற த தய கின த காள ைய சி க இ ைவ . ேகாழிய ெவா ெச களாக நா .

சி. ேதைவயான உ மா 350 லி.ம அைன ைத ட ச .எ ேச எ ைவ 10 நிமிட அ ெவ ட ட ப ெண ெண ம காவ ைன ைழ க ேவகைவ 8 நிமிட க ேபா மான ட ெகா தம தயா ேகாழி மா நா ெகா . சி வ ர கல . மிளகா கடைலமா . ள மண ேநர . அள ெவ . 3 நிமிட க ேதைவயான ெபா கி கலா . தினா அைர 20 நிமிட ப மா ெவ வ வ சி எ ேவகவ ட கால அள எ . மிள . 4 நப க க மி ைச சா க ஒ றைர ேத கர அைர ேத கர ேதைவயான அள ெண கடைல எ 2 ேமைச கர ெண கடைல மா ைட க ஒ ேத கர கா க இர க கா க ம லி தைழ ஒ க இ சி ஒ ேமைச கர ஏல கா ெபா F க ேட ற ப ட ஓவன ஒ ைற எ . . கைள ெசா த ெகா அத இ த கலைவய ைன ேகாழி ஊறவ ட எ அைர ேத கர Page 23 of 118 ேச ம ெறா வைக . ந க கபா க 6 3 ேத கர வ 3 ேத கர ைள மிள உ .அைர தய ஒ ேத கர ைன ந சீரக அளவ அ ெகா . மி ைச சா க க பய தடவ ம மசாலா கலைவ இ இ ள .

ர ள ேகாழி 4 நிமிட க ந . . க பய ேட ற ப ட ஓவன த காள சி சா சி. கடைல மாவ ைன கா ள கல வ எ ெவ . . ட க கள கி F க .ந வ ெண கின இ ட . ஊற ைவ ஆகியவ ைற கடாய இ . ெகா தம க ைடைய உைட நிமிட ெவா . ஒ . ேதைவயான உ ேகாழி த ெச ட க ெகா ள ெபா யாக ந ைற ம ம சி மா ஒ கி ெகா ள .எ சி ந ஊறவ ட கடாய ெகா இ ேச ம ஒ கி ெச க அ ேவகைவ ப ம . ைவ 25 நிமிட அள ேகாழி ம ெப ய ெவ காய எ க க க கிேலா 2 1 இ 3 ேமைச கர Page 24 of 118 கறி பா திர தி தன ேய எ கல ெகா ள . மாவ ைன தன ேய எ இைற சி வத க கைள ந கி. .சீரக அைர ேத கர ம ெச அைர ேத கர ைற ேகாழி மா கைள இர வ த களாக ந ெவ எ க ைள மிள ட மி ைச சா மண ேநர லி தைழய ைன க இ சிைய ேடறிய அதி க க ப . கடைல எ ெண ேபா இர ைட மிதமான தய ைவ லி ஊ றி சிவ க வத க வட . ஒ 3 நப க ஒ ம ந ேகாழி உ ேதைவயான ெபா தன ேய ஒ ஆகியவ ைற ேச எ 7 நிமிட வ ைன ம சீரக கி 300 கால அள ப மா ட க . . இ ேபா தைழ. ஏல ெபா மா 10 வ ப மாற . ம ச எ ெகா ைவ ள கடைல மா இ த கலைவைய ேகாழி அ இைற சிய ைன ெசா த வ சி.

. பற வ வைர . ெவ தய . ேகாழி இைற சி ந ட ெவ கைள மி ேச ந வான ட கல கி ேவகவ ட ெகா தம . வ. ஊ றி கா த அதி ட க வ திைன ேச இர கள ள பர . கால அள ப மா த மண ேநர தி ஒ ந லி 40 நிமிட அள க 6 நப க சி க சி க Page 25 of 118 வ வ லி தைழ . கறிேவ ப ைல.எ ெண . க . . கின ெவ த காள காய ைத ட ந வத க அத ப கைள இற கி ேச ேச ேகாழி கறி ப மாற ெபா ன றமா தைய வைர வத க ச . மிளகா க க வ ச ெவ வத க த . .உல த மிளகா 10 வ ம இர ச ேத கர 2 ேத கர உ ஒ ேத கர ெவ தய ஒ ேத கர க ஒ ேத கர சீரக ஒ ேத கர ப ைட சி ெகா தம லி தைழ ஒ ைக ப கறிேவ ப ைல சிறி எ 150 மி ெண உ ேதைவயான அள ெச ைற ேகாழி இைற சிய ைன இ சி சா மா ட நா ம வாணலிய உ . ப ைட ஆகியவ ைற ேபா ட ெகா தாள நிமிட க .உ எ ெண ெச களாக ந ேச கி ேகாழி கறி ஊறவ ட . சீரக .

கல கி. ெப றா . . கறிேவ ப ைல. வ எ இ ைன க சி. அ சி. ெண லி உ காகித தி ேபா தைழய ைன ெபா யாக ந Page 26 of 118 கி இத ம . ேகாழி க க எ கைள எ . ெகா தம க . . வைர ஆ ட 6 மண ேநர டான . ட கைள . அதிக ப யான ைமதாவ ைன உதறிவ ெபா ட த மா ஊ றி ேபா த எ க தி ெகா . ஊற ைவ கா கள ந ஒ ம ந ஊறவ ட ள ேகாழி சில தடவ . கறிேவ ப ைல இைலய ைன ஆகியவ ைற ஒ ைமயாக அைர ட ேச மி ற ஒ ைவ ள மசாலாவ ைன இ ய ைவ ெண பர ட ேச ெகா வான வ தாக வ ள . மிளகா ள எ ந த .ேதைவயான ெபா க ேகாழி உல ஒ த மிளகா 10 ப ச சி 2 ேமைச கர தய அைர க இ சி இர அ ல 8ப கறிேவ ப ைல 10 இைலக ெகா தம சிறி எ லி தைழ ெண அைர க ைமதா கா எ 4 ேமைச கர மி ைச சா உ ேதைவயான அள ெச ைற ேகாழி கறிய ைன ந ேபா ெகா இர ள க ேமைச கர இ சி. மத ட ெகா வ ள மி ைச சாறி க ம வ ேகாழி க அைர வாணலிய எ ெண ய எ ெண வ களாக ள உ ஊறவ ட ேச . ேம ைமதா மாவ ெபா எ ேநர டா க எ ட ேதைவயான அள ெகா ேச ள கள உ ள சாதன எ ெகா ட ெப ய . மி ைச சா கல கி பற ச தடவ சிறி ேதா அைர த மசாலாவ ைன தய ெவ ெச .

ேத கர ேச ந ள கல கி. Page 27 of 118 கி த ைடயா கி ேசாயா சா மிளகா கைள ப ர ைவ களாக ந மண ேநர தி ெகா ெகா ள ள . .ஒ சி க ய ேம க வ த . ந . ேதைவயான உ மா ஒ .வ ப மாற . கால அள 30 நிமிட ப மா அள க 5 நப க சி க ேதைவயான ெபா க ேகாழி மா எ சா ேட க 4 மி ைச சா 2 ேமைச கர ேசாயா சா 2 ேமைச கர எ 2 ேத கர ெண மிளகா 2 ேத கர நில கடைல அைர க ெவ ஒ காய (வ (சிறிய த ) ) 4ப த காள வ 3 ேமைச கர ேத 2 ேத கர உ ேதைவயான அள ெச ைற ேகாழி மா ெச ட ெகா பற ள எ மி ைச சா எ ெண அதி ெப உ ல அகல தி ள ேதாலிைன ந கி. நளவா கி ச பா தி உ . அைர அ அவ ைற ஒ கள ட ஒ ேத கர க ைட ெகா ேமைச கர ஊற வ ட .ஒ . சாதன .

. இ த சாஸிைன ேச . ப ைசமிளகா ேதைவயான ெபா அைர மிள 15 ப ைச மிளகா 3 ெப ய ெவ 4 (ந காய சி க கா க ேகாழி கறி சி ஒ கிேலா (எ தரமான அ ப ) ல 6ப ைட மிளகா கிளறிய . தைய ச வ ெகா ைவ பதாக இ ெகா . த காள வ ேமைச கர ெகாதி க ஆர ப க . . ெவ காய ேபா ெகா லா ப மாற அைர நிமிட தி வ டா . மா . மாவா கிய நில கடைல. ஒவன இத கான சா ெவ வத க கி ேத ஒ அதிக ண அத ெகா ள பற . ெவ இ மா . கிளறி . அ எ ம ஒ க த ண ேச வேபா ேகாழி த ட தைய கிளறி வ ட ட க ட ைற மா . அத அதிக ைவ அ எ தி ைவ க .ஒ ேசாயா சா . ைவ எ ெண வ . மிளகா ேவகைவ தய கி கிய க ப கைள ைவ தா . . அதைன ெசா ைல எ காய ைத ேதா வாணலிய ய ப ைவ க தயா ெபா யாக ந ஒ ெச க ம தைய ச வேபா க ப கள ேபா வளவள பான ேதாைச சம அள ஒ ஒ (ந க Page 28 of 118 தரமான ) லாத ) 5 நிமிட க . இைற சி ெசா க. உ ைவ இ அதி இைற சிய ேத கர ேவகவ ட ெகாதி க வ ட எ ெகா கி ந .ந ஊறிய ப ற கா அ நள க ப ைய ஒ இைற சிய ைன எ றி ள ெசா சினா எ ெண வ . ள . ஒ சில மா எ 4 நிமிட மா இ 10 நிமிட ளாக அைர வ எ ள ேவ வா க த நில கடைல ெகா ேவகவ ட லா ப க க ளக ேவக ைவ க ெகா . ைன ேதா . வ களாக ப .

ட ேவகவ ேட ற ப ட ஓவன . ஒ ெப ய பா திர தி . ெவ ைன கா ள ெச ெபா யா கி ேதா இ த லாம மிளகிைன வ இ ) ேதைவயான அள ெச ஒ ம சிறி உ எ க ந ஊறவ ட ட க ைவ பர .ந சி வ கின அைன ைத . வ தாக அைர ெகா ள ெம லிய எ அைர த ெவ ெவ எ . கா எ ெகா றைர அ . வ ைதகைள ந கி. ெகா ெவ ள பற ள .ந . 250 வேபா கைள ைவ அ கி ப C எ ேபா ந ேகாழி கி. அ ணய ெகா ைடய . ைவ .ர 3 ேமைச கர கா டா ஒ ைட கர ேமைச கர ஒ மசாலா (ெவ ைள அைர ேத கர ஏல ெபா அைர ேத கர எ 4 ேமைச கர ெண ெவ ெண ைற ேகாழி கறிய ைன க ெவ ெகா வ . ெபா ள ல களாக ந க ெதா கவ கி . ர ைடமிளகா ேச . களாக ெகா ட ேச ள ைன . காய ைத ந ைமயாக அைர லாவ ைற ஒ உலரவ ட ந கின ப ைச மிளகா ெண ைடமிளகாைய க ெகா .இ . காய ைத எ வ ெகா ச . காய வ ைள க . . ெவ வ . ெவ மா தடவ ம மா க எ என மா றி க 15 நிமிட ேவகவ ட .எ ெண ைய . ஏல ெபா .ஒ க றா . க .ஒ . அ . அதி ேகாழி ள சாதன ெப ெசா ட ய க பய மா றி ெசா . ைடமிளகா க காம ெண Page 29 of 118 ஒ மண ேநர . த ைலெயன க ல கி ன றமாக .ந ெகா சி. தய ள ய ைன ஒ வ டா மிள ெபா கல க காய . இ சி. தய . ேதைவயான உ பற .

மா ஒ மண .ஒ றைர அ ல களாக கைள ந கி.எ ள டா எ . . ெபா யாகி வ ட ைடய மி ைச ஆகியவ ைற ந ஊறவ ட . கர க . ெபா யாக ந கின ப ைச மிளகா ந ட ெப ய கைள ள கல கி கைள ைவ ஊ றி. . . . அ பரா மா 20 நிமிட க .ேசாள சீவ ேதைவயான ெபா ேகாழி வ க ேகாழி கறி அைர கிேலா (எ க ஒ ப ைச மிளகா 2 வ ப மி ைச சா கர மசாலா 2 ேமைச கர 2 ேத கர 2 ேமைச கர உ ேதைவயான அள ைட 2 ேள அைர க ெண ெச 4 ேமைச கர ைற ேகாழி இைற சிய ைன ந ந கி ெகா ஒ சா ெகா ள ள . மிளகா எ ந ேநர வ . ப ைச மிளகா பா திர தி ட க கி .ந மசாலா ெண ள சாதன இேலசாக ந ேகாழி கி ட க ெச கள கா . ேமைச கர இ ) ேத கர மிளகா எ லாத 2 ேமைச கர எ கா வ ெகா ேச ேச ெகா நைன ள பர . உ ெகா வ . பற இ ைவ . ட ட கைள 200 க ந கி ெவ த ேட ற ப ட ஓவன C எ சி க Page 30 of 118 க . ேதைவயான உ வ கின ேகாழி ைடைய உைட எ த . கா ேள ஸி ந பர . கா ேள ஸிைன .

இ ெகா தவாவ ள ெந ஊ றி க பற லி ேச ட ந ம ப ைச வாைட ேபான த ண தய ேவகவ ட கறியான ந ேவகைவ க இ ட காய ெச ந கி. ந . ேதைவயான உ ள ேகாழி கைள ேச ந ைவ திற பா மா ஒ மண ேநர தி த ண வ றிய மிதமான தா ந . அத கல கி ேம ஒ பற அ 15 நிமிட ட ந க . லா கால அள ெவ . கைர ேச இ ந கேவ . வ தாக கலைவ வ திைன ேபா . மிளகா ேநர ேவகவ ட . திற த நிைலய ச பா தி. சிறி ேச கா கல கி சிறி ேவகவ ட ந கி . ேரா டா. ழ அதிகமாக இ தா ேவகைவ க . தய . மசாலா . ஆகியவ ச யான ப க உண 90 நிமிட க Page 31 of 118 ைய . கர ைறவாக ைவ வ அதி தவாைவ ெவ த காள ம எ த வத க ேச ேவகவ ட தைய த . அைர ஒ . அ கி ைவ வேபா .ேதைவயான ெபா க சி க கா ெந 2 ேமைச கர ெப ய ெவ காய கிேலா(எ தரமான 4(ந த காள ப லாம ) ) 5 6ப இ சி சிறிய ம லி 2 ேமைச கர ம ச 2 ேத கர கர மசாலா 2 ேமைச கர மிளகா 2 ேத கர தய 2 ேமைச கர உ ேதைவயான அள ெச ைற ெவ காய . கின . ேலசாக சில நிமிட அ சி ஆகியவ ைற ேதா ெகா ள .

மா 4 மண ேநர ைவ ட கி மிைன ேச கல . . 350 க 10 நிமிட . க ெண ேவகைவ தா ேபா தடவ ேவகவ ட Page 32 of 118 மான . மிள ட ந மா க . வ ைதகைள சி வ . உ ற த ெகா ள கின மிளகா . பற ெகா இ பா திர தி ம இ ெகா .ப மா அள 3 நப க சி க ேதைவயான ெபா நவாப க ேகாழி இர வனக 4 ேமைச கர ப ைச மிளகா 8 ெவ 2 ேத கர ைள மிள ஜாதிப இ ெபா அைர ேத கர சி வ 4 ேத கர வ 4 ேத கர உ ேதைவயான அள தய 2க ஃ ர கி ெவ ெண ெச 7 ேமைச கர சிறிதள ைற ேகாழிய ைன த ெச ப ைச மிளகாய ைன க ந கிவ வ . ட க ம ந தடவ மண ேநர கி F ேட ற ப ட ஓவன ஊற . ட இ த கலைவைய ேகாழி கறிய தய கி க ேவகவ த அ ப எ நைர வ மா வ ெசா எ கி.அ 15 நிமிட க ஊறவ ட . ெவ ைவ . இ த கறிய ைன க ப ய 12 நிமிட தடவ ெகா இ த கலைவய ைன ேகாழி வட ம ள . இர . அ வேபா . ஜாதிப வ ன க ஊ றி அத . ெபா யாக ந ெபா யா ந ெகா கி ெப ய களாக ந டாக கீ றி. ேதைவயான உ கல ச ள க ேச ஒ ணய ைன ஒ ெம நைர வ யவ ள லிய எ .

ெவ காய ைத . ெவ ேச Page 33 of 118 காய . இ ேகாழி ட கி ெகா ள . ெவ தய . பாதா இர ைட . ன றமாக . ந பர ேபா ெபா ேவகவ ட . கி ெகா ள .கால அள ப மா 25 நிமிட அள க 4 நப க ஷாஜகான சி க ேதைவயான ெபா மசாலா க ேகாழி ஒ ெப ய ெவ காய 2 6ப ெர ஜாதி கா ெபா ஒ க ஒ சி ைக ஏல ெபா அைர ேத கர சீரக ஒ ேத கர கசகசா ஒ ேத கர ெவ தய அைர ேத கர ம ஒ லி கர மசாலா ேத கர அைர ேத கர தி ப 15 பாதா ப 10 ப இர யாண இைல ெந 6 ேமைச கர உ ேதைவயான அள ெச ைற ேகாழிய ைன த ெபா யாக அ ெச ெகா ள ைன ேதா ந ெபா ெகா ெவ வாணலிய எ ள ட . கசகசா. ெபா யாக அைர வாணலிய களாக ந ெகா ஊ றி கா ட ள த கைள ஆகியவ ைற ேலசாக வ . ெந வத க . சீரக . தி .

