Specijalni dodatak lista Danas z broj 186 z godina V z petak, 26 . avgust 2011 .

Ro{tilj: Gozba iz marinade

zato valja imati suvih {ljiva odbijaju svaku pomisao da je piletina – meso. ulje. biber. pa preliju krilca. so. pa njima okolo. jo{ ga samo treba preliti ovom prokuve} godinama. U ~iniji se sve izme{a. Mesnata slanina se ise~e na tanke re`njeve. `nji}e i regularno ispeku na `aru ili teflon-tiganju pa posluPilence pre svega valja podeliti uzdu` napola. senf. ispeku na `aru. Oni su samo re|ali teletinu. kiseline. nana. To se onda ra~una u ~etiri porcije koje valja jedan sat pre pe~enja dr`ati u me{avini blagog jabukovog sir}eta i ruzmarina. maj~ina du{ica. Razne. jabukovo sir}e. onda ni tiganj nije potreban. pa Pile na `aru pripremiti marinadu. Turci su i to znali. slanina – 250 g skov~ani zakleli u suprotno. Krilca u limunu upakuju {nicle. uviju u slaninu. Ostavi se na hladnom bosiljak. biber tra. origanom. bi}e neuporedivo ukusnije ako je izvesno vreme proboravilo u marinadi. Na trpezama bismo mogli da zaboravimo na musake. a na kraju. u ~iniji se sve nakapa maslinovim uljem. Sve se pe~e svega nekoliko minuta s jedne. jo{ se daju prona}i oaze gde se na menijima mogu pro~itati ostaci minule vlasti: kebab (}evap). [ljive u slanini Suve {ljive – 500 g. ise~e na tanke {nicle.. majoranom. limun – 1 kom. Nisu retki. lutke odvojiti.. bukova~e. plavi patlid`an. sa indignacijom vanom marinadom. A {ta bi bilo da tako nije bilo? Pre svega ne bismo imali nacionalno pi}e: oni nisu nosili samo jatagane nosili su i sadnice {ljive. a ne samo na ukus.sicama pogotovu.. slanina – 200 g. U ovu sme{u potope se pe~urke ({ampinjoni ucelo. so. ali nemaju `ar. i u njegovom rodnom carstvu isto je tako. Na samom kraju. mirisnih trava. a belog popreko napola.HU Grafi~ko oblikovanje: Aleksandar Milo{evi} 2 I Kao i obi~no vatru treba dobro raspaliti i `icu ugrejati da `e`e. manje glavice crnog luka iseku uzdu`. bela ve{alica ili pile}i batak na `aru. pre nego {to padne na `ar. u kakvoj {erpici prokuva ostatak marinade. Bar za sat vremena. {a{lik. Da bude „al dante”. ostralo ise~eno na smerne zalogaje). Pravim meso`derima. je to – meso vredno pa`nje. [i{ smo preveli kao ra`nji}. ro{tilj naravno. Me{avini vode. {ampinjoni – 500 g. [to se glavnog ti~e.Pile}a krilca – 1 kg. iako bi se Le- Kuvanje za po~etnike Mike Dajmaka Svakog dana novi recept . Tako pripremljeni bacaju se na vrelu `icu ili tiganj koji ne tra`i masno}e. Ni{ta zato. ma~ke iz dvori{ta }e biti odu{evljene). Sok od limuna. zavisi {ta pijaca nudi. |uve~e. pa prelije maslinovim uljem i.. Samo. [ampinjone. `ice... pa sve uroluje. beli luk. a paprike udese po `elji. jabukovo sir}e. so. a poznato je sva ro{tiljijada valja da po~ne povr}em. Oni su smislili {i{-}evap. Rolovana pile}a {nicla Tako je pile spremno da postane ne{to drugo: pravo meso. me|u pravim gurmanima naro~itro. evo demantija koji je lako priUz ovakvu marinadu. za~ini ruzmarinom. 3 Ovo je mesno-vo}ni gurmanluk za totalne po~etnike. {to je tako|e orijentalna izmi{ljotina. pa ba{ njima mo`emo da zahvalimo za »najukusnije predjelo na svetu«: plavi patlid`an na `aru. Pile}e belo meso se o~isti od ko`urice i kostiju. ne}e smetati i neka krmenadla. Dakle. taman dok se napravi `ar. pa iseku popreko na debljinu oko jedan centimetar. beli luk – 4 ~ena. stvari stoje upravo obrnuto: `ivini na `ici treba znatno vi{e vremena no }evapima. ruzmarin. Vreme {to menja razne ukuse i ovde je u~inilo svoje: neki Muratov ispisnik te{ko da bi se (sve i da zna jezik 21. mi to krstili kao hajdu~ku sablju. iako bi nevi~ni pomislili da je piletina meko meso {to se laka~kavalj – 200 g. Za to vreme pripremi se povr}e: patlid`ani i tikvice se samo operu. Ali. jedno je ostalo nepromenjeno. oni {to Kada je meso pe~eno. Specijalni dodatak lista Danas malikuvarŸsezampro. pa rasprostre po dasci. so. gu}e napraviti dobre {nicle. za pravi ugo|aj. bosiljkom. bosiljka. Ali. Bi}ete odu{evljeni kao kad ste prvi put probali tufahije. aromati~ne travke Pre svega valja nabaviti pe~urke. modensko sir}e ako prave mehane ({to se ve} dugo zovu kafane) ubrzano smenjuju kafi}i i fensi restorani. {ta da rade oni koji imaju i meso i marinadu. ko voli.. Po potrebi i ukusu jo{ se samo malo dosoli.. bi}e ako su u raznim bojama: vrganji su braon i narand`asti. Na sredinu se polo`i na {tapi}e ise~en ka~kavalj. s tim {to se beli luk pe~e samo na preseku. maj~ine du{ice. ulja. i strast za kuvanjem. posoli. {ampinjoni samo operu. so. pa od po`e gladnim gurmanima-po~etnicima. blago nakapa vinskim sir}etom iz Modene. @ara u ro{tilju mora da je puno.. punjene paprike. i dalje izgledom podse}a na sebe. Pre svega krilca treba odvojiti od {pica (poje{}e ve} neki ku}ni ljubimac. aluminijumska folija mo`e da obmota svaku kobasicu. za~ini solju i belim mlevenim biberom. pak. {ii-take. celom du`inom.. nane.Pi{e: Mika Dajmak Ro{tilj: Gozba iz marinade Povr}e na `aru Me{ano povr}e (tikvice. Svako meso. maslinovo ulje. senf – 3 ka{i~ice. s belim lukom i celerovim listom. ulje – 0. i isto toliko s druge strane. ruzmarin. u ono doba za kukuruz i papriku se nije znalo da uop{te postoje. Koktel od pe~uraka Razne pe~urke – 1 kg. ulje najmanje dva sata. ljute papri~ice) – 1 kg. vrganje. bro se prome{aju. Postoji re{enje jo{ iz pro{log veka: grileri pasuju uz svaki elektri~ni {poret. bifteku. eto ve} multikolorne pri~e. prednji i zadnji »~erek«. Ruzmarinom. [ljive se otkoste. Uostalom. Kada je slanina gotova. crni luk. paprike. miri{ljavih trava ukratko. Dalje valja napraviti marinadu. mi uz inat njima svinjetinu. kobaIako bi neko pogre{no pomislio da je od piletine nemo. istucan beli luk i biber doPile – 1 kom. Lepo na izgled. {ampinjoni beli. Ne samo ovda{njim. gotov je i onaj fil unu. biber. Pogotovu da i onoliko re`njeva slanine koliko je slatkih vo}ki. Probajte. da ne ka`emo decenijama. }ulbastioja. Kao valjci.. ali to nikako ne zna~i da nam i on nije stigao s Turcima. {to ~itaoci Malog kuvara ve} znaju. Kao {to je to red na po~etku svakog ro{tiljanja. Krilca se dobro ocede. pile je ukusom postalo drugo. nare|aju na `icu za raNe mora uvek da bude tako. o ~uda. Vinsko sir}e se razbla`i vodom (da ne bude prekiselo.. tek da `acne po nepcima). Ovako pripremljeno povr}e dovoljno je samo sebi. ovog puta ono {to ne znaju: vo}e na `aru. so ko pe~e. uop{te nije nu`no meso. pa ispeku uz stalno prevrtanje. u komadu. ostave sat-dva. aromati~nim travkama po ukusu. jer Belo pile}e meso – 500 g. veka) sna{ao u jelovnicima. iako menljiv i u ku}nim uslovima: dakle na tiganju.5 dl. maslinovo ulje. svinjetini.rs Za izdava~a: Du{an Mitrovi} Urednik: Mihajlo Dajmak Foto: SXC.

a na kraju sve posoli i pobiberi dobro mlevenim belim biberom. pa s lukom i paprikom izdinsta dok ne ispusti sav vi{ak vode. isecka. pa ostave da sa~ekaju ono kasnije. belo viuno – 2 dl. Ali i od najlep{eg ima lep{e. A ono kasnije jeste u kakvoj {erpici. pravi ra`nji}i su ne{to najlep{e. najukusnije. ne{to najsla|e. ~ak i od ple}ke ako je preostala. ili pak me{ano povr}e o ~emu je ve} bilo re~i. tvrdi ~ak. pa iste takve kockice od raznobojne slatke paprike. Ume{a se i ljuta papri~ica. i originalno se. kapice od {ampinjona. Kao {to se i biftek ma`e za~inima i uljem i ostaviti da odstoji. kvadrati}i paprike u raznim bojama. vinskog sir}eta sa istucanim belim lukom. Pe~e se regularno na umereno zagrejanoj `ici du`e nego ve{alice ili }ulbastije. Dakle. pasuju »{nicle« od plavog patlid`ana pe~ene na istoj `ici kao i meso. slanina. a soli se iz istog razloga tek na kraju. 4 Nekada davno svinjski ra`nji}i su se pravili isklju~ivo od filea: taj komad mesa je isto {to i biftek na gove~etu. Pe~e se regularno. pa ostavljena zimi da stoji tri dana. Soli se. Prvo valja kupiti i pripremiti meso: {nicle (sve sa koskom) natrljaju se solju. pre toga namazana maslinovim uljem. vrat se dobro ocedi. zajedno sa dodacima (luk. 5 . Jedna zelena babura se ise~e na kockice. Na samom kraju sve se umu}ka (otud i ime) sa onim komadi}ima na `aru pripremljenog mesa. ulje. a sprema se po svim pravilima kao i bela ve{alica. kapice od {ampinjona. sir}eta i iseckanog belog luka. Materijal za {ampionski {a{lik valja da je tele}i but. ljuta papri~ica – 1 kom. ljuta tucama paprika Kebab ili }evap. pa ostavi desetak minuta da se napije soka.. Koje god meso da je. babura – 1 kom. per{unov list [ampionski {a{lik Tele}i but – 500 g. Sada se sve zalije marinadom od belog vina. a izme|u dve {nicle blago naulje. prvo s jedne. onda s druge strane. i u fri`ideru ostavi da samuje do sutradan. mesnata slanina – 500 g. odnosno {a{lik je specijalitet sa Bliskog istoka. pa pe~e (prvo s jedne. ne sme vilju{kom da se probada da ne bi iscurio sok. pa tako|e izdinsta s povr}em. so. onda s druge strane. so. luk. s obzirom na poreklo. {ampinjoni – 500 g. blago nakapa marinadom. a leti jedan. Jo{ jedan manji paradajz se olju{ti. kao predjelo. velike koliki su i komadi mesa. paprika. crvena paprika – 500 g.. Danas ra`nji}e prave i od buta. pa sve na laganoj vatri jo{ malo prodinsta. Sutradan je `ar ve} spreman. biberom i ljutom paprikom. biber Kad se }ulbastija isecka na kockice {to se regularno ispeku na `aru. Dakle. Pikantni vrat Hajdu~ki {a{lik Svinjski file – 500 g. a nikako porumeni. dok je meso boravilo sat u onom pacu i `ar se napravio. paradajz – 1 kom. dok Spremanje ovog gurmanluka tra`i vreme: 24 sata bar. maslinovo ulje ima `ica i materijala. onda se stave u ~iniju. kao i malo per{unovog lista. bez `ilica ise~en na kockice odgovaraju}e veli~ine. »jastu~i}a« od filea toliko valja da je mesnate slanine i malih glavi~ica crnog luka. Na `icu se re|a meso. crni luk – 500 g. meso. Koliko je komadi}a mesa. najmek{e. crni luk – 1 glavica. najkvalitetnije. naravno. Mu}kalica Svinjski but – 1 kg. Pe~e se na dobro zagrejanoj `ici. so. buber. pa zato ra`nji}i umeju da budu `ilavi. ov~etine ili teletine. Turska slo`enica sastavljena od |ul – ru`e i baste – tu~ene. o~i{}en od `ilica i masno}a pa regularno ispe~en na `aru. Danas }ulbastija naj~e{}e zna~i komad od svinjskog buta. Dakle. so.]ulbastija Svinjski but – 1 kg. i to zelena. spremao od jagnjetine. Na samom kraju sve se polo`i u ~iniju. na kraju `ice gde je na malo ulja izdinstana glavica usoljenog crnog luka dok ne smek{a i zacakli. Zove se jo{ i ve{alica. beli luk – 4 ~ena. onda je to – mu}kalica. `uta i crvena) sat jedan pre nego {to }e do}i na zagrejan ro{tilj boravilo je u me{avini ulja. pa na `icu mogu da se re|aju: kockice mesa. neukusni. Uz ovako pripremljenu }ulbastiju idealno. slanina. ista strana ne ide dva puta na `icu) uz povremeno nakapavanje uljem. poklopi. odmah kazuje {ta je to: gove|a ru`a tu~ena da omek{a. vinsko sir}e – 2 ka{ike. so Svinjski vrat – 1 kg. na kraju. Pazi se da se ne pretera i da komadi paprike mogu lepo da se raspoznaju u tanjiru.

crni luk – 1 glavica. Po potrebi. Pred kraj pe~enja nama`e se senfom. vinsko sir}e koliko da `acne po nepcima. Ime joj poti~e od istoimenog mesta i reke u provinciji Jalisco. stotinak kilometara severozapadno od Gvadalahare. onda je zasigurno dobar i u „obi~nim“ situacijama. 6 7 . a to je bilo mnogo davno. so. U starom dobrom Vujakliji pi{e da je meskalin kaktusov alkaloid koji se koristi za izazivanje ekstaze prilikom verskih obreda. [nicla iz Firence dostojna je zavisti i najve}ih meso`dera. a onda vilju{kom pretvoriti u pire. a soli tek u tanjiru. Za{to je tekila toliko popularna ne samo u mati~noj zemlji ve} i u ostatku sveta? Zbog dva verovanja koja je prate na svim meridijanima. mada je veoma upotrebljiva i za pravljenje koktela. Zvani~no. Prvo se odnosi na meskalin. Crvi su stavljani u sve` destilat. Neke tekile su zlatne boje koju dobijaju vi{egodi{njim odle`avanjem u buradima. ako je prekiselo zasladi ka{i~icom {e}era. mora da poti~e iz Haliska ili okolnih regija Guanahuatoa. ovaj ritual je opstao. Da meso sazri. Dodu{e. lorber i maj~ina du{ica. senf. Pretpostavlja se da su se male `ivotinje potapale u rakiju zbog evidentiranja prisustva metanola. [nicle se peku na umereno jakoj vatri. ako je previ{e gusto. {irom Meksika tekila se spravlja i u „doma}oj radinosti“. vinsko sir}e. kada se i nakapa maslinovim uljem. a onda se ~ekalo da li }e ostati ~itavi. Tako je barem propisano. da se vratimo meksi~koj rakiji. Opstala je i navika da najhrabriji (~itaj: najlu|i) u dru{tvu uz poslednju kapljicu pojede pijanog crva. Nju valja samo malo o~istiti od spoljnih `ila. lovor. u vreme drevnih Asteka i Maja.Ovca iz paca Ov~iji but – 1 kg. Mi~oakana. onda je to mala. crveno vino – 2 dl. {ol. tek.. me{ana zelen – 500 g. ]o{kovi od ovih komada valjaju tako|e za kiseli kupus. Drugo verovanje vezano je za crve koji se stavljaju u fla{iranu tekilu. Iako je dana{nja tehnika napredovala. manja glavica belog luka ostavi u ~enovima pa sve posoli i za~ini biberom u zrnu i lovorovim listom. Ovo je materijal za {niclu koji jo{ valja tri-~etiri dana ostaviti u pacu: hladna voda. Tekila: dobar je i kaktus Pi{e: Milan Radovanov Legenda veli da su bogovi poslali sna`nu munju koja je rascepila agavu i skuvala njen sok stvoriv{i tako ~udesan napitak. beli luk – 1 glavica. Me|utim. vinsko sir}e. koji napada organske }elije i rastvara ih. Tekila (pi{e se tequila) meksi~ko je nacionalno `estoko pi}e dobijeno destilacijom soka od vrste kaktusa koji se zove plava agava i pripada porodici „tequilana weber“. Od tada. ako je blago zaljuti tabasko sosom i biberom. ili u tiganju grileru. na hladnom. Ne sme da se prepe~e. pa je otuda veoma nezahvalno licitirati sa brojem ispe~enih ili popijenih litara. glavica luka se isecka na rebarca. maslinovo ulje Samo neupu}eni mogu da misle da je italijanska kuhinja sastavljena isklju~ivo od makarona i {pageta. njeno stablo mo`e da dosegne do 10 metara visine. za one koji vole da su u ekstazi. Uostalom. poklope u pogodnom sudu da sa~ekaju preliv. Onda i ru`a. Povr}e iz paca valja procediti.. Danas se tekila u Meksiku prodaje ~ak i u pojedinim apotekama jer postoji verovanje da zbog nekih svojstava pro~i{}uje krv i le~i od mnogih bolesti. biber. ~ak uz kosku meso mora da ostane krvavo jer samo tako }e biti so~no i meko. maj~ina du{ica. pa ise}i prirodno: dakle sa koskom. kao i u zemlji Srbiji kad je re~ o {ljivovici. No. nana. Nastavlja se Florentinski stek Rozbratna – 500 g. me|u botani~arima postoje nesuglasice oko toga da li je agava zaista vrsta kaktusa ili „autonomna“ tropska biljka. ruzmarin. Ako je to ta~no. Konzumira se „~ista“ i ispija na eks. ako su dve koje su jednom stranom ostale spojene – srednja. U ovakvom pacu. prvo s jedne. A Meskalero Apa~i su o~igledno to voleli. meso valja da provede tri-~etiri dana pa da je spremno za `ar. a li{}e se odvaja se kada upotrebljava u narodnoj medicini. Odozgo se nase~e veza zeleni. Ako je u porciji jedna rozbratna. a kada se oko srednje ra{ire jo{ dve – velika porcija. Sve se prelije s dva deci crvenog vina. veoma zanimljiv sastojak meksi~ke rakije (ako ga u njoj uop{te ima). ulje Pri~e o `estokim pi}ima Od ov~jeg buta se prvo odvoji koska. kapak i frikando. Krmenadla kod juneta zove se rozbratna. petnaestak minuta s jedne i isto toliko s druge strane. Najarita i Tamaulipasa. nana i ruzmarin. onda i s druge strane. tekila se smatra svetom vodom nebeskih vladara. Tekila je bistar „napitak“ veoma specifi~ne arome i mirisa. ako je neslano dosoli. a ostala krtina se ise~e na {nicle debljine prsta {to se pore|aju u kakav dublji lonac. ko je probao zna. pa zakiseli vinskim sir}etom tek toliko da kiselina `acne po nepcima. naliva se vodom iz paca. Proizvodnju tekile strogo kontroli{e meksi~ka vlada. nalije vodom da sve pliva. Pe~e se ili na plotni. naravno. pa prodinstati dok na~isto ne smek{a.

so. odozgo kao {lagom prelije slatkim belim sirom. zahtevaju i vrhunsko vino: U ovako pripremljenu marinadu uma~e se svaki komad kaberne sovinjon. onda jo{ toliko u zejtinu. kru{ke {to se uvije u aluminijumsku foliju i desetak minuta (pet s jedne. ~ena. pak.. kru{ke. mleveni biber i suvi Kru{ke se o~iste.. kru{ke. preko njih polo`e bifteci. E-mail: malikuvar@sezampro. onamo pripremi preliv: slatka pavlaka.`ice. U ovom slu~aju biftek odle`ava samo namazan uljem.. zagreju do prvog klju~a. sve`a nana postavi komadi} plavog sira (rokfora ili gorgonzole). Me{ano vo}e U tanjiru se polo`e komadi kru{ke. Va`no je da sos ne vri jer }e postati ne{to drugo. ulje.) – ko sir}etom i krupno mlevenim biberom. a u ~iniji pripremi maper{un se. isto toliko s druge strane) ispe~e na ro{tilju.Za pe~enje vo}a najbolje je ono ~vrsto. Samo se prome{a limunov sok s malo ulja. banane. bolje da se ne bavi biftekom. biber. iseku na plo{ke. pa blago nakapa a}eto balsamiMe{ano vo}e (jabuke. Poru~ite odmah: 150 din (+ PTT) telefon: 065/26 25 035. a Evo. Uz manje tro{koKru{ke sa sirom va se mo`e ispe}i i {nicla od {ola. pa pe~e desetak minuta na rubu Svaki dobar biftek valja da pre svega provede nekoliko da. {ano vo}e se o~isti. a kada je jedna strana pe. meBiftek – 500 g. sekundi s jedne i isto toliko s druge strane. ko. onda se pe~e po izboru gurmana. sva~iji d`ep. sva godi{nja doba. preko nje se pa`ljivo limun – 1 kom. Dakle. Vrhunsko jelo.rs . najzad. Svaki zalogaj se 2 kg. vrhunski sir. Jabuke. puter. Svaki komad vo}a se umo~i u puter. ko preferira „medijum“ uz vatru provede duplo vi{e vremena. a puter rasslatka pavlaka – 1 ~a{a. plavi sir (gorgonzola ili rokfor) – 100 g. vinogradske breskve. a}eto balsamiko sir}e.. tost topi u {erpici. Komadi tosta se blago zapeku. i vo}a sa `ice. per{un. polo`i na tanjir pa zaspe kesicom vaniDalje sve zavisi od ukusa: ko voli „ingli{“ pe~e ga desetak lin {e}era. uz neprestano me{anje. voli jako pe~eno. Izvadi se iz folije. sve ukuse. biber. uvije u aluminijumsku folliju. banane (nikako meke). Jednostavna. na na ledu. rinada. dok druga cvr~i a ova je jo{ topla. limun – 1 kom. Biftek s plavim sirom ¦ 8 Kuvanje za po~etnike Mike Dajmaka Sto jedno jelo (+ gurmanski bonus) za sve uzraste. slatki beli sir – 200 g.Kru{ke – 1 kg. vanilin {e}er na kraju ukrasi listi}em sve`e nane. vinogradske breskve. usitni na veli~inu zalogaja. Za konac {to delo krasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful