Lampiran 1

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS. Fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan aktiviti tersebut bagi mencapai objektif yang diharapkan. Setiap fokus aktiviti hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir. 2. Tujuan Pernyataan Profesional 2.1 2.2 2.3 2.4 Menyatakan fokus aktiviti yang hendak dilaksanakan dengan jelas Membantu pelajar merancang strategi pelaksanaan aktiviti yang difokuskan dengan sistematik Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti yang difokuskan Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat tindakan susulan/ penambahbaikan

3.

Pernyataan Profesional 3.1 Sebelum PBS     3.2 Kenal pasti fokus utama aktiviti Tujuan aktiviti Merancang strategi pelaksanaan Instrumen penilaian kendiri

Semasa PBS  Melaksanakan aktiviti/strategi yang dirancang  Mengumpul data  Merekod

3.3

Selepas PBS (refleksi)  Menganalisis data  Menilai  Melapor

4.

Penilaian Kendiri Terhadap Pernyataan Profesional  Pencapaian objektif  Cadangan tindakan susulan/penambahbaikan

1

1 2. 1992).2 3.4 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam PBS Sebagai landasan komunikasi antara pelajar.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak. 2 .2 2. 2.3 2.3 3. 2. Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa. Tujuan Portfolio 2. 3.5 Matlamat dan pencapaian 1.1. Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional.1 Pengetahuan 1.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas PBS. Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan.2 Kemahiran 1. (Shulman. 4. 4. Ciri-Ciri Portfolio 3.1 3.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 4. Pengertian Portfolio 1.1.4 Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif.1. perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan.Lampiran 2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1.3 Pengalaman 1. pensyarah dan mentor untuk menilai Perkembangan profesionalisme pelajar.1.4 Kelayakan 1. Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri.1.

3) Temu bual 3. Kad Pengenalan 1 Biodata (ditulis dalam helaian berasingan) 1.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.4) Tarikh PBS 1.3) Major dan Ambilan 1.2) Perbincangan dengan mentor 4 Kolaborasi (Lampiran 1-4) 4.1) Pemerhatian 5 Ilmu/Pengetahuan Baru Melalui 5.2) Senarai semak 3.5) Gambar 2 Pernyataan Profesional / Kontrak Aktiviti (Lampiran 1) 2.2) Senarai Semak 5.Lampiran 3 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO Bil Tajuk 1.2) Perbincangan/Interaksi 7 Laporan Akhir Item Tandakan  Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Tandatangan _________________ Nama ___________________________Tarikh _________ 3 .1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.3) Temu bual 6 Refleksi (Lampiran 1-6) 6.2) No.1) Penyataan sebelum PBS 2.5) Interaksi dengan murid 5.1) Pemerhatian 3 Instrumen Pengumpulan Data Berhubung Tugasan (yang mana sesuai mengikut keperluan) 3.2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus 3.1) Aktiviti 6.4) Soal selidik 4.3) Perbincangan dengan guru-guru lain 4.1) Nama 1.

Lampiran 4 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD KOLABORASI/INTERAKSI/PERBINCANGAN Tarikh : ________________________ Masa : ___________________________ Nama Guru Yang Ditemui: ______________________________________________________ Tajuk/Perkara : ______________________________________________________________ Isi Perbincangan Cadangan Tindakan Tandatangan : ____________________________________ Nama Jawatan : ____________________________________ : ____________________________________ 4 .

Definisi Refleksi   Proses merenung. Antara garis panduan yang boleh dilaksana ialah: 4.Lampiran 5 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENULISAN REFLEKSI 1. Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta – pemerhatian. menganalisis. 1999) Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar. (Hanipah. Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul. amalan dan tingkah laku positif 4. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif. Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan 3. mencari alasan. kesedaran diri. cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan.2 Melaksanakan proses refleksi berpandukan format refleksi seperti di Lampiran 6 Lampiran 6 5 . Ciri-ciri Refleksi     Bermula dengan mengingat kembali Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu Menentukan usaha secara sedar (conscious effort) Bersedia mengubah sikap. temu bual dan soal selidik. Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam PBS Refleksi ialah proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan PBS oleh pelajar sendiri untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan. memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri.1 Hendaklah dibuat selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar seperti membincangkan:     Sejauh manakah objektif aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan tercapai? Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti ? Apakah langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut ? Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan aktiviti tersebut ? 4. Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan. Tujuan Refleksi     Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan.  2.

Cadangan Penambahbaikan: (Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda) 6 . Isu/Perkara yang difokuskan: 2.1 Kekuatan: 2.2 Kelemahan: 3. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan: 2.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI ( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar ) 1.

ARAHAN: Lengkapkan maklumat umum mengenai sekolah yang disenaraikan di dalam borang berikut Perkara Nama dan Alamat Sekolah No.Lampiran 7 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL 1. telefon sekolah Alamat e-mail/web Sekolah Lokasi Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru Lelaki: Perempuan: 12 Kelayakan Profesional Guru Siswazah: Bukan Siswazah: 13 14 15 Bilangan Kelas Purata Saiz Kelas Jumlah Murid Lelaki Perempuan 16 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda mengenai sekolah ini Melayu Cina India Lain-lain Catatan / data Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 .

1 Lukiskan pelan bilik darjah yang anda bersama membantu mentor melaksanakan pengajaran pembelajaran. Persekitaran dan Iklim Bilik Darjah (Gunakan helaian tambahan jika perlu) 2.5 2. Huraikan bagaimanakah bahan dan sumber pengajaran pembelajaran dipamerkan di bilik darjah tersebut digunakan secara berkesan.2 2.4 2.3 2.2. Catatkan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid? Adakah murid diberi peluang menggunakan sumber pembelajaran yang berasaskan ICT ? Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran? Kenal pasti cara murid-murid dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan tertentu 2.6 8 .

Lampiran 7B FORMAT AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Tajuk aktiviti – berdasarkan topik di dalam kurikulum kursus yang ditawarkan pada setiap semester 2 3 Menyatakan objektif aktiviti yang hendak dicapai dengan jelas Kandungan aktiviti yang dicadangkan 3.P. 9 .A.1 Format penulisan aktiviti PBS adalah seperti berikut : (cth) font Arial saiz huruf ialah 12 langkau satu setengah baris rujukan mengikut format A.2 Fokus aktiviti ialah :       berkaitan sukatan pelajaran ada unsur pemerhatian terhadap P & P melibatkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah mengenai persekitaran sekolah (termasuk iklim dan budaya sekolah) meliputi sumber pengajaran dan pembelajaran meliputi strategi pengajaran dan pembelajaran/ kemahiran mengajar 4.2 Panjang penulisan aktiviti antara 500 hingga 1000 patah perkataan ( 3 hingga 5 muka surat) 4. Format Penulisan Laporan Aktiviti PBS 4.1 Aktiviti yang diberikan mestilah melibatkan tugasan harian yang perlu dijalankan semasa PBS 3. Refleksi selepas PBS dikendalikan oleh Jabatan yang terlibat Nota: Tiada tugasan lain diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telah ditetapkan.3 Tarikh penyerahan penulisan aktiviti (2 minggu selepas tamat tempoh PBS) 5. lampiran 1 4.

* Tandatangan Ketua Kumpulan: _________________________________ Nama : ___________________________ Tarikh : ___________________________ ___________________________________________________________________________________ Pengesahan Guru Besar: Tandatangan: _________________________ Cop Sekolah: Tarikh: ________________________ 10 . KP Major Catatan: * Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPGKTI selepas tamat Program Pengalam Berasaskan Sekolah.Lampiran 8 IPGK TEMENGGONG IBRAHIM BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah : _______________________________________________________ Alamat Sekolah : _______________________________________________________ Tarikh PBS : _______________________________________________________ Tarikh Bil 1 2 3 4 5 Nama Pelajar No. Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah/Timbalan Pengarah IPGKTI.

bimbingan dari mentor dan guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPGM Budaya profesionalisme Tandatangan Guru Besar: _________________________ Cop Sekolah: Tarikh: _____________________ 11 . K. berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan a) Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu.Lampiran 9 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR (Diisi oleh Pengurus Sekolah) Nama Pelajar Major : __________________________________ No.P: __________________________ : ________________________________________ Tandakan (√ ) Sederhana Lemah Baik Aspek Ulasan a) Penampilan diri Sahsiah dan perwatakan b) Pekerti c) d) Keprihatinan Sifat/peribadi sebagai pendidik a) Berinteraksi secara beretika Komunikasi berkesan b) Berkeupayaan memerhati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful