P. 1
வினைத்திறன் மிக்க முஸ்லிம் - 1

வினைத்திறன் மிக்க முஸ்லிம் - 1

|Views: 194|Likes:
மாணவர்களுக்கான ஆளுமை விருத்திப் பயிற்சிக் கைந்நூல் - 1
மாணவர்களுக்கான ஆளுமை விருத்திப் பயிற்சிக் கைந்நூல் - 1

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mohamed Salih Mohamed Azmy on Apr 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2014

pdf

text

original

வினைததிறன

மிகக
மஸலிம

எம. அஸமிஸாலிஹ
BA (Cey)., Dip.Translation Studies, LII (India)., AITD (SL),
Dip.Human Resource Management (Ireland), Cert.ESBM (OUSL)
ஆளனம
விரததி ப
பயிறசி க
னகநநல - 1
அ஬கி஬ா அரளம அ஭யி஬ா அனபம இ஬கமநார இற஫னின இ஦ினம஧ர ம஧ாற஫ி

யின஦ததி஫ன நிகக பஸ஬ிம ஆககம: எம. அஸநிஸா஬ிஹ
1

யிததினாசநாக சிநதிப஧தறக ஒர சசனற஧ாட
A B

C D
1. A என஫ கடடனள ஥ி஫ம தீடடப஧டாத ஧கதினன பகககாணம இல஬ாநால இபணட
சநநா஦ தணடக஭ாக ஧ிரககவம.
2. B என஫ கடடனள ஥ி஫ம தீடடப஧டாத ஧கதினன பகககாணம இல஬ாநால பனற
சநநா஦ தணடக஭ாக ஧ிரககவம.
3. C என஫ கடடனள ஥ி஫ம தீடடப஧டாத ஧கதினன பகககாணம இல஬ாநால ஥ானக
சநநா஦ தணடக஭ாக ஧ிரககவம.
4. D என஫ கடடனள ஥ி஫ம தீடடப஧டாத ஧கதினன பகககாணம இல஬ாநால ஏழ
சநநா஦ தணடக஭ாக ஧ிரககவம.
அ஬கி஬ா அரளம அ஭யி஬ா அனபம இ஬கமநார இற஫னின இ஦ினம஧ர ம஧ாற஫ி

யின஦ததி஫ன நிகக பஸ஬ிம ஆககம: எம. அஸநிஸா஬ிஹ
2

சதாமிற தி஫னகள
சதாமிற தற஫னின திறசறன அ஫ிநதசகாள஭ல
உஙகற஭யம உஙக஭த மதறயறனயம மதடன஫ிநத சகாளளஙகள.
“஥ீஙகள ஧ினமனா஦ இடததில இரப஧ீ ரக஭ானின உஙகளககரன சரனா஦ இடம கா஬ினாககய இரககம”
 ஥ீஙகள என஦யாக யபகயணடம எனற தீரநா஦ிககயிலன஬னானின கினடப஧னதக ககாணட
திரபதி அனடன கயணடனததான.
 ஥ம ஒவகயாரயரககம ஒவகயார க஫ிதத தி஫னநபணட. அனத ஧னன஧டததயதில எநகக
நகிழசசி ஏற஧டகி஫த. அநதத தி஫னநககாககய நககள ஥மனந நதிககத கதாடஙகயர.
 அநதத தி஫னநகன஭ ய஭ரப஧தன ப஬ம, ஥ீஙகள,
1. அல஬ாஹயின நாரககததிறக உதய஬ாம.
2. உ஬க நககளகக உதய஬ாம.
3. உஙக஭த யாழகனகனன திரபதினாக யாம஬ாம.

சதாமிற தற஫னின திறசறன ம஥ாககின ஧னணம
I. உஙகன஭ ஥ீஙகள அ஫ிநத ககாளளஙகள
II. உஙக஭ின தி஫னநனன பழனநனாக ஧னன஧டததக கடன கதாமின஬த கதடஙகள
III. கநறகாணம இபணனடபம அனடன ஧ினயரம ககளயிகளகக ஧தில கதடஙகள
஥ான னார?
இநதக ககளயிகக இபணட யிதநாக ஧தில கதட஬ாம.
a) தி஫னநகன஭த கதடதல
b) னசகககாகநடரக ஧ரகசாதன஦
தி஫றநகற஭த மதடதல
஧ினயரம ககளயிகளகக யினட கதட஦ால தி஫னநகன஭க கணட ககாள஭஬ாம.
எதன஦ச கசயயதறக உஙகள க஥பதனத அரப஧ணிகக ஥ீஙகள அதிகம யிரமபகி஫ீ ரகள?

அ஬கி஬ா அரளம அ஭யி஬ா அனபம இ஬கமநார இற஫னின இ஦ினம஧ர ம஧ாற஫ி

யின஦ததி஫ன நிகக பஸ஬ிம ஆககம: எம. அஸநிஸா஬ிஹ
3

எநத யிடனதனத கசயபமக஧ாத ஥ீஙகள பததாககத தி஫ன஦ கய஭ிப஧டததயீ ரகள?எநத யிடனதனத கசயபம க஧ாத உஙகளகக தன஦ம஧ிகனக அதிகநாக இரககம?஥ீஙகள கசயத நிகச சி஫நத சாதன஦ என஦?நற஫யரகள உஙகன஭ “கயற஫ிகபநா஦யர” எ஦க கரதின சநதரப஧ம எத?஥ீஙகள எவயா஫ா஦ கயன஬னன இபசிததச கசயயீ ரகள?அவயா஫ா஦ கயன஬க஭ின க஧ாத உஙக஭ின எநதத தி஫னநகன஭ப ஧னன஧டததயீ ரகள?எநத யிடனஙகன஭ச கசயபமக஧ாத உஙக஭ின ந஦ உறதி அதிகநாக இரககம?உஙக஭ின தி஫னநக ககற஧ ஒனறகக கநற஧டட கதாமிலகள இரககநானின எநதத கதாமின஬ கதரவ
கசயயீ ரகள?
அ஬கி஬ா அரளம அ஭யி஬ா அனபம இ஬கமநார இற஫னின இ஦ினம஧ர ம஧ாற஫ி

யின஦ததி஫ன நிகக பஸ஬ிம ஆககம: எம. அஸநிஸா஬ிஹ
4
கதாமிலகக அப஧ால எநத கசனற஧ாடக஭ில ஥ீஙகள அதிகம ஆரயம காடடயீ ரகள?஧ணம உஙகளகக ஧ிபசசின஦னாக இலன஬கனன஫ால எதன஦ கசயன யிரமபயீ ரகள?


கநறகாணம ககளயிகடக யினடகணட உஙக஭ின சி஫நத பனற தி஫னநகன஭ அனடனா஭ம காணஙகள.
அயறன஫ ஒழஙகபன஫ப஧ட எழதிக ககாளளஙகள.
1.
2.
3.

சசயன யிரமபயறதக கணட஧ிடததல
இதன஦பம கநறகாணம யினடக஭ி஬ிரநத கணட஧ிடபஙகள
I.
II.
III.

஥ான சதாமிற஬ப ச஧றயத எப஧ட?
஧ினயரம ககளயிகளகக யினடன஭ிததப ஧ாரஙகள.
உஙக஭ின கதாமி஬ின ப஬ம ஥ீஙகள ஥ீணடகா஬ததில அனடன யிரமபயத என஦?அநதத கதாமின஬ அனடன ஥ீஙகள எயறன஫ப க஧ற஫ிரகக கயணடம?

அ஬கி஬ா அரளம அ஭யி஬ா அனபம இ஬கமநார இற஫னின இ஦ினம஧ர ம஧ாற஫ி

யின஦ததி஫ன நிகக பஸ஬ிம ஆககம: எம. அஸநிஸா஬ிஹ
5

a. கதனயனா஦ தனகனநகள என஦?


b. என஦ அன஧யம கதனய?


c. எநத ஥ிறய஦ம உஙகளகக பத஬ாயத கதாமின஬த தப கயணடகநனற
எதிர஧ாரககி஫ீ ரகள?஧ிறமனா஦ சதாமிற஬த மதரவ சசயதறநககா஦ அ஫ிக஫ிகள
 கதாமி஬ில சயாலகளம உணரசசித தணடலகளம இல஬ாதிரததல
 அஙகீகாபம கினடககாதனதப க஧ான஫ உணரவ ஏற஧டல
 பனக஦றயதறகம ய஭ரயதறகநா஦ யாயபபகள கன஫யாக இரததல
 நகிழசசி ஏற஧டாதிரததல
 கறறக ககாளளம பதின யாயபபகக ஧தி஬ாக கசயதயறன஫கன நீணடம நீணடம கசயதல
 உஙக஭த தி஫னநகளம கா஬பம யீ ணடககப஧டயதாக உணரதல
 ஥ீஙகள ந஦ அழததததிறக ஆட஧டல


அ஬கி஬ா அரளம அ஭யி஬ா அனபம இ஬கமநார இற஫னின இ஦ினம஧ர ம஧ாற஫ி

யின஦ததி஫ன நிகக பஸ஬ிம ஆககம: எம. அஸநிஸா஬ிஹ
6

த஦ிப஧டட SWOT ஧கப஧ாயவ
உஙகளககா஦ தி஫னநகன஭பம யாயபபகன஭பம அ஫ிநத தீரநா஦ம கநறககாள஭ ஧ினயரம கடக஭ில
உள஭ ககளயிகளகக அடதத ஧ககததில உள஭ அகத ககளயிகளககரன கடக஭ில யினட எழதஙகள.
Stregnths – ஧஬ஙகள

1. நற஫யரகக இல஬ாத என஦ அனக஬ம உஙகளகக
உள஭த.
2. நற஫யரகன஭ யிட எனத ஥ன஫ாக ஥ீஙகள
கசயகி஫ீ ரகள?
3. உஙகளகக நடடம கினடககம யாயபபகள னானய?
4. நற஫யரகள உஙக஭ிடம காணம ஧஬ம என஦?
5. எநத சாதன஦னி஦ால உஙகள ந஦ம பரப஧னடபம?
6. நற஫யரகள கய஭ிககாடடாத எநத ஥ற஧ணப
உஙக஭ிடம உணட?
7. நற஫யரகள கநறககாள஭ாத எநத யன஬னனநப஧ின
கதாடரப உஙகளகக உள஭த?
8. அநத யன஬னனநப஧ில நற஫யரக஭ில கசலயாகக
கசலததம சகதி ககாணட ஥஧ரகள உஙகளகக
கதரநதயரக஭ாக உள஭஦பா?

Weaknesses – ஧஬யீ ஦ஙகள

1. இத சரயபாத எ஦ ஥ீஙகள ஥ம஧ிகனகனிமநத
யிடடயிடம காரனஙகள எனக஦஦?
2. நற஫யரகள உஙக஭ிடம காணம ஧஬யீ ஦ம என஦?
3. ஥ீஙகள க஧ற஫ கலயி நறறம தி஫னநகள கதாடர஧ா஦
஧னிறசிகள ஧ற஫ி தன஦ம஧ிகனக ககாள஭ாதிரப஧ின
அநத ஧஬யீ ஦ம என஦?
4. உஙக஭ின எதிரநன஫ப ஧ணபகள னானய?
5. நற஫யரக஭ிடம உஙகன஭க காடடக ககாடககம
஧஬யீ ஦ஙகள உணடானின அனய னானய?

Opportunities – யாயபபகள

1. கதாமிதட஧தனத அல஬த ந஦ிதரகன஭ உதயிகக
க஧றறக ககாளளம தி஫னநபள஭தா?.
2. ஥ீஙகள கதடம கதாமிறதன஫ ய஭ரசசினனடபம
ஒன஫ா? ஆம எ஦ின அத என஦ சநனத?
3. உஙகளகக பக஬ா஧ான ஆக஬ாசன஦கள
யமஙககயார எவயாற உஙகளகக உதவயர?
4. உஙகக஭ாட க஧ாடட க஧ாடம ஥஧ரகள கசயனததயறம
அகதக஥பம உஙக஭ால கசயன படநத பககின
யிடனஙகள னானய??
5. நற஫யரகன஭க ககாணட ஥ிபப஧ படனாத ஧தயி
இனடகய஭ினன ஥ிபப஧ உஙகளககள஭ தனகனநகள
னானய?

Threats – அசசறததலகள

1. யிரமபம கதாமின஬ அனடன உள஭ தனடகள
னானய ?.
2. யிரமபம கதாமில நாற஫நனடனககடனதா?
3. ஥ீஙகள யிரமபம கதாமி஬ில ஏற஧டம கதாமிதட஧
நாற஫ஙகள உஙகளகக அசசறதத஬ாக அனநபநா?
4. உஙக஭த ஧஬யீ ஦னகக஭ உஙகளகக அசசறதத஬ாக
அனநபநா?

அ஬கி஬ா அரளம அ஭யி஬ா அனபம இ஬கமநார இற஫னின இ஦ினம஧ர ம஧ாற஫ி

யின஦ததி஫ன நிகக பஸ஬ிம ஆககம: எம. அஸநிஸா஬ிஹ
7

Stregnths – ஧஬ஙகளWeaknesses – ஧஬யீ ஦ஙகள


Opportunities – யாயபபகளThreats – அசசறததலகள

அ஬கி஬ா அரளம அ஭யி஬ா அனபம இ஬கமநார இற஫னின இ஦ினம஧ர ம஧ாற஫ி

யின஦ததி஫ன நிகக பஸ஬ிம ஆககம: எம. அஸநிஸா஬ிஹ
8

சதாடர஧ாடல தி஫னகள - த஦ிந஦ித ஆளறநப ஧ரமசாதற஦
உ஬ககாட ஥ாம எப஧ட உ஫யாடகிக஫ாம என஧னதப பரநத ககாளயதன ப஬ம
கயற஫ினனடயகதப஧ட?
சயற஫ி – சயற஫ி


சயற஫ி – மதாலயி


மதாலயி – சயற஫ி

மதாலயி – மதாலயி

அ஬கி஬ா அரளம அ஭யி஬ா அனபம இ஬கமநார இற஫னின இ஦ினம஧ர ம஧ாற஫ி

யின஦ததி஫ன நிகக பஸ஬ிம ஆககம: எம. அஸநிஸா஬ிஹ
9

இ஬கக ஥ிரணனம
ஏன எநகக இல஬ககள மதறய?
஥ிரணனம கசயபம இ஬கககளகக இரகக கயணடன ஧ணபகள – SMART

1
Specific
க஫ிப஧ா஦த
2
Measurable
அ஭யிடககடனத
3
Achievable
சாததினநா஦த
4
Relevent
க஧ாரததநா஦த
5
Time-Bound
கா஬யனபனன஫ உள஭த


கசனற஧ாடகள:

க஫ிப஧ா஦தல஬க஫ிப஧ா஦தஅ஭யிடககடனதல஬அ஭யிடககடனதசாததினநா஦தல஬சாததினநா஦தக஧ாரததநா஦தல஬க஧ாரததநா஦தகா஬யனபனன஫ இலன஬கா஬யனபனன஫ உணடஅ஬கி஬ா அரளம அ஭யி஬ா அனபம இ஬கமநார இற஫னின இ஦ினம஧ர ம஧ாற஫ி

யின஦ததி஫ன நிகக பஸ஬ிம ஆககம: எம. அஸநிஸா஬ிஹ
10

அடதத 3 ஆணடக஭ில உஙக஭த ஧ிபதா஦ 3 இ஬கககள னாறய?
இ஬கககள அறடயம திகதி
123
ந஦யக யறப஧டம

அ஬கி஬ா அரளம அ஭யி஬ா அனபம இ஬கமநார இற஫னின இ஦ினம஧ர ம஧ாற஫ி

யின஦ததி஫ன நிகக பஸ஬ிம ஆககம: எம. அஸநிஸா஬ிஹ
11

ந஦யக யறப஧டம எனம கற஬ தறகா஬ததில க஫ிபச஧டததக சகாள஭ ஧னன஧டயமதாட
க஫ிததக சகாணடறத ஥ிற஦யில ஥ன஫ாக ஧தின றயககவம உறதறண பரகி஫த.
இபச஧ாழத ஥ாம மனறயககம இநத யப஬ாறற சம஧யதறத ந஦யக யறப஧டநாக
காடசிப ஧டததஙகள ஧ாரகக஬ாம!

அ஬கி஬ா அரளம அ஭யி஬ா அனபம இ஬கமநார இற஫னின இ஦ினம஧ர ம஧ாற஫ி

யின஦ததி஫ன நிகக பஸ஬ிம ஆககம: எம. அஸநிஸா஬ிஹ
12

ம஥ப ஥ிரயாகம
க஥ப ஥ிரயாகம என஧த க஥பதனதக கடடக கன஫தத ஥ிரயகிப஧த அல஬. க஥பதனதக கடடவம
படனாத. அவயாக஫ கன஫ககவம படனாத. எ஦கய க஥பதனத ஥ிரயகிப஧த என஧த உஙகன஭
஥ீஙகள ஥ிரயகிப஧தாகம.
க஥பம எஙகளகக ஧ற஫ாக கன஫னாக இரப஧த எதறக பனனரனந தப கயணடம? அவயாக஫
எதறக பனனரனந தபக கடாத என஧யறன஫ சரனாகப பரநத ககாணடாக஬ அதிக க஥பம
நீதநாகியிடம. நீதந஦ால ஏத ஧ற஫ாககன஫?
உஙக஭த அன஫ாட கசனற஧ாடகன஭ ஧ினயரம கடகளககள சின஫ னயபஙகள. ஧ின஦ர
எயறன஫ யிடதன஬ கசயன஬ாம எனற தா஦ாகப பரநதயிடம. எயறன஫ யிடதன஬ கசயனக
கடாத என஧தம பரனத கதாடஙகம.
அயசபநா஦த / அயசினநா஦த

அயசபநா஦தல஬ / அயசினநா஦த
அயசினநா஦தல஬/ அயசபநா஦த
அயசினநா஦தல஬/அயசபநா஦தல஬
அ஬கி஬ா அரளம அ஭யி஬ா அனபம இ஬கமநார இற஫னின இ஦ினம஧ர ம஧ாற஫ி

யின஦ததி஫ன நிகக பஸ஬ிம ஆககம: எம. அஸநிஸா஬ிஹ
13

யாசிப஧றத ந஦தில ஧திவ சசயன சி஫நத யமி – SQ3R
S
Survey – நதிப஧ீ ட கசய
நதிப஧ீ ட கசயயதறக யாசிககம த஬ின ஧ினயரம ஧கதிகன஭ கநக஬ாடடநாக
அயதா஦ிததல கயணடம.
1. க஧ார஭டககம
2. அ஫ிபகம
3. அததினான அ஫ிபகஙகள
4. அததினான சாபாமசம
இதன ப஬ம இநத தல உஙகளகக ஧ிபகனாச஦நா஦தா என஧னத
அ஫ிநதககாள஭ படபம. ஧ிபகனாச஦ம தபாத எ஦ எணணி஦ால யாசிகக
கயணடாம.
Q
Question – ககளயி எழபப
க஫ிதத யிடனம கதாடர஧ாக இபக஧ாத உஙகளகக எழம எல஬ாக
ககளயிகன஭பம க஫ிததக ககாள஭வம. க஫ிததக ககாணட அன஦தத
ககளயிகளம இபக஧ாத உஙகள யாசிபப இ஬ககாகியிடம. இ஦ி அநதக
ககளயிகளககத தான ஥ீஙகள யினட கதடயீ ரகள. கதடன யினடகள ந஦திற
஧திநதயிடம.
R1
Read – யாசிககத கதாடஙக
இ஦ி யாசிகக கயணடனததான. யாசிககமக஧ாத ந஦தில ஧டட அல஬த ந஦னதத
கதாடட யிடனஙகன஭ அடகககாடடடக ககாளயத ந஦தில ஆமப஧தினவம
நீடடம க஧ாத கயகநாகப பரநதககாள஭வம உதவம.
R2
Recall – ஥ின஦வ஧டதத
யாசிதத படநதவடன யாசிதத ஧கதிகன஭ ந஦தில நீடடப ஧ாரகக கயணடம.
இதன஦ சி஬ தடனயகள கசயன கயணடம. ஧ிபதா஦நா஦ தகயலகன஭
த஦ிதத஦ினாக நீணடம நீணடம ஥ின஦ததப ஧ாரகக கயணடம.
R2
Review – நீள஧ரசீ஬ன஦ கசய
஥ீஙகள அடகககாடடடக ககாணடயறன஫ நீ஭ யாசிததல அல஬த அவயாற
யாசிததயறன஫ நற஫யரகக கறறக ககாடததல கயணடம. கறறக ககாடப஧கத
ந஦ப஧திவ ஥ீணட ஥ாள ஥ீடகக சி஫நத யமினாகம.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->