பற ேச தவாவ அதி ெச ந ைமயாக அைர ைமய அைர ெந Page 34 of 118 ெகா காய ேச ெபா க ள ஊ றி ப ைட. வைர க ப ைச மிளகா அ வ 5 நப க ஒ ன ெவ உல . ேபா ன றமா . ம யாண இைல ஆகியவ ைற ேச அத பற அதி ேவகவ ட ந ைவ கா ெபா ேச த கர க கறி ந மிதமான தய . பாதா ைவ . ேதா வ தாக . ைற ப ர ஷஹா இலவ ெவ ந . க ஷாஹி சி க கிேலா 10 4 நில கடைல ஒ ஏல கா 10 க ப ைட க இர திரா ைச அ ல கா க சீரக ஒ ேமைச கர ெந 4 ேமைச கர உ ேதைவயான அள ைற கடைலைய அைர மா ெகா நா மண ேநர ள ப க க வைர வத க வ த . ேவகவ ட ஊ றி நரான வ டாக ப மாற ேகாழி கறி ெச க உ . ஆகியவ ைற நிமிட லி . காய மா 5 . ஏல ெபா . ேதைவயான அள .பற ப அதி அைர ள ெபா . த திரா ைசைய ப ைச மிளகாைய ந . சீரக ைத த ைடயான ஒ ேலசாக வத க ஊற ைவ . . அைர க மசாலா ேச ஒ ைற த தய ெவ த ப மா ேவகவ ட இற கி அள தி . 30 நிமிட ேதைவயான ெபா உல 3 நிமிட ெபா . ஜாதி கா கால அள சி . ஏல கா கின ெவ . எ .

சி கைன த ப ஊற ைவ க . கி ைவ Page 35 of 118 மசாலாைவ ேச ெகா ள . ஒ கா . பற உல திரா ைச வ தய ேவகவ ட கறி ந ெவ .அத பற கல . ெந சி க ெவ வ சி க 50 கிரா 25 கிரா ெந 50 கிரா எ ெண 50 கிரா ேத கா ஒ ேசா ஒ ப ைட சிறி கிரா சிறி உ ேதைவயான அள ெச ைற தலி கல இ ேத கர சி. மி ேதைவயான ெபா வான ட இற கி ச பா தி ட டாக ப மாற . ப ைச மிளகா திைன மி ேச திைன ேச வா ேச . த காள இவ ைற ந ள ெகா ள . அத பற ேகாழி கைள ைற த தய ேகாழி இைற சி ெவ நில கடைல வ ேவகவ ட . ைட ேச அைர தி அ வ ட ம ட தாக அைர ேசா ப ைன ேச ெகா ப ைசமிளகா . . ேத . மா க சி க அைர கிேலா ம ட மசாலா ஒ காய பா ெக 100 கிரா ப ைசமிளகா 10 த காள 150 கிரா தய ஒ இ திைன ேம . றாக .ந வைர ேவக வ ட ஐ ப மித நிமிட க வைர ைற த .

ெந வ வைத .கடா ைய அ ேபா தாள ப ைவ க . . ம ேகாழி-ெவ ன ெவ . பற ந கின ெவ அத ட த காள ைய வ ைத உ ேநர கழி ஊ றி ெபா கா ேபா . ழ அைர றாக ெகாதி க வ ட லிைய 6 நப க ைள . கிரா றாக ெவ த ேச 30 நிமிட ேதைவயான ெபா ந ெகா இற கி அள வ த சிவ க வத க கலைவைய கால அள ப மா ஊ றி ேபா ஊற ைவ த சி கைன ள ேத சிறி ெண காய ைத ேதைவ ேக ப ேச ைவ எ . ப ைட. இ வைத க ஒ கிேலா சி ஒ ேமைச கர 3ப இ சி 3 ம ச ஒ மிளகா வ ற க சி ைக 14 தன யா ஒ ேமைச கர சீரக ஒ ேத கர கா ேத கர ெப சீரக ெவ தய அைர ேத கர ெந ஒ ேமைச கர ப ைட ஒ அ ப சி இைல சிறிதள கறிேவ ப ைல சிறிதள எ அைர பழ ேத மி ச பழ கா ஒ Page 36 of 118 ல . . ேசா தய ன றமாக வ த ந ெகா றாக வத கிய ப ற ேச வத க ள .இ சி. கிளற க ேகாழி இைற சி காய ந தினா. .

ெச ைற ேத காைய க வ அளவ த எ ேகாழிைய க வ. இற க ஒ மி ைசபழ றைர . அைர த காய . ெப அத பா க கைள ேவக . தன யா. இர . தய எ சி. பா திர தி ைவ ெப ய சீரக . இைற சி இற க ட த கா ேத பா . ப ைட. ெகா தம . ெகா தம லி. லி. சீரக . . இைவகைள ஒ ெவ த பழ சா ைற ஊ ற ேவேறா அளவ தடைவ ப ழி த ேத கறிேவ ப ைல ஆகியவ றி ெப க ெகா சீரக டா ஒ . உ அைர த றாக ெவ த தாள . ெப ேகாழி பாதியள சீரக இைற சி ந இ ேச ெந . ேவக ைவ க வத . ம ஆகியவ ைற இ ஒ காய ஒ ஒ அைர க பாதி) ஆகியவ ைற இ ேகாழி ெப ய ெவ பா களாக ெவ றாக வ ேகாழி மசாலா ேதைவயான ெபா டா மி ச . ேவக வ ட பா . சீரக .இ (ெவ கா இற கி ைவ க ைய ஊ றி ந ழ ைப றாக அத ப ைட ஒ க 7 12 ப இ சி சி இைல. பா திர தி இட இர மிளகா ள கள ஓரள . எ ஒ மிள 10 சீரக ஒ கிரா 5 கசகசா ஒ ேத கர ேமைச கர Page 37 of 118 மதி ெபா ஊ றி சில நிமிட ஒ 5 வ ற ெபா . ப டான ஒ ஏல கா மிளகா ச .

ஆகியவ ைற வ ேவக ைவ க ெதள ய ம ெகா ெபா யாக ந 3 கர ச ஊற ைவ க தாக அைர காய ைத ஒ . மிள . .ம ச ஒ எ ெண 3 கர உ ேத கர ேதைவயான அள ெச ைற கறிைய ேச ெப ய தய இ ஒ சி. அைர க ஒ ெப ய ெவ . மி ச பழ ந ெல ேத காய ெண கா சி லி ழ வ தா 4 கர 2 ஒ ெகா தம அ ல 15 2 ேத கர சீரக 4 ேத கர க 2 ேத கர ஒ உ ெச ெகா ேதைவயான அள ைற Page 38 of 118 ள . ப ைட. சீரக ேபா எ கி ெண எ இற க . அைர த மசாலாைவ ெவ தப ேதைவயான ெபா ள ஊ றி ேதைவயான உ . மிளகா களாக ெவ மண ேநர ைன வ வ ற ெப ய ெவ வாணலிய ெவ காய ைத கறிைய ேச கறி ந . . ஏல கா .ம வ றி எ ெண ட .ந ேச கிய சிவ த . டான 100 கிரா இ வ ற ள கிேலா 2 ேத கர மிளகா ெகா ப ழி கசகசா சி . சி க ேகாழி . கிரா வத கி.

கிரா காய ட இர களா கி கி ெகா ேச ைட ள இர கைர ெகா . ள . ப ைட ஆகியவ ைற வ ன க ள ேச ண க . கா தன ேய எ க ெவ த ெகா சி.ம ைத வ காய ைத வத கி அைர த ேபா ேதைவயான உ லாவ ைற அைர க ஊ றி ெகாதி க வ ட கைள ட கா . .ந க .தலி மிளகா அைர க . சீரக . . ன வ லி த ழ வ றி தன யாக நளமாக ெவ ண ய ெவ அைர த ேத சிவ எ கா ெண வ ப த . வாசைன வ வைர . க ேத ெண ேபா வத கி 200 மி ப . . கின த . கசகசா எ அைர த மசாலாைவ ேகாழி பாதி ெவ த லி.ம தன யாக பா திர தி இ வ ற ச ேச ேபா ேவக வ ட ெகாதி க வ ட இற க . ந ைவ வ ற வ ெச த காள ைய ெபா யாக ந . எ சி. இ சி. த காள ேகாழி ேதைவயான ெபா க ேகாழி ஒ த காள அைர ெவ கா காய மிளகா இ வ ற கிேலா கிேலா 6 சி ஒ அ ல 3ப கிரா 3 ப ைட சி ெந 3 ேமைச கர வனக 2 ேமைச கர உ ேதைவ ேக ப ெச ைற ேகாழி இைற சிய ைன ந ெவ காய த காள ட ம பாக ஊ றி ேவக ைவ க மிளகா . Page 39 of 118 . .இ ந த கின ெவ .வ .

ெவ . வ ேச எ இைற சி பாதி ெவ த சா றிைன ஊ றி ேவகவ ட ெவ ைவ ைவ ட மி ள ெவ காய . சிறி ள த காள . கைர ைவ இற கி டாக ப மாற 10 6 ப ைட இர ஏல கா 4 இ ஒ அ ஒ ேத கர சி சீரக கறி ல மிள அ ல ல 10 ப கிரா 4 ள சி எ மி ைச அள வனக 1 ேமைச கர எ இர ெண ெப ய ெவ காய ேமைச கர 2 உ ேதைவயான அள சீன ஒ ெச ேத கர ைற Page 40 of 118 ப வனக . ள மசாலாைவ மிதமான தய இைற சி ந வட . காய .அைர ஒ ெகா ள வாணலிய ேபா . ெந வ ேடறிய வத கி தன ேய எ பற அைர ைவ ேகாழி இைற சி. உ ட ேத ஒ ச உல ஒ த மிளகா அ . வான காய ைத இேலசாக வத கி அத ேவகவ ட ேவக ைவ ேகாழி கா கின ெவ ேபா ேகாவா சி க ேதைவயான ெபா ள ந . மத . க ஒ ம .

ேகாழி கறிய ைன ந கறி ட ஒ க வ ேத கர உ ள ைய அைர ேகா ைப ந ெகா ம ள ச .இ தாக அைர ேச ெண கறி ெவ த ட வனக . ப ைச மிளகா அைர ெகா ள . ெகா ன றமாக வத க ட ேச வ பா த மிளகா எ ெச ஊ றி கைர காைய வாணலிய ெபா அ . த ந ந வத க வா கின ெவ வைர ந காய ைத க வ த கா பா ேதைவயான உ ேவகவ ட ட . லி மசாலா க ேகாழி கறி ெகா தம ள ெகா ேச சீன ம ழ பா ேதைவயான ெபா ெகா . மிதமான தய . ேத த கா லி தைழ 5க தினா கிேலா ந கிய இர க தய ஒ ப ைச மிளகா 50 கிரா ந கிய க 50 கிரா சீரக 2 ேத கர கர மசாலா அைர உ எ ேத கர ேதைவயான அள ெண ெச 100 மி லி ைற ெகா தம லி. ேகாழி . ஏல கா ைவ ேத கர ெவ ெகா ஊ றி கா கறி மி சில நிமிட பர ெகா . . . ஆகியவ ைற ஒ றா .ஒ ேம ட ைவ ந அைர எ ள கைள ள . ெவ ள ள . தாக . உல ேச ஒ வ . ள ேச கைரச . களா கி ந சி. இற கி ப மாற ேகாழி ெகா தம . தினா. ேத ேச த ண . ப ைட.உ கி ெகா ேச ள வ . காய ைத ந கி . கைள க ைன ேதா Page 41 of 118 வ எ ந . சிறி ேவகவ ட ள மசாலா.

சி கின திைன மிதமான தய கால அள இ ெகா சீரக .ேகாழி கறிய ைன ந கி ஒ வாணலிய இ ட எ ெண பற ெகா ள க எ ெண ைவ ப ேச வ ெச ள ப ைச வ கைள ட கர மசாலா அள ேச ேவகவ ட ஒ தய ஒ வ . . ேதைவயானா சிறி . ப மாற . க த காள வ ெவ . களா கி ேதைவயான உ ெகா ேச ள . ெவ க வ காய வ த க Page 42 of 118 ெச ட . கிளறி இற கி ப ட ெவ சி . சி க றைர க அைர சி வ வ காய சா ேத கர ஒ ேத கர ஒ ேத கர ஒ ேமைச கர ஒ மிளகா அைர ேத கர சீன ஒ ேமைச கர ஒ சி ண ெபா உ றைர க ைக ேதைவயான அள த காள ெக அ 3 ேமைச கர தி ஒ ெண ெச க 3 ேமைச கர ைற ேகாழி இைற சிய ைன ந இ ேச . மிளகா . 30 நிமிட ப ைசமிளகா . தய ைர வத க க ேகாழி வ களாக 4 நப க ேதைவயான ெபா சிக ேபா வ . . ந ள சி க ெகா ெவ த ப மா த வைர ேவக வ ட கி ைவ கறி ந வ . அைர ந உ ந சி. .

இற கி அதி ெபா ப ம மா ண . ஆகியவ ைற ஒ ந ேகாழி ைவ ேவகவ ட ெவ ள . இைற சிய ப மா வ இ ெக ெண தன ேய ைவ க ந கைள . மிளகா ெவ ேமைச கர ேபா ெவ . சிக வாணலிய சா ேவகவ ட ட . ெண ைய ேமேல .தய ட ேநர கல அதி ஊறவ ட த காள வ . ேதைவயான உ ேவகவ ட யான கால அள இ ேபா ேச கைள எ . ஒ சிறி வாணலிய உ சாஸிைன எ ள ந இத ெவ த ட ஊ றி ப மாற ம ெந ட வ ைவ ஊற ைவ வ றி ந ேம ெவ த இற கி மத ள ஒ 6 மண த காள ெக அ .2 தி ைய ள ேகாழி க ப அைர க ெப ய ெவ காய சி க தா சி க அைர கிேலா 2 ஒ அ ல 5ப லி 2 ேமைச கர ெவ ைள மிள அைர ேத கர கர மசாலா அைர ேத கர தய அைர க ர அைர க ப ைச மிளகா 4 எ 4 ேமைச கர ேதைவயான அள Page 43 of 118 . அள தா ட ஊ றி ேம 30 நிமிட ேதைவயான ெபா ெண 5அ . சீன . தயா ெச ேமைச கர 5 நப க ேகாழி இைற சி உ ல ள 5 நிமிட .

ேம . நா தாக அைர ள வ.த ந ேபா இ வ ெகா ேச . ேகா ைப ந ள ள தாக அைர ெண திைன ெவ க வ திைன கைள ேச ண மா ஊ றி அைர ேச வ ேகா ைப த தியாக ஒ ெகா ெகா கைள ந கி ந எ . நிமிட க ைவ ைன திைன . ட வ . ள ேச சி ேவகவ ட கி தாக அைர ேகா ைப ெவ ந நிமிட இ . 10 நிமிட ைவ ந கி மிைன ேச ப மாற . மிளகா . வத க ேவகவ ட கல கிளறி வ ட மசாலா . . தைய மி வான . கர கின ப க 5 நப க சி க க சி க 3க கிேலா Page 44 of 118 ட ம கல கி ஒ லி . தய கல கி ேவகவ ட 30 நிமிட ேதைவயான ெபா கி ேச ேவக வ ட கால அள . இற கி. ெபா யாக ந அள .ெச ைற எ ப க லாத கறியாக அைர வ ெவ த ெச எ ேவக ைவ க க எ சி எ த ெவ ெகா ப ைச மிளகாைய க சிறி ஒ வாணலிய ட ெவ ைள மிள பற இ ப எ ேகாழி ட பற ஒ இர டாக அல ர க ெகா ப மா ப ந இ ஊறைவ ெகா ப தா ட ெகா ள . ள ைன தாவ ைன ேமேல ளலா . . க வ ேகாழி இைற சி ந ெகா . அ ேகாழி கறி ள ெவ வ மா தி டா ைன ந க வத க பர . தன ேய ைவ தா ப ெகா வ ெகா ைன ேதா அ ப றைர அ காய ைத ேதா ேவகைவ இ ஒ கிேலா எ வ வ .உ நிமிட காக அ ள . ெகா ெண தா.அ 3 நிமிட ைற காய வ வைர வத க ேச ட . . அைர . அவ ைற ந களாக ந காய ைத வ கைள ஒ ேதா ல ள . தய வேபா கிளறி.

ைட மிளகாைய ெண ட கைள பற ேச ர ள . ப ெம த ட ஊ றி கல கி. வ ைதகைள ந கி. வ .தி ப ஒ ெப ய ெவ காய க ஒ ைட மிளகா ஒ 10 ப கா டா 3 ேமைச கர ேகர ஒ ெவ ைள மிள அைர ேத கர அஜிேனாேமா ேடா கா எ 4 ேமைச கர ெண உ ேத கர ேதைவயான அள ெச ைற எ ப லாத ேகாழி மா அவ ைற க ெகா ள ெவ வ ெச காய தி ேம ெகா ள லிய கா சீவ வ . கார வத க . . களாக ெவ ந கின ேச க க . மிதமான தய ேகாழி ட ள க ந ல . கின ேம சில நிமிட ெவ தி ைய ேச ைட மிளகா . த ட டாக ப மாற . ேவகவ ட ைள மிள நிமிட ெகா வ . ெகா ள . தி ைய தி ய எ ேபா ெண ேபா காய . கார ைட க லிய சிவ காம ைத கி சிைன கல க ெம 4 நிமிட ல ச காக ந ெபா யாக ந வாணலிய பற அ நா களாக ந டா அதிக ஒ ேதா ைன ேதா ஒ களாக ேத . அ ட ஆகியவ ைற ேச . ஒ கி ல எ வட க ட அ வ அேத வாணலிய டா ைவ எ க ெகா களாக ந வ ேகாழி ெவ ெத கி இத கைள .உ ேச தன .ந . தைய அதிக ப 3 . அதி . ந ழ க க கறிய கல கி Page 45 of 118 ஆகியவ ைற ேவகவ ட ந ப . அஜிேனாேமா ேடா ஆகியவ ைற சி க ேவகவ ட கா தன ேய .ஒ வ எ கி ெகா ெந வ ெகா ள ைன . ெவ வாணலிய டா ள அ க த ேம ள ண ேதாலிைன .

இ கி சி ெகா ள ைன . .கால அள 30 நிமிட ப மா அள 4 நப க ெச ேதைவயான ெபா நா சி க க ேகாழி கறி ஒ ெப ய ெவ க காய கிேலா ஒ த காள 3 இ 3அ சி ல 15 ப ெகா தம லி தைழ சிறி கறிேவ ப ைல 12 இைலக ேத கா அைர க எ ெண அைர க உல த மிளகா ( 2 ேத கர ம ஒ லி ேத கர சீரக அைர ேத கர ஏல கா 3 கிரா 2 ப ைட சி ேசா ஒ ஜாதி கா அைர மிளகா ஒ ம ச அைர எ மி ைச சா ஒ உ ேத கர ேத கர ேத கர ேமைச கர ேதைவயான அள ைற ேகாழிைய ந ெவ ) 8 கசகசா ெச வய காய த த காள ைய ெச க ெகா வ ந 12 கி Page 46 of 118 ெகா களாக ந ள .

ேதா க ெபா யாக ந வ ஒ காயவ ட வாணலிய வ ய ேத ஆகியவ ைற அைர மத ள எ ெவ ேமைச கர . அ கைள மி ைச சா ேச சிறி ம ேதைவயான உ வான ட இற கி. ெகா தம . இ உ கின த காள . ம க 4 நப க சி க க சி இர ம லி தைழ 3 ேமைச கர அ ல ஒ தி 6 ைள கிழ 2 மிளகா ஒ ேமைச கர ம ஒ ேமைச கர ஒ ேத கர லி சீரக ேச க . ம வ காய ைத அதி மா . கிரா ேபா ெகா ள ெண ம ச க பற த ைய ஒ ேபா க தய ந மி கால அள ப மா அள ெவ வத கின ப ற வைர வத க . ேசா ன றமா அைர ட ஊ றி. ப ைட. . வாணலிய கிளறி ேவகவ ட ேவகவ ட ேகாழி ந இ ெபா ந ேகாழி ண ெண . எ ெவ வ சி. ஜாதி கா வ ஒ காய மிளகா ேச ைவ பா தா ேகாழி ட இ 30 நிமிட ேதைவயான ெபா காய த லி வ ைத. இர மிதமான . ேச அத எ எ கறிேவ ப ைல இைலகைள 3 நிமிட லி தைழ. கசகசா. 2 ெப ய ைட ட . கறிேவ ப ைலைய . . சீரக . ஒ கா க 10 ப Page 47 of 118 லி தைழ வ ப மாற . மிளகா 5 த டா கி. ந தாக ள மசாலாவ ைன ப ைசமிளகா அவ . ம ேநர ேவகவ ட ேச .

. ெவ தி . கிரா . ேம . அ கனமான பா திர தி ேகாழிய பற லி ேச ப ைசமிளகா ஒ வ காய . இற க களாக ந கிளறி ேகாழிய ேவ கி காய . ேகாழிய ெகா க எ லா ப க ப ைட வ இற க க சிவ ைன ேச ேகாழிய ைன மிதமான ேகாழி ெவ த ழ ெந ச ட ெக ந யான ைய ஊ றி ேகாழிைய ேவக ைவ க மா வத க . இத மசாலா கலைவைய திண ைவ உ வட . அைர ைவ உ ெகா ள வ கி ள ள டான ம கி ேள இ கலைவைய . மிளகா ஒ ந கி. . ம . த ண . மிள . சீரக . வ ன க ேச தய லி . அ ேவக வ ட கிய உ ைள கிழ த காள சா . ெவ ளைத ெகா ெந ப இ . கிைன ேச ேவக வ ட . .பர . ந ஈரைல ெபா யாக ந ேபா வத கி அ ந த சி. ேகாழி ஈர ைடய ைன ைவ . ெகா தி . ஆகியவ ைற ஒ அவ ேதாைல ந காம கீ றி உ க .ம வாணலிய ேச த . ஏல கா அைர 3 ேமைச கர .ஏல கா 6 கிரா 10 மிள 10 வனக ஒ ேமைச கர த காள சா ஒ ேமைச கர ெந 6 ேமைச கர உ ேதைவயான அள த ண ெச 3க ைற ேகாழிைய இற ெகா ள வய பாக தி த ணைர இ சி. . லி தைழ ஆகியவ ைற ெபா யாக ந . ப ைசமிளகா ள ெகா ந ேகாழிய றா ேள உ த ள பாக ெச ய ெச கைள ந கி வ ட .ந கி ைவ ெகா தம ள லி தைழய ைன ட வத கி .இ ள . Page 48 of 118 வ ட ேவக வ ட இர க .

ேதைவயான உ ேதா ள . சி க ேபா .ம ைக மசி த ைடைய ந ெத க ள ைவ க . ேவக ைவ . . ைள கிழ வ வ தன யாக உ ெகா காய . ேசா இர ைட ெபா தைழ ஆகியவ ைற ெபா யாக ந ேம க ேபா ப ைச ட அைன உ ெபா ைடகளாக ப க கைள க ெல .கால அள 45 நிமிட ப மா அள 3 நப க சி க ேதைவயான ெபா க க ெல க சி க அைர கிேலா(ெகா திய உ அைர கிேலா ைள கிழ ப ைச ப டாண 100 கிரா (உ ப ைச மிளகா 25 கிரா ெவ ெப ய காய த ) ) ஒ 4ப இ சி ஒ அ ல ப ைட ஒ அ ல .உ 10 நிமிட ைள கிழ . சி. அ ெரா லி ெகா . ேசா அைர ேத கர ைட 4 ெரா ஒ ெகா தம எ லி தைழ சிறிய க ெண ெபா உ ைற சி கைன எ ந கி ந ெகா தி ப டாண ஆகியவ ைற தன ெகா இ ள ெவ ைட அைர ள . ெகா எ பத ேதைவயான அள ெச உ க ெகா ள த ர . ப ைட.எ . Page 49 of 118 ைவ த க ெல ைட ெணய ெபா ன றமாக ைடய ெபா . ப ைசமிளகா ேச ெகா .

சிறி கறி ந வத ெவ காய பா திர தி ந கா ந கியப ைட அைர வ ேபா வத த காள ைய க ேத கர ெபா ெகா த ப சி. வட .கால அள ப மா 30 நிமிட அள க 4 நப க சி க ேதைவயான ெபா மிள க சி க அைர ெப ய ெவ சா காய கிேலா 2 த காள 2 5ப இ சி சிறிய மிள ஒ ம லி 2 ேத கர ம ச அைர ேத கர ப ைட 1 கிரா 2 கறிேவ ப ைல சிறி எ சிறி ெண உ தாள பத ேதைவயான அள ெச ைற ெப ய ெவ காய . . கிரா றாக வத க இ ெபா யாக ந . தாள திைன ேபா ந கிய வத கி.இ கடாய சிைய வ எ ெண ெவ காய ைத ெவ காய தா ேபா ந வ ய சி கைன ேபா வத க . ப ற ேமேல மித . ெண ச கியப அைர ட ள றாக ெகாதி ஒ டாத பத தி ெகா ள .உ ைய ேதைவெயன ள ேச . திற ந ஒ .ம ள ப ைட. . மிள கறிேவ ப ைலைய கி .ம உட த ேச ண ழ பான ப ற வ த பற Page 50 of 118 வைர வத க லி ெகா வ . த காள இர . வ றாக எ . றாக கிளறி ேத கர தய .

ேநர

மி ைச சா

கிளறி இற க

பத தி

ைவ தி

. கா

த நிைலய
கிளறி

கால அள

ேகாழி

ேத

கா
ெல

ெவ

ெண

10

வ ற

15

மிளகா

3 ேத கர
லி

- 2

2 ேத கர

ேதைவயான அள

ெச

அைர ேத கர
ைற

ேகாழிைய

பா திர தி

வத கி ேகாழி

ெச

மசாலா சாமா
கறிய

ைவ க
கறியான

ெண

,ம

ைவ

கல

சி

கறிைய

ேதைவயான உ

.

ேமைச கர

சீரக

இற க

கிேலா

அைர ேத கர

மிள
ெகா தம

வ றிய

50 கிரா

ெண
தி

ெமன

6 கர

காய

ெவ

ேவ

ேகாழி

45 நிமிட

ேதைவயான ெபா

.

களாக ெவ
ஊ றி

ேபா

கா
வத க

ேச

ேவக வ ட

.

கைள

தி

ஊ றி ெவ

ெண

ேச

கிய ெவ

.
காய

ேபா

.

கிளற

ெகா

. கறி

ைப

அைர
கறிைய

அளவ
ேத
தணலி

கா

பாலி

ேவக

.

ெவ

,ந

வ றி எ

ெண

Page 51 of 118

ெதள ய

இற கிவ ட

.

சி க
ேதைவயான ெபா

ேரா

சி க

100 கிரா

ைமதா

கா

கிேலா

ைட

ைடேகா

25 கிரா

25 கிரா

கார

25 கிரா

மிள

அைர ேத கர

ெண

ெவ

அைர லி ட

காய

ெகா தம


லி

சிறிதள

ேதைவயான அள

ெச

ைற

தலி

ைமதா மாவ

ேச

அதி

ெகா

ேதைவயான அள

மசாலாவ ைன
கா

தயா
சி க

பற
றி


ேம

ைள

ைவ ஊ றி அ

ஊ றி ச பா தி மா

ேபா


ப ைச

ன றமாக

ைட

ெண

ஊ றி அதி

,உ

ெண
ெபா

ேராலாக

ஊ றி

டான

ெவ

பற

3 நப க

Page 52 of 118

ெவ

ெகா

காய , ப

,

இைவ அைன ைத

.
ேத

இ த ேரா

.

60 நிமிட
அள

. அத

.

சி க

ச பா தி ேபா

நள வா கி

றாக வத கி இற கி வ ட

மசாலாைவ ைவ

ைவ க

ெகா

இைவ இர

ேபா

.

, கார , மிள

கால அள
ப மா

ண ைய

ப ைச த மாைவ எ

வாணலிய
ெபா

ெச

வாணலிய

ைடேகா

ஈர

சி கைன ேவக ைவ

கறி ம

அத

ெவ

.

இைத அைர மண ேநர
தலி

ைடய

(வ ட வ வ
.
கைள ேபா

), அத

.

ேகாழி ேரா
ேதைவயான ெபா

ேகாழி
ேத

கா

ெண

100 கிரா

ெந

50 கிரா

தய

2 ேமைச கர

மி ச

பழ

ேதைவ ேக ப

மிளகா

ேத கர

மிள

ேத கர

சி


சிவ

ெச

ைற

ேகாழிைய
தய

கா

ேதா

ந கி

ேகாழி

பழ சா
பற

2 மண ேநர

ஊறின இைற சிய
ேச

கைர
அதி
கா

ெப ய

கைள த

ேச

மிள

ேரா

கறிைய
ேமேல உ

களாக ெவ

,இ

ஊற ைவ க

ேபா

20 நிமிட

திற

ெதள

ேத கர

கா

ெண

ெணைய ஒ

டாக

.

ைமதா

அைர கிேலா

ேகாழி கறி

கா

4 ேத கர

ட ,எ

மி ச

.

ேகாழி கறி சேமாசா
ேதைவயான ெபா

.

, ெந

, மிளகா

,
.

சா ைற வ ற ைவ க

ேகாழி கறி ெவ தைத இர
டா க

சி, சிவ

ேவ காடாக ேவக ைவ க

தன யாக எ
ள மதி எ

ெகா

கிேலா

Page 53 of 118

வாணலிய
ேபா

சி


தய

.

அ 4அ ப ல 5 . லி தைழ ேபா 2 ேத கர க ைவ வத கி ேகாழி கறி ேபா எ லாவ ைற . . ெப சீரக க க ஒ வாணலிைய அ பற . ம கிளறி ேவகவ ேகாழி ெபா மா ெச க த டா . ெவ ேவகவ ைவ லா மாைவ வாணலி ைவ ய லி தைழைய வ டமாக வட மா காய .ம ச கா ம லி 2 ேத கர மிளகா 4 ேத கர ேத ஒ க கறிேவ ப ைல சி ெகா ம சி ெகா கா லி தைழ ப ைட சி கிரா 2 ெப சீரக ேத கர வ சிறி எ ெண அைர கிேலா டா டா 100 கிரா சி ன ெவ ெச காய ைற ைமதா மாவ அ ட 2 ேத கர 100 கிரா ப ைட. கிரா ந 50 கிரா க டா . எ . அைர க ேவ ேபா கல கின ெவ மிளகா தடவ ஒ . ெபா யாக . கிரா ந கா கி ஊ றி வ ஆவ ய எ த உ ைப டா உ . ப ைமதா மாைவ எ இ ப ெபா ப ைட.ம எ ேபா கைர காய ைத ள ைவ க எ க 2 ேத கர ேபா லி ஊ றி ைவ க . சைமய எ ந கி உ ெண வ . அைத அ மிய ெபா ய வ ட ேபா எ சேமாசா களாக ெச ெண நிதானமாக ப ர கால அள கி ண ேபால ப ைச . ம ேகாழி கறிைய கா க ஊ றி வ கா த ெபா 45 நிமிட எ க Page 54 of 118 ைவ ெகா ஒ தடைவ க . ேபால ெச ந ேகாணமாக ம வ ஒ ஓர ைத சிறி ேத கர எ ெண . கறிேவ ப ைல. கறிேவ ப ைல.

ப .உ கறிேவ ப ைல ெபா அத ேத கர ைவ ம ஒ அைர த இ ந சி.ம ேதைவயான ெபா ம ன க ன கா சி க கிேலா 250 கிரா ெப ய ெவ காய 2 த காள 2 கடைல ப ஒ இ அைர சி ேமைச கர த 8 (உ கிரா 2 ப ைட ஒ சி க மசா ப ட ) 3 ேத கர மிளகா ஒ உ ேதைவயான அள கறிேவ ப ைல ஒ ெகா ெகா தம ஒ ெகா ஒ ேத கர ஒ ேத கர ஒ ேத கர வ ப ம லி தைழ ச க உ த ெச ப ைற தலி ம ன ைய சாத ெகாதி த ட அளவ உ ெகா இ பற கா ள ம ன ைய ேபா சி. ெவ ள ெண ெகா . கிரா ட க அைன ைத ட ேபா கா இர மண ேநர அ த ல ேவகைவ . வ ள .ம Page 55 of 118 ெகா கிரா ள ெகா எ கறிேவ ப ைல ேபா ன றமாக ஆனப ேபா அைர . ேமைச கர கடைல ப றாக வத கி . காய . த காள . ப ைட ஆகியவ ைற ேச வாணலிைய அ த ேபால உைல ைவ ண ேத கர வ எ . . . ப ைடைய ேச ெகா ள . .

இ அைன ஒ ட ள ெபா த ண ன றமாக வத கிய ப ஊ றி. க 5 நப க ேகரளா ேகாழி ேதைவயான ெபா ேகாழி எ க க அைர கிேலா ேகாழி கறி 150 கிரா த காள ஒ ெவ ஒ காய (எ ப லாத ) 5ப ள சி எ மி ைச அள கறிேவ ப ைல இர கடைல மா 2 ேமைச கர ேத ம கா வ அைர க ச அைர மிளகா ேத கர ஒ ேத கர காய கா ேத கர மி ைச சா ஒ ேமைச கர ெப எ ெகா உ ெச ேதைவயான அள ைற ேகாழி எ கைள கறிய ைன ெவ ெகா த காய ைத ள க வ ெச ைட த ெகா க ெச ள ெகா ள . வைர ேவக ைவ க 45 நிமிட அள அதி . சி க ஆகியவ ைற ேபா த ண கா சி க ய கிளற ட ந . மிளகா ேவக ைவ க ன ைய ைவ ேபா இற க ம . வ .எ ப லா ேகாழி . 5 நிமிட அ ேவ ப கால அள ப மா மசாலா ப மண ேநர ேவக ைவ த ம சி கைன ேபா ட . Page 56 of 118 த ெச ெபா யாக ந கி றாக .த சிறி உ ண ேபா ந .ம ச .

. சா றிைன கைர ஒ க ப ) லாத ) ள ேகாழி ஊ றி. கறிேவ ப ைலைய மிதமான பா திர தி ேபா த ண ெகா ள . ம பற ட ெகா லா ேகாழி கறிய ைன எ காைய ம ந . ேஸா 200 கிரா ைடமிளகா இற 4 நப க ேகாழி இைற சி ைடேகா க . எ கி த ள ய ைன ஊறைவ கி ைவ கைரச பற வ . ெப மா 15 நிமிட ண கைர எ காய க க அ ட களாக 5க ஒ . ப ைன அதி இற கி 10 நிமிட லா ேகாழி கறி.த காள ைய ெகா ள கா க . ஹா காய சா ள . கடைல மாவ ைன அைர க ேத ெச . கறிேவ ப ைல. அதி த ந எ கி ைவ மி ைச சா க சி க 100 கிரா அைர ஃ ெர ப 4 ப ட காளா 2 (எ (சிறிய Page 57 of 118 வய ேவக வ ட மா க சி க . ேமேல மித . ள . த ண எ 7க மிதமான தய அ மா கைள ந கிவ ட பற அ ட ந . த காள . மிளகா மிதமான தய அ கல தி. வ க வ க கைள ன . ச கைள . சி ப ேம ள ெபா கால அள ப மா ஆறைவ ப ைன ேவகைவ க ேச ப மாற த மிதமான தய ெகா ெவ கி ைவ . ெகாதி க ஆர ப அள டா சி கல க 10 நிமிட கள ெகா 45 நிமிட ேதைவயான ெபா . . ஒ கர .எ ம ேதைவயான உ ப ேவகவ ட ந ப ெகா ள ேச ச ைகைய ந கி அதி க ள ெவ ேகாழி எ ேவகவ ட ேச காய .

கல கி ெகாதி க வ ட பற கி டா கி. ப ேச ேம . டா சிைன . ேதைவயான உ ேச . அத ெகா . காய . ள ேகாழி இைற சிய ைன சி க காய தா ெகா கி . ஃ ெர ெகா ள ள த ஒ வாணலிய வய இ . ெகாதி க ஆர ப நிமிட தி எ ப மாற ெண . கல கி இற க . க . . மிளகா வ ள . காளாைன பற த நைர தன ேய எ ைட மிளகா ேச ேமைச கர ைற ேகாழி இைற சிய ைன ந ைக ேதைவயான அள ெச இ சி 2 ேமைச கர மிளகா கா ேத கர கா கி டா கிைன ஊ றி. Page 58 of 118 ட களாக ந ள சி க த ேவகவ ட ேச . ந கல க இர ப எ ைவ . . ந கின .6க ைவ ப . அதி ேபா ைடமிளகா வத க .2ப இ சி சி ெவ காய தா கா டா எ ஒ 3 ேமைச கர ெண ெவ 2 ேமைச கர ைள மிள அைர ேத கர சீன அைர அஜிேனாேமா ேடா ஒ ேசாயா சா 2 ேமைச கர சி 2 ேமைச கர லி சா வனக எ ெண ஒ உ ேவகைவ ந கி ெகா . ைன த வ நளவா கி ந எ ெண ஊ றி ெவ த ட ேவகைவ எ லி சா ெச ந ெபா யாக கி ள வத க . ெர மிள ந கின ெவ கல கி ேம ஒ வ ன க . ெவ ந ச ஊ றி ெகா மா 10 நிமிட ள காய . சீன . . சி ேச . ெவ க ெச . அஜிேனாேமா ேடா. க ேசாயா சா களாக ந களாக ந கின காளா ட ெப ய சி ஆகியவ ைற நிமிட ெவ ந ைட ேகாஸிைன க ெச காய தாள ைன அத .

. ைட தி இர ைட ெபா யாக ந Page 59 of 118 கி ேபா ெகா வத க ள . ட .கால அள 30 நிமிட ப மா அள 4 நப க சி க ேதைவயான ெபா ப க ப யாண (எள ய ைற) க யாண அ சி 500 கிரா சி க 500 கிரா ெந 75 கிரா எ ெண 100 கிரா இ சி ஒ அ ல 6ப ப லா 2 த காள 3 மிள 10 கிரா ெபா சீரக ெபா 10 கிரா ம அைர ேத கர ச ெபா கல ப ட இர கசகசா 10 கா பா 250 கிரா ப ைட கிரா ஒ ேத கர மிளகா ஒ ேத கர ெபா கறிேவ ப ைல ெகா ச ெகா தம ெகா ச ெச லி அைர த ைற தலி வ ைக 2 ேத கர தி ேத சி அ சிைய சாத எ ெகா வ ப ள ேவ வ க ேபா கல ெவ காய . . த காள இர ப ேபா கா பத தி ேவக ைவ .

பற ேகாழி கறிைய ேபா . ட வ 25 மி லி ெக கல ந Page 60 of 118 தய . கிரா ப . இ வத க . ஊ றி அ க வ த ெகா ள ணைர வ . லி வ ந றாக ேவக . . ஆகியவ ைற ஒ ந றாக கிளற ண 100 மி ற ப . தி காக வ த 5 நிமிட பற எ .வா அக ஊ றி ற பா திர டான வத க அத ஒ ஒ ைற அ . 2 நிமிட பற ேத லி த ைவ க கா பா 250 மி ெண இைவகைள .வ த சாத ைத சிறி தைய தய ைற ப ச ப மா ைவ ட ப மாற கால அள 45 நிமிட அள சிறிதாக ேபா ந ேவக வ ட றாக கல . ப ைட. . . பற இ ைவ எ . ஏல கா ந றாக ேபா கின ெவ காய . கறி அைர த இ க சி. ேதைவெயன ைட சிறி . க 4 நப க சி க ேதைவயான ெபா 65 க சி க அைர கிேலா சி க 65 ப ட 50 கிரா ைட ஒ 5 கிரா இ சி 5 கிரா ெக எ தய 25 மி ெண லி அைர லி ட உ ேதைவயான அள ெச ைற .இ சி ஒ ைட ஒ சிறிய வட இ ேபா ெவா எ 5 கிரா ஒ களாக ெவ கி எ ண தி ய ேகாழி ந றாக அைர க உைட கறிைய ந . சி க றாக கிளற 65 ப ட . ெந ேபா ைய சிவ க வ சி.

சிறிதாக ேபா இள . சி கைன ந ெவ . அைரமண ேநர இ ெண ட ட எ கால அள ள சாதன ெப ய தலாக ஊற வ டலா .உ ப ைன ந ேச கிளறி ைவ பெத மா றா வாணலிய ப . கிரா காய ைத ெபா யாக ந வாணலிய ணைர வ கி ெகா வத க ேதைவயான அள எ ள எ ெகா ெண ெவ காய ைத ேச ெபா ன றமாக வ பற அத ட ைத ேச அத ட க வ ய சி க ட கைள ேச Page 61 of 118 . ேசா ெகா ள . சி ன .எ சிவ ெகா . றாக க வ த இவ ைற ந றாக ைமேபா அைர .இ சி. எ கறி க . 4 நப க ப மா அள 30 நிமிட க ெப ப ேதைவயான ெபா சி க க சி க அைர கிேலா மிள 25 கிரா ேசா அைர ேத கர கிரா 2 எ ெண 100 மி லி இ சி 10 கிரா 10 கிரா சி ன ெவ காய 100 கிரா உ த ெச ேதைவயான அள ண ேதைவயான அள ைற மிள . உ . க க ேதைவயான அள ேடறிய வ த ஊறவ ட சில மண ேநர ெபா நிற ள ட ெண ஊ ற கைள சிறி . . அதி அைர த வ ள ஒ வட . எ ப றாக வத க ந ெண டான நிமிட வத க அத ேதைவயான அள .

ச . வத க த . கி அ மிய ைவ த எ .ேச இர பற நிமிட வத க ட ேவ சி க ைவ ேவக வ ட சி க ந ைவ அளவ ட த ண ஊ றி 15 நிமிட க ண இ லாத அளவ ைற த அனலி 5 நிமிட . .ஒ ேத கர ம . த டாக ந ய இ கி ேபா Page 62 of 118 எ ெண ஊ றி கா சி. கால அள 30 நிமிட ப மா த . அள க 4 நப க ேகாழி கறி ப ர ட ேதைவயான ெபா க ேகாழி கறி அைர கிேலா ந 100 கிரா ெல ெண உ ேதைவேக ப கறிேவ ப ைல சிறி ெகா தம சி ெவ லி காய நா த காள க கா கிேலா கா கிேலா 50 கிரா இ சி 50 கிரா ப ைசமிளகா 3 மிளகா 25 கிரா ம ஒ ச ெச ேகாழி கறிைய ேபா ெகா அ ைக ைற தலி இ சி 15 நிமிட சி. ள த ெச சிறி ப சறி ைவ க ைன ெபா யாக ந உ . ெவ த இற க க . கறிேவ ப ைல. ைப ப ற ைவ கடா ெபா யாக ந கிய ெவ ப ைசமிளகா இர ைய ைவ காய .

. தன யா ஊற ைவ க . அதி ெகா ட லிைய . ேசா ைட ைற பற சி க கைள கால அள ப மா வ த ம ெச ச களா கி ைவ .உ . கால அள ப மா ெகா 45 நிமிட அள க 4 நப க ைட சி க ேதைவயான ெபா க சி க அைர கிேலா மிள ஒ இ சி சி ேசா ம ேத கர ஒ ச ேத கர ஒ மிளகா றைர ேத கர 2 ேத கர ைட 3 உ ஒ தன யா ஒ ேத கர தய கா க எ ெண ெச றைர ேத கர 350 மி லி ைற சி கைன ந த . தய . . மிளகா எ க 4 நப க Page 63 of 118 30 நிமிட ள ெணய ெகா ள . ெபா யாக அ . .2 நிமிட வத கிய ப ற ேதைவெயன 10 நிமிட சிறி ஆனப ற த காள வத ேபா ேகாழி கறிைய அதி த ணைர ெதள த காள ைய ந கி.இ ெச க த சி கன சி ேப . கறி ந இற க ெகா ட ெகா தம வத க ள றாக ப ைச ெவ த . மிள இவ ைறெய ந ைடய லா றாக அ கல ெகா நைன 30 நிமிட அள . . ெபா எ க .

பற பழ சா ம ப ைட. அதி ைமதா ேச . காய . ப வாணலிைய ைவ ெபா கால அள ன றமாக வ எ எ ெண ஊ றி க 30 நிமிட . அதிேலேய ெவ க . க Page 64 of 118 கா த ட கறி கைள . ப ைச . ேச இ கலைவைய ந அ ைக ைற சி கைன த சி ேதைவயான அள ெச இ க ச க . ேச க .க வ த ஊ றி கி ைத அ ெகா ேபாட ட ெச ள .ெப ேதைவயான ெபா க சி க க சி க அைர கிேலா ைட 3 ைமதா 250 கிரா ெப ய ெவ காய 200 கிரா ப ைச மிளகா 3 மிளகா ஒ இ சிவ அைர கர வ அைர கர தய எ கர 2 கர மி ச பழ அைர ப ைட சிறி கிரா 5 கிரா எ ெண சிக ெபா ப ட ஒ உ களாக ெவ அதி ைடைய உைட மிளகா ெபா யாக ந சி. . டா . இ கலைவைய மா 15 . வ ேபாட சிவ ப ட ண ெகா ஊறவ ட ேபா . கிரா ெபா ெச . எ றாக ட மி ைச ப ைசய ேச க தய ேச க .25 நிமிட க .

வ ன க . அ ய சிவ க ய த காள ேதைவயான ெபா ந றாக ேவக ைவ க ெபா . தகடாக . காய ைத ெபா யாக ெவ ெவ ெகா ைட ேலசாக வத கி. ன றமாக ெபா .ப மா அள 3 நப க ெட ேதைவயான ெபா லி சி க க ேகாழி ஒ ெவ அைர கிேலா காய த காள கிேலா 3 ெந கா மிளகா ைர வ ற க 6 10 ப வனக 3 ேமைச கர உ ேதைவயான அள ம ச ஒ ெச ைற ேகாழிைய மிளகா ெகா கறி ள ட பற ந கி களாக ெவ உ . ைவ க கறிைய ெந த ைவ ெந ஆவ ய ய ேபா க . ெபா கைள ேச ப மாற ேராகின சி க ேகாழி ள . கறிைய இ லி எ ப ேதா வ ற ைவ க ெவ ேத கர க ஒ Page 65 of 118 ட வத கிய ெவ . ஊ றி ந அைர ச அைர த வ கல ஒ மண ேநர ஊற . காய .ம .

ேதைவெயன ெவ த நிைலய மி வா சிறி . த ேதைவயான ெபா சி க க ேகாழி இர மிளகா ஒ எ 4 ேமைச கர ெவ ட ன றமாக வத கி எ அைர த மசாலாைவ வாணலிய பற . ேம ஊ ற லி தைழ வ . க காய ைத ந வத க த கிவ ட கி ெபா தி . வத கின ெவ காய ள . சிவ க வத கி தன ேய . ேவ . . ஆகியவ ைற ஒ றா . இ ெகா .தய ஒ ெந 100 கிரா உல த மிளகா க 5 தி 10 கசகசா ஒ ெப ய ெவ காய ேமைச கர ஒ 7ப இ சி சி உ ேதைவயான அள ெச ைற ேகாழி ெகா ஒ கறிைய க ள த ெச எ ெகா ெந ள மிளகா . உ ளலா . ெகா . இ ேச கா ட எ ெகா ள பாக கறி ந ெவ இற க ைவ ள கறிய ைன . வாணலிய ெவ வ மி ைச சா ெண ேத கர சிறி Page 66 of 118 ேச பர ண ெதள அ பற ேவகவ ட ெகா கறிய ெகா தம . கா யவா க ேபா ள டா கறிய ைன ேபா சி. தய த ைன ந வைர ேவகவ . கசகசா. உ ள ெந ய இ ைற த தய ேலசாக . ேச அைர வ .

இ . க . வா ெவ எ த ஒ ஆழமான ெவ மிளகா ட கைர ெவா ட கைள உ உ ப ைன ேகாழி வட ட க வா க எ ம கள சைத ப திய க தியா . கா . இ ேபா தய ைர ந சீரக . வ அைன ைத .தய 6 ேமைச கர ஃ ர 100 கிரா இ சி வ 2 ேத கர வ 2 ேத கர சீரக ஒ ேத கர கர மசாலா ஒ ேத கர ஒ ேத கர ஒ சி ம சிக ெபா ெச ைற ேகாழிய ைன ெவ எ ெகா அ த ெச ெகா . பற மா அத ம ேகாழி ஊறவ ட அத அ மசாலா மசாலா கலைவ அ ைக க பற வ ஒ . மி ைச சா றிைன ஒேர அளவ சி ெகா ட ேச மா ைமயாக 20 நிமிட க ஊற . ைவ த 5 நிமிட அதிக ப யான நைர வ க (4-5) ேவகவ கால அள ப மா ம க பய ேவகைவ இ மான நிமிட க ச ப ட ேகாழி அதைன எ அ ேபா ட .வ . எ ப ச தி மா 4 மண ேநர க ந மா ேட ற ப ட ஓவன 8 நிமிட க 350 கி ேவக ைவ தா . ட கைள ெசா கி. கர ந கல த 10 நிமிட ப க ண ெபா ச சி. ெதாைட. அத எ க ம . அ ல ப தி என அ ப ேய ைற தன ேய ேகாழியாக ைவ ளலா . ேச . 25 நிமிட அள 6 நப க Page 67 of 118 க ைற கறிய ைன எ ெவ ெண தடவ ேம சில F . மா ள .

சீ அைன ைத ெகா இ . க எ . 275 க எ Page 68 of 118 ம கின மிளகா . கி கி ஊ றி அ ந .எ ள வ வ த த அ ப ம ம ெகா ள ேதைவயான உ ப ைன சி 15 நிமிட ம த க ஊறவ ட . ேச இைற சி கைள ந கி. ஒ டாக கீ றி. சி ட ெவா . ஜாதிப . ைடைய உைட ட 6 நிமிட க ெச இ கலைவைய ேகாழி இைற சிய ைவ ைற . ேட ற ப ட ஒவன . ஜாதி கா கைர ெகா கைள க ப ய க ெபா யாக ந ேவக ைவ 5 நிமிட க ெகா ள . நைர .அ வேபா ஊறவ ட . . ேசாள மா .மலா ேதைவயான ெபா க ேகாழி மா இ சி க க 6 சி வ 3 ேத கர வ 3 ேத கர மிள அைர உ ேதைவயான அள ெவ ெண ேத கர சிறிதள ைட ஒ சீ கா ப ைச மிளகா 5 ம ஒ லி தைழ க க அைர க ஜாதிப ெபா ஜாதி கா ெபா ேசாளமா ெச ேத கர கா ேத கர ஒ றைர ேமைச கர ைற ேகாழி மா கைள இர க வ களாக ந ெவ ைள மிள ேச ந கல ந கி ெகா ள பா திர தி ம லி தைழ. ைன ந கி ெபா யாக . மா ெசா எ ெபா ட கி F . வ ைதக வ எ ஒ ெச ேகாழி லி தைழய ைன க சீைஸ த கி ட ப ைச மிளகாைய இர ம கா ைவ ள சி 3 மண ேநர கி.

ஆகியவ ைற க ள கின ம ம எ பா திர தி தி ைய ெபா யாக இ ெபா க சிறி ைடைய உைட அ ஒ ேதைவ ேக ப ேகாழி இைற சிைய எ இ கறி) வ த ெச ெபா . ள .ஒ ெவா உ . மசாலா . ெகா தம ெபா யாக ந கி ைவ த லி. ெவ காய . . ந ெகா தி ைவ கல ெகா ள ெகா காய ந .வ ெவ ெண தடவ ம கால அள ப மா ேவக வ ட 25 நிமிட அள . ைட ட ள சீரக லி. இ ெகா தி ஊ றி ந ெகா அ ள ெகா . . ெவ ெகா ள தி . இ த கலைவைய 8 உ Page 69 of 118 . க 3 நப க ேர ேதைவயான ெபா மி கபா க ேகாழி ஒ ைட கிேலா(ெகா 2 சீரக ஒ ேமைச கர மிளகா ஒ ேத கர ெவ ஒ ேத கர ைள மிள கடைல எ இ ெவ ெண 4 ேத கர தி அைர க சி 3 ேமைச கர காய ெகா தம கர 2 ேமைச கர லி தைழ மசாலா உ ெவ ெச ெண ஒ ேத கர ைற ப ஒ லாம சி. மிளகா சி. மிள .உ ள ேகாழி இைற சி ஆகியவ ைற ஒ றா ேச ைடகளாக உ ைடயாக எ . கர ெகா .

ஒ க ைற . தய ட கல ஒ இர .ஒ க பய க பய ம ம இர உைற இ ட அ கி 300 ப ெண இ . . மிள வ. 8 நிமிட எ க . ள க வ ைன அ . ஒ மா 6 நிமிட தடவ ெபா க க கபாப ேபா இைடய எ மான வைர ேவகைவ 25 நிமிட . ெவ காய த ெகா ெச ள அைன ைத சி சி களாக ந கி . அைர த வ திைன ேகாழி ஊற வ ட ஊறிய இைற சி கர சிறி ேத கர ேநர ெகா ெச ட க ம ந சி. தய சி. க 4 நப க ைர ேதைவயான ெபா சி க க ேகாழி ஒ ெப ய ெவ இ களாக ெச இைடெவள வ ட கால அள ப மா தி கபா ேட ற ப ட ஓவன அ ெவ அ ேபா ல அளவ F த நளவா கி காய ஒ சி ஒ அ ல 8ப மிள ஒ தய அைர க ைட ர க ஒ க சிறி உ ேதைவயான அள ெச ைற ேகாழி இைற சிைய ந ெகா இ ெகா ள . ஒ றா ேச ைமயாக அைர . ைட ெவ ைள க வ .ஒ . . ட க ேம எ ம ேதைவயான அள ற திைன ர க உ தி வ ட கள Page 70 of 118 பர . ேவக ைவ ேவக ைவ தா ன றமாக வ அள ெவா ய .

ந உ .ம . ர க வ : ேகாழிய றைழ க ப த நிைலய ர கி ற . அதைன ம ர க கள பர எ டா ேதைவயான ெபா சி க ெண ய ெபா எ க . ஊற வ ட ணய கி தய Page 71 of 118 இ லாம வா கி ெச ெகா ள . அவ ைற . ஒ ைனய வாசி க உத கைள ெதாைட சிய ைன ள ேதைவய ற . கா ட ேதாைல த ெச க தி ெகா ட க இ சி. தாக அைர பாக திைன ந கி. ெகா வ லி ) க . மிளகாய . ெபா யாக ந ெம ேக பவ க ைடயா இர மி ைச சா றி ன எ மாக பா பத ந கி வ ட த எ தி உ கைள ந எ ஒ ட இைண ேபா றா லாத கா ைனய த க ெகா ெகா ைன ள க ள .நைன எ க . அதி உ ள . கைள ந ைட ெவ ந பர ேதா லிய (ம எ வ . ேம உ . கபா க ர 8 எ மி ைச சா ஒ ேமைச கர இ சி ஒ அ ல 6ப ப ைச மிளகா 4 தய ஒ கடைல மா 2 ேமைச கர ம ஒ ேமைச கர ஒ ேத கர மிளகா ஒ ேத கர சா ஒ ேத கர ச கர மசாலா மசாலா உ ேதைவயான அள ெச ைற சி க ப ர தி இ எ சைத ப எ இ . ெதா கவ . அத ேம .

. மிதமான க . தய . ப ைச மிளகா ெண .ம கின ப ைச மிளகா . இ இ த கலைவைய ேகாழிய க அ வ ஆறவ ேச . ட ெச இ ந இ . கர . சா நா ேகாழி வ வ க தரமான 2 (ந 4 உல 5 அ ) ல கறிேவ ப ைல 12 இைலக ம ச அைர எ மி ைச சா ஒ ேத கர ேமைச கர அ சி மா 2 ேமைச கர உ ேதைவயான அள ெச மா இர மண க ஒேர C நிமிட ைற க ைவ ேம . ஒ ண .த ேவ இைதேய 220 ேவகவ நிமிட எ அ மா லா ஓவன ப மாற எ ந ெவ க ைவ ம ெட ேகாழி காய சி க ளதா எ ப க மா ஐ கி பா . . ேதைவயான ெபா . மிளகா ஆகியவ வட ெபா பத ைற Page 72 of 118 மசாலா வ 15 . வ ேட ற ப ட ஓவன C ேவகவ ற ப தணலி கி . ஊற வ ட ஒ ெப ய ெவ ந . 5ப எ ச .உ ந ள சாதன ப .பற க ெப ள சி ம கல க கா காத வாணலிய ெகா .அதிக ப யான நைரெய கடைல மாவ ைன ெதாட பற லா ைற த தய சியாக கிளறிய வ அதைன எ மசாலா வ ட ேநர ய பற எ அளவ . அைன ெவ பநிைலைய 180 ஒ த மிளகா சி.

அ சி மா சி. லி சி க லாத 2 ேமைச கர லி சா . தாக அைர நிமிட . ந க லா ப க ைற க கின கறிேவ ப ைலய ய ைவ அதி மசாலா இர நிமிட மா இற வத ெமா ெமா .ேகாழிைய ந மா . ப ைச கின ெவ காய . ப மாற 2 டா சிறி தி இ ப ந ைன அதிகமா கி. க க . அைர . ேம கிவ ட ேபா 400 கிரா ைட திற மா பதிைன தி . சிறி கறிேவ ப ைலைய க இ ச சி ஆகியவ ைற த மிளகா ட ள பற . மித ச ெகா ம ஊ றி. ள . சி. ச சி டா க (எ ப உ ேதைவயான அள ேசாயா சா 2 ேமைச கர சி 2 ேமைச கர ெப ய ெவ காய . ெபா யாக ந . இர ேதைவயான ெபா ைவ வேபா ைசன கா ஆழமான ெவ ந கா ெச இ த கலைவய ைன இைற சிய ேபா ெகா . உல ேச இர ள வ ஆகியவ ைற ந வ ட த ம ேச பர மா ஒ வாணலிய க கி ெகா கைள ந கி ந ேச ச ந இர ெகா . ெதாைட உ டா க ெவ இ ப . அ ள மசாலாவ ைன .எ மண ேநர இைற சிைய ேபா பாக ேவ ன றமான ேகாழி கறி இைற சிைய தடவ . மிளகா த 2 (ந தர அளவ 8 Page 73 of 118 ) ) ற ச . ப ற ந ள சாதன ெப ேடறிய ேவ ெகா ள . தைய ெதள ெண . ெகா ெச தி சைதகள காய . வாணலிைய ேவகவ ட .இ . ேதைவயான உ . . ள . ைவ ப பாதியாக ெவ ேதா ஆகியவ றி . ேதைவெயன மா எ நிமிட ெச க தைய ய .வ எ கல ேவகவ ட ள . இர . ேவகவ ட கறி ெபா எ மி ைச சா கி ஊறவ ட தடவ ய ேகாழி க பர .

ேமைச கர த ண .ஒ வ த கி. ந வ ைதகைள ந கி ச இர ெச ேசாயா சா கல அைர மண ேநர ள க ேச ந ேத கர கைர ெகா ஒ தவாவ எ க ள . ப ைச மிளகா மத ட கைள ள ேசாயா சா கா டா ஆகியவ ைற ேச சிறி ேநர ட க ெண இேலசாக வத க ைட மிளகா சி க பத ேமைச கர காய ைத ேதா பற ெபா ைடைய உைட ெவ பற ேத கர . அத . இத கைள . அைத ள . கைள .வர ஊ றி அ . மிள ட . காக ந ெகா ட கி. கா த ந கின .ப ைச மிளகா 7 ைட மிளகா தர அளவ 2 (ந வனக 2 ேமைச கர அஜிேனாேமா ேடா கா மிள அைர எ ெண ெச ெவ ெகா ள ஒ பா திர தி கா டா மா . ஒ ைன கி ெப ய கா எ வாணலிய ேமைச கர ேபா எ காய . லி சா ேச . . உ கல . சி க ெண உறி ட காகிததி கைள ேபா ேபா எ ந ெண ெபா ைய தமாக . பர . அதி ஊறவ ட நா ப நள களாக . சி வ வத க .ஒ 2 ேமைச கர ேமைச கர சி க கைள சி ேபா லி சா . . அஜிேனாேமா ேடா. வா ைன இர ேதா ந டாக கி . ெண எ ஊ றி. ேச . ேதைவயான உ வ ேத கர ைற ேகாழி இைற சிய ைன ந ெகா ) வத க ட சா ேச சிறி ேநர வத க .அ ட சி க பற . பற வட ெவ ெகா ள . ந ப சி க Page 74 of 118 த ெஷ . ப ைச மிளகாய கா ந கி. களாக ந டா கி எ ைட மிளகாைய ெகா ள க வ. இற கி டாக ப மாற .

ந மிதமான தய ைவ ந கி உ க அைர மண ேநர ேபா ெக ெச மிள மண ேநர பற த தயா தன ேய வ க எ ெகா . எ ஊ ற ேகாழி த கின சி க .பற க ந ைன . ேகாழி கறிய ைன ெகா ந கி ந ட ைவ க . Page 75 of 118 ந வ டா . சிறி சிறி ெகா ள க கா .ேதைவயான ெபா க ேகாழி ஒ ெந கா சி க அ டா (ந தரமான ) க 2க னாசி ஒ ேசாயா சா 2 ேமைச கர மிள அைர ேத கர ேசாளமா 2 ேமைச கர 6ப இ சி அைர அ ல ப தா சிறி அல க க பாதா சிறி அல க க உ ேதைவயான அள ெச இ ைற சி ைன ேதா களாக ந க ள டா ேத கர ண ேச . சிய ைன ேச ந வத கி எ .இ கைள ேபா ெபா ன றமாக . மிள உ . டா கிைன ஊ றி ேவகைவ க . தன ேய ஒ ந காய ள ேகாழி கறிய ைன தன ேய ேடறிய ய ள ஊ றி ேவகைவ ள கின ெவ 2 ேத கர ெகா களா கி ைவ மான ந . சி க த கி . ேகாழி எ .எ எ மி ைச சா ள . அ கல கி ட ழ .எ க க. இர ேவக ைவ . ேதைவெயன .அ னாசிைய ஒ ந கி நளவா கி சிறி ேச வாணலிய ெந ேவகைவ எ அேத ெந ெகா வ ட அ ல களாக ந கி ைவ ள சி க ம வாணலிய ேதைவயான உ யாக வ ம .ஒ . ேசாளமா வைர ேவகைவ க ேச .

Page 76 of 118 தாக அைர கைள ெகா ள ெகா மா ள 10 நிமிட . ட ேச ம வ ப தா ப ைமயாக அைர ெகா . ெபா யாக ந ெகா ேகா ைப ெவ ந வ ெகா ைன ப ைச மிளகா ஊற ைவ ந க காய திைன ேதா த இ ) ைற ேகாழி இைற சிய ைன ந ெவ த ள . ப தா க 5 நப க தா ேதைவயான ெபா சி க மா க ேகாழி இைற சி ெப ய ெவ ம . தய . பாதா . க ைன சிறி .பற அ னாசி வ அல க ட கைள ேச ப மாற 45 நிமிட அள ஊ றி. ேம . ப ைச மிளகா . கால அள ப மா கல கி சி க கா காய 3ந ப ைச மிளகா 3 இ ஒ சி கிேலா தரமான அ ல 6 பாதா ப ப 12 தா 10 ஏல ெபா அைர ேத கர ெவ அைர ேத கர ைள மிள ேகாவா அைர க தய ஒ க கா க கா க எ ெண ர ேராஜா இத க 10 (உல உ ேதைவயான அள ெச ந கிவ ஒ களா கி 15 கைள ந கி அ சி ேச எ ந ள பாதா ேதா அ த ள ெச ெகா கி ேதாலிைன ெகா ள .

கைள கல கி ேம ம திைன ைற த தய ைற த தய . . மிைன 45 நிமிட ெகா தம ேவக வ ட ள தய ேவக வ ட பற ெமாஹ இ ேச ைவ . . வ ேகாழி ைவ வ ள பாதா . மிள . மிளகா வத க வேபா வ வைர வத க இ அைர அ ெண லி தைழ ஒ ைக ப ைற Page 77 of 118 யள ) க கலா . கின ெவ .ஒ வாணலிய ெபா எ ன றமா அ ட நிமிட சி க ைவ பற அ வ டா வேபா கிளற ட திற மா தா வ இைற சி ந ெவ த ேம திைன இர . ெபா யாக ந ப மா ேச மா ேபா கிளறி வ ட சில நிமிட இற கிவ ட காய ைத ேபா . வ இர ைன ஊ றி. ப ேகா ைப ெவ ந ந .உ ேச நிமிட கல க க ேச ந . அத க ேராஜா இத கைள க கின பாதா . ஏல ெபா ைற த தய தா க கைள இத ம க சி க கறி க ேகாழி கறி அைர கிேலா (ெகா திய ப ைசமிளகா 6 த காள 4 ெப ய ெவ வ அல 4 நப க ேதைவயான ெபா காய 2 மிளகா ஒ ேத கர கர ஒ ேத கர மசாலா 10 சி இர அ ல ெந 4 ேமைச கர உ ேதைவயான அள ெச ஒ . ப கால அள ேவக வ ட ர அள . ேகாவாவ ைன 15 நிமிட ட அ 10 நிமிட ைவ க .

ேதைவயான அள மிதமான தய ந தலி ள ெகா ெபா யாக ந ெகா திய ேகாழி கறிய ைன ேச மிளகா கறி வ கி க ந கி. ப ைச மிளகா ேச வைர ைவ தி ெவ த ட லி தைழ . பேரா டா அள ட இற கி. . இ ேச மா Page 78 of 118 சி.இ சி. ெவ ைன ேதா ந கி ெபா யாக ந காய . 12 மண ேநர சா ஆகியவ ஊறவ ட . இ ச பா தி. ெமாஹ ெச ள மசாலா ஆகியவ ைற 30 நிமிட ேதைவயான ெபா ெகா கியவ ைற . ெகா தம ேச சா ப ட உக த க 4 நப க சி க கபா க ேசாளமா ஒ க இ சி சா ஒ ேத கர சா ஒ ேத கர மிள ஒ ேத கர தய 2 ேமைச கர ெந 2 ேமைச கர உ ேதைவயான அள ப லாம ) ைற ேகாழி இைற சிய ைன எ கல ேபா ள ெவ அைர கிேலா (எ ந . . க வ த ெச ட களா கி . கின த காள ைய சி க ெகா ள . . காய . ேதைவயான உ ட கைள வ ன க . கர வைர வத க கால அள ப மா கி . கின இைற சி . தைய . த காள ஆகியவ ைற வாணலிய ந ெந வத கி அ ட ெகா இ சி. . ெவ த நிைலய ச வத க உ ேவகவ ட பாக ள . ப ைச மிளகா . ட . கா ந அதிகமா கி ெந அத ப ப ெபா யா கறி ந ேவ வ ப மாற ந ந கி ைவ ந ேச பர ேச .

அத ப அதிக அைர க ெகா அைர க ைட கடைல தி ெபா பா சி ன த மிளகா ஒ க ஒ க ஒ அ 4 ப ைட இர ஏல கா 6 ம ஒ (ந கிய ல அ ல ேமைச கர கசகசா அைர ேமைச கர ெந 3 ேமைச கர ம காய ச மிளகா ந ள ேகாழி த பா 4 கிரா ெவ சிறி ட ந ெபா . ேபா . மிள பற ஊற ைவ கி கல க சிறி ெபா ம ெந க மத கல ட ய ைன வ ட ந கைள ெகா ேவகைவ ேதைவயான ெபா ட வர எ க கைள . வாணலிய அதி ைபய ஆகியவ ைற அதி ஒ ளா 2 (சிறிய ) அைர ேத கர அைர ேத கர Page 79 of 118 ) ட ய ைன கைள . ெந மத 10 லி . ைப டா க எ 20 கைரச உல தய க த காள இ அதி . ள ேகாழி அதிக ேபா ேச ள ேகாழி ேகாழி எ ேசாளமாவ ைன எ .ஒ அ உ தமான . ன றமாக . அதிக ெவ ப தி சி க ேத ெகா ெகா . ஒ ள கைள எ ேபா ேகாழி கா ள .

மிதமான ெவ ந ெகா ள இ ந கி லி. 45 நிமிட அள கா ட ேகாழி கறி யா வைர ேவகவ . கசகசா ஆகியவ ைற ஒ ைவ . . தி . மசாலா த காள தியாக வ கின த காள ம ேவக வ ட ெகா ள ேகாழி ள ந இ ேபா தி கல வ ெவ த . ள சி .உ ேதைவயான அள ெச ைற ெகா ைட கடைலைய பற ேவக ைவ ெவ காய .ந கின ெவ காய ைத திைன . ெபா யாக அைர ேச ந .ம . த காள ைய ேத காைய ஒ ெந இ ெகா ள அள . ம லி மசாலாவ ைன ட ந ைட கடைல. எ ெந ட அத ள தி ைய தன ேய வ வாணலிய அ ெகா ள ைய எ . மி ஸிய இ ெச அளவ . தாக அைர ேடறிய ஆகியவ ைற ள ெகா ேச ெகா ஊற ைவ ெகா . மிளகா வ ேச . ைற த தய ைவ ள கிரா கிளறி தைய ச அதிக ப . இ ள இற கி ட கைள ேச வைர ேவகவ ட . ேத கைரசைல ேச ப மாற கால அள ப மா . . மசி பா ெக க 4 நப க ேத கா Page 80 of 118 ைவ ள ஆகியவ ைற ேச . ப ைட.உ வத க பா ளாக அைர ன றமாக வத க மண ேநர ெபா யாக ந மிளகா வ ச ப ைச வாைட ேபா ேபா . ழ ந . றா ேச . ேவகவ ட . வ கைர ஒ க தாக அைர ைவ க . அைர எ ள ட ள . ல த வ ஒ லி கா அளவ ம மசி அ . பற ந கி ைவ ேகாழி இைற சிய உ ந ஏல . ஏல கா ெபா நா ைன ேதா கிரா ஒ க ந ைன வ சி. வைர ந .

ேதைவயான ெபா க சி க ேத அைர கிேலா கா ேவ வய கடைல அைர க அைர க ப ைச மிள ஒ மிளகா 4 வ ற ேமைச கர தன யா 2 ேத கர ெப அைர ேத கர சீரக கறிேவ ப ைல சிறி லவ 4 க ம ச அைர ேத கர எ மி ைச சா ஒ உ ேத கர 2 கர ெவ ெண 2 ேமைச கர ஏல கா ெச 3 ைற வாணலிய ஒ ஆகியவ ைற ேத கா எ க கர ெந ேபா வ வ சிவ க வ ம ேவ தாக அைர ந . மிதமான தய 45 நிமிட அள . ஏல கா ேபா ம ேபா வத க ச ட ஒ றிர ெபா ந த மசா ள ெவ வத க . ப ைச மிளைக வ கி அதி . ெப ேபா சீரக ெபா ைவ க . கைள . சி கைன சிறிய உ க சி க ட களாக . தன ேய சிவ க வ ண எ ேச மி ைச சா கால அள ேச ெபா . டாக உைட த ேவ கடைல ம ேதைவயான த ப மா மி ஸிய கடைலைய தன ப ைட. மிள வ ெண வ . தன யா. ெகா இ ேபா ள வாணலிைய ெகா டா கி அதி க . ப த ண தி .வ உ . பற இற கி வ ட . லவ அ மிளகா . க 4 நப க Page 81 of 118 த ேத ேச ேவகவ கா க . . ெந வ .

ெபா . சிறிதாக அ ைவ ேக ப எ எ ேவக வ ட களா கி க றாக ேவக வ ட தலி ழ ைப ேவெறா க ன வ ஓரள றாக ெவ த 10 நிமிட ெபா க இைற சி. ப ப அ 10 க ெந எ ேத கர த ெவ மா றி ெவ காய ைத இ பா திர தி ெபா ெந ன றமாக . டா தடைவ மி ைச பழ சா . இர ெகா ள த இ .ேகாழி இைற சி ப ர ட ேதைவயான ெபா க ேகாழி உல ஒ த மிளகா 15 5ப இ சி ம ச அைர அ ெபா ஒ ல சி ைக சீரக அைர ேத கர ேசா ஒ மிள 12 ேத கர ப ைட ஒ ப சி இைல சிறிதள கறிேவ ப ைல சிறிதள ேத அைர க சி கா பா ன ெவ காய ல அ த 3 ேமைச கர மி ச பழ சா ஒ உ ேமைச கர ைவ ேக ப ெச ைற ேகாழி இைற சிைய ஒ பா திர தி ப ழி த ேத கா ஆகியவ ைற ேகாழி ந ேம இைற சி ஊ றி ந ெகா ெச பா ஆகியவ ேறா இ ந க றாக இத ந தர ட த ெபா சி இைல. ைய .உ . கறிேவ ப ைல. எ ைவ த இைற சிைய ம ைற த ெவ ப தி ேம ப Page 82 of 118 நிமிட ( க ழ இ லாம ேவக வ ட ) . ேத கா பாைல ஊ றி . சி. ப ைட. ம டான த ெக ச ெபா . பா திர தி அ .

த காள ைய ெவ Page 83 of 118 ேபா வத கி ப ற ேகாழி கறிைய .ப இ சி. ேதைவயான ெபா ந ழ பான 3 ெண கா கிரா க 2 மிளகா வ ற 10 க ஒ ேத கர மிள கா ேத கர ப ைட 2 இ 2அ சி ல ஒ தி ப 15 சீரக ஒ ம லி தைழ சிறிதள ம ச ஒ உ ேத கர ேத கர ேதைவயான அள ெச ைற தலி மிளகா தன யாக . வாணலிய ெகா ப .உ தடவ ஒ மண ேநர . ெண ய ெவ மசாலா ேபா வத க வாசைன வ த ட காய ைத ெவ ேபா வத கிய அைர த . மிள . ப ைட. . .ப ன ழ ைப ைவ ெகா இற க மதரா சி க ஒ ெப ய ெவ ெக யா வைர ேவக க ேகாழி கறி காய கிேலா 2 த காள ெல ஓரள .க எ ெண ஊ றி கறி கைள ேபா சிவ க வ . வ ற தி ேகாழி கறிைய ஊறைவ க ள மதி எ . கிரா ைப தன யாக அைர க சி களாக ெவ ம ச . சீரக .

ந கி ெகா கிய ெவ ள . ள ள ேதைவய ற பாக ெச ய கைள ந கி. லா ஒ ைட 4 த திரா ைச பாதா 10 ப 10 கசகசா ஒ ஏல கா 2 கிரா 4 ெவ க க ேகாழி உல . காய தி .ஒ . சி க ேதைவயான ெபா ேபா காய ேத கர 100 கிரா 5 கிரா ேத ம கா ெகா பைர கா லி வ ைத இர சீரக ம ேமைச கர 2 ேத கர ச அைர ேத கர மிளகா ஒ ேத கர மிள ஒ ேத கர ெந ஒ க தய ஒ க உ ேதைவயான அள ெச ைற ேகாழிைய ேம ேகாழிய த இர மத வய ண ெகா சிற க பாக தி ந ந கி ந கீ றி உ உ ைடகைள ேவகைவ ள இர த ேள உ ற த எ ைடகைள உைட Page 84 of 118 . ெபா யாக ந இள தணலி கறி ெவ கிய ம ேவக வ ட த ண லி தைழைய வ றி சா த ண ஊ றி ர னா ேபா ச வ த ட இற க ெச ெகா . களாக ந ஊ றி அதி . .ேபா .

வய ள மசாலா ஒ சீவ ேச கி ைவ ற தி மத உ ப வைர . .பாதி . ேபா ள சி கைன பா திர தி வேபா வட அைர ள க ேகாழிய ைத டான நிமிட ேச ந ெகா ம . மசாலாவ ைன ேமேல ஊ றி க ஒ ந வத க ைப மசாலா சி க ேகாழி ெகா ந . . ேச ஊ றி ஐ ைக மிள கைள திைய கல ெந . ைவ ேபா காய . திரா ைச. பாதா ஒ ேத கர அ ட உ ந ைவ ைவ ள தய இ ேபா ைவ தி ந ைன ைவ ட கா ேச ட .ஒ கல கி ள ெபா அைர தவ ைற கா அ ந க நிர ப . ேவக வ ட . ெவ த ட ள தி ப இற கி. ைதயைல ந க ேத அைர கா ெப ய ெவ காய 3 கசகசா ஒ ேமைச கர ம ஒ ேத கர ச 8ப இ சி ஒ அ மிளகா ஒ ேத கர ம ஒ ேமைச கர லி ல சீரக 2 ேத கர க ஒ வனக 2 ேமைச கர ப ைட 2 சி கிரா 4 ஏல கா 4 ேத கர Page 85 of 118 ள கின ெவ க . ேகாழிய ைன அ க ப மாற ப ள மசாலா ஆகியவ ைற ைத ேவகவ ட ட கைள ேத தய சி ெகா ைட கனமான பா திர தி அைர மத க . . ேதைவயான ெபா .ந ேவ .

ெவ ஒ களா கி .உல த திரா ைச அைர க தி அைர க த காள 2 ம சிறி லி தைழ ெந 2 ேமைச கர ெச ைற ேகாழி கறிய ைன ந க வ திரா ைசைய க த ெச காய ைத ந கி அைர ெகா இர ெவ . கிரா ைமயாக கைர ெகா தம அ காய ைத ெபா யாக ந காய ைத ப ைச வாைட ேபா ப மா ெகா . அைர த ண ைவ ந ைவ ள வைர மிதமான 3 நிமிட க கின த காள ம வத க வைர ந ள திரா ைச. .இ ள சி. அைர அைர லி ள ள ஒ ெச . ேதைவயான அள ேவகவ ட மத சமய ேலசாக சிவ தி உ . ம ேச அைர க ைவ கறி ந ெவ தப ப மாற . ஏல கா ேச ைமயாக . பர வ திைன ேச ைறவான . தி ய வ ய ேத ன றமா ேச மித ேகாழி கறிய ைன . ேபா வத க வைர வத க கைள . லி தைழைய வனக அவ ேபா . ட சிறி ந கி ெகா ள . சீரக ெந வத க ெகா ெகா . ஊ றி. ள தி ைய ெந 45 நிமிட அள ள ப ைச வாைட ேபா ேச வத க தய . கசகசா. கசகசா கலைவைய பற ெகா ப ைட. கால அள பாதிைய கா . ேச . பற . கறி ட ேச . . ட ள யான இ ேபா ேச ள ள . க மிளகா ெகா மத வாணலிய ந கின ெவ அத பற கா தய வ ெந ெபா ைவ ேம .ம கைர ேத வ த க 8 நப க Page 86 of 118 ய வ . இர .

ேதாலிைன உ . ேச பர மா ப நிமிட க . க ெவ ந ைற . பாதிைய எ வத க ட .ேகாழி உ ேதைவயான ெபா கா ைள கிழ ெப ய ெவ ெகா தம இ ழ க ேகாழி கறி உ ைள கா காய கிேலா கிேலா(சிறிய ) 3 லி தைழ 3 ேமைச கர சி அைர அ (ந ) ல மிளகா அைர ேத கர கர 2 ேத கர மசாலா கிய 6ப த காள 4 தய 2க ம ச 2 ேத கர த ண 2க உ ேதைவயான அள ெச உ ைற ைள கிழ நளவா கி ந கிைன ேவகைவ இர கின ெவ அைர டாக அ அைர த வ ேச ள ம ஒ ந அ ேச அ ச அத ம இர தைய ச ேச வ தாக மா ஒ . . ெகா எ தி ந அத வத க ேகாழி ட கைள பற ந கின த காள ைய ேச . மிளகா ள மின ய பா திர தி ேவகவ ட பற ெகா தடவ . தைய . கர ந . சி ஆகியவ ைற ஒ மசாலா கல இ த கலைவய ள த ப . ேகாழி ட உ ைள கிழ றைர மண ேநர ெந ஊ றி ஊறவ ட ேடறிய ட கள .உ ஆகியவ ைற தய கி . ஊ றி ேவகவ ட ைவ சிறி Page 87 of 118 . ட அ ப . ேநர ழ ெகாதி த ேவகவ ட .இ ள . ெகா காய . ச ேச அதிக ப பற றா . மதி உ ள கலைவைய .

. ெம 15 நிமிட ப ேதா ைவ ள வாக கிளறி.ேகாழியான உ ெவ மி ைள கிழ சிறி ந ட ேச வான ட கைள ேச ைற த தய ேதைவயான ெபா . ம ச Page 88 of 118 . ள ள தவாவ .ம வ த ெச களா கி லி ஆகியவ ைற ேச வ ெகா ள . ெந ஊ றி ன றமாக வ அேத ெந க . கிரா . ஏல கா ெபா க 4 ேமைச கர ெகா தம ெகா ல 2 ெந ெகா ேத கர அ தய இ ல ய ப ேடறிய எ அதி ேகாழி தன ேய ைவ சி இைல. ேதைவெயன க ேவகவ ட ேம . தாக அைர . அைர ட ெகா ள ைவ கைள ேபா . ள இ சி. மிளகா ப ைட. சாப சி க க ேகாழி கறி ஒ ெப ய ெவ மசாலாவ காய கிேலா தரமான 3 (ந ) 6ப இ சி ஒ அ ம லிவ ைத ஒ ேத கர உல ம த மிளகா 2 ச அைர ஏல கா 3 ப ைட ஒ கிரா 3 மிள 10 ப சி இைல கா லி தைழ சிறி உ ேதைவயான அள ெச ைற ேகாழி கறிய ைன ந சி. . மிள ஆகியவ ைற ேச ெபா யாக அைர .

கறி ந ேம ள ேகாழி ேகாழி இைற சிய ேதைவயான உ ெகா ப ைச வாைட ேபா அைர க Page 89 of 118 த பற இற கி ெகா தம லி . தய . 45 நிமிட ேதைவயான ெபா ள ெபா ய ைன . இைற சிய பாதா அ ல 8ப ப ைச மிளகா 4 பாதா 20 ப காய 2ந தரமான ெந 4 ேமைச கர தய ஒ உ ேதைவயான அள றைர க ப யாண இைல 2 ம லி ஒ ேமைச கர சீரக ஒ ேத கர ஜாதி ப கா ேத கர ஏல ெபா அைர ேத கர ப ைட சிறி ர ேபா . ேவகவ ட .மசாலாவ ைன இ பற வ தய மண ைவ ள ேச க ட அைர ெவ த ேவக ைவ க மசாலா தைழ ந ட கைள இற அளவ ைவ த அள க 4 நப க சி க க ேகாழி ஒ இ இர சி ப . கைர வ ப மாற ப மா வைர ந . ண ேச வ ைற த தய . ைன வைர மிதமான தய . கறி கால அள ெவ வத க ஊ றி.

ட மா கல 2அ ெபா யாக ந கின ெவ ெண உறி காகிததி ஒ தவாவ ெந ஊற ைவ ம ேச ஊ றி ேதைவயான உ ல கி ேச 3 மண ேநர ெகா காய ைத லி ப ைச வாைட ந ண கைர ேதைவயான அள ேவகவ ட ெகா ட . காய ைத ைமயாக அைர மா .ெச ைற ேகாழி இைற சிைய ெகா இ ள க வ ந த ைன ேதா ெகா வ ைதகைள ந கி களாக ந ந . ஒ வாணலிய ெபா ன றமாக ெபா ள ப கைள எ வைத வ வ . . எ பற கி திைன தய காய ைத ேதா பற ள சி. ெகா ெச க ந வ. 15 நிமிட ஆகியவ ைற கால அள ப மா ெகா கீ றி த .இ கின ப ைச மிளகா ள ஒ ேகா ைப ெவ ந வ சி. மிளகா ேகாழி ெப எ . ைற த தய . வ தாக அைர அதி ந நிமிட ஊற ைவ . சமய ஊ ற உ அைர ைவ ள பாதா வ திைன அைர க . ப ைச மிளகாைய ஆகியவ ைற ேச தடவ ெவ த களா கி . தவாவ ைன இ க . யாண இைலய ன ேச காய வ ெண ந ேபாட ேவகவ ட ஆகியவ ைற ஒ . ேதா இ ெகா . . ப ைட இற கி வ ட . ெவ வத க ேபா ேடறிய ள ேகாழி ந ள சாதன ள ேபா .பற . சீரக . அ ட . ேச ந கல கி. சி. தாக அைர ட ய ெவ க வ ம ைவ எ ெண எ க ந ஊறவ ட ள வ ப கைள ப ெகா ள ம . ஏல ெபா . ர ெவ த ப ற கி மிைன ஊ றி 30 நிமிட அள திற ஜாதிப கல க 5 நப க ெலம Page 90 of 118 சி க உட . பாதா . ற ப ஒ றா .

பர எ ெண ஊற ய ேபா . இர ட எ ேமைச கர கைள ேபா ெண வ ேலசாக வத க . ன றமாக ெவ த ஒ ம கா கள வாணலிய ெண கைள ந கி. ந ேதாலிைன எ வ தமான வ வ எ எ .ேதைவயான ெபா க ேகாழி இைற சி 4 மா எ மி ைச சா 3 ேமைச கர எ மி ைச ஒ சி க ேதா டா ட ேத கர ( டா 6 ேமைச கர ப ைச ைட மிளகா ஒ சிக ைட மிளகா அைர மிளகா ச ெவ ைட மிளகா அைர மிளகா ைள மிள அைர ேத கர கா சீன 3 ேமைச கர ஜாதி கா ஒ எ 2 ேமைச கர ெண உ ந ட ெகா ள த எ எ ெகா ள இர ேமைச கர மி ைச சா ட க ைவ ள ேகாழி ெபா எ பற எ வ ஒ அதி க வ ேத கர த அளவ ேதைவயான அள தடவ ஊறவ ட உ . ேமைச கர ள களாக ேத மி ச பழ தி ேகாழி ஒ பத . Page 91 of 118 எ ந கி ைவ ள . ெண வ டா சி ேடறிய . டா சிைன அைர ேகா ைப ந வ ைதகைள ந கி வ க களாக ந ெபா ைய வ தவாவ ைட மிளகா கி ஒ ெகா அளவ ட கைர எ கைள கா ெவா ள ைற ஒ ெவா . ைட மிளகா ெபா ெத . ேச ெகா + ெபா ைற ப ஒ ேத கர ேதைவயான அள ேகாழி மா ெச ) சிறிய அஜிேனாேமா ேடா ெச வய 2க கா ம க ட க எ ெண உறி காகித தி ேபா .

சீன . வய எ ஜாதி கா ெகாதி கவ ட ந ேபா மிதமான தய ெக மி ைச ேதா கைர ேவகவ ட யான ேம சில நிமிட மத ள எ ட க ைவ ள கா ெபா ைவ ஆகியவ ைற ேச ைற த தய ேவகவ ட மி ைச சா றிைன ஊ றி அள கல கல ட கைள ேபா . கால அள ம ய க ேகாழி கறி 400 கிரா ைட கா . க 5 நப க சி க ேதைவயான ெபா டா சிைன ஊ றி ள ேகாழி 45 நிமிட ப மா டா . சி க . . அஜிேனாேமா ேடா. ேதைவயான உ (எ ப லாம ) ஒ டா 6 ேமைச கர உ ேதைவயான அள ேசாயா சா 2 ேமைச கர ெப ய ெவ காய ஒ (ந தரமான ) 10 ப இ சி 2அ ைட மிளகா ஒ ப ைச மிளகா 3 ெவ 2 எ காய தா ெண 4 ேமைச கர அஜிேனாேமா ேடா கா சி க 2க டா வனக ெச ல ேத கர 2 ேமைச கர ைற ேகாழி கறிய ைன க வ த ெச ெகா Page 92 of 118 .வர நள களாக ெவ . இற கி டாக ப மாற . ெகாதி ழ .அ ட ெவ ைள மிள .

ைவ கல சி . 4 ேமைச கர கா ைட. அஜிேனாேமா ேடா. சி க ெகாதி கவ ட டா 45 நிமிட கல கி ள ேகாழி காய தாள ைன க 4 நப க கீ மா லா க கா டா .ெகா ள அ ட . ெவ 400 கிரா நிமிட . லிய நள ட ந வத க களாக ந கின ெவ ேதைவயான உ ேச ெக யா அதி ந ைவ கின சில நிமிட ப மாற ப மா எ ேசாயா சா ந கைள எ ந .வ சி க ேகாழி கறி வ . அத பற ண க வட ேபா காக ெவ ஊ றி. .ஒ . ள கா வைர ந ெகா ேவக ைவ இேலசாக வத க பற கைர கைர 4 ேமைச கர . ெபா ெண கல கி ேவகவ ட க கால அள ள ள ேகாழி காய . சிைன ஊ றி . ப ைச மிளகா ைட மிளகா வத ெகா ள . ழ ட கைள . மத . வ ைதகைள ந கி ெம நா இற லிய ெபா யாக ந சிைன ஒ ேபா ேச ஆகியவ ைற ேச ெம தாள ைன டா அ ேமைச கர கி . இ சி . ேதைவயான அள மண ேநர ெவ ஊறவ ட ெகா ள காய ஒ வாணலிய க ட ெண எ கி நளவா கி க ெகா பர கி . ேதா ைட மிளகாைய ெவ உ காய ைத ேதா ைன டா (ெகா திய கறி) க Page 93 of 118 வ டாக ள . ேவக வ ட வனக அள . மா அைர ள ெகா ள . ேதைவயான ெபா ட . ஊறைவ நிமிட வாணலிய ைன த ெண ைய வ ம ெறா தய ேசாயா சா ந களாக ந வ . கா எ . கின இ ேச ேம ஒ .

ப ைசமிளகா ப வத க யாண இைல.பா மதி அ சி 2க ம லி ஒ ேமைச கர மிளகா ஒ ேத கர கர ஒ ேத கர மசாலா ம ச அைர ேத கர உ ேதைவயான அள கிரா 3 ப ைட சிறி ஏல கா 3 ப சிறி யாண இைல இ சி. ேவக வ ட . ேதைவயான த ண ேச ெகாதி க வ ட ள பா மதி அ சிைய ேச இற கி. வ ப ைசமிளகா ெச வ ந ட மிளகா பர வட . தய ள ம உ சாதன ெப ேச ய ைவ ஊற எ சி ஊற ைவ அத ஊ றி கா த ைன ேபா வ . ப மாற ைள கிழ க ைட 4 ைள கிழ கா ைவ கிேலா Page 94 of 118 ைட ழ . வ ஆகியவ ைற ேச ந ள ேகாழி கறி ட கைள ேச சில நிமிட க ந . கர ைற த வாணலிய ம ப ைட ட இ வத க பற அைர மண ேநர . வத க கர ட ெவ த . ஒ அ அைர ேத கர ைற ேகாழி கறி இ 2 ேத கர வ கிளறி. கிரா . . சிறி ேதைவயான ெபா லி வைர வத க ெந உ உ மசாலா .ம மசாலா. ப ம ச வாசைன ேபா சிறி ெண . மிளகா ேச கிளறி ப ைச . உ ஊறைவ ட . ஏல கா . . .

ெகா ஆகியவ ைற ைவ ள கி சி. உ எ எ தன ேய ைவ ப ைசமிளகா ேபாட டாக ெவ கால அள ப மா ள ேவகவ ட பாைல . ப ைட.ம கா Page 95 of 118 ச ெகா ள . ப ைசமிளகாைய ந கி ெகா ள . . காைய பாைல இர வ இர டாவ . உ ைள கிழ ேபா ேவகவ ட . இ சி.ெவ காய 100 கிரா ம ச ஒ இ சி சி சி ைக 3ப ப ைச மிளகா 2 கறிேவ ப ைல சிறி ெவ தய கா ேத கர லவ ஒ அ எ ேத க ப ைட மி ச பழ அைர கா அைர உ ேதைவயான அள ெச ைற ைடைய ந உ ைள கிழ ெவ ேத ல அவ கிைன ேதா காய . கறிேவ ப ைல. ைள கிழ ந மி ைச சா றிைன 30 நிமிட ெக ம . வைர . . ெவ இைத அ வ டா நா ெகா காக ந பா டாவ ேதைவயான உ த ேத ஓ ைட ந கி எ க . ெவ தய .இ எ த ேத ப எ கா ைடகைள இர கிளற . . . ந ெவ த ஊ ற ெகாதி தலி . தலி எ ெகா எ ள பாைல கா பாலி தன சிறி காய . அள க 4 நப க ைட கபா ேதைவயான ெபா ைட ேத கா க 8 வ .

ள எ . ள . ம அைர த மசாலாைவ ெச ) 2 த ஆ ெல க 1 கா ேத கர கா ேத கர ஒ சி ைற Page 96 of 118 ைக க நைன . இ . . ெபா ப த 15 நிமிட அள லி. சி. ஆகியவ ைற ந றாக அைர க ஒ ைடைய ெவா ள ெபா பத ர ந ெல ெண கால அள ப மா ெகா க ெல க ேதைவயான ெபா ைட மிள ெண உ ள . மி ைச சா ைற ேச ர ெரா எ காய . எ . க 5 நப க அவ ெவ ெகா .ஒ ெவ காய சி ள ன 10 ேதைவ இ சி ஒ ம லி தைழ ேதைவ ந ெல அைர லி ட எ மி ைச சா ெண 2 ேத கர ப ைச மிளகா 5 ெரா ேதைவ ேக ப ைட ெச கல கிய (அ ைற தலி ேத ைடகைள ேவகைவ 8 கா வ அ ேதா எ . ெவ . ப ைச மிளகா ைடைய ைட கலைவய ேபா பய களா கி அதி .

ைட . ெகா ள . வ . கார . நிமிட க டாக இ ெவ ப ந ேவகவ பற ேபாேத அதி எ நைர வ மிள உ இர ெணைய ேமேல இேலசாக தடவ வ ட கால அள 10 நிமிட ெகா ைட ள கல . ெதறி காதவ ண ள . ைட ேகா ெகா ண ட ந ெபா யாக ந கி ைவ கி ள கா ெகா ள கறிகைள . ஆகியவ ைற ைட. ேபா ப ைச . அ கி ைவ . சி ஒ றா லி சா ேச . ெகாதி . கிய சி க . மிள கல . ள . சி ெகா Page 97 of 118 சி ள களாக ந .ஒ அக ற வாணலிய ெகாதிவர ஆர ப க த அைரபாக தி ட அ ைடய ய ப எள தி ெவள ேய வ ைட க ைவ ஒேர ஊ றி ந ஊ ற இர தைய திைய ச வ ெகாதி கவ ட ைற ெகா ெபா தாக உைட மா உைட ெகா . க அைட ேதைவயான ெபா க 200 கிரா ைட சி 8 லி ஷா 2 ேத கர மிள ஒ ேத கர சி க ஒ ப எ ஒ மி ைச பழ உ ேதைவயான அள ைடேகா 100 கிரா கார 100 கிரா த காள 100 கிரா ெச ைற தலி ெகா ள ெகாதி க ைவ த த . . த காள ைய ேவக ைவ த ள அ ட ைச ஒ நிமிட ேபா எ .

காைய இர டாக கீ றி வ தன ேய ெகா ள லி தைழ ஆகியவ ைற . ேபா ழ லிவ ைத ேத கர ேத கர 2 ேத கர கா அைர த காள 2 ப ைசமிளகா 2 கறிேவ ப ைல சிறி ள ெண உ ெந லி கா அள ஒ ேமைச கர 2 ேத கர ெச ைற மைன க வ ம ச உ ைள கிழ ெவ அைர கா தி ள க ைள கிழ ெவ எ ஊ றி ெவ த ெகா க ம ேத கல 4 நப க உ ம லி ப ழி .ம களாக ந சி ைவ க கிைன ேதா காய ைத தமிளகா ெச கி ள கி . அத ம .ேதைவயான உ அைன ைத எ க ேச ஒ .எ மி ச பழ றாக ேச அைட க 30 நிமிட ப மா அள ேதைவயான ெபா ைள கிழ கிேலா அைர கிேலா 50 கிரா கா தமிளகா 3 ச அைர சீரக ஒ ெகா தம ம அைர காய ப . . சீரக ம Page 98 of 118 ெகா . ேத . காக ந ெகா கி ெகா தம ள .உ ட கலைவைய நா ெபா யாக ந ைவ க . ப ைசமிளகாைய நளவா கி ச ெகா ள . கால அள உ சா ைற த .

சீரக ள ேவ . . ம அள எ ள ேபா . 5 நப க வா ம சி ெகா கைள ட 40 நிமிட ேதைவயான ெபா இ ேச வத க ேதைவயான அள எ ட ெகா மி ச ந .ேச அைர ெகா ஒ வாணலிய ெவ காய ைத அத ட நிமிட ேத வ வ ைள கிழ திைன கைர ப வ தி வ த ந ெல ேபா ெகா தம வா ம வ த ண ள . உ ெகா . வ க சிறியதாக இர பழ ம 2 5 கிரா ெண 5 மி லி ேதைவயான அள சீரக ேதைவயான அள ைமதா 10 கிரா ெச ைற ெகா வா மைன ந மி ச பழ . ந கல ெகா றாக ெவ ெல ள ேவ ெண ெம . ள .ந ந கா . அைர கா க பற எ ள கி எ பா திர ைத ைவ ர எ அைர மண ேநர மைன இர Page 99 of 118 ப க த பற எ மி ச ஊற ைவ க ேவ ந டைவ தா . மசி க ப ட மைன ேலசாக ைமதாமாவ அ இர க உ எ . கைரசைல ஊ றி லி தைழ வ இற க . ைற த தய ள ைய சிறி உ ெண வத க உ ஊ றி .இ ைமயாக ஆ கி த இ கலைவய ப ந றாக சி. ழ ப மா ந கிய த காள ேபா ெவ த ெகாதி கவ ட த ள மசாலாைவ ஊற ைவ ைள கிழ ெகாதி ைவ . ஆகியவ ைற ஒ றா . ப ைசமிளகாைய ேவகவ ட கால அள ெகா கி ைவ .

மிளகா கிளறி இற க உ ைடகளாக உ ள ர எ .ேபா .உ . கர ெபா த ன றமாக ெபா .எ ெந ெபா கா மசி த ட ெகா . அதைன வைட ேபா ெந ய . கால அள ப மா மி ச சி கல ந . அத வ றிய ப ற ெகா த கைள ந கி ந சிறி ேபா வத க எ வ க ம ெப ய ெவ பழ ைத ப ழி . காய ைத ெபா யாக ம வ திைன ேச . . ெகா ச சா ப எ ெண டா ஊ றி அத ைவயாக இ ம எ 30 நிமிட அள 2 நப க ேதைவயான ெபா கபா க ம 1 கிேலா ெந 200 கிரா காய 2 ைட 2 மிளகா 1 ேத கர தன யா 2 ேத கர கர மசாலா 1 ேத கர எ மி ச பழ 1 ேத கர ெரா 1க உ ேதைவயான அள ெச ைற மைன சில நிமிட ப ன ேதா வாணலிய ந கி ஈர க ேவக ைவ . Page 100 of 118 . மசாலா. ெரா க வ ணைர வ ன றமாக வத கி. எ ைடைய அ மி ைசசா கலைவைய சி . தன யா . ெவ ட ஆறைவ க ள . .

ெணைய ஊ றி உபேயாகி க ப மாறாலா . சிறிதள ஊறவ ட . ெகா தம லி கால அள ப மா தைழகைள 45 நிமிட அள ேதைவயான ெபா எறா ம மிளகா கா ம க கா வ ற க 3 நப க எறா ெகா ேச க கிேலா 6 3 சி Page 101 of 118 கறி ள .கால அள 30-45 நிமிட ம ேதைவயான ெபா ேரா க - லப க ம அைர கிேலா மிள ஒ ேத கர தன யா ஒ ேத கர சீரக ஒ ேத கர ம ச அைர ேத கர உ ேதைவயான அள ெச ப ைற தமான மைன வா ேம த றிய மசாலா ண அத கல ப ம கிய ெவ க த ெச ம களா கி உ க ம 300 கிரா ேபா ைடகைள அ ந கி ம வாணலிய கைள 2 அைன ைத தடவ 30 நிமிட இதய ெபாறி ந எ ம ெல கைள அதி காய . எ வ மி ைச சா கலா . கல .எ ேடறிய . ேத ைற நைன வ.

சிவ க வத ட வட . ழ ெக ந கிய ெவ ச ள ேபா காய ைத ம ந யான ட ஊ இற கி வ ட கா கிேலா ஒ ேத கர ஒ ேமைச கர ஒ ேமைச கர 2 ேமைச கர (ந 2 ேமைச கர ேத கர ேதைவயான அள Page 102 of 118 கிளறி ேவக . ேத வத க காய ேச த . இைவயைன ைத இறா ெப ள . அைர ேமைச கர க எ ள அதி 3 ேத கர எ ஒ . ன ெவ ஒ ேதா கிய ) .சி ன ெவ ம ச காய 25 ெபா அைர சீரக எ 3 ேத கர ெண 5 ேமைச கர உ ேதைவயான அள ெச ைற எறா மைன மிளகா ெகா சி ேத கர வ ற ள . அைர த மசாலா.ந எ கி ெண த ந கிய க ெச ேதைவயான ெபா இறா காய ம கா மசாலா ச ெகா வ ண ெவ ட உ றா ேச அைர மி ைச சா ைவ ள எறாலிைன ேச ெகா . . . சீரக 5 கர ேதைவயான உ அ கா த காய ைத ேதா பா திர தி ேபா ெவ ந கி . ம அைர மிளகா ஊ . க ஒ ெண . சிறி எறா ெச ெகா ம .

த காள . காய . . ேபா ெபா மசாலா. . தரமான 1 (ந த காள வ ) 2 ேத கர மிளகா ஒ ேத கா அைர மா கா ஒ ேவ ப ைல ேத கர சிறி ப ைட சி ேசா ஒ உ ேதைவயான அள ெச ைற ேத காைய ெவ வைர வத க அைர கிேலா ெப ய ெவ ைவ . உ . மா 2 ப ைசமிளகா 3 சி. ப ைசமிளகா ஆகியவ ைற ந Page 103 of 118 கி ெகா ள .ஊ கிளறி ந ஊ றி கின ெகா ந கி.க ேச ேச ள . ேதைவெயன ேச ெகா 25 நிமிட ள காய . க இறா க க க இறா இ தாள ன றமா கிளறி வத க . ேதைவயான அள ெபா யா ந கின . ெப ெவ ட ஊற ைவ த ண எ த ந ெகா தம ெண ள இறா கைள ெவ த லி ட தைழ சிறி டான இற க . மா காைய தாக அ ப ேய ேவக . கால அள ேதைவயான ெபா கா ஊற வ ட . மிளகா ேச ந ேச இறா ேதா காய வாணலிய க ெச எ வ அைர ெகா ள ேத கர ெகா ள . .ெச ைற இறா ம கைள ச ஒ த .

ப ைசமிளகா கிய இ அதி ெவ காய வத வத க பற த காள ேச இ ேபா இறா டா பாதி வத சி. ேசா . . வைர க . அத பற வ ெகா 1 Page 104 of 118 மா கா வ . வட . வ வத க .இறா கைள ேதா ந கி த ெச ள வாணலிய எ ெண பற ந கின ெவ காய . . ேவ ப ைல வ இற க .எ கைள ேச மிளகா உ ட ப ைட. ஒ கைடசிய சிறி ப மா ெண ேபா கா ேத கா ேநர வ எ ெண அள வ சிறி மிளகா 100 கிரா 10 3ப சி ஒ ெப ய ெவ காய ஒ மி ைச 1 தி 10 ப லி 1 ேத கர ேத கா அைர எ ெண 6 ேத கர ப ைட சிறி கிரா 2 னாசி க க க எ ைள கிழ வத க 4 நப க 100 கிரா அ த வைர ந வைர ேவக வ ட கறி ம வத க ண . கறி இ வத க ேச வ மான ெகாதி வ கால அள உ ேபா வ சிறி கினா . ேதைவயான . ேத ேச . இறா ேவக ைவ த மா 30 நிமிட ேதைவயான ெபா எ ேச .

பா திர தி ேபா சி.ம மி ைசைய கால அள ச ெபா ேச ப ழி மா. ேபாேத இற கி . கிரா கா . 40 நிமிட அள க 4 நப க ம ட ேதைவயான ெபா சா ெப ய ெவ க ஒ காய சா கிேலா 2 6ப க இ சி 2அ ல ப ைட அைர அ மிள 6 கர சிவ அைர த மசா . உ கறி ெவ த ப மா ள . னாசி வைர மசாலா ஆகியவ ைற .இ . த ப ைட.ஏல கா 2 ம அைர ச ேத கர கசகசா ஒ உ ேதைவயான அள ெச ைற மிளகா . ள ெப ய ெவ கறி. ைவ ெகா உ அைர ேத ஒ ைள கிழ காய ந எ ெண கி ைவ வத க அத ஆகியவ ைற அைர களா எ ைவ ஊ றி கா ந கி ெகா ெகா ள . . ட ேச தி கிைன பா சிவ க வத க பற லி. எ வத க வட ப .உ காய ைத ேச ைள கிழ ம எ . பாைல ஊ றி. ம ட . ம ள கறி ம ேத ேத கர 2 ேத கர Page 105 of 118 ல தி ைவ ழ பா இ ேவகவ ட .அ . கசகசா.

ன றமாக வ ெகா வ .இ . ைடய ெபா . ப ைட ஆகியவ ைற ேச ெகா ேதாைச க ள . அைத ந . ஊற ள ேம . . மிள கர மசாலா. அைர த வ ப ேத கர கைள ேபா . அ கல கி. ஒ ெந மண ேநர கி எ ம ட கர தாக அைர ேச ந ெரா ஊறவ ட ள 2 Page 106 of 118 . மிளகா ேபா இைற சிைய வ ன க ெவ ைள க ள இைற சி ர . வ ன க லி இ கிளறி ஒ லாம ைவ ம வ எ கைள இதி ேதைவயான ெபா கறி இர கர எ ெந க ெத வ இைற சி க ெல க கிேலா 200 கிரா மசாலா 2 ேத கர தன யா 2 ேத கர 1 ேத கர ப ைச மிளகா 2 உ ேதைவயான அள ெரா ேதைவயான அள ெப ய ெவ காய ந ெகா . ெகா ள கல க இதி தி சி. தய .மிளகா கா உ ேதைவயான அள வனக 1 ேமைச கர தய 50 கிரா ெந 125 கிரா ைட 1 ெரா ேதைவயான அள ெச ைற ெவ காய . உ சா ன ைவ கைள .

றி ப . இற க உ . இ த ெவ ைறய ெகா எ த ஒ ள . ெரா வத க இைற சிைய ேவகைவ ேதா .ெப காய இ ஒ சி 2அ ெகா உ ம லி ெச ைக ல ஒ ைள கிழ ஒ க 15 ைற வாணலிய 50 கிரா தவ ர ம ற எ ைள கிழ ேச த உ ள க ெந த உ வாணலிய வ ைள கிழ ேபா . கறி எ ெபா இைற சிைய சைம கலா ேவ. மிளகா . த இைடெவள வ டாம எ கா கைள ண ெகா சி வாணலிய வ ைக ேவகைவ மசி இைத சி ெந லா ெபா ேதைவயான அள உ சி ெகா . காய திைன சி களா ந Page 107 of 118 கி ெகா ள வா . சிறிதள . ெரா வ கா ள த கறி கலைவைய ைவ ர எ க க ெல ைட ெபா . ைடகளா கி. கறி வத க ேதைவயான ெபா க கறி 300 கிரா எ ெண சி ன ெவ மிளகா 2 ேமைச கர காய 15 வ ற 6 சீரக ம ஒ ச ெபா அைர ேத கர உ ேதைவயான அள ெச ைற கறிைய சி இ எ ெவ ேத கர பத ப சி களா காரண . ன றமாக வ .

ட உ ேநர ேவகவ . கால அள 30 நிமிட ப மா அள க 4 நப க கறி ப ேதைவயான ெபா ெகா க கறி 250 கிரா ெகா 100 கிரா ைமதா அைர கிேலா உ 2 ைள கிழ மிளகா 2 ேத கர ப ைட ஒ ேத கர கிரா ஒ ேத கர ஒ அ இ சி ல 5ப ேசாடாஉ டா 2 ேத கர ைட 2 டா 200 கிரா ெப ய ெவ காய 2 உ ம ேதைவயான அள லி தைழ சிறிதள தினா ெச சிறிதள ைற கறிைய தன யாக உ ேச ேவக ைவ க Page 108 of 118 . கறிைய ேபா ஊ றி அதி ேவ கா இற க ெண ட ந கி ைவ வத க .உ ைள கிழ ைக ேவக சி . கிய சீரக ம ம ேபா ேம சிறி ச ள ெபா ேபா .ஒ பா திர தி ெவ காய திைன ெவ காய பற சிறி தய கறிைய ேவகவ ட கா எ வத ந ேபா கிய ட ஊ றி கா ெவ த த வத க .

அ மிய . ெகா ள கி ெகா Page 109 of 118 ள . ைள கிழ . ெவ றாக வத க ைவ தி பா ைவ ைற ெவ காய ைத ெம லியதாக ந ந கி . ேசாடா உ ம ட ெவ ெபா யாக . மசாலா . இ .ைவ உ ேபா வாணலிய ந உதி 2 ேத கர எ கி ைவ தி ேபா ந அத பற ம வத க ேவ ைமதாவ இவ ைற ேபா ந ேபால ய ஓர க ச க . 2 ேத கர ேவகைவ த கறி. பைழயப ேள ைவ ேதைவயான ெபா எ சி. இ ள .ஒ ட ைட ெவ த . மிளகா உ ம ெண ெகா லி. உதி ண வ வைர . ைள க வ ைன தடவ டா டாவ . தினா.உ ெகா ள கள ேபா . அைர த ெகா ேம ஒ அ கி நளமாக வ ஒ ேமைச கர . 30 நிமிட அள பர ைர க 200 கிரா பர 8ப ெப ய ெவ க 5 நப க ம ட காய 2 ப ைசமிளகா 3 உ ேதைவயான அள ைள எ 100 கிரா ைட 2 ெண அைர லி ட ெச ஆகியவ ைற . கால அள ப மா ம ேள ைவ பத கான கறி மசாலா ஆ அதைன 4 பாகமாக ப ெபா காய . . கர களாக ேத ட மசாலாவ ைன உ ஒ உ பச ப ைச த மாவ ைன 4 ெந ஆகியவ ைற ப ைட ம . ப ைச மிளகா கைள கறி .

ப ைச மிளகா கறி ம ெகா யலா . ெபா ெகா ைவயா இ . இ த ெவ ைறய ெகா ள எ த ஒ .எ ைநசாக அைர தி ட ஒ ெச கி ந லி. ழ க கா காய கிேலா ன ெவ எ ெண 3 ேமைச கர ம லி 2 ேத கர 20 சீரக 1 ேத கர மிளகா வ ற 6 கா ச 2 சி ெபா க அைர ேத கர உ ேதைவயான அள ெச ைற கறிைய சி இ சி பத ப களா காரண . கா ட . சிறி த ஆகியவ ைற ேலசாக வ Page 110 of 118 ண ஊ றி ேவக ைவ க ெகா சீரக . ந ய தடவ ேபா . ந கிய . ேத . ேம த ட அ த ெவ காய .ம ைடைன மி ஸிய த ேபா அைர த வ இத ெவ அத க ம காய லாதவா ெகா ம ேதைவயான ெபா அத ெவ ைள எ ற தி ைள டாக க ெச ப மாற ெதா ெகா ெண ேபாட . ெண கறி ைய ஒ கைள கறி வத ம ேச இ கலைவைய வ எ சி எ கைள வத கி ஊ றி. ேதைவயான உ ேம கறி எ ஒ . மிளகா பா திர தி ேபா வ றிய வ ற ஊ றி கா வத கேவ ட . ப ர ைட எ எ க ைடைய உைட கல க பற . கறி எ இைற சிைய ெபா வா றி ப சைம கலா ேவ. த காள சா ேத ள எ . இைதேய சி க சா ப ட மிக . ப ர ைட இர ெச இ .

. க 3 நப க கறி ேகாலா ேதைவயான ெபா ெகா டா சி க கறி 500 கிரா டா 2 ேத கர ன ெவ காய 15 மிளகா 8 ேத ஒ கா ெபா கடைல அைர க ப ைட சிறி ேசா 2 ேத கர கிரா 2 கசகசா ஒ தி ப 10 ைட 2 உ ேதைவயான அள ெச ைற ஒ இ ெவ காய .ேச அைர ெகா கறி அைரேவ கா . தி ப Page 111 of 118 ஆகியவ ைற அ மிய ைவ . ேசா வ ள . . கசகசா. டா வ ந ஆகியவ ைற ெகா அதேனா ெகா டா கறிைய ெபா கடைல. உ கிய ேபா ேச வத க ந ேச வத க உரலி . . சிறி ந ேச ெதள த ம ச ேவகவ ட இற க ெபா . மிளகா ச வத கறி ந இ ேத கர ச ய கிய ப ைட. கிரா . . ெவ த ேதைவயான உ கறி ெவ த ள அைர ஆகியவ ைற தணலி ைவ ேபா ைவ எ கால அள சிறி ெண 30 நிமிட ப மா அள ள மசாலா. ேத ட ெவ த ஆ இர ேத கர கா அதேனா ட எ .

உைட த மிள ெகாதி கவ ட ெகாதி த மித ைவ க அைர லி ட ேபா ந . அைர த மசாலாவ ைன ஊ றி ப ைசய அதேனா ள ட .ம ச ெபா ஆகியவ ைற . ெபா யா பற . இர சிவ க ெபா 40 நிமிட ேதைவயான ெபா ேச .ைம ேபா அைர கறி கலைவ உைட எ ட ெகா ெபா ப ைசய . ஆகியவ ைற த Page 112 of 118 இற ேபாட . க வ க த ெச அளவ ெகா ள . கறிைய சி ேச கிேலா ப ைட ஆ தைழைய எ 6 ைற லி க கிரா ெச ைடகைள க ஆ ம .பற ண வ அ த அதைன ஒ ப ைவ .எ ப உ ள சா ந . அைவ .ஒ வாணலிைய . இ த ேநர தி பா திர ைத இற கிவ சிறி ஊ றி காயவ ட த எ ெண அ த ப ைட. காய . . வாணலிய உ ைடகளா எ ந ெண உ கிய ெகா தம வ கா ேபா கால அள ஆ எ கா ெவ காய இர ச ெபா மிள எ ெண த ஒ ேத கர ஒ ேத கர ஒ ேமைச கர இர கறிேவ ப ைல சிறி உ ேதைவயான அள எ ப ைன ந பா திர தி இ ெகாதி க வ ட ந கிய ெவ த ண த ண ேபா எ அதி ெண கா சி எ . கிரா கி எ ெண .

ேதைவயான அள இற கி ேதைவயான ெபா ேபா 4 ன ெவ காய 100 கிரா 50 கிரா மிளகா வ ற 8 சீரக எ கா ெண க ேத கர சி ேவ ப ைல ன ழிகர சிறி உ ேதைவயான அள ெச ைற எ ந கிய ஆ கறிைய எ அலசி ைவ ெகா ெவ ைட உறி சி காய . நிமிட வத க ப கைள உைட கிய ப வத க ள ெகா ஒ ட ள த ண நராவ ெவள ேயறிய ப ஊ றி சீரக தாள அத ட ஊ றி ஐ ஒ வ சி வாணலிய ப ைடைய Page 113 of 118 வைர ேவக ைவ க மத உ ளஎ . வத கிய ப க சி .சிவ வ த ட பற எ சிறி ேநர ச ெகாதி த கறிேவ ப ைலைய அதி நைர அதி ைவ ட வ ட ேவ அ 45 நிமிட த . உ ைப ேச கிளறி சி களாக ந . எ ெண ஊ றி. ைவ ெகா ைவ அைர கர ேபா வத க ைவ ள ெவ ள . க உ கறி க கறி 250 கிரா ப ைட சி க . காய ைட ேபா இர நிமிட வத கிய ப அலசி ைவ ள கறிைய ெகா ஒ நிமிட . கறிேவ ப ைலைய ெணைய ேபா . . ன மிளகா வத கைர அ இர உறி கி . டா கால அள ஆ தாள ஊ றி. எ கா த .

ள . ெகா ள உ ேதைவயான உ தைழ. ஒ வ ைடைய உைட மி ைச அள ெகா கிய ெகா தம ேத கர ந ட கறிய ைன எ . .ஒ லி ேத கர லி இ பர ம சி. . ம லி தைழ சிறி எ ெண ெபா வ 2 ேத கர ெந பத இர ைட ேமைச கர ஒ உ ேதைவயான அள ெச ைற பா திர தி ேமைச கர ப ைசமிளகா . இவ ைற . பற த க ண ைவ வ றி எ ள கறிைய ெண ெவள வ கால அள அள .தாள க . ஊ றி ந ைடகளாக உ Page 114 of 118 கல கி ெகா ள ெகா . அைர ேத கர ந கர ம கின மசாலா ச .ஒ ேச எ வ இற க அைர கிேலா ெவ இ லி க 10 ஒ ேச க உ ப ைசமிளகா கா உ 4 நப க ம ட ம ட ெகா ந . அைரேத கர .ஒ ேமைச கர . ேதைவயான அள வைர கிளறி ெகா தம 20 நிமிட ப மா ேதைவயான ெபா ெகா கறி 100 கிரா ைட கறி காய ம லி ஒ ேமைச கர ம ச ஒ ேத கர கர மசாலா ஒ ேமைச கர ேத 2 ேமைச கர பா இ சி.

கர மசாலா கின ப ைசமிளகா . இற கி ப மாற க 3 ேசா க க கறி கய ப ைசமிளகா சி வ நிமிட 4 நப க ெகா ேதைவயான ெபா ப தைழ 30 நிமிட அள ெகா மா ைடகைள அதி .ஒ ம வ கா த . கா ெகாதி நிமிட பாலிைன ஊ ற ேபா க ம ட உ ேவக வ ட லி கறி ெப ய ெவ காய ேபா கா க கிேலா 3 இ ஒ ேத கர 15 ப ெபா ெபா கடைல ஒ ேத கர 100 கிரா கசகசா 25 கிரா ேத ஒ கா தி ப 50 கிரா கர மசாலா ெபா ஒ ேத கர ம ஒ ேத கர மிளகா ஒ ேத கர உ ேதைவயான அள வாைழ நா சிறி ச Page 115 of 118 ெகாதி க ேம ப வ . .ஒ வாணலிய ேபா எ ெபா ழ ப ந எ காய அைர ேத கர வத க ந த அதி ேமைச கர ெந ம ட உ ைடகைள . ேத கர ம ேதைவயான உ லி ேச . . பற ேத வட . இர ேபா ம ேத கர ஊ றி கா க வாணலிய கின ெவ ஒ ெண ெபா ச ன றமாக வத க . ேகாலா . ம கால அள ப மா .

ச ைட உ ெச உ பற அ ைடகைள ேபா மா க அைர கிேலா அைர ேத கர ஒ கிய ைய இற கி ேவ . ெபா யாக ந த உ . . ச ய எ ெண ெகா ள . சி வ கி வ 200 கிரா 3 ேத கர Page 116 of 118 ப கடாைய ைவ ெபா எ க . கசகசா. அள தயா ட . பற ச ய வத க இ கடைல ஊ றி கா உ ள எ ைற த ெணய மிளகா தி ைய வ ந கிய ெவ . கிளறி வத க ேமைச கர 4 காய ட அத ேம வாைழ நா . உ இ கிய . ப ைச மிளகா . ைடகைள ேதைவயான ெபா கிய வத க வத க ந இ ைவ . ெபா ப ண . . வத பற ம மி ஸிய .ந கிய . கறி வத கிளற . ந ேச றாக ேச மா றி சிறி ற ச எ ெபா காய . கர ேச மசாலா வத க ேச வத க ேவக ைவ த ெகா கறிைய ேச ெபா ப கலைவைய ெகா அத ப ண ய ேத வ கா த தி ைய கறிேவ ப ைல ஆகியவ ைற கலைவ எ ண தி ஆறிய ப ற ெகா லா எ லா உ எ ெண ஒ எ ேச ந த அ ஆறவ ட மி ைச பழ ஊ றி கா ந சி வ த காள சி ேபா ன ெவ மிளகா ப ம ச .எ ெண ெச ெபா எ க ைற ேத கா .

ெண ேபா அ காய ைத ேதா ள எ த காள ைய வத கியவ ைற அ மிய ெகா ெகா ேமைச கர ம கடைல ப .ம அளவ த நிமிட ெகா தம ெச த ந ச ண ெவ த இர . த காள ெவ சி எ மி ஸிய எ ள . அைர ப மாற லி ந த க . இற கிவ ட வ ஊ றி கா சி ஊ றி ேவகவ ட லி தைழ ந .எ க . ப ைச ள .கர ேத மசாலா ஒ கா ேத கர ஒ ப ைச மிளகா 10 ேசா 2 ேத கர ெகா தம லி தைழ சிறி கறிேவ ப ைல சிறி உ ேதைவ ேக ப எ ெண சிறி ெச ைற ேத காைய வ த காள ைய நா வாணலிய மிளகா ெகா காக ந ஒ ள கி ஒ ைப ள வ . (ைசன ைற) க 2 ேமைச கர 2 ேமைச கர ஒ நைன ேம அைர கிேலா மிளகா . ேசா . ெவ ேமைச கர Page 117 of 118 (ந கிய ) . . அைர கா ட ேதைவயான உ ேவகைவ ேதைவயான ெபா வ காய ெகா ேச ள .இ ெண . காய . ப ைவ . பா திர ைத அ தாள பற த இதி மசாலா . கர ந ம ேத கா வ ேச ெண வ . சி ன ெவ ெகா ேபா வய ேத . . மிளகா வ ம . கறிேவ ப ைல ந வ ேலசாக வத கி ல ெகா .

இ மா இைவயைன ைத ெகாதி ேச ேதைவயான அள க . ழ ேச . ழ ப ைன ெக யா க அதி ஊ றி ந அ . ெவ த ப ற ண தி ேநர தி கின வத கி ப கைர. அதைன .ந . ைடைய உைட க உ . ேவகவ ட ேச . . . அ மிளகா ட ேச ட அள பா வ ) ழ ப க ெச த ந க வ ைன ஒ ட ள த ேபா ண கைள ேபா நைன ேவகவ ட அளவ . .ந ெகா வ திைன அதி த காள வ ச ெண ெகாதி க வ ட ெகாதி த ஒ கிய ைற வத க ஒ (ந ேதைவயான அள ெச ந ைக ஒ உ ஒ சி ெக யான ட Page 118 of 118 இற கி வ ட . வ ன க .அஜிேனாேமா ேடா ஒ ேசாளமா 2 ேமைச கர ச ஒ ேமைச கர த காள ஒ க வனக ஒ ேமைச கர கைர ைட வாணலிய எ .ச 10 நிமிட கி ேச ைக அஜிேனாேமா ேடா ம ைவ மா ட ேபாட சி த ள கா . ேசாளமாவ ைன ழ ப த .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful