www.glassrpske.

com

Ponedjeqak
16. mart 2009.

Broj 11.853 Godina LXVI Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Buquba{i}u smawena kazna da ne pri~a o zlo~inima
strana 5.
FOTO: VLADA RS

DRU[TVO

Gra|evinari iz Republike Srpske bez posla u Wema~koj
strana 6.

HRONIKA

Suprug ubio `enu pa sebe u Grabovici kod Doboja
strana 17.

Vlada RS

Ekskurzije samo u novim autobusima
Pqenidba nekretnina u Doboju

strana 7.

O{te}eni gra|ani o~ekuju novac

Milorad Dodik i Igor Se~in

Premijer RS Milorad Dodik sastao se sa predstavnicima Vlade Rusije

strana 10.

Zajedni~ki projekti Srpske i Rusije
Premijer RS dogovorio u Be~u sa predstavnicima ruske vlade da naredne sedmice bude formirana radna grupa, koja }e utvrditi koji su to projekti u kojima Rusija i Srpska mogu da sara|uju Govorili smo i o nizu pitawa, ne samo u vezi sa energetikom nego i sa razvojem bankarskih odnosa i drugim investicijama koje Rusi planiraju u Republici Srpskoj, istakao Dodik Igor Se~in prenio Miloradu Dodiku pozdrave predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva i premijera Vladimira Putina i iskazao interes da u {to skorije vrijeme posjeti Srpsku

Hrvatska

Otrovna kozmetika za bebe
strana 20.

strana 3.

DANAS

U VSTS BiH stigle prijave za izbor rukovodilaca u pravosu|u RS

Najvi{e kandidata za glavnog tu`ioca Republike Srpske
Deset kandidata prijavilo se za funkciju glavnog tu`ioca Okru`nog tu`ila{tva u Bawoj Luci, ~iji je mandat {est godina

Milan Tasi}, vidovi} Dragoqub Da direktor “Beogradske kwige“

strana 2.

Hit izdawa kvarqiva strana 27. roba

2 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Kostas Kristou

Neka oni sada{wu crkvu rasklope i nose je sebi, dok im ne budu gotovi papiri za weno izmje{tawe. Fata Orlovi}, mje{tanka Kowevi} Poqa

FOTO: GLAS SRPSKE

RS u boqoj finansijskoj situaciji od FBiH
SARAJEVO - [ef Misije Me|unarodnog monetarnog fonda za BiH Kostas Kristou izjavio je Srni da je Republika Srpska u boqoj finansijskoj situaciji nego Federacija BiH, zbog dobitaka iz sredstava privatizacije koja je provedena 2007. godine. - FBiH se suo~ava sa te{kom fiskalnom situacijom. To je velikim dijelom rezultat dugoro~ne nemogu}nosti da se pod kontrolu stave rashodi preuzimawem obaveza po osnovu zakona donesenih u 2006. godini. Zbog slabqewa ekonomije, koje negativno uti~e na prikupqawe poreskih prihoda, taj problem je danas jo{ izra`eniji - rekao je Kristou. On je dodao da, s obzirom na to da se ekonomski uslovi u zemqi brzo pogor{avaju, rast fiskalnih pritisaka mo`e dovesti u pitawe i finansijska sredstva u RS dobijena od privatizacije 2007. godine.

Savjet Evropske unije

Razgovori o transformaciji OHR-a
BRISEL - ^lanovi Savjeta EU za op{ta pitawa i spoqne odnose razgovara}e danas u Bri se lu o mo gu }oj tran sformaciji Kancelarije visokog predstavnika (OHR) u BiH, odnosno ve}em anga`ovawu doma}ih vlasti uz poja~a no pri sus tvo Evrop ske unije, prenosi Srna. Savjet za spoqne odnose, kome }e predsjedavati ~e{ki ministar inostranih poslova Karel [varcenberg, razmotri}e cjelokupnu situaciju u zapadnom Balkanu, posebno BiH i usvojiti zakqu~ke o daqim koracima u BiH, kao i mogu}nosti unapre|ewa operacije ALTEA.

@elimir Bari}

Marija Ani~i}-Zgowanin

U VSTS stigle prijave za izbor rukovodilaca u pravosu|u RS

Najvi{e kandidata za glavnog tu`ioca RS
Deset kandidata prijavilo se za funkciju glavnog tu`ioca Okru`nog tu`ila{tva u Bawoj Luci, ~iji je mandat {est godina
PI[E: MEHMED DIZDAR mehmedd@glassrpske.com

Misija eksperata Evropske komisije u BiH

Analiza stawa za ukidawe viza
SARAJEVO - Tre}a misija eksperata Evropske komisije trebalo bi danas da doputuje u BiH kako bi izvr{ila analizu stawa u vezi sa ispuwavawem uslova iz “Mape puta“ za ukidawe viza za gra|ane BiH. Rije~ o misiji koja }e se baviti pitawima migracija i granica, a u BiH }e boraviti do 20. marta. Prve dvije misije eksperata Evropske komisije, koje su boravile u BiH po~etkom marta, bavile su se analizom ispuwavawa uslova iz “Mape puta“ koji se odnose na bezbjednost dokumenata, biometrijske paso{e i pitawa koje se ti~u javnog reda i bezbjednosti. Eksperti su odr`ali i sastanke na kojima su razmatrana pitawa borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, trgovine qudima i drogom, kao i saradwu agencija za provo|ewe zakona unutar BiH, ali i sa me|unarodnim institucijama.

BAWA LUKA - Na konkurs koji je raspisan u febru aru za pred sje dni ka Vrhovnog suda Republike Srpske javili su se sada{wi predsjednik @elimir Bari} i sudije Zlatko Kulenovi}, Jadranka Stani{i} i Senad Tica, kao i advokat Mirko Dabi}. Prema podacima koje je “Glas Srpske“ dobio iz Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta BiH (VSTS), najvi{e kandidata - wih 12 - prijavilo se za funkciju glavnog tu`ioca Tu`ila{tva RS, ~iji je mandat {est godina. To su @elimir Bari}, repu bli ~ki tu `i lac Ne nad Vrawe{, v. d. predsjednika bawolu~kog Okru`nog suda Ma ri ja Ani ~i}-Zgowanin, predsjednica krivi~nog odje-

qewa ovog suda Daniela Milovanovi}, sudije ovog suda Dragan A}i} i Sr|an Forca, glavni okru`ni tu`ilac u Bawoj Luci Vitomir Soldat i wego vi za mje ni ci Ve sna Antoni} i Sead @eri}, speci jal ni tu `i lac Ma hmut [vraka, advokat Dragica Glu{ac i sudija Okru`nog suda u Bijeqini Petar Radovanovi}.

OD APRILA kre}e intervjuisawe kandidata
Funkciju glavnog republi~kog tu`ioca sada obavqa Amor Buki} koji se nije javio za ponovni izbor. Deset kandidata prijavilo se za funkciju glavnog tu`ioca Okru`nog tu`ila{tva u Bawoj Luci. To su Vitomir Soldat, Sead @eri}, zatim okru`ni tu`ioci u ovom tu-

`ila{tvu Branko Bjelajac i Sini{a Vrawe{, specijalni tu `i lac Slo bo dan ]e li}, predsjednik Posebnog odjeqewa u bawolu ~kom Okru `nom sudu @elimir Lepir, predsjednik krivi~nog odjeqewa u bawolu~kom Osnovnom sudu Milenko Mileki} i sudije ovog suda Spasen Keleman i Dragan Uletilovi} i advokat Dragica Glu{ac. Kan di da ti za gla vnog okru `nog tu `i oca u Bi jeqini su Novak Kova~evi} koji sada obavqa tu funkciju, zatim okru`ni tu`ioci Neboj{a Jovanovi} i Marko Zeki}, a javili su se i Petar Radovano vi}, Dra go mir Du mi} i Drago Vi{wi}. Na konkurs za glavnog okru`nog tu`ioca u Trebiwu konkurisali su sada{wi glavni tu`ilac Slobodanka Ga}anovi} i okru`ni tu`ilac Obrad Raj~evi}.

Por tpa rol VSTS BiH Marjana Popovi} je pojasnila da liste kandidata za pojedine funkcije nisu kona~ne jer postoji “mogu}nost pro{irene aplikacije“.

Federacija BiH
Konkurs je bio raspisan i za najvi{e pravosudne funkcije u Federaciji BiH. Za predsjednika Vrhovnog suda FBiH javio se Amir Jagawac koji sada obavqa tu funkciju. Kandidati za glavnog federalnog tu`ioca su sada{wi glavni tu`ilac Zdravko Kne`evi}, Nedim Dobojli}, Slavko Pavlovi}, Branko [qivar, Sead Temim, Midhat Hoxi}, Drago Vi{wi} i Petar Radovanovi}.

Odlukom Miroslava Laj~aka, odlaze}eg visokog predstavnika u BiH
SARAJEVO - Odlaze}i visoki predstavnik u BiH Miroslav Laj~ak donio je od-

Kancelarija visokog predstavnika

Vra}ena dokumenta za 15 osoba
luku o vra}awu putnih isprava za 15 od 93 osobe kojima su ti dokumenti oduzeti 10. jula 2007. godine u ciqu spre~avawa opstrukcije procesa provo|ewa Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Debate o zadacima BiH na putu ka EU
SARAJEVO - Nevladine organizacije iz BiH organizova}e u naredna tri mjeseca u deset gradova javne debate, na kojima }e predstavnici gra|anskog dru{tva i mladih iz svih di je lo va BiH ras pravqati o zadacima koje je BiH prihvatila i mora ispuni ti na pu tu ka Evrop skoj uniji. - Prva de ba ta }e bi ti odr`ana u Mrkowi} Gradu, 19. marta, uz u~e{}e ambasadora ^e{ke u BiH Jir`ija Kudele - saop{teno je iz OHR-a. Pokroviteqi ovog doga|aja su ~e{ko predsjedni{tvo EU i specijalni predstavnik EU u BiH, u saradwi sa Direkcijom za evropske integracije, prenijela je Srna

REAKCIJE
Izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi}, ka`e, a prenijela je Srna, da je Laj~akova odluka o vra}awu putnih isprava pokazala da je wihovo oduzimawe bilo pogre{no i nezakonito. Predsjednik SP Petar \oki} izjavio je da je Laj~ak odluku o vra}awu putnih isprava trebalo da pro{iri na ve}i broj lica. Predsjednik SDS-a Mladen Bosi} ka`e da je ta stranka od Laj~aka o~ekivala da poni{ti sve svoje ranije odluke i odluke svojih prethodnika.

OHR NIJE saop{tio imena
Portparol OHR-a Mario Brki} ka`e da OHR ne}e saop{tavati imena osoba kojima su vra}ene putne isprave i li~ne karte. U odluci, koja je objavqena na sajtu OHR-a navedeno je da je visoki predstavnik, nakon pa`qivog razmatrawa i kon-

sultacija, “zakqu~io da vi{e ne postoje razlozi za oduzimawe putnih isprava ovim osobama“. Visoki predstavnik je prilikom oduzimawa dokumenata 2007. godine naveo da se te osobe nalaze pod istragom u vezi sa slu~ajevima ratnih zlo~ina i zbog u~e{}a u mre`ama koje poma`u bjeguncima optu`enim pred Ha{kim tribunalom. Laj~ak je tada na zahtjev Ha{kog tribunala smijenio i zamjenika direktora policije RS za obuku Dragomira Andana. G. M.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 3

Vlada RS o realizaciji mjera za ubla`avawe krize
BAWA LUKA - Vlada Republike Srpske danas }e na posebnoj sjednici razmatrati Informaciju o realizaciji Mjera za ubla`avawe negativnih efekata svjetske ekonomske krize na RS, saop{teno je iz Vlade RS. Sjednici bi trebalo da prisustvuju predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanovi} i predsjednik Narodne skup{tine Republike Srpske Igor Radoji~i}. @. Do.

Premijer RS Milorad Dodik sastao se sa predstavnicima Vlade Rusije

Vijesti
Vije}e naroda RS

Govorili smo i o nizu pitawa, ne samo u vezi sa energetikom nego i sa razvojem bankarskih odnosa i drugim investicijama koje Rusi planiraju u Republici Srpskoj, rekao Dodik
FOTO: VLADA RS

Zajedni~ki projekti Srpske i Rusije

Izja{wavawe
BAWA LU KA - Vi je }e naroda Republike Srpske saop{tilo je ju~e da }e danas razmatrati amandmane na Ustav RS koje je Narodna skup {ti na Srpske usvojila pro{le sedmice. Bo{waci su se ranije izjasnili da su za wih sporni amandmani o prenosu nadle`nosti sa RS na BiH i onaj kojim se utvr|uje da je Bawa Luka glavni grad Republike Srpske. @. Do.

Parlament BiH

Rasprava o Zakonu o advokaturi
SARAJEVO - O Prijedlogu za ko na o advo ka tu ri BiH, ~iji je predlaga~ Savjet mi nis ta ra da nas }e raspravqati Ustavnopravna komisija Predstavni~kog do ma Par la men ta BiH. Ovaj prijedlog nije imao podr{ku parlamentara ca iz RS, jer pre ma wiho vom obja{wewu, on zna~i ponovni prenos nadle`nosti sa entiteta na BiH. @. Do.

Kontrola OBA-e

Izvje{taj o `albama
Sastanak zvani~nika Srpske i Rusije u Be~u PI[E: @EQKA DOBRI] zeljkad@glassrpske.com

BE^ - Pre mi jer Re pu blike Srpske Milorad Dodik dogovorio se ju~e u Be~u sa pred sta vni ci ma rus ke Vlade da naredne sedmice bude formirana radna grupa, koja }e utvrditi koji su to projekti u kojima Rusija i Srpska mogu da sara|uju. - Najprije treba da uradimo studije o saradwi. Od izuzetne je va`nosti ~iwenica da sam se sastao sa zamjenikom premijera Ruske Federaci je Igo rom Se ~i nom i ministrom energetike Ruske

Federacije Sergejom [matkom i to je bio uspje{an sastanak koji }e donijeti dobro Srpskoj - rekao je Dodik. Tokom ju~era{weg susreta u Be~u Dodik se, osim sa Se~inom i [matkom, sastao sa predstavnicima Ne{ ekonom banke i ruske dr`avne elektroenergetske kompanija “InterRao“. - Govorili smo i o nizu pi tawa, ne sa mo u ve zi sa energetikom nego i sa razvojem bankarskih odnosa i drugim investicijama koje Rusi planiraju u Republici Srpskoj - rekao je Dodik.

Sagovornici su razgovarali i o dosada{woj saradwi Rusije i Republike Srpske.

RADNA GRUPA bazira}e se na energetskim projektima
- Razmijewena su iskustva o saradwi na dosada{wim projektima u Srpskoj, pri va ti za ci ji Ra fi ne ri je nafte Brod i Fabrike uqa u Modri~i, te je konstatovano da je taj projekat uspio - rekao je Dodik. On je dodao da }e radna

grupa svoju analizu bazirati prvenstveno na energetskim projektima, odnosno na izgradwi hidro i termoelektrana u RS. U radnoj grupi Republiku Srpsku zastupa}e ministar industrije, energetike i ru dar stva Slo bo dan Pu ha lac, a rusku Vladu ministar energetike Sergej [matko. Se ~in je to kom ju ~e ra{weg sastanka istakao da je ruska Vlada zainteresovana za daqe ulagawe ruskih investitora u Srpsku i daqu ekonomsku i politi~ku podr{ku RS.

Pozdravi
Igor Se~in prenio je ju~e Miloradu Dodiku pozdrave predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva i premijera Vladimira Putina i iskazao interes da u {to skorije vrijeme posjeti Srpsku. Dodik je zahvalio Se~inu na dosada{woj podr{ci Srpskoj, pozvav{i ruske investitore da u duhu dobre dosada{we saradwe i daqe ula`u u projekte u RS.

SARAJEVO - Zajedni~ka Komisija za nadzor nad radom Obavje{tajno-bezbjednosne agencije (OBA) u utorak }e razmatrati aktuelnu bezbjednosnu situaciju u BiH. Na dnevnom redu Komisije na}i }e se informacija OBA-e o ovom pitawu. ^lanovi komisije }e ra zma tra ti iz vje {taj gla vnog in spe kto ra o osnovanim `albama podnesenim OBA-i za drugu polovinu 2008. godine.

Mostar

Pet godina od nametawa Statuta
MOSTAR - Mostar je ju~e obiqe`io pet godina otkako je tada{wi visoki predstavnik u BiH Pedi E{daun nametnuo Statut gra da, ko jim je Mos tar tre ba lo da pos ta ne uje diwen grad, prenosi Srna. E{daun je ukinuo tada{wih {est gradskih op{tina, napravqena je jedin stve na grad ska administracija, a veliki broj paralelizama koji su do tada postojali u gradu na Neretvi su ukinuti.

Protest 6.000 policajaca u Bugarskoj
SOFIJA - Skoro 6.000 policajaca protestovalo je ju~e u bugarskoj prijestonici Sofiji, tra`e}i od vlade pove}awe plata za 50 odsto i poboq{awe radnih uslova, javila je Beta. Policajci iz cijele zemqe u~estvovali su u protestnoj {etwi centrom Sofije, ma{u}i zastavama i uzvikuju}i “Bugarska“. Oni su ispred parlamenta postavili mrtva~ki sanduk u kome je bio transparent sa natpisom “Ministarstvo unutra{wih poslova“. - Ovo je na~in da Bugari i evropska javnost postanu svjesni na{e situacije - rekao je Valentin Popov iz novoosnovanog policijskog sindikata.

Ruski bogata{i moraju da plate "moralni dug"
MOS KVA - Rus ki pred sje dnik Dmitrij Medvedev pozvao je ju~e bogate ruske biznismene da plate “moralni dug“ dru{tvu tokom ekonomske krize, prenijele su agencije. - Mo`da se nigdje u svijetu biznis nije razvijao tako brzo kao u na{oj zemqi - rekao je Medvedev u intervjuu ruskoj dr`avnoj televiziji. On je dodao da su qudi u Rusiji sticali velika bogatstva za veoma kratko vrijeme i dodao da je “vrijeme da se taj dug, moralni dug, vrati jer je kriza test zrelosti“.

Poginulo ~etvoro turista u Jemenu
SANA - Jedan Jemenac i ~etvoro turista, za koje se vjeruje da su iz Ju`ne Koreje, poginuli su u eksploziji u jednom turisti~kom mjestu u Jemenu. Neimenovani jemenski zvani~nik rekao je da su vlasti pokrenule istragu da bi se otkrili po~inioci napada u ju`noj provinciji Hadramut. Eksplozija je odjeknula na putu kojim su turisti prolazili svojim vozilima, rekao je taj zvani~nik Rojtersu. Kako prenosi Tanjug, u januaru 2008. godine dvoje turista iz Belgije poginulo je u napadu za koji su optu`eni ekstremisti povezani sa “Al-Kaidom“.

4 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: M. RADULOVI]

Komentar dana
Pi{e: @eqka DOBRI]

ERLER odbio da autorizuje tekst

Stari na~in rada u {kolama, gdje su jo{ kreda i spu`va osnovni {kolski pribor, a kwige obimne i nezanimqive, uzimaju svoj danak. Ve} sada je Me|unarodni istra`iva~ki centar iz Bos ton ko leya, ocjewuju }i obra zo vna pos ti gnu }a, do{ao do podatka da je znawe |aka iz BiH ispod me |u na ro dnog pro sje ka, Istra`ivawe naro~ito iz matematipokazalo da ke, geografije, biologije, dobro fizike i hemije. Is tra `i vawe je po ka opremqene zalo da dobro opremqene {kole poha|a {ko le po ha |a za ne zanemarqiv marqiv broj |aka, a da su broj |aka, a da nas ta vni ci u BiH me |u su nastavnici naj sta ri ji ma u svi je tu, u BiH me|u kao i da se tek polovina najstarijima wih kvalitetno priprema za nastavu. u svijetu, kao Na{i |aci, za razliku i da se tek od vr{waka u dru gim polovina wih zemqama, na ~a so vi ma kvalitetno samo slu{aju predavawa, priprema za a mnogo mawe izvode eknastavu sperimente. Ko je kriv i ku da nas to vodi? Kriv nije niko, i krivi smo svi. Profesori, roditeqi, politi~ari. Svako brine svoju brigu i nema vremena, a pravdaju se nema novca za korjenite promjene u {kolstvu. Porazna je ~iwenica da sutra ne}emo svijetu mo}i da ponudimo ideje, znawe i novine kada nam djeca ima ju lo {e i osno vno znawe. Moz go ve }e mo mo ra ti da uvo zi mo, da ih pla }a mo “su vim zla tom“, a na{a djeca }e muku mu~iti da na|u posao, jer privatnom sektoru koji nadire neznalice ne}e trebati. Problem je {to djeci nudimo premalo, jo{ smo na ni vou su ve te ori je ko ju mo gu da na u~e, ali bez pra kti ~nog do ka zi vawa, zakqu~i vawa i ek spe ri mentisawa, znawe im je tanko. Samo nekolicina je dobila mogu}nost da ide na razmjenu |aka i studenata u neku stranu zemqu, malo ko ji ro di teq ima novca da ula`e u kva li te tno znawe svoje djece i ve}ina se uzda u {kolski sistem. Na`alost, mladi u~iteqi i profesori, koji su tek iza{li sa fakulteta i imaju {ta novo da ponude, ne mogu da se zaposle dok stari ne odu u penziju... U {kolstvu o~igledno imamo za~arani krug koji se ne mo`e razbiti bez korjenitih promjena, stru~nog usavr{avawa predava~a, savremene opreme, vi{e egzak tnog ne go te orij skog obra zo vawa i vi {e brige dru{tva nego {to je ima sada.

Znawe

Gernot Erler uslikan za vrijeme intervjua

Demanti “Nezavisnih novina“ na saop{tewe iz wema~ke ambasade

Ne ulazimo u razloge zbog kojih je ata{e za {tampu wema~ke ambasade saop{tila da Erler nije dao intervju za “Nezavisne novine“, {to otvara i pitawe kome je, u stvari, zasmetalo to {to je izjavio, saop{tila redakcija ovog lista
ugledu lista i wegovog novinara Dejana [ainovi}a, BAWA LU KA - Ne gi - zbog ~e ga tra `i mo ja vno rawem ~iweni ce da je izviwewe. Na ve de no je to u ju ~e dr`a vni mi nis tar u Mi nistarstvu spoqnih poslo- ra{wem saop{tewu “Nezava Wema~ke Gernot Erler vi snih no vi na“ po vo dom dao intervju za “Nezavisne demantija wema~ke ambasade novine“ wema~ka ambasada u Sarajevu da je Erler dao je na ni je la ve li ku {te tu intervju ovom listu. - “Nezavisne novine“ razmatraju i druge pravne mjere s ciqem za{tite ugleda lista, ali i novinarske profesije u cjeAudio-zapis lini - saop{teno je iz ovog lista. “Nezavisne novine“ su saop{tile da }e Wema~ka obavijestiti i wema~ke medije i udruam b a sa da u Sa `ewa novinara o ovom doga|aju, a fotorajevu demantografije i audio-zapis sa intervjua va la je da je javnosti su dostupni na adresi Er ler dao in http://www.nezavisne.com/var/dokumenter vju “Ne za vi ti/mp3/Gernot-Erler-inter.MP3. snim no vi na ma“,
PI[E: @EQKA DOBRI] zeljkad@glassrpske.com

Nanesena {teta listu i novinaru
jer “da jeste, sadr`avao bi i izjave koje je Erler davao prethodnih dana medijima u BiH“.

“NEZAVISNE” razmatraju i druge pravne mjere
Er ler je u in ter vjuu za “Ne za vi sne no vi ne“ objavqenom 14. marta izjavio da Wema~ka nije zadovoqna na~inom podno{ewa izvje{taja SIPA Tu`ila{tvu BiH protiv premijera RS i nekoliko osoba iz RS i da neko mo ra sno si ti posqedi ce zbog toga. On je rekao i da je jako lo{e kada se to de{ava u takvim institucijama, koje djelimi~no stoje pod kontrolom i pod uticajem OHR-a i me|unarodne zajednice, koje se

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a
O~ekujemo da }e budu}i visoki predstavnik Valentin Incko uva`avati realnost u BiH i nastaviti da radi na ispuwewu preostalih ciqeva koje je postavio PIC.

mo ra ju po se bno strik tno dr`ati pravila. - Ne ulazimo u motive i razloge zbog kojih je ata{e za {tampu wema~ke ambasade Ju li ja de Ku ve land iz da la saop{tewe da Erler nije dao intervju za “Nezavisne novine“, {to otvara i pitawe kome je, u stvari, zasmetalo to {to je Erler izjavio - saop{teno je iz “Nezavisnih novina“. U saop{tewu ovog lista navode i da je [ainovi} intervju sa Erlerom obavio na wema~kom jeziku, a razgovoru je prisustvovao i ambasador Wema ~ke u BiH Jo akim [mit. [ainovi} ih je upitao da li `ele da autorizuju pre ve den in ter vju, {to su oni odbili, uz obja{wewe da nije potrebno.

Zbog nepla}awa poreza u tri kladionice u Republici Srpskoj

Duguju vi{e od 1,6 miliona KM
BAWA LUKA - Poreska uprava Republike Srpske je zbog nepla}awa poreza pokrenula proces prinudne naplate, odnosno po~ela zapqenu imo vi ne i blo ka du ra ~u na kla di oni ca “Bet {op“ i “Milenijum sport“ iz Trebiwa, kao i “Derbi gejms“ sa Pala, rekao je v. d. direktora Poreske uprave Mile Banika. Po visini dugova, prvo mjesto na listi poreskih du`nika zauzima kladionica “Milenijum sport“ koja duguje ukupno 683.857 maraka, zatim “Derbi gejms“ koja duguje 534.786, dok je na tre}em mjestu kladionica “Bet {op“ sa dugom od 436.945 maraka.

Sefer Halilovi}, lider BPS-a
O~ekujem da Incko primjewuje bonska ovla{}ewa, a ako ih ne}e primjewivati, nije trebalo ni da dolazi.

BLOKADA ra~una tri kladionice
- Pomenute kladionice za je dno du gu ju vi {e od 1.500.000 kon ver ti bil nih maraka. Jedan poreski obveznik koji duguje 908.277 mara ka po dnio je zah tjev za

re pro gra mi rawe, odno sno pla}awe duga u ratama i ovaj zahtjev rje{ava Ministarstvo finansija RS - istakao je Banika. On je rekao da Zakon o poreskoj upravi ne predvi|a mje re pri vre me ne za bra ne obavqawa djelatnosti zbog nepla}awa poreskog duga. - S obzirom na to da se koncept oporezivawa zasniva na samoprijavqivawu obaveza poreskih obveznika, tako je i u slu~aju privre|ivawa igara

na sre}u i zabavnih igara. Na osnovu podnesenih prijava za ovu vrstu poreza i izvr{enih kon tro la od stra ne na {ih inspektora, utvr|uje se da li su poreski obveznici izmirili svoje obaveze po osnovu poreza od prire|ivawa igara na sre}u. U slu~aju da nisu Poreska uprava na osnovu kona ~nog, odno sno iz vr{nog rje {ewa po kre }e pos tu pak prinudne naplate - naglasio je Banika. M. ^.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 5

Svjedoku za “Dreteq“ smawena kazna i ponu|eni boqi uslovi

Leo Plo~kini} o osnivawu logora "Musala"

Buquba{i}a mawom kaznom "u}utkali"
Za Ediba Buquba{i}a “isposlovana“ jedinstvena niska kazna uz odobrewe kori{}ewa slobodnih vikenda, pod uslovom da “o logoru Dreteq ne pri~a previ{e“
FOTO: GLAS SRPSKE

@ili} dobio naredbu od Silajxi}a
MOSTAR - Predsjednik nevladine organizacije “Kroacija libertas“ iz Mostara Leo Plo~kini} izjavio je ju~e Srni da su predstavnici SIPA-e i Tu`ila{tvo BiH ispitali Edhema @ili}a, nekada{weg upravnika logora Musala u Kowicu, u vezi sa krivi~nom prijavom za ratni zlo~in koju je ova organizacija podnijela protiv bo{wa~kog ~lana Predsjedni{tva BiH Harisa Silajyi}a. - Prema na{im informacijama, @ili} je potvrdio da je dobio dvije pisane naredbe od Silajyi}a i to jednu o osnivawu logora za nebo{wake Musala i drugu o imenovawu na mjesto upravnika - naglasio je Plo~kini}. On je dodao da je SIPA uzela kopije ove dvije naredbe koje su, Tu`ila{tvo i Sud BiH dobili jo{ iz Haga 2006. godine. - Tu`ila{tvo BiH je ranije od Haga dobilo svu dokumentaciju, ali o~ito ne postoji voqa da ti zlo~ini budu procesuirani. U Tu`ila{tvu i Sudu BiH nema niti jednog Hrvata, te slobodno zakqu~ujemo da ove institucije, kojima bez pariteta, konsenzusa i rotacije doslovno upravqaju Bo{waci, nemaju snage da se suo~e sa zlo~inima koje je po~inio bo{wa~ki vojno-politi~ki vrh - ocijenio je Plo~kini}.

Uhap{eni
U BiH jo{ uvijek niko nije uhap{en za zlo~ine po~iwene u logoru za Srbe “Dreteq“, dok je u Norve{koj ve} presu|eno Mirsadu Repku za zlo~ine po~iwene u tom logoru. Repak je progla{en krivim za 11 ta~aka protivpravnog li{avawa slobode. U Norve{koj su za ratni zlo~in iz zemaqa nastalih raspadom Jugoslavije uhap{eni jo{ dr`avqanin BiH Sakib Dautovi}, koji ~eka odluku o deportaciji ili su|ewu, te dr`avqanin Hrvatske Damir Sireta, koji ~eka izru~ewe. se Ab dulah Si dran - ka`e Buquba{i}. On dodaje da sada ne mo`e negirati sve ono {to je re kao u me di ji ma, te kao svjedok norve{kog dr`avnog tu `i la{ tva u “pre dme tu Dreteq“, ali da }e “ubudu}e razmisliti o ~emu }e govoriti“. Portparol Tu`ila{tva BiH Bo ris Gru be {i} ju ~e nije odgovarao na telefonske pozive. BiH pokrenulo je istragu u tom predmetu, Buquba{i} je jedan od osumwi~enih, ali jo{ uvi jek ni je po di gnu ta ni je dna op tu `ni ca. On je “Glasu Srpske“ ranije izjavio da je li~no u~estvovao u likvidaciji logora{a Bo`e Balabana po nare|ewu pretpostavqenih. Buquba{i} je bio svjedok norve{kog dr`avnog tu`ila{tva u tom predmetu na sud skom pro ce su Mir sa du Rep ku odr`a nom u Nor ve {koj. Okru`ni sud u Oslu, u prvom su|ewu za ratne zlo~i ne u Nor ve {koj po sli je Drugog svjetskog rata, u decembru pro{le godine osudio je biv {eg pri pa dni ka HOS-a Mir sa da Rep ka na pet godina zatvora i isplatu 100.000 maraka `rtvama zbor ra tnog zlo ~i na po ~iwenog u “Dretequ“.

Srpski logora{i Posavine

Istinu o logorima na vidjelo
[AMAC - Logora{i Posavine istakli da je krajwe vrije me da is ti na iza |e na vidjelo i da se procesuiraju zlo~inci koji su komandovali lo go ri ma i za tvo ri ma u Oyaku, Ora{ju i Brodu. Prema wihovim rije~ima, kroz te logore pro{lo je vi{e od hiqadu nedu`nih Srba, me|u kojima je bilo i djece od deset go di na, a u wima je silovano 360 `ena. Logora{i su mu~eni, prebijani, ubijani, a mnogi se jo{ uvijek vode kao nestali, a Sud BiH opstrui{e prijave. Predsjednik Bora~ke organizacije [amac Lazar Blagojevi} je iznio niz doga|aja o zlo~inima nad Srbima u Posavini. Istakao je da je Bo`o Mitrovi} `iv zapaqen u svojoj ku}i u Brvniku, da je te{ko rawena djevojka Gordana Pavlovi} bombom uo~i rata, da su iz Hrvatske pucali na srpske ribare na Savi, da je kamionima oru`je dovo`eno preko mosta u [amac i dijeqeno nesrpskom stanovni{tvu... V. A.

Logor "Dreteq" PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

BAWA LUKA - Svjedoku zlo~ina izvr{enih nad Srbima u logoru “Dreteq“ 1992. godine Edibu Buquba{i }u, ko ji du go go di{wu ka znu za tvo ra zbog ~e tvo rostrukog ubistva slu`i u KPZ Zenica, ta kazna iznena dno je vi {es tru ko sma wena u zamjenu za }utawe u “predmetu Dreteq“. Od izvora bliskog vrhu Tu `i la{ tva BiH “Glas Srpske“ saznaje da je “isposlovana“ jedinstvena kazna za Buquba{i}a, tako da bi on za pet ili {est godina trebalo da se na|e na slobodi. Sam Buquba {i} to ne negira dodaju}i da “jo{ nije 100 odsto na~isto o ~emu je rije~“. - Sada sam prvi put dobio slo bo dne vi ken de, odnosno izlazak iz zatvora subotom i nedjeqom. Aktuelizovana je i pri~a o snimawu fil ma po mo joj kwizi “Za {to sam ubio oca”, a tog posla prihvatio

@albeno vije}e Ha{kog tribunala

Izricawe presude Mom~ilu Kraji{niku
HAG - @albeno vije}e Ha{kog tribunala izre}i }e utorak, 17. marta, presudu nekada{wem predsjedniku Narodne skup{tine Republike Srpske Mom~ilu Kraji{niku, javio je ju~e dopisnik Srne iz Haga. Pretresno vije}e je 27. septembra 2006. godine Kraji{nika proglasilo krivim i osudilo ga na 27 godina zatvora, ali su `albu na presudu podnijeli i optu`eni i tu`ila{tvo. Kraji{nik je u `albi naveo da je od po~etka svog politi~kog djelovawa bio posve}en o~uvawu mira u BiH i postizawu prihvatqivog politi~kog rje{ewa.

PRVI put dobio slobodne vikende
Buquba{i} je jo{ prije rata u BiH osu|en na 34 godi ne za tvo ra zbog ubis tva svog oca i jo{ tri osobe. U ratu nije izdr`avao zatvorsku kaznu nego je bio anga`ovan u Armiji RBiH kao ofi cir pri pa dnik Hrvat skih oru`anih snaga (HOS). Po ~et kom 1992. go di ne bio je zamjenik komandanta lo go ra za Srbe “Dre teq“ kod ^apqine. Tu`ila{tvo

Vladan Bati}

Abolicija Holandije za Srebrenicu
Edib Buquba{i}

Zahtjevi bo{wa~kih udru`ewa u Bratuncu

Memorijalni objekat pored {kole
BRA TU NAC - Pred sta vnici fondacije “Bratunac, mezar je 92“, te bo{wa ~kih udru `ewa, ko ja u Bra tun cu okupqaju porodice stradalih Bo{waka i logora{a o~ekuju da }e Ministarstvo prosvjete i kulture RS dozvoliti da se pored Osnovne {kole “Branko Radi~evi}“ izgradi memorijalni objekat i u Monografiju ove {kole Mla|enovi} uvrsti ratni period. Ovo je “Glasu Na~elnik Bratunca Nedeqko Mla|enovi} Srpske“ rekla sepodsjetio je da je lokalna skup{tina, prije dvije godine, odredila u Veqacima lokaciju za kretar fondacije sahranu stradalih identifikovanih Bo{waka, Hiba Rami}, koja te da je na tom mjestu ure|ena infrastruktura tvrdi da je to, izme |u os ta log, i urbanisti~kim planom predvi|en zakqu~eno na progra|evinski objekat za vjerske obrede. {logodi{wem sastanku u Bratuncu, kojem su 16. maja, osim predstavnika zainteresovanih bo{wa~kih udru`ewa, prisustvovali ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi} i direktor {kole Jovan Nikoli}. tarstvo prosvjete i kulture RS. Nikoli} ka`e da mu jo{ nije poznat stav resornog ministarstva, kada je u pitawu obiqe`a vawe 11. ma ja, go di{wice stradawa Bo{waka, ali da }e vi{e informacija imati poslije dana{weg razgovora u Bawoj Luci, na koji ga je pozvao Kasipovi}. U Ministarstvu prosvjete i kulture RS ju~e nisu mogli da potvrde da li su dobili zvani~an zahtjev za izgradwu memorijalnog objekta. K. ]. BEOGRAD - Poslanik Demohri{}anske stranke Srbije u Skup{tini Srbije Vladan Bati} najavio je ju~e da }e parlamentu uputiti prijedlog rezolucije kojom bi se Holandija abolirala od odgovornosti za doga|aje u Srebrenici, prenosi Beta. Ba ti} je u pisa nom saop {tewu dostavqenom medijima ocijenio da bi to dovelo do promjene stava Holandije po pi tawu evrop ske bu du }nosti Srbije. - Vrijeme je da priznamo da su neki na{i sunarodnici u na{e ime po~inili zlo~in u Srebrenici i da za wega ne mogu biti odgovorni Holandski bataqon i Holandija naveo je Bati}.

DANAS sastanak Kasipovi}a i Nikoli}a
Rami}eva tvrdi da je Kasipovi} obe}ao da }e {tampawe ta kve mo no gra fi je {kole finansirati Minis-

6 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE

Dovoqno obaveznih vakcina za djecu

Dru{tvo
“Novi rudnici Qubija“

BAWA LUKA - Vakcina protiv tuberkuloze, hepatitisa B, difterije, tetanusa i pertuzisa, dje~ije paralize, hemofilus influence B, morbila, rubeole i parotitisa koje se daju djeci po ro|ewu, u svim domovima zdravqa u Srpskoj ima dovoqno, istakli su u

Institutu za za{titu zdravqa RS. U slu~aju da imaju mawe koli~ine pojedinih vakcina, a da se procedura oko nabavke iskomplikovala, nabavqaju se interventne doze odnosno mawe koli~ine te vakcine do zavr{etka tendera. D. ].

Redovne plate za 700 zaposlenih
PRIJEDOR - Preduze}e “Novi rudnici Qubija - Mital stil“ ispla}uje redovno plate za 700 radnika. - Prosje~na plata u preduze}u je oko 760 maraka, {to je u visini republi~kog prosjeka - izjavio je predsjednik Sindikata “Novih rudnika Qubija“ Milanko Stojni}, isti~u}i da su radnici zadovoqni platama koje su znatno ve}e u odnosu na plate radnika u privredi. Dodao je da poslodavci u potpu nos ti pri mjewuju ko le kti vni ugo vor i da su pra va radnika za{ti}ena. - Najni`a plata u ovom preduze}u je 370 KM {to je tako|e vi{e u odnosu na najni`u platu u privredi koja je 350 maraka. Va`no je to da su plate redovne, ako se zna da ve}ina preduze}a jedva mo`e da isplati minimalac radnicima - rekao je Stojni}. Istakao je da za sada nema nagovje{taja da bi zbog ekonomske krize moglo do}i do umawewa plata. M. M.

Osnovan “Novi autotransport“

FOTO: GLAS SRPSKE

Vlada prekinula agoniju prevoznika
FOTO:S.TASI]

Gra|evinski radnici ~ekaju ponude

Jo{ ne mo`emo re}i u kojoj je mjeri kriza uticala na mawak posla. Cijena rada u gra|evinarstvu je ne{to ni`a u odnosu na lani i vjerovatno gra|evinci ~ekaju boqe uslove rada, rekao Zoran Grahovac
Autobuska stanica Prijedor PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Gra|evinari iz Srpske bez posla
- Ta da gra |e vi na ri po pravilu imaju mawe posla, a jo{ uvijek ne mo`emo re}i u kojoj je mjeri kriza uticala na mawak posla. Cijena rada u gra |e vi nar stvu je ne {to ni`a u odnosu na pro{lu godinu i vjerovatno gra|evinci ~ekaju boqe uslove rada. Postoje preduze}a koja jako us pje {no ra de i sa da, ali ima i onih koji nemaju posla. S obzirom na to da dozvo la vri je di od okto bra 2008. do oktobra 2009. godine, oni sigurno i kalkuli{u i ~ekaju povoqnije radne uslove - kazao je Grahovac.

Uprkos dozvolama za rad na wema~kom tr`i{tu

PRIJEDOR - Odluka Vlade Re pu bli ke Srpske o osnivawu preduze}a “Novi auto tran sport“ AD Pri je dor i o ulagawu 500.000 mara ka na ime nov ~a nog di je la osno vnog ka pi ta la, izlazak je iz vi{egodi{we ago ni je ovog pre vo zni ka, rekao je ste~ajni upravnik u ovom preduze}u Vojo Pavi~i}. Prema wegovim rije~ima, to je pobudilo nade radnika da }e se pre du ze }e, na kon ste~aja, potpuno oporaviti. - Odluku o osnivawu ovog akcionarskog dru{tva Vlada je donijela s ciqem da na imovini ste~ajnog du`nika

“Autotransport“ AD Prijedor osnuje novo preduze}e i obezbijedi prevoz putnika na registrovanim linijama - kazao je Pavi~i}. On je is ta kao da se nas tavqaju aktivnosti na sanaciji ovog preduze}a. - Sa~uvan je zna~ajan broj ra dnih mjes ta, tre nu tno je zaposleno 62 radnika od neka da{wih 180, ali us ko ro bi taj broj trebao biti i ve}i. Tokom ste~ajnog postup ka, re or ga ni zo va ni su auto bus ka sta ni ca, ser vis za putni~ka i teretna vozila, tehni~ki pregled vozila... - rekao je Pavi~i}. S. T.

Na~elnik Nevesiwa Branislav Mikovi}

BAWA LU KA - Gra |e vinska preduze}a iz Republike Srpske koja su dobila dozvole za rad u Wema~koj, trenutno nemaju mnogo posla, rekao je sekretar Udru`ewa za gra|evinarstvo u Privrednoj komori RS Zoran Grahovac. Gra ho vac je is ta kao da preduze}a iz RS, koja su ugovorila poslove na wema~kom tr`i {tu, tre nu tno do bro koriste dodijeqeni kontingent deta{mana, a to se posebno odnosi na monta`ere i izolatere. Ne {to lo {i je, za sa da ka`e, prolaze gra|evinari. Prema wegovoj ocjeni, jedan od glavnih razloga za to je zimski period.

OSTALA preduze}a u Wema~koj dobro posluju
Me|u preduze}ima koja su dobila deta{mane za rad u Wema~koj su preduze}a “SG in`ewering“ iz Bawe Luke, “Gipser“ iz Doboja, “Luka“ iz Bawe Luke i drugi.

MONTA@ERI
Grahovac je istakao da su za ovu godinu preduze}a iz RS dobila 666 deta{mana za rad u Wema~koj. Najvi{e dozvola dobili su monta`eri. - Za izvo|ewe gra|evinskih radova dodijeqeno je 213 deta{mana, 120 za izolaterske i 333 za monta`erske radove - istakao je Grahovac.

Direktor preduze}a “SG in`ewering“ Strahilo Suba{i} isti~e da se posqedice krize i te kako osje}aju. - Mi jo{ uvijek radimo i mi slim da }e mo us pje ti odr`a ti kon ti nu itet, ali vjerovatno sa ne{to ni`im cijenama. Cijena rada u gra|evinarstvu sigurno je pala za deset odsto, s tim da je i na {a ra dna sna ga u inos transtvu jeftinija i zaista je sve te`e poslovati - kazao je Suba{i}. U preduze}u “Gipser“ su potvrdili da trenutno ima mawe posla, kako ka`u, to je vjerovatno zbog vremenskih uslova. - Tre nu tno ta mo ima mo deset radnika i za sada nismo osjetili posqedice krize - ka`u u ovom preduze}u.

Radnici ne smiju na ulicu
NEVESIWE - Na~elnik op{tine Nevesiwe Branislav Mikovi} izjavio je poslije sastanka sa ministrom poqoprivrede Radivojem Brati}em u Bawoj Luci da radnici Fabri ke ste znih gla va u Ne ve siwu ko ja po slu je u sas ta vu “Svislajon industrija alata Trebiwe“ ne smiju na ulicu. Mikovi} je razgovarao i sa predsjednikom Konfederacije sindikata Republike Srpske Obradom Belenzadom. Wihovo zajedni~ko opredjeqewe bilo je da se mora prona}i rje{ewe prihvatqivo za radnike. - Nismo analizirali opravdanost inicijative ve}inskog vlasnika Rodoquba Dra{kovi}a za sporazumni raskid privatizacionog ugovora. On je najavio da }e investirati u neke nove proizvodne programe. To je u skladu i sa zahtjevima Sindikata nevesiwske fabrike i lokalne uprave da se pokrene bilo kakav posao koji bi obezbijedio pristojnu zaradu i trenutni nivo zaposlenosti - istakao je Mikovi}. S. K.

Za vozove 33 miliona evra
BAWA LUKA - Vlada Republike Srpske pokrenula je pro ce du ru kre di tnog za du `ewa od 33 mi li ona evra kod vlade [panije, kojim }e biti kupqeno pet savremenih vo zo va za po tre be “@eqeznica Republike Srpske“. Ovo je re kla por tpa rol Ministarstva saobra}aja i veza RS Radmila Koci}. - Talgo vozovi }e biti nabavqeni pre ma uslo vi ma FAD kredita, {to podrazumijeva kamatnu stopu od 1,25 odsto i veliki grejs period. Sve potrebne odluke su donese ne i pro sli je |e ne vla di [pa ni je. Sa da o~e ku je mo wihov odgovor i po~etak realizacije ovog projekta - istakla je Koci}eva.

Vlada RS radi na modernizaciji `eqezni~kog saobra}aja

URA\ENA studija modernizacije `eqeznica
Ona je dodala da se Vlada RS odlu~ila za nabavku ovih vagona, ne samo zbog povoqnih kreditnih uslova, ve} i zbog ~iwenice da je to bio

najlak{i na~in da se do|e do novih putni~kih vagona za ko ji ma je odu vi jek bi la velika potra`wa u “@eqeznicama RS“, kao i u susjednim `eqeznicama. - Osim toga, razvoj `eqezni~kog saobra}aja u regionu orijentisan je ka stvarawu jake `eqezni~ke mre`e ve}e propusne mo}i i sa boqim tehni~kim parametrima. Tako je pro{le godine u Solunu potpisan Memorandum o razvoju osnovne mre`e jugoisto~ne Evrope, kojim je pre-

dvi|eno da se nove pruge koje pripadaju ovoj mre`i grade za brzine ve}e od 160 kilome ta ra na ~as, {to je i krajwi ciq Vlade RS - naglasila je Koci}eva. Ona je istakla da je zbog toga ura|ena i studija modernizacije “`eqeznica“. - Krenu}e se u velike projekte obnove. Nastoja}emo da sve pruge ili bar ve}i dio, do isporuke Talgo vagona budu obnovqene - rekla je Koci}eva. D. ].

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 7

Udru`ewe psorijati~ara obiqe`ilo godi{wicu rada
BAWA LUKA - Udru`ewe psorijati~ara RS obiqe`ilo je proteklog vikenda u bawi “Kula{i“ kod Prwavora prvu godi{wicu rada. Predsjednik Udru`ewa dr Bogdan Zrni} istakao je veoma dobre rezultate rada i naglasio da }e u narednom periodu Udru`ewe imati jo{ vi{e aktivnosti da bi se {to uspje{nije rje{avali problemi oboqelih od psorijaze. Najavqeni su sastanci i predavawa u podru`nicama u Prijedoru (28. marta), Gradi{ci (25. aprila), Doboju (30. maja) i Trebiwu (27. juna). D. S.

Direktor {kole ne smije dozvoliti polazak |aka na ekskurziju ako autobus ne ispuwava uslove u pogledu tehni~ke ispravnosti, ako nema dovoqan broj sjedi{ta ili ako nije odgovaraju}e udobnosti
FOTO: GLAS SRPSKE

Na ekskurzije samo u novim autobusima

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

Vijesti
Bijeqina

Podjela dizela ratarima
BIJEQINA - Direktor Direkcije za robne rezerve Republike Srpske (RS) Ra do van Sa maryija izja vio je Srni da }e da nas po~eti podjela dizel goriva D2 poqoprivrednim proizvo|a~ima za proqe}nu sjetvu, dok }e podjele NPK 3X15 |ubriva po~eti 20. marta. - Rije~ je o 26.500 korisnika, a treba da bude podi jeqeno oko 8 681.000 li ta ra di ze la D2 i oko 19.600.000 kilograma NPK 3h15 |ubriva - naglasio je Samaryija.

Qubqana

Srbi ~ekaju status mawine
QUBQANA - Pred sje dnik Saveza srpskih dru{tava u Sloveniji Drago Vojvodi} izjavio je da jo{ nisu po~ele aktivnosti da Srbi u Slo ve ni ji bu du priznati kao nacionalna mawina, jer se “ma ti ce Srbi ja i Re pu bli ka Srpska nisu anga`ovale da to pitawe bude rije{eno“, prenijela je Srna.
U~enici moraju da imaju maksimalnu bezbjednost PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

SOBL

a ve zni su da pri li kom zakqu~i vawa ugo vo ra sa BAWA LU KA - Di re - agencijom koja organizuje ktori svih osnovnih i sred- prevoz |aka na ekskurziju wih {ko la u Srpskoj ob- zatra`e potvrdu da vozila koja }e se koristiti nisu starija od pet godina. Ovo je “Glasu Srpske“ rekla na~elnik OdjeNovi qewa za pred {kol sko va spi tawe i pravilnik osno vno obra zo vawe u Mi nis Ministarstvo prosvjete i kulture tar stvu pros vRepublike Srpske radi na pripremi je te i kul tu re novog pravilnika o izvo|ewu izleta, RS Du {ka Ra ekskurzija i {kole u prirodi koji bi dmanovi}. trebalo da bude donesen u maju ove Dodala je da godine. direktor treba da

zatra`i i dokaz o tehni~koj ispravnosti vozila, te tahografske ulo{ke za voza~e kako djecu ne bi vozilo lice koje je preumorno.

DO SADA nije bilo nepravilnosti
- Pravilnikom je predvi|e no i oba ve zno ra spi si vawe ten de ra za izbor naj po voqni jeg po nu |a ~a za izvo|ewe ekskurzije, a {kola je oba ve zna da na kon izbora turisti~ke agencije roditeqima dostavi kompletan program ekskurzije. Ro-

di teqi za tim da ju pi sa nu saglasnost na program, a novac upla}uju preko uplatnice - istakla je Radmanovi}eva. Istakla je da direktor {ko le ne smi je do zvo li ti polazak |aka na ekskurziju ako auto bus ne ispuwava uslo ve u po gle du te hni ~ke is pra vnos ti, ako ne ma do voqan broj sje di {ta ili ako ni je od go va ra ju }e udo bnosti. - Ministarstvu do sada nisu dostavqene primjedbe da neka od {kola nije ispo{tovala odredbu pravilnika o sta ros ti auto bu sa -

rekla je Radmanovi}eva. U agenciji “Sol Azur“ rekli su da organizuju samo apsolventske ekskurzije i da pri tome koriste iskqu~ivo autobuse koji nisu stariji od pet godina. U agen ci ji “Smiqi}“ istakli su da prije svakog kre tawa ek skur zi je oba vi jeste policiju koja obavqa kontrolu i da nikada nije utvr|ena neka nepravilnost. - Koristimo iskqu~ivo novije autobuse. Preko granice ne mogu da pre|u autobusi koji su stariji od pet go di na - re kli su u “Smiqi}u“.

Izbori za ~lanove Skup{tine
BAWA LUKA - Studentska or ga ni za ci ja Uni ver zi te ta u Bawoj Lu ci po zva la je ju ~e stu den te ovog Uni ver zi te ta da se prijave za u~e{}e na izborima za ~lanove Skup{tine SOBL-a ko ji }e bi ti odr`ani 31. marta. - Prijavqivawe kandidata po~iwe danas i traja}e do 26. marta, a bi}e od-r`ano u prostorijama SOBL-a, radnim danom od 10 do 12 ~asova, rekla predsjednik SOBL-a Radmila \evi}. M. ^.

BAWA LU KA - Pra va potro{a~a u RS svakodnevno se kr{e i sve je vi{e pritu`bi potro{a~a na trgovce i pru `a oce uslu ga, re kao je povodom 15. marta, Svjetskog da na po tro {a ~a, iz vr{ni direktor Udru`ewa potro{a~a “Plava sfera“ Qubo Jawi}. - Kr{ewa potro{a~kih prava, wih 40 koliko je evidentirano u protekloj godini uspje{no je rije{eno sa onima koji su ih prekr{ili. U 12 slu~ajeva potro{a~ nije bio u pravu, dok su 13

Brojne pritu`be na trgovce
pri go vo ra ri je {i li sa mi po tro {a ~i - is ta kao je Jawi}.

Ju~e obiqe`en Svjetski dan potro{a~a

Safet Halilovi}

POTRO[A^I ne poznaju svoja prava
Oko 60 odsto reklamacija odnosilo se na podru~je trgovine, deset odsto na tele ko mu ni ka cij ske uslu ge, dok se ostalih 30 odnosilo na podru~je energetike i komunalnih usluga, te na ostala pitawa prava potro{a~a na tr`i{tu.

- Naj ~e{ }i pri go vo ri na podru~ju trgovine odnosi li su se na ne is ti cawe cijene u skladu sa Zakonom o za{titi potro{a~a, ne~itke i nerazumqive deklaracije, prodaju prehrambenih proizvoda kojima je istekao rok trajawa - rekao je Jawi}. Kada su u pitawu ostale `albe, dodao je, naj~e{}e su se odnosile na slab napon elektri~ne energije, a problem je posebno izra`en u Lijev~u i ruralnom dijelu Bawe Luke. Pored ovih ~este pri mje dbe gra |a ni su

imali i na kvalitet stanova, visoke cijene hqeba, goriva i autobuskih karti. U Udru`ewu potro{a~a RS ka `u da vi {e od dvi je tre }i ne po tro {a ~a ne po -

zna je svo ja pra va, ko ja su kqu~ za poboq{awe, za{titu i rje {a vawe sva ko dne vnih i do bro po zna tih problema. M. ^.

Zahtjev za stipendirawe
SARAJEVO - Ministar za qudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} upu tio je Mi nis tar stvu finansija zahtjev za prenos 119.004 KM iz buyeta in sti tu ci ja BiH za sti pendirawe {est u~enika, 27 stu de na ta sa po dru ~ja op{tine Srebrenica. Pare su namijewene i za odra|ivawe pripravni~kog sta`a za 10 osoba , javila je Srna.

SASTANAK
Predstavnici potro{a~a ju~e su razgovarali sa predstavnicima malih trgovaca, a ciq sastanka bio je unapre|ewe saradwe potro{a~a i prodavaca, rekao je sekretar Pokreta potro{a~a RS Dragovan Petrovi}. - Prava potro{a~a u RS jo{ uvijek nisu na nivou na kom bi trebalo da budu, iako je, u posqedwe ~etiri godine bilo dosta napretka - rekao je Petrovi}.

8 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE

“Vodovod i kanalizacija“ Pale bez ve}ih investicija

Kroz RS
Odjeqewe za poqoprivredu

PALE - Paqansko preduze}e “Vodovod i kanalizacija“ ne planira ve}a ulagawa u toku ove godine, jer za investicije na pro{irewu vodovodne mre`e i ozbiqnije sanacione aktivnosti nema dovoqno finansijskih sredstava.
FOTO: S. [EKARA

Ovo je izjavio direktor ovog preduze}a Miladin Kova~, istakav{i da je primarna obaveza u postoje}im okolnostima kvalitetno odr`avawe postoje}ih kapaciteta. S. [.

Malo zainteresovanih za regres
GACKO - Prijave za regres za proqe}nu sjetvu u op{tini Gacko podnijelo je svega 10 poqoprivrednika, {to je mawe nego prethodnih godina - potvr|eno je u op{tinskom Odjeqewu za poqoprivredu. U ovom odjeqewu isti~u da su poqoprivrednici putem lokalnog radija bili blagovremeno informisani o podno{ewu pri ja ve za re gres, uz na po me nu da u okol nim op{tinama vlada daleko ve}e interesovawe za ovu vrstu pomo}i. Osim 10 individualnih poqoprivrednika, nijedno pravno lice nije podnijelo zahtjev za regres. Regres u nafti i vje{ta~kom |ubrivu za proqe}nu sjetvu obezbijedi}e Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

DUGORO^NI efekat fonda

“Ciqevi i snovi 2009“

Mladi biatlonci na Dvori{tima
PALE - Nordijski ski-centar Dvori{ta bi}e danas i sutra doma}in me|unarodnog takmi~ewa u biatlonu “Ciqevi i snovi 2009“, koje }e okupiti mlade takmi~are iz BiH, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Na takmi~ewu }e u~estvovati nekoliko desetina biatlonaca uzrasta do 17 godina, a tehni~ki organizator smotre je paqanski SK “Romanija“. S. [.
Vinko Radovanovi}

Vinko Radovanovi}, gradona~elnik Isto~nog Sarajeva

Formirawe fonda za razvoj privrede
Ove godine je po osnovu povrata kredita planiran priliv od oko 1.800.000 KM. Ukoliko bi se u cijeli proces ukqu~ile gradske op{tine i Vlada, stvorila bi se riznica za razvoj preduzetni{tva, rekao Radovanovi}
PI[E: SR\AN [EKARA srdjan.sekara@gmail.com

Bile}ko jezero

Penzionerima jeftinije pecawe
BILE]A - Penzioneri stariji od 65 godina i ratni vojni invalidi mo}i }e pecati na Bile}kom jezeru, pla}aju}i godi{we dozvole samo 20 KM, {to je znatno jeftinije nego za ostale ~lanove Sportsko-ribolovnog dru{tva “Bile}a“. To dru{tvo ovoga proqe}a poribqava}e rijeku Vrijeku, gdje }e ubaciti poto~nu pastrmku, i Bile}ko jezero {aranom i vjerovatno smu|em, koga do sada nije bilo u tim vodama. Odluke su donesene na godi{woj skup{tini dru{tva, koje je dobilo novi upravni odbor od 11 ~lanova, dok je za predsjednika ponovo izabran Obren Batini}. [. A.

PALE - S obzirom na to da je u ovoj godini planirano da se u gradski buyet slije novac po osnovu povrata kredita, koje je Isto~no Sarajevo pla si ra o po ra ni jim projektima, taj iznos bi mogao bi ti is ko ri{ }en za formirawe budu}eg kredi-

tno-investicionog fonda za razvoj malih i sredwih preduze}a. Ovo je rekao gradona~elnik Vinko Radovanovi}, koji vjeruje kako bi takav model do nio mo gu }nost za po boq{awe privrede. - Ove godine je po osnovu po vra ta kre di ta pla ni ran priliv od oko 1.800.000 KM.

Ukoliko bi se u cijeli proces ukqu~ile gradske op{tine pojedina~no i Vlada RS, mogla bi se stvoriti svojevrsna riznica iz koje bi se kvalitetno kreditirao razvoj preduzetni~kog sektora - smatra Radovanovi}.

UDRU@IVAWE {est op{tina
On isti~e da }e sa ovakvim prijedlogom iza}i pred gradske odbornike, te najavquje da je osnovna zamisao da se sredstva tro{e na na~in koji bi obezbijedio dugoro~niji efekat. - ^iwenica je da bi ulagawem ovih sredstava mogli rije{iti neka pojedina~na pitawa na poqu infrastru-

ZAPO[QAVAWE
Radovanovi} smatra da bi osnivawe fonda poboq{alo i stawe u oblasti zapo{qavawa. - Mnogim preduze}ima potrebna je podr{ka da bi opstali u aktuelnoj krizi i zadr`ali svoje radnike, tako da vjerujemo da bi se efekti postojawa kreditnoinvesticionog fonda vidjeli u o~uvawu postoje}ih i otvarawu novih radnih mjesta ka`e Radovanovi}.

Pale
POLICIJA Zabiqe`ene dvije saobra}ajne nesre}e, jedna u kojoj je lak{e povrije|eno jedno lice i druga koja je za posqedicu imala materijalnu {tetu na vozilima, dok nije bilo krivi~nih djela ni prekr{aja u oblasti javnog reda i mira. STRUJA Napajawe je uredno, nema prijavqenih kvarova, kao ni

najavqenih planskih iskqu~ewa struje. VODA Snabdijevawe potro{a~a vodom je uredno. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i paqanskog Doma zdravqa pregledano je osam pacijenata.

kture, ali tada bi bila i jednokratno potro{ena, dok bi kroz model kreditirawa razvoja malih i sredwih preduze}a situacija bila druga~ija, jer bi uspostavili sistem povrata, a potom i reinvestirawa u nove razvojne projekte - ka`e Radovanovi}. On veli da bi se formirawem fonda na nivou Isto~nog Sa ra je va pos ti gao i efekat optimalizacije op{tinskih sredstava. - Nema mjesta bojazni da bi neka od gradskih op{tina kroz takav pristup bila o{te}ena, niti da bi grad imao ekskluzivno pravo na tro{ewe sredstava, jer bi u upravi bili op{tinski predstavnici ka`e Radovanovi}.

Sportska dvorana u Berkovi}ima

Uskoro osnivawe novih klubova
BER KO VI ]I - Spor tska dvorana u Berkovi}ima, koja je otvorena krajem proteklog qeta, ve} je opravdala postojawe jer sport u toj op{ti ni kre }e uzla znom pu tawom. Pod wen krov su se uselili ~lanovi veoma uspje{nog Yudo kluba “Berkovi}i“, koji su do tada trenirali po privatnim ku}ama, a potom osnovci, sredwo{kolci i rekreativci iz tog mjesta. Ve} su formirane sekcije u vi{e sportova, pa se usko ro o~e ku je i osni vawe novih klubova. Dvoranom gazduje novoformirana ustanova “Berkovi}i sport“.

SPREMAJU vaskr{wi turnir
- Ve} smo organizovali novogodi{wi turnir u malom fudbalu uz u~e{}e ekipa iz Berkovi}a, Qubiwa, Stoca i Mostara. Spremamo i vas kr{wi tur nir u ma lom fudbalu. Kada su lo{i vremenski uslovi u dvorani treniraju i mladi fudbaleri istakao je di re ktor no vo for mi ra ne us ta no ve Ale ksandar Kunda~ina.

On navodi da u dvorani treniraju i igraju zvani~ne uta kmi ce i ru ko me ta {i “Iskre“ iz susjednog Stoca u Fe de ra ci ji BiH. Oni u

Stocu nemaju dvoranu, pa su krov na{li u dvadesetak kilometara udaqenim Berkovi}ima. [. A.

Isto~no Sarajevo
POLICIJA Tokom protekla 24 sata desilo se jedno krivi~no djelo u Fo~i, Javni red i mir naru{avan je u osam navrata. Desile su se tri saobra}ajne nezgode sa mawom materijalnom {tetom.

STRUJA Napajawe elektri~nom energijom je uredno. PORODILI[TE U Klini~kom centru Kasindo ro|eni su dje~ak i djevoj~ica.

VODA Snabdijevawe vodom je uredno.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 9

Prijedorski “Vodovod” dao 200.000 KM za 2.500 vodomjera
PRIJEDOR - Preduze}e “Vodovod” iz Prijedora izdvojilo je 200.000 KM za nabavku 2.500 novih vodomjera razli~itih profila, kao i za rezervne dijelove za ba`darewe starih. Direktor ovog preduze}a Vlado Reqi} najavio je da }e u naredne dvije godine potro{a~i vode u Prijedoru imati ispravne vodomjere koji }e o~itavati stvarnu koli~inu potro{ene vode. S. T.
FOTO: B. RADULOVI]

U Osnovnom sudu u Mrkowi} Gradu ima 18.160 predmeta

U vanparni~nom postupku od 1.456 rije{eno je 622 predmeta, a u izvr{nom referatu od 10.074 rije{eno je 2.584 predmeta, navela [ehi}eva
FOTO: GLAS SRPSKE

Dugovawa za RTV taksu zatrpala sud
U Pala~kovcima kod Prwavora

Qekari stigli u selo
PRWAVOR – Simboli~nim presijecawem trake ju~e su u Pala~kovcima na~elnik op{tine Prwavor Darko Toma{ i direktor Doma zdravqa Milijana Spasi} Lazarevi} otvorili ambulantu porodi~ne medicine. To je deseta ambulanta na seoskom podru~ju ove op{tine, a planira se izgradwa i opremawe sli~nih objekata u jo{ ~etiri mjesne zajednice. - Ovo je zna~ajan dan za Pala~kovce, jer je ~etiri godine duga inicijativa realizovana na zadovoqstvo stanovnika na{e mjesne zajednice. Zahvalni smo Domu zdravqa i op{tinskom rukovodstvu, jer }emo sada svakodnevno imati mogu}nost zdravstvene za{tite - rekao je predsjednik Savjeta mjesne zajednice ^edo Adamovi}. U Pala~kovcima u 580 doma}instava `ivi oko 2.300 stanovnika. B. R.

Javna rasprava u Lakta{ima

Zatrpane police suda PI[E: SLOBODAN DAKI] krozrs@glassrpske.com

Studiji uticaja na `ivotnu sredinu
LAKTA[I - Javna rasprava o Studiji uticaja na `ivotnu sre di nu “Pro je kat autoputa E-661, dionica Gradi{ka – Bawa Luka (Mahovqani)“, odr`a }e se u prostorijama Op{tine Lakta{i 23. marta 2009. godine sa po~etkom u 11 ~asova. Istaknuto je da realizacijom predmetnog projekta mogu da se obe zbi je de po tre bni uslovi za za{titu `ivotne sredine, te da je projekat svojom funkcijom i tehni~kim rje{ewem bezbjedan u smislu uticaja na `ivotnu sredinu. Sve mjere radi spre~avawa, smawewa i ubla`avawa {tetnih uticaja na `ivotnu sredi nu na ve de ne u stu di ji, investitor je du`an da ispo{tuje, dok je nadle`ni organ du `an da kon tro li {e rad ovog objekta i uka`e na odstupawa i neispuwewe propisanih mjera. Na javnoj raspravi, obezbije|en je slobodan uvid u studiju. J. R.

MRKOWI] GRAD Osno vni sud u Mrkowi} Gra du pro {le go di ne za primio je 9.034 no va predmeta. Na po~etku godine u sudu je bilo jo{ 8.856 predme ta, ta ko da su su di je pro {le go di ne na “hrpi“ imale ~ak 18.160 predmeta. Me |u tim o ra du Osno vnog suda u javnost mo`e da sazna samo iz informacije koju predsjednica suda Ne|ija [e hi} je dnom go di{we dos tavqa na ra zma trawe odbor ni ci ma. U ovom su du ne postoji praksa saradwe sa medijima. - Na parni~nom referatu od ukupno 1.302 predmeta

sudije su pro{le godine rije {i li 789 pre dme ta. Kod par ni ~nog pre dme ta ma le vrijednosti najzastupqeniji su bili predmeti po osnovu potra`ivawa za naknadu za RTV taksu. U vanparni~nom postupku od 1.456 rije{eno je 622 pre dme ta, a u iz vr{nom referatu od 10.074 rije{eno je 2.584 predmeta navela je u izvje{taju koji je dala odbornicima predsjednica suda Ne|ija [ehi}.

ZAVR[EN CMS program za automatsko upravqawe
U prekr{ajnom referatu najzastupqeniji su pre dme ti iz oblas ti

saobra}ajnih prekr{aja. Naime, od ukupno 3.541 rije{eno je 1.647 predmeta. Ka da je ri je~ o kri vi ~nom re fe ra tu su di je su u “obradi“ imale 425, a rije{i le 259 pre dme ta. Za nimqivo da je u pro {loj godini zaprimqeno ~ak 229 novih predmeta, a me|u prekr{iocima bilo je i 11 maloqetnih osoba. Treba re}i da je u sudu za vr{en CMS pro gram za automatsko upravqawe predetima. Wegova glavna prednost je uje dna ~a vawe do dje le pre dme ta su di ja ma po metodu slu~ajnog uzorka. Osim toga, program omogu}u je brzo pre tra `i vawe svih informacija i podata-

ka, odnosno sadr`i standari zo va ne sud ske obras ce i upi sni ke u elek tron skom obliku.

“Model suda“
- U sudu realizuju i projekat “Model suda“ Projekat razvoja sektora pravosu|a, koji finansira USAID. Kroz projekat treba da se implementira 19 standarda, koji treba da doprinesu poboq{awu kvaliteta usluga prema javnosti, kao {to je slu~aj sa najboqim sudskim praksama sudova u Evropi i SAD.

Dan op{tine Lakta{i

Konkurs za priznawa
LAKTA[I - Povodom 23. aprila, Dana op{tine Lakta{i, Komisija za nagrade i priznawa Skup{tine op{tine Lakta{i raspisala je javni poziv za sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica s podru~ja op{tine da dostave svoje prijedloge za dodjelu ovogodi{wih nagrada i priznawa. Ove godine dodijeli}e se ~etiri nagrade. J. R.

Nova gra|evinska sezona u Prijedoru

Ograda oko tri {kole
PRIJEDOR - Sa prvim danima nove gra|evinske sezo ne po ~e }e ogra |i vawe dvo ri {ta oko tri zgra de
FOTO: S. TASI]

Prijedor
VODA Uredno snabdijevawe vodom. POLICIJA Evidentirana dva krivi~na djela-kra|e, dva naru{avawa javnog reda i mira i dvije saobra}ajne nezgode sa materijalnom {tetom. PORODILI[TE Ro|ene dvije djevoj~ice. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno.

sredwih {kola u Prijedoru. Za ove ra do ve, ko ji su prema mi{qewu prosvjetnih radnika u interesu bezbje-

dnosti wihovih u~enika, iz

ZA RADOVE 131.660 maraka
op{tinskog buyeta bi}e izdvojeno 131.660 KM. Vr{i lac du `nos ti na ~el ni ka Odjeqewa za pri vre du i dru{ tve ne djelatnosti Prijedor Boro Vojvodi}, potvrdio je da je zimski period iskori{}en za provo|ewe zakonskih procedura. - Zavr{ena je tenderska procedura i odabrani izvo|a~i, a ogra|ivawe sredwo{kol skog cen tra po ~e }e

na kon sta bi li za ci je vre menskih prilika - kazao je Vojvodi}. On je potvrdio i da }e radovi na postavqawu dvori{ne ograde oko Gimnazije “Sve ti Sa va“ ko {ta ti 16.754 KM, oko Medicinsko-tehnolo{ke i Poqoprivredne {kole 57.743 KM, te Ma{inske i Elektrotehni~ke {kole 57.162 KM. Izvo|a~ ra do va na ogra |i vawu dvori{ta oko Medicinske i Poqo pri vre dne {ko le je preduze}e “Mozaik“, dok }e ra do ve na pre os ta le dvi je ograde izvoditi preduze}e “Konstruktor“. S. T.

Mrkowi} Grad
PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. POLICIJA Nije evidentirano naru{avawe javnog reda i mira. Nije bilo ni ostalih prekr{aja. VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Mawih kvarova bilo je na niskonaponskoj mre`i, pa je dolazilo do prekida u napajawu strujom nekih potro{a~a.

10 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE

Uprkos {tedwi, uli~na rasvjeta i tokom dana
Tesli}ko preduze}e “Rad”

Du`nicima suve slavine
TESLI] - Tesli}ko preduze}e “Rad”, koje se bavi proizvodwom i distribucijom pija}e vode, zbog velikih dugovawa gra|ana i privrede prema ovom kolektivu, po~elo je sa iskqu~ewem sa vodovodne mre`e neredovnih plati{a. Direktor ovog kolektiva Zoran Zelembabi} ka`e da su dugovawa dostigla 800.000 maraka i da se u ovakvim uslovima te{ko mo`e poslovati pa se mora na}i na~in da se ta dugovawa naplate iskqu~ewima i utu`ivawem kao jedinim preostalim mjerama. Najredovnije plati{e su ka`e Zelembabi}, penzioneri i qudi sa najni`im primawima, dok se uglavnom o svoje obaveze oglu{uju oni koji to realno mogu i da plate. Zelembabi} ka`e da su veliki problem preduze}a u ste~aju od kojih se potra`uje zna~ajan iznos i naveo primjer Drvne industrije “Borja“, ~ija se dugovawa odavno mjere desetinama hiqada maraka. On ka`e da je cijena vode u Tesli}u najni`a u odnosu na druge op{tine RS i ukoliko se ne naplati ve}i dio potra`ivawa i ne promijeni cijena vode “Rad”, ovu poslovnu godinu }e te{ko zavr{iti sa pozitivnim finansijskim saldom. V. T.

DERVENTA - Uli~na rasvjeta u Derventi je za vikend bila upaqena i tokom dana iako su nastupile mjere {tedwe. Prema rije~ima na~elnika Odjeqewa za stambeno-komunalne poslove op{tine

Derventa Dragana Paji}a, gra|ani su o ovom problemu slali SMS poruke na broj koji je uspostavilo ovo odjeqewe radi lak{e komunikacije i br`e reakcije nadle`nih. N. S.

Postoje {anse da dobijemo obe{te}ewe, ali na tom putu ima jo{ prepreka, ka`e Risti} koji je sa jo{ 120 gra|ana tu`io Milenka Bo`i}a zbog prevare
PI[E: SLOBODAN PUHALO slobodan@teol.net

Kupci ~ekaju novac
FOTO: S. PUHALO

Poslije pqenidbe nekretnina Milenka Bo`i}a iz Doboja

Doboj
POLICIJA Registrovana ~etiri krivi~na djela, naru{avawa javnog reda i mira nije bilo, a nije se dogodila nijedna saobra}ajna nesre}a. STRUJA Redovno napajawe elektri~nom energijom. PORODILI[TE Ro|ene ~etiri djevoj~ice i pet dje~aka. VODOVOD Redovno snabdijevawe grada vodom.

DO BOJ - Ne ko li ci na izbjeglih i raseqenih lica iz Doboja me|u kojima je i Dragan Risti}, a koji su Osnovnom sudu u Doboju podnijeli tu`bu protiv Milen ka Bo `i }a, odno sno Udru`ewa “Slo`no“, na putu su da dobiju sav novac koji su ulo`ili u kupovinu stana u zgradi “Aleksandrija“. Izgradwa zgrade je prekinuta, a trebalo je da bude okon~ana jo{ u oktobru 2003. godine. Osnovni sud je objavio oglas

u kome obavje{tava sva zain te re so va na li ca da su popisane zaplijewene nepo kre tnos ti za ko je je pre dlo `e no iz vr{ewe, a odnosi se na stambeno-poslo vnu zgra du u ulici Nikole Pa{i}a i zemqi{te u Vidovdanskoj ulici.

ZGRADA trebala biti zavr{ena 2003. godine

Derventa
HITNA SLU@BA Qekarsku pomo} zatra`io 31 pacijent. PORODILI[TE Nije bilo ro|enih. STRUJA Snabdijevawe strujom po planu. VODA Snabdijevawe vodom uredno.

- Postoje {anse da dobijemo obe{te}ewe, ali na tom putu ima jo{ prepreka. Jedna od wih je ta {to Bo`i} sve to osporava pa }e te{ko i}i - rekao je otac poginulog borca VRS Vojin Risti}, zastupnik druUgovor gog si na Dra ga na koji se nalazi na radu u inostranBo`i} je kao predsjednik Udru`ewa stvu. Za trosoban “Slo`no“ sa 121 licem potpisao stan Dra gan je ugovore na osnovu kojih su stanovi upla tio 49.000 trebalo da budu useqivi prije pet i KM i o~e ki vao po godina. Oni su na ra~un tog udruuseqewe u okto`ewa uplatili 2.900.000 KM. bru 2003, ali to se

Zgrada “Aleksandrija“

nije dogodilo. Zbog toga su on i jo{ 120 gra|ana, mahom izbjeglica, RVI i ~lanova porodica poginulih boraca, koji su tako|e uplatili stanove, tu`ili Bo`i}a zbog prevare. - U me|uvremenu, moj sin sa jo{ nekoliko osoba, izdvojio se iz zajedni~ke tu`be po{to je Bo`i} odugovla~io proces i sa pojedinim tu`iocima sklapao ugovore o ku-

povini ve} kupqenih stanova - rekao je Vojin. On ka`e da su odlu~ili da prihvate poravnawe koje im ponudio, tako da im vrati novac u roku od 60 dana, a oni bi zauzvrat odus ta li od kri vi ~nog gowewa i potra`ivawa kamata. Po {to Bo `i} to ni je ispo{tovao, oni su odlu~ili da idu daqe i sada je na redu izvr{ewe prinudne naplate.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 11

Penzionerima ogrjev na vi{e rata
ROGATICA - Rogati~ani se ve} masovno obezbje|uju ogrjevom za narednu zimu. Ka`u da je tome doprinio dogovor izme|u [umskog gazdinstava “Sjeme}“ i Udru`ewa penzionera, kojim je omogu}eno da penzioneri obezbje|uju drva za ogrjev uz pla}awe na rate. - Ove godine prijavilo se 390 penzionera za ogrjev, a pla}a}e ga u ~etiri do {est rata - kazao je predsjednik rogati~kih penzionera Radomir Bukva. S. M.

Dom zdravqa u Rogatici

Miodrag ^voro iz Rogatice majstor za visine

Plan racionalizacije poslovawa
ROGATICA – Da bi preduprijedili te{ko}e koje donosi ekonomska kriza, u Domu zdravqa Rogatica donijeli su plan racionalizacije poslovawa u 2009. godini. Osloweni na rezultate poslovawa u posqedwe dvije godine u kojim je ovaj kolektiv pro{ao put od gubita{a do pozitivnog poslovawa, postavqeni su konkretni zadaci rukovodstvu, kolegiju qekara i stru~nim slu`bama. Direktorka Dara Ikoni} ka`e da je u prvi plan stavqena obaveza iznala`ewa mogu}nosti za pove}awe ukupnog prihoda kroz u~e{}e na svim tenderima za sistematske preglede radnika po ekonomski isplativim cijenama. - Tu je i pro{irewe obima saradwe sa privatnim sektorom. U oblasti primarne za{tite i stomatolo{koj slu`bi i}i na smawivawe cijena za usluge neosiguranim licima. Mjerama je predvi|eno i smawewe broja zaposlenih radnika za ~etiri izvr{ioca, koji }e po}i u penziju, a na wihova mjesta se ne}e primati novi izvr{ioci - kazala Ikoni}eva. S. M.
FOTO: ARHIVA

Mnoge sugra|ane dovodio do "ludila"
Kad se trebalo zbog popravke popeti na dimwak kotlovnice Drvne industrije “Sjeme}“, koji je visine 30 metara, petqu sam jedino imao ja. Odradio sam zadati posao i naravno lijepo naplatio, pri~a ^voro
FOTO: S. MITROVI]

NAJNOVIJI poduhvat orezivawe topola

P~elari Vi{egrada
VI [E GRAD - Udru `ewe p~elara “Vi{egrad“ u pro{loj godini uspje{no je poslo va lo i pro ve lo niz projekata korisnih za p~elare. - Veliku prednost na{ih oko 130 p~elara je {to imaju svoj prostor u kome mogu da kupe svu p~elarsku opremu, nabave ko{nice, rojeve i {to im se, putem Udru`ewa pru`a stru~na pomo} u za{titi p~ela od p~eliwih bolesti ili wihovoj sanaciji - ka`e ~lan Upravnog odbora Udru`ewa Bo`o Kaku}a. On nagla{ava da Udru`ewe ima svoj sajt, koji je za godinu dana posjetilo 20.000 posjeti-

Niz uspje{nih projekata
laca, da su wegovi ~lanovi prvi u Re pu bli ci Srpskoj postali ~lanovi GS-1 BiH i dobili etikete za tegle za med sa ugra|enim bar-kodom, da nikad nije imalo blokadu ra~una i da ve} {est godina pozitivno posluje. - U projektima sa [umskim gazdinstvom “Panos“ iz Vi{egrada, pro{le godine, p~ela ri su do bi li sa dni ce medonosnog biqa kao {to je evodija i medonosni bagrem, a svih 35 re gis tro va nih proizvo|a~a p~eliwih proizvoda je dobilo podsticajna sredstva od Vlade Srpske po svakoj ko{nici - isti~e Kaku}a. R. T.
FOTO: ARHIVA

Miodrag ^voro PI[E: SRETEN MITROVI] krozrs@glassrpske.com

RO GA TI CA - Na ro dna “Boj ne bi je svi je tlo oru `je, nego srce u junaku“ mogla bi se, tvrde mno gi u Rogatici, primijeniti na Mio dra ga ^vo ru ko ji je u niz pri mje ra svo jom hra bro{}u zadivio, ali i dovodio do “ludila“ mnoge sugra|ane. - Kad se trebalo zbog popravke popeti na dimwak kotlovnice Drvne industrije “Sjeme}“, koji je visine 30 me ta ra, petqu sam je di no imao ja. Odradio sam zadati posao i naravno lijepo naplatio - pri~a ^voro. Ali, to nije i sve. Ovo, kako mnogi ka`u, ~udo od ~ovjeka, uglavnom i ide tamo

gdje drugi ne idu. Nema dimwaka u Rogatici i okolini koji se trebao o~istiti ili ne {to po pra vi ti, a da mu ^voro nije pri{ao. Tako je i sa svim drugim poslovima gdje, ka ko on ka `e, tre ba petqa.

IDE gdje drugi ne idu
Naj no vi ji “po du hvat“ ^vore je orezivawe topola u par ku pred zgra dom op {tine. U kro{wama ovih gorostasa bude uvijek i suvih grana koje vjetar obara i time ugro`ava posjetioce parka i krovove obli`wih zgrada. Da se to neutrali{e trebalo je topole okre-

sa ti i po va di ti bo le sne grane. I opet, ko }e drugi nego ^voro. Za ra~un Javnog preduze}a “Komrad“ uradio je to na samo wemu svojstven na~in. Pri tome je dizao kosu na glavama svih koji su pratili tok ovog zahtjevnog i vrlo opasnog posla u kome je on na visini od preko 20 metara sa motorkom u rukama izgledao kao ptica na grani. A ko je ustvari Miodrag ^vo ro. Evo wego ve pri ~e. Ro|en u Gora`du 1956. godine. U rodnom gradu zavr{io osnovnu i sredwu ma{insku {ko lu. Kao mlad te hni ~ar radio u gora`danskoj “Pobjedi“, a onda odlazi u JNA. Slu`io u Zagrebu i tu ostao poslije demobilizacije. Go-

di nu-dvi je ra dio u “Ra di Kon~aru“ i preko deset godina vozio tramvaj u glavnom gradu Hrvatske.

Motor
Od pokretne imovine ^voro ima samo motor. On mu je, ka`e, desna i lijeva ruka i najboqi prijateq. Nikad ga jo{ nije ostavio. ^voro je poznat i kao veliki boem. Voli popiti i lijepo pjeva. U dru{tvu ne {tedi. Za jednu no}, ka`e, zna spiskati i po cijelu figuru drva koje je prethodnih dana iscijepao.

Na Pedijatriji Op{te bolnice u Zvorniku

Napu{teno novoro|en~e
ZVOR NIK - Na Odjeqewu pedijatrije u Op{toj bolnici u Zvorniku, majka je nakon poro|aja ostavila mali{ana o kojem se sada brinu zdravstveni radnici. Prema wihovim rije~ima, beba je zdrava i lijepo napreduje. Mali{ana ro|enog prije 20 dana, majka je nakon poro|aja u porodili{tu ove bolnice napustila, pa brigu o wemu vode zaposleni na Pedijatriji. Na~elnica ovog odjeqewa doktorka Koviqka Gotovac, istakla je da je za posqedwih pola godine ovo ~etvrta napu{tena beba, od kojih su tri bili dje~aci, a jedna djevoj~ica. - Prethodne tri bebe, od kojih je jedna kod nas bila ~etiri mjeseca, su usvojene istakla je Gotovac. Ona je naglasila da majke iz ra zno ra znih ra zlo ga odlu~uju, nakon {to se porode u ovoj bolnici, da ostave svoje bebe, tako da se rijetko desi da na ovom odjeqewu nema napu{tene bebe.

PROBLEM nabavka pelena
Ona je dodala da se hrana za napu{tene bebe obezbje|uje iz humanitarne donacije, dok garderobu donose majke malih pacijenata, koje naj~e{}e saosje}aju sa napu{tenim bebama, tako da u tome ne os ku di je va ju, a je di ni

problem je nabavka pelena. Isti~e da je jedno vrijeme to obezbje|ivao Centar za socijalni rad, a povremeno to rade i majke djece koja se lije~e. - Na pu {te ne be be su zdrave i mi ih ovdje hranimo i wegujemo, a beba koja je kod nas bi la naj du `e, ~e ti ri mjeseca, ve} nam se i smijala, a i mi smo se svi bili vezali za wu - rekla je Gotovac. S. S.

Zvornik
POLICIJA U protekla 24 ~asa po~iweno je jedno krivi~no djelo. PORODILI[TE Ro|ena dva dje~aka. STRUJA Sva trafo-podru~ja bila su pod naponom. VODA Snabdijevawe vodom uredno.

Srebrenica
HITNA POMO] U Hitnoj slu`bi Doma zdravqa evidentirane su ~etiri qekarske intervencije. VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno.

12 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE

Rafinerija nafte kao privredni oporavak Broda
BROD - Na~elnik op{tine Brod Milovan ^erek razgovarao je sa `upanom Brodsko-posavske `upanije Danijelom Maru{i}em o zaga|ewu vazduha, zbog kojeg se kom{ije preko Save konstantno bune. ^erek je rekao da su Bro|anima bitne ekonomske teme i razvoj grada, koji omogu}ava pokretawe Rafinerije nafte u Brodu. - Mi u Rafineriju nafte gledamo kao privredni oporavak. Svi propisi su po{tovani a spremni smo na saradwu i davawe pravih informacija gra|anima Slavonskog Broda - naglasio je ^erek. N. S.

FOTO: ARHIVA

Op{tina Lopare

Mjere za pove}awe nataliteta
LOPARE - Prema statisti~kim podacima stawe u loparskoj op{tini, odnosno, odnos ro|enih i umrlih je daleko ispod prosjeka za Republiku Srpsku. Prosje~ni vitalni indeks ra|awe/umirawe u Republici Srpskoj je 0,71, a u op{tini Lopare oko 0,46. - Pored, generalno utvr|enih mjera Vlade RS, loparska op{tina radi na definisawu trajne orijentacije zaustavqawa negativnog trenda ra|awa i poboq{avawa stimulativnih pronatalitetnih mjera, u podr{ci ra|awu i podizawu djece - napomiwu u Odjeqewu za pri vre du i dru{ tve ne dje la tnos ti. Op{tinske mjere su planirane, dugoro~no, kroz Strategiju razvoja op{tine, i na godi{wem nivou, kroz finansijsku buyetsku pomo}, te pomo} u formirawu udru`ewa vi{e~lanih porodica i izrade baze podataka. Q. B.

Penzioner Radomir Peri} skupqa stare fotografije i predmete u svome selu Brodac, ali i pi{e pjesme o wemu. Rodnom selu posvetio je i jednu poemu
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com

Stare fotografije pri~aju o `ivotu
sporedio aktivnosti, pa ima vre me na za pri ja teqe, ~i tawe i odmor. - Sve ove moje aktivnosti iz vr{a vam sa za do voqstvom i ne optere}uju me. Prikupqati stare fotografije po~eo sam u svojoj ku}i i porodici. U starom koferu i or ma ru bi lo je dos ta po`utjelih snimaka. Sve je to dio mog `i vo ta. Odlu~io sam da onda prikupqam i stare fo to gra fi je po ko m{i lu ku. Sre |ujem ih, pre sni mavam i sve }u ih postaviti u Domu kulture u Brocu ka`e Peri}. Skoro je da nema ku}e u ovom selu u ko ju Ra do mir nije u{ao. Qudi mu vjeruju, otva ra ju ko fe re, la di ce i kutije, te vade fotografije iz ra mo va. Naj dra `a mu je ona na kojoj su se 1953. godine fotografisali ~lanovi ansambla iz Broca koji je u ovom i su sje dnim se li ma igrao “Hasanaginicu“. A fotografije govore: o sje tvi, `e tvi, vr{i dbi, odlasku regruta, o ropstvu Bro~ana u dva svjetska rata, o Soluncima, biciklistima, kowanicima, fijakerima, sva dba ma, pravqewu cigle, gradwi ku}a - o svekolikom `ivotu u ovom veli kom sem ber skom se lu, koje, potvr|eno je, ima najvi{e intelektualaca rasutih {irom ove na{e plave planete. Na po`utjelim snimcima su i ispra}aj u~iteqa, a kasnije poznatog romanopisca Du{ana Baranina 1934. godine, te semberskim ribarima, harmonika{ima, lovcima, fudbalerima, |acima, vozovima... - Svaka od fotografija ima svoju pri~u, meni milu i sjetnu. One su mi i inspiracije za moje pjesni~ke poku{aje. Napisao sam i poemu posve}enu rodnom selu pod nazivom “Moj Brodac“, koju govorim na seoskim i drugim svetkovinama - ka`e Peri}. Prijateqi mu savjetuju da sve te stare fotografije objavi u kwizi, nekoj vrsti spomenara, a wegovo selo prvi je u pjesmi pomenuo Filip Vi{wi}.

Radomir Peri} iz semberskog sela Brodac

[amac

Izlo`ba umotvorina
[AMAC - U organizaciji Udru `ewa `e na “[a mac” postavqena je izlo`ba starih umo tvo ri na pod na zi vom “@e na pro {lost - bu du }nost”. Na izlo`benom prostoru u hotelu “Pla`a” postavqeno je nekoliko desetina starih naro dnih umo tvo ri na ko je su uradile vrijedne ruke `ena. Predsjednica Udru`ewa `ena “[amac” Radojka Sladoje istakla je da bi voqela da se na ovom podru~ju otvori etnografski muzej kako bi svi ekspo na ti bi li na je dnom mjestu, a istovremeno da se i budu}a pokoqewa upoznaju sa radom `ena. Pored raznih ru~nih radova iz starina, no{wi i svega {to obiqe`ava rad `ene u slobodno vrijeme, najstariji eksponat na izlo`bi je bio kuvar iz 1912. godine, tradicionalna srpska no{wa i no{wa sa Kosova. V. A.

BI JEQINA - Odlas kom u penziju Radomir Peri} po sve tio se sta rim quba vi ma - is tra `i vawu pro {los ti ro dnog se la, prikupqawu starih fotografija i predmeta i pisawu po ezi je. Uz to, svakodnevno vozi bicikl ~etrde se tak ki lo me ta ra i obavqa posao sekretara mjesne zajedni ce. Na oko reklo bi se da je to i previ{e posla, ali Pe ri} je ra -

PJESNIK i hroni~ar zavi~aja
- Samo je `ivih jo{ dvoje ili troje iz te amaterske grupe. Fotografija je bila skoro uni{tena. Presnimio sam je i uramio. Ima dosta o{te}enih snimaka, ali je sada tehnologija moderna, pa sve uspijevam restaurirati obja{wava Peri}.

Op{tina Pelagi}evo

Poboq{awe polo`aja boraca
FOTO: T. NESTOROVI]

GROBQE
Peri} je istra`ivao i spomenike u bro~anskom grobqu i utvrdio da ih ima dosta sa veoma vrijednim likovnim rje{ewima, sa neobi~nim epitafima i natpisima. U porti sada{we seoske crkve, gdje je u 19. vijeku bilo grobqe, prona{ao je nekoliko nadgrobnih spomenika qudi iz [apca, koji su ko zna kada i zbog ~ega sahraweni u Semberiji.

PELAGI]EVO - Predsjednik Bora~ke organizacije Pelagi}evo Jovan Erleti} je istakao da je wihov prvi zadatak o~uvawe Republike Srpske i wenih institucija, zatim iz gradwa i afir ma ci ja Bo ra ~ke or ga ni za ci je, poboq{awe statusnog polo`aja bora~kih kategorija, stambeno zbriwavawe i wegovawe slobodarskih tradicija srpskog naroda. On je naglasio da nastoje da prikupe dokaze o po~iwenim ratnim zlo~inima nad srpskim narodom u proteklom ratu. - Nastavi}emo sa izgradwom spomen-obiqe`ja od zna~aja za lokalnu zajednicu, kako bi u svakom naseqenom mjestu, na podru~ju na{e op{tine imali spomen-obiqe`je - kazao Erleti}. On je dodao da rade na dogradwi spomen-ku}e, izgradwi spo men-ka pi je u Bla `ev cu, spo men-krsta u Porebricama, spomen-~esme u Kladu{i, te definisawu da se jednom broju ulica u Pelagi}evu daju imena jedinica Vojske RS i poginulih boraca, koji su to svojom hrabro{}u i zaslu`ili. V. S.

Radomir Peri}

"Dani poqa p{enice"
[AMAC - Predstavnik firme “Sin|ente“ za regiju Doboj Svetozar Ev|i} najavio je za kraj maja mjeseca odr`avawe manifestacije “Dani poqa p{enice” u Dowoj Slatini kod [amca. On je naglasio da se tamo obra|uje dva hektara sa 30 sorti je~ma, p{enice i tritikalea. - Sjemena za ove kulture su od BC iz Novog Sada, a Sin|enta je dala za{titu za te oglede. Tu }e biti i dva proizvoda koja se prvi put pojavquju na ovom oglednom poqu i tr`i{tu - rekao je Ev|i}. Istakao je da je kukuruz prakti~no najzna~ajnija kultura i da su podru~ja Semberi je, Po sa vi ne i Li jev ~e Poqa lokaliteti gdje je on najzastupqeniji i dodao da se u BiH gaji oko 150 hektara ove kulture. poqoprivrednu proizvodwu, jer je ovo agrarni kraj. - Ima mo evi den ci ju o pri javqenim poqo pri vre dnim povr{inama. Po po da ci ma ko jim op -

Predstavni{tvo firme “Sin|ente“ za BiH najavquje manifestaciju

[amac
HITNA POMO] Hitnu zdravstvenu za{titu zatra`ilo 27 gra|ana. POLICIJA De`urna slu`ba policije zaprimila ~etiri prijave kr{ewa javnog reda i mira, a dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a. STRUJA Do prekida isporuke elektri~ne energije dolazilo je u nekoliko mjesnih zajednica zbog remonta elektropostrojewa. VODA Bila je redovna isporuka vode potro{a~ima.

{tina raspola`e bi}e zasijano oko 3.000 hektara zemqi{ta i ovih dana o~ekujemo oko 800 tona |ubriva i oko 10 hiqada litara dizel goriva za sjetvu rekao je Simi}. V. A.

KUKURUZ najzna~ajnija kultura
Prema rije~ima na~elnika Odjeqewa za privredu i dru{tvene djelatnosti u op{tini [amac Milana Simi}a, ova op{tina preferira

OGLASI
PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE PODRU^NA PRIVREDNA KOMORA BAWA LUKA

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 13

OBAVJE[TEWE
O POKRETAWU POSTUPKA USKLA\IVAWA PODRU^NIH REDOVA VO@WE ZA REGISTRACIONI PERIOD 2009/2010. godine Na osnovu ~lana 26. stav 2. Zakona o prevozu u drumskom saobra}aju ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 111/08) i ~lana 6. stav 1. Pravilnika o uskla|ivawa i registraciji redova vo`we ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 15/09) obavje{tavaju se prevoznici putnika da Podru~na privredna komora Bawa Luka pokre}e postupak uskla|ivawa republi~kih redova vo`we du`ine do 50 kilometara (ranije regionalni redovi vo`we) koji saobra}aju na teritoriji Podru~ne privredne komore Bawa Luka za 2009/2010. godinu. Za uskla|ivawe je potrebno dostaviti: 1. Zahtjev za uskla|ivawe sa podacima o prevozniku (ta~na adresa, broj telefona, E-mail adresa, ime i prezime direktora preduze}a i broj mobilnog telefona direktora). 2. Licenca "A" za prevoznika i licence za sva raspolo`iva vozila izdata od nadle`nog organa. 3. Za prevoznike koji prvi put u~estvuju na uskla|ivawu po jedan primjerak ovjerene kopije registracije preduze}a, odnosno za samostalnog privrednika ovjerene dozvole za rad. 4. Za redove vo`we koji se odr`avaju u kooperaciji obavezno navesti naziv kooperanta na redu vo`we i dostaviti ovjeren ugovor o kooperaciji od strane svih kooperanata bez koga se prijedlozi redova vo`we ne}e razmatrati. Ugovori koji su sklopqeni na neodre|eno vrijeme koji su va`e}i i koji su dostavqeni za pro{li registracioni period ne moraju se dostavqati. 5. Redovi vo`we moraju biti usagla{eni sa NOVIM DAQINAROM 2009. o minimalnim vremenima vo`we te novim PRAVILNIKOM o uskla|ivawu i registraciji redova vo`we ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 15/09). Potrebno je posebno obratiti pa`wu na ~lan 3. stav. 1, ~lan 7. stavove 1, 2. i 4. i ~lan 8. stav 2. PRAVILNIKA. Redovi vo`we ~ija je trasa povezivala dvije ili vi{e regionalnih (sada podru~nih) Privrednih komora ranije su dostavqani regionalnim komorama, a ubudu}e je neophodno iste dostavqati Privrednoj komori Republike Srpske nadle`noj za uskla|ivawe i registraciju. 6. Po{to je prilikom {tampawa PRAVILNIKA definicija "zajedni~ke trase" ispu{tena iz teksta, ista se propisuje ovim obavje{tewem na sqede}i na~in: "Zajedni~ka trasa je trasa koja se me|usobno podudara izme|u dva ili vi{e redova vo`we". Redove vo`we PODRU^NIH LINIJA dostaviti prema sqede}em: 1. Spisak starih redova vo`we bez promjene dostaviti u 50 (pedeset) primjeraka PRILOG BROJ 1 PRAVILNIKA. 2. Prijedloge starih redova vo`we sa promjenom dostaviti u 50 (pedeset) primjeraka PRILOG BROJ 2 PRAVILNIKA. Ovjereni pojedina~ni redovi vo`we dostavqaju se u prilogu ovog spiska i ~ine wegov sastavni dio, PRILOG BROJ 4 PRAVILNIKA. 3. Prijedloge novih redova vo`we dostaviti u 50 (pedeset) primjeraka, PRILOG BROJ 3 PRAVILNIKA. Ovjereni pojedina~ni redovi vo`we dostavqaju se u prilogu ovog spiska i ~ine wegov sastavni dio, PRILOG BROJ 4 PRAVILNIKA. 4. Sve prijedloge redova vo`we dostaviti NA PRILOGU BROJ 4 PRAVILNIKA. 5. Sve prijedloge treba slo`iti u komplete. Komplet ~ini po jedan primjerak spiska i svakog najavqenog reda vo`we. Na prijedlozima redova vo`we obavezno nazna~iti da li je predmetni prijedlog stari, stari sa promjenom ili novi red vo`we. Pogre{no deklarisani prijedlozi bi}e saglasno Pravilniku sankcionisani. 6. Za svaki najavqeni polazak i svaki najavqeni povratak u NOVOM redu vo`we potrebno je uplatiti po 100,00 KM, ukupno 200,00 KM za liniju, preduze}a koja su izmirila ~lanarinu za 2008. godinu, dok preduze}a koja nisu izmirila ~lanarinu upla}uju po 200,00 KM za svaki najavqeni polazak i povratak, ukupno za liniju 400,00 KM na `iro-ra~un PODRU^NE PRIVREDNE KOMORE BAWA LUKA BROJ: 562-099-00016769-45 kod NLB Razvojne banke Bawa Luka sa naznakom "ZA NOVE REDOVE VO@WE". BEZ UPLATE I DOSTAVQENOG DOKAZA O UPLATI, PRIJEDLOZI REDOVA VO@WE SE NE]E RAZMATRATI. NAVEDENA DOKUMENTA POTREBNO JE DOSTAVITI PODRU^NOJ PRIVREDNOJ KOMORI BAWA LUKA, SA NAZNAKOM ZA KOMISIJU NE OTVARATI, ul. \ure Dani~i}a 1/2, 78000 Bawa Luka, najkasnije do 27. marta 2009. godine. Zahtjeve sa mawkavom dokumentacijom Komisija ne}e uzimati u razmatrawe. Nakon {to Komisija pregleda vaqanost prispjelih zahtjeva bi}e organizovan sastanak uskla|ivawa redova vo`we na koji }e biti pozvani svi zainteresovani prevoznici. Za sve informacije mo`ete se obratiti na telefon broj 051/215-466, Swe`ana Timarac.

UNIVERZITET ZA POSLOVNI IN@EWERING I MENAYMENT BAWA LUKA

OGLA[AVA
JAVNU ODBRANU MAGISTARSKOG RADA Kandidat Sabiha Miskin brani magistarski rad "Istra`iva~ke metode potreba i komunikacije kao faktora efikasnosti menaymenta {kole" dana 20.3.2009. godine (petak) u 19 ~asova na Univerzitetu za poslovni in`ewering i menayment u Bawoj Luci, ul. Despota Stefana Lazarevi}a bb.

14 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs

Nakon pet nedjeqa oslabio dolar
VA[INGTON - Ameri~ki dolar je protekle sedmice, prvi put nakon pet nedjeqa, oslabio u odnosu na ve}inu ostalih najva`nijih svjetskih valuta, jer su zahvaquju}i rastu cijena dionica na svjetskim berzama, ulaga~i ponovo skloniji riziku, prenio je business.hr. Cijena evra prema ameri~koj valuti porasla je za vi{e od 1,8 odsto na 1,2893 dolara.

U javnim nabavkama prednost imaju ponu|a~i iz BiH

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE DD SARAJEVO KLAS D.D. SARAJEVO

11.63 13,798.00145,766.02 272 2,176.92 8 0 0 8.57

Za{tita doma}ih kompanija i firmi
Povla{}en polo`aj u odnosu na inostrane ponu|a~e imaju doma}e firme koje su registrovane i locirane u BiH. Ova preduze}a moraju imati najmawe polovinu robe ponu|ene na tenderu porijeklom iz BiH
BAWA LUKA - U ciqu za{tite doma}e privrede od uticaja svjetske ekonomske krize u postupku javnih nabavki prednost }e imati doma}e kompanije u odnosu na inostrane ponu|a~e. Ova odluka donesena je nedavno na nivou BiH, a prednost doma}im kompanijama dava}e se na taj na~in {to }e se prilikom obra~una cijena ponuda umawiti cijene doma}ih ponuda do deset odsto. Ovakvu praksu primjewuju mnoge razvijene zemqe, a ekono mis ti ovo obja{wava ju ~iwenicom da ekonomska situacija kod nas ukazuje na to da je na{oj privredi i poslovnom sektoru potrebna pomo} dr`ave. - S obzirom na na~in na ko ji naj ra zvi je ni je zemqe {tite doma}e proizvo|a~e i preduze}a, onda se ovakvo pona{awe i kod nas mo`e opravdati. To je u tre nutnim okolnostima normalno - kazao je profesor Ekonomskog fakulteta u Bawoj Luci Rajko Toma{. Ovo je, isti~e on, u svakom slu~aju odre|eni vid ograni~avawa konkurencije i protekcionizam dr`ave, ali ako vode}e zemqe svijeta mogu uvesti veoma o{tar protekcionizam, onda i ostali na to moraju da odgovore protekcionizmom. - Inostrana konkurencija, ako niko ne {titi doma}u
FOTO: GLAS SRPSKE PI[E: DALIBORKA SEKULI] daliborkas@glassrpske.com

PRIVATIZACIJSKO INVESTICIONI FONDOVI TOP 5
Dioni~ko dru{tvo Sredwi PrometVrijednost kurs dionica

IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO IF PREVENT-INVEST DD SARAJEVO IF MI GRUPA DD SARAJEVO IF "KROBIH FOND" D.D. MOSTAR(K1) IF HERBOS FOND DD MOSTAR

2.92 34,625 99,034.97 3.99 3,073 12,027.40 3.09 488 150 3.3 239.1 72 5.18 103.6 20

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo Sredwi Promet Vrijednost kurs dionica

19.44 623,806 12,126,788.64 Opresa dd Sarajevo 19.45 11,160 204,932.84 BH Telekom d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo 65.13 2,875 182,123.44 900 54,000.00 60 Prim d.d. Zenica

Kraqevo

Fabrika vagona pred zatvarawem
KRAQEVO - Zbog ranijih dugova u Fabrici vagona u Kraqevu po~ela prodaja ma{ina sudskom licitacijom. Skoro hiqadu radnika brine za posao, prenosi RTS. U kraqeva~koj fabrici vagona po~ela je prodaja ma{ina, sudskom licitacijom, zbog duga za zaostale plate radnicima. Rukovodstvo fabrike uspjelo je da odgodi dvije licitacije, ali ovih dana zakazana je nova. Ukoliko vlasnik, ukrajin ska fa bri ka “Azov im peks“, ne pos ti gne do go vor sa ra dni ci ma, na do bo{ }e oti }i sve kqu ~ne ma {i ne za proizvodwu vagona, {to za fabriku zna~i kraj.

Rajko Toma{

proizvodwu, pogotovo u uslovima krize, mo`e uni{titi doma}a preduze}a. Slijepa vjera u dobre principe liberalne trgovine, pod sada{wim uslovima, mo`e veoma skupo da se plati - rekao je Toma{.

Srbija

Dinar ja~a u odnosu na evro
BEOGRAD - Dinar }e danas oja ~a ti za 0,15 od sto pre ma evru i zva ni ~ni sredwi kurs bi }e 94,4068 dinara za evro, objavila je Na ro dna ban ka Srbi je, a prenijela Beta. Kurs je u petak, 13. marta, i tokom vikenda bio 94,5523 dinara za evro, a danas }e evro vri je dje ti 15 pa ra mawe u prosjeku. Od po~etka marta nije bilo intervencija na me|ubankarskom tr`i{tu, na kojem se formira kurs dinara.

UMAWEWE cijene doma}ih ponuda do deset odsto
Povla{}en polo`aj u odnosu na inostrane ponu|a~e imaju doma}e firme koje su registrovane i locirane u BiH. Ova preduze}a moraju imati najmawe polovinu robe ponu|ene na tenderu porijeklom iz BiH, a ako se radi o uslugama,

onda polovina zaposlenih moraju biti gra|ani BiH. Di re ktor Re pu bli ~ke agencije za razvoj malih i sredwih preduze}a Slobodan Markovi} smatra da }e, ako se ova odluka dovoqno brzo sprovede u djelo, pomo}i doma}im preduze}ima u velikoj

mjeri da bi opstale i o~uvale svoje poslovawe i profit. - ^iwenica je da se kroz poslove javnih nabavki koje spro vo de or ga ni upra ve u BiH na bavqa ve oma ma lo proizvoda koji su zaista napravqeni u BiH - kazao je Markovi}.

INTERVENCIJE
Markovi} ka`e da je dr`avni intervencionizam u svijetu o~igledan u slu~aju ekonomske krize. - ^ak i zemqe koje predstavqaju kolijevku liberalizma u ekonomiji posegle su za ovim mjerama - ka`e Markovi} i dodaje da se na taj na~in samo {tite doma}a radna mjesta, odnosno zaposleni u doma}im firmama, pa je intervencionizam ~ak i po`eqan.

Ministri finansija Grupe 20

Spoqnotrgovinska razmjena Republike Srpske sa inostranstvom

Izvode svijet iz recesije
BEO GRAD - Mi nis tri fi nan si ja Gru pe 20, vo de }ih svjetskih ekonomija, obe}ali su da }e, uprkos me|usobnim razlikama, u~initi dugoro~an napor da izvedu svijet iz recesije, javila je Beta. Jedan od glavnih zakqu~aka wihovog sastanka u Hor{amu, na jugu Engleske, bio je da rezerve MMF-a treba duplirati. Sastanak, kome su prisustvovali i guverneri centralnih banaka, priprema je za samit lidera Grupe 20, koji je zakazan za 2. april, tako|e, u Velikoj Britaniji.

Sve mawi izvoz robe
BAWA LUKA - Vrijednost robe koju je RS izvezla u januaru ove godine je 99.453.000 miliona maraka, {to je za 21,2 odsto mawe u odnosu na januar lani, podaci su Zavoda za statistiku RS. Ukupan obim spoqnotrovinske razmjene Srpske sa inostranstvom u prvom mjesecu 2009. godine, iznosio je 308.958.000 maraka, od ~ega se na uvoz odnosi 209.505.000 maraka. Podaci Zavoda govore da je spoqnotrgovinski deficit u ovom periodu bio 110.052.000 maraka, odnosno pokrivenost uvoza izvozom 47,5 odsto. Potpredsjednik Privredne komore Bawa Luka Nikola Tolimir istakao je da je najve}i razlog smawewa izvoza to {to je recesija uticala na mnoge privrednike. - O~ekujem da }e u narednom periodu do}i do smirivawa situacije i da }e izvoz svih na{ih kompanija dosti}i nivo pribli`an pro{logodi{wem. Do vidnih pomaka do{lo je kada je rije~ o izvozu rude iz metala i jednog dijela iz metalne industrije - rekao je Tolimir. Istakao je da je pokrivenost uvoza izvozom popravqena u odnosu na januar pro{le godine kada je bila oko 45 odsto. - Pribli`avawem Evropskoj uniji narednih godina dolazi}e do liberalizacije trgovinskih odnosa, {to zahtjeva agresivniju proizvodwu i izvoz na{ih proizvoda - dodao je Tolimir. T. K.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
3I GROUP PLC ADMIRAL GROUP ALLIANCE TRUST AMEC PLC AMLIN PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
206.00 887.50 253.00 546.50 372.75

Promjena
11.10 -29.00 2.00 3.50 -6.25

Naziv kompanije
3M CO ALCOA INC AMERICAN EXPRESS AT&T INC BANK OF AMERICA

Cijena
48.00 5.73 13.09 24.27 5.76

Promjena
0.00 -0.25 -0.06 -0.08 -0.09

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 15

U Kanadi bez posla 82.600 radnika
TORONTO - Novi pad zaposlenosti zabiqe`en je u februaru u Kanadi, a bez posla je ostalo 82.600 radnika zbog ~ega je stopa nezaposlenosti sko~ila sa 0,5 odsto na 7,7 odsto, prenio je poslovni.hr. Ovo je ~etvrti uzastopni mjesec s rastom stope nezaposlenosti u ovoj zemqi, a u tom razdobqu je bez posla ostalo 295.000 radnika.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emintenta Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka

9.3.2009 13.3.2009 Promet
0,98 1,06 0,22 0,54 0,575 0,17 0,052 1,07 169.925,00 1,15 12.427,42 0,22 10.080,40 0,486 0,575 0,18 0,05 972,00 385,82 270,00 166,60

U Srpskoj sve tra`enije usluge investicionog savjetnika

HE na Trebi{wici a.d. Trebiwe Elektro Doboj a.d. Doboj @itopromet a.d. Bijeqina Rafinerija ulja a.d. Modri~a @eqeznice RS a.d. Doboj

Investicioni savjetnik analizira tr`i{te, vrednuje podatke, pravi rezultate analize sa preporukama za trgovawe za svoje klijente i savjetuje ih da li u odre|enom trenutku treba da kupuju ili prodaju hartije od vrijednosti ili ne
FOTO: G.[URLAN

Stru~nim savjetima do dobrog poslovawa
OBAVEZE definisane Pravilnikom o poslovawu

FONDOVI
Naziv emintenta

9.3.2009 13.3.2009 Promet
3,11 3,13 3,88 3,15 4,00 5,53 2,84 1,44 4,02 2,52 1,10 5,00 2,95 3,07 159.676,19 3,13 4,00 2,76 3,80 5,53 2,84 1,44 4,02 2,52 1,10 5,00 2,95 82.929,25 10.091,22 4.972,10 1.887,80 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZIF Zepter fond a.d. Bawa Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Bawa Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Bawa Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeqina ZIF BLB - profit a.d. Bawa Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Gradi{ka ZIF Balkan investment fond a.d. Bawa Luka ZIF Bors invest fond a.d. Bawa Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Polara invest fond a.d. Bawa Luka ZIF Privrednik invest a.d. Bawa Luka ZIF Unioinvest a.d. Bijeqina ZIF VB fond a.d. Bawa Luka ZIF VIB fond a.d. Bawa Luka

0,06 0,054

INDEKSI
Vrijednost Promjena Promjena % Berzanski Indeks Republike Srpske 924,66 16,07 1,77 Naziv emintenta Indeks preduze}a Elektroprivrede RS 620,91 -7,50 -30,47 -2,91 0,00 0,00 -1,19 -2,31 -0,32 0,00 0,00 Indeks investicionih fondova R. Srpske 1.289,65 Indeks gra|evinskog sektora RS 898,06 Indeks metalskog sektora RS Indeks finansijskog sektora RS 823,62 1.043,50

Brokerski posrednik “Advantis broker“

investicioni savjetnici. Ovakva vrsta usluga sve se BAWA LUKA - Poslovi vi {e tra `i i u Re pu bli ci koji se odnose na obavje{ta- Srpskoj. Predsjednik Komisije za vawe klijenata o stawu na tr`i{tu hartija od vrije- hartije od vrijednosti RS Miodnosti, savjetovawe u vezi sa drag Jandri} ka`e da je inveskupovinom, obavqawe anali- ticioni savjetnik osoba koja za i sli~no, naj~e{}i su po- analizira tr`i{te, vrednuje slo vi ko je obavqaju podatke, pravi rezultate analize sa preporukama za trgovawe. - Ovakve analize investicioni savjetnik obavqa za svoje klijente i savjetuje ih da li u odre|enom trenutku treba da kupuju ili proPoslovi investicionog savjetovawa da ju har ti je od napla}uju se u skladu sa va`e}om tavrijednosti ili rifom koju je usvojila Komisija za ne. Pra kti ~no, daju se investihartije od vrijednosti, a cijena je oko ci oni sa vje ti s 120 maraka po ~asu. U inostranstvu tim da klijent dousluge investicionog savjetovawa u nosi kona~nu odluprosijeku ko{taju 800 evra.

PI[E: DALIBORKA SEKULI] daliborkas@glassrpske.com

Proizvo|a~ automobila “Audi“
ku - kazao je Jandri}. U RS poslove investicionog savjetovawa obavqaju brokerski posrednici “Advantis broker“, “Broker nova“ i “Bobar broker“. kerskih ku}a. O~ekujemo da }e u narednom periodu ve}ina brokerskih ku}a uvesti usluge investicionog savjetovawa smatra Stevanovi}. On ka`e da postoji velika razlika izme|u investitorovih `eqa i ciqeva te wiho vih postupaka koji se manifestuju u preduzimawu odre|enih investicija. Zadatak investicionog savjetnika je da poku{a da pomiri investitorove `eqe i ciqeve sa mogu}nostima. Obaveze berzanskog posrednika pri obavqawu poslova investicionog savjetovawa definisane su Pravilnikom o poslovawu berzanskih posrednika, a da bi se neko bavio poslom investicionog savjetovawa, mora da posjeduje zvawe i dozvolu od strane Komisije za hartije od vrijednosti.

O~ekuju pad prodaje
BERLIN - Predstavnik wema~kog proizvo|a~a automobila “Audi“ izjavio je kako o~ekuje da }e u ovoj godini zabiqe`iti sna`an pad profita i prvo smawewe prodaje u posqedwih 14 godina, jer je globalna recesija sve ja~a i uti~e na automobilsko tr`i{te, prenio je poslovni.hr. - Ova godina }e vjerovatno biti najte`a u istoriji autoindustrije - upozorilo je odjeqewe “Folksvagena“ u godi{wem izvje{taju. Finansijski direktor “Audija“, Aksel [trotbek, izjavio je kako }e prodaja wegove kompanije u 2009. godini vjerovatno pasti za deset odsto.

U SRPSKOJ poslove savjetovawa obavqaju tri brokerska posrednika
Investicioni savjetnik “Bobar brokera“ Sa{a Stevanovi} ka`e da su im naj~e{}i klijenti pravna lica koja tra`e savjete iz oblasti korporativnog upravqawa. - Trenutna situacija na tr`i{tu zajedno sa mentalitetom qudi na ovim prostorima u velikoj meri ote`ava prihvatawe usluga investicionog savjetovawa kod klijenata bro-

Sastanak ministara zemaqa OPEK-a

Cijena

Najavqena mawa proizvodwa nafte
BE^ - Dr`a ve ~la ni ce Organizacije zemaqa izvoznica nafte (OPEK) najavi le su smawewe proizvodwe na 4,2 miliona barela dnevno, javio je Tanjug. Ova mje ra po mo gla je da se sta bi li zu ju ci je ne naf te iznad 40 do la ra po baleru nakon rekordnih 100 dolara, koliko je bilo u julu 2008. godine.

Progla{ena dru{tveno najodgovornija preduze}a

Nagrada Grupaciji “Bobar“
BI JEQINA - Gru pa ci ja “Bobar“ iz Bijeqine, u konkurenciji 90 nominovanih kompanija, progla{ena je za dru{ tve no na jod go vor ni je preduze}e u BiH u 2009. godini, prenosi Srna. Na sve ~a noj ce re mo ni ji progla{ewa dru{tveno najodgovornijih preduze}a, koju je organizovala Fondacija “Mozaik“, Grupaciji “Bobar“ je do di jeqena i nagrada “Dobro 09”, kao najboqem pri mje ru u oblas ti korporativne filantropije u BiH. U okvi ru na gra de, Grupaciji “Bobar” }e biti obezbije|ena posjeta kompani ji “Bo{“ iz [tut gar ta, ra di upo zna vawa sa dru{ tve no od go vor nom pra ksom ove kompanije. U oblasti poslovno odgovor ne pra kse pri znawe je uru~eno preduze}ima “Koka kola“ i “Helenik“ iz Sarajeva, a u oblasti mikro kompanija “Herba Krajini“ iz Bawe Luke.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 14. 3. 2009. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize Srednji za devize
1.955830 0.998535 1.191635 26.245706 0.073525 0.262387 0.656958 1.539660 0.566448 0.221674 0.176161 1.273327 0.887722 2.121291 1.515560 2.068517

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Prodajni za devize
1.955830 1.001031 1.194614 26.311320 0.073709 0.263043 0.658600 1.543509 0.567864 0.222228 0.176601 1.276510 0.889941 2.126594 1.519349 2.073688

ZIF Euroinvestment fond ZIF BLB a.d. Bawa Luka a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena

1.955830 0.996039 1.188656 26.180092 0.073341 0.261731 0.655316 1.535811 0.565032 0.221120 0.175721 1.270144 0.885503 2.115988 1.511771 2.063346

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

4,00

3,09 %

2,76 -12,38%

16 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE

Privedeno vi{e osoba

Hronika
Osnovni sud u Bawoj Luci

TUZLA - Tuzlanska policija privela je vi{e osoba zbog sumwe da su u subotu uve~e no`em u le|a uboli B.E. (29), saznaje “Glas Srpske“. U Tuzlanskoj policiji su rekli da imaju odre|ene indicije i sumwe ko bi mogao povrijediti B.E., ali jo{ ni{ta nije utvr|eno. Povri-

je|enom je pomo} ukazana u Klini~kom centru Tuzla iz koga su saop{tili da je wegovo stawe za sada stabilno.- On je zadobio povrede grudnog ko{a i le|a i smje{ten je na Odjeqewe za anesteziologiju i reanimaciju - rekla je portparol UKC Tuzla Amra Odoba{i}. N. T.
FOTO: GLAS SRPSKE

Seferagi}u produ`en pritvor
BAWA LUKA - Protiv Adisa Seferagi}a (31), iz Bawe Luke, koji je osumwi~en za poku{aj iznude u bawolu~kom Osnovnom sudu produ`en je pritvor za jo{ dva mjeseca. Seferagi} je uhap{en 6. februara ove godine. Na prijedlog okru`nog tu`ioca pritvor je produ`ilo sudsko vije}e kojem je predsjedavao Spasen Keleman, a zbog opasnosti da }e uticati na svjedoke i ponoviti krivi~no djelo. Seferagi} je osumwi~en da je 5. februara u vi{e navrata prijetio Bawolu~anki S.M. da }e joj ubiti sina ako mu na isplati 25.000 maraka. S.M. je to prijavila policiji koja je uhapsila Seferagi}a. Advokat Zoran Jo{i} ulo`io je `albu Okru`nom sudu. On smatra da nema razloga za pritvor jer je Seferagi} u istrazi priznao krivi~no djelo i spreman je da to u~ini pred sudom. M. D.

Akcija na suzbijawu kra|e vozila u BiH

Za tri dana trojica uhap{ena
SA RA JE VO - U okvi ru ope ra ci je bor be pro tiv auto-kri mi na la “Kre dit Kar”, sa ra jev ska po li ci ja uhapsila je tri osobe i oduzela osam vozila, za koja se sumwa da poti~u iz krivi~nih djela, saop{teno je iz policije u Sarajevu. Ka ko pre no se agen ci je, operacija je trajala tri dana, a or ga ni zo va li su je Centar i Kancelarija za saradwu sa Interpolom BiH. U operaciji su u~estvovali Ministarstvo bezbjednosti BiH, SIPA, Grani~na policija, Uprava za indirektno opo re zi vawe, en ti tet ski MUP-ovi i policija Br~ko distrikta. Kontrolisano je 4.327 vozila, 40 auto-otpada i dva auto-sa lo na u BiH. Pro vje re no je 575 oso ba, 1.951 vozilo u me|unarodnoj i dr`avnoj bazi podataka.

Rudarsko i{~ekivawe ispred jame Strawani

Poslije eksplozije u Rudniku mrkog ugqa kod Zenice

Najte`e povrije|eni rudar Mehmed Dizdarevi} na aparatima. Wemu opekotine zahvatile 65 do 70 odsto tijela. Nusret Alispahi} tako|e u te{kom zdravstvenom stawu
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Dvojica rudara u `ivotnoj opasnosti
vrije|enih Nasera Posavqaka (39), Naima Riyi}a (22), Senada Ibrahimagi}a (48) i Ejuba Halilovi}a (32) je za sada stabilno. - Najte`e povrije|enom Dizdarevi}u opekotine su zahvatile

U Parku narodnih heroja u Prwavoru

Ukradena bista Stanka Vuka{inovi}a
PRWAVOR - Iz Parka narodnih heroja u Prwavoru koji se nalazi kod Gradskog grobqa, nestala je bista narodnog heroja iz Drugog svjetskog rata Stanka Vuka{inovi}a. Na postoqu je ostalo samo ime i godina ro|ewa i smrti. - Vuka{inovi} je bio rodom iz prwavorskog sela Otpo~ivaqka, a izgubio je `ivot u borbama za oslobo|ewe. Bio sam u`asnut kada sam vidio da nema Stankove biste - rekao je predsjednik Op{tinskog odbora SUBNOR-a Prwavor Novak Bogi}evi}. Iz rukovodstva SUBNOR-a apeluju na po~inioce da vrate bistu, a slu~aj su prijavili prwavorskoj policiji. Skrnavqewe Parka narodnih heroja nai{lo je na op{tu osudu stanovnika Prwavora. B. R.

ZENICA - Rudari Mehmed Dizdarevi} (37) i Nusret Alispahi} koji su u subotu ujutro te{ko povrije|eni u eksploziji metana u rudniku Mrkog ugqa u jami Strawani kod Zenice u `ivotnoj su opasnosti, saop{teno je iz bolnica u Sarajevu i Zenici. Obojica rudara su prikqu~ena na aparate za vje{ta~ko disawe i imaju velike opekotine. U ovoj nesre}i poginuo je tridesettrogodi{wi rudar Almir Babi}, dok je 14 wegovih radnih kolega povrije|eno, od toga osam lak{e. Zdravstveno stawe te`e po-

EKSPLOZIJA se dogodila na dubini od oko 500 metara
izme|u 65 do 70 odsto tijela. Ima i respiratornu opekotinu. Posavqak ima 30 odsto opekotina i ju~e su mu ra|ene obje podlaktice. Riyi} ima deset odsto opekotina i kod wega su ne{to dubqe opekotine na obje {ake, a ne{to bla`e na licu. Ibrahimagi} je zadobio opekotine drugog i tre}eg stepena - rekla je

Porodice rudara u {oku

METAN
Iz Upra ve Ru dni ka mrkog ugqa kod Ze ni ce je sa op {te no da je ovo prvi put u posqedwih 20 go di na da se do go di ova kva ne sre }a. Te hni ~ki di re ktor ru dni ka mrkog ugqa Ze ni ca Mer hun Ar na ut je izja vio za me di je u FBiH da je oksi da ci ja me ta na ko ji je iza zvao ek splo zi ju re do van pro ces, ali ovaj put sve se odi gra lo pre brzo.

portparol KC “Ko{evo“ u Sarajevu Biqana Jandri}. - Do nesre}e je do{lo zbog koncentracije zapaqivih koli~ina metana i usqed oksidacionog procesa do{lo je do wegovog zapaqewa. Sve mjere za{tite od metana u jami “Strawani“ bile su preduzete saop{teno je iz federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije. Eksplozija se desila kada su rudari prve smjene poku{avali da urade izolaciju i naprave

pregrade kako bi sprije~ili oksidacioni proces u jami. Poslije paqewa metana dogodila se eksplozija i po`ar, a u jami se tada nalazilo 30 rudara. Eksplozija se dogodila na dubini od oko 500 metara. Iz Elektroprivrede BiH je saop{teno da je ova nesre}a jo{ jedno tragi~no upozorewe da je neophodno hitno modernizovati rudnike. U rudnicima u BiH je zbog dotrajalosti potrebno promijeniti ~ak 93 odsto opreme.

Kadi} zakqu~io sporazum sa tu`iocem
PI[E: MEHMED DIZDAR mehmedd@glassrpske.com

BAWA LUKA - Esad Kadi} (32), iz Novog Grada koji je optu`en za poku{aj ubistva zakqu~io je sporazum o priznawu krivice sa okru`nim tu`iocem Zoranom Bulatovi}em. U spo ra zu mu ko ji je zakqu~en u prisustvu advo-

ka ta \or |a Sto ja ko vi }a predvi|eno je da se Kadi}u izrekne kazna od dvije godine i dva mjeseca zatvora.

PREDVI\ENA kazna od dvije godine i dva mjeseca
Spo ra zum je dos tavqen bawolu ~kom Okru `nom su-

du gdje }e biti odlu~eno da li }e ga pri hva ti ti ili ne. Kadi} je optu`en da je udarcima no`em (o{trica du `i ne 11,5 san ti me ta ra) po ku {ao da ubi je su gra |a nina Gorana Blanu{u (26) ko jem je na nio te {ke, po `ivot opasne povrede. To

se do go di lo 30. de cem bra pro {le go di ne, oko 21.30 ~asova u stanu S.V. u Novom Gradu. Ka ko se na vo di, sve mu je prethodila sva|a izme|u Kadi}a i Blanu{e pri ~emu su se me|usobno “pogurali“. K a di} je do gra bio no` kojim je ubo Blanu{u u

le |a, a kad su se odvo ji li udario ga je u grudi. Bla nu {a je na kon {to je uboden no`em preba~en u bawolu ~ki Kli ni ~ki cen tar gdje mu je za hvaquju }i brzoj intervenciji qekara spasen `ivot. Kadi} se nalazi u pritvoru od 30. decembra.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 17

Ba~ene dvije bombe
JABLANICA - Nepoznate osobe su u subote oko 20 ~asova bacile eksplozivnu napravu u krug klaonice “Kavazovi}“ vlasnika Murata Kavazovi}a, u Komadinovom Vrelu kod Jablanice. Eksplozivna naprava ba~ena je i u nedjequ ujutro ispred kafane “@abac“, vlasni{tvo Ante Odaka. U prvoj eksploziji, prenijele su agencije, o{te}ena su tri vozila, dok je u drugoj pri~iwena {teta na kafani. Povrije|enih nije bilo, potvr|eno je iz Ministarstva unutra{wih poslova Hercegova~ko-neretvanskog kantona.

Policija

Ubio suprugu pa sebe
Prema rije~ima kom{ija, Milan nakon ubistva supruge telefonom pozvao sina, koji radi u @ep~u, i rekao mu: “Ubio sam ti majku“. Kada je stigao ku}i, zatekao mrtve majku i oca u dvori{tu
FOTO: S. PUHALO

Nezapam}ena porodi~na tragedija u selu Grabovica kod Doboja

Vijesti
Tesli}

Prevario seqake
TESLI] - Nakupac stoke S.K. iz Jelaha prevario je nekoliko poqoprivredni ka u te sli }kom se lu Mla di ko vi na. Na kup ca S.K. je policiji prijavio B.S. i rekao da mu je uzeo 200 ma ra ka za ka pa ru na ime kupovine krave i nije se pojavio. Po wegovom saznawu, nakupac je uzeo novac od jo{ nekoliko seqaka i pobjegao, saop{teno je iz policije u Doboju. N. T.

MILETI]I nisu imali finasijskih problema

Gole{i

Izgorjela ku}a
BAWA LUKA - Ku}a vlasni{tvo V.M. u nasequ Gole{i nedaleko od Bronzanog Majdana kod Bawe Luke izgorjela je u po`aru koji je buknuo 13. marta, oko 23 ~asa, ka`u u Centru javne bezbjednosti. U po`aru niko ni je po vri je |e, a pre ma prvim procjenama vlasniku je pri~iwena {teta ve}a od 10.000 maraka. M. D.

Bawa Luka
Ku}a i dvori{te Mileti}evih PI[U:SLOBODAN PUHALO slobodan@teol.net NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Ubio se starac
zeo `i vot, sa zna je “Glas Srpske“. U Dobojskoj policiji su, navode}i inicijale, potvrdili da je Milan prvo ubio suprugu, pa sebe ne otkrivaju}i vi{e detaqa. - Na kon sa znawa da je M.M. ubio suprugu Z.M., poli ci ja je iza {la na li ce mjes ta i u bli zi ni dvo ri {nog objekta prona{la be`i vo tna ti je la oba supru`nika. Uvi|ajem je ruko vo dio de `ur ni tu `i lac Okru`nog tu`ila{tva Doboj koji o ovom slu~aju mo`e dati vi{e detaqa - saop{teno je iz Centra javne bezbjednosti Doboj. Mje{tani Grabovice su zaprepa{}eni, a kom{ije supru`nika Mileti} ne mogu da vjeruju da je to moglo da se dogodi. Prema rije~ima kom{ija, Milan je nakon ubistva su pru ge te le fo nom pozvao sina, koji radi u @ep~u i rekao mu: “Ubio sam ti majku“. Sin je stigao brzo ku}i i zatekao mrtve oca i majku u dvori{tu. Oni pri~aju da su Milan i Zagorka `ivjeli u skladnom braku, bez razmirica i nisu imali nikakvih ve}ih problema. Prema rije~ima mje{tani na Ni ko le Va siqevi }a, nikakvih nagovje{taja nije bi lo da bi to mo glo da se desi. vjeli, gotovo bez ikakvih problema. - @ivjeli su od poqoprivrede, a Milan je bio vrijedan ~ovjek, porodi~an, nije bio sklon pi}u, bilo kakvoj agresivnosti. Nije imao ni finansijskih problema, jer su ih sinovi pomagali. Jedan radi u Sloveniji, a drugi u Oru`anim snagama BiH u @ep~u. Jednostavno, motiv za ovo djelo koje je u~inio u wegovom slu~aju te{ko je, gotovo nemogu}e prona}i - ka`u mje{tani. Oni pri~aju da je Milan bolovao od dijabetesa, primao je insulin, ali to sigurno, smatraju oni, nije bio razlog za ovakav postupak. Milanova supruga Zagorka, vele mje{tani, nije imala zdravstvenih problema i tako|e je bila dobra i po{tena `ena. BAWA LUKA - Bawolu~anin T.V. (87) ubio se hicem iz pi{toqa u porodi~noj ku}i u nasequ Lau{. Nisu poznati razlozi zbog kojih se nesre}ni T.V. odlu~io na kobni korak. M. D.

DOBOJ - [ezdesettrogodi{wi Milan Mileti} je ju~e ujutro u dvori{tu svoje ku}e u Grabovici kod Doboja ubio iz pi{toqa suprugu Zagorku (54), a potom sebi odu-

MILETI]I `ivjeli u skladnom braku
- U subotu je u porodici Mileti} bilo sve u redu. Sa na ma je Mi lan re zao drva. Pomagao mi je da pripremamo sahranu `ene moga brata. Poslije obavqenog posla nave~e je normalno oti{ao ku}i ispri~ao je ju~e Vasiqevi} i dodao da ne mo`e pretpostaviti {ta je uzrok ove tragedije. I ostale kom{ije tvrde da su Mileti}evi dobro `i-

Sarajevo

TRUDNICA USMRTILA TETKU
Dobojska policija ju~e je uhapsila @eqku Ili} (29) koja je ubila svoju tetku Bosiqku Ili} u mjestu Radwa kod Doboja, saznaje “Glas Srpske“. Prema nezvani~nim informacijama @eqka je u no}i izme|u subote i nedjeqe Ili}evu izbola no`em i izudarala predmetima po glavi. Tijelo starice na|eno je ju~e ujutro. Prema pri~ama mje{tana ovog kraja, Bosiqka je @eqku othranila i podizala nakon maj~ine smrti. “Glas Srpske“ saznaje da je @eqka imala psihi~kih problema. Mje{tani pri~aju da je @eqka trudna i da je u vanbra~noj vezi sa izvjesnim Mladenom.

Potraga za Adnanom Smaji}em
SA RA JE VO - Po li ci ja Kantona Sarajevo jo{ intenzivno traga za odbjeglim za tvo re ni kom Adna nom Smaji}em, koji je 10. marta sa jo{ osam za tvo re ni ka pobjegao iz Odjeqewa KPZ Sa ra je vo u Us ti ko li ni, potvrdio je Srni portparol MUP-a Kantona Sarajevo Dragan Miokovi}.

Te{ko povrije|en motociklista
BAWA LUKA - Zdravstveno stawe Qubi{e Stankovi}a (22) koji je te{ko povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i u petak nave~e u Kla{nicama je stabilno, saop{teno je iz Klini~kog centra Bawa Luka. - On je dovezen u petak u 19.10 ~asova sa prelomom lobawe i nagwe~ewem mozga. Trenutno je pri svijesti i wegovo se lije~ewe nastavqa - re~eno je u saop{tewu. Iz bawolu~ke policije, navode}i inicijale u~esnika, saop{teno je da je do nesre}e do{lo kada su se sudarili motocikl koji je vozio Stankovi} i automobil “pe`o 309”, za ~ijim volanom je bio Mirko Bjelovuk. N. T.

Likvidiran biznismen
VAQEVO - Dragoslav Labovi} (33) preminuo je ju~e ujutro od posqedica rawavawa u no}i izme|u subote i nedjeqe ispred zgrade u kojoj je `ivio, potvrdila je de`urni istra`ni sudija Okru`nog suda Vaqeva, Biqana Cari}, prenosi RTS. Na Labovi}a su, dok je sjedio u svom yipu “folksvagen tuareg“, nepoznati po~inioci oko jedan sat poslije pono}i ispalili dva hica, kako se vjeruje iz “sa~mare“, od kojih je zadobio prostrelnu ranu glave. Od zadobijenih povreda Labovi} je preminuo na odjeqewu intenzivne wege vaqevske bolnice. Labovi} se, prema saznawima, bavio trgovinom na veliko i malo.

Izgorio automobil virskog na~elnika
ZADAR - Na automobilu “alfa romeo brera“, koji koristi na~elnik op{tine Vir Kristijan Kapovi}, u no}i izme|u subote i nedjeqe u Zadru buknuo je po`ar, prenose ju~e hrvatski mediji. Automobil je u vlasni{tvu kompanije wegovog oca. Nakon dojave na mjesto doga|aja, u Vesla~koj ulici, iza{li su slu`benici Policijske uprave i obavili uvi|aj, a nakon toga su uklonili automobil sa mjesta zapaqewa. Prema prvim saznawima policije, iskqu~ena je mogu}nost podmetawa po`ara, te se pretpostavqa da je uzrok tehni~ki kvar.

18 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE

Srbija
Fqorim Ejupi oslobo|en optu`bi za ubistvo

Odluka sudskog vije}a EULEX-a da oslobodi Fqorima Ejupija mora da nai|e na negativnu reakciju i javnosti i srpske vlade. Ta odluka je skandalozna. EULEX je oslobodio albanskog teroristu koji je kriv za ubistvo Srba i drugih gra|ana, iako su protiv wega postojali jasni dokazi. Ivica Da~i}, ministar policije Srbije
FOTO: ARHIVA Mla|an Dinki}

Najavio zahtjev za od{tetu
PRI[TINA - Fqorim Ejupi, oslobo|en optu`bi za ubistvo 12 Srba u autobusu “Ni{ ekspresa” 2001. godine, najavio je da }e tra`iti od{tetu za vrijeme provedeno u zatvoru. Ejupi je u zatvoru proveo pet godina. Najve}i dio pritvora Fqorima Ejupija protekao je u istra`nim radwama. Osu|en je u junu pro{le godine u prvostepenom postupku i od tada izdr`ava kaznu od 40 godina zatvora. Tu`bu za vrijeme provedeno u pritvoru Ejupi }e, kako je najavio wegov advokat, podnijeti protiv za{ti}enih svjedoka, a tu`i}e i pripadnike policije, ukqu~ene u istragu slu~aja. Ejupi je oslobo|en u drugostepenom postupku prije dva dana, odlukom Vrhovnog suda, zbog nedostatka dokaza. Ejupi smatra da je u wegovom slu~aju napravqena zavjera, u kojoj su u~estvovali predstavnici KFOR-a, Ujediwenih nacija i vlasti u Srbiji.

Gradona~elnik Beograda Dragan \ilas

Internet u parkovima od proqe}a
BEO GRAD - Gra do na ~el nik Beograda Dragan \ilas i dosada{wi direktor “Telenora” Stajn Erik Velan po tpi sa }e da nas dvo go di{wi ugovor o uvo|ewu Inter ne ta u beo grad ske parkove. Kako je agenciji Beta re~eno u “Telenoru”, uvo|ewe }e po~eti tokom proqe}a, Internet }e mo}i da se koristi u svim godi{wim dobima, a predvi|eno trajawe ugovora za sada je dvije godine. Internet }e, kako je najavqeno, prvo bi ti uve den u park kod Vukovog spomenika, park Prole}e i Skejt park na Novom Beogradu.

Stvarawe zone slobodne trgovine sa zemqama van Evropske unije ne dovodi u pitawe ciq da Srbija {to prije postane ~lanica Unije, ka`e Dinki}
BEO GRAD - Srbi ja bi do kraja mjeseca trebalo sa Bje lo ru si jom da po tpi {e sporazum o slobodnoj trgovi ni, sli ~an onom ka kav postoji s Rusijom, rekao je za B92 Mla|an Dinki}. Stvarawe zone slobodne trgo vi ne sa zemqama van Evropske unije ne dovodi u pitawe ciq da Srbija {to prije postane ~lanica Unije, ka`e ministar ekonomije Mla|an Dinki} i najavquje pregovore o sli~nim aran`ma ni ma i sa Ira nom i Ukrajinom. Za razliku od te`wi re`ima Slobodana Milo{e vi }a da sa Bje lo ru si jom pravi politi~ku uniju, namje ra mi nis tra Mla |a na Dinki}a je, kako ka`e, da se napravi iskqu~ivo ekonomski aran `man. Za to i ne o~ekuje kritike sa politi~kog nivoa. O potpisivawu sporazuma sa Bjelorusijom govorilo se i nedavno na Kopaoniku, za vrijeme, kako je saop{teno, privatne posjete predsjednika Ale ksan dra Lu ka {en ka Srbiji. vi{e investicija - navodi Dinki}. Analiti~ar Bi-Bi-Sija Boris Varga ka`e da ne o~ekuje da }e Srbija imati problema sa zapadnim partnerima zbog sporazuma sa Bjelorusijom. Iako se ta mo{wi re `im sma tra ne de mo krat skim, posqedwih nekoliko godina primjetan je poku{aj eko nom skog otva rawa te zemqe. - Ta zemqa je usvo ji la oko 30 za ko na ko ji ma bi trebalo da se otvori. Krajem pro{le godine Bjelorusi ja je u Lon do nu ima la svo je eko nom sko pred sta-

Uskoro sporazum sa Bjelorusijom
Mla|an Dinki}, ministar ekonomije Srbije
ISKQU^IVO ekonomski aran`man
- Ideja je da poku{avamo ne{to {to je pre ulaska u Uniju radio Kipar. Oni su bi li raj za in ves ti ci je u oblas ti fi nan si ja zbog niskih cena proizvoda - rekao je Mla|an Dinki}. - Mi po ku {a va mo da Srbija postane atraktivno mesto za proizvodne investicije radi izvoza u tre}e zemqe. S obzirom na to da mi ne mo`emo da znamo kada }e EU biti spremna za proces pro{irewa, `elimo da iskoristimo period do ulaska u EU da privu~emo {to vqawe i po procjenama Svjetske banke, sa 115. mjesta popela se na 85. mjesto po uslovima za ulagawe - rekao je Varga. Po ziv za raz go vo re o slobodnoj trgovini Srbija je prije pet godina uputila i Ukra ji ni, naj ve }em par tneru od pomenutih zemaqa, sa kojom se pro{le godine trgo va lo u vri je dnos ti od oko 863 miliona dolara. U Ministarstvu za ekonomiju ka`u da vlada u Kijevu ni je od go vo ri la dok sa ukrajinske strane poru~uju da spre mnost za raz go vo re postoji, ali se ~eka da Beograd obnovi poziv.

Me|unacionalni odnosi u Sanxaku

Etni~ka podijeqenost
PRIJEPOQE - Istra`ivawe sprovedeno u sanya~kim op{tinama pokazalo je da postoji velika etni~ka podijeqenost me|u gra|anima - najdistanciraniji su gra|ani Novog Pazara. U ~etiri sanya~ke op{tine - Novom Pazaru, Sjenici, Prijepoqu i Priboju postoji evidentna etni~ka distanca izme|u dva najbrojnija naroda, Srba i Bo{waka, koja se bazira na sukobima iz bli`e i daqe pro{losti, ka`e anketa koja je sprovedena u sklopu projekta “Poboq{awe dobre vladavine i razvoj civilnog dru{tva u jugozapadnoj Srbiji“. Na konferenciji za medije nevladine organizacije “Argument“ u Prijepoqu, na kojoj su predstavqeni podaci ankete, re~eno je, izme|u ostalog, da je istra`ivawe etni~ke distance ra|eno na reprezentativnom uzorku i da je prilikom odabira nacionalne strukture anketiranih gra|ana uzet za osnov posqedwi popis stanovni{tva.

EKONOMIJA I POLITIKA
Ipak, Varga ka`e da je, u savremenom svijetu, te{ko razdvojiti ekonomiju od politike. Sa tim bi Srbija mogla da se suo~i ako po~etkom aprila po~ne razgovore o uspostavqawu zone slobodne trgovine sa Iranom.

DOBRA VIJEST

KOSOVSKA MITROVICA
^etiri osobe srpske nacionalnosti su povrije|ene ju~e u jednom stanu u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, a uhap{en je napada~ Jovan Nedeqkovi}. Incident se dogodio u stanu u centru grada. Osumwi~eni Nedeqkovi} je upao u stan i no`em povrijedio ~etiri osobe.

Hap{ewa "gra|evinske mafije"
BEOGRAD - Kako B92 saznaje, u nastavku akcije protiv ~la no va “gra |e vin ske mafije“ u Zrewaninu je uhap{e no jo{ ~e tvo ro osumwi~e nih za zlo upo tre bu slu `benog polo`aja. Ovo je nastavak policijske akcije koja je po~ela 1. oktobra pro{le godine, kada je uha p{en gra do na ~el nik Zrewani na Go ran Kne `e vi} i jo{ de set oso ba. Kne`evi}u je po~etkom mjeseca produ`en pritvor do 1. aprila. Gradona~elnik Zrewanina Go ran Kne `e vi} je, sa jo{ nekoliko zrewaninskih funkcionera, uhap{en zbog krivi~nog djela zlo~ina~ko udru `i vawe i zlo upo tre ba slu`benog polo`aja. Kne `e vi} i os ta li su najprije okrivqeni zbog davawa u za kup gra |e vin skog zemqi{ta, nezakonite prodaje placa za gradwu pumpe OMV u Zrewaninu, navodnih malverzacija oko izgradwe restorana “Ishrana“ i spornih ugo vo ra sa fir mom za obezbje|ewe “Gvozden“.

Nastavak policijske akcije u Zrewaninu

BEOGRAD
Ministar rada i socijalne politike Rasim Qaji} uru~io je pomo} najugro`enijim romskim porodicama u beogradskom nasequ Marinkova bara. Pakete s hranom i sredstvima za higijenu dobile su 64 porodice. Ministar Qaji} je pozvao preduze}a i pojedince da se prikqu~e akciji i pomognu svojim donacijama.

UHAP[ENO ~etvoro osumwi~enih
Is tra ga je, za tim, pro {irena i zbog spornog ugovora, kojim je sportski jedrili~arski klub dobio kod

LO[A VIJEST

Perleza plac na kom je trebalo da se sagrade marina i prate}i objekti. Tako|e, predmet posqedweg pro{irewa istrage jeste navodni poku{aj okrivqenih da kupe asfaltnu bazu za grad Zrewanin, ali i okolnosti pod ko ji ma je pre du ze }e “Autobanat“ iz Zrewanina, vlasnika Mileta Jerkovi}a, na ten de ru do bi lo po slo ve gradskog i prigradskog prevoza u Zrewaninu.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 19

“Znawe na poklon” Radi{i Miqkovi}u
BEOGRAD - Program “Znawe na poklon“, uz pomo} donacija preduze}a i poqoprivrednih instituta, obezbijedio je zemqoradniku iz Aleksinca traktor i sjeme kukuruza. Radi{a Miqkovi}, siroma{ni zemqoradnik iz sela Qupten u op{tini Aleksinac, pisao je televiziji B92 i zamolio da nekako do|e makar i do starog traktora kako bi mogao da obra|uje svoju zemqu i hrani porodicu. Program “Znawe na poklon“ Radi{i je ispunilo `equ.

Vjerske zajednice nezadovoqne novom verzijom zakona o zabrani diskriminacije

Vijesti
[id

Monsiwor Katoli~ke crkve Andrija Kopilovi} ka`e da je broj crkvenih zahtjeva sada su`en, uz ocjenu da se do sada dizala nepotrebna buka, jer crkve nikada nisu bile protiv dono{ewa zakona o zabrani diskriminacije
BEO GRAD - I po sli je izmjena Prijedloga zakona o zabrani diskriminacije, tra di ci onal ne crkve i vjer ske za je dni ce po no vo ni su za do voqne. U Vla di ka `u da ne }e mi jewati prijedlog, javqa B92. U za je dni ~kom sa op {tewu crkava, koje je potpisao episkop ba~ki Irinej, navodi se stav da je Vlada Srbije samo djelimi~no poboq{ala prijedlog tog zakona. Kritikuju}i novi tek st, ko ji pre ma tu ma ~ewu crkava ozbiqno odstupa od me |u na ro dnih stan dar da i vo dio bi te {kim kon fli ktima u dru{tvu, predla`e se nova izmjena. U Vladi isti ~u da ni ka kvih iz mje na ne}e biti. Novi prijedlog za izmjenu tek prije tri dana izmijewenog Prijedloga zakona o zabrani diskriminacije, na svojim sajtovima objavile su Srpska pra vo sla vna crkva, Katoli~ka nadbiskupija beogradska i Islamska zajednica Srbije. Crkve sada ne tra`e potpuno brisawe ~lanova 18 i 21, ali ipak predla`u wihovu su{tinsku izmjenu. Tako se, na primjer, tra`i da se iz je dnog ~la na izbaci formulacija “svako ima pravo na svoje seksualne orijentacije“. Su{tinu svojih zahtjeva, za ra zli ku od prvog pu ta, crkve su dostavile medijima.
FOTO: ARHIVA

Vlada }e ostati pri ranijem prijedlogu

Zaplijeweno 29 kilograma droge
BEO GRAD - Ca ri ni ci Srbi je su na drum skom gra ni ~nom pre la zu [id zaplijenili skoro 29 kilo gra ma opoj ne dro ge “skank“ u ka mi onu ni {kih registracija prilikom izlas ka iz Srbi je, saop{teno je ju~e iz Minis tar stva unu tra{wih poslova. U saop{tewu se navodi da je zaplijeweno 28,92 kilograma te droge u predwem dijelu tovarnog prostora raspore|ene u tri kartonske kutije u ka mi onu mar ke “Mer ce des“, ko jim je upravqao dr`avqanin Srbije J.M. (56).

TRA@I se revizija u dvije ta~ke
Mon siwor Ka to li ~ke crkve Andrija Kopilovi} za B92 ka`e da je broj crkvenih zahtjeva sada su`en, uz ocjenu da se do sada dizala nepotrebna buka, jer crkve nikada nisu bile protiv dono {ewa za ko na o za bra ni diskriminacije. - Crkve i vjerske zajednice i daqe ostaju pri stavu da od Vlade tra`e reviziju zakona u one dvije bitne ta~ke. Povla~imo onaj du`i tekst samo zato da ovaj kratki bude jasan i u Skup{tini i u gra|an stvu. Ne da po pu {ta ju crkve, ve} samo `ele da ne

Verica Kalanovi}

Razvoj
Vlada ne}e mijewati zakon

IRINEJ
Novi Prijedlog zakona o zabrani diskriminacije, osim u pogledu prava na izra`avawe seksualne orijentacije, ozbiqno odstupa od me|unarodnih standarda, zato crkve i vjerske zajednice predla`u dodatne izmjene, rekao je Tanjugu vladika ba~ki Irinej. On je, u ime tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica, objasnio da novi predlo`eni zakonski akt ne sadr`i odredbu kojom bi na op{ti na~in bili rije{eni konflikti u iskazivawu razli~itih za{ti}enih prava i uvodi objektivnu odgovornost za diskriminatorne radwe.

bu de ona u svom ispo vi je dawu, u svom u~ewu, diskriminisana i krivi~no gowena zato {to ~ini, po savjesti, odbranu dostojanstva qudske oso be i qud ske po ro di ce rekao je Kopilovi}. Kopilovi}, tako|e, navodi da su tra di ci onal ne crkve i vjerske zajednice samo javno izlo`ile {ta im smeta u novoj verziji prijedloga zakona, ali da nikoga zvani~no ne zovu na dijalog. - Dakle, `elimo razgovore, `elimo da razumijemo, `elimo mirno rje{avati, a ne pre pir ka ma i sva |a ma, niti u Skup{tini, niti u Vladi, pomo}i da se do|e do onih standarda, koji su ina~e prihva}eni i u Evropskoj uniji i u svijetu - ka`e Kopilovi}. Vlada Srbije, koja je pri je oko dvi je ne djeqe, iz skup{tinske procedure, na zahtjev crkava povukla prvu

Novi prijedlog na sajtu SPC

verziju Prijedloga zakona o za bra ni dis kri mi na ci je, no vi tek st ne pla ni ra da mijewa. Kako je za B92 kratko rekao dr`avni sekretar u Mi nis tar stvu za qud ska i mawinska prava Marko Karayi}, {to se ti ~e Vla de, trenutna verzija je kona~na. On navodi da je Prijedlog zakona izmijewen u petak, da je ve} upu}en parlamentu i da za wegovo usvajawe, u tre nu tnom obli ku, postoji skup{tinska ve}ina.

BEOGRAD - Ministarka za Nacionalni investicioni plan Verica Kalanovi} izjavila je da }e ove go di ne dvi je mi li jar de di na ra iz NIP-a bi ti utro {e no na ra zvoj in fras tru kture u naj ne ra zvijenijim op{tinama u Srbiji, a 30 miliona dinara na edukaciju zaposlenih kako bi te op{tine ubudu}e same mogle da vode pro je kte. “Plan je da aktiviramo privredu, da operativa iz tih op{tina dobije poslove na infrastrukturnim projektima, da spre ~i mo mi gra ci je i obezbedimo uslove za privla~ewe doma}ih i stranih investicija“, rekla je ona.

Jedinstvena Srbija

Ne}e glasati za zakon
Andrija Kopilovi}

Kako do samozastupawa
BEOGRAD - Grupa za samozastupawe zala`e se da se osobama sa intelektualnim te{ko}ama po prvi put u Srbiji omogu}i da govore u svoje ime i zastupaju svoja prava. Gostuju}i u vijestima TV B92, psiholog Asocijacije za promovisawe inkluzije Boban Petrovi} rekao je da je potrebna saradwa dr`ave i lokalne samouprave sa Asocijacijom kako bi se odr`ao projekat koji je omogu}io da 23 osobe sa intelektualnim te{ko}ama, koje su najve}i dio svojih `ivota provele u Domu Srem~ica, po~nu da `ive samostalno. - Dvadeset tri osobe koje su `ivot provele u Domu Srem~ica sada samostalno `ive, uz pomo} programa “Stanovawe uz podr{ku“. Ovaj program je je nedavno bio doveden u pitawe, ali je zahvaquju}i pomo}i lokalne samouprave grada i Ministarstva za rad i socijalnu politiku rje{ewe na pomolu, rekao je Boban Petrovi}.

Prelazak na digitalni signal
BEOGRAD - Srbija, najkasnije za {est godina, trebalo bi da pre|e na digitalno emitovawe programa. Ukoliko to ne u~ini, mo`e da ostane u medijskom mraku jer }e digitalni signali iz okolnih zemaqa ometati analogne. Prelazak na digitalno emitovawe televizijskog programa gledaoci ma }e donijeti ve}i broj kanala, kvalitetniju sliku i boqi zvuk. Nadle`ni planiraju da do juna ove godine usvoje Strategiju i Akcioni plan za prelazak sa analognog na digitalno emitovawe, kako bi Srbija proces digitalizacije zavr{ila i prije predvi|enog roka. Digitalizacija }e omogu}i ti i elek tron sko ban kar stvo, ku po vi nu preko televizije, TV putem mobilnih telefona, odlo`eno gledawe programa, ali i usluge za osobe sa posebnim potrebama.

300 radnika na socijalnom programu
BUJANOVAC - U prvom i drugom krugu socijalnog programa koji je novi vlasnik fabrike vode i sokova “Hebe“ iz Bujanovca, “Nektar“, ponudio zaposlenima, javilo se 300 radnika od ukupno 501 zaposlenog. Vr{ilac du`nosti predsjednika Samostalnog sindikata u “Hebi“ Stojan Trojanovi} kazao je agenciji Beta da je predvi|en i tre}i krug socijal nog pro gra ma, sa naj ni `im ot pre mni na ma u odnosu na prethodna dva. U prvom krugu socijalnog programa otpremnina je po godini radnog sta`a iznosila 23.500 dinara, u drugom krugu koji se zavr{io 8. marta svi oni koji su se javili dobrovoqno da napuste firmu dobili su po 21.000 dinara po godini radnog sta`a, dok }e u tre}em krugu otpremnina biti 18.000 dinara po godini radnog sta`a.

JAGODINA - Poslanici Jedinstvene Srbije ne}e glasati za predlo`eni zakon o zabrani diskriminacije, jer promjene u tek stu ni su ni ko zme ti ~ke, a kamoli su{tinske, izja vio je ju ~e pred sje dnik JS Dragan Markovi} Palma. “JS u potpunosti podr`ava zajedni~ko saop{tewe crkava, na ~elu sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer smatramo da predlo`eni tekst zakona odstupa od standarda koji su prihva}eni u Evropskoj uni ji i sve tu“, re kao je Markovi} agenciji Beta. On je na veo da “ve }i na gra|ana po{tuje svoju veroispovest, a da i Biblija ne priznaje homoseksualizam“.

20 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE

Region
Pad “cesne“ na Velebitu

Istra kao regija ima legitimno i demokratsko pravo da otvori pitawe autonomije kada Hrvatska u|e u EU. Centralizovani sistem kakav je u Hrvatskoj ne mo`e opstati jo{ dugo i EU }e stvoriti nove preduslove za Istru koja se od devedesetih godina znala suprotstaviti nacionalizmu, prihvatila toleranciju, vi{ejezi~nost i multikulturalnost. Ivan Jakov~i}, predsjednik Istarskog demokratskog sabora
FOTO: ARHIVA

Nastavqa se istraga
ZAGREB - U ponedjeqak se na Velebitu nastavqa istraga o padu aviona “cesna“ u kojoj su smrtno stradala ~etiri pilota iz Zagreba - Zvonko Kelek (68), Miqenko Bartoli} (61) i Aleksandar Valtera (49), kojima je nakon DNK analize u Zagrebu utvr|en identitet, ali nije za Gerda Govej{eka (63) za kojeg se pretpostavqa da je upravqao avionom. - Blizu smo identifikacije i ~etvrtog pilota - rekao je @eqko Jurkovi}, na~elnik Policijske uprave li~ko-sewske koja danas na mjestu nesre}e na Velebitu planira da nastavi istragu. - Gore je sve toplije pa se bojimo lavina, {to je uvijek opasnost kad temperature rastu. Zato radimo istragu krajwe oprezno - dodao je Jurkovi}. Avion “cesna“ udario je stijene Vaganskog vrha 5. februara. Dijelove aviona i tijela pilota prona{li su pripadnici Interventne jedinice policije MUP-a Hrvatske 10. februara.

Popularni {amponi

Sekretarijat CEFTA
PODGORICA - Liberalizacija trgovine poqoprivrednim proizvodima, pitawa tehni~kih standarda i fitosanitarne politike su neki od prioriteta za koje }e Sekretarijat CEFTA-e pru`ati te hni ~ku po mo} svim zemqama, a po se bno Crnoj Gori, najavila je direktor Sekretarijata Renata Vitez. Vi te zo va je na sje dni ci Stalnog foruma privrednih komora zemaqa potpisnica Centralnoevropskog spora-

Tehni~ka pomo} Crnoj Gori
zu ma o slo bo dnoj trgo vi ni (CEFTA) rekla da iako sva pi tawa fun kci oni sawa Sporazuma ne prolaze glatko, va`no je da se rje{ewa nalaze akti vnim kon sen zu som svih potpisnica. Potpredsje dnik Pri vre dne komo re Hrvatske Duwa Kowevod nagla si la je da su zna ~aj ne aktivnosti preduzete na promo vi sawu i una pre |i vawu robne razmjene, kao i drugih oblika saradwe u kontekstu implementacije Sporazuma.

U jednokratnom unosu te kancerogene materije ne moraju biti opasne te zato i postoji maksimalna dopu{tena koli~ina formaldehida i 1.4-dioksina u odre|enim proizvodima, isti~u iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
ZAGREB - Od 48 testiranih proizvoda, me|u kojima su i oni velikih proizvo|a~a poput kompanije “Yonson i Yonson“, u 32 pro na |en je 1.4dioksin u tragovi ma, a 23 su bi la po zi ti vna na for maldehid. Ukupno 17 proizvoda bilo je pozitivno na obje he mi ka li je. Po kazalo je to is tra `i vawe ameri~ke nevladine zdravstvene i ekolo {ke or ga ni za ci je Kam pawa za sigurnu kozmetiku. Proizvo|a~i mogu lako ukloniti 1.4-dioksin koji ina ~e nas ta je kao spo re dni produkt u proizvodwi kozmetike na bazi petrole ja, ali to se pre ma ko- zmeti~kim standardima u SAD-u ne tra`i, navodi Kampawa u izvje{ta ju. Ina~e Evropska unija zabranila ga je jo{ 1982. godine. Iako opasnost od raka kod apsorpcije formaldehida kroz ko `u ni je obja{wena, po zna to je da on izaziva reakcije na ko`i kod djece i odraslih. mikalija u odre|enim proizvodima. Ina~e provjeru uvezenih proi zvo da mo `e odre di ti Sanitarna inspekcija koja po pravilu uvijek reaguje kada se pojave naga|awa da je neka roba {iroke potro{we kontaminirana zabrawenim supstancama.

Kozmetika za bebe sa otrovnim materijama
NIJE bilo pritu`bi
[amponi “Yonson i Yonson“ izrazito su popularni u Hrvat skoj. Do cent Ja sna Bo{nir iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo isti~e kako u posqedwe vrijeme nisu imali pritu`be niti su dobili na analizu bilo koji proizvod te kompanije. Tako|e nagla{ava da u jednokratnom unosu te kancero ge ne ma te ri je ne mo ra ju bi ti opa sne te da upra vo stoga i postoji maksimalna dopu{tena koli~ina tih he-

U Hrvatskoj popularni sporni proizvodi kompanije "Xonson i Xonson"

Milo \ukanovi}

"Pobijedi}emo ubjedqivije"
KOLA[IN - Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo \ukanovi} izjavio je da }e DPS na predstoje}im izborima u Crnoj Gori, koji }e biti odr`ani 29. marta, pobijediti ubjedqivije nego na izborima 2006. godine. \ukanovi} je na predizbornom skupu u Kola{inu rekao da wegovi politi~ki protivnici poku{avaju da predstave “kako vlast neodgovorno izvr{ava poslove i sebe preporu~e kao zamjenu“. - Tokom svih godina u kojima je DPS vr{ila vlast u Crnoj Gori pokazali smo da umijemo odgovorno da kormilarimo na{im dr`avnim brodom, ~ak i kroz najstra{nija nevremena kroz koja je Crna Gora morala da pro|e tokom novije istorije. Pro{li smo te{ka isku{ewa i provokacije od beogradskog re`ima - rekao je \ukanovi}, koji je i crnogorski premijer.

Odbacili izvje{taj
Kompanija “Xonson i Xonson“ odbacila je pomenuti izvje{taj. Pri tom isti~e kako Uprava za hranu i lijekove i druge vladine agencije {irom svijeta smatraju te nivoe traga sigurnim te da svi wihovi proizvodi zadovoqavaju propise u svim zemqama gdje se prodaju.

U jednokratnom unosu materije nisu opasne za djecu

DOBRA VIJEST

PODGORICA
Stopa rasta kredita }e u ovoj godini biti jednocifrena, mogu}nosti zadu`ivawa na me|unarodnom finansijskom tr`i{tu bi}e limitirane i ta sredstva }e biti skupqa, ocijenio je glavni ekonomista Centralne banke Crne Gore Nikola Fabris.

PODGORICA
Predsjednik Vlade Italije Silvio Berluskoni dolazi danas u zvani~nu jednodnevnu posjetu Crnoj Gori na poziv crnogorskog premijera Mila \ukanovi}a. Iz Vlade Crne Gore je najavqeno da }e Berluskoni razgovarati sa \ukanovi}em i predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovi}em.

Istina o masovnoj grobnici
BUDVA - Predstavnici bu dvan ske ne vla di ne or ga nizacije “Otkri}emo istinu“ otputova}e u Sloveniju, gdje }e poku{ati da do|u do podataka koliko je qudi iz Crne Go re stra da lo 1945. godine u masovnoj grobnici, koju su otkrili slovena~ki istra`ioci u jami biv {eg ru dni ka Bar ba ra kod La{kog.

Predstavnici budvanske NVO idu u Sloveniju

DO]I do podatka o stradalim Crnogorcima
Predsjednik ove nevladine organizacije Du{an Nikla no vi} izja vio je da su Slo ven ci do sa da ot kri li vi{e od 400 masovnih grobnica u toj biv{oj jugoslovenskoj republici iz proqe}a 1945. godine.

LO[A VIJEST

On je dodao da je “Otkri}emo istinu“ u junu 2005. godine u Kamni~koj Bistrici u Sloveniji, zajedno sa Mitropolijom crnogorsko-primorskom i uz po mo} dr`a vnih organa Slovenije, organizovala parastos strijeqanim Crnogorcima i Srbima na mjestu gdje je poginuo veliki dio kolone iz Crne Gore, koju je ~inilo oko 20.000 qudi.

Niklanovi} je pre`ivio tada{wi zlo~in u Kamni~koj Bistrici, gdje su mu strijeqana dva brata. - Do kra ja ove go di ne, iz {tampe }e iza}i i obimna publikacija sa imenima stra dal ni ka iz Crne Gore, Srbije, dijela Hercegovine i Sanyaka - rekao je Ni kla no vi} crno gor skim medijima.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 21

TOP STORIES CNN

Svijet

Pakistanski talibani zapalili su 20 kamiona sa namirnicama za snage zapada u Avganistanu, {to je prvi takav napad na rutu snabdije-

vawa na sjeverozapadu zemqe za posqedwih nekoliko mjeseci. Kamioni su bili parkirani na depou u predgra|u Pe{avara.

Ekstremisti u Sjevernoj Irskoj ne miruju

Vijesti
Bugarska

Hap{ewe dobro poznatog proirskog nacionaliste u gradu Lurganu, jugozapadno od Belfasta, izazvalo je grupe mladih qudi da policiju ga|aju ciglama, kamewem i Molotovqevim koktelima

Mladi}i ga|ali policiju ciglama i kamewem
FOTO: AP

Vi{e policije na ulicama
SOFIJA - Bugarski ministar unutra{wih poslova Mihail Mikov, izjavio je da }e pove}ati prisustvo policije na ulicama, zbog toga {to se, kako je naveo, krimogeno stawe u zemqi pogor{alo usqed finansijske krize. On je rekao da }e posebna pa`wa biti posve}ena velikim gradovima i prijestonici, a sve u namjeri da se garantuje bezbjednost gra|ana.

Hju Ord

Gruzija
ostali iza re{etaka“. Po li ci ja je ~e tvo ri cu qudi ispitivala zbog ubistva vojnika, ukqu~uju}i i jednog koji je uhap{en sino}. Hap{ewe dobro poznatog pro ir skog na ci ona lis te u gradu Lurganu, jugozapadno od Belfasta, izazvalo je grupe mladih qudi da policiju ga|aju ciglama, kamewem i Molotovqevim koktelima.

BELFAST - Ekstremista, koji silom `ele da okon~a ju bri tan sku kon tro lu Sjeverne Irske, ima oko 300, saop{tio je {ef policije Hju Ord. Prava IRA, grupa koja se otcijepila od Irske republikanske armije, koja je 2005. zvani~no okon~ala vojnu kampawu protiv britanske vlasti, ubila je 7. marta dvojicu britanskih vojnika. Dva dana po sli je tog na pa da, dru ga otpadni~ka grupa IRA kontinuiteta, ubila je jednog policajca. - Radi se o malim grupama. Prava i IRA kontinuiteta su nestabilne, dezorganizovane i nejedinstvene grupe - rekao je Ord. On je dodao da policija radi sa bezbjednosnim slu`bama i drugim specijalnim jedinicama na razbijawu tih grupa i hap{ewu wihovih ~lanova kako “bi do kraja `ivota

Poja~ati pritisak na Rusiju
BE^ - Pot pred sje dnik vlade Gruzije Georgi Baramidze, izjavio je da bi me |u na ro dna za je dni ca tre ba lo vi {e da vr{i pritisak na Moskvu da bi se, kako je naveo, okon~ala “invazija i okupacija“ Ju`ne Osetije i Abhazije. Baramidze je ocijenio da su predstavnici abhazijskog i ju`noosetijskog politi~kog vrha “marionete Rusije“.

NEJEDINSTVENE i nestabilne grupe
Policija je, tako|e, uhapsila mu{karca i `enu koji su u vezi sa ubistvom policajca i zaplijenila naoru`awe i municiju. Zbog wegove smrti, policija trenutno ispituje petoro qudi. Ti na pa di su uni je li uzne mi re nost u re la ti vno mirnu situaciju, koja je uspostavqena nakon mirovnog sporazuma 1998. kojim je okon~ano 30-godi{we nasiqe izme|u IRA, koja se zalagala za jedinstvenu Irsku i grupa koje su `eqele da ostanu u savezu sa Britanijom. Ord je re kao da su u posqedwih 18 mjeseci ekstremisti najmawe 25 puta poku{a li da ubi ju po li caj ce. Krajem januara je otkrivena velika bomba u jednom automobilu oko 45 kilometara ju`no od Belfasta, koja je deaktivirana.

Rusija

Protesti protiv Putina
VLADIVOSTOK - Oko 1.000 demonstranata pozvalo je ju~e rusku vladu da po dne se os tav ku to kom mirnog protesta u Vladivostoku na dalekom istoku zemqe, u najnovijem protestu u vezi sa ekonomskom krizom u Rusiji. U Vladivostoku su organizovani neki od najve}ih antivladinih protesta od kada je globalna ekonomska kriza zahvatila Rusiju pro{le godine i te{ko pogodila privredu zemqe ostaviv{i stotine hiqada qudi bez posla.

Podr{ka
Prava IRA i IRA kontinuiteta nemaju posebnu podr{ku, ali proirski nacionalisti strahuju da bi mogli da je steknu, ukoliko policija bude koristila radikalne mjere u wihovom suzbijawu.

Neredi u Sjevernoj Irskoj

DOBRA VIJEST

SAD
Najmawe ~etiri osobe poginule su u pucwavi u Majamiju, u ameri~koj saveznoj dr`avi Florida, saop{tila je lokalna policija. Policija je prona{la tijela ~etiri `rtve iza jedne ku}e, po{to je do{la na dojavu o upotrebi oru`ja. Mu{karac, ~iji identitet jo{ nije saop{ten, prvo je pucao i ubio ~etvoro qudi, a zatim je i sebi oduzeo `ivot.

Da Silva u Bijeloj ku}i
VA[INGTON - Ameri~ki predsjednik Barak Obama i brazilski predsjednik Luiz Inasio Lula da Silva su na svom prvom susretu u Bijeloj ku}i razgovarali o globalnoj ekonomskoj krizi, trgovini, energetici, klimatskim promjenama, razvoju Latinske Amerike i drugim pitawima. Dvo ji ca ~el ni ka is ta kla su pri ja teqske i par tner ske odnose SAD i Brazila, te va`nost wihove saradwe na skorom samitu grupe G20 u Londonu 2. aprila i na samitu Amerika 17. aprila u Trinidadu i Tobagu. - Ja sam veliki obo`avalac Brazila, kao i naprednog, ka budu}nosti usmjerenog vo|stva, koje predsjednik Lula pokazuje {irom Latinske Amerike i svijeta - rekao je Obama nakon sastanka.

Bomba{ ubio dvoje qudi
KABUL - Bomba{ samoubica digao je u vazduh svoj automobil u nedjequ u avganistanskoj prijestonici Kabulu, ubiv{i dvi je oso be i ra niv {i 14, re kli su pred sta vni ci Ministarstva unutra{wih poslova. - Eksplozija se dogodila kada je bomba{ samoubica detonirao eksploziv u svom automobilu na podru~ju Kalaj Ka{ifa u petom distriktu, zapadno od Kabula, ubiv{i dva civila i raniv{i 14 drugih - kazao je neimenovani zvani~nik agenciji Sinhua. On je dodao i da je meta vjerovatno bio konvoj stranih vojnika. U me|uvremenu, portparol Ministarstva unutra{wih poslova Zamaraj Ba{ari kazao je da niko od stranih vojnika nije povrije|en u eksploziji.

BOLIVIJA
Bolivijski predsjednik Evo Morales, dodijelio je siroma{nom stanovni{tvu oko 38.000 hektara obradivog zemqi{ta koje je nedavno konfiskovano od pet velikih posjednika na istoku zemqe. “Danas po~iwemo da stavqamo ta~ku na gigantske veleposjednike u Boliviji“ rekao je Morales.

LO[A VIJEST

22 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE

Britanski parlamentarci sa liderom Hamasa

Tra`e prestanak bojkota
DAMASK - ^lanovi britanskog parlamenta sastali su se sa liderom Hamasa Kaledom Meshalom u subotu i zatra`ili od vlade u Londonu da prestane bojkot ove palestinske grupe “koja `eli da se postigne pravedan mir”. - Moramo da razgovaramo sa Hamasom da bismo napravili napredak (ka miru), jer oni predstavqaju veliki dio Palestinaca - izjavila je Kler [ort, jedna od ~etvoro parlamentaraca koji su se sastali sa Meshalom. Velika Britanija, zajedno sa SAD i EU, rekla je da nema pregovora sa Hamasom sve dok ne prizna Izrael, odbaci oru`anu borbu i prihvati prelazni mirovni sporazum. [ort je nakon sastanka rekla da bi po~etak razgovora sa Hamasom “odmah pokrenuo stvari naprijed sa nadom da se kona~no postigne pravedni mir”. Susret britanskih parlamentaraca i lidera Hamasa najavqen je u javnosti za razliku od su sre ta ne ko li ci ne evrop skih po li ti ~a ra sa Meshalom u nekoliko posqedwih mjeseci.

Novo nasiqe narko-bandi u Meksiku

Prona|eno devet tijela
Na tijelima, koja su djelimi~no zakopana u pustiwskoj oblasti ju`no od grada Huareza, vidqivi tragovi mu~ewa
HUAREZ - Meksi~ka poli ci ja pro na {la je naj mawe de vet ti je la u predgra|u Huareza, u blizini granice sa SAD, prenosi mre`a Bi-Bi-Si. Zvani~nici su rekli da su na tijelima, koja su djelimi ~no za ko pa na u pus tiwskoj oblas ti ju `no od grada, vidqivi tragovi mu~ewa. Grad Huarez poznat je po nasiqu. Sukobi izme|u narko-bandi prisilili su vladu da po{aqe hiqade vojnika u ovaj grad. Oko 1.600 qudi ubijeno je u gra du pro {le go di ne, dok se kriminalci bore za kontrolu tr`i{ta droge i puteve transporta za SAD. Vi{e od 1.000 qudi ubije no je {i rom Me ksi ka od po~etka ove godine, od toga jedna tre}ina u Huarezu. Odsijecawe glava, napadi na po li ci ju, pucwava u klu bo vi ma i res to ra ni ma svakodnevna su pojava u nekim regionima.
Forenzi~ari ispituju prona|ene le{eve

Korumpirana policija
Neke policijske snage u zemqi su korumpirane, a novinari koji pi{u o aktivnostima narko-kartela stalna su meta napada. ko u utorak sa porukom upu}enom rivalima druge narko-bande. Od decembra 2006. godine meksi~ka vlada rasporedi la je uku pno 40.000 vojnika i policije za borbu protiv narko-bandi. Vla da sma tra da je na siqe ko je ra zje da zemqu odraz uspjeha u borbi protiv narko-bandi koje su ostali bez vo|a i bore se za kontrolu tr`i{ta i prevlast. Drugi tvrde da su karteli pos ta li ta ko mo }ni da efikasno kontroli{u dijelo ve zemqe i na siqe je sa mo do kaz wiho ve vlasti.

GLAVE u fri`ideru
Pet qud skih gla va sa tragovima mu~ewa prona|eno je u fri`ideru za sladoled pored puta u centralnoj dr`a vi Ha lis -

Raspore|eno ukupno 40.000 vojnika

FOTO: ROJTERS

Uhap{en perverzni par iz Indijane

Kamerom snimali zlostavqawe djece
INDIJANAPOLIS - Par iz ameri~ke dr`ave Indijane uhap{en je i optu`en za fotografisawe i snimawe video-kamerom tokom polnog odnosa sa djecom koju su ~uvali. ^etvoro djece, od dva mje se ca do {est go di na, zlostavqali su u nekoliko navrata. Dje cu su zlos tavqali 31godi{wi Stiven Kvik i 25godi{wa Samanta Lajt koji su bili vlasnici servisa za ~uvawe djece. Vjeruje se da je najmla|e zlostavqano dijete wihova k}erka, a trenutno se nalazi kod socijalne slu`be. Perverznom paru prijeti vi{e ta~aka optu`bi za is ko ri {ta vawe i zlos tavqawe dje ce, pi {e chat ta hbox.com. Zbi vawa u ku }i maj ci je prijavila jedna trogodi{wa djevoj~ica, koja joj je rekla da su je slikali na toaletu. - U 15 godina koliko radim ovaj posao ovo je najstra{nija stvar koju sam vidio ili uop{te mogao da zamislim. To je jednostavno u`asno re kao je za mje nik {e ri fa Bob Kemp. U ku}i optu`enog para policija je prona{la kamere, kompjutere, drogu i seksualna pomagala.

Stiven Kvik

Samanta Lajt

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 23

Najve}i sudski proces u istoriji Turske

Vijesti
Kamerun

Osumwi~eni su, kako se tvrdi, pripadnici ultranacionalisti~ke grupe “Ergenekon“, koji su navodno planirali seriju atentata i nasiqe {irom zemqe
ANKARA - U modernoj istoriji Tur ske se ne pam ti ta ko ve li ki sud ski pro ces: na op tu `e ni ~koj klupi se, poslije najnovije optu`nice, na{lo vi{e od 140 lica osumwi~e nih za ko vawe za vje re protiv vlade. Ja vni tu `i lac Is tan bu la je, kra jem pro {le ne djeqe, po di gao optu`nicu protiv 56 lica. Bio je to, zapravo, drugi masovni talas optu`bi. Pro{log qeta, na optu`eni~koj klu pi se pod is tom sumwom na{lo jo{ 86 lica. Osumwi~eni su, kako se tvrdi, pripadnici ultranacionalisti~ke grupe “Ergenekon“, koji su navodno planirali seriju atentata i nasiqe {irom zemqe. Oni su o~ekivali da }e na taj na~in isprovocirati armiju da izvede tenkove na ulice i obori vladu Tajipa Erdogana, koju optu`uju da prikriveno vra}a zemqu u {erijatsko pravo. Pod te{kom optu`nicom, koja je ispisana na 4.000 stranica, na udaru su se na{le mnoge, u Turskoj pozna te li ~nos ti - pen zi oni sa ni ge ne ra li, po li ti ~a ri, no vi na ri, advokati, kao i okorjeli kriminalci. Jedno im je svima zajedni~ko: veli ki su pro ti vni ci sa da{we vla de. Pripadnici grupe su na vodno planiral i d a

Zavjerenici sjeli na optu`eni~ku klupu

Napadnut tanker
LAGOS - Naoru`ana grupa napala je tanker u vodama Kameruna, nedaleko od granice s Nigerijom, i otela ~e ti ri ~la na po sa de Ukrajinca i trojicu Filipi na ca. Gru pa od oko 30 qudi napala je tanker, ~iji je ve}inski vlasnik “Rojal Da~ [el”, na 14 kilometara od obale Bakasi, na granici Nigerije i Kameruna. Ovakvi napadi su ~esti u delti rijeke Niger. Vi{e od 200 stranaca oteto je u posqedwe tri godine, a ve}ina poslije otkupa bude oslobo|ena nepovrije|ena, podsjetio je Rojters.

SAD

Avion prizemqen zbog dima
^IKAGO - Zbog dima koji se pojavio u kabini, “erbas 330“, kompanije “Air One“, bio je prisiqen da se vrati na aerodrom u ^ikagu samo pet minuta nakon polijetawa. Kompanija “Alitalija“, kojoj je “Air One“ pripojena, obavijestila je da je avion sa 240 putnika, koji je letio na redovnoj liniji ^ikago - Rim, na aerodrom vra}en jer je imao problema sa klimatizacionim sistemom, pa je na visini od ne{to mawe od hiqadu metara do{lo do puwewa aviona dimom.

Javnost brani o~uvawe sekularizma

Su|ewe obezbje|uju `andarmerijske snage

izvr{e atentat na nekoliko poznatih li~nosti, ukqu~uju}i nobelovca Orhana Pamuka, da organizuju proteste protiv vlade u 50 gradova i da na wima izazovu krvavo nasiqe. To bi, po wima, trebalo da isprovocira generale da izvedu tenkove na ulice i obore sada{wu vladu. U armiji kritikuju pokretawe istrage, ali negiraju da imaju bilo kakve veze s navodnim planirawem atentata i nasiqa, odnosno vojnog udara. Ovaj proces je jo{ vi{e produbio jaz izme|u sada{we vla de ko ja ima islamisti~ke korijene i se ku la ris ti ~kih stru ktura koje tvrde da premi jer Er do gan ugro`ava ustavni sistem zemqe jer, ka ko tvrde, ima tajni plan za pretvarawe svjetovne republike u {erijat. U vladi to uporno opovrgavaju. U opoziciji, pak, tvrde da je

ovo politi~ki proces, da vlada poku{ava da pretvori zemqu u “carstvo straha“ i da u}utka protivnike.

OPTU@NICA podignuta protiv 56 lica
Vladaju}a Partija pravde i razvoja `eli da se na ovaj na~in, tvrde

oni, osveti onima koji su pro{le godine pokrenuli pred Ustavnim sudom postupak za weno zatvarawe zato {to poku{ava da zemqu vrati u Sredwi vijek. U vladi odbacuju te optu`be i tvrde da `ele da se obra~unaju s paradr`avnim strukturama koje su se samoproglasile braniocima nacionalnih interesa.

ISDR

Smrtonosne katastrofe
@ENEVA - Prirodne katastrofe su u 2008. godini odnijele vi{e od 235.000 `ivota i ko{tale svjetsku privredu 181 milijardu dolara, saop{tila je agencija Ujediwenih nacija - Me|unarodna strategija za redukciju katastrofa (ISDR). Prema podacima ISDR-a i Cen tra za is tra `i vawe epidemiologije katastrofa, u 321 prirodnoj katastrofi stradalo je 235.816 qudi, a 211 miliona drugih pogo|eno je na neki na~in, dok je privredu to ko{talo 181 milijardu dolara, navodi se u saop{tewu. Azija i daqe ostaje najte`e pogo|en kontinent, pa su najve}i gubici od 110 milijardi dolara zabiqe`eni u Kini.

ATENTATI
Sumwa se da se radi o biv{im pripadnicima slu`be bezbjednosti i drugih dr`avnih struktura koji, kao eskadroni smrti, sude i presu|uju u nekom mraku onima koji, po wima, ugro`avaju Tursku. Za wih se ve} vezuje nekoliko atentata - na jednog jermenskog novinara, jednog katoli~kog sve{tenika i jednog sudiju - kao i podmetawe nekoliko bombi qevi~arskom listu “Xumhurijet“.

Danas po~iwe proces Jozefu Friclu

Su|ewe samo pet dana
BE^ - Psihijatar Hajdi Kastner napisala je vi{e od 100 stra ni ca iz vje {ta ja o psi hi ~kom stawu Jo ze fa Fricla, kojem danas po~iwe su|ewe zbog zato~ewa k}eri Elizabet u podrumu u austrijskom gradu Am{tetenu. Dr Kastner, koju je imenovao sud u slu~aju Fricla, ka`e da je nasiqe u porodici “veoma kompleksan fenomen“, sa mnogo razli~itih razloga za{to se takve stvari doga|aju. - Zlostavqawa u porodici su veoma slo`en fenomen. Ono nije rijetko i veoma je staro. To nije ni{ta novo, a motivacija za wega varira. Stoga je neophodno detaqno ispitati cijelu porodi~nu istoriju, te istoriju zlostavqa~a i `rtve za svaki slu~aj posebno, jer ne postoji sa mo je dan obra zac po na {awa u takvim slu~ajevima. Postoji mnogo razloga za{to se zlostavqawe doga|a - ka`e dr Kastner, koja jo{ ne mo`e da izne se de taqe slu ~a ja Fricl. Istra`ioci ka`u da je austrijski monstrum priznao zato~ewe i sistematsko silovawe svoje k}eri Elizabet 24 godine u podrumu bez prozora, koji je izgradio ispod porodi~nog doma u austrijskom gradu Am{tetenu, gdje ju je zatvorio kad imala 18 godina.

DETAQNO ispitati porodi~nu istoriju
Fricl se tereti za ubistvo jer nije omogu}io lije~ewe sedmog djeteta koje je imao sa Elizabet, a koje je umrlo kao no vo ro |en ~e. Fricl je optu`en i za silovawe, in cest, za to ~ewe i

ropstvo. Slu ~aj je do bio ve li ku me|unarodnu pa`wu, djelimi~no i zbog toga {to je podsje }ao na slu ~aj otmi ce Nata{e Kampu{ u Austriji, koja je svom otmi~aru pobjegla 2006. godine. O~ekuje se da }e su|ewe trajati samo pet dana, a sudija }e nadgledati postupak i prosu|ivawe osmo~lane porote koja }e presudu donijeti najvjerovatnije u pe tak, 20. marta.

Vijetnam

Autobus sletio s puta
HANOJ - Najmawe 10 qudi je poginulo kada je autobus sa ruskim turistima sletio sa puta u provaliju na jugu Vijetnama, javili su dr`avni mediji. U nesre}i, koja se do go di la u bli zi ni qetovali{ta Da Lat, poginu lo je de vet rus kih dr`avqana i je dan vi je tnamski turisti~ki vodi~, a povrije|eno je 14 qudi.

24 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 25

Razbibriga
Od tra~a do istine

Bila dvojica milicionera u nekom selu i ugledali stado ovaca i jagawaca, pa jedan ka`e: - Ajde da uzmemo jedno jagwe pa da ga kod ku}e ispe~emo na ra`wu. Kad oni krenu{e sa pa{waka, pojavi se vlasnik

stada, pa ih upita: - Vi ste sigurno milicionari? - Ma nemoj, a kako ti to zna{? - Pa, od svih ovih ovaca i jagawaca, vi ste uzeli ba{ psa ov~ara?

Izvaqen u trosjedu Crnogorac Milun se obra}a svojoj `eni koja priprema ru~ak u kuhiwi: - @eno, te{ko mi je da te gle-

dam kako neprestano radi{ u ku}i i mu~i{ se. Ajde zatvori ta vrata od kuhiwe, bi}e mi nekako lak{e.

Mje{tani jednog sela u Banatu govore svom kom{iji Lali: - Lalo, pa celo selo ti vodi Sosu u kukuruze!

A na to Lala odmahne rukom i ka`e: - Jakog li sela - svega dvadesetak ku}a!

Goca praznih xepova
Goca Bo`inovska se sa tezge u Torinu vratila praznih xepova. Ne samo da je na nuli ve} je i u minusu jer je sama platila povratnu avionsku kartu. Goca je, naime, oti{la da pjeva na ciganskoj svadbi sa harmonika{em Mirkom Kodi}em, ne sawaju}i da }e dogovoreni honorar mo}i samo da sawa! - Na tim svadbama se nikad ne zna. Na ovoj sam stvarno “pukla“! Trebalo je da veseqe traje dva dana. Sve je lepo po~elo, ali je pred kraj prvog dana otac petnaestogodi{we mlade poludeo, zgrabio je }erku za ruku i hteo da je vodi ku}i! Rasturi se svadba dok si rekao “keks“! Petnaestak minuta je vladala nevi|ena frka. Nije se znalo ko koga bije i ko {ta na koga baca. Dok smo se mi sna{li, svi gosti su zbrisali brzinom svetlosti. I gosti i doma}ini! Kakav honorar, kakvi bakra~i... Niti zna{ koga da juri{, ni gde da ga juri{ - ispri~ala je ozloje|ena Goca, koja je redovno rado vi|en gost na romskim svadbama. Mogu biti slatke ili slane, mogu se slu`iti za doru~ak, ru~ak ili ve~eru, uz jogurt, pivo ili vino... Mnogi vole pite u svakom obliku, a za one koji ovih dana poste, evo pogodnog recepta za posnu pitu sa ri`om, i to uz malo mariniranih gqiva, praziluk, za~ine po `eqi.

Sastojci
(za 8 osoba) Kore: 500 g Fil: 0,5 dl 1 200 g 1 50 g 4 dl uqa praziluk ri`e mrkva gqiva (mariniranih) vode (za kuvawe ri`e) za~in (mje{avina) biber per{unov list (po `eqi) uqa vode kesice pra{ka za pecivo tankih kora za pitu

Priprema
1. Na mje{avini vode i uqa prodinstati sitno nasjeckan praziluk i dodati narendanu mrkvu. Ri`u oprati i dodati u luk, zaliti vodom i dodati mje{avinu za~ina. 2. Ostaviti ri`u na blagoj temperaturi da se skuva i voda uvri. Na kraju dodati isjeckane gqive i per{unov list i za~initi biberom po `eqi. 3. Uzeti {erpicu i na ringli prokuvati vodu i uqe, skinuti sa ringle i umije{ati pra{ak za pecivo u ovu mje{avinu. 4. U podmazan pleh slagati kore, svaku prelivati prelivom, a na svaku drugu stavqati fil. Tako uraditi sa svim korama i filom, posqedwu koru zarezati na par~ad i preliti prelivom. 5. Pe}i u zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta, tj. dok se pita blago zarumeni.

Cijene u KM
kore za pitu uqe praziluk ri`a mrkva gqive za~in per{un biber pra{ak za pecivo 2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,8 0,2 0,3 0,1 0,2

HOROSKOP
Ovan
Po{to radite vi{e poslova istovremeno, malo se odmarate, a puno nervirate, pa je stresno stawe evidentno. Aerobik i sport uz {to vi{e kretawa sjajno je rje{ewe za izlazak iz krize. Ukoliko budete pasivni i od okoline o~ekujete razumijevawe, a tro{ite se na nepotrebne stvari - mo`e biti problema.

Vaga
Poku{ajte da se distancirate od svega {to zahtijeva va{e mi{qewe, a {to vas mo`e dovesti u sukob sa okolinom. Da li vrijedi da se zbog toga sva|ate i prekidate prijateqstva? Po{to ni{ta ne posti`ete, ve} se samo nervirate, birajte neutralne teme. Imate vremena i za dru`ewa, qubavna posebno.

Bik

[korpija
Iako od `eqe za nametawem sopstvenih ubje|ewa okolini i partneru imate samo {tete, to je ja~e od vas. Trenutno je ta va{a nabije|ena superiornost velika prepreka u funkcionisawu. Po`eqno je ponekad glumiti bespomo}nost. Planete vam poru~uju da se urazumite. Ne morate po svaku cijenu biti u pravu.

Preliv:

Poslu`ivawe
Pitu malo prohladiti, isje}i i poslu`iti.

CIJENA RU^KA

Savjet
Ri`u skuvajte da zrna budu cijela, jer }e se i u rerni jo{ malo kuvati i pe}i.

Posna pita s ri`om

1 dl 1 dl 1/2

5,1

Bikovima prija dru`ewe sa umjetnicima, jer i sami posjeduju talenat. Kroz razgovor sa qudima koji se bave umjetno{}u oni razmi{qaju o tome kako da ispoqe svoje sna`ne inspirativne mogu}nosti. Dan je odli~an i za qubav, pa poku{ajte sve to da ukomponujete.

Blizanci
Jo{ uvijek ste dobro raspolo`eni, ali ukoliko se budete nemilice rasipali, do}i }ete u suprotnu situaciju. Partnera idealizujete, tako da vam uskoro ne gine razo~arewe. Po{to je dan idealan za umjetnost, a lo{ za materijalna ulagawa i prakti~ne stvari, idite u bioskop boqe }ete se osje}ati.

Strijelac
Uspjeli ste da prebrodite krizu i isplivate iz problema, i to onih koji uti~u direktno na va{e raspolo`ewe. Stvari ponovo dr`ite pod kontrolom, uspje{ni ste i zadovoqni. Sve okolnosti vam idu naruku, pa ih iskoristite. Ne dozvolite da brzopletost i pri~qivost pokvare {ansu i uti~u na negativan ishod doga|aja.

Radni sto za {kolarca
Prirodno svjetlo treba da osvjetqava radnu povr{inu stola sa predwe ili lijeve strane za de{wake, odnosno sa desene strane za qevake, jer dobra i pravilna osvijetqenost ne}e uzrokovati dodatna naprezawa za o~i, ka`u stru~waci
proces rada i u~ewa. Prirodno svje tlo tre ba da os vjetqava radnu povr{inu s predwe ili lijeve strane za de{wake, odnosno s desne strane za qevake. Ovo je izuzetno bitan zahtjev, jer dobra i pravilna osvijetqenost ne}e uzrokovati dodatna naprezawa za o~i. Polo`aj stola organizujte i na na~in da je {kolarcu omogu}ena kontrola ulaznih vrata iz sjede}eg polo`aja bez zakretawa glave za 180 stepeni. Ukoliko je u sobu potrebno smjesti ti dva ra dna sto la, najboqe ih je postaviti paralelno jedan uz drugi ili pod uglom od 90 stepeni kako bi jedan mogao biti osvijetqen frontalno, a drugi s lijeve ili desne strane prirodnom svjetlo{}u. Stru~waci daqe navode da bi {ko lar cu tre ba lo osigurati nekoliko ladica, koje }e poslu`iti za odlagawe i jednostavan prihvat {kolskog pribora. One mogu biti u sklopu stola ili smje{tene u mobilnom ormari}u, koji }e se prema potre bi pri ma knu ti uz sto ili ispod wega. U ne po sre dnu bli zi nu radnog stola postavite poli ce ili or ma ri }e za kwige. Osigurajte dovoqno pros to ra za odla gawe kwiga, jer }e wihov broj svake {kolske godine biti sve ve}i. Osim toga, dobra pre gle dnost i ure dno slo`ene kwige omogu}i}e i dobru organizovanost {kolarca u obavqawu obaveza, zakqu~uju stru~waci.

Rak
Iskoristite intuiciju i kreativnost na pravi na~in ukoliko `elite da budete zadovoqni. U protivnom }ete misliti da se lijepe stvari de{avaju samo drugima. U`ivajte u dru{tvenom `ivotu i ne odbacujte od sebe qubav. Lav ili [korpija poku{ava da vas zavede. Za{to ne flertujete sa wima? Nemate {ta da izgubite.

Jarac
Poslovni uspjeh, zadovoqstvo postignutim rezultatima i vrijedan rad. To stawe vas dr`i ve} nekoliko dana. Na negativne reakcije okoline nemate vremena da obratite pa`wu jer ste okupirani obavezama, ne samo poslovnim nego i privatnim. Razmi{qate o inostranstvu ili o nekome ko je daleko.

Lav
Lavovima se i daqe smije{i sre}a. Neka se opuste i u`ivaju u woj. Pod uslovom da su dobili nov izvor prihoda, te{ko }e na}i vremena za razonodu i u`ivawe, ali samo saznawe da neko cijeni wihov trud i da ga uz to dobro pla}a - godi. Satisfakcija i na emotivnom planu.

Vodolija
Okupirani ste poslom i obavezama statusne prirode. Imaginacija je poja~ana, nove ideje vam se motaju po glavi. Sve je to divno, ali ipak postoji opasnost od toga da zastranite. Stoga morate ukqu~iti i zdrave rezone. Kombinacija ma{te i stvarnosti je ono ka ~emu treba te`iti i {to }e vam, bar danas, pomo}i da dobro funkcioni{ete.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Za male {kolarce radna soba predstavqa mnogo vi{e od obi~ne sobe – to je prostor u kojem treba da se opu{taju, dru`e s porodicom i prijateqima, a ponajvi {e kon cen tri {u u obavqawu svakodnevnih {kolskih obaveza. Kako bi omogu}ila obavqawe svih ovih funkcija, dje~ija soba treba da bude opremqena funkcionalno i ma{tovito, u stvari, treba da bude radni prostor i igraonica, smatraju stru~waci. Pre ma wiho vom mi{qewu, optimalna povr{ina dje ~i je so be je 10-12 kvadratnih metara. Uz obavezan smje{taj kreveta i orma ra za odla gawe odje }e, najbitniji je izbor i polo`aj ra dnog sto la. Mi ni mal na pre po ru~qiva du -

`ina stola je 100 centimetara, a dubina 60-70 centime ta ra. Po vr{i na sto la treba da bude dovoqno velika kako bi {kolarci nesmeta no mo gli da ra {i re potrebne kwige, sveske, te pribor za crtawe i pisawe. Ukoli ko je na sto lu smje {ten i kompjuter, koji danas pos ta je sas ta vni dio {kol ske opre me, pre po ru~qiva du `i na sto la je 150 centimetara.

Djevica
Razmi{qate o okon~awu veze ili nekog odnosa koji do sada nije urodio plodom. Ne `elite vi{e ni{ta da trpite, a osje}aj sputanosti je reakcija na stawe tihog nezadovoqstva. Napokon ste shvatili odakle vjetar duva, problem ste artikulisali, pa sada preostaje finalno razra~unavawe. Uspje}ete, nema {ta!

Ribe
Razmi{qate o qubavi, umjetnosti, filozofiji i svim prijatnim stvarima. Ukoliko niste konkretan akter ovih doga|aja, na indirektan na~in, kako to Ribe obi~no ~ine, poku{avate da na|ete kompenzaciju za nezadovoqstvo. Preduzmite ne{to konkretnije. Krenite u akciju. Samo tako }ete biti ispuweniji i imati vi{e para.

SOBA za {kolarca kao radni prostor i igraonica
Polo`aj radnog stola u sobi je uslovqen polo`ajem prozora i smjerom prodora prirodne svjetlosti, koja je ne op ho dna za kva li te tan

RJE[EWE: PJEVA RIJEKA, ANRI, IZUZETAK, U, EDUKATOR, RC, ZABOK, NA, KULE, AD, SAKA, SOLON, ATAMANSTVO, A, KRVARINA, GOT, TESTAMENT, ^, SANTIJAGO, M, TETANIJA, RS, VINIPEG, ^A[A, S, A, AVANTURIST, KAROVI], TA.

26 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE

Kultura
Nova manifestacija u Han Pijesku

Aleksandar S. Pu{kin, EVGENIJE OWEGIN

Isidora Bjelica, TAJNI @IVOT SLAVNIH SRPKIWA

^u~kovi kwi`evni dani
HAN PIJESAK - U znak sje}awa na kwi`evnika i sugra|anina, a u slavu o~uvawa lika i djela Branka ^u~ka, na inicijativu zaposlenih u Narodnoj bibli ote ci Han Pi je sak pokre}e se manifestacija “^u~kovi kwi`evni dani“. - Nastoja}emo da po~etak ove manifestacije bude oboga}ewe kulturnog `ivota sredine koja bi morala postati tradicionalna - ka`u organizatori. U cjelodnevnom programu, na svjetski dan poezije, okupi}e se 21. marta brojne ^u~kove kolege, prijateqi i po{tovaoci wegovog djela. Pjesni~ki oma` bi}e odr`an u Domu kulture, gdje }e pozdravnu rije~ uputiti na~elnik op{tine Han Pijesak Goran Asowa, direktor Narodne biblioteke Ozrenka \uri}, a o~ekuje se da }e ministar prosvjete i kulture Anton Kasipovi} otvoriti ovaj poetski recital. Pored pjesnika, u programu }e u~estvovati glumci Zlatan Vidovi} i Jovana Leti}, te muzi~ar Ivan E}imovi}. Pokroviteqi ove manifestacije su Ministarstvo prosvjete i kulture RS i SO Han Pijesak, a organizator Narodna biblioteka Han Pijesak. B. M.

FOTO: S. TASI]

Sne`ana \iki}

Narodna biblioteka “]irilo i Metodije“

Izlo`ba u Muzeju “25. maj“ u Beogradu

Svjedo~anstva o Titu

U vremenu u kojem vlada kompjuterska tehnika, smatram ovo velikim uspjehom povratka mladih kwizi, istakla Sne`ana \iki}
PI[E: SNE@ANA TASI] krozrs@glassrpske.com

Povratak mladih ~italaca kwizi
kada je to u~lawewe besplatno, u aprilu, maju i oktobru.

BEOGRAD - Izlo`bu “Efekat Tito - harizma kao politi~ka legitimacija“ otvorio je u Muzeju “25. maj“ u Beogradu ministar kulture Republike Srbije Neboj{a Bradi}, javio je Tanjug. Na izlo`bi, koja je privukla veliki broj posjetilaca, prikazano je vi{e od 500 eksponata, raspore|enih u tri cjeline - pokloni gra|ana SFRJ Titu, {tafete i svjedo~anstva. U jednom dijelu Muzeja “25. maj“ prikazane su slike wegovih

portreta koje je Broz dobijao, ra|enih razli~itim tehnikama - grafike, uqa na platnu, fotografije, crte`i. Me|u eksponatima su impresivno ura|ene makete brodo va, vo zo va, mos to va, kamiona, preparirane zmije, pa uk, ri ba, kom ple tno opremqena u~ionica, zubarska ordinacija, “partizanski sto”, ~ije su noge ura|ene kao qudske, vaze, lutke u narodnim no{wama, {tafete iz svih krajeva biv{e SFRJ.

Filmski festival u Londonu

Nagrada filmu “Snijeg“
LONDON - Igrani film “Snijeg“ Aide Begi} progla{en je naj boqim igra nim fil mom ovo go di{weg fes ti va la “Bir ds eye View Film Festival“, koji je posve}en `enama filmskim stvaraocima, saop{tili su producenti. Na festivalu, koji je od 5. do 13. marta odr`an u Londonu, ~etvoro~lani `iri u sastavu Stephen Wolley, Larushka Ivan Zadeh, Pippa Cross i Catherine Johnson proglasili su ostvarewe “Snijeg“ najboqim dugometra`nim igranim filmom ovogodi{weg festivala. Za nagradu festivala u ovoj konkurenciji u~estvovali su jo{ i filmovi “The Heart is Dark Forest“, “La Rabia“, “Frozen River“, “Sugar“, “Grown-Ups“, “Wendy and Lucy“.

PRI JE DOR - Na ro dna biblioteka “]irilo i Metodije“ tokom pro{le godine za biqe`i la je po rast ~itala~ke populacije, {to ukazuje broj od 1520 korisnika, redovnih ~lanova i 157 povremenih korisnika. Di re ktor ove us ta no ve Sne`ana \iki} potvrdila je da je ri je~ prven stve no o u~enicima osnovne, sredwe {kole i studentima, ali i sve ve}em broju “odraslih“ ~italaca, radno anga`ovanih gra|ana razli~ite socijalne i obrazovne strukture i penzionerske populacije. - Ovaj blagi porast ~italaca obja{wavam poja~anom aktivno{}u na{ih biblioteka ra na po pu la ri za ci ji kwige, ko ja se sas to ji u osmi{qavawu odre |e nih ideja koje su usmjerene na gotovo sve uzrasne kategorije kazala je \iki}eva. Ona je dodala da je rije~ o pri~aonicama za mali{ane pred{kolskog uzrasta, ali i upisu u~enika u mje se cima

POSEBNO ponosni na ~itaonicu
- U vremenu u kojem vlada kompjuterska tehnika, smatram ovo velikim uspjehom povratka mladih kwizi kao ve li kom ~o vje ko vom pri ja tequ i kqu ~nom izvo ru znawa, jer fil mo vi i TV emisije se pogledaju, prepri~aju i zaborave, a pro~itano {ti vo nas ~es to u `i vo tu prati - tvrdi \iki}eva i dodaje da ova kulturna ustanova svojim brojnim aktivnostima daje doprinos tvrdwama iz

Bibliote~kog manifesta kojim je 21. vijek ozna~en kao “vijek do`ivotnog znawa i u~ewa“. Ona je istakla da bi polo`aj kwige u dru{tvu bio i boqi da se za wihovu nabavku izdvajaju ve}a sredstva. Biblioteka “]irilo i Metodi je“ ra spo la `e sa 49.000 bibliote~kih jedinica, 2.000 serijskih publikacija, me|u kojima treba izdvojiti legat sa 900 vri je dnih iz dawa, zbirku obaveznog primjerka sa 1.800 jedinica, Zavi~ajnu zbirku sa 680 publikacija. - Po se bno sam po no sna na na{u ~itaonicu koja nakon samo jednogodi{weg sta-

`a ima ve} 400-500 korisnika mjese~no ili prosje~no 27 korisnika dnevno, a stru~ni radnici Gradske ~itaonice su osmislili i realizovali prvo informativno glasilo, dvo mje se ~ni bil ten “Kroz ~itaonicu“, s ciqem da korisnike i naj{iru javnost obavje{tavaju o svim aktivnos ti ma ovog odjeqewa i mati~ne ustanove - rekla je \iki}eva. Za svoj doprinos u razvoju bi bli ote ~ke dje la tnos ti pro{logodi{we priznawe “\or |e Pe ja no vi}“ za naj boqeg menayera pripalo je upravo direktoru mati~ne ustanove u Prijedoru.

PROSTOR
Rad ove ustanove najvi{e optere}uje nedostatak prostora koji godinama dijeli sa Muzejom Kozare, ali se weni radnici nadaju da }e i taj problem biti rije{en najavama da bi mogla po~eti izgradwa namjenskog objekta. - Obe}awa i dobra voqa lokalne vlasti i resornog ministarstva postoje, pa se nadamo da bismo za koju godinu mogli da dobijemo, kona~no, normalne uslove za rad, kako bismo mogli da ostvarujemo jo{ boqe rezultate od postoje}ih - istakla je \iki}eva.

Izdawe “Remont Art Files 01”

Dokumentovawe srpske scene
BEO GRAD - Iz dawe umjetni~ke asocijacije “Remont“ pod nazivom “Remont Art Files 01” nedavno je ugleda lo svje tlo da na. Iz sa dr`aja se izdvajaju tekstovi Ja{e Denegrija “Simptomi srpske umetni~ke scene posle dve hiqadi te“ i Ma je ]iri} “Konstrukcije Balkana kao Drugog u savremenoj umetni~koj praksi“.

OBJEDIWAVAWE dvije publikacije
- Kako su dva najva`nija {tampana izdawa Remonta, “Remont art magazin“ i Godi{wi katalog aktivnosti, do{la do stadijuma da oba zahtevaju koncepcijske promene, ukazala se potreba za tran-

sformacijom. S obzirom na to da oba izdawa imaju dosta toga zajedni~kog, nametnula se ideja o wihovom povezivawu u jednu publikaciju, kojom bi se, iz {ireg ugla, predstavila neka od kqu~nih de{avawa i poja va na sa vre me noj srpskoj umetni~koj sceni - saop{teno je iz “Remonta“. Objediwavawem dvije pu-

blikacije u formalnom smislu se zaokru`uje pri~a o dva najzna~ajnija {tampana izdawa ove asocijacije, dok u koncepcijskom to predstavqa jedan novi, sadr`ajniji nivo pra}ewa, biqe`ewa, dokumentovawa, promovisawa recentnih umje tni ~kih pra ksi u Srbiji. D. Vu.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 27

Srpsko narodno pozori{te gostuje u Be~u
NOVI SAD - Srpsko narodno pozori{te iz Novog Sada izve{}e u Be~u predstavu “Ujkin san“, javio je RTS. Gostovawe organizuje Zajednica srpskih klubova u Be~u, a predstava }e biti izvedena u Teatru “Akcent”. U drami Egona Savina “Ujkin san“, koja je nastala po noveli Fjodora Dostojevskog, igraju Gordana \ur|evi}-Dimi}, Predrag Ejdus, Jugoslav Krajnov, Milica Gruji~i}, Miodrag Petrowe, Gordana Kamenarovi}, Gordana Jo{i}Gajin, Aleksandra Ili}-Pleskowi}, Olivera Stamenkovi}, An|elija Vesni}-Vasiqevi} i Mihajlo Pleskowi}.

Milan Tasi}, direktor “Beogradske kwige“

Vijesti
Sremski Karlovci

Mi radimo po starom Zakonu o izdava{tvu iz 1991. godine. On ne nudi ni{ta, ne {titi nikog i ne propisuje ni{ta: od toga kako treba kwiga da izgleda; ko mo`e da se bavi izdava~kom delatno{}u, ko ne mo`e
FOTO: GLAS SRPSKE

Hit izdawa kvarqiva roba
NE MO@ETE piratsku kwigu staviti u kwi`aru

Radi~evi}u u ~ast
SREM SKI KAR LOV CI - U okvi ru pro sla ve 185. go di{wice ro |ewa Branka Radi~evi}a, danas }e u Sremskim Karlovcima biti uru~ena nagrada Brankovog kola “Pe~at varo{i sremskokarlova~ke”, Ranku Jovanovi}u i Emsuri Hamzi}. Na ovoj manifestaciji, koja ima naziv “Prvi sanak ja sam ve} odspav‘o“, premijerno }e biti predstavqene i ~etiri no ve pje sni ~ke kwige Brankovog kola. U dramskom i muzi~kom programu u~es tvo va }e Ru `i ca So ki}, Vesna ^ip~i}, Jovana Roguqa i Sr|an Asanovi}. D. Vu.

Izlo`ba
Milan Tasi} RAZGOVARAO: DEJAN VUJANI] dejanv@glassrpske.com

Kwi`e vnost ko ja se stva ra na srpskom je zi ku nije ona koja }e uticati na svetske tokove. Ali, imamo kwi`e vnost ko ja i daqe s vremena na vreme ume da bude pla ne tar na. Mi lo rad Pa vi} je i daqe aktu elan. Wegov “Ha zar ski re ~nik“ bio je planetarni doga|aj; Qubomir Simovi} je jedan od naj pre vo |e ni jih svet skih dram skih pi sa ca. Wego vo “Pu tu ju }e po zo ri {te [opalovi}“ izvodi se tre nu tno u Ka na di, Fran cuskoj, Nema~koj. Izvo|eno je u [vedskoj i Koreji. Japanci pripremaju predstavu. Je li to ma lo za je dan je zik? Ni je. Da li to do voqno go vo ri o kva li te tu kwi`evnosti koja se stvara na tom jeziku? Naravno. Ovo je za “Glas Srpske“ re kao di re ktor Iz da va ~ke ku }e “Beo grad ska kwiga“ Milan Tasi}. Iako relativno mlado izdava~ko preduze }e, “Beo grad ska kwiga“ obja vi la je do sa da 250 kwiga, a za Odabrana dela Qubomira Simovi}a dobila je na Sajmu kwiga u Beo-

gradu nagradu za izdava~ki poduhvat. GLAS: Ko ja je osno vna kon cep ci ja “Beo grad ske kwige“? TA SI]: Po ku {a va mo da zau zme mo ono mes to na kulturnoj mapi koje je ostalo upra`weno nes tan kom nekada{wih velikih izdava ~a. Nas to ji mo da pro na |e mo ra vno te `u izme |u onoga {to je ekonomski bitno i ono ga {to je va `no za k ul tur nu ma pu. Sva ka kwiga ko ju smo obja vi li pro {la je kroz gus to ure dni~ko sito i svakoj kwizi je po klowena izu ze tno ve li ka pa`wa. Na `a lost, pri li ke su da nas ta kve da je gotovo nemogu}e ispratiti kwigu do sa mog kra ja, jer se i su vi {e po vla |u je uku su ~i ta la ca. Me |u tim, postoje kwige koje su kvar-

qiva ro ba. To su hit iz dawa. One tra ju dva, tri, ~etiri meseca i onda svako in te re so vawe za wima prestaje. Ni za jednu kwigu koju smo za ovo vreme objavili, a da je vredela, nije pres ta lo in te re so vawe. Svaka kwiga ima svog ~itaoca. Mi smo strpqivo i pa`qivo bi ra li svoj put. Trudimo se da objavimo one kwige ko je ima ju traj nu vrednost, koje ~itaoci ne}e tre ti ra ti kao ro bu, ne go kao potrebu, kao kwigu koja }e biti sastavni deo wihovog `ivota.

NEPOSTOJAWE kulturne politike
GLAS: Koji su osnovni problemi izdava~ke djelatnosti u Srbiji? TASI]: Kao prvo to je

“PUT U RE^I“
Uspeli smo da ostvarimo jedan zna~ajan uspeh sa edicijom “Put u re~i“, koja je jedina specijalizovana lingvisti~ka biblioteka na na{em prostoru. U woj je ve} objavqeno 17 kwiga koje su bitne za jezi~ku kulturu i nauku o jeziku uop{te.

ne pos to jawe za ko na. Jo{ nije donet zakon o izdava~koj delatnosti. Mi radimo po sta rom za ko nu iz 1991. go di ne. On ne nu di ni {ta, ne {ti ti ni kog i ne propisuje ni{ta: od toga kako treba kwiga da izgle da; ko mo `e da se ba vi izdava~kom delatno{}u, ko ne mo `e; {ta je kwiga, a {ta ni je; {ta je ono {to bi trebalo da bude oporezova no, a {ta je ono {to ne bi trebalo. Drugi ozbiqan problem sa kojim se susre}e ce la biv {a Ju go sla vi ja je su `en pros tor, to jest smaweno tr`i {te. Ono {to su nekad bili i te kako sme {ni ti ra `i, da nas su izuzetno visoki. Kwiga koja se dobro prodaje, prodaje se u hiqadu primeraka godi{we. Ne govorim o hito vi ma, ali ni oni ni su mnogo boqi. Ta mo gde bi smo mo gli da pro{irimo tr`i{te, dakle, to je Republika Srpska i Crna Gora, imate mnoge zakonske prepreke, tako da ih mo`ete {iriti samo nelegalnim putem, a to niko od nas ne `eli. Problem su osi ro ma {e ne bi bli ote ke,

problem je nepostojawe kultur ne po li ti ke uop {te. Kwi`arska mre`a je gotovo uni {te na, a le ktor ske slu`be ni ne postoje.

Crte`i Vensana Barea
BEO GRAD - Izlo `ba francuskog vajara Vensana Barea “Lako putovawe“ bi}e otvo re na ve ~e ras u Fran cus kom kul tur nom centru u Beogradu, javio je Tanjug. Postavku ~ine crte`i, skice i video-snimci.

STRPQIVO i pa`qivo birali svoj put
GLAS: Koliko je piraterija problem? TA SI]: Pi ra te ri ja nije ozbiqan problem. Malo smo tr`i {te i sve se brzo proda. Ne mo`ete pirat sk u kwigu sta vi ti u kwi`a ru. S dru ge stra ne, to je i kru pan pro blem. Re~ je o kra|i, u prvom redu in te le ktu al ne, ali i svake druge svojine. Ipak, ona je mo `da pre di men zi oni ra na, jer ne uni {ta va ona kwigu. K a da bi se kwiga vratila u kwi`are, ka da bi se sklo ni la sa uli ce, ka da bi pos to ja la kulturna politika koja bi uka zi va la na pra ve vre dnos ti, svi dru gi pro ble mi bi nes ta li. Na ra vno, kada bi bila boqa kupovna mo}, qudi bi kupovali ono {to `ele, a ne ono na {ta nalete.

Beograd

“Sopo}anska vi|ewa“ u Zvonu
BEOGRAD - U beogradskoj Galeriji “Zvono“ otvara se izlo `ba li ko vne ko lo ni je “So po }an ska vi|ewa“, na kojoj }e biti predstavqeni radovi vi{e umje tni ka sa te ri to ri je biv{e Jugoslavije, javila je Beta. Na izlo`bi }e biti predstavqeni radovi po izboru istori~arke umjetnosti Gordane Vasiqevi}. Izlo`ba }e biti otvorena do 29. marta.

Predavawe

Otvoren festival “Evropa XXL“ u Lilu

Kraj velikih narativa
BEO GRAD - Pre da vawe “Smrt umetnosti - Velikim narativom protiv velikih narativa” odr`a}e se sutra u maloj sali Doma kulture Studentski grad u Beo gra du. Go vo ri }e se o te mi smrti umje tnos ti u kontekstu postmodernis ti~ke objave kraja velikih na ra ti va. Bi }e predstavqene ideje Artura Dantoa i Danija Vatima, dvo ji ce fi lo zo fa koji su osamdesetih godina dvadesetog vijeka, nezavi sno je dan od dru gog, zastupali ovu teoriju. D. Vu.

Balet u Centru “Sava“

Umjetnost sa istoka
LIL - Festival “Evropa XXL“, koji }e u naredna ~etiri mjeseca predstaviti kroz brojne programe umjetnost, istoriju i svakodnevni `ivot centralne i is to ~ne Evro pe, otvoren je u subotu uve ~e u Li lu u prisustvu vi{e od 200 hiqada qudi, javila je Beta. Mada }e centralne manifestacije biti odr`avane u Lilu, jo{ petnaest okolnih lokacija je ukqu~eno u festival, ra ~u na ju }i i pograni~ne belgijske gradove. Festival “Evropa XXL“ bi}e okriqe mnogih uli~nih performansa, izlo`bi, koncerata, igra~kih spektakla, pozori{nih predstava, filmova, debata i tematskih vikenda, zavr{no sa 12. julom.

Publika se poklonila Zaharovoj
BEOGRAD - Primabeleri na mos kov skog Boq{og tea tra Sve tla na Za ha ro va nastupila je sino} u Centru “Sava“, javio je Tanjug. Na programu su bila djela klasi ~nog i mo der nog ba le ta Ri har da Va gne ra, Bo ri sa Asafijeva, Astora Pijacole, Franca [uberta. Pored Zaharove, nastupili su prvaci Boq{og teatra Ivan Vasiliev, Aleksander Vol~kov, Andrej Merkurnev, Ar tem [pi lev ski, so lis tkiwe Anastasja Mi{kova i Neli Kobahidze, kao i solisti Marinskog teatra Andrej Ba ta lov i Ele na Evsejeva. Za ha ro va, ko ju sma tra ju naj ve }om ba le ri nom da na{wice, podsjetila je na konferenciji za novinare da je dvorana u kojoj }e nastupiti otvorena upravo gostovawem baleta Boq{og teatra sa predstavom Adolfa Adama “@izela“ i da joj je izuzetno drago {to je u Beogradu.

28 ponedjeqak, 16. mart 2009.

GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

Zavr{ena obuka u okviru projekta “Vrbas Adverture Resort“

5

dje~aka

5

djevoj~ica

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Vatrogasci 1183 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Na{i turisti~ki vodi~i su prvi primjer specijalizovanih vodi~a na podru~ju jugoisto~ne Evrope i na wima je da posjetioce uvedu u svu {arolikost ovog podru~ja, rekao Stevo Kele~evi}
Gra do na ~el nik Bawe Luke Dragoqub Davidovi}, uru~io je 40 sertifikata turisti~kim vodi~ima koji su us pje {no za vr{i li obu ku u okvi ru pro je kta “Vrbas Adver tu re Re sort“. Ce re mo ni ja uru ~i vawa odr`ana je u Rafting centru “Kawon“. - Obuka turisti~kih vodi~a je od kqu~nog zna~aja za razvoj turizma, jer su oni ti koji su u direktnoj komunikaciji sa gostima tako da bez wih ne ma po tpunog us pje ha ka da je ri je~ ra zvo ju turizma - istakao je Davidovi}. On je podsjetio da je su pri pre me za odr`a vawe Svjetskog prvenstva u raftingu pri kraju, te da je na sertifi kovanim vodi~ima da daqe {ire znawe koje su stekli. - Na zasijedawu Organiza ci onog odbo ra ura di li smo pre sjek stawa {to se ti~e priprema, tako da mogu re }i da su oba le Vrba sa ugla vnom pri premqene, a ostalo je da se poradi na izgradwi infrastrukture koja je po tre bna za Svjet sko prven stvo ko je }e bi ti odr`a no u ma ju - re kao je Davidovi}. Obuku turisti~kih vodi~a organizovali su Turisti~ka organizacija Bawa Luka i “Egzit centar“. Di re ktor Tu ris ti ~ke organizacije Stevo Kele~eFOTO: V. KULAGA Sertifikate uru~io gradona~elnik Dragoqub Davidovi} PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Uru~eno 40 sertifikata turisti~kim vodi~ima

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 219-111 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Kozomara" 218-264 281-017 439-591

prevoz
Autobuska stanica 315-355 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

vi} is ta kao je da je grad Bawa Luka ve} afirmisana turisti~ka destinacija, ali da je treba valorizovati.

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

U JEKU pripreme za SP u raftingu
- Ovi turisti~ki vodi~i su prvi primjer specijalizovanih vodi~a na podru~ju ju go is to ~ne Evro pe i na wima je da posjetioce uvedu u svu {a ro li kost ovog po dru~je gdje se spaja urbani, kulturni i etno stil - na-

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

glasio je Kele~evi}. Pred sje dnik Raf ting kluba “Kawon“ Aleksandar Pas tir, is ta kao je ve li ki zna ~aj tu ris ti ~kih vo di ~a ka ko za ra zvoj Bawe Lu ke kao turisti~ke destinacije, tako i za predstoje}e Svjetsko prvenstvo. - Posjetioce zanima apsolutno sve, po~ev od kulturno-istorijskih znamenitosti koje su karakteristi~ne za grad i ovo podru~je, kao i sve ostalo {to ulazi u turisti~ku ponudu. Upravo zbog toga od izuzetne va`nosti je da

imamo turisti~ke vodi~e, kako bismo posjetiocima uspjeli da pribli`imo na{ grad - rekao je Pastir. “Vrbas Adven tu re Re sort“ je pro je kat ko ji ima

za ciq razvoj avanturisti~kog i eko turizma baziranog na divqim vo da ma i drugim ekstremnim sportovima u sredwem toku rijeke Vrbas.

PRAVILNIK
Sa{a Stjepanovi} iz “Egzit centra“ saop{tio je da je za sada Rafting klub “Kawon“ jedini registrovan za pru`awe turisti~kih i sportskih usluga. - U toku su pripreme pravilnika kojima }e se definisati koji klubovi i na koji na~in }e mo}i da se bave ovom vrstom turisti~ke djelatnosti - rekao je Stjepanovi}.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ SVETI GEORGIJE UBIVA A@DAHU doma}i film uloge: Lazar Ristovski, Milutin Milo{evi}, Nata{a Jawi} termini: 12, 13, 15, 16, 17:30, 20, 21, 21:30, 22:30, 23:30 NEOBI^NA PRI^A O BENXAMINU BATONU - romanti~na pri~a uloge: Bred Pit, Kejt Blan{et re`ija: David Fin~er termini: 17.45, 19, 21, 22.15 KAD NEVJESTE ZARATE - romanti~na komedija uloge: Kejt Hadson, Eni Hatvej re`ija: Geri Vinik termini: 16, 18, 20, 22 ~asova ROCK’N’ROLLA - akcija uloge: @erard Batler, Tendi Wutn re`ija: Gaj Ri~i termini: 18, 22.10 ~asova PRAVEDNO UBISTVO - triler uloge: Al Pa}ino, Robert de Niro, 50 Cent re`ija: Xon Avnet termini: 20.15 ~asova ISPOVIJESTI KUPOHOLI^ARKE uloge: Isla Fi{er, Hju Densi, Xon Gudman re`ija: P. J. Hogan termini: 17.30, 19.45 ~asova OPERACIJA VALKIRA - triler uloge: Tom Kruz, Kenet Branag, Bil Najti re`ija: Brajan Singer termini: 22.15 ~asova BOLT - animirani uloge: Bajron Hovard Kris Vilijams glasovi: Xon Travolta, Suzi Esman, Mark Valton termini: 16 ~asova svaki dan i vikendom, 12 i 14 ~asova subota i nedjeqa NARODNO POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE SCENA “PETAR KO^I]“ Dan za goste: Udus iza zatvorenih vrata, drama Z. P. Sartra, 17. mart VELIKA SCENA “Tri sestre“ drama A. P. ^ehova, 14. mart BANSKI DVOR KONCERTNA DVORANA Koncert Trio “Balkanske `ice“ , 17. mart u 20 ~asova VIJE]NICA Promocija kwige Mladenka Sayaka, 19. mart u 19 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka Muzeja RS “Od praistorije do savremenog doba“ i multimedijalna izlo`ba “Jasenovac“ Izlo`ba “Nakit od praistorije do sredweg vijeka“ Izlo`ba “Prvi svjetski rat 19141918, Slavna epopeja - Solun“ Izlo`ba “Fotografija“ u~enika Tehnolo{ke {kole, izlo`ba otvorena do 26. marta MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE Izlo`ba “Fiktivna ravan“ Sa{e Karali}a, 26. februar - izlo`ba otvorena do 20. marta

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 29

Orezivawe i ukra{avawe drvoreda
Ure|en je i orezan drvored na dijelu Gunduli}eve ulice od Studentskog doma do mosta Venecija. Orezane kro{we sada ne smetaju vi{e prolaznicima ili onima koji nose ki{obrane. Ovo orezivawe, uz prihranu i okopavawe, spada u redovno odr`avawe mladih stabala u ovom periodu godine. Do kraja marta bi}e obnovqeni uni{teni travwaci. V. K.

FOTO: G.[URLAN

GRADSKE VIJESTI

“Vitezovi“ otvorili sezonu nastupa
Kulturno-umjetni~ko dru{tvo “Srpski vitezovi“, odr`alo je minulog vikenda u dvorani Osnovne {kole “Milo{ Crwanski“ prvi koncert u 2009. godini, rekao je direktor ovog dru{tva Dragi} Majstorovi}. On je naglasio da su ovim koncertom po~eli da prestavqaju program za ovu godinu. - U~estvovala su tri dje~ija ansambla, a gosti su nam bili KUD “Svetislav Golubovi}“ iz Beograda i KUD “Gradac“ iz Vaqeva - rekao je Majstorovi}. On je naglasio da KUD “Srpski vitezovi“ broji pet dje~ijih ansambala, a na koncertu su u~estvovala tri dje~ija ansambla. M. Mi.

Gradi se most preko ^eni}a potoka
Mali{ani razgledali muzejsku postavku

U~enici Osnovne {kole “Dositej Obradovi}“ posjetili Muzej RS

Gradska uprava grada Bawe Luke, prepoznala je probleme koji mu~e mje{tane mjesne zajednice Lau{ a to su kanalizacija, izgradwa mosta preko ^eni}a potoka i izgradwa pristupne saobra}ajnice mostu.

Ovo je izjavio predsjednik savjeta MZ Lau{ Neboj{a Mati}. - Sa qep{im vremenom nastavqeni su radovi. Zahvalni smo upravi grada za rje{ewe problema koji nas mu~e godinama - rekao je Mati}. M. Mi.

Eksponati nacrtani dje~ijom ma{tom
Crte`i mali{ana ostali su u Pedago{koj slu`bi Muzeja, da bismo ih jednog dana izlo`ili, rekla Nata{a Olewuk
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Uskoro {kola za mlade p~elare
Tre}a izlo`ba meda u oktobru, organizovawe {kole za p~elare po~etnike tokom ovog mjeseca i otvarawe mini biblioteke, prioriteti su bawolu~kog Dru{tva p~elara u ovoj godini. Ovo je zakqu~eno na godi{woj izbornoj Skup{tini ovog dru{tva. Ve}inom glasova za predsjednika Dru{tva, ponovo je izabran Veselko Gatari}. - Usvojen je Izvje{taj o poslovawu. U 2008. prihodi su bili 8.700 maraka a rashodi 8.400 maraka. Kad se doda 5.400 maraka prenesenih iz 2007. godine, na ra~unu nam je ostalo oko 5.800 maraka - kazao je Gatari}. Nekoliko p~elara nije prihvatilo Izvje{taj, jer sumwaju u wegovu regularnost, pa su uputili zahtjev UO da za narednu sjednicu svaki p~elar dobije uvid u finansijski izvje{taj. T. K.
FOTO: G.[URLAN

U~enici prvih razreda Osno vne {ko le “Do si tej Obradovi}“ u subotu su zaje dno sa svo jim ro di teqima po sje ti li Mu zej Republike Srpske gdje su pored razgledawa i crtali eksponate. Ovo je rekla kustos peda gog Mu ze ja Re pu bli ke Srpske Nata{a Olewuk. Ona je naglasila da je Pedago{ka slu`ba Muzeja Republike Srpske doma}in mali{anima na inicijativu Osnovne {kole “Dositej Obradovi}“ i nastavnice Branke Lovri}-Bosni}. Oliwukova je naglasila da je Lovri}eva bila organizator radionice “Dijete i kultura“ koja je odr`ana u Muzeju. - Ovom skupu prisustvo-

va lo je 60 u~e ni ka prvog ra zre da Osno vne {ko le “Dositej Obradovi}“. Oni su u posjetu na{oj kulturnoj us ta no vi do ve li i ro di teqe - rekla je Olewukova.

SA \ACIMA Muzej posjetili i roditeqi
Prema wenim rije~ima, djeca su prvo obi{la stalnu izlo `be nu pos tav ku i upoznali se sa predmetima, a za tim su iza bra li pre dmete koje }e naslikati. - Crte`i mali{ana osta}e u Pedago{koj slu`bi Muzeja. To je u~iweno kako bismo jednog dana izlo`ili sve ono {to su mali{ani na pra vi li to kom ove svojevrsne kulturne radionice. Djeca su pokazala mnogo ma{tovitosti i slikarskog talenta - rekla je

Olewukova. U~iteqica prvog razreda O[ “Do si tej Obra do vi}“ Tawa Vi do vi}, naglasila je da su inicijati vu ra dne ko le gi ni ce Branke Bosni}-Lovri} podr`ali ne samo u~enici ove {kole, nego i roditeqi. - Mnogi u~enici su bili ve} u posjeti Muzeju Republike Srpske, ali to su bila uglavnom neka kole-

ktivna dru`ewa i posjete sa vrti }i ma. Me |u tim, uglavnom su u razgledawe eksponata dolazili bez roditeqa. Bilo je primjetno da su se i odrasli obradovali posjeti Muzeju RS zaje dno sa svo jim mali{anima. Neki od mali{ana su u posjetu Muzeju i radionicu poveli bake, deke, tetke... - rekla je Vidovi}eva.

SLIKARKA
U~enica prvog razreda Osnovne {kole “Dositej Obradovi}“ Emilija Dujakovi}, rekla je da }e naslikati sve {to je vidjela u Muzeju RS. - Vidjela sam mnogo predmeta koje }u nacrtati ako budem imala vremena - rekla je malena Dujakovi}eva i dodala da bi voqela da su posjete {kole Muzeju RS ~e{}e i da se nada da }e brzo ponoviti posjetu jer se odli~no provela.

Me|unarodna omladinska razmjena
Do 22. marta traja}e internacionalna omladinska razmjena pod nazivom “Sounds of citizenship“. Ova akcija koju provodi omladinski centar “Zdravo da ste” je dio programa “Mladi u akciji“. - Osnovna ideja razmjene je podizawe svijesti mladih o evropskom gra|anstvu kroz muziku, video i radio program. U razli~itim aktivnosti u~estvova}e mladi iz: Italije, Portugalije, Rumunije, Srbije i Makedonije saop{teno je iz Omladinskog centra “Zdravo da ste” . V. K.

ANKETA
Da li ste zadovoqni odr`avawem ulica u u`oj gradskoj zoni?

Vi{e pa`we ulicama u centru grada
@arko Mali}, penzioner Mislim da bi gradska uprava trebala vi{e sredstava da izdvaja za rekonstrukcije ulica. Neke ulice se obnavqaju svake godine, a nekih se ne sjeti ni da postoje. Mislim da bi trebalo rekonstruisati Kara|or|evu ulicu, od kru`nog toka do Paprikovca. Dejan Ili}, student Ulicama u centru grada se posve}uje vi{e pa`we i wih ~esto rekonstrui{u. Okolne ulice su dosta zapu{ten. Smatram da bi trebale da se pro{ire, a time bi lak{e bilo u~esnicima u saobra}aju. Dobro bi bilo kada bi se vi{e izdvajalo za rekonstrukciju ulica. Nedeqka Javorac, trgovac Negdje su ulice dovoqno i dobro rekonstruisane a negdje nisu, a to su uglavnom okolne mjesne zajednice kojima gradska uprava posve}uje jako malo pa`we. Smatram da bi se trebala rekonstruisati ulica Skendera Kulenovi}a, koja je na nekim mjestima u potpunosti uni{tena. Mislim da se ulicama posve}uje dovoqno pa`we. Negdje se pojave neke rupe, ali uprava grada ne mo`e da reaguje odmah na pritu`be gra|ana. Smatram da se iz buxeta grada svake godine izdvaja dovoqno za rekonstrukciju i obnovu ulica.

PA@WA
Naseqa bez struje
Zbog planiranih radova na elektroenergetskim objektima, danas ne}e imati struju mje{tani Han Kola, Bukvaleka, Rui{ta, Suturlije, Dowih Kola, Gole{a, Sutra{wice i Taba{nice u periodu od devet do 12 ~asova, kao i naseqa Kne`evi}i, Rupari, Stri~i}i, Lokvari, Hazi}i i Stojanovi}i. Tako|e }e zbog redovnih radova bez struje biti dijelovi naseqa Prije~ani i Krupa na Vrbasu. M. Mi.

30 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

VELIKA [AHOVSKA TABLA - DEMOKRATSKI MOSTOBRAN (Istorijski vremenski raspored Evrope)

(9)

ZBIGWEV B@E@INSKI

Predstoji velika borba za Ukrajinu
deli demokratske procedure, neoptere}ena etni~kim ili teritorijalnim konfliktima. Takva Evropa u svom postoje}em formalno-organacionom aran`manu je daleko mawa od svog stvarnog potencijala. Nekoliko razvijenijih i politi~ki stabilnih dr`ava sredwe Evrope, koje su sve pripadnice petrovske tradicije, naime, ^e{ka republika, Poqska, Ma|arska, a verovatno i Slovenija, o~igledno imaju kvalifikacije i `equ da se u~lane u “Evropu“ i wen transatlantski bezbednosni savez. U teku}im okolnostima, pro{irivawe NATO-a, tako da ukqu~i Poqsku, ^e{ku i Ma|arsku - verovatno do 1999. - izgleda mogu}e. Posle ovog po~etnog ali zna~ajnog koraka, najverovatnije svako slede}e {irewe ili bi se poklapalo ili bi sledilo {irewe Evropske unije. Ovo drugo pretpostavqa daleko slo`eniji proces, kako u pogledu broja kvalifikovanih koraka tako i u pogledu ispuwewa zahteva za ~lanstvo. ko op{tiji princip po kojem samo demokratije se mogu kvalifikovati za ~lanstvo. Te`wa da se ne ostane po strani ima zna~ajan dodatni uticaj na nove demokratije. U svakom slu~aju, trebalo bi da va`i kao aksiom da su politi~ko ujediwewe Evrope i wena bezbednost neodvojive stvari.

Evropa je daleko vi{e od petrovske Evrope, a petrovska Evropa je, za uzvrat, daleko vi{e od zapadne Evrope, iako je, u posledwe vrijeme, zapadna Evropa uzurpirala identitet “Evrope“ Oko 2010. godine, francusko-nema~kopoqsko-ukrajinska politi~ka saradwa, sa oko 230 miliona qudi, mogla bi da preraste u partnerstvo pove}avaju}i geostrate{ku te`inu Evrope

Iako se u ovom trenutku krajwe isto~ne granice ne mogu niti ~vrsto odrediti niti fiksirati, u {irem smislu Evropa je zajedni~ka civilizacija koja proizilazi iz zaje dni ~ke hri{ }an ske tra di ci je. U`e zapadno odre|ewe Evrope bilo je povezano sa Rimom i wegovim kulturnim nasle|em. Ali evropska hri{}anska tradicija tako|e ukqu~uje i Vizantiju i wene Ruske pravoslavne naslednike. Prema tome, kulturno, Evropa je daleko vi{e od petrovske Evrope, a petrovska Evropa je, za uzvrat, daleko vi{e od zapadne Evrope, iako je, u posledwe vreme, zapadna Evropa uzurpirala identitet “Evrope“.

Zemqe u redu za NATO
Prakti~no gledano, te{ko se mo`e zamisliti istinski ujediwena Evropa bez zajedni ~kog be zbe dno snog aran `ma na sa Amerikom. Odatle sledi da bi se dr`ave koje su u poziciji da po~nu i koje su pozvane na razgovore sa Evropskom unijom oko prijema automatski videle kao predmet verovatne za{tite NATO-a. Prema tome, proces {irewa Evrope i pove}awa transatlantskog sistema bezbednosti najverovatnije }e se kretati po unapred isplaniranim stupwevima. Polaze}i od postoje}ih ameri~kih i zapadnoevropskih obaveza, zami{qeni, ali vrlo verovatan, vremenski raspored ovih stupweva mogao bi da izgleda ovako: 1. Do 1999. prvi novi sredwoevropski ~lanovi bili bi primqeni u NATO, mada se wihov prijem u Evropsku uniju verovatno ne}e desiti pre 2002. ili 2003. godine. 2. U me |u vre me nu, Evrop ska uni ja bi inicirala razgovore sa balti~kim republikama oko prijema, a NATO bi verovatno otvo rio pi tawe wiho vog ~lan stva kao i ~lanstva Ruminuje, tako da bi se wihov prijem obavio oko 2005. U nekom trenutku na ovom stupwu, druge balkanske dr`ave bi mogle da steknu kvalifikacije za prijem. 3. Prijem balti~kih republika mo`da bi navelo [vedsku i Finsku da tako|e razmotre pitawe u~lawivawa u NATO. 4. Negde izme|u 2005. i 2010, Ukrajina bi, posebno ukoliko i ova zemqa napravila zna~ajan napredak u svojim unutra{wim reformama i ukoliko bi uspela da se vidnije pona{a kao zemqa sredwe Evrope, postala spremna za ozbiqne pregovore i sa Evropskom unijom i sa NATO-om. (Nastavi}e se)

Karlov potkontinent
^ak i ovla{ni pogled na kartu na strani 80 potvr|uje da postoje}a Evropa jednostavno jo{ uvek nije cela Evropa. Jo{ gore, upravo ona Evropa u kojoj zona nesigurnosti izme|u Evrope i Rusije mo`e imati posledice po oboje, neizbe`no izaziva napetost i rivalitet. Evropa Karla Velikog (ograni~ena na zapadnu Evropu) samo iz nu`nosti je imala smisla tokom Hladnog rata, ali sad takva Evropa predstavqa anomaliju. Ovo otuda {to, pored toga {to predstavqa jedinstvenu civilizaciju, nastaju}a Evropa je i na~in `ivota, `ivotni standard i zajednica koja

EVROPA KARLA Velikog bila je ograni~ena na zapadnu Evropu
Pre ma to me, prvi pri jem u ~lan stvo Evropske unije ne o~ekuje se pre 2002. godine, pa mo`da kasnije. Kada prve tri nove ~lanice NATO-a budu primqene i u Evropsku uniju, i Evropska unija i NATO }e morati da postave pitawe pro{irewa ~lanstva na balti~ke republike, Sloveniju, Rumuniju, Bugarsku i Slova~ku, a verovatno i na Ukrajinu. Zna~ajno je da je mogu}nost eventualnog ~lanstva ve} izvr{ila konstruktivni uticaj na poslove i pona{awe mogu}ih ~lanova. Saznawe da ni Evropska unija ni NATO ne `ele da budu optere}eni dodatnim sukobima ili zbog mawinskih prava ili zbog teritorijalnih sporova me|u ~lanovima (Turska i Gr~ka su vi{e nego dovoqni) ve} je Slova~koj, Ma|arskoj i Ru mu ni ji da lo do voqno pod stre ka da postignu sporazum koji odgovara standardima Saveta Evrope. A to va`i i za dale-

Nova osovina
Najverovatnije }e se francusko-nema~ka-poqska saradwa unutar Evropske unije i NATO-a znatno produbiti posebno u oblasti odbrane. Ova saradwa bi mogla postati jezgro Zapada za bilo koji {iri evropski bezbednosni aran`man koji bi eventualno obuhvatao i Rusiju i Ukrajinu. Polaze}i od posebnog geopoliti~kog interesa Nema~ke i Poqske za nezavisnost Ukrajine, sasvim je mogu}e da se i Ukrajina uvu~e u ove posebne francusko-nema~ko-poqske odnose.

16. mart 1521. godine

16. mart 1935. godine

16. mart 1967. godine

Poginuo moreplovac Magelan
1521 - Portugalski moreplovac Fernando de Magelan stigao je na Filipine, gdje je krajem aprila poginuo u sukobu s domorocima. Poslije tri godine plovidbe oko svijeta, u [paniju se 1522. od pet brodova wegove ekspedicije vratila samo “Viktorija“ sa 18 ~lanova posade. Tim putovawem je prvi put oplovqena Zemqa. Magelan je bio jedan od najve}ih svjetskih moreplovaca i istra`iva~a. Stizao je u neotkrivene krajeve i davao im posebna nova imena. Zadu`io je svjetsko pomorstvo i nautiku.

Hitlerov dekret o naoru`awu
1935 - Hitler je izdao dekret kojim je wema~koj armiji osigurao 500.000 naoru`anih vojnika. Time je potpuno odbacio Versajski ugovor sklopqen poslije Prvog svjetskog rata kojim je Wema~koj dozvoqeno samo 100.000 qudi pod oru`jem. Adolf Hitler je 1933. imenovan wema~kim kancelarom, od 1934. s diktatorskim ovla{}ewima koja je obilato koristio. Bio je vo|a nacionalisti~ke Wema~ke od 1933. do 1945. godine. Hitler je iskoristio nezadovoqstvo velikog dijela wema~kog naroda privrednom krizom i zaveo li~nu diktaturu koja je kulminirala 1939. pokretawem osvaja~kih ratova.

Hrvatski nacionalisti o jeziku
1967 - U zagreba~kom listu “Vjesnik“ objavqena je “Deklaracija o nazivu i polo`aju hrvatskog jezika“ koju su podr`ali Matica hrvatska, Dru{tvo kwi`evnika Hrvatske i 16 drugih ustanova i organizacija. Rastu}i hrvatski nacionalizam, oli~en u ovom dokumentu, dobio je odgovor u “Prijedlogu za razmi{qawe Dru{tva kwi`evnika Srbije“, koji su potpisala 42 srpska pisca. Bio je to samo uvod i sve nagla{eniji hrvatski nacionalizam potpomognut i obilato pomagan iz inostranstva {to }e kulminirati ranih osamdesetih godina.

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 31
Broj: 01-115-1/09 Dana: 13.3.2009. god. Na osnovu ~lana 26. Statuta Klini~kog centra "Isto~no Sarajevo" i Odluke Upravnog odbora Klini~kog centra "Isto~no Sarajevo, broj 01-82-9/09 od 27. februara 2009. godine, VD direktora Klini~kog centra raspisuje

Republika Srpska Op{tina Bijeqina O[ "]irilo i Metodije" Glavi~ice Broj: 160/2009. Datum: 2.3.2009. Na osnovu ~lana 126. stav 2. ta~ka "|", ~lana 127, stav 2, ta~ka "a" - "g", ta~ka 3 ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08), [kolski odbor Osnovne {kole "]irilo i Metodije" - Glavi~ice, na svojoj sjednici odr`anoj dana 2.3.2009. raspisuje

KONKURS
o davawu u zakup prostorija mrtva~nice I PREDMET KONKURSA Predmet konkursa je davawe u zakup prostorija mrtva~nice klinika i bolni~kih slu`bi u Kasindolu, povr{ine 24 m2, na period od 2 godine. Po~etna cijena zakupnine iznosi 500,00 KM, mjese~no. U cijenu zakupa se ura~unavaju tro{kovi za elektri~nu energiju, vodu i kanalizaciju. II USLOVI ZA U^E[]E: Da bi u~estvovali u konkursu, neophodno je: 1. da zainteresovana lica budu registrovana za obavqawe djelatnosti iz oblasti pogrebnih usluga i prate}e djelatnosti; 2. da su registrovani u poreskoj upravi; 3. da posjeduju tehni~ku opremu i uslove da mogu obavqati sqede}e radwe: - preuzimawa umrlih sa odjeqewa i prevoz do mrtva~nice 24 ~asa dnevno; - prevoz otpada koji ima eti~ko zna~ewe (dijelovi tijela, organi i tkiva) po potrebi. 4. da su uplatili depozit od 10% od po~etne cijene zakupa. Uplata depozita se mo`e izvr{iti na blagajni klinika i bolni~kih slu`bi u Kasindolu, ili putem `iro-ra~una broj 562-0120000-260-449. III POTREBNA DOKUMENTACIJA Ponuda treba da sadr`i: - Naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, kao i visinu zakupnine; - Rje{ewe o registraciji firme; - Potvrdu poreske uprave o registraciji; - Izjavu ponu|a~a da ispuwava uslove predvi|ene u ta~ki 2. stav 1. alineja 3; - Dokaz o uplati depozita. Prilo`eni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije. IV KRITERIJ ZA VREDNOVAWE PONUDA Uslov odr`avawa konkursa je ispuwen ukoliko svojstvo u~esnika steknu najmawe dva lica, a svojstvo u~esnika se sti~e uplatom depozita u navedenom iznosu. U slu~aju vi{e prihvatqivih ponuda koje ispuwavaju uslove konkursa, ugovor o zakupu }e se dodijeliti onom ponu|a~u koji je ponudio najvi{i iznos zakupnine. V OBJAVQIVAWE KONKURSA Konkurs }e biti objavqen u dnevnim novinama "Glas Srpske". VI ROK ZA DOSTAVQAWE PONUDA Ponude sa tra`enim dokumentima treba dostaviti najkasnije do 23. marta 2009. godine do 15 ~asova, li~no na Protokol Klini~kog centra ili putem po{tanske slu`be preporu~eno na adresu: Klini~ki centar Isto~no Sarajevo, Kasindolskog bataqona 113, Kasindo, sa naznakom: "Prijava na konkurs za izdavawe prostorija u zakup". Otvarawe ponuda }e se obaviti dana 26. marta 2009. godine u prostorijama biblioteke Klini~kog centra sa po~etkom u 12 ~asova. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. VD DIREKTORA dr Sini{a Zubi}

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe direktora Osnovne {kole "]irilo i Metodije" - Glavi~ice Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova, i to: - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom prvom ciklusu odgovaraju}eg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu, - ovjerenu kopiju uvjerewa o polo`enom stru~nom ispitu, - ovjerenu kopiju licence za vaspitno-obrazovni rad, - rodni list, - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - uvjerewe o radnom sta`u (dokaz da ima najmawe pet godina rada u nastavi), - uvjerewe da nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, - kra}u biografiju o ostvarenim rezultatima, - izjavu da nije zaposlen na radnom mjestu koje mo`e uticati na sukob interesa, - program rada. Svi dokazi i ovjerene kopije ne smiju biti stariji od {est mjeseci. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave slati na adresu: Osnovna {kola "]irilo i Metodije", Glavi~ice 76318 NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Predsjednik [kolskog odbora
BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA ELEKTROTEHNI^KA [KOLA "NIKOLA TESLA" BAWA LUKA Ul. Jevrejska br. 48 Broj: 129/09 Datum: 9.3.2009. godine Na osnovu ~l. 10 ta~ka a), 20. stav 3. i 21. stav 5. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", br 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06) i Pravilnika o izvo|ewu izleta, ekskurzija i {kole u prirodi ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj 113/07) objavquje se

Poziv za izra`avawe interesa
Bosna i Hercegovina, Republika Srpska Projekat urbane infrastrukture i pru`awa usluga

IDA 3954 BOS
KONSULTANTSKE USLUGE Br. Pale-CQS-41-CS-09-3954BOS 1. Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Me|unarodne banke za rekonstrukciju i razvoj na ime tro{kova za Projekat urbane infrastrukture i pru`awa usluga i namjerava dio tran{i ovog kredita iskoristiti za pla}awa po Ugovoru za Konsultantske usluge za: Istra`ivawe kvarova na postoje}em Vodovodnom sistemu Jahorina (otkrivawe gubitaka), i izrada Glavnog projekta za sanaciju postoje}eg Vodovodnog sistema Jahorina) smawewe gubitaka. Ove usluge ukqu~uju ¹ Utvrditi uzroke gubitaka vode (otkrivawe gubitaka) iz postoje}eg Vodovodnog sistema Jahorine (dopuna katastra instalacija vodovodnog sistema i kompletirawe GIS baze podataka, mjerewe protoka i pritiska na kontrolnim mjernim mjestima, izrada matemati~kog modela vodovodne mre`e, odre|ivawe zona sa najve}im gubicima, analiza rada vodovodne mre`e, predlog daqih aktivnosti i sl.) ¹ Izraditi Glavni projekat sanacije postoje}eg Vodovodnog sistema Jahorina (dati opis stawa sistema, definisati dijelove sistema na kojim su neophodne intervencije u ciqu smawewa gubitaka, locirati mjesta kvarova na sistemu, uraditi glavne projekte stalnih i kontrolnih mjernih mjesta, definisati aktivnosti na trajnom otkrivawu i sanaciji gubitaka i sl.) ¹ Rok za realizaciju kompletne konsultantske usluge je tri mjeseca od dana zakqu~ivawa Ugovora za konsultantske usluge. 2. JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale sada poziva podobne konsultante da iska`u svoj interes za vr{ewe navedenih usluga. Zainteresovani ponu|a~i treba da dostave informacije koje pokazuju da su kvalifikovani da obavqaju te usluge, a naro~ito: raspolo`ivost odgovaraju}im stru~nim osobqem; raspolo`ivost potrebnom opremom i ure|ajima (geodetski instrumenti, oprema za tragawe instalacija i dr.) ; iskustvo na sli~nim poslovima (pregled do sada realizovanih poslova, prospekti, bro{ure i sli~na dokumentacija u vezi sa referencom). Konsultanti se mogu udru`ivati kako bi oja~ali svoje kvalifikacije. 3. Konsultant }e biti odabran u skladu sa procedurama Svjetske banke za odabir konsultanata na osnovu kvalifikacija (CQS) datim u Vodi~u Svjetske banke: Izbor i zapo{qavawe konsultanata od strane zajmoprimca Svjetske banke iz maja 2004. 4. Zainteresovani konsultanti mogu dobiti dodatne informacije na dowoj adresi, u vremenu od 10.00 ~asova do 14,00 ~asova. 5. Izrazi interesovawa moraju se dostaviti na dowu adresu najkasnije do 6. aprila 2009. godine. JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale Kontakt osoba: Momir Blagojevi} Adresa: Ul. Trifka Grabe`a br. 9, 71420 Pale Telefon: 0038757201911 Faks: 0038757223465 E-mail: vodovod@paleol.net

OBAVJE[TEWE
o ponovqenom postupku nabavke I UGOVORNI ORGAN Naziv: Elektrotehni~ka {kola "Nikola Tesla" Bawa Luka Adresa: ul. Jevrejska br. 48, Bawa Luka Kontakt osoba: Radosana Ilki}, sekretar {kole Identifikacioni broj: 4400998160009 Telefon/faks: 051/301-259 E-mail: elektra@inecco.net II VRSTA UGOVORA Usluga III PREDMET UGOVORA Izvo|ewe ekskurzije za u~enike tre}eg razreda za {kolsku godinu 2008/2009 (cca 160 u~enika). IV PODJELA NA LOTOVE Ne V USLOVI U^E[]A U skladu sa tenderskom dokumentacijom VI ROK PRIJEMA PONUDA 14.4.2009. godine do 14 ~asova VII DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDE U prostorijama {kole, dana 15.4.2009. godine u 15 ~asova VIII USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Mo`e se dobiti svakog radnog dana od 7 do 13 ~asova do krajweg roka za podno{ewe, uz obavezan zahtjev za preuzimawe tenderske dokumentacije i uplatnicom (sa naznakom za otkup tenderske dokumentacije) u iznosu od 100,00 KM na ra~un broj: 5681631200000176, kod {kole 0815004, vrsta prihoda: 722591. Predsjednik [kolskog odbora Fuad [odi}, dipl. in`.

32 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 33

34 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE
"FABRIKA VIJAKA" a.d. - u ste~aju Mrkowi} Grad Radni~ka 9 Na osnovu ~lanova 51, 101, 102 i 103. Zakona o ste~ajnom postupku Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 67/02, 38/03 i 96/03), ~lanova 82, 89, 130. i 131. Zakona o izvr{nom postupku Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 59/03, 85/03 i 64/05) i Plana reorganizacije – Re{ewe broj 710St01012007 St, a koje je pravosna`no dana 5.2.2009, ste~ajni upravnik dana 16.3.2009. godine donosi

OGLASI
Na osnovu ~lana 120. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 101/04, 42/05, 118/05), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik RS" 41/03), Odluke o raspisivawu konkursa za izbor i imenovawe sekretara Skup{tine op{tine br. 01-013-15/09, Odluke o raspisivawu konkursa za izbor i imenovawe na~elnika odjeqewa u Administrativnoj slu`bi op{tine Nevesiwe br. 02-012-110/09 i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Administrativne slu`be op{tine Nevesiwe ("Sl. glasnik op{tine Nevesiwe" br 6/07, na~elnik op{tine Nevesiwe, raspisuje

ZAKQU^AK
Objavquje se

PRVA JAVNA LICITACIJA
Prodaje osnovnih sredstava - nekretnina ste~ajnog du`nika "FABRIKE VIJAKA" a.d. – u ste~aju Mrkowi} Grad i to: 1. Dio kompleksa "FABRIKE VIJAKA" a.d. - u ste~aju iz Mrkowi} Grada, ozna~en pod "B" (Kotlovnica sa pripadaju}im prostorom), prema osnovnom nalazu vje{taka gra|evinske struke Aleksi} Nedeqka, dipl. in`., sa~iwenog u januaru 2008, odnosno dopuwenom nalazu iz februara 2009. godine, a koji je usagla{en sa izmjenama regulaciono-urbanisti~kog plana Grad za dio lokaliteta "Fabrike vijaka" Mrkowi} Grad, procijewene vrijednosti 720.117,60 KM, a koji obuhvata: - B1. Kotlovnicu i kompresorsku stanicu sa radionicama (BEZ KOMPRESORA) ukupne povr{ine 630 m2, - B2. Nastre{nicu za ugaq, povr{ine 190 m2, - B3. Magacin restlova, povr{ine 75 m2, - B4. Zemqi{te dijela kompleksa oznake "B", povr{ine 6.863,00 m2, - B5. Infrastruktura dijela kompleksa oznake "B" sa pripadaju}im dijelom infrastrukture ukupnog kompleksa fabrike ukqu~uju}i i zajedni~ki finansiran industrijski vodovod i putoks sa DIP "Mawa~a" Mrkowi} Grad, povr{ine 6.054 m2, le`e}e na k.~. 5/11-2, upisana u posjedovni list 335 k.o. Mrkowi} Grad, a {to se u naravi prema posjedovnom listu 335 k.o. Mrkowi} Grad odnosi na parcelu k.~. 5/11-2, na kojoj ~estici se nalazi upisano: Dvori{te OGRADE, u povr{ini od 5.906 m2, Fabrika "OGRADE", u povr{ini od 236 m2 ( nat. za ugaq), Fabrika "OGRADE" (toplana) u povr{ini od 349 m2 i Fabrika "OGRADE" (rad. za gra|.) u povr{ini od 71 m2. Procijewena vrijednost imovine ozna~ene pod br. "B" je 720.117,60 KM. 2. Dio kompleksa "FABRIKE VIJAKA" a.d. - u ste~aju iz Mrkowi} Grada, ozna~en pod "V" (Plinska stanica sa pripadaju}im objektima – rezervoar i instalacije), prema osnovnom nalazu vje{taka gra|evinske struke Aleksi} Nedeqka, dipl. in`., sa~iwenog u januaru 2008, odnosno dopuwenom nalazu iz februara 2009. godine, a koji je usagla{en sa izmjenama regulaciono-urbanisti~kog plana Grad za dio lokaliteta "Fabrike vijaka" Mrkowi} Grad, procijewene vrijednosti 373.697,90 KM, a koji obuhvata: - V1. Plinsku stanicu (komplet), - V2. Zemqi{te dijela kompleksa "V" u povr{ini od 6.405 m2, - V3. Infrastruktura dijela kompleksa oznake "V" sa pripadaju}im dijelom infrastrukture ukupnog kompleksa fabrike ukqu~uju}i i zajedni~ki finansiran industrijski vodovod i putoks sa DIP "Mawa~a" Mrkowi} Grad, povr{ine 6.054 m2, le`e}e na k.~. 5/11-3, upisana u posjedovni list 335 k.o. Mrkowi} Grad, a {to se u naravi prema posjedovnom listu 335 k.o. Mrkowi} Grad odnosi na parcelu k.~. 5/11-3, na kojoj ~estici se nalazi upisano: Dvori{te OGRADE, u povr{ini od 6385 m2, Fabrika "OGRADE", u povr{ini od 10 m2, Fabrika "OGRADE" u povr{ini od 10 m2. Procijewena vrijednost imovine ozna~ene pod br. "V" je 373.697,90 KM. 3. Dio kompleksa "FABRIKE VIJAKA" a.d. - u ste~aju iz Mrkowi} Grada, ozna~en pod "G" (Skladi{te gotove robe), prema osnovnom nalazu vje{taka gra|evinske struke Aleksi} Nedeqka, dipl. in`., sa~iwenog u januaru 2008, odnosno dopuwenom nalazu iz februara 2009. godine, a koji je usagla{en sa izmjenama regulaciono-urbanisti~kog plana Grad za dio lokaliteta "Fabrike vijaka" Mrkowi} Grad, procijewene vrijednosti 393.185,30 KM, a koji obuhvata: - G1. Skladi{te gotove robe, POVR[INE 1450 m2, - G2. Zemqi{te dijela kompleksa "G" u povr{ini od 4.341 m2, - G3. Infrastruktura dijela kompleksa oznake "V" sa pripadaju}im dijelom infrastrukture ukupnog kompleksa fabrike ukqu~uju}i i zajedni~ki finansiran industrijski vodovod i putoks sa DIP "Mawa~a" Mrkowi} Grad, povr{ine 2.947 m2, le`e}e na k.~. 5/11-6, upisana u posjedovni list 335 k.o. Mrkowi} Grad, a {to se u naravi prema posjedovnom listu 335 k.o. Mrkowi} Grad odnosi na parcelu k.~. 5/11-6, na kojoj ~estici se nalazi upisano: Dvori{te OGRADE, u povr{ini od 2.705 m2, Fabrika "OGRADE" (sk. gotove robe), u povr{ini od 1.692 m2. Procijewena vrijednost imovine ozna~ene pod br. "G" je 393.185,30 KM. 4. Dio kompleksa "FABRIKE VIJAKA" a.d. - u ste~aju iz Mrkowi} Grada, ozna~en pod "D" (Upravna zgrada uz halu hladnog pogona – nova uprava), prema osnovnom nalazu vje{taka gra|evinske struke Aleksi} Nedeqka, dipl. in`., sa~iwenog u januaru 2008, odnosno dopuwenom nalazu iz februara 2009. godine, a koji je usagla{en sa izmjenama regulaciono-urbanisti~kog plana Grad za dio lokaliteta "Fabrike vijaka" Mrkowi} Grad, procijewene vrijednosti 395.519,50 KM, a koji obuhvata: - D1. Nova uprava, u povr{ini od 660 m2, - D2. Zemqi{te dijela kompleksa "D" u povr{ini od 335 m2, - D3. Infrastruktura dijela kompleksa oznake "D" sa pripadaju}im dijelom infrastrukture ukupnog kompleksa fabrike ukqu~uju}i i zajedni~ki finansiran industrijski vodovod i putoks sa DIP "Mawa~a" Mrkowi} Grad, povr{ine 355 m2, le`e}e na k.~. 5/11-27, upisana u posjedovni list 335 k.o. Mrkowi} Grad, a {to se u naravi prema posjedovnom listu 335 k.o. Mrkowi} Grad odnosi na parcelu k.~. 5/11-27, na kojoj ~estici se nalazi upisana: Privredna zgrada „OGRADE" (privredna zgr.) u povr{ini 355 m2. Procijewena vrijednost imovine ozna~ene pod br. "D" je 395.519,50 KM. UKUPNO: ("B"+ "V"+"G"+"D")= 1.882.520,30 KM. Napomena: vodozahvat, talo`nik, crpna stanica, cjevovod, rezervoar, te zajedni~ka saobra}ajnica u krugu kompleksa "FABRIKE VIJAKA" Mrkowi} Grad }e se zajedni~ki koristiti od strane budu}ih vlasnika – kupaca izlicitiranih nekretnina, a shodno nalazu vje{taka gra|evinske struke Aleksi} Nedeqka, dipl. in`. 5. Procijewena vrijednost imovine ozna~ene po kompleksima "B", "V", "G" i "D" mo`e se kupiti u cjelini ili po dijelovima, ~ija je vrijednost nazna~ena za svaki kompleks pojedina~no. Ukupna procijewena vrijednost imovine koja se nudi na prodaju je 1.882.520,30 KM, {to je i wena po~etna vrijednost u postupku javnog nadmetawa, a imovina po dijelovima ili u cjelini ne mo`e se prodati na prvoj licitaciji ispod 75% od wene procijewene vrijednosti, {to za: - kompleks "B" zna~i da se ne mo`e prodati ispod iznosa od 540.088,20 KM, - kompleks "V" zna~i da se ne mo`e prodati ispod iznosa od 280.273,42 KM, - kompleks "G" zna~i da se ne mo`e prodati ispod iznosa od 294.888,97 KM, - kompleks "D" zna~i da se ne mo`e prodati ispod iznosa od 296.639,62 KM, - odnosno za ukupno procijewenu imovinu da se ne mo`e prodati ispod iznosa od 1.411.890.22 KM. Prednost u kupovini – licitaciji u odnosu na ostale ponu|a~e ima ponu|a~ koji da ponudu za kupovinu cjelokupne imovine ste~ajnog du`nika "FABRIKE VIJAKA" a.d. – u ste~aju Mrkowi} Grad. 6. Nekretnine se prodaju u vi|enom stawu, po principu "vi|eno-kupqeno" i u postoje}em pravnom statusu i naknadne reklamacije ne}e se razmatrati. Eventualna odstupawa u mjerewu utvr|ena stvarnim premjerom objekata i zemqi{ta u odnosu na mjerewa data u osnovnom i dopuwenom nalazu vje{taka Aleksi} Nedeqka, ne}e uticati na kupoprodajnu cijenu. Zajedni~ke odredbe za prodaju imovine ste~ajnog du`nika 7. Prodaja imovine obavi}e se putem javnog nadmetawa - licitacije dana 20.4.2009. god. (ponedjeqak) sa po~etkom u 14 ~asova u velikoj sali Osnovnog suda u Bawoj Luci br. 68/II. 8. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od procijewene vrijednosti imovine, odnosno za: - kompleks "B" iznos od 72.012,00 KM, - kompleks "V" iznos od 37.370,00 KM, - kompleks "G" iznos od 39.318,00 KM, - kompleks "D" iznos od 39.552,00 KM, - odnosno za ukupno procijewenu imovinu iznos od 188.253,00 KM. Uplata depozita mo`e se izvr{iti najkasnije do dana 16.4.2009. god., do 24 ~asa, uplatom na `iro-ra~un ste~ajnog du`nika br. 571-060-00000181-78 kod KOMERCIJALNE BANKE AD Bawa Luka ili o izvr{enoj uplati predo~e dokaz, a nakon provjere uplate depozita, licitirawu }e mo}i pristupiti samo oni u~esnici koji su uplatu izvr{ili u roku. Fizi~ka lica mogu u~estvovati na javnoj prodaji li~no ili biti predstavqena po punomo}niku. Ako u nadmetawu u~estvuju li~no, du`ni su radi dokazivawa identiteta, prije po~etka nadmetawa, pokazati ste~ajnom upravniku li~nu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizi~ko lice zastupa punomo}nik, isti je obavezan predati ste~ajnom upravniku vaqanu punomo} za zastupawe i dokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavqena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomo}niku. Ukoliko pravno lice predstavqa zakonski zastupnik, isti je obavezan ste~ajnom upravniku predati na uvid rje{ewe o upisu u sudski registar (obrazac br. 4), li~nu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavqa punomo}nik, isti je obavezan da ste~ajnom upravniku preda na uvid vaqanu punomo} i dokaz o uplati depozita. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvr|ivawe identiteta ili bez navedene dokumentacije ne}e mo}i u~estvovati u nadmetawu. 9. Predmetne nepokretne stvari, kao i raspolo`iva dokumentacija se mogu pregledati svakog radnog dana, po~ev od dana objave licitacije, u vremenu od 10 do 13 ~asova na mati~noj lokaciji preduze}a koja se nalazi u ulici Radni~ka br. 9 u Mrkowi} Gradu. Sve informacije se mogu dobiti i na telefon: 050/211-180 ili 061/797-107. 10. Javna licitacija }e se odr`ati i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. 11. Pravila nadmetawa bi}e saop{tena na dan odr`avawa licitacije. 12. Nakon zakqu~ewa licitacije utvr|uje se lista ponu|a~a i konstatuje se da je nekretnina prodata najpovoqnijem ponu|a~u. Rok pla}awa cjelokupne kupoprodajne cijene za izlicitirane nekretnine je 30 dana od dana uru~ewa Zakqu~ka o prodaji, a koji }e sa~initi ste~ajni upravnik u roku tri dana od odr`ane licitacije, na ra~un ste~ajnog du`nika br. 571-060-0000018178 kod KOMERCIJALNE BANKE AD. Ponu|a~ ~ija ponuda bude prihva}ena du`an je da pristupi zakqu~ewu ugovora u roku od 5 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Uvo|ewe u posjed nekretnina bi}e izvr{eno najkasnije 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. 13. Ponu|a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene vrati}e se u roku od 8 dana nakon javnog nadmetawa, osim ako se na radi o uplati depozita prva tri ponu|a~a. Ukoliko kupac u roku iz ta~ke 11. ovog Zakqu~ka ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatra}e se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vra}awe depozita. Depozit koji je upla}en od strane odabranog ponu|a~a - kupca, smatra se dijelom avansne uplate. 14. Ukoliko ponu|a~ sa najpovoqnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 30 dana, ste~ajni upravnik }e Zakqu~kom proglasiti prodaju nevaqanom i novim Zakqu~kom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponu|a~u, koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zakqu~ka da uplati prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponu|a~ ne uplati prodajnu cijenu u predvi|enom roku, isto pravilo va`i i za tre}eg ponu|a~a. 15. Povr{ine ponu|enih nekretnina na licitaciji, odnosno objekata koje se nalaze na katastarskim ~esticama koje su ponu|ene na prodaju, shodno nalazu vje{taka gra|evinske struke Aleksi} Nedeqka, dipl. in`., usagla{ene su u cjelosti sa Izmjenom Regulacionog plana za dio lokaliteta "FABRIKE VIJAKA" u Mrkowi} Gradu, a u posjedovnom listu 335 k.o. Mrkowi} Grad upisano je staro posjedovno stawe, jer navedena izmjena Regulacionog plana nije jo{ provedena u katastarskom operatu. 16. Sve tro{kove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadaju}e takse i poreze u vezi sa nepokretnim i pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavac nakon zavr{ene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kup~eve obaveze prema prodavcu. 17. Ovaj oglas - zakqu~ak je objavqen na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli ste~ajnog du`nika, u dnevnom listu "Glas Srpske" AD Bawa Luka, i veb stranicama: www.komora.bl.inecco.net. www.komorabih.ba www.fipa.gov.ba

KONKURS
za izbor i imenovawe sekretara Skup{tine op{tine i na~elnika Odjeqewa u administrativnoj slu`bi op{tine Nevesiwe I. Na~elnik op{tine Nevesiwe raspisuje javni konkurs za: 1. Sekretara Skup{tine op{tine, 2. Na~elnika Odjeqewa za op{tu upravu, 3. Na~elnika Odjeqewa za privredu i dru{tvene djelatnosti, 4. Na~elnika Odjeqewa za finansije, 5. Na~elnika Odjeqewa za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove II. OPIS POSLOVA Sekretar Skup{tine op{tine, organizuje rad stru~ne slu`be i poma`e predsjedniku Skup{tine u pripremawu sjednica i organizovawu rada Skup{tine i wenih radnih tijela, stara se o ostvarivawu prava i du`nosti odbornika, odgovara za zakonito, stru~no i blagovremeno obavqawe poslova iz nadle`nosti Stru~ne slu`be SO, obezbje|uje pravno-tehni~ku obradu akata usvojenih na sjednici Skup{tine, odgovorni je urednik "Slu`benog glasnika" op{tine i obavqa i druge poslove utvr|ene Zakonom, Statutom i Poslovnikom SO. Na~elnik odjeqewa, rukovodi odjeqewem i odgovara za wegov rad, obezbje|uje zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomi~nost izvr{avawa poslova, efikasno funkcionisawe odjeqewa kao cjeline, obezbje|uje saradwu odjeqewa sa drugim odjeqewima i organima op{tine, obavqa i druge poslove utvr|ene Zakonom i drugim podzakonskim aktima. III MANDAT: Sekretar Skup{tine op{tine i na~elnici odjeqewa se imenuju na vrijeme trajawa mandata Skup{tine op{tine. IV. STATUS: Sekretar Skup{tine op{tine i na~elnici odjeqewa imaju status slu`benika u administrativnoj slu`bi i prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu sa zakonom. V. OP[TI USLOVI: Op{ti uslovi za sekretara SO i na~elnike svih odjeqewa su: 1) da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno BiH 2) da je stariji od 18 godina 3) da ima op{tu zdravstvenu sposobnost 4) da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) ao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti RS, u periodu od 3 godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije 5) da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmawe 6 mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u administrativnoj slu`bi jedinica lokalne samouprave, 6) da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak 7) da se na wega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH VI. POSEBNI USLOVI: 1. Za sekretara Skup{tine op{tine - VSS - VII stepen, diplomirani pravnik, - pet godina radnog iskustva u struci, - polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave - poznavawe rada na ra~unaru 2. Za na~elnika Odjeqewa za op{tu upravu - VSS - VII, diplomirani pravnik, - pet godina radnog iskustva u struci, - polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave - poznavawe rada na ra~unaru 3. Za na~elnika Odjeqewa za privredu i dru{tvene djelatnosti - VSS - VII diplomirani ekonomista ili diplomirani pravnik, - pet godina radnog iskustva u struci, - polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave, - poznavawe rada na ra~unaru 4. Za na~elnika Odjeqewa za finansije - VSS - VII diplomirani ekonomista sa licencom ovla{}enog ra~unovo|e, - pet godina radnog iskustva u struci, - polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave, - poznavawe rada na ra~unaru 5. Za na~elnika Odjeqewa za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove - VSS - VII diplomirani arhitekta ili dipl. gra|. in`., - pet godina radnog iskustva u struci, - polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave - poznavawe rada na ra~unaru VII. SUKOB INTERESA Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnost niti biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik RS" broj 41/03), Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 101/04, 42/05, 118/05) i Zakonom o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske ("Slu`beni glasnik RS" broj 73/08). Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u politi~koj stranci - ~lan 5. Zakona o ministarstvima, vladinim i drugim imenovawima RS ("Slu`beni glasnik RS" broj 41/03). VIII. Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni da dostave dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova, i to: uvjerewe o dr`avqanstvu, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, qekarsko uvjerewe, uvjerewe da nisu osu|ivani, uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak, diploma o zavr{enoj {koli, uvjerewe o radnom iskustvu, uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, a kao dokaze iz ta~ke 4. i 7. op{tih uslova kandidati dostavqaju pismenu izjavu, kao i izjavu o nepostojawu sukoba interesa. Svi kandidati koji ispuwavaju uslove iz javnog konkursa bi}e pozvani na intervju. Rok za podno{ewe prijava na konkurs je 30 dana od dana objavqivawa konkursa u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske". Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedwe objave. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Prijave se mogu dostavqati li~no ili putem po{te na adresu: Op{tina Nevesiwe, Cara Du{ana 44, sa naznakom Komisiji za izbor sekretara Skup{tine op{tine ili Komisiji za izbor na~elnika odjeqewa Administrativne slu`be. Broj: 02-012-110/09 Datum: 12.2.2009. godine NA^ELNIK OP[TINE Branislav Mikovi}

Ste~ajni upravnik We`i} Aleksa

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 35

36 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE ZAHVALNICA Duboko dirnuti svom iskazanom pa`wom u trenucima na{e neizmjerne boli i tuge pri preranom gubitku na{eg voqenog sina, supruga, oca i brata

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 14.3.2009. u 83. godini `ivota preminuo na{ dragi

NENADA GRMU[E
Ovim putem najiskrenije zahvaqujemo svim ro|acima, prijateqima i kom{ijama, Srpskim po{tama i @ak tursu, koji su u najte`im trenucima usmeno ili svojim prisustvom uputili rije~i utjehe i ohrabrewa i koji su svojim li~nim prisustvom uveli~ali ispra}aj na{eg dragog Nenada Porodica Grmu{a 000002 B-2 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

NOVAK (Petka) KOVA^EVI]
Sahrana }e se obaviti u utorak, 17.3.2009. godine, u 13 ~asova na Perduvovom grobqu. O`alo{}eni: supruga Mileva, k}erka Dragica, sin Marinko, unu~ad Miwa i Lana, zet Radoslav, snaha Vesna i ostala rodbina i prijateqi
od k}erke Dragice i zeta Radoslava.

NOVAKU

B-5 F
Posqedwi pozdrav dragom ocu
Posqedwi pozdrav dragom djedu

000011 B-2 M
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 14.3.2009. god., nakon kratke bolesti u 80. godini `ivota preminula na{a draga

NOVAKU

ZDRAVKA - SEKA (ro|. Puva~i}) MARTINOVI]
Sa hra na }e se oba vi ti da na 16.3.2009. god. u 12 ~asova na Novom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: sin Slobodan-Bodo, snaha Ru`ica, unuci Bojan i Stefan, porodice Puva~i}, Vuk{i}, To mi} i os ta la mno go broj na ro dbi na, ko m{i je i prijateqi 000014 A-5 M Dana 16.3.2009. godine navr{ava se pet godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

NOVAKU
od Miwe i Sa{e [urlan. 000011 A-8 M

od sina Marinka, snahe Vesne i unuka Miwe i Lane. 000011 B-2 M Posqedwi pozdrav dragom

Posqedwi pozdrav dedi

NOVI
od Qubomira, Angeline, Igora i Maria. 000011 A-8 M

JOVE STUPARA
Supruga Radojka, sin Stani{a, k}erka Danijela, zet Davor, unu~ad Andrej i Awa 000053 A-3 G

NOVAKU
od dopisni{tva Ve~erwih novosti Bawa Luka. B-2 F

SLU@BA ^ITUQA tel: 051 / 223 - 210

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 37
Dana 16.3.2009. godine navr{ava se 31 godina od smrti na{eg dragog Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 14.3.2009. godine, u 72. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminuo na{ dragi

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 14.3.2009. godine u 63. godini `ivota nakon te{ke bolesti preminuo na{ dragi

VUKA[IN-PRIKA BULAJI]
Bio si nam sve bogatstvo ovoga svijeta. Svako sje}awe na tebe je prava sre}a i pomisao da te nema sa nama bol je i tuga najve}a. Porodica Bulaji} i Qubani} 000005 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom suprugu

NIKOLA (Steve) VUJATOVI]
1937 - 2009. Sahrana }e se obaviti 16.3.2009. godine u 13 ~asova na Novom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: supruga Zorka te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 000007 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom kom{iji Posqedwi pozdrav dragom kom{iji

NIKOLA ( Nike) MEDI]
Sahrana }e se obaviti 17.3.2009. godine u 13 ~asova na Novom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: supruga Mla|enka, sinovi Darko i Du{ko, snahe Valentina i Bojana, unu~ad Nikolina, Maja, Sr|an, Nika i Nikola te ostala rodbina i prijateqi 000014 B-2 M
Posqedwi pozdrav dragom prijatequ Posqedwi pozdrav dragom prijatequ Posqedwi pozdrav dragom ujki

DRAGOQUBU MIRO[QEVI]
od supruge Jovanke. 000003 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

NIKOLI
od Slobodana Vasi}a sa porodicom. 000006 A-1 M

NIKOLI
od Slobodana Kosa sa porodicom. 000006 A-1 M

NIKOLI
od prijateqa Svetozara i Slavke Brajovi} sa porodicom. 000014 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom suprugu

NIKOLI
od prijateqa @eqka i Jelene Zec sa porodicom. 000014 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

NIKOLI
od sestri}a Mirka i Slavka. 000014 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom tetku

Posqedwi pozdrav

DRAGOQUBU MIRO[QEVI]
od sina @eqka, snahe Milene i unu~adi Milo{a, Bojane i Jelene. 000003 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

PROF. DR MLADENU []EPOVI]U
Redovnom profesoru Medicinskog fakulteta u Fo~i Smr}u dragog profesora izgubili smo velikog prijateqa i u~iteqa, ~ije }e rije~i i djela ostati u trajnom sje}awu studenata, profesora i saradnika Medicinskog fakulteta u Fo~i. Sahrana }e se obaviti dana 16. marta (ponedjeqak) 13.30 ~asova u Sarajevu na Gradskom grobqu "Vlakovo" A-8 F Tu`no sje}awe na Posqedwi pozdrav dragom bratu

NIKOLI
Znao si koliko te volim, a nikad ne}e{ saznati koliko }e{ mi nedostajati. S qubavqu }u te ~uvati od zaborava Supruga Mla|enka 000014 A-3 M

NIKOLI NIKOLI
U na{im srcima osta}e{ zauvijek voqen i nezaboravqen od sina Du{ka, snahe Bojane, unu~adi Sr|ana, Nike i Nikole 000014 A-3 M od Nata{e sa porodicom. 000012 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

DRAGOQUBU MIRO[QEVI]
od k}erke Svjetlane, zeta Blagoje i unuke Andrijane. 000003 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom stricu

Posqedwi pozdrav dragom ocu

NIKOLI
od Danke i Sa{e. 000012 A-1 M

JOVANA LANDEKA
16.3.1986 - 16.3.2009.

Posqedwi pozdrav

NIKOLI
od sestre Ru`ice, zeta Nede, sestri}a Kre{imira i Nikoline. 000014 A-2 M Javqamo rodbini i prijateqima da je dana 14.3.2009. godine u 54. godini `ivota, preminula na{a draga

DRAGOQUBU
od sinovca Marka sa porodicom. 000003 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom kumu

Tvoji najmiliji supruga Jawa, sin Lazo, snaha Qiqana, unuci Jovan, Aleksandar i Stefan 00008 A-2 M Tu`no sje}awe na oca

NIKOLI
Dani su ~ovje~ji kao trava, kao cvijet u poqu, tako cvjeta, dune vjetar na wega i nestane ga, niti }e ga vi{e poznati mjesto wegovo. Ali milost Gospodwa ostaje do vijeka i do vijeka onima koji ga se boje, i pravda wegova na sinovima sinova koji dr`e zavjet wegov i pamte zapovijesti wegove da ih izvr{uju. Sin Darko, snaha Valentina, unuke Nikolina i Maja 000014 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

NIKOLI
od Vojina i Stanije sa porodicom. 000012 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

DRAGOQUBU MIRO[QEVI]
od kuma Bo{ka i kume Danice sa porodicom. 000004 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom kumu

JOVANA LANDEKA
16.3.1986 - 16.3.2009. K}erka Milka, zet Ile, unuke Jovana i Milana 000008 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj

MIROSLAVA -MIRA JAN^I]
Sahrana }e se obaviti 17.3.2009. godine u Ogulinu - Hrvatska. O`alo{}eni: suprug Boro, k}eke Tawa i Nata{a sa porodicom 000013 A-3 M

NIKOLI
od Novke sa porodicom. 000015 A-1 M

NIKOLI
od Drenke, Nedeqka, Tomislava i Novaka. 000012 A-1 M

NIKOLI
od Nedeqka i Danice sa porodicom. 000012 A-1 M

MIROSLAVI DRAGOQUBU MIRO[QEVI]
od kuma Milovana Vi{i}a. 000005 A-1 M od kume Qiqe, Biqe i Savke.

000013 A-1 M

38 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prodajem ku}u u Wego{evoj ulici sa parcelom od 560 m2, tel. 065/564-014 i 051/355-861. Prodajem ku}u u Bawoj Luci na ekstra lokaciji, tri poslovna prostora sa dvoeta`nim stanom, na placu od 550 m2, mogu}nost zamjene - kreditirawa, tel. 38765 307377. Prodajem ku}u u Jajcu u blizini Tehni~ke {kole, tel. 38765945536, 065/690-863. Hitno i povoqno prodajem ku}u sa poslovnim prostorom, Star~evica, ravni dio, papiri uredni, 1/1, tel. 38765202367. Prodajem ku}icu za ribolov na Stublaji, Barda~a, tel. 38765 513897. Prodajem brvnaru, pored vode u Slavi}koj, tel. 065/631-613. Prodajem imawe u Aleksi}ima, povoqno, op{tina Lakta{i, tel. 065/607-043. Prodajem dvije ku}e u Buyaku, Bawa Luka, 120.000 KM i 400.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem u Vrbawi kod {kole dvije ku}e i ~etiri placa ukupno 2650 m 2 zemqe, cijena 150.000, tel. 065/516-927. Po urbanisti~kom rje{ewu, novija ku}a se ru{i, prodaju se weni dijelovi i stvari vrlo povoqno, tel. 439-012. Prodajem dvije ku}e na placu od 1600 m 2 zemqi{ta na Tuwicama, 85.000 evra, tel. 065/562-426. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom 500 m 2 u Krfskoj ulici, hitno i povoqno, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636545. Prodajem dvije ku}e 120 m 2 , dvori{te 500 m 2 + 1.000 m2 i posebno ku}u od 58 m 2 u ul. Gavrila Principa, hitno, tel. 065/636-545. Gradi{ka, prodajem ku}u spratnicu sa dva poslovna prostora na atraktivnoj lokaciji, uredna sva dokumentacija, tel. 065/337-965. Prodajem ku}u u Rami}ima i 3.500 m2 zemqe, 150.000 KM, tel. 065/549-687. Gradi{ka - Drageqi, imawe ku}a sa prate}im objektima, struja, gradska voda, asfalt, oku}nice 25 dunuma, tel. 065/569294. Prodajem u Rami}ima kod “Elektroprenosa” ku}u ozidanu do plo~e na placu oko 350 m2, struja, voda, gra|evinska dozvola, cijena 25.000 KM, tel. 065/371611. Prodajem ku}u na Lau{u, povoqno, tel. 065/519-188. Presa~e, ul. Te{ana Podrugovi}a, prodajem ku}u 10h9 sa prate}im objektima, na placu 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u i dva placa, 2890 m2, u ^esmi, cijena 105.000 KM, tel. 065/351-000; 051/428008. Prodajem ku}u u Rami}ima, na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra (mo`e i zamjena za stan u B. Luci), tel. 065/935-191.

Prodajem ku}u u ul. Dujke Komjenovi}a na placu od 500 m 2 , cijena 110.000 KM, tel. 065/562-426. Prodajem ku}u, ulica Stepe Stepanovi}a, na placu od 1000 m 2 , cijena 120.000 KM, tel. 065/562-426. Prodajem ku}u 70 m2, P+S+P, gra|evinska dozvola, kod {kole u Prije~anima, tel. 065/351-000; 051/428-008. Prodajem ku}u u Centru kod Ekonomske {kole 750.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem pod Star~evicom ku}u 10h9 (P+1+M) novogradwa, samo pokrivena na placu od 700 m2, sa strujom i vodom, cijena 170.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem u Prije~anima useqivu ku}u 8,5h9,5 (PR + 1 + M), novogradwa, plac 500 m2, voda, struja, septi~ka, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem ku}u povoqno i hitno u Drago~aju uz svaki dogovor, tel. 065/458-621. Prodajem useqivu ku}u u Trnu - Glamo~anima na placu od 600 2 m , tel. 065/560-386. Prodajem dvije ku}e na placu od 2000 m 2 , iza Incela, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u spratnicu, prizemqe + sprat + potkrovqe, tri stana + gara`a, na 300 m 2 zemqi{ta, ul. Ranka [ipke, Paprikovac, tel. 063/904-603. Prodajem dvije potpuno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m 2 , blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, odmah useqivo u ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636545. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, na placu od 500 m 2 , cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Hitno i povoqno prodajem ku}u u Bawoj Luci, tel. 065/671420. Hitno prodajem u Debeqacima kod pru`nog prelaza prizemnicu sa dvori{nim objektima i 700 m2 placa + tri placa, cijena 170.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na placu od 1.200 m2, ul. Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u, novogradwu, na Pavlovcu. Hitno, tel. 065 519-188. Prodajem ku}u na Petri}evcu, povoqno, tel. 065/511-121. Prodajem ku}u na Petri}evcu, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem baraku, Lazarevo II, renovirana, 64 m 2 , useqiva, tel. 065/720-500. Prodajem u Lijevoj Novoseliji uz glavni put spratnicu 10h10 u prizemqu, poslovni prostor i jednosoban stan na placu 1000 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara na Paprikovcu ku}u (P+1+M) sa gara`om i gri-

jawem u odli~nom stawu na placu 330 m 2 , cijena 330.000 KM, fiksno, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem ku}u, prizemnica, 10h12 m sa gara`om, centr. grijawe, ure|ena, namje{tena, novogradwa, na 650 m 2 zemqi{ta u Lakta{ima, naseqe Lug ili mijewam za stan u Bawoj Luci uz dogovor, tel. 065/511-121. Prodajem povoqno ku}u i 3.500 m2 zemqe u Rami}ima - B. Luka, cijena 150.000 KM, tel. 065/549-687. Bawa Luka - Lau{, prodajem dvije ku}e zajedno i posebno, cijena po dogovoru, zvati iza 19 ~asova, tel. 051/461-255. Prodajem ku}u na Petri}evcu, cijena 160.000 evra, tel. 065/ 631-613. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana, sa gara`om, oku}nicom 330 m2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, u ul. Dr Velimira ]orovi}a, hitno, povoqno, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u prizemnicu 93 m2 na placu 343 m2, ul. Drage Bajalovi}a 18, Lazarevo jedan, cijena po dogovoru, tel. 051/453-617. Prodajem ku}u 10h10 u ul. 1300 kaplara br. 65, voda, struja, put, tel. 061/241-527. Prodajem ku}u u Zalu`anima kod {kole, cijena 115.000 KM, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana, po 80 m 2 , dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a, hitno, povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem ili izdajem u Trnu uz cestu veliku ku}u na sprat 600 m2 stambenog prostora sa 400 m 2 poslovnog prostora i 3.000 m2 oku}nice sve ogra|eno hitno, tel. 065/636-545. Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na sprat - poslovni prostor - pekara s dvori{nom zgradom sa placem od 500 m2 kod "Alibabe" ulica Koste Vojinovi}a, povoqno, tel. 065/636545. Prodajem ili mijewam imawe u Hrvatskoj, 57 dunuma {ume i 183 dunuma oranice, ku}a visoka prizemnica, selo @ivaja, na putu Dubica -Sisak, tel. 065/723-413. Prodajem prelijepu komfornu ku}u u Vara`dinu, sa gara`om, dvori{tem, sa centralnim grijawem, plinom, sa sedam soba, na sprat, u samom centru grada, kod stadiona, ogra|eno, ili mijewam za Bawu Luku, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na sprat, sa potkrovqem i oku}nicom od oko 900 m 2 , ogra|eno, pod vo}em, vlastito centralno grijawe, preko puta “Glasa”, ul. ^aire, Hiseta, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u 246 m2 + plac 500 m2, poslovni prostor, auto mehani~arska radwa, kancelarije, luksuzno, u Novom Sadu kod

restorana "@al za mladost", hitno, tel. 065/636-545. KUPOVINA Kupujem devastiranu ku}u sa oku}nicom ili plac u Sarajevu, tel. 061/864-651. ZAMJENA Mijewam ku}u u Prijedoru za Bawu Luku ili prodajem, tel. 065/624-061. IZDAVAWE Izdajem luksuznu ku}u, povoqno, tel. 065/631-613.

STANOVI
PRODAJA

Prodajem stanove u ^elincu od 29 m2 do 65 m2, nova gradwa, telefon, tel. 387 65/332-828; 051/551-332. Bawa Luka, prodajem stan 62 m2, ostava, Krfska ulica, ili mijewam za Centar, tel. 387 65/ 208-318. Prodajem jednosoban stan, 45 m 2 , tre}i sprat, kompletno saniran, ure|en, naseqe Star~evica, tel. 063/904-603. Prodajem u ulici Svetog Save, novogradwa, dvosoban stan, 75 m2, tre}i sprat, lift, cijena 2700 KM/m2, tel. 065/516927. Prodajem trosoban stan, 84 m2, prvi sprat, saniran, visoki strop, pogodan za mirnu djelatnost - kancelarije, ordinacije i sl., tel. 065/511-121. Prodajem nove stanove u izgradwi, odmah useqivi, od 39, 41, 57, 88, 85, 90 i 130 m2, tel. 065/562-426. Prodajem jednosoban stan 43 m 2 , drugi sprat, ure|en, namje{ten, odmah useqiv, Mejdan, tel. 063/904-603. Prodajem stan 31m2 + {upa, drugi sprat u ul. Bra}e Jugovi}a 74, Obili}evo, tel. 065/379-663. Prodajem jednosoban (31 m2), dvosobne (42 m 2 i 48 m 2 ) i trosoban stan (61 m 2 ), novogradwa, useqivo u novembru 2009, naseqe Mejdan, tel. 065/511-121. Prodajem jednosoban stan (44 m2, prvi sprat) i ~etvorosoban stan (107 m 2 , {esti sprat), novogradwa, lift, odmah useqivo, Kozarska ulica, tel. 065/511-121. Hitno i povoqno prodajem u \ure \akovi}a, Ko~i}ev vijenac, dvosoban stan, 62 m 2 , drugi sprat, lift, u odli~nom stawu, cijena 2100 KM/m2, tel. 066/165-323. Prodajem stan 62 m2/pr u centru, pogodan za poslovni prostor i dva stana 43 i 48 m 2 u Mejdanu, tel. 065/549-687. Prodajem ~etvorosoban stan 127 m2, 5. sprat, novogradwa, ekstra ure|en, lift, gara`no mjesto, useqiv u maju 2009. godinee, ul. Jovana Du~i}a, tel. 063/904-603. Prodajem stan u Boriku, tel. 065/632-976. Prodajem stan u centru grada, novogradwa, 78 m2, cijena 3.000 KM/m2, tel. 065/447-441. Prodajem stan 38 m 2 , tre}i sprat, Jug Bogdana, Star~evica, Bawa Luka, tel. 066/641-408.

Prodajem stan 39 m 2 , nova gradwa, tre}i sprat, lift, polunamje{ten Majke Jugovi}a, Bawa Luka, tel. 066/749-775. Prodajem stan u potkrovqu 34,50 m 2 , naseqe Lau{, novi stan, cijena 1500 KM/m2, tel. 065/024-396. Prodajem u Boriku dvosoban stan, 63 m2, tre}i sprat, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/516-927. Prodajem stan 69 m 2 (dvoiposoban), tre}i sprat, kompletno saniran, useqiv, nova kuhiwa, ameri~ki plakari, ul. \ede Kecmanovi}a 1, tel. 303378; 065/621-017. Prodajem trosoban stan, 79 m2, ~etvrti sprat, ure|en, vojne zgrade, naseqe Centar, tel. 065/511-121. Prodajem dvosoban stan 50 m2 + {upa, tre}i sprat, renoviran, odmah useqiv u Obili}evu, tel. 065/068-323. Prodajem trosoban stan na Star~evici, 84m2, prvi sprat, tel. 065/562-426. Prodajem nov stan u potkrovqu u nasequ Lau{, Bawa Luka, cijena 1500 KM/m2, tel. 065/024-396. Prodajem 31 m2 stan u Obili}evu, B. Jugovi}a, drugi sprat, tel. 066/235-816. Prodajem PP 62 m 2 , Obili}evo, tel. 066/235-816. Prodajem stan 52 m2, Hisete, drugi sprat, 2-soban, tel. 066/235-816. Prodajem izdajem PP 18 m2, A. Sv. Save, Borik, tel. 066/235816. Prodajem stan, osmi sprat, 54 m2, M. Obili}a u Obili}evu, tel. 066/235-816. Prodajem dvosoban stan 57 m2, naseqe Lau{, drugi sprat, nov, useqiv u roku mjesec dana, 1m2 1970 KM, tel. 065/687-903. Prodajem u `utim zgradama nov, namje{ten jednosoban stan, 39 m2, drugi sprat, cijena 110.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem stan na Star~evici, 44 m2, prvi sprat, ul. Ogwena Price, cijena 85.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem dva dvosobna stana od 50 i 60 m 2 kod Poqoprivredne {kole, odmah useqivi, tel. 065/562-426. Pordajem dva dvosobna stana kod hotela "Bosna" po 69m2, tel. 065/562-426. Izdajem jednosoban stan u ulici Bo`idara Ayije 51Lau{, tel. 065/396-137. Hitno prodajem baraku povr{ine 57m2 u Buyaku, tel. 066/ 235-816. Prodajem jednosoban (48 m 2 VP) i dvosoban stan (56 m 2 , prvi sprat), novogradwa, odmah useqivo, naseqe "`ute zgrade", Petri}evac, tel. 063/904-603. Prodajem jednosoban stan u centru Bawe Luke, 46 m2, prvi sprat + gara`a, cijena 2400 KM/m2, tel. 051/302-724. Prodajem povoqno nove stanove, odmah useqive, od 85 m2 i 90 m2 u Kozarskoj ulici kod hotela “Merlot”, pocijeni od 2250 KM/m2, tel. 066/165-323. Prodajem sre|en jednosoban stan u Bawoj Luci, ulica Sr|e

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 39

Zlopogle|e, blizu fakulteta, 48 m2, tre}i sprat, 130.000 KM, tel. 065/686-991. Prodajem dvosoban stan, 69m2, ~etvrti sprat, u nesequ Sunce, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem stan u centru grada, 69 m2, dva balkona, tre}i sprat, ul. Marije Bursa}, cijena 3.500 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem jednosoban stan, 40 m2, drugi sprat, blizu Centra u Bawoj Luci, tel. 217-317. Prodajem na Paprikovcu dvosoban stan, 56 m2, prizemqe, ekstra renoviran, luksuzno namje{ten, sa gara`om, cijena 120.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem stan 43 m2 Mejdan i 48 m2 namje{ten sre|en, baraku 68 m2 i 62 m2 u centru prizemqe, tel. 065/549-687. Prodajem u Obili}evu ul. Carice Milice dvosoban stan 48 m2, renoviran, ~etvrti sprat, cijena 2300 KM/m2, tel. 066/165323. Prodajem trosoban stan u Boriku, 92 m2, ili mijewam za mawi, tel. 065/262-917. Prodajem trosoban stan u centru Bawa Luke sa podrumom i gara`om, cijena 2600 KM/m 2 , tel. 051/219-798; 061/802-945. Prodajem u Boriku, ul. Mi{e Stupara, trosoban stan, tre}i sprat, 92 m2, fasadna cigla, cijena 200.000 KM, tel. 065/371611. Prodajem u Malba{i}a zgradi kod Medicinske elektronike, trosoban stan, 90 m2, pet sprat, lift, sa gara`nim mjestom 18 m2,useqiv u avgustu ove godine, tel. 065/516-927. Prodajem renovirani stan, 38 m 2 , ul. Milo{a Obili}a 21, prvi sprat, cijena 30.800 evra, tel. 066/334-899. Prodajem stan - baraku 68 m2 u Buyaku, 75.000 KM (samica), tel. 065/549-687. Prodajem saniran stan 40 m2, 4. sprat ul. Kozarska br. 6 kod Zelenog mosta, tel. 065/849-556. Prodajem stan 45 m 2 , drugi sprat, sre|en, namje{ten, 95.000 KM i stan 48 m2, ~etvrti sprat, sre|en, namje{ten 105.000 KM. Mejdan - B. Luka, tel. 065/549687. Prodajem jednosoban stan, 48 m2, peti sprat, novogradwa, useqiv u decembru 2008. godine, naseqe `ute zgrade, Petri}evac, tel. 065/511-121. Prodajem ili mijewam za mawi u “Pentagonu” troiposoban stan 100 m 2 , {esti sprat, potpuno renoviran, sa upotrebom gara`nog mjesta, tel. 065/516927. Prodajem u nasequ G. Lorke, prizemqe, dvosoban stan, 49 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065516927. Prodajem trosoban saniran stan, 79 m 2 , prvi sprat, kod Bugarske {kole, Masarikova ulica u Novoj varo{i, tel. 065/636-545. Prodajem dva jednosobna stana, na Lau{u, nova gradwa, odmah useqiva, povoqno i hitno, tel. 065/636-545. Prodajem za gotovinu na Rebrovcu dobro o~uvan dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, odmah useqiv, cijena 70.000 evra, tel. 066/165-323. Prodajem dvoiposoban stan, 72,m2, prvi sprat, u Obili}evu kod stadiona "Naprijed", tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem jednoiposoban stan, 53 m 2 , ili mijewam za ku}u

Obili}evo kod Naprijedova stadiona, tel. 051/464-366; 066/689-357. Prodajem dvosoban stan 62 m2 u ul. Marka Kraqevi}a i dvosoban stan u Lorkinom nasequ 61 m2, tel. 065/698-612. Prodajem jednosoban stan 37 m2 i baraku u Buyaku 47 m2, tel. 065/698-012. Prodajem stanove od 37 m2 do 130 m2 na razli~itim lokacijama, tel. 065/698-012. Prodajem stan, ~etvrti sprat, 87 m2, Obili}evo, ul. Starine Novaka, cijena 2300 KM/m 2 , mo`e i zamjena za mawi, Obili}evo ili stari Dom JNA, tel. 065/935-191. KUPOVINA Kupujem dvosoban stan u Bawoj Luci, tel. 066/129-551. ZAMJENA Mijewam stan 47 m2 na Paprikovcu, tre}i sprat, za ve}i stan uz doplatu, zvati oko 20 ~asova, tel. 065/918-620. Mijewam dvosoban stan, sprat drugi, kod {kole u Novoj varo{i, za trosoban u centru, sprat prvi - drugi, uz doplatu, tel. 051/307-514; 051/303-038; 065/180-753. Mijewam stan u Prijedoru za Bawu Luku ili prodajem, tel. 065/490-750. Mijewam stan 75 m2 u \ure \akovi}a za Borik, tel. 051/ 306-949. IZDAVAWE Izdajem nov, nenamje{ten sprat ku}e, povr{ine 80 m2, sa posebnim ulazom, udaqen 3 km od Lakta{a prema Srpcu., tel. 38765718349. Izdajem namje{ten stan 55 m2 u prizemqu ku}e, kao i namje{tenu sobu za samce na spratu u Prwavoru, tel. 065/ 491-921 Izdajem dvosoban stan u Obili}evu zgrada-namje{ten, tel. 065/624-739. Izdajem studentima dvosoban stan na Star~evici, tel. 065/592-652. Izdajem dvosoban stan bra~nom paru bez djece, ul. Qubice Mrkowi} 8, kod MZ Petri}evac, tel. 355-960. Izdajem prazan stan u ku}i, poseban ulaz, parking Pogr|e, 200 m od Tranzita, tel. 051/365043; 066/605-675. Izdajem mawi stan, garsowere i sobe, namje{teno, ima grijawe, Kraji{ka 28, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem dvosoban stan u centru, potpuno namje{ten, poslovnim qudima ili strancima, tel. 065/705-460. Izdajem jednosoban stan, djelimi~no namje{ten, prizemqe ku}e, odvojen ulaz, ulica Lov}enska, kod crkve u Drakuli}u, tel. 051/380-289; 065/738-508. Izdajem stan - prizemqe ku}e, ulica Pionirska 38, tel. 454016. Izdajem garsoweru u Boriku kod Univerziteta - od 1.3.2009, Milana Kranovi}a br 7, tel. 066/494-152. Izdajem stan u Boriku, @. Mi{i}a, jednosoban, namje{ten sa dogrijvawem, tel. 066/235-816. Izdajem stan u Bawoj Luci (Rosuqe) 30 m 2 (parking, kablovska, namje{ten, grijawe), tel. 065/988-590. Izdajem jednosoban stan u Boriku sa grijawem, tel. 066/ 235-816.

Izdajem dvosoban stan na Lau{u - Rudarska, tel. 051/281385; 065/299-893. Izdajem luks-namje{ten trosobni stan, 85 m2, u`i centar Bawe Luke, centralno, kablovska, tel. 065/442-002. Izdajem jednosoban namje{ten stan za samce, tel. 051/315-530. Izdajem prazan dvosoban stan u ku}i, poseban ulaz, Pobr|e, 200 m od tranzita, tel. 051/365043; 066/605-675. Izdajem namje{ten stan od 80 m2 sa upotrebom gara`e na Paprikovcu, tel. 065/940-847. Novo - namje{tena ve}a garsowera sa terasom, poseban ulaz, tel. 065/368-341; 051/429582. Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru grada Bawe Luka za poslovne osobe (vojna lica), tel. 065/775-801. Izdajem hitno namje{ten stan na prvom spratu u centru grada, s centralnim grijawem na du`i period, tel. 065/636-545; 065/910-914. Izdajem ve}u novonamje{tenu garsoweru, naseqe Ada, poseban ulaz, privatna ku}a, tel. 051/429-582; 065/368-341. Izdajem nov jednosoban namje{ten stan i kancelariju, tel. 065/517-351. Izdajem stan za |ake ili studente u blizini kampusa, nova gradwa, centrlno grijawe, tel. 065/523-162. Izdajem jednosoban i dvosoban stan ulica Bo`idara Ayije br. 12, tel. 281-491. Izdajem trosoban stan u Pentagonovoj zgradi, drugi sprat, 85 m 2 , ekstra sre|en, tel. 065/566-207; 219-124. POTRA@WA Starija `ena tra`i nenamje{tenu mawu garsoweru ili sobu sa posebnim ulazom do 100 KM, prednost Nova varo{, tel. 065/194-657.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA

Prodajem poslovne prostore u Bawoj Luci 30, 43, 44, 48, 68, 150, 144, 216 i 700 m 2 , tel. 065/549-687. Prodajem 43 m 2 poslovnog kancelarijskog prostora, novogradwa, ure|eno, odmah useqivo, prizemqe zgrade u Aleji Svetog Save, tel. 063/904-603. Prodajem 86 m2 prodajnog poslovnog prostora + 20 m2 skladi{nog prostora, novogradwa, ul. Srpska, tel. 065 /511-121. Prodajem poslovni prostor u Dervi{ima, tel. 065/936-588. Prodajem poslovne prostore u B. Luci 43; 44; 48; 68; 144; 150; 216; 750;126: i 1.650 m 2 , tel. 065/549-687. Prodajem poslovni prostor 602 m2, tel. 065/913-034. Prodajem poslovni prostor 44 m2, ul.Kraji{kih brigada 153, povoqan za vi{e namjena, dva ulaza, 1 m 2 /2770 KM, tel. 065/523-162. Prodajem na putu za B. Majdan na po~etku Sara~ice ozidan i pokriven vi{enamjenski objekat 43h14 m na placu od 1300 m2 sa vlastitim ve}im parkingom, tel. 065/371-611. Izdajem povoqno frizerski salon sa grijawem pogodan za sve uslove, Nova varo{, Mokraw~eva 40, tel. 312-881. Izdajem poslovni prostor 22 m 2 + magazin za sve djelat-

nosti, ima upotebna dozvola, cijena 180 KM, Kara|or|eva 445, Bawa Luka, tel. 282-106; 065/635-449. Izdajem proizvodni pogon 956 m2, asfaltiran parking 1737 m2 sa konfekc. opremom ili bez u ^elincu, Industrijska zona, tel. 051/560-606; 065/675-670. Izdajem proizvodni pogon 956 m2, asfaltiran i parking 1737 2 m , sa konfekcijskom opremom ili bez, industrijska zona u ^elincu, tel. 051/560-605; 065/675-670. Prodajem pored autoputa poslovni prostor, 1.000 m2, na placu od oko 6.000 m2, sa upotrebnom dozvolom, ozbiqni kupci }e dobiti dodatne informacije usmeno, tel. 065/371-611. Iznajmqujem kancelarijski prostor, 50 m2, u Aleji Svetog Save, kod Osnovnog suda Bawa Luka, po cijeni od 600 KM mjese~no, tel. 065/531-060. Prodajem lokal - picerija 47 m2 i lokal 21 m2 u zanatskom centru, Star~evica, tel. 065/ 698-012. Prodajem u PC “Krajina” (kod hotela “Bosna”), poslovni prostor, 50 m 2 , drugi sprat, lift, cijena 3.650 KM/m2, tel. 065/516-927. Prodajem u Rosuqama sre|en kafi}, sa inventarom, 52 m2, cijena 6.000 KM/m2, tel. 065/ 516-927. Prodajem cvje}aru "Bo`ur" kod "Glasa Srpske", tel. 065/936-588. Prodajem poslovne prostore od 80 m2, 150 m2 i 200 m2, odmah useqive, u prizemqu stambenih zgrada, tel. 065/371-611. Prodajem hale kod “Incela”, i u Trnu, cijena povoqna, tel. 065/631-613. Prodajem poslovne prostore 23 m2, 48 m2, 150 m2 450 m2 i 750 m2, tel. 065/549-687. Prodajem vi{e ku}a na razli~itim lokacijama, tel. 065/698-012. KUPOVINA Tra`im da kupim poslovni prostor do 20 m2, u centru, za kancelariju, tel. 065/631-613. IZDAVAWE Izdajem ili prodjem dvije hale u Glamo~anima, asfaltiran parking, viqu{kar, upotrebna dozvola, ekstra lokacija, tel. 387 65/514-070; 065/528-882; 051/319-792. Izdajem opremqenu mesnicu u Novoj varo{i, tel. 051-303-212. Izdajem kancelarijski prostor, 66 m2, Gr~ka ulica, stara autobuska, 700 km, tri prostorije, tel. 38765186503. Izdajem namje{tenu kancelariju, 20 m2, u centru, povoqno, tel. 065/631-613. Izdajem poslovni prostor 20 ili 40 m2 za spacijalizovanu prodavnicu ili predstavni{tvo u Wego{evoj 55, tel. 065/530-030. Iznajmqujem 50 m2 kancelarijskog prostora u Aleji sv. Save, pored OS B. Luka, tel. 065/531062. Izdajem poslovni prostor u Bawoj Luci, ul. Gunduli}eva 104, 34 m2, cijena po dogovoru, tel. 066/674838; 000006 G. Izdajem poslovni prostor 22 m 2 + magacin - upotrebna dozvola cijena 200 KM Kara|or|eva 445 Bawa Luka, tel. 282-106, 065/635-449.

Izdajem poslovni prostor 145 m2 (pet kancelarija), dva mokra ~vora ul. Jevrejska, lamela 2, tre}i sprat biv{a {kola engleskog jezika “Dialogos”, tel. 065/623-658. Povoqno izdajemo vi{e kancelarija, povr{ine od osam do 43 m2 u ul. Vidovdanska 59, Paskulina ciglana, tel. 051/218-249; 066/710-223 UP. Izdajem poslovni prostore 23, 48 i 150 m2, B. Luka, tel. 065/549-687. Izdajem poslovni prostor u Dervi{ima - Bawa Luka 250 m2 u prizemqu - novo, tel. 065/404644. Izdajem povoqno skladi{te, 100m 2 , blizu centra, ul. Moslova~ka br.12, Bawa Luka, tel. 051/308-084. Izdajem dva kancelarijska poslovna prostora u prizemqu u ul. \ure \akovi}a, Bawa Luka. Jedan poslovni prostor povr{ine 16 m2 je kancelarija, mokri ~vor, a drugi 22 m2 sa dvije kancelarije i mokri ~vor, tel. 065/517-980; 000010 G. Izdajem poslovni prostor 36 m 2 , dvije kancelarije ili kancelarija i skladi{te kod restorana "^ajavec", tel. 051/ 302-434. Izdajem kancelariju, 20 m2, luksuzno opremqenu, u u`em centru grada, cijena 200 evra + re`ije, tel. 065/631-613. Izdajem poslovni prostor 18 m 2 u centru Bawe Luke, MZ Centar 1, mo`e i prodaja, za kancelariju, namje{teno, tel. 065/398-605. Izdajem u Robnoj ku}i u Gospodskoj: 30, 33, 40, 44 i 57 m2, mogu}e spajawe prostora, i kompleks od pet ekstra ure|enih namje{tenih kancelarija, grijawe, klima, obezbje|ewe i dr, tel. 051/216-161; 216384; 065/522-802 000016 G. Izdajem poslovni prostor sa uptorebnom dozvolom za opdinacije i kancelarije, telefon, Internet, centralno grijawe, ul. Jovana Ra{kovi}a 7, tel. 051/303-722; 065/367-413; 065/ 529-614. Izdajem kompletno opremqen frizerski salon u ulici Save Kova~evi}a 36, cijena po dogovoru, tel. 051/305-882.

40 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

Izdajem poslovni prostor, 18 m2, pogodan za kancelariju ili predstavni{tvo, Aleja Svetog Save i Gunduli}eva, pored dvorane "Borik", tel. 065/909-128. U Prijedoru se izdaje poslovni prostor, 40 m2, sre|en. U`i dio grada uz {etali{te, Zanatska ulica 2, tel. 065/635-678. Izdajem - prodajem poslovnoskladi{ni prostor 2h300 m 2 , P+S u Bawoj Luci + komora + re`im 200 m3, tel. 065/404-644. Izdajem kafe-bar s upotrebnom dozvolom kod Gimnazije, 50m2+10m2 terase, tel. 066/264693. Izdajem poslovni prostor povr{ine 23 m 2 , ul. Branka Mora~e br. 1 (blizu Zelenog mosta), mo`e za vi{e namjena, tel. 051/461-608. Izdajem poslovni prostor 70 m2 sa radnom dozvolom uz glavnu ulicu, povoqno za skladi{te i trgovine, tel. 051/282-098; 065/702-931.

GARA@E
PRODAJA

Prodajem zidanu gara`u 22 m2 sa kanalom i strujom, pogodno za radwu, Mejdan, ul. A. ^arnojevi}a, tel. 063/904-603. Prodajem drveni objekat u Lakta{ima, dimenzija 3h5 m, cijena prema ponudi kupca - mo`e i gara`a, tel. 066/342-862; 051/313-191. Prodajem dva drvena objekta u Lakta{ima, tel. 051/313-191. Prodajem drveni objekat gara`a u Lakta{ima, dimenzija 3h5 m, cijena povoqna, tel. 066/342-862; 051/313-191. Prodajem gara`u na uglu ulica Solunske i Omladinske, kod "Pe}ine", 17 m2, cijena 7.600 KM, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/588-889.

PLACEVI
PRODAJA

Prodajem zemqu na Rakova~kim barama, 5,500 m2, namjewenu za izgradwu sportsko-rekreacionog centra, tel. 065/564-014 i 051/355-861. Prodajem placeve u blizini lova~kog bara, Prije~ani, 1/1, gradska voda, struja, kanalizacija, tel. 387 65/161-284; 051/355-896. Prodajem 6 dunuma zemqe na po~etku [u{wara, parcela se spaja sa Vrbasom, pogodno za malu privredu, tel. 065/624-48; 065/329-765. Prodajem 1.900 m2 zemqi{ta u nasequ Motike, povoqno, tel. 065/511-121. Prodajem 63,50 dunuma zemqe, cijena po dunumu 1000 KM, pogodno za vo}arstvo, Nada, tel. 588-150, 065/964-929. Prodajem zemqi{te za gradwu u parcelama od 600 do 1000 m2 u nasequ Prije~ani uz potok Brusina, tel. 065/511-121. Prodajem 11 dunuma zemqi{ta, 800 m udaqeno od Slatine, Malo Bla{ko, tel. 051/588-710; 065/526-679. Prodajem plac kod Rebrova~ke crkve, 500 m2, ul. Dubi~ka, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem plac u Bawoj Luci, tel. 065/671-420. Prodajem 3000 m 2 zemqe u [a{warima, 100 m od firme "Elim", tel. 065/034-932. Prodajem sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, 1/1, povoqno za sve namjene, asfalt, voda, struja, telefon, tel. 051/539-006, 065/650-289.

Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem 4.300 m2 zemqi{ta, dozvoqena gradwa, naseqe Buyak kod "Ideal petrola", tel. 065/511-121. Prodajem placeve na Sara~ici, tel. 065/913-034. Prodajem tri placa u Prije~anima, 500 m2, dozvoqena gradwa, cijena 25 KM/m2., tel. 065/351-000; 051/428-008. Prodajem plac od 2.220 m2 sa UT-uslovima za izgradwu dva poslovno-stambena objekta 35h14m, po+pr+4+m povoqno, tel. 065/562-426. Prodajem 1.605 m 2 u [u{warima, struja, voda, udaqeno od glavne magistrale 100 m, tel. 065/650-289; 051/539-006. Prodajem plac na moru Milna - Bra~, 454 m2, udaqen od obale mora 150 m, papiri uredni, tel. 051/482-249; 066/132-616. Pordajem dunum zemqe na Star~evici a mo`e i vi{e ul. Starog Vujadina 2,5 km od kafea “Voks”, tel. 065/666-197. Prodajem plac od 700 m 2 u Bawoj Luci - Tuwicama sa UT uslovma i projektom za dvije ku}e sa poslovnim prostorom 10h10+10h10, tel. 065/288-628. Prodajem placeve za stambeno-poslovne objekte u B. Luci, tel. 065/549-687. Prodajem placeve za hale kod “Ideal” pumpe, “@itoprodukta” i Prijedorske petqe, tel. 065/549-687. Prodajem vi{e placeva u Drago~aju, papiri uredni, cijena povoqna, tel. 065/385-968. Prodajem 6.754 m 2 zemqe u Zalu`anima, ul. Nenada Kosti}a, tel. 065/900-153. Prodajem povoqno plac povr{ine 700 m 2 pogodan za gradwu ku}e, dozvoqena gradwa, cijena po dogovoru u ul. Franca [uberta, Bawa Luka, tel. 051/437-862. Prodajem na Drakuli}u zemqu povr{ine 4400 m2 uz asfalt, struja, voda, cijena 65.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem zemqu za obradu oranicu i {umu kod Nove Topole, 50 dunuma, tel. 051/314537. Prodajem u Kuqanima, vi{e parcela za gradwu i ku}u 11h10, podrum, prizemqe, kat i visoko potkrovqe, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/351-431. Prodajem plac u Slatini 1160 m2, voda i struja na placu, asfalt, tel. 051/483-924. Prodajem plac 931m2 u Debeqacima, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac za halu sa UTU, tel. 065/671-420. Prodajem dunum zemqe u Karanovcu uz Vrbas, tel. 065/332-973. Prodajem 20 dunuma zemqe izme|u `eqezni~ke pruge i magistralnog puta B. Luka Prijedor za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem 2000 m2 zemqe pored Toplane, predvi|ena poslovna zgrada, cijena 220.000 evra, tel. 065/631-613. Prodajem 2000 m 2 zemqe u Motikama, vl. 1/1, predvi|ena stambena gradwa, telefon, struja, cijena 15.000 evra, tel. 065/631-613. Prodajem plac 3,25 ari na Kopaoniku - Brze}a, 50 metara od `i~are, dozvoqena apartmanska gradwa sa lokalima

male privrede, tel. 0038164 0829621; 00381112754208. Prodajem 5000 m2 zemqi{ta u Kla{nicama uz magistralni put Bawa Luka - Gradi{ka, planirana gradwa poslovnog objekta, tel. 065/511-121. Prodajem plac 1300 m 2 sa mawom ku}om uslovnom za stanovawe u Trnu kod "Termo klime", tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac 500 m 2 sa mawim objektom u Drago~aju uz asfalt, 1/1, tel. 065/612-983. Prodajem pored autoputa kod “]ambele” 30.000 m2 zemqe, cijena 100 evra/m2, tel. 065/371611. Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.900 m 2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636545. Prodajem vi{e placeva u Debeqacima dozvoqena gradwa i plac 4.000 m2 vi{e "Kosmosa" ul. @arka Zgowanina, hitno, ravnica, tel. 065/636-545. Prodajem 3.000 m 2 placa u Jeli}a brdu Lakta{i hitno, tel. 065/636-545. Prodajem plac u Drakuli}u, od spomenika 1 km, sa komplet papirima i gra|evinskom dozvolom, cijena 17.500 KM, tel. 065/588-889. Prodajem tri dunuma zemqe u Pavlovcu, tel. 065/702-931. Prodajem plac od 700 m 2 u Bawoj Luci - na Tuwicama sa UT uslovima i projektom za dvojnu ku}u, tel. 065/288-628.

SOBE
IZDAVAWE

Izdajem sobu i kuhiwu sa zajedni~kom upotrebom kupatila iza `utih zgrada, Petri}evac, tel. 387 65/322-769. Izdajem dvokrevetnu sobu studenticama,sa upotrebom kuhiwe i kupatila, centralno grijawe, u zgradi novo, kod Ekonomskog fakulteta, tel. 065/540-122. Izdajem sobu sa dva le`aja studentima, cijena po osobi je 120 KM, grijawe je na struju, u ul. Pave Radana broj 2 kod Fabrike duvana, tel. 301-312. Izdajem sobu sa dva le`aja studentima, upotreba kuhiwe i kupatila, stan blizu fakulteta, zvati od 15 do 18 ~asova, tel. 051/465-290. Izdajem namje{tenu sobu u zgradi u Mejdanu, zvati od 17 ~asova, tel. 051/460-706. Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi studentu sa centralnim grijawem i upotrebom kupatila, lokacija centar grada, tel. 065/937-295. Izdajem jednokrevetnu sobu u centru sa grijawem i upotrebom kupatila samo zaposlenom licu, tel. 214-470. Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi - Borik, za studente mu{karce, tel. 065/636-393; 350-753. Izdajem sobu |aku ili studentu u centru, pla}awe unaprijed za tri mjeseca, tel. 066/483-228. Izdajem sobu zaposlenoj djevojci s upotrebom kupatila i kuhiwe u centru grada iza SUP-a u zgradi, tel. 065/936-588.

Prodajem vikendicu u Slatini, pored vode, tel. 065/631613. Na najqep{em dijelu Slatine prodajem atraktivnu vikendicu od 85 m2 stambene povr{ine plus pomo}ni objekat od 30 m 2 , voda, struja, asafalt, 12 km od Bawe Luke, tel. 065/767-888. Prodajem vikendicu uz potok na placu od 1.200 m 2 u Jakupovcima, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodjaem vikendicu u Drago~aju - Gradina, cijena 40,000 KM, 1800 m 2 zasa|eno vo}e, asfaltni put, struja, bunarska voda, vel. 7,5h6,5, tel. 066/648-726. Prodajem vikendicu, ku}u i poslovni prostor, tel. 065/549687. Prodajem vikendicu, tel. 065/511-121. Prodajem vikendicu u ^arda~anima, nova - zavr{ena, ~vrsta gradwa 20+20 m 2 , uslovna za stanovawe, tel. 051/318-739; 065/581-773; 065/966-808. Prodajem vikend ku}u od 85 m2, uz pomo}ni objekat od 30 m2, voda, struja, asfalt, 12 km od centra Bawe Luke, Gorwa Slatina, tel. 065/767-888. Prodajem vikendicu, novogradwa, 4,6h6,5 m, samo pokrivena na parceli 1100 m2, pored vode, u Slatini, cijena 17.500 evra, tel. 065/631-613. Prodajem vikend ku}u sa pomo}nom zgradom na zemqi{tu 1000m2 u mjestu Lug kod Lakta{a, "Gligi}" pumpa, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem brvnaru 4h3, na parceli 1850 m2, pored vode u Slavi}koj, cijena 7.500 evra, tel. 065/631-613.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA

VIKENDICE
PRODAJA

Hitno i povoqno prodajem vikendicu, tel. 065/671-420.

Prodajem “opel askonu”, g. p. 85, 1.8 benzinac, reg. 28.1.2010. godine, u odli~nom stawu. Cijena po dogovoru. Tel. 065/497708. Prodajem traktor ja~ine 35 kowa, u voznom stawu s kabinom i kukom, cijena po dogovoru, trajno registrovan, tel. 38765363345. Prodajem plinski viqu{kar yalle 98 god., 1500 kg. H=4,5 m, tel. 387 65/515-052. Prodajem "nisan terano 2,7", 2004. god., cijena 26999 KM, tel. 387 65/515-052. Prodajem ''“pe`o ekspert”, 99. god., reg. do 3.2010.godine, 5 sjedi{ta, 500 kg tereta, odli~an, 1,9 TD, tel. 38765 868322. Prodajem “nisan patrol 3.0”, pre{ao 4.3000 km, 2003. g.p., kao nov, rolbarovi, nove gume ili mijewam za mawi automobil sli~ne kilometra`e., tel. 38765 513897. Prodajem “mercedes” E klase, CDI 270, metalik sivi, 2002. god. proizvodwe, ful, cijena po dogovoru, tel. 063/722-161. Prodajem VW "polo", 1.9 SDI 2004. god. pr., metalik crveni, tel. 063/722-161. Prodajem putni~ki automobil “audi” tip A 4, 2.0 TDI, proizveden 2005, ko`a, ful, novi model, met. crni, pre{ao 60.000 km, cijena po dogovoru, tel. 063/722-161. Prodajem VW "golf" 4, godi{te 1998., 4 vrata, cijena povoqna, tel. 063/722-161.

Prodajem VW "pasat", limuzina TDI, proizveden 2003. godine, metalik sivi, ful, cijena povoqna, tel. 063/722-161. Prodajem "fiat stilo 1,9TD", sre|en, nove gume, g.p. 2002, neocariwen, cijena 3700 evra, tel. 066/761-436. Prodajem (200 KM) ili mijewam ~etiri ~eli~ne felge 16, "audi A6" za felge 16 za "reno laguna", tel. 065/888-141. Prodajem "pasat", 2000. god., karavan, 1.9 TDI, u odli~nom stawu, cijena 7.800 evra, tel. 065/631-613. Prodajem "ford fiestu 1,1", god. proizvodwe novembar 1988, u odli~nom stawu registrovana, cijena povoqna, tel. 065/779-182. Prodajem putni~ki automobil "mercedes 190" dizel, g.p. 1985. u odli~nom stawu, registrovan, cijena 6,500 KM, tel. 065/773730. Prodajem "fijat marea", 2001.g.p., JTD 7500 KM, tel. 065/351-000; 051/428-008. Prodajem citroen - sakso 1100 cm3, 3 vrata, proizveden 2001, cijena povoqna, tel. 063/722161. Prodajem auto A4 1,9 TDI, 1998. god. ful oprema, alarm, lavqa kanya, crne boje, tel. 065/523-162. Prodajem kombi "fiat dukato", neocariwen, godina proizvodwe 1999, D 1,9 sa staklima, tel. 065/510-766. Povoqno prodajem kedi "fiat fiorino", 2001. godi{te, tel. 065/523-229. Prodajem "ladu nivu", g.p. 1996, benzin, snaga motora 59 KS, registrovana do 9.6.2009, cijena 6.300 KM,, tel. 065/976.593. Prodajem “sitroen berlingo” 20 HDI, 2003. god., cijena 11.500 KM, tel. 061/526-308. Prodajem kombi "folksvagen" ili mijewam za traktor. Cijena povoqna, tel. 050/482-193. Prodajem "alfu romeo tvins" sparks 147, g.p.2001, hitno, mo`e i zamjena, tel. 065/974-872. Prodajem "golfa I", 1983. god. pr., benzinac, boja crvena, u dobrom voznom stawu, dobar za obuku novog voza~a, tel. 065/528596. Prodajem "volvo” 940 GL, g.p.1991. benzinac, automatik, klima, u ekstra stawu za dijelove, tel. 065/218-600. Kupujem registrovan “jugo”, a mo`e i neregistrovan za dijelove, tel. 065/538-048. Kupujem traktor 533 i 539;, tel. 051/280-717; 066/152-061. Prodajem "pasat 1,9 TDI", 2000., karavan, u odli~nom stawu, cijena 7.800 evra, tel. 065/512-035. Prodajem “rover” 97. god. p. u super stawu u dijelovima, tel. 065/218-600. DIJELOVI I OPREMA Prodaje se auto dizalica sa mawim kvarom di`e 2,500 kg, tel. 065/931-383. Prodajem sve vrste retrovizora za autobuse, kamione, kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za "golf" i "mercedes", tel. 065/538-048. Prodajem kuku i krovni nosa~ za jugo 45, tel. 309-526; 065/399080. Prodajem traktorsku prikolicu, tel. 065/846-494.

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 41

MA[INE I ALATI
PRODAJA

Prodajem i servisiram nove ma{ine: mrvilice, {rotalice, hoblarice, cikulare, kombinovane ma{ine za p~elare i druge alate po naruybi. Pla}awe po dogovoru, tel. 051/532-426. Prodajem cirkular trofazni, 1,5 KW, {rotac monofazni, 1,5 KW i autogeni aparat u ispravnom stawu, tel. 051/385135; 065/319-030.

TRGOVINA
PRODAJA

Prodajem razne police za buti ke i trgovine, tel. 387 65/515052. Prodajem rashladnu vitrinu 1,5 m, stakleni bazen 1,5 m 3 , vaga dva komada, tel. 065/443297. Prodajem povoqno stala`epolice, gondole za opremawe trgovinske radwe povri{ine 200 m2, tel. 065/188-777.

Prodajem komodu i vetrinu od punog drveta i kau~ od eko ko`e, tel. 065/900-365. Prodajem kau~ novije izrade, dva komada, o~uvani, sudoper metalni sa jednim izlivom, nov, tel. 051/213-824. Prodajem trpezarijsku garnituru "barbara", neotpakovana, sto, stolice, dvije komode i vitrina, sve novo, tel. 065/510-969. Prodajem tepih 3,5h2,5, ormari} za uglove i palmu visine 1,5 m u dobrom stawu, tel. 051/315-548. Prodajem trosjed na razvla~ewe sa sandukom za posteqinu, tel. 051/315-548. Prodajem {poret struja plin, ispravan fri`ider 120 l, 150 KM, tel. 214-039. Prodajem drveni monta`ni regal, du`ine 225 cm. Cijena 150 KM, tel. 051/313-191; 066/ 342-862.

USLUGE
OSTALO

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA

Prodajem kafi}, povoqno, tel. 065/511-121. Prodajem kafi}, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem kafi}, cijena 80.000 evra, tel. 065/631-613. Prodajem kafe aparat, rashladne vitrine, vise}e stolice sa stolovima, tel. 065/913-034.

POQOPRIVREDA
PRODAJA

Prodajem traktor, kosilicu, kupilicu, plugove, brwa~u, korpu, vile, tel. 276-088.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA

Prodaja armaturne mre`e, jelove gra|e svih dimenzija povoqno, tel. 38765541743. Prodajem hrastov parket prve klase, 50 m 2 , deset maraka po kvadratu, hitno, tel. 065/458621. Prodajem betonske stubove, svi du`ine do tri metra, za vinograde, ograde i ivi~wake, staze, tel. 051/429-003, 065/640070. Prodajem povoqno suhe hrastove madre, zvati poslije 15 ~asova, tel. 280-990. Prodajem orahove trupce, tel. 065/846-494.

MUZIKA
PRODAJA

Iskusan muzi~ar tra`i djevojke koje `ele pjevati na koncertima i drugim zabavama - Bawa Luka, tel. 051/303-011.

APARATIM ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA

Prodajem mali samootapaju}i fri`ider "Liebherr" (Wema~ka), 131 litar, 150 KM, tel. 065/098-207; 052/233-550. Prodajem {poret struja, plin ispravan, fri`ider ispravan, povoqno, tel. 214-039.

NAMJE[TAJ
PRODAJA

Prodajem drveni monta`ni regal du`ine 2,25 m, cijena 150 KM, tel. 051/313-191.

Povoqno popravqam ra~unare, tel. 062/545-136. Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, brzo i kvalitetno, tel. 065/ 670-639. Prevod i ovjera dokumenata za {vedski engleski; instrukcije wema~ki, engleski, srpski, tel. 387 65/337-840. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara, rad na podru~ju Bawe Luke, Prijedora, Dubice, Prwavora, Dervente, Gradi{ke, 20 godina iskustva, tel. 38765952183. Izvodimo hidro izolacije ravnih krovova, bazena, podruma, 25 god. iskustva, tel. 387 65/773-852; 051/311-263. Pronala`ewe bra~nog partnera. Ponude iz inostranstva, tel. 38765382932, 066452127. Nastavnica matematike daje ~asove u~enicima osnovne {kole povoqno, tel. 065/-032456; 051-302-196. Dimwa~ar vr{i sve dimwa~arske usluge brzo, kvalitetno i povoqno, tel. 051/397-396. [kola ra~unara “Giga Computers” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe, zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520-223. Izdr`avala bih stariju osobu uz dogovor i ugovor, za uzvrat stan., tel. 066/140-662. Profesor daje ~asove i instrukcije iz engleskog jezika, prevodi tekstove, sudska ovjera dokumenata, tel. 065/938401. Lije~ewe bioenergijom, tel. 461-644, 066/694-893. Popravqam digitalne i analogne fotoaparate Miki, tel. 065/573-349. Popravqam okvire nao~ala, svih vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja Sv. Save br. 16, tel. 051/318-227. Nau~ite da slikate po uzoru na stare majstore otkrijte sve tajne ovog zanata. [kola magi~nog realizma, {kola slikawa "Cace{in", tel. 065/ 538-994.

Usluge bu{ewa i o{trewe alata u ma{inskoj drvnoj i prehrambenoj industriji Bawa Luka, tel. 065/433-680. Prevodim sve vrste tekstova sa wema~kog na srpski i sa srpskog na wema~ki, dajem i instrukcije iz wema~kog, tel. 065/627-491. Prevodim sve vrste tekstova sa wema~kog na srpski i dajem istrukcije iz Wema~kog, tel. 065/627-491. Vr{im gradjevinske usluge: zidawe, tesarski radovi, keramika, malterisawe, tel. 066/129-638,051/368-509. Pravimo pecane, kamine i fontane, tel. 051/439-160. Poliramo vozila, radimo najsavremenijom opremom, dubinsko prawe vozila, tel. 051/439-160. Brinula bih se o starijim osobama ili bih ~uvala djecu, tel. 066/421-317. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, tel. 051/303-011. Vodoinstalaterske usluge, sanacija starih i izvo|ewe novih kupatila, tel. 065/663407.

GARDEROBA
PRODAJA

Radi zatvarawa butika povoqno prodajem `ensku garderobu, uvoz Turska, Indija, Bugarska, tel. 065/767-888. Prodajem dugu bundu, prirodno krzno nije no{ena, tel. 065/193-994.

RAZNA ROBA
PRODAJA

Prodajem TA pe}, 4 KW AEG, tel. 387 65/515-052. Prodajem hidrofor sever vrelo 4 i pumpa za vodu, uniblok AEG 7,5 KW, cjena po dogovoru, tel. 387 65/918-485. Prodajem 400 litara ~iste stare {qivovice ja~ine 45 stepeni, cijena 7 KM po litru., tel. 38765718349. Kupujem vulkanizersku opremu, tel. 065/512-035. Prodajem trosjed na rasklapawe sa sandukom za posteqinu, tepih vuneni 3,5h2,5, palmu visoku 1,5 m i vise}i ugaoni ormari}, cijena po dogovoru, tel. 051/315-548. Prodajem (zlatnik) lik Nikole Tesle, 17,5 gr., 22 karata, tel. 066/469-514.

Prodajem dje~iji bicikl bokser, nov, posjeduje garantni list, tel. 065/618-049. Prodjem polovnu stolarsku klupu, cijena 250 KM, tel. 065/329-765. Prodajem dva bureta po 80 l hrastovo i dudovo, motornu pilu "stil 41", izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi (mu{karcu), Borik, tel. 051/304-704; 066/183-040. Prodajem jeftino rosfraj su|e za vino i rakiju, tel. 065/454-780; 051/316-244. Prodajem rakiju lozu viqamovku 1 l - 10 KM, mije{anu od jabuka i kru{aka 1 l - 8 KM, tel. 066/758-646. Prodajem vuneni bijeli tepih 3h2 m 150 KM, bicikl za mr{avqewe 100 KM, srebrni prsten 30 KM, tel. 051/215-639. Prodajem metalna vrata 5,5 mh4,5 m ekolo{ke WC kabine i metalnu ogradu, tel. 065/070544. Prodaje se gotova bet. grobnica "trojka" na grobqu "Sveti Pantelija", Bawa Luka, tel. 066/840-445. Prodajem novu poslovnu fasciklu (ko`a, 4 pregrade, blok A-4, mogu}nost zakqu~avawa) 40 KM, tel. 065/098-207; 052/233-550. Prodajem povoqno vuneni tepih, tel. 065/188-777. Prodajem plinsku bocu od 10 litara i vikend bocu od 2 litre cijena 55 i 15 KM, tel. 066/213-099. Prodajem nove plinske boce cijena 50 KM /komad, tel. 051/439-088. Prodajem dva grobna mjesta (dupleks) na grobqu Pavlovac kod Bawe Luke, tel. 065/566996. Prodajem dvoje invalidskih kolica, jedna sa WC sjedewem, tel. 051/216-220. Prodajem jedno grobno mjesto na Novom grobqu Bawa Luka, tel. 065/398-605. Prodajem grobnice betonske za 6, 8, 10, 12, 16 i 18 mjesta pravoslavno grobqe Borik, Bawa Luka, tel. 065/973-605;. Prodajem ~etiri slot aparata, dva nova i dva polovna sa mogu}no{}u pode{avawa procenta, cijena povoqna, tel. 065/837-918. Prodaju se dvoje invalidskih kolica, jedna sa ure|ajem za WC, tel. 051/216-220.

KUPOVINA Kupujem vulkanizersku opremu, tel. 065/631-613.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA

Prodajem doma}e ze~eve, cijena povoqna, tel. 387 65/668978; 051/ 381-851. Prodajem {tenad bernardinca stara dva i po mjeseca od roditeqa {ampiona s papirima, otac svjetski prvak, tel. 387 65/474-389. [tenci, bijeli mali, ameri~ki eskimo, stari mjesec i po, povoqno, Borik, Mi{e Stupara 22, tel. 051/307-685; 065/535-737.

ZAPO[QAVAWE
POTRA@WA

Tra`imo radnike na autopraonici, tel. 051/439-160. Potreban jedan KV kuvar, potrebna jedna pomo}na radnica u k uhiwi, zvati od devet do 12 ~asova, tel. 051/ 303-133. Gradskoj pivnici AD "Citadela" potrebni konobari za rad u kafeslasti~arni, oglas ostaje otvoren do popune, zvati od 9 do 15 ~asova, tel. 051/226-800 UP. Potreban ugostiteqski radnik u kafi}u, B. Luka, tel. 065/949-750.

LI^NI KONTAKTI
Slobodan, Srbin, zaposlen u inostrantvu, zgodan, we`an, iskren mladolik, `eli da mu se javi starija djevojka ili slobodna `ena od 35 do 40 godina, koja `eli brak, porodicu i lep `ivot, samo ozbiqnu i iskrenu ponudu na telefon, tel. 00386-40-625347. Bawalu~anin, momak 48 godina, tra`i srodnu `ensku osobu od 35 do 40 godina za ozbiqnu vezu, situiran, Bawa Luka, tel. 065/433-680. Mu{karac 43 god. `eli da upozna `enu radi braka. Radi i materijalno obezbje|en, bez zezawa., tel. 065/009-343. Mu{karac, 52 god., iz Bawe Luke `eli upoznati `ensku osobu radi ozbiqne veze, tel. 065/544-176.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

Telefon:

42 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE

Sport

Najve}i problem u fudbalu BiH je nada. Ona nas stalno gura doqe, a o~ekujemo mnogo. Moramo da budemo realniji. Sergej Barbarez, biv{i fudbaler

Xaji} se vra}a u Zvezdu
Predsjednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda Dobrivoje Tanasijevi} - Den Tana potvrdio je da se Dragan Xaji} nalazi na spisku kandidata za novu skup{tinu, koja }e biti izabrana na Saboru kluba, 19. marta. Tana je najavio ulazak jo{ nekoliko biv{ih fudbalera Crvene zvezde u Skup{tinu.

Direktori uprava Borac Nektara
Krajem septembra pro{le godine Ranko [krbi}, zbog sukoba interesa, podnio je ostavku na mjesto predsjednika Ko{arka{kog kluba Borac Nektar. Od tada klub nema prvog ~ovjeka, niti upravu, {to potvr|uje i zvani~ni klupski sajt www.kkboracnektar.com. Kada pogledate na sajtu link “uprava“, pojave se samo imena tri direktora: Slobodana Simovi}a, Miroslava Doj~inovi}a i Sa{e Vulete.
Odbojka{ice Jedinstva

Zavr{eno kup takmi~ewe BiH za odbojka{ice

“Br~anske princeze“ u finalnom susretu savladale tim Imzit Dobriwe sa 3:0 i na taj na~in tre}i put zaredom ponovo osvojile pehar
Na{a najboqa atleti~arka Lusija Kimani (AK Borac), osvojila je bronzanu medaqu na Balkanskom prvenstvu u krosu. Takmi~ewe je odr`ano u Beogradu, a atleti~arka Borca je 8.000 metara pretr~ala za 28.38.9 minuta. Bila je ovo prva medaqa za BiH u krosu ikada. U toku su pripreme za formirawe novog, osmog podru~nog fudbalskog saveza u sklopu ku}e fudbala Republike Srpske. Rije~ je o podru~ju Br~ko koje bi trebalo da iza|e iz sastava trenutnog PFS Bijeqina.
PI[E: TATJANA PAPI]-XAKULA tatjanapdz@glassrpske.com

BR^KO - Odbojka{ice Jedinstva tre}i put zaredom osvojile su veliki pehar na mi jewen osva ja ~u Ku pa BiH. One su u finalu najmasovnijeg takmi~ewa za 70 minuta sa vla da le eki pu Im zit Dobriwe iz Sarajeva sa 3:0 (25:20, 25:18, 25:15). Kapitenu Jedinstva Ivani Deli} pobje dni ~ki pe har uru ~io je predsjednik Odbojka{kog saveza BiH Milutin Popovi}.

Nov~anu nagradu u iznosu od 3.000 maraka novom-starom osvaja~u Kupa predao je generalni sekretar Odbojka{ke asocijacije BiH Zoran Mihajlovi}.

MARA SAVKI] najboqa igra~ica
Za najboqu igra~icu finalne utakmice progla{ena je li be ro Je din stva Ma ra Savki}, kojoj je nagradu uru~io predsjednik Organizacionog odbora turnira, odnosno prvi ~ovjek Jedinstva Ranko

Krsman. U odlu~uju}em okr{aju Jedinstvo je potvrdilo da je najboqi tim na prostoru BiH. Prijem sarajevskog tima bio je izuzetno lo{, {to su znala~ki iskoristile izabranice Gorana Hayi}a. Prvog da na fi nal nog

turnira odbojka{ice Jedinstva savladale su tim Kakwa sa 3:1 (25:14, 25:21, 23:25, 25:20), dok su odboj ka {i ce Imzit Dobriwe bile boqe od, izuzetno mladog tima, Gacka - 3:1 (25:22, 20:25, 16:25, 17:25).

ODBOJKA[I
Na finalnom turniru Kupa BiH za odbojka{e igra~i Kakwa odbranili su pehar osvojen pro{le godine. Oni su u odlu~uju}em susretu savladali Napredak iz Oxaka sa 3:0 (25:20, 25:21, 25:20). U prvom me~u Kakaw je savladao “7 Lukavac“ sa 3:1, dok je Napredak bio boqi od sarajevske Bosne Eurohaus - 3:0.

Foto dana Nadma{i}u Zorana Bambija To{i}a
Odu{evqen sam partijom prikazanom u duelu protiv ^ukari~ki Stankoma. Sve je bilo neverovatno - navija~i, atmosfera, moj prvi gol... Nisam znao na koju stranu da potr~im od sre}e... Otr~ao sam ka jugu, navija~i su to zaslu`ili. Slabo smo u{li u utakmicu, u drugom poluvremenu smo igrali dosta boqe. Posle debija u ve~itom derbiju ovo je za me ne no vo is kus tvo i pod strek za bu du }nost. Nadao sam se da }u protiv Zvezde igrati 15 minuta, a igrao sam pola sata. Dobio sam {ansu i posle derbija i iskoristio je. Najvi{e volim da igram iza le|a napada~a, iako sam naj~e{}e u karijeri igrao po levoj strani, a trener Slavi{a Jokanovi} mi poverava ulogu uz desnu aut liniju. Vo leo bih da igram na mes tu Mo re ire, ako on ode... U svakom slu~aju, `elim da ostanem u Partizanu dve-tri godine i ostavim dubok trag. Trenutno igram na poziciji koja je ostala upra`wena odlaskom Zorana To{i}a u Man~ester junajted. Mnogi me gledaju kao wegovog naslednika. Ali ne zavaravam se i ne letim visoko u oblacima. Nadam se da }u biti boqi od wega. On je oti{ao u najboqi klub svijeta trenutno, a ja }u mo`da u Real Madrid. Pobedom protiv ^ukari~ki Stankoma od 2:1 stekli smo osam bodova vi{e od prvog pratioca Vojvodine. Boqi smo i od Novosa|ana i od Zvezde. Za sada nam super ide. To nismo pokazali u prethodnom derbiju, ali ho}emo u slede}em. Partizan }e biti novi stari {ampion Srbije. Mo`da osvojimo i Kup. Ako to uradimo, ponovi}emo uspeh od pro{le sezone, a sa mim tim u}i }e mo u klup sku is to ri ju kao prva generacija “crno-belih“ koja je odbranila duplu krunu.

Nemawa TOMI], fudbaler Partizana
“Voleo bih da igram na mestu Moreire, ako on ode... U svakom slu~aju, `elim da ostanem u Partizanu dve-tri godine i ostavim dubok trag“

Hokeja{ Toronto mejpl livsa Met Stajan poku{ao je da udari igra~a Kalgari Flejmsa @eroma Iginlu, tokom wihove utakmice u NHL ligi.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 43

Prva fudbalska liga Republike Srpske, 17. kolo

Lista strijelaca
12 golova: Ku{qi} (Kozara), 11 golova: Stjepi} (Rudar Prijedor), Marinkovi} (Radnik), 10 golova: B. Kecman (Rudar Prijedor), 8 golova: Mazalica (Sloboda), Lazi} (Borac), 7 golova: Perovi} (Mladost), 6 golova: N. Lazarevi} (Drina, Z), Su{i} (Radnik) 5 golova: Gruji} (Drina, Z), Ranki} (Radnik), Blagojevi} (Famos), Jeli} (Proleter), Baki} (BSK), [abi} (Sloboda), Pe}anac (Famos), [uka (Glasinac), Mi}evi} (Sloga), \ori} (Kozara), 4 gola: Kvr`i}, Grbi} (Proleter), Vitkovi}, Kre{talica (Famos), Raca (Kozara), Da{i} (Rudar Prijedor), Mojovi}, Muminovi} (Sutjeska), Vasiqevi} (Jedinstvo), Gaji} (Drina, Z), Popovi} (Qubi}), 3 gola: Blagojevi}, Wegomirovi} (Qubi}), Wegu{, Mudrini}, Ivi} (Sutjeska), Ili}, Vukovi} (BSK), Miti} (Kozara), Poledica (Drina HE), Gavri} (Proleter), Govedarica (Famos), 2 gola: Stjepanovi}, Mi}i}, Divqanovi}, Gaji}, Mende{ (Jedinstvo), P. Doli}, Pani}, Ra{i} (Proleter), Gavrilovi}, Nikoli}, Kova~ (Glasinac), Kova~evi}, Dobrijevi}, Goli} (Rudar Prijedor), M. Damjanovi}, Sikima (Famos), Uji}, Studen (Kozara), Jelisavac, Kova~evi} (Sloboda), Vuji}, Jevti}, Gavrilovi} (Radnik), Tripi} (Sloga), Sa. Andri} (Mladost), Milovi} (Drina HE), Segi} (Qubi}), 1 gol: Ze~evi}, Pavi}, Da{evi}, Andri}, Mi}i}, Vico (Radnik), Kr{i}, Blagojevi}, Jovanovi}, Filipovi}, Radovanovi} (Sloga), Vasiqevi}, [ukovi}, Toma{evi}, N. Su{i}, Mihi}, Prodanovi}, Tohoq (Mladost), Markovi}, Mili}, Simi}, Vasi}, ]ulum (Drina, Z), Markovi}, Vuji}, \onli}, Karahasanovi}, Vasiqevi} (Jedinstvo), Staki}, Kantar, @eri}, Kotaran (Rudar Prijedor), Pavlovi}, Mutlak, Jev|evi}, Iv. Mirkovi} (Drina HE), Kova~evi}, Devu{i}, Gigovi}, \uri} (Kozara), Kquni}, Rastovi} (Qubi}), Drakul, Radovi}, Blagojevi}, Cicovi} (Sutjeska), Luki}, Mirovi}, Mini}, Jovanovi}, Peri}, Pup~evi}, Zori} (Borac), Mrkobrada, [akoti}, Strika, Karali} (BSK), Kuli}, Jorgi}, \ekanovi} (Proleter), Mojevi} (Famos), Mo~evi}, Mazi} (Glasinac), Ivan~evi}, Luka~, Kadi} (Sloboda), 2 autogola: Ili} (Borac, [), 1 autogol: \udurovi} (BSK), Popovi} (Famos), Avduki} (Radnik).

Re mi u Pri je do ru
U derbiju kola Rudar Prijedor i Kozara igrali nerije{eno, 2:2, {to je iskoristio Radnik i pobjedom u Tesli}u smawio zaostatka za liderom na ~etiri boda
BAWA LUKA - Poslije mnogo uzbu|ewa derbi 17. kola Prve fudbalske lige Repu bli ke Srpske odi gran u Pri je do ru izme |u Ru dar Prijedora i Kozare zavr{en je miroqubivo, 2:2. Tako su doma}i zadr`ali lidersku poziciju, ali su prekinuli niz od 30 uzastopnih prvenstvenih pobjeda na svom terenu u posqedwe dvije godine sa impozantnom gol-razlikom od 96:6. Gosti iz Gradi{ke su poslije vo|stva “rudara“ u nastavku za samo osam minuta napravili preokret, da bi najboqi akter me~a kapiten doma}ih Goran Kota ran iz slobodnog udarca postavio kona~nih 2:2.
FOTO: P. ZEC Zlatko \ori} (Kozara) i Dragoslav Staki} (Rudar Prijedor) PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrspke.com

MRE@E ostale netaknute u Zvorniku
Remi jeseweg {ampiona naj boqe je is ko ris tio Ra dnik, koji je slavio na gosto vawu kod te sli }kog Proletera (2:0). Tako su iza-

bra ni ci Ni ko le Ba le za biqe`ili tre}u uzastopnu gostuju}u pobjedu (15. kolo Gla si nac 3:2, 16. Slo bo da 4:1 i sada Proleter). Pobjednik je bio odlu ~en ve} u prvih 15 minuta kada su gosti preko Mirka Marinkovi}a poveli, a potom je @eqko

Gavrilovi} postavio kona~nih 2:0. Sutjeska je zabiqe`ila ubjedqivu po bje du na svom te re nu nad Slo gom od 3:0, dok je Mladost pobijedila Slobodu sa 2:0. Pet golova vi |e no je u Br~kom, gdje je Bo rac dva pu ta vo dio (0:1,

1:2), ali je na kraju Jedinstvo slavilo sa 2:0, a briqirao je dvostruku strijelac Fi lip Men de{. Qubi} je osvojio veoma va`an bod na gostovawu u Zvorniku, gdje su mre `u u du elu Dri ne i Prwavor~ana poslije 90 minuta ostale netaknute.

JEDINSTVO BORAC

3 (1) 2 (2)

STRIJELCI: 0:1 Zori} u 13, 1:1 Mende{ u 14, 1:2 Lazi} u 30, 2:2 Vasiqevi} u 64, 3:2 Mende{ iz penala u 90. minutu. Stadion: Gradski u Br~kom. Gledalaca: 300. Sudija: Sini{a Radi} (Lakta{i) 8. @uti karton: Zori} (Borac). JEDINSTVO: \okovi} 6, Vasi} 7, Josi} 7, Karahasanovi} 6, Gatarevi} 7, Miki} 7, Gaji} 6 (od 56. minuta Nuki} 7,5), Kara} 7, Markovi} 6 (od 46. minuta Yonli} 7, Mende{ 8,5, Vasiqevi} 7. Trener: Nikola Niki}. BORAC: Sabo 6, Pale`nica 7, Stankovi} 6 (od 72. minuta Paji}), Ili} 7, Simi} 6,5, Zori} 7, Jawi} 6,5 (od 80. minuta Marinkovi} -), Raki} 6, Lazi} 7, Gale{i} 6,5, Simendi} 7. Trener: Predrag Luki}. IGRA^ UTAKMICE: Filip Mende{ (Jedinstvo) 8,5.

PROLETER RADNIK

STRIJELCI: 0:1 Marinkovi} u 8, 0:2 Gavrilovi} u 15. minutu. Stadion: “Radolinka“ u Tesli}u. Gledalaca: 600. Sudija: Zoran Sokni} (Isto~no Sarajevo) 8. @uti karton: Pavi} (Radnik). PROLETER: Davidovi} 5, [ijakovi} 6,5, Pani} 6, Ga~i} 5,5, Stojkovi} 5 (od 48. minuta Gavri} 5), Jeli} 6,5, Doli} 6, Jorgi} 6, Peri{i} 5 (od 65. minuta Ninkovi} -), Grbi} 5 (od 46. minuta Jovi~i} 5), Kapi} 6,5. Trener: Mihajlo Bo{wak. RADNIK: Avduki} -, Trifkovi} 8, Mitrovi} 7, M. Jevti} 7,5, Ga{evi} 8, Pavi} 7 (od 86. minuta Arnautovi} -), Nikoli} 7,5, Su{i} 7, Gavrilovi} 7,5 (od 85. minuta Vasi} -), Vuji} 7 (od 74. minuta N. Jevti} -), Marinkovi} 8. Trener: Nikola Bala. IGRA^ UTAKMICE: Darko Ga{evi} (Radnik) 8. B. R.

0 (0) 2 (2)

Parovi 18. kola
U 18. kolu, koje se igra u subotu, 21. marta sastaju se: NOVI GRAD: Sloboda - Proleter, BIJEQINA: Radnik - BSK, SOKOLAC: Glasinac - Rudar Prijedor, GRADI[KA: Kozara - Famos, VI[EGRAD: Drina HE - Drina (Z), PRWAVOR: Qubi} - Jedinstvo, [AMAC: Borac - Sutjeska, DOBOJ: Sloga - Mladost.

Tabela
1. Rudar P. 2. Radnik 3. Proleter 4. Kozara 5. Drina (Z) 6. Sutjeska 7. Famos 8. Jedinstvo 9. Mladost 10. Qubi} 11. Borac 12. Sloboda 13. BSK 14. Sloga 15. Glasinac 16. Drina HE 17 11 6 17 10 5 17 10 3 17 9 4 17 8 3 17 7 4 17 6 5 17 7 2 17 7 1 17 6 2 17 5 4 17 5 3 16 5 3 17 4 5 16 4 3 17 2 5 0 2 4 4 6 6 6 8 9 9 8 9 8 8 9 10 35:8 34:16 25:13 32:16 24:19 22:17 27:26 19:26 16:21 14:21 15:22 20:25 16:22 12:25 14:25 9:33 39 35 33 31 27 25 23 23 22 20 19 18 18 17 15 11

RUDAR PRIJEDOR KOZARA

2 (1) 2 (0)

DRINA (Z) QUBI]

0 0

STRIJELCI: 1:0 Kova~evi} u 41, 1:1 \uri} u 60, 1:2 \ori} u 68. i 2:2 Kotaran u 78. minutu. Stadion: Gradski u Prijedoru, gledalaca: 2.000, sudija Dragan Ni{i} ([amac) 7. @uti kartoni: Goli}, Despotovi}, Kova~evi} (Rudar Prijedor). RUDAR PRIJEDOR: Novakovi} 7, Muzgowa 6,5 (od 71. minuta Despotovi} ), Dobrijevi} 7, Staki} 7, Kotaran 8, Kova~evi} 8, Kantar 7, @eri} 7, Stijepi} 6,5, Goli} 7, Kecman 6,5 (od 66. minuta Brki} 7). Trener: Darko Nestorovi}. KOZARA: Kozi} 6,5, Topi} 7, Gigovi} 7, Marinovi} 8, Kova~evi} 6,5 (od 80. minuta Gwati} -), Miki} 7, Raca 8, Stan~i} 7, Uji} 6,5 (od 66. minuta Koji} 6,5), \uri} 7 (od 71. minuta Despotovi} -), \ori} 8. Trener: Milo{ Poji}. IGRA^ UTAKMICE: Goran Kotaran (Rudar Prijedor) 8. N. \.

STADION: Drine u Zvorniku. Gledalaca: 200. Sudija: Igor Radakovi} (Prijedor) 7,5. @uti kartoni: Jeremi}, Vuka{inovi}, Kiki}, Gruji}, N. Lazarevi} (Drina, Zvornik), Milojevi}, Balaban (Qubi}). DRINA (ZVORNIK): Aleksi} 6, Jevti} 6, I. Lazarevi} 6,5, Jeremi} 7, Vuka{inovi} 6,5, Kiki} 6,5, Gruji} 6,5, ]ulum 6 (od 85. minuta A}imovi} -), Nikoli} 6, N. Lazarevi} 6,5, Mili} 6 (od 53. minuta Vasi} 6). Trener: Mladen Milinkovi}. QUBI]: Sari} 7, Simi} 6,5, Prodanovi} 7, Vidovi} 7, Milojevi} 6, Pezer 6,5, Segi} 6, Wegomirovi} 7, Popovi} 6, Blagojevi} 6, Balaban 6 (od 88. minuta Vasi} -). Trener: Srboqub Nikoli}. IGRA^ UTAKMICE: Miroslav Sari} (Qubi}) 7. D. G.

Rezultati 17. kola
GACKO: Mladost - Sloboda 2:0, FO^A: Sutjeska - Sloga 3:0, BR^KO: Jedinstvo - Borac 3:2, ZVORNIK: Drina Qubi} 0:0, PRIJEDOR: Rudar Prijedor - Kozara 2:2, TESLI]: Proleter - Radnik 0:2, ISTO^NA ILIXA: Famos - Drina HE 2:0, BAWA LUKA: BSK - Glasinac igrano si no}.

SUTJESKA SLOGA

3 (1) 0 (0)

MLADOST SLOBODA

2 (1) 0 (0)

FAMOS DRINA HE

2 (0) 0 (0)

STRIJELCI: 1:0 Ivi} u 45, 2:0 Cicovi} u 84, 3:0 Mojovi} u 90. minutu. Stadion: Gradski u Fo~i. Gledalaca: 500. Sudija: ^edomir Vi~i} (Ugqevik) 8. @uti kartoni: Cicovi}, Radovi}, Mihajlovi} (Sutjeska), Sofi} (Sloga). SUTJESKA: Bodiroga -, Radovi} 7, Mihajlovi} 7, Drakul 7, Stevanovi} 7, Limi} 7, Cicovi} 8 (od 85. minuta Matovi} -), Wegu{ 7, Mojovi} 7,5, Muminovi} 8 (od 85. minuta Rajak -), Ivi} 8. Trener: Obren Vuki}evi}. SLOGA: Plisni} 7, Dobri} 6, Joksimovi} 6, Kiperovi} 6,5, Sofi} 6,5, Aleksi} 6, [imunovi} 5,5 (od 57. minuta \uri~i} 6), Bajunovi} 6,5, Jovanovi} 6,5, Radovanovi} 6, Mi}evi} 6,5 (od 77. minuta Stjepanovi} -). Trener: Zlatko Spasojevi}. IGRA^ UTAKMICE: Radan Muminovi} (Sutjeska) 8. I. S.

STRIJELCI: 1:0 Tohoq u 40, Perovi} u 48. minutu. Stadion: Gradski u Gacku. Gledalaca: 100. Sudija: Rade Erleti} (Modri~a) 7. @uti kartoni: Perovi}, Prodanovi}, Denda, Toma{evi} (Mladost), Jelisavac (Sloboda). MLADOST: Vuksan 7, Toma{evi} 7, Buha 6 (od 46. minuta [ehovi} 6,5), Mrkovi} 6,5 Denda 6,5, Radovi} 6, Vasiqevi} 7, Vukovi} 7, Prodanovi} 7, Tohoq 7,5, Perovi} 7,5. Trener: Dragan Slijep~evi}. SLOBODA: Karanovi} 6,5, Vejinovi} 6, Kari} 6,5, Mar~eta 6,5, Luka~ 7, Kova~evi} 6, Ivan~evi} 6, Adamovi} 6,5, Lukaji} 6, M. Gligi} 6 (od 69. minuta B. Gligi} -), Popovi} 6,5 (od 46. minuta Ga~i} 6). Trener: Milorad In|i}. IGRA^ UTAKMICE: Krsto Perovi} (Mladost) 7,5.

STRIJELCI: 1:0 Govedarica u 62, 2:0 Sikima u 65. minutu Stadion: SRC “Famos - Vojkovi}i“ u Isto~noj Ilixi. Gledalaca: 150. Sudija: Rodoqub Topi} (^elinac). @uti kartoni: Sikima, Popovi} (Famos), Ninkovi}, Pikuli}, Ma. Te{evi}, Ig. Mirkovi} (Drina HE). FAMOS: Remi} -, \eri} 6, O. Damjanovi} 6 (od 67. minuta ]osovi} -), Lu~i} 6,5, Popovi} 6, Koji} 6, Kre{talica 6, ^ampara 6, Govedarica 7 (od 89. minuta Mojevi} -), Sikima 6,5, Blagojevi} 6 (od 77. minuta M. Damjanovi} -). Trener: Mirko Marvan. DRINA HE: Mari} 5, Markovi} 5 (od 77. minuta Mandi} -), Borov~anin 5, Ig. Mirkovi} 5, Pavlovi} 5, Ninkovi} 5, Milovi} 5, Pikuli} 5, Mutlak 5, Mi. Te{evi} 5 (od 68. minuta Damjanovi} -), Ma. Te{evi} 5. Trener: Zoran Lori}. IGRA^ UTAKMICE: Bojan Govedarica (Famos) 7. G. I.

44 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE

PI[E: Dubravko CURA]

Stiglo proqe}e
Proqe}e dolazi, priroda se budi, a i Premijer liga BiH u fudbalu vra}a se u svoju “normalu“. Kalkulacije su po~ele, doma}ini se razigrali i postavqa se pitawe ko se prevario u ra~unici, odnosno ko }e platiti ceh za lo{u matematiku? Dovoqno je bilo samo jedno kolo u kome su gosti uspjeli da na ~etiri utakmice ostanu nepora`eni pa da stvari do|u na svoje mjesto. Ovaj put, osim u Grada~cu, na strani nije bilo bodova, a Lakta{anima je to po{lo za rukom samo zato {to Zvijezda jo{ uvijek nije zatrovana premijerliga{kim sindromom. Proqe}e je izgleda stiglo i sudijama. Ponovo su u prvom planu i do kraja prvenstva ostalo im je svega 12 kola da se pored borbe sa sudbinom klubova bore i sa globalnom ekonomskom krizom. Pa i oni su qudi. U posqedwem kolu nije izostalo ni nemilih scena, koje }e po obi~aju na skenerima raznoraznih komisija Saveza pro}i bez sankcija. “Tu{awski“ recept primijewen je na Slaviji iz Isto~nog Sarajeva, Posu{je je osjetilo “vru} teren“ u Vrap~i}ima, a sva{ta se de{avalo i u Modri~i. Ka da se sve mu to me do da da je sko ro sve me ~e ve obiqe`io lo{ fudbal, onda je jasno zbog ~ega su stadioni sve prazniji i prazniji i zbog ~ega je Premijer liga na samom dnu svih mogu}ih rang-lista. Samo da je ne ureknemo...

Ivanovi}eva savladala Bjeloruskiwu Anastaziju Jakimovu (6:4, 6:3), dok je Jankovi}eva pora`ena od Ruskiwe Anastazije Pavqi~enko (4:6, 4:6)

Teniski turnir u Indijan Velsu

Vemi} na tribinama

Konkurencija parova u Indijan Velsu
INDIJAN VELS - U konkurenciji dublova, Srbin Du{an Vemi} se u paru sa Hrvatom Ivom Karlovi}em ve} oprostio od takmi~ewa. Naime, oni su izgubili u prvom kolu od [panaca Ferera i Montawesa - 4:6, 4:6. Drugi nosioci Srbin Nenad Zimowi} i Kana|anin Danijel Nestor startovali su kasno sino} protiv francusko{vajcarske kombinacije Gaske-Vavrinka.
Ana Ivanovi}

INDIJAN VELS - Srpska teniserka Ana Ivanovi} uspje{no je zapo~ela odbranu titule na turniru Masters serije u Indijan Velsu. Ona je u drugom kolu nadigrala Bjeloruskiwu Anasta zi ju Ja ki mo vu - 6:4, 6:3, poslije 104 minuta igre. - Poku{avam da steknem samopouzdawe i pomalo eksperimenti{em u igri, jer nisam igrala mnogo takmi~arskih me~eva - kratko je prokomentarisala Ana. Ivanovi}eva }e u tre}em kolu igrati protiv Argentinke @izele Dulko koja je u drugoj rundi takmi~ewa po-

bijedila Amerikanku Betani Matek Sands sa 6:1, 6:3.

“KONCEPT igre mi se sru{io“
Za razliku od we, druga srpska predstavnica, drugi no si lac, Je le na Jan ko vi} stala je na prvom ispitu. Naime boqa od we bila je 17-godi{wa Ruskiwa, Anastazija Pavqi~enko - 6:4, 6:4. To je bila prva pobjeda trenutno 42. igra~ice svijeta nad rivalkom iz TOP 10 `enskog tenisa. - Ceo koncept igre mi se sru {io. Vi {e ne ose }am

udarce koji su mi bili najja~i. Ose}am se te{ko na terenu, rea kci je su mi spo re. Kada tako igrate, ne mo`ete biti zadovoqni. Pro{lu godinu sam zavr{ila kao prva na svetu, igrala sjajno, a sada nisam isti igra~ - rekla

je razo~arana Jelena Jankovi}. Najboqi srpski teniser Novak \okovi}, prvi me~ na tur ni ru u In di jan Vel su igrao je kasno sino}, a rival mu je bio Ar gen ti nac Martin Vasalo Argueqo.

VIKTOR TROICKI
Viktor Troicki pro{ao je prvo kolo ovog turnira poslije predaje Rusa Mihaila Ju`weg (59. ATP) u trenutku kada je Srbin vodio sa 1:0 u setovima i 2:1 u drugom setu. Rus je tada po~eo da osje}a posqedice povrede i odlu~io je da odustane, tako da }e drugi reket Srbije i 41. igra~ svijeta u drugom kolu 4.500.000 dolara vrijednog turnira sastati sa 21. nosiocem u Kaliforniji, ^ehom Toma{em Berdihom.

Nikolaj Davidenko se povukao sa turnira u Kaliforniji

Povreda ja~a od `eqe
IN DI JAN VELS - Naj boqi ruski teniser Nikolaj Davidenko povukao se sa ATP tur ni ra u In di jan Vel su zbog po vre de pe te. Pe ti igra~ na svjetskoj rang-listi je zbog po vre de pro pus tio Australijen open, a ove godine odigrao je samo tri me~a. Umjesto Nikolaja Davidenka u glavni `rijeb Indijan Velsa u{ao je Francuz Olivije Pasijons koji }e u drugom ko lu igra ti pro tiv Nijemca Filipa Kol{rajbera.

Ispala Elena Dementijeva
INDIJAN VELS - Drugo kolo teniserki obiqe`ile su i eliminacije nosioca. Naime, osim Jelene Jankovi} od turnira morale su da se oproste: {esti nosilac Svetlana Kuzweco va, tre }i fa vo rit Ele na Dementije va, de seti Marion Bartoli, te jedanaesti nosilac Aliz Korne. go kolo: Federer (2, [vajcarska) - Giskel (Francuska) 7:6 (4), 6:4, Marej (4, Velika Britanija) - Montanes ([panija) 7:5, 6:3, Simon (8, Francuska) - Lu (Kineski Tajpeh) 5:7, 6:4, 6:4, Verdasko (10, [panija) Belu~i (Brazil) 7:5, 6:1, Conga (11, Francuska) - Gaba{vili ( Rusija) 7:5, 6:3; teniserke: drugo kolo: Safina (1, Rusija) Pironkova (Bugarska) 7:6 (8), 6:2, Zvonareva (4, Rusija) - ^an (Kineski Tajpeh) 6:2, 6:2, U. Ra dvan ska (Poqska) Kuzwecova (6, Rusija) 6:2, 4:6, 6:3, Azarenka (8, Bjelorusija) [vedova (Kazahstan) 4:6, 7:5, 6:3, Vozniacki (9, Danska) Ba{~inski ([vajcarska) 6:1, 6:1, Per (Izrael) - Bartoli (10, Francuska) 1:6, 6:4, 7:5, Pavqi~enkova (Rusija) - Jankovi} (2, Srbija) 6:4, 6:4, ^etkovska (^e{ka) - Dementieva (3, Rusija) 7:6 (2), 2:6, 6:1, Ivanovi} (5, Srbija) - Jakimova (Bjelorusija) 6:4, 6:3, A. Radvanska (Poqska) - [tosur (Australija) 3:6, 6:3, 7:5, Baro{ (Wema~ka) - Korne (11, Francuska) 6:2, 6:2.

Me~evi drugog kola u dalekoj Kaliforniji

Kvalifikacije za turnir u Bangkoku

Filip Krajinovi} zaustavqen
BANGKOK - Mladi srpski teniser Filip Krajinovi} nije uspio da se plasira u glavni `rijeb ~elenyera koji se za nagradni fond od 50.000 dolara igra u Bangkoku. Krajinovi} je u drugom kolu kvalifikacija izgubio od Indijca Rohana Bopana sa 2:0 (6:1, 6:2). Najboqi srpski junior je imao lak posao u prvom kolu, po{to mu je poslije osam odigranih gemova [panac Giqermo Alsaide predao me~. U trenutku prekida Krajinovi} je vodio sa 5:3.

ROXER Federer pro{ao daqe
Va`niji rezultati: tenise ri: prvo ko lo: Tro ic ki (Srbija) - Ju`wi (Rusija) 7:5, 2:1 (predaja), Has (Wema~ka) Hernandez ([panija) 6:3, 6:3, Sepi (Italija) - ^ela (Argentina)6:2, 4:1 (predaja), dru-

Elena Dementijeva

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 45

Italijanska Serija “A”, 28. kolo

FOTO: ROJTERS

Golom u 71. minutu susreta napada~ “rosonera“ do{ao je do 300. gola u karijeri
RIM - Milan je podsjetio na sta re da ne ubjedqivom pobjedom od 5:1 u Sijeni. Golom u 71. minutu susreta napada~ “rosonera“ Filipo Inzagi do{ao je do 300. gola u karijeri. Poveli su gosti u sedmom minutu, kada je precizan bio Pirlo, a na 2:0 povisio je Inzagi. Pato je pove}ao na 3:0, da bi Makarone samwio na 1:3. Do kraja su vi|ena jo{ dva gola u mre`i doma}ih fudbalera. Inzagi je povisio na 4:1, da bi kon~an rezultat postavio Aleksandere Pato u 78. minutu utakmice. Fudbaleri Kjeva priredili su iznena|ewe, po{to su kao gosti bili boqi od Laci ja. “Le te }i ma gar ci“ iz Verone sa dva gola u dva minu ta u prvom po lu vre me nu prekinuli su pobjedni~ku seriju Rimqana i popravili {anse za opstanak. Srpski reprezentativac Aleksandar Ko la rov zbog pre o{ trog starta iskqu~en je u 65. minutu. Siguran je bio i Palermo u duelu sa Le}eom, za koji je od prvog minuta zaigrao Du {an Bas ta, ali je za mi jewen na poluvremenu. Svih 90 mi nu ta odi grao je Ale ksan dar Lu ko vi} u re mi ju Udinezea sa Katanijom, dok \or |a Ra ki}a ni je bi lo u sas ta vu Re |i ne, ko ji je u ju`wa~kom derbiju podijelio bodove sa Napolijem i ostao na za~equ tabele.

Tabela
1. Inter 27 2. Juventus 28 3. Milan 28 4. \enova 28 5. Fjorentina27 6. Roma 28 7. Palermo 28 8. Lacio 28 9. Kaqari 28 10. Atalanta 28 11. Napoli 28 12. Udineze 28 13. Katanija 28 14. Sampdor. 28 15. Sijena 28 16. Kjevo 28 17. Bolowa 28 18. Torino 28 19. Le}e 28 20. Re|ina 28 19 18 16 13 14 13 13 12 11 12 10 9 9 8 8 6 6 5 4 3 6 2 5 5 6 6 9 6 4 9 7 8 3 12 5 11 6 11 3 13 6 12 9 10 7 12 9 11 7 13 9 13 8 14 9 14 11 13 11 14 49:21 47:22 51:28 37:27 38:27 43:37 39:37 39:40 33:29 33:31 33:33 38:39 29:34 28:35 23:31 24:36 31:46 25:42 24:46 22:45 63 59 54 48 46 46 42 41 39 39 36 36 34 33 31 27 26 24 23 20

KOLAROV zaradio crveni karton
Uzbudqivo je bilo u \enovi, gdje je Roma povela protiv Sam pdo ri je, ali su doma}i ve} do poluvremena uspjeli da preokrenu rezultat. “Vu~ica“ je ipak sa igra~em mawe uspjela da izjedna~i i osvoji bod. Atalanta se trijumfom nad Torinom stabilizovala u sredini tabele, dok su “bikovi“ i daqe u zoni ispadawa. Zahvaquju}i pobjedi nad Kaqarijem, fudbaleri \enove ostali su u trci za plasman u Ligu {ampiona sqede}e sezone. \enovqani, za koje je Bo{ko Jankovi} odigrao cijeli me~, uspjeli su u fini{u da iskoriste igra~a vi{e, kojeg su imali jo{ od 38. minuta i sa neprijatnog gostovawa odnesu cijeli plijen. Bolowa je na poluvremenu vodila u Torinu protiv Juventusa, ali je “sta ra da ma“ u nas tav ku zaigrala mnogo boqe i zabiqe`ila ubjedqivu pobjedu, nastaviv{i tako potjeru za vode}im Interom.

Rezultati Atalanta - Torino 2:0 (Flokari 47, 72) Lacio - Kjevo 0:3 (Bogdani 28, Pelisije 29, 84) Palermo - Le}e 5:2 (Kavani 11 pen, 59, Simplisio 18, Mikoli 41, Kjer 56 - Tiriboki 17, 34) Re|ina - Napoli 1:1 (Koradi 27 - Laveci 64) Sampdorija - Roma 2:2 (Pacini 25, 43 - Baptista 7, 70 pen) Sijena - Milan 1:5 (Makarone 62 - Pirlo 7 pen, Inzagi 45, 71, Pato 55, 78) Udineze - Katanija 1:1 (Kvaqarela 71 - Maskara 25) Kaqari - \enova 0:1 (Olivera 85) Juventus - Bolowa 4:1 (Salihamixi} 49, \ovinko 71, Del Pjero 75, 87 - Mutareli 24) Igrano sino}: Inter - Fjorentina.
www.glassrpske.com

Filipo Iznagi

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Bawa Luka Doboj

Bijeqina Tuzla Zvornik

Prete`no sun~ano
Prijepodne mjestimi~no slaba ki{a, na planinama snijeg. U drugom dijelu dana razvedravawe i prete`no sun~ano vrijeme. Temperatura u granicama normale za ovo doba godine.

Beograd
Subotica

Maks. Min.

13 oC 0 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Radmila [KONDRI] (novosti) Sandra MILETI] (dru{tvo, ekonomija) Svetlana DU[ANI] (dopisnici) Vawa POPOVI] (Kroz Republiku Srpsku) @aklina MIJATOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas Plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Umjereno obla~no
Umjereno do potpuno obla~no sa slabom ki{om na istoku i ponegdje u Krajini i Posavini tokom dana. U vi{im predjelima slab snijeg. Poslijepodne mogu}i kra}i sun~ani intervali, naro~ito na zapadu i u Hercegovini. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena do jaka bura. Visina snijega: Jahorina 95 centimetara Vla{i} 23 centimetara Kozara 30 centimetara

Zenica Sarajevo Pale

Beograd

Mostar Trebiwe Nik{i}

Novi Pazar

Ni{

Bawa Luka
Maks. Min. 13 oC 3 oC
Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz London Madrid Rim Atina Budimpe{ta 18 17 22 20 18 15 Prag Moskva Istanbul Sofija Oslo Milano 12 0 14 8 4 10 Bukure{t Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles 12 14 10 9 6 12

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 231-031, faks 231-012, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 14.40 15.00 16.00 16.30 17.00 Dizawe Ka`iprst Vijesti Pitawa za {ampiona Sve }e biti dobro, serija Vijesti Hajde da se igramo Utisak nedjeqe Sre}ni poziv Nacionalna geografija Vijesti Stawe nacije Pitawa za {ampiona 17.30 18.30 19.00 19.30 19.50 21.00 22.00 23.00 23.30 0.00 0.50 1.10 Sve }e biti dobro, serija Vijesti Poligraf Sun|er Bob, crtani film Putovawe kroz Rusiju @elite li da postanete milioner Reakcija Vijesti Sportski pregled Re`i me, serija Sta`isti, serija Info kana

22

00

Arahnofobija
Uloge: Xef Deniels, Xon Gudmen, Harli Xejn Kozak Re`ija: Frenk Mar{al

21

00

Grad grijeha

ATV

OBN

Uloge: Xesika Alba, Benisio del Toro, Britani Marfi Re`ija: Robert Rodrigez, Frenk Miler

Pri~a je iz tri dijela: prva i centralna slijedi opakog borca, gotovo neuni{tivog Marva koji tra`i ubicu prelijepe Glorije koja je ubijena u wegovom krevetu; druga linija predstavqa Dvajta, privatnog istra`ioca koji bezuspje{no poku{ava izbje}i nevoqe, ali je ipak upleten u ubistvo pokvarenog detektiva, dok je tre}a pri~a vezana uz ve} spomenutog junaka, Yona Hartigana, posqedweg po {te nog po li caj ca u Ba sin Si ti ju ko ji posqedwi dan prije penzionisawa iz ruku psihopate poku{ava spasiti 11-godi{wu Nensi.

Avala
6.10 7.00 10.00 10.50 11.40 12.00 12.10 13.00 14.00 14.30 14.50 15.20 16.20 Korvinov pohod Jutro Korvinov pohod Osveta, serija Milica na kvadrat Vijesti Opra Vinfri Slatka moja Vijesti ^ovjek lav Familijada Gruntov~ani, serija Vijesti 16.40 17.10 17.50 18.30 19.00 20.00 21.00 22.40 23.00 23.50 1.20 1.50 2.20 Svi vole Rejmonda, serija Korvinov pohod Vijesti Familijada Slatka moja Gruntov~ani, serija Film Vijesti Opra Vinfri Film Glas Amerike SMS, serija Milica na kvadrat Veliki pauk iz Ju`ne Amerike slu~ajno je preba~en u SAD u jednom le{u. Tu se razmno`ava s lokalnim paucima, proizvode}i smrtonosne potomke. Nekoliko qekara ima zadatak da uni{ti pauke prije nego {to preuzmu cijeli grad.

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.20 10.00 10.05 10.10 10.50 11.20 Info kanal Jutarwi program Kuhiwica Los Lunis Vijesti Veseli autobusi, crtani film Biografije MTS magazin [ovinisti~ka farsa 4 - Vidimo se u Den Hagu Vijesti Heroji i fenomeni Kreni u prirodu Frej`er, serija ^arolija, serija Divqa stvorewa Jevreji u Br~kom Sto qudi, sto }udi Srpska danas Pitajte, tra`imo odgovor Aktiva Tri boje duge, pozori{na predstava MTS magazin Petqa Dnevnik Presing Tito - crveno i crno Poslu{aj Frej`er, serija Crne kwige, serija Info profil Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled Sveti orah, serija Odjeqewe za istragu, serija Sportski program ^arolija, serija Divqa stvorewa Aktiva Petqa Dnevnik Pitajte, tra`imo odgovor Odjeqewe za istragu, serija Kuhiwica

ATV
6.00 Muzi~ki program 7.00 Madre Luna, serija 8.00 Denis napast, crtani film 8.30 Pepa pra{~i}, crtani film 8.50 Vijesti 9.00 Iskmen, crtani film 9.20 Kapelito, crtani film 9.30 Rori, crtani film 9.35 Fifi, crtani film 9.40 Ju Gi Oh, crtani film 10.10 SMS, serija 10.40 Rebelde, serija 11.50 Vijesti 12.00 Madre Luna, serija 13.00 VIP serija 14.00 Kviz i grad 15.00 Izgubqeni, serija 16.00 Zauvijek susjedi, serija 16.40 Sve }e biti dobro, serija 17.30 Vijesti 17.35 Velikani pro{losti 18.30 Qudi}i 19.00 Vijesti 20.00 Kom{ija protiv kom{ije 21.00 Dosije 22.00 Arahnofobija, film 23.50 Vijesti 0.00 Kviz i grad 1.30 VIP, serija 2.30 Sve }e biti dobro, serija Kom{ija protiv kom{ije Vijesti Vatreni ring, film 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 14.10 14.30 15.00 15.10 15.55 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 23.00 23.05 0.00 0.20 1.10 2.40 3.00 3.30 4.30 5.00

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom telu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Lov i ribolov Miki i Paja, crtani film Vijesti Alijas, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Bjekstvo iz zatvora, serija Vi i Mira Adawa Polak Kulinarski qetopis Miki i Paja, crtani film Vijesti Visoki napon Vijesti Gorki plodovi, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Moj ro|ak sa sela, serija Svjedok Vijesti Jedna pjesma, jedna `eqa Vijesti Bjekstvo iz zatvora, serija Dnevnik Distrikt, serija Film Jedna pjesma, jedna `eqa Vijesti Svjedok Oko Lov i ribolov

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 6.40 Agroinfo 7.00 Kuvati srcem 7.30 Emisija iz ekologije 8.00 Eko karavan 8.20 Vrele gume 9.00 Garfild i prijateqi, crtani film 9.30 Degrasi, serija 9.50 Ja volim muziku 10.00 [umska {kola 10.05 Normalni Norman, crtani film 10.30 Fauna Francuske 10.50 Izme|u igre i matematike 11.00 Putovawa sa Stivom Lenartom 12.10 Muzi~ki program 12.40 Rezervisano vrijeme 13.00 Trezor 14.00 @ena misterija, film 16.00 Ovo je Srbija 16.50 Obrazovni program 17.20 Emisija iz ekologije 18.00 Razglednica 18.30 Zdravo Evropo 19.30 Garfild i prijateqi, crtani film 20.00 Pregled Premijer lige 21.00 Alijas, serija 21.50 Duen Hopvud, film 23.20 Muzi~ki program 0.00 @ena misterija, film 1.20 Trezor 2.20 Pregled Premijer lige 3.10 Razglednica 3.40 Emisija iz ekologije 4.10 Obrazovni program 4.40 Putovawa sa Stivom Lenartom 5.30 Muzi~ki program

Foks
6.00 7.00 8.00 8.50 10.00 11.00 11.20 14.00 14.30 15.30 15.40 Poslije kafe Vijesti Tajne i la`i, serija Viktorija, serija Poslije kafe Vijesti Lavqe srce, film Ludi kamen Ninxa ratnici Vijesti Tajne i la`i, serija 16.40 17.10 17.20 18.00 19.00 20.00 21.00 22.50 Ludo i nezaboravno Smije{na strana `ivota Tajni agent Izi Vijesti Smrtonosni ulov, serija Ninya ratnici Rambo 3, film Podvodna platforma, film 1.00 Primera pregled 1.30 Dosije FBI

National geographic
8.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 Ekstremne `ivotiwe Vukodlak Da Vin~ijev kod Putovawe kroz vrijeme Ekstremne `ivotiwe Megariba Krokodilske hrnoke Hronike iz divqine Lete}a ~udovi{ta Bigfut @iv zakopan Pun krug 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 7.30 Otmica afri~kog aviona Ku}ni qubimci Pun krug Otmica afri~kog aviona @iv zakopan Pun krug Otmica afri~kog aviona Bigfut @iv zakopan Da Vin~ijev kod Nevoqe u Kankunu Hronike iz divqine

12.00 12.10 12.40 13.00 14.00 15.00 15.40 16.00 16.30 17.10 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 21.50 22.00 22.30 23.00 23.20

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zapjevajmo pjesme stare Podnevne novosti Poslije dvanaest Vijesti Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Za svakog pone{to Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Medaqoni u vremenu Hronika dana Melodije zvu~nih boja Top lista Radija RS 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program
Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00

23.30 0.00 0.50 1.10 2.10 2.50 3.20 3.40 4.00 4.40

5.30

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. mart 2009. 47

rac za 2230 Boge: Fabricioistinu Ulo Bentivoglio,
K3

2330
BN

Savr{ena

Nova
6.30 Otvori svoje srce, serija 7.10 Code lyoko, crtani film 7.40 Fifi i cvjetno dru{tvo, serija 8.00 Pepa pra{~i}, crtani film 8.10 Graditeq Bob, crtani film 8.30 Ezo TV 9.30 Nova lova 10.30 In magazin 11.10 Inspektor Reks, serija 12.10 Farma 13.10 Rebelde, serija 14.10 Vatreno srce, serija 15.10 Prqavi ples 2, film 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 23.20 0.20 0.50 1.40 2.40 4.10 4.30 Vijesti Inpsektor Reks, serija In magazin Dnevnik Farma Ne zaboravi stihove Privatna praksa, serija Vijesti Uvod u anatomiju, serija Sajnfeld, serija @ivot na sjeveru, serija Ezo TV Punoglavac, film Sajnfeld, serija @ivot na sjeveru, serija

Mikele Plasido, Laura Beti Re`ija: Mikele Plasido

Uloge: Juxin Levaj, Ali Lendri, Xems Rodaj, Dezmond Eskju Re`ija: Frenk Longo

Te ror Crve nih brigada, finansij ski skandali, korupci ja ko ja se `e do naj vi {ih vrho va dr`a vne vlas ti, {traj ko vi, ot kri }e masonske lo`e P2... Sli ka i pri li ka Ita li je se dam de se tih i osam de se tih godina pro{log vije ka. I dok obi ~an narod strahuje i od {etwe uli ca ma ve likih gradova ~ini se da se najqep{a zemqa svijeta raspada. \ordo Ambrozoli postavqen je na mjesto ste~ajnog upravnika Privatne banke u ve}inskom vlasni{tvu ~uvenog advokata iz Milana, Mikelea Sindone, koji je u bjekstvu. Zastupnik Ambrozoli u saradwi sa policijskim inspektorom Novembreom odlu~uje da istragu privede kraju i po red pri jetwi ko je do la ze od biv {eg vlasnika ali i posredno od ~elnika jedne od najve}ih politi~kih partija Italije. Film je ra|en prema istinitim doga|ajima.

Nau~nik i wegov saradnik slu~ajno kloniraju novinarku. Odlu~uju da poprave {to se da i od klona Repli-Kejt oblikuju svoju ideju savr{ene `ene koja obo`ava pivo, fudbal i seks. Ispostavqa se da ideal i nije ba{ onakav kakvim su ga zami{qali, a da bi stvari bile jo{ zamr{enije, pojavquje se novinarka s po~etka pri~e i momci sada imaju posla s obje `ene.

K3
9.30 9.40 10.00 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 17.00 Vijesti Top form Memori kviz Gordost, serija Vijesti Lova za slova SMS Partx Vijesti Blesimetar Plej Katalina i Sebastijan 18.00 19.00 19.30 20.00 20.10 21.00 22.00 22.30 23.50 Gordost, serija Novosti Dnevnik RTS Sport kafe Katalina i Sebastijan, serija Potez Vijesti Borac za istinu, film Vijesti

HRT 2
HRT 1
6.10 Drugo mi{qewe 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.10 Sve }e biti dobro, serija 10.00 Vijesti 10.10 Venecija 11.10 Tre}e doba 12.00 Dnevnik 12.30 Opijeni qubavqu, serija 13.20 Dan za danom 14.30 Vijesti 14.40 Normalan `ivot 15.30 Mijewam svijet 16.10 Hrvatska u`ivo 17.40 Najslabija karika 18.30 Sve }e biti dobro, serija 19.30 Dnevnik 20.10 Moram, spavati, an|ele, film 21.50 Potro{a~ki kod 22.30 Otvoreno 23.30 Dnevnik 0.00 Dosije iks, serija 0.50 Zvjezdane staze: Deep Space Nine, serija 1.30 Momci s Medisona, serija 2.20 Kalifornikacija, serija 2.40 Bostonsko pravo, serija 3.30 Venecija 4.30 Potro{a~ki kod 5.00 Opijeni qubavqu, serija

PINK BH
7.00 Crtani film 7.10 Sarajevo na liniji 7.20 Mejd in Bawa Luka 7.30 Sportisimo 7.35 Pink taksi 8.00 Izdaja, serija 9.00 Balkan net 10.10 Zoro, serija 11.00 Zauvijek zaqubqeni, serija 12.00 Info top 12.10 Mje{oviti brak, serija 13.00 Veliki brat 14.00 Info top 14.10 Sarajevo na liniji 14.20 Mejd in Bawa Luka 14.30 Sportisimo 14.40 Veliki brat 15.00 Izdaja, serija 15.50 Info top 16.00 Zoro, serija 17.00 Mje{oviti brak, serija 18.00 Info top 18.30 Pink taksi 18.40 Zvijezde granda 19.00 Zauvijek zaqubqeni, serija 20.00 Pare ili `ivot 21.00 Veliki brat 23.00 Novi Alkatraz, film 1.00 Veliki brat 2.00 Sarajevo na liniji 2.10 Mejd in Bawa Luka 2.20 Sportisimo 2.20 Gold muzika 4.00 Novi Alkatraz, film 6.00 Pink xuboks

BHT
7.00 Dobro jutro 9.00 Kwi`evnost BiH 9.20 ^ovjek i vrijeme 10.00 Vijesti 10.05 Be Ha Te bebe 10.10 Mumijevi, crtani film 10.40 Frenderi, crtani film 10.45 Uradi sam 10.50 Nau~na dostignu}a 11.00 Doktor Haus, serija 11.50 Moja mala kuhiwa 12.00 Vijesti 12.10 Crta 13.10 Muzi~ki program 13.30 Global 14.00 Vijesti 14.05 Dimenzija vi{e 15.00 U~ilica 15.20 ^udesni svijet 15.40 Patkograd, crtani film 15.50 Nema problema 16.10 Vijesti 16.20 [ta jedemo 16.50 Doktorologija 17.10 Poznati atentati 17.40 Moja mala kuhiwa 17.50 Qubavna oluja 18.50 Ozi Bu, crtani film 19.00 Dnevnik 19.30 Intervju sa 20.00 Kapri, serija 21.00 Top gol 22.00 Tema dana 22.20 Vijesti 22.50 Muzi~ki program 23.10 Krici i {aputawa, film

OBN
6.10 Jagodica Bobica 6.30 Medvjedi}i dobrog srca 6.50 Krsti}-kru`i} 7.00 Memori 7.20 Mala {kola 7.30 Sveznalica 8.10 Udri mu{ki 10.00 Odred za ~isto}u 10.30 Ameri~ki najsmje{niji video 11.00 Princ iz Bel Ejra, serija 11.30 Sportske ve~eri, serija 11.50 Info 12.10 Gotovo savr{eno, serija 12.30 Marfi Braun, serija 13.20 Kineska pla`a, serija 14.20 Pepequga, serija 15.10 Super milioner 16.20 Ameri~ki najsmje{niji video 16.50 Princ iz Bel Ejra, serija 17.20 Bitange i princeze, serija 18.00 Na{a mala klinika, serija 18.50 Info 19.10 Muzi~ki program 20.00 Sedmorica veli~anstvenih, serija 21.00 Grad grijeha, film 23.40 Udri mu{ki 0.20 Milan Tarot 2.20 Qubavne igre, film 4.00 Fudbal - Serija A: Roma - Atalanta

7.30 Miki i prijateqi, crtani film 7.50 TV vrti} @ivot u porodici vodenkowa Tikvi}i Pingu 8.10 ^arobna plo~a 8.20 Petar Pan i gusari, crtani film 8.50 Lagodni `ivot Zaka i Kodija, serija 9.10 Beverli Hils, serija 10.00 Genijalci.com, film 11.30 Ulica Somerset, serija 12.00 Antologija hrvatskog glumi{ta 13.20 Don, film 14.50 Obi~ni qudi, serija

15.40 Ta politika 15.50 Kako `ive `ivotiwe 16.10 Nove avanture stare Kristine, serija 16.30 Razred, serija 17.00 Bostonsko pravo, serija 17.50 @upanijske panorame 18.10 Vijesti 18.30 Na rubu nauke 19.20 Janko Stri`i}, crtani film 19.30 Moja porodica, serija 20.00 Zarobqeni u raju, film 21.40 Vijesti 22.10 Zakon, serija 22.50 Momci s Medisona, serija 23.40 Kalifornikacija, serija 0.10 Kocka: Po~etak, film

RTL
6.50 Deksterova laboratorija, crtani film 7.10 Spu`va Bob, crtani film 7.40 Korak po korak, serija 8.00 Kako sam upoznao va{u majku, serija 8.30 Punom parom 9.10 Astro {ou 10.20 Kunolovac 11.20 Malkolm u sredini, serija 11.40 Dadiqa, serija 12.10 Magazin 12.30 Vijesti 12.40 Reba, serija 13.00 Ve~era za pet 13.30 Marina, serija 14.30 Kobra 11, serija 15.20 Magnum, serija 16.10 Korak po korak, serija 16.40 Kako sam upoznao va{u majku, serija 17.10 Malkolm u sredini, serija 17.30 Dadiqa, serija 18.00 Reba, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 19.30 Punom parom 20.00 Erin Brokovi~, film 22.10 [aft, film 0.00 Vijesti 0.10 Kunolovac 2.10 Oteti, serija

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Slu~ajni partneri 10.00 Novosti 10.05 Hrana i vino 11.00 Kriminal u Rusiji 12.00 Novosti 12.05 Servis Karamela 13.00 Super ke{ 14.00 Novosti 14.05 Espreso 14.30 Hrana i vino 14.50 Qubav sa neprijeteqem, serija 16.00 Novosti 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 23.00 23.30 1.10 2.00 Dvostruka {ansa Kriminal u Rusiji Danas u Srpskoj Monitoring Sport Monitor Qubav sa neprijateqem, serija Koktel Pregled dana Glas Amerike Savr{ena, film Kriminal u Rusiji Satelitski program

Luda planeta

Kafa za {efa
Policija Beverli Hilsa izdala je nalog za hap{ewe glumice Lindzi Lohan, koja je 2007. godine privedena i osu|ena zbog vo`we pod uticajem alkohola i narkotika. Potjernicu vrijednu 50.000 dolara izdao je Vi{i sud u Beverli Hilsu, u ~ijem saop{tewu stoji da Lohanova ne ispuwava uslove pod kojima je pu{tena na slobodu. Dvadesetdvogodi{wa Lohan se 2007. godine svojim “mercedesom” zabila u stablo. U zatvoru je provela 84 minuta i obe}ala kako }e po ha |a ti pro gram za obu ku o posqedicama alkohola. Me|utim, voditeqi programa rekli su sudu ka ko Lo han ne `e li da po ha |a program i ignori{e wihove pozive. - Nadamo se da }e se Lindzi predati sama i da }e ova stvar bi ti ubrzo ri je {e na - re kao je po li cij ski pred sta vnik Mark Rosen u saop{tewu. Lindzi Lohan je poznata po ulogama u tinejyerskim komedijama, filmu “Herbi“, kao i ve zi sa di yejom Sa man tom Ron son, ses trom pro du cen ta Marka Ronsona. Radnica u jednoj veterinarskoj ambulanti u Arkanzasu, sipala je lijekove za smirewe svom pretpostavqenom jer je po wenom mi{qewu “bio mnogo nervozan i trebalo mu je ne{to da se smiri“. U saop{tewu policije stoji da je u petak popodne privedena radnica, jer je “drogirala {efa”. Dvadeset~etvorogodi{wakiwa je priznala da je sipala lijekove za smirewe u kafu jer joj je bilo potrebno “malo mira i odmora od {efa koji je neprestano zvocao“.

^estitka stara 36 godina
Amerikanci Deril i Den Kulberson po~eli su da {tede novac 1973. godine {aqu}i jedan drugom istu ro|endansku ~estitku odnosno, ~estitku maskiranog bandita na motoru s natpisom “[krti fantom ponovno napada“. Deril ka`e da je wegov brat “naj{tedqiviji ~ovjek koga je upoznao“. Kako bi mu se osvetio, Den je odlu~io da bratu po{aqe istu ~estitku za wegov ro|endan. ^estitka je potpuno po`utjela i vi{e puta je lijepqena selotejpom.

Gvinet odala Hoakinovu tajnu
Glumica Gvinet Paltrou izjavila da je hip-hop ka ri je ra Ho aki na Fi niksa, kao i wegov opro {taj od svi je ta glu me - trik. Su pru ga fron tme na ben da “Col dplay“ Kri sa Martina, sumwa da je Finiksovo “pona{awe i izbor karijere - prevara“. - Mislim da se ne{to krije iza svega toga. Nisam sigurna {ta je to, ali ne vjerujem da }e biti “do`ivotni reper“ i na taj na~in da zara|uje novac za `ivot. Sve je to sumwivo - rekla je glumica o muzi~aru ~iji je zet, Kejsi Aflek, ba{ u is to vri je me ka da je Fi niks rije{io da zapawi javnost, po~eo da snima dokumentarac o wemu. Prevara ili ne, ovaj dvojac je snimqen i na je dnom Fi ni kso vom nastupu kako vrijedno radi, svako svoj posao - Hoakin glumi, Kejsi re`ira.

Vino od 90.000 dolara
Najskupqa fla{a vina u istoriji je “Chateau d’Yquem“ od 90.000 dolara. Kupac iz Amerike, 200 godina staro vino, platio je 90.000 dolara, ~ime je fla{a, koja je zatvorena u vrijeme kada je Xorx Va{ington bio na ~elu dr`ave, postala najskupqe pi}e u istoriji. Privatni ameri~ki kolekcionar je vino iz 1787. godine nabavio putem kompanije “Antique Wine Company“ iz Londona, koja ga je otkupila u Francuskoj i privatnim avionom isporu~ila ponosnom vlasniku.

NEKAD BILO...
Xeri Luis, ameri~ki komi~ar, glumac, producent, pisac, re`iser i pjeva~ ro|en je 16. marta 1926. godine u Wu Xersiju. Po~eo je da glumi kao petogodi{wak, a od 16 godina koristi ime Xeri Luis umjesto Xoi. Osvojio je nekoliko nagrada za `ivotno djelo. Godine 1977. Xeri Luis je bio nominovan za Nobelovu nagradu za mir. @enio se dva puta. Prva `ena mu je bila pjeva~ica Pati Palmer sa kojom je u braku bio 36 godina. Drugi put se o`enio 1983. godine sa plesa~icom Sendi Pitnik. Ima sedmoro djece, {est sinova i jednu usvojenu k}erku.

POSQEDWA
Britni ima novu qubav
Iako je na kon svih problema i padova uspjela da se vrati na vrh velikom turnejom “Circus“, ~ini se kako Britni Spirs ne mi ruje ni po pitawu qubavnog `ivota. Kako izvje{tava “New York Daily News“, Britni Spirs se ve} neko vrijeme tajno sastaje sa svojim dugogodi{wim ta lent me naxerom, 37-godi{wim Xejsonom Trevikom, koji se prikqu~io Britni na wena prva ~e tiri koncerta turneje, gdje su se na kon nastupa odmah pokupili i jednostavno nes tali. Obje strane tvrde da izme |u wih postoji samo izuzetno bli zak profesionalni odnos, te da su sve intuicije koje wih dvoje povezuju kao qubavnike jednostavno smije{ne.

Xeri Luis

Poznat format Superlige
KK Srbije objavio je format grupa za predstoje}u Superligu. U jednoj grupi igra}e prvi, ~etvrti i peti srpski tim iz NLB lige i tre}a ekipa iz prvenstva Srbije. U drugoj igra}e drugi i tre}i tim iz regionalnog takmi~ewa lige, kao i prvi i drugi iz Svislajon lige. U Superligi na}i }e se pet srpskih klubova iz NLB lige - Partizan, Zvezda, Hemofarm, FMP i Vojvodina, kao i tri najboqe ekipe iz Svislajon lige Srbije.

Do kraja “Lige 13” BiH za ko{arka{e ostala jo{ dva kola

strana 10.

FUDBAL

FORMULA 1
Uo~i nove sezone najbr`eg cirkusa

RUKOMET

Sve o voza~ima i timovima

strane 8. i 9.

Premijer liga BiH, 18. kolo

Nekorektna Sloboda savladala Slaviju
strana 2.

Bawolu~ani naplatili dug Izvi|a~u

Borac u "Boriku" na 12. stra demonstrirao silu

2 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SPORT

Mladen Boji} najefikasniji igra~ fudbalskog proqe}a u BiH
FOTO: ARHIVA

MODRI^A MAKSIMA @EQEZNI^AR

3 (0) 2(1)

Mnogo je va`nija pobjeda protiv “@eqe“ nego ~iwenica da sam ja dvostruki strijelac, rekao Boji}
PI[E: SLA\AN JEREMI] sladjonij@yahoo.com

STRIJELCI: 0:1 M. Be{lija u 25, 1:1 Boji} u 48, 2:1 Stoki} u 50, 2:2 Rov~anin u 55, 3:2 Boji} u 90. minuta. Stadion: “Dr. Milan Jeli}“ u Modri~i. Gledalaca: 1.500. Sudija: Midhat Arnautovi} (Tuzla) 6,5. @uti kartoni: Pup~evi} (Modri~a Maksima), Memi{evi}, M. Be{lija, Pelak (@eqezni~ar). Crveni karton: Bojan Pup~evi} (Modri~a Maksima) u 61. minutu. MODRI^A MAKSIMA: Haxi|ulbi} 6, Jolovi} 7, Vasi} 7, Pup~evi} 6,5, Boji} 8,5, Zafirovi} 6 (od 63. minuta Cekinovi} 6,5), Staji} 7, Stoki} 7 (od 77. minuta Savki} -), Miqkovi} 6 (od 83. minuta Matovi} -), Savi} 7, Vasiqevi} 7. Trener: Zoran ]urguz. @EQEZNI^AR: [ehi} 7, Kerla 6, M. Be{lija 6,5 (od 73. minuta Softi} -), Cocali} 6, Bekri} 6, Pelak 6, Rov~anin 7, Memi{evi} 6, Sadikovi} 5,5 (od 53. minuta Rexepi 6), [imi} 5,5 (od 53. minuta H. Be{lija 6), Muharemovi} 6. Trener: Damir Hoti}. IGRA^ UTAKMICE: Mladen Boji} (Modri~a Maksima) 8,5.
Mladen Boji} (lijevo)

MO DRI ^A - Mo dri ~a Maksima je stigla do velike po bje de pro tiv @eqe zni~ara (3:2). Tragala je za wom svih 130 dana. I ko zna da li bi slavila u subotu, jer je iskqu~en Bojan Pup~evi}, da se na gol Sa raj li ja ni je na me ra ~io Mladen Boji}. Zanimqivo, u tri proqe}na kola postigao je pet golova. I sve u svom stilu.

- Mnogo je va`nija pobjeda protiv “@eqe“ nego ~iwenica da sam ja dvostruki strijelac. Naravno, godi i ta ~iwenica, ali kolektiv mora da bude ispred pojedina~nih interesa. Naravno, Modri~a Maksima je danas je dna od naj boqih eki pa u BiH, ali mnogo je razloga zbog ko jih smo dos pje li u opa snu zo nu. Vaqda su sve nevoqe iza nas i nadam se da }emo biti mo}ni kao nekada - iskreno }e Boji}.

Nekada su napad Modri~ana predvodili Petar Jeli}, a onda i Stevo Nikoli}. I jedan i drugi bili su “kraqevi strijelaca“ Premijer lige BiH. Tada je Mladen Boji} bio wihova vjerna sjenka, `uqao je tvrdu klupu. - Bila mi je ~ast da budem rezerva momcima kakvi su Petar i Stevo. Oba imaju ogromne kva li te te, kao qudi i fudbaleri. ^ekao sam {ansu i, evo, do~ekao sam je. Nije va`no, ka`em, ko posti`e go-

love. Najva`nije je da ekipi dobro ide - dodaje on.

U TRI utakmice ~etiri boda
Mo dri ~a Ma ksi ma je u tri kola osvojila ~etiri boda. - U Grada~cu, na otvarawu drugog dijela sezone, postigli smo dva gola. Ni to nije bilo dovoqno da izvu~emo makar bod. U Lakta{ima smo us-

pjeli sti}i do remija protiv izvanrednog protivnika. Me|utim, protiv Sarajlija je bilo naj te `e. Iako smo se namera~ili na `ilavog i ne-

ugodnog protivnika, iako smo bili u broj~anom deficitu, mi smo stigli do trijumfa, pa je ta pobjeda utoliko i najdra`a - rekao je Boji}.

NAUKA I SPORT
Mladen Boji} “bistri“ nauku. Kada fudbalskoj karijeri do|e kraj `eli da bude profesor fizi~ke kulture i sporta. - Mislim da je u znawu budu}nost. O fudbalu znam pone{to, ali kada zavr{im DIF, zna}u o sportu mnogo vi{e. Poznava}u sve wegove prednosti i poku{ati da ih prenesem na mla|e snage. Me|utim, do tada ima jo{ dosta igrawa, nadam se i golova - zakqu~io je Boji}.

Lakta{i remizirali u Grada~cu (0:0)

Odbranom do boda
GRADA^AC - Fudbaleri Lakta{a iznenadili su Zvijezdu u Grada~cu i osvojili jedini gostuju}i bod u 18. kolu Premijer lige BiH. Mada su od mnogih bili otpisani zbog povreda i gripa, ekipa trenera Laze Jovani}a takti~ki mudrom igrom stigla je do zacrtanog ciqa i remija 0:0. - Odigrali smo odgovorno u defanzivi i zatvorili sve prilaze na{em golu. Iz kontranapada poku{ali smo kazniti doma}ina. U prvom poluvremenu imali smo i dvije {anse, ali ih nismo iskoristili. U nastavku utakmice Zvijezda je uz pomo} glavnog sudije izvr{ila strahovit pritisak na na{u zadwu liniju ali smo sve to izdr`ali rekao je strateg premijerliga{a iz Lakta{a Lazo Jovani}. Malo ko je uspio na “vru}em“ terenu u Grada~cu da ostane nepora`en, a Lakta{ani su otkrili “recept“ za to. - Posebno bih istakao ~vrstu i sigurnu igru na{ih {topera Leonida ]ori}a i Darka Race. Zadovoqan sam i igrom debitanata Zlatka Mati}a i Stefana Karayi}a, ali i svih ostalih igra~a koji su nastupali u Grada~cu. Ovaj bod za nas je veliki stimulans uo~i naredne utakmice i gostovawa na “Grbavici“ - rekao je Jovani}. Z. V - V. S.

Tuzlaci bili nekorektni
TUZLA - Fudbaleri Slavije nisu ispunili obe}awe da }e prekinuti neugodnu tradiciju slabih rezultata u Tuzli. Bili su veoma blizu tog ciqa, jer su pogodak primili u ~etvrtom minutu sudijske nadoknade, od ukupno pet, koliko je odredio slabi sudija Senad Ibrai{imbegovi} iz Travnika. Ponovo je za Slaviju bio koban Nikola Mike l i n i , koji je, podsje}awa radi, presudio Slaviji u @ep~u dok je nosio dres istoimenog kluba, a ne{to kasnije bio je strijelac jedinog pogotka na “Bilinom poqu“ kada je ^elik slavio 1:0.

Slavija pora`ena u “gradu soli“ u posqedwim trnucima utakmice

POGODAK primili u ~etvrtom minutu nadoknade
Kapiten Slavije Bojan Regoje isti~e da je wegov tim bio blizu osvajawa jednog boda. - Kada se osvrnem na me~, normalno je {to tugujemo. @al je tim ve}i {to se na{a mre`a zatresla nekoliko sekundi prije posqedweg sudijinog zvi`duka. Nije u ovom

trenutku toliko bitno, ali, nije bilo fer pleja god gola od strane doma}ina. Izbacili smo jednu loptu van terena zbog povrede igra~a, nije nam vra}ena i nakon te akcije primili smo gol. Istina je da je Sloboda vr{ila pritisak, pogotovo u posqedwih 20 minuta, ali nije imala zrelih prilika za pogodak. Sve smo juna~ki izdr`ali i preostaje nam samo da `alim za jednim bodom koji nam je bio na domaku - rekao je Bojan Regoje, kapiten Slavije. G. I.

SLOBODA SLAVIJA

1 (1) 0 (0)

ZVIJEZDA LAKTA[I

0 0

STADION: “Bawa Ilixa“ u Grada~cu. Gledalaca: 3.000. Sudija: Antonio Bla`evi} (Vi{i}i) 6. @uti kartoni: Babi}, Vasili}, Savi} (Zvijezda), Stanojevi}, Muji}, Z. Mati} (Lakta{i). ZVIJEZDA: Kari} -, Kodro 6, Babi} 6,5, Deli} 5,5 (od 64. minuta Gazibegovi} -), Vasili} 7, Savi} 6,5, Huseinba{i} 6, Hamzi} 7, E. ]ori} 6, Alimanovi} 6,5, Pjani} 5,5 (od 46. minuta D. Mati} 6). Trener: Ratko Ninkovi}. LAKTA[I: Uro{evi} 8, Suba{i} 6,5 (od 90. minuta Ili} -), Karaxi} 7, Raca 7, ]ori} 7,5, Stanojevi} 7, Raji} 7, Baji} 6,5, Mati} 6,5 (od 77. minuta Mirkovi} -), Sekuli} 7 (od 59. minuta Vukovi} -), Muji} 6,5. Trener: Lazo Jovani}. IGRA^ UTAKMICE: Bo`idar Uro{evi} (Lakta{i) 8.

ZORAN ERBEZ
Po zavr{etku me~a trener gostiju Zoran Erbez, izrevoltiran na~inom na koji je Sloboda do{la do pobjede, nasrnuo je na ekipu TV Hajat. Nakon intervencije policije i obezbje|ewa, Erbez je qutito napustio prostor za pres-konferenciju. - Nemam komentara na ovako sramno pona{awe na{ih doma}ina - u prolazu je dobacio Erbez. Predsjednik Slavije Dragan Kulina verbalno se sukobio sa sportskim direktorom Slobode Enesom Me{anovi}em i trenerom Tuzlaka Sakibom Malko~evi}em zbog nekorektnosti.

STRIJELAC: 1:0 Mikelini u 90. minutu. Stadion: “Tu{aw“ u Tuzli. Gledalaca: 4.500. Sudija: Senad Ibri{imbegovi} (Travnik) 5, `uti kartoni: Reyepi, Mikelini, Tosunovi} (Sloboda), Regoje, Spalevi}, Muskalu (Slavija). SLOBODA: Mujki} 6,5, Reyepi 6, E. Kuduzovi} 6,5, Mikelini 7, Prodanovi} 6,5, Jahi} 6, Zoleti} 5,5 (od 58. minuta Omi} 6), Okanovi} 6,5, Hasi} 5 (od 46. minuta Tosunovi} 5,5), Muji} 6 (od 78. minuta S. Kuduzovi} -), Me{i} 6,5. Trener: Sakib Malko~evi}. SLAVIJA: Lu~i} 6,5, Stankovi} 5,5, ]irka 5,5, Regoje 6 (od 90. minuta Lackanovi} -), Arsenijevi} 6, Muskalu 5,5 (od 89. minuta [e{lija -) Radowa 6, Jovanovi} 5,5, [}epanovi} 5,5, Kutalija 6, Spalevi} 6 (od 83. minuta Vuksanovi} -). Trener: Zoran Erbez. IGRA^ UTAKMICE: Nikola Mikelini (Sloboda) 7.

GLAS SPORT ponedjeqak, 16. mart 2009. 3
FOTO: V. STOJAKOVI] Fudbaleri Borca

REZULTATI 18. KOLA
GRADA^AC: Zvijezda - Lakta{i 0:0 MODRI^A: Modri~a Maksima - @eqezni~ar 3:2 (Boji} 52, 90 Stoki} 55 - M. Be{lija 25 Rov~anin 57) MOSTAR: Vele` - Posu{je 2:1 (Kadi} 48, Obad 72 - Qubi} 42) TUZLA: Sloboda - Slavija 1:0 (Mikelini 90) TRAVNIK: Travnik - ^elik 1:0 (Dudi} 43) [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Zriwski 3:0 ([ili} 55, Martinovi} 57, Zovko 90) SARAJEVO: Sarajevo - Ora{je 2:0 (Jawo{ 36, Pliska 89) BAWA LUKA: Borac - Leotar 2:0 (Puziga}a 24, Qubojevi} 29).

Tabela
1. Zriwski 2. Sloboda 3. Slavija 4. Lakta{i 5. Sarajevo 6. [. Brijeg 7. Zvijezda 8. Borac 8. @eqezni~ar 10. Leotar 11. ^elik 12. Modri~a M. 13. Travnik 14. Ora{je 15. Vele` 16. Posu{je 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 10 9 8 8 9 6 7 7 7 6 5 5 4 5 3 2 3 5 5 5 1 8 3 3 2 4 5 4 6 2 6 3 5 4 5 5 8 4 8 8 9 8 8 9 8 11 9 37:24 22:11 22:16 27:20 23:19 31:19 23:18 22:19 18:20 16:28 14:20 21:27 18:29 19:24 18:26 22:33 41 33 32 29 29 28 26 24 24 23 22 20 19 18 17 15

Lo{ fudbal na Gradskom stadionu u Bawoj Luci

Borcu bodovi, igra nikome
Puziga}a (Borac) PI[E: DUBRAVKO CURA] dubravkoc@glassrpske.com

Parovi 19. kola
U 19. kolu koje se igra 21. i 22. marta sastaju se: BAWA LUKA: Borac - Zvijezda, TREBIWE: Leotar - Sarajevo, ORA[JE: Ora{je - [iroki Brijeg, MOSTAR: Zriwski - Travnik, ZENICA: ^elik - Sloboda, ISTO^NO SARAJEVO: Slavija Vele`, POSU[JE: Posu{je - Modri~a Maksima, SARAJEVO: @eqezni~ar - Lakta{i.

Doma}i tim savladao Leotar iz Trebiwa 2:0 i sve {to je vrijedno ista}i bila su dva postignuta pogotka. Ostalo je za zaborav BORAC LEOTAR 2 (2) 0 (0) Sr|an Baji}
Trener ekipe sa “Polica“, Sr|an Baji}, bio je nezadovoqan igrom svojih izabranika: - Kada za ~itavu utakmicu ne uputite nijedan udarac ka golu protivnika onda je poraz neminovan. Znali smo da nas o~ekuje te{ka utakmica, ali moji igra~i bili su demoralisani {to je meni potpuno neshvatqivo. Naredne dane iskoristi}emo da analiziramo {ta je uzrok ovako lo{e igre i da poku{amo otkloniti sve nedostatke kojih je na me~u u Bawoj Luci zaista bilo. Na kraju ~estitam Borcu na zaslu`enoj pobjedi.

Lista strijelaca
11 golova: Spalevi} (Slavija), 9 golova: Kokot (Slavija), Ra{~i} (Sarajevo), Kordi} (Zriwski), 8 golova: Boji} (Modri~a Maksima), Miji} 7 golova: \uri} (Zriwski), [i- (Lakta{i) li} ([iroki Brijeg), 6 golova: Joldi} (Ora{je), Qubojevi} (Lakta{i/Borac), Bubalo ([iroki Brijeg), Smajlovi} (Zvijezda), Hayi} (^elik), 5 golova: Muji} (Lakta{i), @i`ovi} (Zriwski), J. Vico (Leotar), Rov~anin (@eqezni~ar), Obad (Vele`), 4 gola: Bekri} (@eqezni~ar), Drakul (Vele`), Aleksandre, Vagner ([iroki Brijeg), Qubi}, Ivankovi} (Posu{je), Ra{evi} (Borac), Vukovi} (Zriwski), Savi}, Stoki} (Modri~a Maksima), ]ori} (Zvijezda), Mikelini (Sloboda), 3 gola: Rikanovi}, S. Vrawe{, Kajkut (Borac), Jugo, ]ori} (Lakta{i), [iqak, Terzi} (Travnik), Jahovi} (Vele`), Stojanovi} (Zriwski), I. Peji} (Ora{je), Ze~evi} (Leotar), Stipi} (Posu{je), Pelak (@eqezni~ar), Zovko ([iroki Brijeg), 2 gola: Pokraj~i}, [u{war (Posu{je), Okanovi}, Slomi}, Prodanovi}, Tosunovi} (Sloboda), Hoxi}, Miki}, Xekson (Lakta{i), Maskaqevi}, Mi{kovi}, A. @ivkovi} (Ora{je), [e{lija, Sadikovi} (@eqezni~ar), Pjani}, Hamzi}, Savi}, Mati} (Zvijezda), Matko, Musa, Selimovi} (Zriwski), Dre~ (Leotar), Hanxi}, Haxi}, Obu}a (Sarajevo), Sal~inovi}, [abi} (^elik), Nemeqakovi}, Dudi}, Kola{inac (Travnik), De Souza ([iroki Brijeg), [kaqi} (Vele`), Miqkovi} (Modri~a Maksima), Puziga}a, Jandri} (Borac), 1 gol: Do}i, Dudo, Ihtijarevi}, Torlak, Hiro{, Suqevi}, Jawo{, Pliska (Sarajevo), Kasapovi}, Sarajli}, Me{i}, Beki}, Omi}, Smajlovi}, K. ^ejvanovi}, Kuduzovi} (Sloboda), Deli}, Vasili}, Alimanovi}, Brkovi} (Zvijezda), Gali}, Rezdeu{ek, Dani~i}, Bakula, Budi}, Sakan (Posu{je), [arac, Mirkovi}, Kujunxi}, Suba{i}, @. Milo{evi} (Lakta{i), Komneni}, Maksimovi}, Radovi}, Arsovi}, Mrkaji} (Leotar), Z. Deket, O. Vrawe{, Bilbija (Borac), Lihovac, Prawkovi}, Varupa, Hoyi}, Zeko, Svraka (Travnik), Jur~evi}, Kapetan, Gafurovi}, Osmanovi} (^elik), [uwi}, Serdaru{i}, Nikoli} (Zriwski), Rikardo Kosta, Ko`ul, Topi}, Flavio, Martinovi} ([iroki Brijeg), Bogi~evi}, Savki}, Staji} (Modri~a Maksima), S. Koba{, Kurtali}, Miki} (Ora{je), Delali}, Jahi}, Kadri}, Kadi} (Vele`), Kosori}, [}epanovi} (Slavija), Radovanovi}, M. Be{lija (@eqezni~ar), 1 autogol: Durakovi}, Drakul, Raili} (Vele`), Bogi~evi} (Modri~a Maksima), G. @ivkovi} (Ora{je), Cocali} (@eqezni~ar), Star~evi} (Borac).

BAWA LUKA - Odavno na Grad skom sta di onu u Bawoj Luci nije vi|ena lo{ija fudbalska predstava. Borac je na svom terenu savladao trebiwski Leotar sa 2:0 i izabranici Vlade Jagodi}a mogu biti zadovoqni samo osvojenim bodovima. Na drugoj strani gosti iz Tre biwa na ovoj uta kmi ci nisu pokazali ama ba{ ni{ta i za 90 minuta uspjeli su uputiti jedan jedini udarac ka golu Dragana Star~evi}a.

PUZIGA]A postigao i namjestio gol
Pitawe pobjednika bilo je rije{eno nakon pola sata igre, a oba gola “crveno-plavih“ desila su se nakon preki da. Prvo je u 24. mi nu tu korner sa lijeve strane izveo Stojan Vrawe{. U {esnaestercu gostiju najvi{i je bio Sa {a Kaj kut ko ji je lop tu proslijedio na drugu stativu do Bojana Puziga}e, a ovaj se dobro sna{ao i zatresao mre-

STRIJELCI: 1:0 Puziga}a u 24, 2:0 Qubojevi} u 29. minutu. Stadion: Gradski u Bawoj Luci. Gledalaca: 2.000. Sudija: Mevludin Efendi} (Sarajevo) 7. @uti kartoni: Kajkut (Borac), ]uri}, Komneni} (Leotar). BORAC: Star~evi} -, Kajkut 6, Petri} 6, Stupar 5,5, Puziga}a 7, Deket 5,5 (od 69. minuta @ari} -), Rikanovi} 5,5 (od 78. minuta Mil. Babi} -), Kolarov 6, Qubojevi} 6 (od57. minuta Bilbija 6), Maksimovi} 5,5, Vrawe{ 5,5. Trener: Vlado Jagodi}. LEOTAR: Mijanovi} 6, ]uri} 5,5, ]erani} 5,5, ^orlija 5,5, Rami} 5,5, Komneni} 5,5, Dre~ 5,5, Bogi~evi} 6, Vico 5,5 (od 50. minuta Souto 5,5), Magazin 5,5, Ze~evi} 5 (od 41. minuta Sa. Andri} 5,5). Trener: Sr|an Baji}. IGRA^ UTAKMICE: Bojan Puziga}a (Borac) 7. `u Vukmira Mijanovi}a za 1:0. Pet minuta kasnije prekid na desnoj strani izveo je Goran Deket. Na samoj liniji lopta je do{la do Puziga}e ko ji je vra tio ka Dar ko Qubojevi}u, a kapiten Borca glavom poslao je iza le|a golmana Leotara. Bilo je to 2:0 i sve zanimqivo {to se de{avala na ovoj utakmici. Do kraja susreta nije bilo uzbu|ewa i ~inilo se kao da su igra~i obje ekipe jedva ~ekali da sudija Mevludin Efendi} odsvira kraj. Bawolu~ani }e iz ovog susreta pamtiti samo bodove jer su zabiqe`ili prvu proqe}nu pobjedu, ali partija koju su prikazali vrlo brzo }e biti zaboravqena. Leotar je ovim porazom opet u opasnoj zoni i pred sto ji mu gr~e vi ta bor ba za op sta nak u dru{tvu najboqih.

“Le{inari“
Najvatreniji navija~i Borca, popularni “Le{inari“, i na ovoj utakmici pokazali su kako se navija za svoj klub. U prvom poluvremenu ~estitali su ro|endan navija~ima Vojvodine iz Novog Sada, poznatijom pod nazivom “Red firm“ s kojim su ve} dugo godina u odli~nim odnosima.

Vlado Jagodi}
Prema rije~ima {efa stru~nog {taba Borca Vlade Jagodi}a wegova ekipa na vrijeme je dala pogotke i mirno utakmicu privela kraju: - Nama je bio ciq da protiv Leotara ostvarimo pobjedu, ali i da se igra~i oslobode gr~a koji je bio vidqiv i na po~etku ovog me~a. Bili smo svjesni da }e protivnik igrati zatvoreno i opredijeliti se na poku{aje iz kontranapada. Uspjeli smo ih zaustaviti, golove smo postigli u ranoj fazi me~a i na kraju zaslu`eno slavili sa 2:0. ^estitam mojim igra~ima i hvala na{oj publici koja je i ovaj put bila na visini zadatka.

Sr|an Baji}

4 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SPORT

Slavi{a Jokanovi}, kormilar “crno-bijelih“
BEOGRAD - Slavi{a Jokanovi} bio je relativno zadovoqan poslije pobjede Partizana nad ^ukari~kim, ali nije `elio da komentari{e rezultate konkurenata u borbi za vrh tabele. - Idemo ka svom ciqu. Odigrali smo solidno i mogli da postignemo jo{ koji gol. Zahvalio bih navija~ima koji su nas jo{ jednom nosili ka pobedi. Radujem se debiju Bre`an~i}a, Tomi}evom prvencu i ~iwenici da je Gavran~i} u odli~noj formi. Okre}emo se ka sredi i gostovawu u Jagodini, rekao je Jokanovi}, koji nije `elio da komentari{e rezultate Vojvodine i Crvene zvezde. - Ne zanima nas {ta se de{ava iza nas, jer gledamo samo napred - bilo je sve {to je trener Partizana imao da ka`e o toj temi.
FOTO: AGENCIJE

Ne gledamo iza sebe

Odigrano 20. kolo Jelen Superlige Srbije

Crvena zvezda te{ko stigla do boda

Janevski qut na sudiju
BEOGRAD - [ef stru~nog {taba “crveno-bijelih“ ^edomir Janevski bio je bijesan na sudiju Filipovi}a, ali je svojim izabranicima ~estitao {to su uprkos svemu uspjeli da uzmu makar bod. - Ne znam za{to nam je poni{ten gol na po~etku utakmice. Tek kada vidim snimak te situacije, mo}i }u da ka`em definitivan sud. Po~eli smo napada~ki i `eleli {to pre da povedemo kako bismo poremetili igru doma}ina koji je pokazao da ima dobar tim i ~estitam mu na igri u prvom poluvremenu - rekao je Janevski i obrazlo`io za{to u timu nije bilo Tutori}a: - OFK ima brze napada~e i zato sam umesto Tutori}a u tim stavio Pej~inovi}a, kako bismo se prilagodili protivniku. Tim iz me~a sa Napretkom je odigrao dobro i zato sam napravio samo tu izmenu. Na kraju ~estitam igra~ima {to su sa igra~em mawe izborili remi.
Lamine Dijara (Partizan)

Selektor Rumunije objavio nekompletan spisak

Picurka pozvao “strance“
BUKURE[T - Selektor fudbalske reprezentacije Rumunije Viktor Picurka uputio je pozive igra~ima koji nastupaju u inostranstvu, za utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Srbije, 28. marta u Konstanci i Austrije, 1. aprila u Klagenfurtu. Pi cur ka je po zvao 13 “stranaca“, me|u kojima je i Ma ksi mi li jan Ni ku iz Herte, koji jo{ uvijek nema rumunsko dr`avqanstvo. Od pro vje re nih sna ga na spisku rumunskog selektora na la ze se: Ko zmin Kontra (Hetafe), Kristijan Sapuna ru (Por to), Kristijan Ki vu (In ter), Mi rel Ra do ji (Al Hi lal), Ra zvan Rat ([ahtjor), Mi haj Ne mu (Utreht), Paul Ko drea (Si je na), Razvan Ko~i{ (Lo ko mo ti va Mos kva), Florentin Petre (Terek), ]ipri jan Marika ([tutgart), Adrijan Mutu (Fjoren ti na) i Jo nut Ma zi lu (Ar se nal Kijev). Picurka

Crno-bijeli“ savladali ^ukari~ki i pove}ali prednost u odnosu na svoje pratioce Vojvodinu i Crvenu zvezdu Tabela
BEOGRAD - ^ak ~etiri od {est utakmica 20. kola Jelen Superlige zavr{ene su nerije{enim rezultatom, dok su samo Partizan i Napredak osvojili sva tri boda. Partizan nije “umirao u qepoti“, ali se bez problema revan{irao ^ukari~kom za po raz u je sewem di je lu prven stva i po ve }ao pre dnost u odnosu na svoje prati oce Voj vo di nu i Crve nu zvezdu. Crvena zvezda je do boda u me~u protiv OFK Beograda do{la tek u sudijskoj nadoknadi vremena golom Milija{a, a promjena trenera u Voj vo di ni ni je po zi ti vno djelovala na igra~e tog kluba, po{to Novosa|ani ni u tre}em proqe}nom kolu nisu do{li do trijumfa. Na pre dak je pre dao “fewer“ Ba na tu. Tri jumf Kru{evqanima donijeli su dvostruki strijelac Jovanovi} i Bi ni}, da bi po raz ubla`io Brajkovi} na samom 1. Partizan 20 13 5 2 2. Vojvodina 20 11 3 6 kraju me~a.

NAPREDAK predao “fewer“ Banatu
Rezultati: OFK Beograd Crvena zvezda 2:2 (Jevti} 16, 44 - Koroman 61, Milija{ 90), Borac - Vojvodina 1:1 (Stojanovi} 86 - Mr|a 81), Hajduk Jagodina 0:0, Banat - Rad 1:1 (Bareto 24 - Kalu|erovi} 46), Napredak - Javor 3:1 (Jovano-

3. C. Zvezda 20 10 5 4. Javor 20 8 7 5. Borac 20 6 10 6. Hajduk 20 6 7 7. Jagodina 20 7 3 8. OFK Beograd20 6 6 9. ^ukari~ki 20 6 4 10. Rad 20 3 10 11. Napredak 20 5 4 12. Banat 20 4 6

5 5 4 7 10 8 10 7 11 10

36:9 23:14 36:21 25:20 19:18 16:17 18:28 18:30 18:24 14:20 18:28 13:25

44 36 35 31 28 25 24 24 22 19 19 18

vi} 23, 48, Bini} 49 - Brajkovi} 88), Partizan - ^ukari~ki 2:0 (@uka 30, Tomi} 84).

Prva liga Crne Gore, 20. kolo

Sutjeska potopila "rudare"
PODGORICA - Mogren je na gostovawu izgubio od Koma rezultatom 2:0, {to Budu}nost nije iskoristila da mu se pribli`i na tri boda za os tat ka. Pod go ri ~a ni su kod ku}e odigrali samo 1:1 sa Lov}enom. Zato su Grbaq i Sutjeska pobjedama nad Petrovcem (3:1), odno sno Ru da rom (2:1), nagovijestili da trku za titulom ipak ne}e voditi sa mo Mo gren i Bu du }nost. U ostalim me~evima nije bilo iznena|ewa, a za rezi me 20. run de naj mla |eg fu dbal skog {am pi ona ta u Evro pi tre ba po me nu ti da je “fewera{“ De~i} kona~no trijumfovao i to golom postignutim uz “posqedwi zvi`duk sudije“!

MOGREN pora`en od Koma
Re zul ta ti: Bu du }nost Lov}en 1:1 (Burzanovi} 53 Me{ter 49), Kom - Mogren 2:0 (Krsto vi} 5, Ezeh 70), Jedinstvo - Zeta 0:0, De~i} - Jezero 1:0 (Ku~ 90), Rudar Sutjeska 1:2 (Sekuli} 80 Adrovi} 56, Todorovi} 61), Grbaq - Petrovac 3:1 (La ki} 15 autogol, Mili} 76, Ne deqko vi} 79 - Lo pi ~i} 51). Pla sman: Mo gren 42, Budu}nost 37, Grbaq 34, Sutjeska 34, Zeta 31, Rudar 28..

Srpski fudbaler tra`io pomo} od FIFA

An|elkovi} tu`io Koxaeli
ROS TOV - Biv {i igra~ Crvene zvezde Du{an An|elkovi} bio je primoran da se obrati FIFA kako bi za{titio svoja prava. An|elkovi} jo{ uvijek nije dobio ispisnicu od Koyaelija, sa kojim je zbog neispuwenih ugovornih obaveza raskinuo ugovor krajem pro{le godine. U me |u vre me nu, 26-go di{wi lijevi bek obreo se u Rostovu, sa kojim je dogovorio saradwu, ali iz Turske jo{ uvijek nisu stigli svi potrebni papiri. Zbog to ga je An |el ko vi}, zajedno sa ruskim klubom, zatra `io za {ti tu od FI FA. Kako je saop{teno na zvani~nom sajtu Rostova, “slu~aj An|elkovi}“ treba da bude pozitivno rije{en najdu`e za mjesec dana.

Nikola Rakojevi} (Sutjeska)

GLAS SPORT ponedjeqak, 16. mart 2009. 5

Engleska Premijer liga, 29. kolo

Ferguson brani srpskog reprezentativca

Vidi} imao lo{ dan
MAN^ESTER - Poslije poraza od Liverpula, menayer Man~ester junajteda, ser Aleks Ferguson, stao je u odbranu Nemawe Vidi}a, koji je okarakterisan kao tragi~ar susreta i indirektni krivac za poraz “|avola“. - Nemawa je ove sezone igra~ koji konstantno igra na visokom nivou i pravi je oslonac tima. Svakom se desi da ima slab dan i da pravi gre{ke, pa tako i Vidi}u. I on je samo qudsko bi}e - istakao je Ferguson.

U derbiju 29. kola ekipa Rafe Beniteza osvojila sva tri boda na “Old Trafordu“ i pri{la Man~ester junajtedu na ~etiri boda
FOTO: ROJTERS

Fudbalski {ampionat Francuske

Bordo presko~io Tuluz
PARIZ - Subotwe me~eve 28. kola {ampionata Francuske obiqe`io je povratak Bor doa na tre }u po zi ci ju, preo kre ti u Mo na ku i Le Ma nu, kao i ra spo lo `e ni strijelci - vi{e od tri gola po me~u. Tuluz je dva puta vodio u Monaku, ali su “kne`e vi“ u posqedwim trenucima stigli do cijelog plijena - 3:2! Po raz Tu lu za is ko ris tio je Bordo, koji je trijumfom nad Nicom (2:1) presko~io “qubi~aste“ na tre}em mjestu, a profitirala je i ekipa Li la, po {to se sa gostuju}a tri boda iz Kaena (1:0) izjedna~ila sa ekipom Alana Kazanove. Rezultati 28. kolo: Kaen Lil 0:1 (Bastos 60), Le Man - Ren 2:2 (Helstad 2, @erviwo 18 - Kembo-Ekoko 75, So 90), Monako - Tuluz 3:2 (Ni ma ni 39, Mo des to 75, Lolo 90 - @iwak 26, Seto 68), Nant - Lorijen 1:1 (N’ Do 25 - Morel 78), So{o Nansi 2:1 (Boudebu 13, Sverkos 78 - Hayi 43), Valensijen - Avr 3:2 (Saez 41, Lakur 75, Odel 90 - Frankart 24, Anin 84), Bordo - Nica 2:1 (^amak 19, Enrike 48 - Bamogo 24, penal), igrano sino}: Grenobl - Sent Etjen, Lion - Okser, PS@ - Marseq. Pla sman: Li on (-1) 53, PS@ (-1) 52, Bordo 50, Tuluz 49, Marseq (-1) 49, Lil 49...

Fernando Tores (Liverpul) i Nemawa Vidi} (Man~ester junajted)

LONDON - Man~ester junajted je poslije puna ~etiri mjeseca i jedanaest uzasto pnih po bje da do `i vio po raz, pa }e za vr{ni ca {ampionske trke u Premijer ligi biti uzbudqivija nego {to se to ~inilo prije ovog kola. U derbiju 29. kola Liverpul je odnio sva tri boda sa “Old Traforda“, a tragi~ar utakmice svakako je, po mnogi ma naj boqi od bram be ni igra~ Evrope, Nemawa Vidi}. “Crveni |avoli“ su poveli u 23. minutu iz jedanaester ca ko ji je re ali zo vao Ronaldo. Kola za ekipu Aleksa Fergusona krenula su niz brdo samo pet minuta kasnije, kada je Tores iskoristio veliku gre{ku Vidi}a

i izjedna~io rezultat. U zavr{nici prvog poluvremena Evra je sru{io Yerarda u kaznenom prostoru, a kapiten Liverpula je sa bijele ta~ke donio prednost svom timu. U drugom poluvremenu Man~ester junajted je napadao, ali nije uspijevao da stigne do izjedna~ewa, a zatim je nova gre{ka Nemawe Vidi}a odlu~ila pobjednika. U 76. minutu srpski re pre zen ta ti vac je sru {io Yerar da kao posqedwi igra~ odbrane i dobio crveni karton. Iz slobodnog udarca koji je dosu|en tom prilikom Aurelio je sjajno plasirao loptu u mre`u Van der Sara, da bi u 90. minu tu Do se na odli ~nim lob udarcem postavio kona~nih 1:4. [est ko la pri je kra ja {ampionata Liverpul se pribli`io na samo ~etiri boda zaostatka Man~ester junaj-

tedu, koji ima utakmicu mawe. Arsenal i Everton su o~ekivano zabiqe`ili pobjede i zadr`ali se pri vrhu tabele.

igrano ju~e: ^elzi - Man~ester Siti, Aston Vila - Totenhem, danas: Vest Hem - Vest Bromvi~ Albion.

VIDI] tragi~ar utakmice
Premijer liga, 29. kolo: Man~ester junajted - Liverpul 1:4 (Ronaldo penal 23 - Tores 28, Yerard penal 44, Aurelio 77, Dosena 90), Arsenal - Blekburn 3:0 (Ar{avin 2, 65, Ebue 88, penal 90), Bolton - Fulam 1:3 (K. Dejvis 45 - Yonson 42, S. Dej vis 56. Ka ma ra 88), Everton - Stouk 3:1 (Jo 18, Leskot 24, Felaini 90 - [oukros 52), Hal - Wukasl 1:1 (\o va ni 9 - S. Tej lor 45), Mid lsbro - Por tsmut 0:1 (King 90 - Krau~ 30), Sanderlend - Vigan 1:2 (Ledbiter 41 - Vot son 12, Nzo gbi ja 45),

Tabela
1. Man~ester j. 28 20 5 2. Liverpul 29 17 10 3. ^elzi 28 17 7 4. Arsenal 29 14 10 5. Aston Vila 28 15 7 6. Everton 29 13 9 7. Vest Ham 28 11 6 8. Vigan 29 10 8 9. Fulam 29 9 10 10. Man~ester S.28 10 5 11. Bolton 29 10 3 12. Hal 29 8 9 13. Totenhem 28 8 8 14. Sanderlend 29 8 8 15. Blekburn 29 7 9 16. Wukasl 29 6 11 17. Portsmut 28 7 8 18. Stouk 29 7 8 19. Midlsbro 29 6 9 20. VBA 28 6 4 3 2 4 5 6 7 11 11 10 13 16 12 12 13 13 12 13 14 14 18 49:16 49:21 48:16 45:26 42:29 39:29 34:34 29:28 28:26 45:36 31:43 35:51 33:33 29:38 32:48 35:46 30:45 28:47 21:41 25:54 65 61 58 52 52 48 39 38 37 35 33 33 32 32 30 29 29 29 27 22

[panska Primera, 27. kolo

Kraqevska petarda
MADRID - Poslije bolne eliminacije od Liverpula iz Lige {ampiona i izviwewa navija~ima, kraqevski klub se oporavio prvenstvenom pobjedom na San Mamesu - 5:2 (2:2). Atletik i Real su odigrali me~ sa mnogo varnica, uzbu|ewa, {ansi, golova, majstorija, gre{aka... Na kraju, Madri|ani su ostvarili desetu uzastopnu pobjedu nad Baskijcima i pri{li Barseloni na tri koraka. Valensija je na “Mestaqi“ stigla do boda protiv Rekreativa u 85. minutu golom Pabla Hernandeza, iako je od 74. igrala bez iskqu~enog Mar}ene. Gosti su poveli preko Kamuwasa u 55. minutu. Primera, 27. kolo: Valensija - Rekreativo Uelva 1:1 (Pablo Hernandez 83 - Kamuwas 55), Atletik Bilbao - Real Madrid 2:5 (Hajnce autogol 35, Qorente 45 - Roben 21, Hajnce 33, Huntelar 47, 61, Iguain penal 85).

"Farmaceuti" bez lijeka za Hertu
MINHEN - Her ta je sla vi la protiv Bajera iz Leverkuzena sa 1:0 i do{la do prve pobjede nad “farmaceutima“ u Berlinu poslije gotovo pet godina. Tvrdu utakmicu “plavo-bijeli“ su prelomili golom Vorowina po~etkom drugog po lu vre me na i ta ko za dr`a li prvo mjesto i ~etiri bo da pre dnos ti nad Volfsburgom i Bajernom. Gojko Ka~ar se oporavio od povrede i u 88. minutu zamijenio Dardaija, dok je Marko Panteli} presjedio na klupi. Bajern je ubjedqivo trijumfovao na gostovawu u Bohu mu - 3:0, a Ho fen hajm je vodio u Frankfurtu golom Eduarda, ali je na kraju morao da se zadovoqi bodom.

Wema~ka Bundesliga, 24. kolo

VOROWIN ponovo strijelac
Borusija iz Menhengladbaha polako ulazi u formu. Po {to su pre pus ti li “fewer“ Kar lsrueu u posqedwem ko lu “ze le nocrni“ sla vi li su u Kel nu. Ovo je tre}i trijumf Borusije u posqedwa ~etiri me~a. Rezultati 24. kola: Herta - Bajer Leverkuzen 1:0 (Vo-

Vorowin (Herta)

rowin 50), Aj ntraht - Ho fenhajm 1:1 (Fink 47 - Karlos Edu ar do 10), Bo hum Ba jern 0:3 (Ze Ro ber to 32, Lam 60, Demikelis 90), Hanover - Borusija Dortmund 4:4 ([tajner 42, Brugink 48, Hanke 80, Forsel 83, penal Fraj 17, penal, 65, Kringe 27, 62), Keln - Bo ru si ja Menhengladbah 2:4 (Bre~ko 64, 82 - Bredli 25, 87, penal, Matmur 44, Frind 67), Karlsrue - Arminija 0:1 (Jawi} 86), Volfsburg - [alke 4:3 (Grafite 26, penal, 74, 84, Yeko 44 - Vesterman 9, Yons 76, Kurawi 90). Plasman: Herta 49, Volfsburg 45, Ba jern 45, Ho fenhajm 43, Hamburger (-1) 42, [tutgart (-1) 39...

Prvak Francuske zadr`ao napada~a

Benzema ostaje u Lionu
LION - Fudbaler Olimpika iz Liona Karim Benzema pot vrdio je da }e i naredne sezone nositi dres tog kluba iako je velika potra`wa evropskih giganata za wegove usluge. - Ostajem u Lionu. Ovdje se osje}am odli~no i okru`en sam dobrim qudima, a pored toga jo{ sam mlad, ima vremena za mene. Jo{ uvijek se razvijam kao igra~ i mislim da u Lionu imam priliku da napredujem. Bez obzira na to da li }emo osvojiti titulu u Francuskoj i da li }e se reprezentacija plasirati na Mundijal, odluku ne}u promijeniti - rekao je Benzema.

6 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SPORT

Napada~ Rasinga i reprezentacije Srbije Nikola @igi}
Deki i Nemawa
GLAS: U osmini finala Lige {ampiona sastali su se Man~ester junajted s Nemawom Vidi}em i Inter s kapitenom reprezentacije Srbije Dejanom Stankovi}em. Za koga ste navijali u tom susretu? @IGI]: Utakmica je bila zaista fantasti~na. I Nemawa i Deki su moji prijateqi tako da sam bio potpuno neutralan. Drago mi je zbog Vidi}a koji je jo{ jednom potvrdio da je trenutno najboqi {toper na svetu i verujem da }e jo{ dugo vremena biti Man~esterov adut u odbrani. @IGI]: Igrawe u najja ~oj evrop skoj li gi je za svakog fudbalera izazov, pa tako i za mene. Me|utim, o tome u ovom trenutku ne}u da razmi{qam jer prvo moram da do kraja odradim posao u Ra sin gu, a po tom se vra}am u svoj mati~ni klub Va len si ju. Tek ka da se za vr{i prvenstvo analizira}u sve po nu de, ali mno go toga zavisi od Uprave iz Valensije koja ustvari o svemu odlu~uje. GLAS: Pra ti te li de {avawa u fudbalu Srbije? @I GI]: Ne mam ba{ mnogo vremena, a posledwe {to sam gledao bio je “ve~i ti der bi“. ^i ni mi se da se si tu aci ja u srpskoj li gi po la ko po pravqa i na dam se da }e Crve na zvezda brzo stati na zdrave noge i vratiti tamo gde joj je mesto.

FOTO: AGENCIJA

@igi} u dresu Rasinga

Igrawe u najja~oj evropskoj ligi je za svakog fudbalera izazov, pa tako i za mene. Me|utim, o tome u ovom trenutku ne}u da razmi{qam jer prvo moram da do kraja odradim posao u Rasingu, rekao @igi}
GLAS: Na re dni ri val Srbije je Rumunija. Mnogi sma tra ju da bi ona mo gla biti odlu~uju}a u kvalifika ci ja ma za Svjet sko prvenstvo u Ju`noj Africi? @IGI]: Utakmica sa Rumunijom jeste va`na, ali nije i najva`nija. Do kraja kva li fi ka ci ja ima jo{ dosta me~eva i polako treba probijati put ka Ju`noj Africi. U ovom trenutku mi smo u odli~nom polo`aju u na{oj grupi i nadam se da }e tako biti i posle susreta u Kostanci.

RAZGOVARAO: DUBRAVKO CURA] dubravkoc@glassrpske.com

SAN TAN DER - Sve ga deset me~eva u dresu Rasinaga, srpskom gorostasu, Nikoli @igi}u trebalo je da ponovo bude onaj stari. Napada~ reprezentacije Srbije postigao je {est golova u fudbalskom prvenstvu [panije, odli~nim igrama postao prvo ime eki pe iz Santandera, ali i meta neko li ko ve li kih evrop skih klubova. Kako je rekao u telefonskom raz go vo ru za “Glas Srpske“, osje}a se odli~no, a povratak u svoj stari klub pokazao se kao ispravan potez. GLAS: [ta je bio ra zlog Va{e male minuta`e u Valensiji? @IGI]: U Valensiji nisam bio nezadovoqan. Naprotiv, tamo sam se dobro sna{ao, ali jednostavno nisam od go va rao tre ne ri ma. Oni su se vi{e oslawali na ni `e i br`e fu dba le re i sa mo zbog to ga ret ko sam bio u kom bi na ci ji. Me |u tim, mislim da sam i to malo {ansi znao iskoristiti, tako da u su{tini mogu biti zadovoqan provedenim vremenom na “Mestaqi“.

GLAS: Ni je Vam du go tre ba lo da se vra ti te u golgetersku formu. Na deset uta kmi ca {est pu ta ste se upi sa li u lis tu strijelaca. Da li je po Vama povratak u Rasing bio najboqe rje{ewe?

ZA GRB Srbije uvek sam sto odsto spreman
@I GI]: Po vra tak u Rasing je pravi potez jer je to klub koji smatram svojom dru gom ku }om. Pu no le pih stvari mi se desilo upravo u Santanderu i hvala qudima ko ji vo de ovaj klub na ukazanom poverewu. Nisam od fudbalera koji gube veru u sebe, odnosno bio sam siguran da mi samo malo treba da se vratim u takmi~arsku formu. Eto, pokazalo se da sam vrlo brzo pos tao onaj stari @igi} koji zna {ta mu je posao i golovi su stigli sami po sebi. Ipak, `elim da na gla sim da je mo`da va`nije to {to ekipi dobro ide u prvenstvu i vi{e ne strepimo za opstanak u Primeri. GLAS: Selektor Srbije Radomir Anti} bez obzira na to da li ste igrali ili ne ozbiqno je ra ~u nao na

Vas. Koliko Vam je to zna~ilo u trenucima kada niste bi li u prvom pla nu u Valensiji? @IGI]: Svakom pozivu za reprezentaciju obradujem se kao malo dete. Zaista sam zahvalan selektoru Radomiru Anti}u koji je verovao u me ne i on da ka da nisam mnogo igrao. Za grb Srbi je uvek sam sto od sto spreman, a atmosfera u ekipi je izuzetna pa svi jedva ~ekamo kada }emo se okupiti.

POVRATAK u Rasing pravi potez
GLAS: Dobrim partijama ponovo ste postali interesantan igra~ za klubove iz engleske Premijer lige. Ko li ka je mo gu }nost da zaigrate na Ostrvu, odnosno Blekburnu koji ve} pregovara s Valensijom?

LI^NA KARTA
Ime i prezime: Nikola @igi} Datum ro|ewa: 25. 9.1980. Mjesto ro|ewa: Ba~ka Topola Sada{wi klub: Rasing Santander Klubovi za koje je nastupao: AIK Ba~ka Topola, Mornar Bar Kolubara Lazarevac, Spartak Subotica, Crven zvezda, Rasing Santander,

Valensija. Reprezentacija: 33 utakmice 13 golova.

@igi} u dresu “orlova“

GLAS SPORT ponedjeqak, 16. mart 2009. 7

Norve{ki skija{ uspje{no zavr{io sezonu u svjetskom kupu
FOTO: ROJTERS

Aksel Lund Svindal

Jedini koji je mogao da ugrozi Norve`anina, Austrijanac Bewamin Rajh proma{io je kapiju u prvoj trci i tako su otklowene sve dileme
ORE - Osva ja~ ve li kog kris tal nog glo bu sa za 2008/2009. go di nu, ko ji do bi ja po bje dnik u ge ne ral nom pla sma nu Svjet skog k u pa, znao se ve} na kon je dnog mi nu ta posqedweg ovo se zon skog sla lo ma odr`a nog u Oreu, a to je Aksel Lund Svin dal. Na ime, je di ni ko ji je mo gao da ugro zi Nor ve `a ni na, Aus tri ja nac Bewamin Rajh pro ma {io je kapiju u prvoj trci i tako su otklowene sve dileme. Svin dal, ko ji po sli je to ga ta ko |e ni je za vr{io prvu vo`wu, os tao je na 1.009 bodova, samo dva vi{e od Raj ha ko ji je pro pus tio odli ~nu pri li ku, s ob zi rom da je da le ko boqi od Norve`anina u tehni~kim disciplinama. globus za najboqeg slaloma{a u Svjetskom kupu, a on je pripao Francuzu @an-Baptistu Gran`u, kojem je tre}e mjesto, bilo dovoqno da zadr`i prednost (541 bod) u odno su na Hrva ta Ivi cu Kosteli}a, koji je bio tek dvanaesti (454 boda). Po bje dnik posqedweg takmi~ewa u Svjetskom kupu u pojedina~noj konkurenci ji u ovoj se zo ni je Aus trijanac Mario Mat koji je sa ukupnim vremenom od jednog minuta i 45,71 sekundi, bio br`i za de vet stotinki od drugoplasiranog Fran cu za @i li je na Li ze rua i 15 sto tin ki od tre}eplasiranog @an-Baptista Gran`a.

Svjetski kup, ukupan poredak:
1. Aksel Lund Svindal (Nor) 1.009 bodova, 2. Bewamin Rajh (Aus) 1.007, 3. Didije Ki{ ([va) 919, 4. Ivica Kosteli} (Hrv) 891, 5. @an Baptist Gran` (Fra) 887...

GRAN@ osvojio mali kristalni globus
Po red ve li kog do di jeqen je i mali Kristalni

Finkiwa najboqa velesloma{ica
ORE - Finkiwa Tawa Poutiainen osvo ji la je ma li Kristalni globus, namijewen pobjedniku u veleslalomu. Ona je u posqedwoj ovosezonskoj trci, vo`enoj u {vedskom zim skom cen tru Oreu osvojila drugo mjesto iza Slovenke Tine Maze. Po utiaine no va je uo~i trke ima la za os ta tak od 41 boda za Austrijankom Katrin Ce tel ko ja je u Oreu za biqe`ila tek osmo vrijeme. Slovenka Tina Maze je pobijedila u vremenu 2:26,41 minu ta, se kund i 12 sto tin ki ispred Poutiainenove. Tre }a je na ciq sti gla Italijanka Manuela Melg sa zaostatkom od 1,39 sekundi.

Svjetski kup u veleslalomu

Kup reprezentacija

Slavqe Italijana
ORE - Selekcija Italije trijumfo va la je u ta kmi ~ewu Kup re pre zen ta ci ja, ko je je odr`a no u {ved skom Oreu. Ita li ja ni su osvo ji li 21 bod, te odnijeli pobjedu ispred Austrijanaca koji su sakupili isto 21 bod, ali su “azuri“ imali pobjedu vi{e. Tre}e mjesto pripalo je reprezentaci ji [vaj car ske sa 23 po ena. Sa mo pet selekcija se ta kmi~ilo na Kupu, a takmi~ewe se odvijalo u dvije razli~i te dis ci pli ne. Prva je bi la skra }e ni su per ve le sla lom, a dru ga slalom. Bodovi su se ra ~unali po mjes tu na kojem su skija{i zavr{ili trku, ta ko da je po bje dnik osva jao je dan, dru go plasirani dva boda i tako daqe. Kao ~et vrti su za vr{i li do ma }i ski ja {i, sa 26 bo do va, a posqedwi peti bili su Fran cuzi sa istim brojem bodova, kao i [ve|ani.

POUTIAINENOVA drugi put najboqa u veleslalomu
- Ovo je bi la ve oma za nimqiva trka. Bila sam nervozna ~itavog dana, ali se na kra ju do bro za vr{i la. Ba{ sam `eqela ovaj tri jumf. Da la sam sve od se be ve} u prvoj trci, a pred drugu sam bila jo{ napetija. Va`no je da sam odr`a la vi sok ni vo tokom dugog takmi~ewa - rekla je Poutiainenova.

Fin kiwi je ovo drugi put da je najboqa u vele sla lo mu. Ra ni je joj je to po{lo za rukom prije ~etiri godine. Ko na ~ni po re dak u ge ne ral nom pla sma nu: 1. Lin dzi Von (SAD) 1.788 po ena, 2. Ma ri ja Ri{ (Wem) 1.424, 3. Awa Per son ([ve) 1.059, 4. Katrin Ce tel (Aus) 1.046, 5. Tawa Po utiainen (Fin) 914...

Tawa Poutiainen

8 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SPORT

GLAS SPORT ponedjeqak, 16. mart 2009. 9

Bolid: MP4-24 Motor: Mercedes Sjedi{te: Voking, Engleska [ef tima: Martin Vitmar{ Prvi voza~: Luis Hamilton Drugi voza~: Heiki Kovalainen Prvi Gran pri: 1966. Konstruktorske titule: 8 Voza~ke titule: 12 Pobjede: 162 Pol pozicije: 141 Bodovi: 3303,5

Jubilarna, 60. sezona “formule 1” trebalo bi da nam donese mnogo uzbu|ewa, ali i iznena|ewa
Svi {ampioni
Sedam titula: Mihael [umaher (Wema~ka, 94, 95, 00, 01, 02, 03, 04), pet: Huan Manuel Fan|o (Argentina, 51, 54, 55, 56, 57), ~etiri: Alan Prost (Francuska, 85, 86, 89, 93), tri: Xek Brebhem (Australija, 59, 60, 66), Xeki Stjuart (Velika Britanija, 69, 71, 73), Niki Lauda (Austrija, 75, 77, 84), Nelson Pike (Brazil, 81, 83, 87), Ajrton Sena (88, 90, 91), dvije: Alberto Askari (Italija, 52, 53), Grejem Hil (Velika Britanija, 62, 68), Ximi Klark (Velika Britanija, 63, 65), Emerson Fitipaldi (Brazil, 72, 74), Mika Hakinen (Finska, 98, 99), Fernando Alonso ([panija, 05, 06), jedna: \uzepe Nino Farina (Italija, 50), Majk Hotorn (Velika Britanija, 58), Fil Hil (SAD, 61), Xon Sartiz (Velika Britanija, 64), Denis Halm (Novi Zeland, 67), Johen Rint (Austrija, 70), Xejms Hant (Velika Britanija, 76), Mario Andreti (SAD, 78), Xodi [ekter (Ju`noafri~ka Republika, 79), Alan Xons (Australija, 80), Keke Rozberg (Finska, 82), Najxel Mensel (Velika Britanija, 92), Dejmon Hil (Velika Britanija, 96), @ak Vilnev (Kanada, 97), Kimi Raikonen (Finska, 07), Luis Hamilton (Velika Britanija, 08).

Bolid: STR4 Motor: Ferari Sjedi{te: Faenca, Italija [ef tima: Franc Tost Prvi voza~: Sebastijen Burde Drugi voza~: Sebastijen Buemi Prvi Gran pri: 2006. Konstruktorske titule: Voza~ke titule: Pobjede: 1 Pol pozicije: 1 Bodovi: 48

Bolid: F60 Motor: Ferari Sjedi{te: Maranelo, Italija [ef tima: Stefano Domenikali Prvi voza~: Felipe Masa Drugi voza~: Kimi Raikonen Prvi Gran pri: 1950. Konstruktorske titule: 16 Voza~ke titule: 15 Pobjede: 209 Pol pozicije: 203 Bodovi: 3976,5

Ros Braun (Braun GP)

Ekipa koju je legendarni Ros Braun spasao “minut do 12”, zapravo je nasqednik Honde, na testirawima je postizala impresivna vremena, pa joj mnogi analiti~ari predvi|aju ~ak i borbu za titulu
PRIPREMIO: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

Bolid: RB4 Motor: Reno Sjedi{te: Milton Kejns, Engleska [ef tima: Kristijan Horner Prvi voza~: Mark Veber Drugi voza~: Sebastijan Fetel Prvi Gran pri: 2005. Konstruktorske titule: Voza~ke titule: Pobjede: Pol pozicije: Bodovi: 103

Luis Hamilton (Meklaren)

Bolid: F1.09 Motor: BMW Sjedi{te: Hinvil, [vajcarska [ef tima: Mario Tajsen Prvi voza~: Robert Kubica Drugi voza~: Nik Hajdfeld Prvi Gran pri: 2006. Konstruktorske titule: Voza~ke titule: Pobjede: 1 Pol pozicije: 1 Bodovi: 272

Bolid: R29 Motor: Reno Sjedi{te: Enston, Engleska [ef tima: Flavio Briatore Prvi voza~: Fernando Alonso Drugi voza~: Nelson Pike Prvi Gran pri: 1977. Konstruktorske titule: 2 Voza~ke titule: 2 Pobjede: 35 Pol pozicije: 50 Bodovi: 1056

Do po~etka nove, 60. sezone “formule 1” ostalo je jo{ ne{to mawe od 14 dana, ve} sada je izvjesno da }e nam i ovaj {ampionat “najbr`eg cirkusa“ ponuditi mnogo uzbu|ewa, a kako sa da stva ri sto je, i iznena|ewa. Mno{tvo novih pravila i dras ti ~no “re zawe“ buyeta natjeralo je deset timova da krenu od nule i zapo ~nu ju ri{ na lo vor sa gotovo podjednakim {ansama. Najuspje{nije ekipe iz prethodnih sezona su, bar se tako o~ekivalo, trebale biti u najboqoj poziciji. Me|utim, dosada{wa testirawa su pokazala da ba{ i nije tako. No, krenimo redom, od Meklarena, ~iji je glavni adut Lu is Ha mil ton pro {le godine osvojio krunu. “Sre brne stri je le“ ni su blistale tokom priprema, {tavi{e, uvijek su bile pri dnu poretka, a zvani~na potvrda da ne{to ne {tima do-

{la je i od samog {efa tima, Martina Vitmar{a, koji je izjavio da “bolid nije ni izbliza brz koliko bi trebao biti“, te da se nada da }e u Herezu situacija biti koliko-toliko boqa. Iz tima koji je zadr`ao istu voza~ku postavu su potvrdi li da no vi “MP4-24“ ima problema sa aerodinamikom, te da mu nedostaje “daunforsa“, a `eli li se ukqu~i ti u bor bu za vrh, Me kla ren na posqedwim testirawima pod hitno mora rije{iti probleme, po{to su tokom sezone testovi zabraweni.

U MEKLARENU priznali da je bolid prespor
Izdawa Ferarija u pripremnom periodu mogla bi dobiti prolaznu ocjenu. Istina, Felipe Masa i Kimi Raikonen bili su uvijek pri vrhu, u nekoliko navrata i na samom tronu, ali pravu snagu “crvenih“ sazna}emo tek 29. marta, u Melburnu.

Iz Ma ra ne la po ru ~u ju da su zadovoqni napretkom i brzinom bolida, {to se ne mo`e re}i za pouzdanost, koja }e, ~ini se, i ove godine biti rak-rana “propetom kowi}u“. Ali, po zna ju }i sposobnost qudi u najtrofejnijem timu svih vremena, ne treba sumwati da }e biti me|u kandidatima za ukupan trijumf. Je dan od ti mo va ko ji privla~i najvi{e pa`we je BMW Zauber. Ekipa kojom ko man du je Ma rio Taj sen pri je dvi je go di ne je kao ciq zacrtala podijume. I ostvarila ga je. U pro{loj sezoni `eqeli su pobjedu. Dobili su je. A ovog puta, Robert Kubica i Nik Hajdfeld juri{aju na titulu. Ho}e li do we do}i, tek }emo da vidimo. Me|utim, sigurno je da su na dobrom pu tu. Pri pre mni pe ri od bio je ohra bru ju }i, a ~iwenica da su me|u prvim po~eli sa spremawem bolida za ovu sezonu, ~ini tim iz Hinvila barem pritajenim favoritom.

Iza Renoa je turbulentno razdobqe u kojem je “lutao“ tra `e }i naj boqa rje {ewa. Per for man se automobila su varirale od najgorih ka najboqim, pa je ne za hval no pro gno zi ra ti bilo {ta u vezi sa ekipom iz Enstona.

POUZDANOST ponovo glavni problem Ferarija
Rije~i Fernanda Alonsa da je te{ko o~ekivati podijum na startu sezone jasan su po ka za teq mo gu }nos ti bolida “R29“, ali ne treba zaboraviti da je pro{le godine, poslije razo~aravaju}eg starta, [panac slavio na dvije trke, a mladi Nelson Pi ke imao i je dno dru go mjesto. U u`i krug kandidata za lo vor spa da i To jo ta.

Ekipa sa sjedi{tem u Kelnu bila je odli~na na testirawima pa zato i ne ~ude najave u kojima se ciqa najvi{i plasman. Jarno Truli je mnogo puta pokazao da je vrhunski voza~, Timo Glok da ima talenta, pa ne treba da za~udi ako upravo wih dvojicu budemo gledali na najvi{im stepenicama postoqa. Toro Roso je pro{le sezone iznenadio sve, pa i samog se be. Eki pa ko ja je zapravo druga postava Red Bula ostvarila je jedinu pobjedu i pol-poziciju u kratkoj istoriji, lansirav{i Se bas ti ja na Fe te la me |u zvijezde. Nijemac je ove godine pre{ao u Red Bul, a na wegovo mjesto je stigao Sebastijen Buemi, koji }e uz Se bas ti je na Bur dea bi ti adut “bikova“.

ra~une vode}im. ^ini se da Vilijams ni ovog puta nema bolid koji bi se ozbiqni je mo gao ukqu~i ti u bor bu za vrh. Niko Rozberg i Kazuki Naka |i ma ni su blis ta li u pripremama, iako iz ekipe Fren ka Vi li jam sa na javquju da je napravqen veliki pomak naprijed. Te{ko je o~ekivati da tim koji je

testirawima. Sli~no kao BMW Zauber, i ekipa iz Breklija je cijelu pro{lu sezonu podredila ovoj, rezultati su vi{e nego o~i gle dni, pa mno gi analiti~ari predvi|aju da ni borba za titulu nije daleko. Da li su u pravu, pokaza}e vrijeme. Fors In di ja u svo ju drugu sezonu ulazi sa mnogo

Bolid: FW31 Motor: Tojota Sjedi{te: Gruv, Engleska [ef tima: Frenk Vilijams Prvi voza~: Niko Rozberg Drugi voza~: Kazuki Naka|ima Prvi Gran pri: 1975. Konstruktorske titule: 9 Voza~ke titule: 7 Pobjede: 113 Pol pozicije: 125 Bodovi: 2565,5

Braun GP

Kladionice
Zanimqivo je vidjeti i kako vode}e svjetske kladionice procjewuju novu sezonu “formule 1”. Prvobitne kvote davale su zna~ajnu prednost Luisu Hamiltonu u pojedina~noj, te Ferariju u ekipnoj konkurenciji. Nakon testirawa u Barseloni, koeficijent na Hamiltona je pove}an, odnosno isti kao i na Kimija Raikonena, pa ko ulo`i marku na jednog od wih, u slu~aju da postanu {ampioni, dobi}e pet. Zatim slijede Felipe Masa i Fernando Alonso (6), te Robert Kubica i Xenson Baton (6,5)... Kod konstruktora, kvota na Ferari je 2,5, Meklaren 4, BMW Zauber 5, a Braun GP 6. Interesantno, prvi favorit za trijumf na premijeri u Australiji je Xenson Baton, sa koeficijentom 4,5.

BMW ZAUBER i Tojota `ele lovor
[ef Franc Tost je jasno po ru ~io da ovog pu ta ne o~e ku je tri jum fe, ali da }e svaku {ansu iskoristiti za {to boqi plasman, pa je zla tna sre di na re alan domet tima iz Faence. Gdje je Toro Roso stao pro{le, Red Bul bi trebalo da nastavi ove sezone. Dejvida Kultarda zamijenio je po me nu ti Fe tel, a on i Mark Ve ber su tan dem za velika djela. Pro{le godine gla vni pro blem ti ma bi li su Re no ovi mo to ri. Me|utim, FIA je dozvolila odre|ena poboq{awa, performanse agregata su znatno po boq{awe, {to bi sta ri di zaj ner ski li sac Edrijen Wui trebao da iskoristi i “sklopi“ bolid ko ji bi mo gao da po mrsi

Bolid: BGP 001 Motor: Mercedes Sjedi{te: Brekli, Engleska [ef tima: Ros Braun Prvi voza~: Yenson Baton Drugi voza~: Rubens Barikelo Prvi Gran pri: 2009. Konstruktorske titule: Voza~ke titule: Pobjede: Pol pozicije: Bodovi: -

Tojota
Bolid: TF 109 Motor: Tojota Sjedi{te: Keln, Wema~ka [ef tima: Tada{i Jama{ina Prvi voza~: Jarno Truli Drugi voza~: Timo Glok Prvi Gran pri: 2002. Konstruktorske titule: Voza~ke titule: Pobjede: Pol pozicije: 2 Bodovi: 219
Felipe Masa (Ferari)

Jarno Truli (Tojota)

osvojio devet titula mo`e bi ti u vrhu, ali osva ja ti bodove svakako mo`e. Braun GP glavna je tema u pedoku “formule 1”. Ekipa koju je legendarni Ros Braun spasio “minut do 12”, zapravo je nasqednik Honde, koja se zbog finansijske krize povukla. Iako su mnogi o~ekivali skromna izdawa Yenso na Ba to na i Ru ben sa Barikela, tandem najiskusnijih pilota sve je razuvjerio sjajnim vremenima na

ve }im am bi ci ja ma ne go u prethodnu. Vijaj Malija ni ovog puta nije {tedio novac, a voza~i Adrijan Zutil i \ankarlo Fizikela bili

su zadovoqni do sada ura|enim. Pro{le godine nisu osvojili ni bod, tako da u ovoj mogu samo napraviti korak naprijed.

Konstruktori
16 titula: Ferari (61, 64, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 07, 08), devet: Vilijams (80, 81, 86, 87, 92, 93, 94, 96, 97), osam: Meklaren (74, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 98), sedam: Lotus (63, 65, 68, 70, 72, 73, 78), dvije: Brebhem (66, 67), Kuper (59, 60), Reno (05, 06), jedna: Vanvol (58), BRM (62), Matra (69), Tirel (71), Beneton (95).

Bolid: VJM02 Motor: Mercedes Sjedi{te: Silverston, Engleska [ef tima: Vijaj Malija Prvi voza~: Adrijan Zutil Drugi voza~: \ankarlo Fizikela Prvi Gran pri: 2008. Konstruktorske titule: Voza~ke titule: Pobjede: Pol pozicije: Bodovi: -

10 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SPORT

Aleksandrov~ani jo{ jednom demonstrirali silu, ovog puta protiv Viteza, a sa novom pobjedom osigurali su prvo mjesto uo~i po~etka “Lige 8”
PI[U: ZORAN VAJKI] vajk@gradiska.com DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

Odigrani svi me~evi 24. kola ko{arka{ke “Lige 13“

Rezultati
ALE KSAN DRO VAC: Igo kea Par ti zan - Vi tez 95:69, BI LE ]A: Her ce go vac - SL IAT Le otar 73:64, MRKOWI] GRAD: Mla dost - Gru de 76:80, [I RO KI BRI JEG: [i ro ki Ero net - Bo rac Ne ktar 83:54, IS TO ^NO SA RA JE VO: Sla vi ja Zriwski HT Mos tar 73:80, PO SU [JE: Po su {je - Slo bo da Di ta 66:74.

wskog i sada su joj {anse za ostanak u dru{tvu najboqih svedene na teoriju. U preostala dva kola, tim iz Isto~nog Sarajeva gostuje Borac Nektaru, do~ekuje Sloboda Ditu, a ni eventualne dvije pobjede im ne}e garantovati da }e i naredne godine igrati u Premijer ligi.

ALE KSAN DRO VAC Igokea Partizan je u potpunosti opravdala ulogu favori ta pro tiv Vi te za, ostvarila 19. uzastopni trijumf (95:69), te tako osigurala prvu po zi ci ju na kra ju “Lige 13”. Startna postava Milijan Bocka, Marko \erasimovi}, Vladimir Vuksanovi}, Sini{a Kova~evi} i Amal Mekaskil na po ~et ku je da la do znawa gostima da nemaju {ta da tra`e u Aleksandrovcu. Gdje su oni stali, nastavio je ostatak ekipe, pa rezultat nije mogao izostati. - Teoretski smo osigurali prvo mjesto uo~i po~etka “Lige 8“, iako je bio vidqiv nedosta tak mo ti va kod mo jih igra~a. No, razlika u kvalitetu bila je vi{e nego o~igledna i mogu slobodno re }i da smo do slavqa do{li rutinski. Svojim igra~ima ~estitam, a sada se okre}emo preostalim me~evima, protiv Leotara i Zriwskog - rekao je trener Igo kee Partizan Dragan Baji}. Slavija je u va `nom susretu pora`e n a o d ZriFOTO: ^. MUCOVI]

NOVI UBJEDQIV poraz Borac Nektara
- Te{ko je igrati utakmice koje su biti ili ne biti. Posledwih nekoliko kola smo u gr~u, sve zbog straha od kona~nog ishoda, jer svaki poraz mo`e biti koban. Nismo otvorili utakmicu kako smo o~ekivali. @eqa da odmah do|emo do prednosti koja bi kasnije lagano i postepeno rasla nije nam se ostvarila i to odmah kao da je poremetilo na{e redove. Me|utim, i pored poraza ne}emo se predavati dok god postoji i trunka nade - rekao je igra~ Slavije Sindis Demi}. Pobjedom protiv Leotara u hercegova~kom derbiju (73:64), ko{arka{i Hercegovca do{li su na do mak opstanka, ali do bodova ni su s t i gl i la ko. U prve tri ~etvrtine vi |e na je izjedna~ena borba. Pobje dnik ni je mogao da se na slu ti sve do

FOTO: V. STOJAKOVI]

Tabela
1. Igokea P. 3. Zriwski 4. [iroki 5. Leotar 6. Borac N. 7. Mladost 9. Grude 10. Posu{je 11. Vitez 12. Slavija 22 21 1 1906:1472 43 22 18 4 1720:1488 40 22 14 8 1766:1561 36 22 13 9 1566:1524 35 22 12 10 1691:1615 34 22 9 13 1623:1726 31 23 8 15 1670:1816 31 23 8 15 1512:1706 31 22 7 15 1589:1723 29 22 7 15 1638:1785 29 10 2. Sloboda D. 22 18 4 1845:1570 40

8. Hercegovac 22 9 13 1536:1623 31

13. Atal (-12) 22 0 22 718:1172

Parovi
U 25. kolu, koje je na programu u utorak i srijedu, sastaju se: TREBIWE: SL IAT Leotar - Igokea Partizan, BAWA LUKA: Borac Nektar - Slavija, ZENICA: Vitez - Mladost, MOSTAR: Zriwski HTM Hercegovac, TUZLA: Sloboda Dita - [iroki Eronet. Slobodne su ekipe Posu{ja i Gruda.
bro do{la da poslo`imo redove i jo{ vi{e uigramo uo~i “Lige 8“ - naglasio je adut Leotara Branko Zotovi}. U veoma va`nom me~u za obje ekipe, Grude su u Mrkowi} Gradu savladale Mladost sa 80:76, te se tako pribli`ile op stan ku u eli ti, a do ma }e udaqili od “Lige 8”. - Cijeli tim je lo{e odigrao. Ve}inom je to bila egal utakmica, na kraju su sudije imale nekoliko diskutabilnih odlu ka, a gos ti do {li do slavqa. Ipak, ne predajemo se, i daqe ostajemo u trci za “Ligu 8“ - izjavio je Sr|an Blanu{a. Borac Nektar je do`ivio novi debakl, ovog puta u [irokom Brijegu, odakle se vratio sa “minus 29”. - Poslije mnogo promjena u igra~kom kadru, mislim da smo pru`ili dobru partiju, jer smo se dr`ali na pristojnoj razlici do 31. minuta, kada smo fizi~ki pali i do`ivjeli poraz rekao je igra~ “pivara“ Nikola \urasovi}.

Marko \erasimovi} (Igokea Partizan)

- Bila je ovo te{ka utakmica, upravo onakva kakvu sam predvi|ao. Nama je trijumf bio prijeko potreban protiv rivala koji je igrao rastere}eno. Zato smo mnogo grije{ili, ali na kraju smo ispo{tovali dogovor i do{li do zaslu`ene pobjede - is-

IGOKEA PARTIZAN VITEZ

95 69

(22:12, 26:24, 21:16, 26:17) DVORANA: Sportskog centra “Nenad Ba{tinac“. Gledalaca: 400. Sudije: Milan Adamovi} (Bawa Luka), Aco Okuka (Kiseqak), Vladimir Mari} (^itluk). IGOKEA PARTIZAN: Bilanovi}, Vuksanovi} 19, Bocka 12, Mekaskil 8, \urica 8, \erasimovi} 19, Topolovi}, Mi}i} 8, Mirkovi} 6, Kova~evi} 6, Mati} 9. Trener: Dragan Baji}. VITEZ: Bla{kan, Bakovi} 12, Rubin, Radi}, Kri`anovi}, Tanasilovi} 10, [ero 3, Palavra 15, Popovi} 11, Stankovi} 18. Trener: Nedeqko Zelenika. Z. V.

Branko Zotovi} (SL IAT Leotar)

posqedwih pet minuta, kada su Bile}a ni “do da li gas“, oti{li na “plus sedam“ i tu pre dnost sa~uvali do kraja.

ta kao je strateg Her ce gov ca Drafo Karali}. S druge strane, Trebiwci su me~ iskoristili da se {to boqe pripreme za “Ligu osam“: - Utakmica je imala mnogo ve}i zna~aj za rivala, koji je jo{ jednom odigrao dobro na svom parketu i upisao nove bodove. Nama je ova utakmica do-

[IROKI ERONET BORAC NEKTAR

83 54

(25:17, 17:14, 19:16, 22:7) DVORANA: “Pecara“. Gledalaca: 200. Sudije: Edin Husari} (Tuzla), Ivan Mili}evi} (Qubu{ki), Dejan Kne`evi} (Isto~no Sarajevo). [IROKI ERONET: Smitson 17, Planini} 14, Josipovi} 10, Milekovi} 6, Naletili} 6, Bubalo, Bilinovac, Siri{}evi} 8, Ru`i} 2, Mi{i} 5, Tomas 12, Vrban 3. Trener: Josip Vrankovi}. BORAC NEKTAR: Vu~i} 3, Komqenovi}, Peterkin 17, Mileki}, \urasovi} 9, Krisp 16, Pavlovi} 4, Milinovi}, Crnali}, Josipovi}, Ivi} 3, Konstadinovi} 2. Trener: Milo{ Peji}. M. Z.

HERCEGOVAC LEOTAR

73 64

SLAVIJA ZRIWSKI HTM

73 80

MLADOST GRUDE

76 80

(20:18, 19:21, 15:14, 19:11) DVORANA: Gradska sportska u Bile}i. Gledalaca: 1.200. Sudije: Asmir Kajan (Mostar), Ante Drmi} (Tomislavgrad), Denis ]ori} (Mostar). HERCEGOVAC: Kure{, Tabakovi}, Pejanovi} 8, Goranovi} 13, Lekovi} 9, Kuqi} 2, M. Vukovi} 5, S. Vukovi} 16, Savi}, Brati}, Timoti} 14, Jokanovi} 6. Trener: Drago Karali}. LEOTAR: S. Kova~evi}, Seten~i} 11, Aleksi} 15, Pelki} 11, Radulovi}, Zotovi} 12, Vukovi}, Kordou 10, Markovi} 3, M. Kova~evi}, Rajkovi}, \or|evi} 2. Trener: Radomir Kisi}. [. A.

(20:21, 11:20, 20:20, 22:19) DVORANA: SC “Slavija“. Gledalaca: 100, Sudije: Damir Kunosi} (Tuzla), Hariz Bili} (Sarajevo), Dragan Nenadi} (Fojnica). SLAVIJA: Vukeli}, Joji} 8, Jawi}, Pra{ovi} 7, Mladenovi} 25, Damjanovi}, Ma`ibrada, Klinac 4, ^amxi} 2, Gaji}, Hoyi}, Demi} 24. Trener: Qubi{a Kne`evi}. ZRIWSKI HT MOSTAR: Vuji~i} 14, [arenac 2, Tomovi}, Gligora 14, Oroz 2, Xidi} 13, [imovi} 2, Vare{lija, Vu~kovi} 10, Bre~i} 23. Trener: Rudolf Jugo. G. I.

(24:23, 22:23, 17:18, 13:16) DVORANA: “Arena Komercijalne banke“. Gledalaca: 800. Sudije: Haris Bijedi}, Medin Du{kaj (Sarajevo), Nenad Karovi} (Zenica). MLADOST: Male{evi}, Adamovi} 15, Cigale 3, Bilbija 4, Blanu{a 11, \uranovi} 13, Ke`i} 2, Golubovi} 7, Palali} 16, Doj~inovi}, Pekez, \uri} 5. Trener: Zoran [piri}. GRUDE: Lovre 2, @itko 17, Alujevi} 2, Gligora 16, Jeli~i} 17, Maras, ^ular 6, Mikuli}, [akota 8, Timu{i} 15. Trener: Predrag Mikuli}. S. D.

GLAS SPORT ponedjeqak, 16. mart 2009. 11

Regionalna ko{arka{ka NLB liga, 25. kolo

FOTO: AGENCIJE

Beogra|ani imaju skor 19-6, kao i drugoplasirana Cibona, i u posqedwem kolu gostuje u Podgorici te u zavisnosti od rezultata naredne subote mo`e da zavr{i regularni dio lige izme|u drugog i ~etvrtog mjesta
FOTO: AGENCIJE

Marko Ke{eq (Crvena zvezda)

Aleksandar Ra{i} (Partizan)

Rezultati 25. kola:
Bosna - Krka 89:79, FMP @eleznik - Budu}nost 85:93, Olimpija - Zadar 73:67, Cibona - Partizan 66:58, Split - Helios 92:82, Crvena zvezda - Zagreb 95:83, Vojvodina - Hemofarm 66:72.

BEOGRAD - Pobjedom nad Zagrebom rezultatom 95:83, ko{arka{i Crvene zvezde, kolo prije kraja, obezbijedili su pla sman na faj nal for, regionalne NLB lige. Zvezda ima skor 19-6, kao i drugoplasirana Cibona, i u posqedwem kolu gostuje u Podgorici te u zavisnosti od rezultata naredne subote mo`e

da zavr{i regularni dio lige izme|u drugog i ~etvrtog mjesta. “Crveno-bijeli“ su ve} u ~etvrtom mi nu tu po ve li sa 12:1, ali Zagreb je do poluvremena odr`avao rezultatski prikqu~ak. Po ~et kom posqedwe dionice zabiqe`eno je maksimalnih 77:52, ali su onda Zagrep~ani iskoristi li le `er ni ju igru dru ge

petorke “crveno-bijelih“ i sveli razliku na minus 12. Najefikasniji kod doma}ina bio je Marko Ke{eq sa 19 poena. Lorens Roberts je zabiqe`io 14 poena, a isti u~inak u napadu imali su jo{ Tadija Dragi}evi} i Andre Ovens. U timu Zagreba izdvojio se Ante Tomi} sa 17 poena.

PARTIZAN pora`en od Cibone
Ko{arka{i Cibone iskoristili su prednost doma}eg terena i upisali pobjedu protiv Partizana 66:58. Hrvatski klub tako je prekinuo neuspje{ni niz pro tiv {am pi ona

Srbije, od sedam me~eva bez pobjede. Najboqi u ekipi trenera Du{ka Vujo{evi}a bio je Milenko Tepi} sa 15, a kod Cibone Alan Anderson sa 23 poena. Pobjedom nad ekipom Vojvo di ne (72:66), ko {ar ka {i Hemofarma su se kolo prije kraja NLB lige plasirali na zavr{ni turnir ovog takmi~ewa, dok je Za dar os tao “kratkih rukava“. Miqan Pavkovi} je postigao 20 poena za Hemofarm, dok Vojvodini nije pomogla odli~na partija Jove Sta no je vi }a ko ji je postigao 26 poena. FMP su u utakmici bez po se bnog zna ~a ja iz gu bi li

na svom terenu od Budu}nosti 85:93. Nemawa Proti} je sa 18 po ena bio na je fi ka sniji u pora`enoj ekipi, a Nemawa Gordi} je sa 18 poena bio na jefi ka sniji kod pobjednika.

Plasman:
1. Partizan 22-3, 2. Cibona 19-6, 3. Crvena zvezda 19-6, 4. Hemofarm 18-7, 5. Zadar 16-9, 6. Budu}nost 14-11, 7. Bosna 11-14, 8. FMP 10-15, 9. Olimpija 10-15, 10. Split 10-15, 11. Krka 8-17, 12. Helios 7-18, 13. Zagreb 7-18, 14. Vojvodina 4-21.

Poraz Borca u Sarajevu
SARAJEVO - Ko{arka{ice Borac ML IEFK, do`ivjele su te`ak poraz na gostovawu kod @eqezni~ara (35:80), u okviru 17. kola Premijer lige. - Pobijedio je mnogo kvalitetniji i iskusniji sastav. Imali smo problema jer smo

Premijer liga BiH za ko{arka{ice

NBA liga

Vejdovih 50 poena
WUJORK - Bek Ma ja mi Hi ta Dvejn Vejd postigao je 50 poena u pobjedi svog tima nad Jua Yezom, nakon ~ak tri produ`etka. Od srpskih ko{arka{a na parketu su bili Nenad Krsti}, koji je u porazu Oklahome od Feniksa postigao 12 poena. Vladimir Radmanovi} je postigao osam poena, u porazu [arlota od Minesote. Pe|a Stojakovi} je zbog problema sa le|ima propustio {estu uzastopnu utakmicu Wu Orleansa. Rezultati: Majami - Juta 140:129 (tri produ`etka), Minesota - [arlot 108:100, Hjuston - San Antonio 85:88, ^ikago - Wu Orleans 97:79, Denver - LA Klipers 107:94, Feniks Oklahoma Siti 106:95. Igrano u petak: Filadelfija - ^ikago 104:101, [arlot - Hjuston 86:91, Va{ington - Orlando 103:112, To ron to - De tro it 95:99 (po sli je pro du `et ka), Atlanta - Indijana 101:87, Boston - Memfis 102:92, Minesota - Wujork 94:102, Milvoki - Wu Orleans 86:95, Portland - Wu Yersi 109:100, Sakramento - Klivlend 123:126 (poslije produ`etka), Golden Stejt - Dalas 119:110.

SLOBODA savladala Jedinstvo

igrali sa samo {est-sedam igra~ica u rotaciji, i nismo uspjeli da pariramo protivnicama - rekao je trener Borca Ranko ]uzulan. Sloboda je savladala Je-

dinstvo na svom terenu, rezultatom 58:55, u dosta neizvjesnoj utakmici. Novogra|anke su uspjele da sa~uvaju smirenost u fini{u susreta, i ostvare va`an trijumf. M. Z.

@EQEZNI^AR BORAC ML IEFK

80 35

SLOBODA JEDINSTVO

58 55

(20:9, 31:11, 18:10, 11:5) DVORANA: “Mojmilo“. Gledalaca: 100. Sudije: Mirza Hatibovi} (Sarajevo), Zoran Hoxi} (Sarajevo). @EQEZNI^AR: Stojanovska 14, Mojovi} 2, Fi{er 14, Kreho, Memi} 1, Ran~i} 9, Bugarin 18, Omerba{i} 4, Malagi} 2, Kamara 12, Ham{i} 4. Trener: Mernsura Andelija. BORAC ML IEFK: Vukoti}, Bo{wak 3, Mi~i} 4, Mar~eta, Lugowa 14, \ur|evi}, Todorovi} 14, Toma{evi}, I. Markovi}. Trener: Ranko \uzulan. M. Z.

(19:11, 16:22, 14:9, 9:13) DVORANA: u Novom Gradu. Gledalaca: 300. Sudije: Dragan ]azi} i @eqko Petkovi} (Bawa Luka) SLOBODA: Vo`ni 6, Mandi}, Rajili}, Zec 9, Mijatovi}, [urlan 4, Gaji}, Damjanovi} 5, Luki}, Vukojevi} 11, Bo`i~kovi} 23, Nik{i}. Trener: Milo{ Dupalo. JEDINSTVO: Iri{ki} 16, Be{i} 10, Gojkovi}, Dindi}, \ini} 7, @epi} 10, Z. Kova~evi}, Ferhatovi} 9, Petrovi}, @abi} 3, E. Kova~evi}. Trener: Jadranka Savi}. N. \.

12 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SPORT

Rukometa{ice Borca boqe od Qubu{kog

Trijumf za krunu

Kompletirano 15. kolo Premijer lige BiH za rukometa{e

BAWA LUKA - U derbi susretu proqe}nog dijela prvenstva rukometa{ice Borca nadigrale su Qubu{ki sa 31:16. Bila je ovo kqu~na pobjeda Bawolu~anki u odbrani {ampionske krune. Go{}e su samo u prvih {est minuta dr`ale korak, a poslije toga sve je pro{lo u znaku “crveno-plavih“. - Presre}na sam, jer je ovo bila va`na pobjeda. Prikazale smo sjajnu partiju i iako u igru nije ulazila povrije|ena Sabina Pehi}, jo{ jednom smo potvrdile dominaciju u BiH - rekla je prvotimka Borca, desno krilo, Tawa Keki}. Kne`opoqka je do`ivjela jo{ jedan poraz, po{to je na svom parketu izgubila od Lokomotive iz Mostara (26:31). Ovim porazom, ekipa iz Kozarske Dubice se najvjerovatnije oprostila od Premijer lige BiH. - Utakmica je bila uzbudqiva. Do pred kraj susreta borba je bila izjedna~ena, a tada smo napravili nekoliko gre{aka i skupo ih platili - rekla je trener doma}ih Miqa Trkuqa. Ru ko me ta {i ce pri je dor ske “Mire“ pred svojim navija~i- Idu}e kolo ma bile su boqe od tuzlanskog U narednom kolu, 27. i 28. Jedinstva - 27:21. marta, snage }e da odmjere: - U susret smo u{le pomalo QUBU[KI: Qubu{ki - Ilixa, nervozno {to su go{}e iskoGORA@DE: Gora`de - @iviniristile i imale prednost do ce, MOSTAR: “Katarina“ 10. minuta. Tada smo zaigrale Kne`opoqka, MOSTAR: Lokoboqe, preokrenule rezultat i motiva - “Mira“, TUZLA: Jedo kraja gospodarile parketom dinstvo - Zriwski, HAXI]I: - istakla je prvotimka “Mire“ @eqezni~ar - Borac. Nata{a Kuzmanovi}. T. P. Y.

FOTO: S. ILI]

BORAC QUBU[KI

31 (17) 16 (9)

DVORANA: “Borik“. Gledalaca: 100. Sudije: Vejsil Be{irevi} (Biha}) i Emir Dautovi} (Cazin). Sedmerci: Borac 2 (2), Qubu{ki 3 (3). Iskqu~ewa: Borac 10, Qubu{ki 2 minute. BORAC: Mi{kovi}, Pehi}, Keki} 8 (1), \ogi}, Rajili} 3, Mari} 1 (1), Dr. Kne`evi} 10, De. Kne`evi}, Mili}evi}, Crni} 5, Ostoji} 1, Klinac 3, Babi}, Borjani}. Trener: Rade Un~anin. QUBU[KI: Bijeli}, Medak, Jel~i}, A. Prusina 1 (1), Risti} 1, Knezovi} 4, Tomi} 2, Rajkovi}, Boras 1, Dragi~evi}, Toli} 1, M. Prusina 2 (2), Nikoli}, Mistri} 4, Medak. Trener: Mate Nikoli}.

“Crveno-plavi“ deklasirali Izvi|a~ sa 40:24, revan{irav{i mu se tako za poraz u prvom dijelu sezone, ali i za neuspjehe u prethodna dva okr{aja u “Boriku“
PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

Mehmedalija Mulabdi} (Borac)

BAWA LUKA - Rukometa{i Borca nastavili su uspje{nu seriju ovog proqe}a, te su u 15. kolu Premijer lige BiH rutinski savladali Izvi|a~ sa 40:24. Iako ko na ~nih “plus 16” to na kraju ne pokazuje,

bila je to odli~na i kvalitetna rukometna predstava, naro~ito u prvom poluvremenu. Gosti su do{li da se na di gra va ju, igra lo se brzo, otvoreno, ali i atrakti vno, pa je 500 qudi u “Boriku“ moglo da u`iva. U nas tav k u su stva ri do {le na svo je mjes to.

KNE@OPOQKA LOKOMOTIVA

26 (12) Rezultati 31(16) BAWA LUKA: Borac - Izvi|a~ 40:24, TUZLA: Sloboda Kotor Varo{ 32:29, SARAJEVO: Bosna - Sloga 43:28, ZAVIDOVI]I: Krivaja Grada~ac 25:20, @IVINICE: Kowuh - Gora`de 29:23. Slobodna je bila Bosna Visoko.

“Crve no-pla vi“ su zai gra li agre si vni je u od bra ni, be ko vi gos ti ju su za us tavqeni odli~nim blokadama, pa je pre dnost pu le na Dra{ka Budi{e iz minuta u minut rasla. U 38. minutu bilo je 23:17, u 43. 26:18, a prvu dvocifrenu prednost doma}i su imali tri minuta kasnije (28:18).

Parovi
U 16. kolu se sastaju: QUBU[KI: Izvi|a~ - Bosna (S), DOBOJ: Sloga Kowuh, GORA@DE: Gora`de - Krivaja, GRADA^AC: Grada~ac - Sloboda, KOTOR VARO[: Kotor Varo{ Bosna (V). Slobodan je Borac.

DVORANA u Kozarskoj Dubici. Gledalaca: 150. Sudije: Dra`en Begi} (Mostar) i Ivor Hrsti} (^apqina). Sedmerci: Kne`opoqka 7 (6), Lokomotiva 3 (3). Iskqu~ewa: Kne`opoqka 12 , Lokomotiva 12. minuta. KNE@OPOQKA: Guji}, Trkuqa 6, Karan 5, Borojevi} 1, Bulatovi} 7 (4), Arseni}, Veji}, Pribi} 2, Mihaqevi}, Burazor 5 (2), Miji}. Trener: Miqa Trkuqa. LOKOMOTIVA: Hama~ki}, A. Selimi}, Turudi} 7 (2), Tasliyi}, Sli{kovi} 10 (2), Milijevi}, Hrwac, Baralija 1, Kalajyi} 12, [pago, Mari} 1, Obradovi}, Leri}. Trener: Mevlida Turudi}.

PORAZI Sloge i Kotor Varo{a
- Mislim da smo dobro odi gra li, na ro ~i to u dru gom po lu vre me nu. Ima li smo ozbiqan pristup, cijeli tim je dao do pri nos trijumfu, pa rezultat nije mogao izostati. Izvi|a~ se pokazao kao neugodan protivnik, rije~ je o talentova noj i dis ci pli no va noj ekipi, koja nije uspjela da prati na{ ritam u nastavku - rekao je golman Borca Mehmedalija Mulabdi}. Po pu lar ni Da do je izmamio i aplauze publike, po{to je u trenutku kada je pobjednik ve} bio odlu~en, pustio jednu loptu da gotovo iza |e van pros to ra od {est metera, a onda je uhvatio na samoj liniji ispred protivni~kog igra~a:

BORAC IZVI\A^

40 (18) 24 (15)

- Pa mo ra li smo ma lo da se na{alimo - dodao je Mulabdi}. S dru ge stra ne, Slo ga je do `i vje la o~e ki van po raz u Sarajevu (28:43). Doboj li je ni su pru `i le dos to jan otpor Bo sni, ve} na kon prvog po lu vre me na bilo je jasno da gosti nisu ka dri pri re di ti izne na |ewe, jer, re zul tat na kon tri de set mi nu ta igre gla sio je 21:11 u korist “studenata“. Poraz je do`ivio i Kotor Varo{ na gostovawu u Tuzli (29:32). ^eta Marinka Ju ri }a pru `i la je jak otpor Slobodi kojoj “gori pod nogama“, na poluvremenu je ima la egal (14:14), me|utim, poklekla je u fini{u.
Tabela
1. Bosna (S) 2. Borac 3. Kowuh 4. Grada~ac 5. Krivaja 6. Gora`de 7. Sloboda 8. Bosna (V) 9. Sloga 10. Izvi|a~ 15 14 1 0 553:390 43 15 12 0 3 477:381 36 15 11 0 4 433:351 33 15 10 0 5 440:410 30 15 8 2 5 444:422 26 15 6 1 8 428:441 19 15 6 1 8 406:423 19 15 6 1 8 409:451 19 15 5 1 9 459:462 16 15 5 0 10 445:506 15 4 1

“MIRA“ JEDINSTVO

27 (13) 21(9)

DVORANA: “Mladost“. Gledalaca: 500. Sudije: Mario Priorac (Qubu{ki) i Goran Su{i} (^apqina). Sedmerci: “Mira“ 3 (2), Jedinstvo 4 (1). Iskqu~ewa: “Mira“ 4, Jedinstvo 12 minuta. Crveni karton: Armina Omahi} (Jedinstvo). “MIRA“: E. Bri{evac, J. Bri{evac, Balti}, Iveti} 2, Do{enovi}, D. Kunovac, O. Kisil-Kunovac 2, Kuzmanovi} 11, Torbica 7, Karari} 1, Kesar, Bogdanovi} 3, Damjanovi} 1, Ge~ek. Trener: Zoran [trbac. JEDINSTVO: Demirovi}, Dubinovi}, Marijanovi}, Mustar~evi}, Ar. Omahi} 1, Ali} 3, Al. Omahi} 5, \uri} 12, Avdi}, Nuki}, Joki}. Trener: Zvjezdan Tomi}.

DVORANA: “Borik“. Gledalaca: 500. Sudije: Goran Ili}, Vedran Paleksi} (Doboj). Sedmerci: Borac 7 (5), Izvi|a~ 3 (3). Iskqu~ewa: Borac 10, Izvi|a~ 12 minuta. Crveni karton: Vladimir Vrawe{ (Borac) u 53. minutu. BORAC: Bla`evi} (8 odbrana), Mulabdi} (11 odbrana), [kori}, Gari} 8 (1), Rakocija 2, Pijetlovi} 7 (4), Baji} 1, Kulenovi} 4, Ili} 4, Miki} 2, Trkuqa, Un~anin 5, Vrawe{ 2, Kara~i} 5. Trener: Dra{ko Budi{a. IZVI\A^: Kvesi} (11, dva sedmerca), Peri}, Dominikovi} 6, Herceg, Bo{wak 1, Mati} 2, Muci}, Prskalo, Boras 3, Nui}, Xoli} 1, Tabak 2, Ili} 8 (3), Juri} 1. Trener: Sa{a Ku~ek.

11. Olimpik (-5)15 3 0 12 308:390 12. Kotor V. 15 0 1 14 440:615

Rezultati
U 15. kolu postignuti su sqede}i rezultati: BAWA LUKA: Borac - Qubu{ki 31:16, MOSTAR: Zriwski @eqezni~ar 24:23, @IVINICE: @ivinice - “Katarina“ 19:19, KOZARSKA DUBICA: Kne`opoqka - Lokomotiva 26:31, PRIJEDOR: “Mira“ - Jedinstvo 27:21, ILIXA: Ilixa - Gora`de 36:27.
1. Borac 2. Qubu{ki 4. Iliya 5. Zriwski 7. @ivinice 8. “Mira“ 9. Jedinstvo 11. Gora`de

Tabela
15 14 0 1 489:316 42 15 10 1 4 454:346 31 15 9 1 5 437:436 28 15 8 1 6 368:348 25 15 6 3 6 360:364 21 15 6 0 9 364:390 18 15 5 1 9 380:385 16 15 4 1 10 385:411 13 3

BOSNA SO SLOGA

43 (21) 28 (11)

SLOBODA KOTOR VARO[

32 (14) 29 (14)

3. @eqezni~ar 15 9 1 5 399:359 28

6. “Katarina“ 15 8 1 6 409:401 25

10. Lokomotiva15 5 2 8 374:469 14 12. Kne`opoqka15 1 0 14 343:537

DVORANA: “Ramiz Sal~in“ u Sarajevu. Gledalaca: 300. Sudije: Sa{a Sarajli} (Tuzla), Nermin [akovi} (Gra~anica). Sedmerci: Bosna 4 (3), Sloga 2 (2). Iskqu~ewa: Bosna 8. minuta, Sloga 6. minuta. BOSNA (S): Grahovac, [abanovi}, Me|i}, \urkovi} 4, Stevanovi}, Jonovski 3, Ja{ki} 4, Nadoveza 2, Ra|enovi}, Kapisoda 11 (2), Buqugija 6 (1), Goli} 5, Sir}o 2, Meli} 6. Trener: Vojislav Ra|a. SLOGA: Dejanovi}, Zeki}, Pavlovi}, Ne{kovi} 2, Jozi}, Ma|arevi} 4, Kali} 1, Maksimovi}, Stankovi} 5, Mawi} 3, Mi{anovi} 2, Lavrni} 6 (2), Mikovi} 5, Stanojevi}. Trener: Zoran Doki}. G. I.

DVORANA: “Mejdan“ u Tuzli. Gledalaca: 100. Sudije: Adnan Muhtarevi}, Jasenko Omerefendi} (@ivinica). Sedmerci: Sloboda Solana 4 (1), Kotor Varo{ 10 (7). Iskqu~ewa: Sloboda Solana 10, Kotor Varo{ 10 minuta. SLOBODA: Sejdinovi}, Jahi} 4, \ug 2, Vujadinovi}, Suhowi} 2, Ferhatbegovi}, Begagi} 10, Mutap~i}, Ov~ina 9, Muji}, Savkovi} 2, Sabqi}, Traki}, Jankovi} 3. Trener: Xevad Jahi}. KOTOR VARO[: Eski}, [elver 9, ]eli} 5, Skopqak, Tepi} 5, Petru{i}, Mili}, Miqevi} 2, Komqenovi}, Te{i} 4, Maksimovi} 4, Gati}, Trifkovi}, Juri} 1. Trener: Marinko Juri}. D. K.

GLAS SPORT ponedjeqak, 16. mart 2009. 13

Suzana ]ebi}, odbojka{ica reprezentacije Srbije

Svjetski kup u skija{kim skokovima

Slavqe Austrije

Mora}u prvo da se pozabavim kondicijom, jer ne treniram vi{e od mjesec dana. Najva`nije je da se potpuno opravim i zavr{im terapiju kako bih mogla da se vratim sportu, rekla ]ebi}eva
KO SJE RI] - Li be ro `enske odbojka{ke reprezen ta ci je Srbi je Su za na ]e bi}, izja vi la je da se osje}a dobro i da o~ekuje da }e za dvije nedjeqe po~eti po no vo da tre ni ra. Ona tre nu tno pri ma te ra pi ju zbog lajmske bolesti. - Bolest je u~inila da u je dnom tre nut ku po tpu no iz gu bim ose }aj u no ga ma. Upla{ila sam se, ali je to brzo pro {lo, sa da mi se vra }a ju re fle ksi. Mo ra }u prvo da se po za ba vim kon di ci jom, jer ne tre ni ram vi {e od me sec da na. Naj va `ni je je da se po tpu no opravim i zavr{im terapiju, kako bih mogla da se vratim spor tu - re kla je ]e bi}eva. Lajmska bolest, koja se javila kao posqedica ujeda zara`enog krpeqa, konstato va na joj je u fe bru aru u [paniji, gdje je u klubu Tenerife igrala prvu sezonu u inostranstvu.
FOTO: AGENCIJE

VIKERSUND - Reprezentacija Austrije trijumfovala je na ekipnom takmi~ewu za Svjetski kup u skija{kim skokovima u norve{kom Vikersundu, gdje je Martin Koh u prvoj seriji sru{io rekord velike skakaonice daqinom od 216,5 metara. Pored Koha, boje Austrijanaca su branili Volfgang Lojcl, Tomas Morgen{tern i Gregor [lirencauer, koji su na kraju osvojili ukupno 1.543,5 bodova. Velika borba vo|ena je za drugu poziciju, koju su zauzeli Finci sa 1.499 bodova, ispred doma}ina Norve`ana sa 1485 bodova. Najzaslu`niji za uspjeh Finaca bio je Hari Oli, po{to je skokom od 219 metara oborio samo sat vremena prije postavqen Kohov rekord skakaonice. Rezultati ekipnog takmi~ewa: 1. Austrija 1.543.5 bodova, 2. Finska 1.499,0 3. Norve{ka 1.485,0 4. Slovenija 1.396,9, 5. Wema~ka 1.389,5, 6. Japan 1.364,8, 7. Poqska 1.320,6, 8. Rusija 1.269,9, 9. ^e{ka 623,3 boda.

Usein Bolt zapo~eo sezonu

Sa lako}om 9,93
SPENI[ TAUN - Olimpijski {ampion i trostruki svjet ski re kor der Use in Bolt, is tr~ao je prvu trku ove go di ne na 100 me ta ra. Naravno, zauzeo je prvo mjesto sa vremenom 9,93 sekunde, na mitingu odr`anom u Speni{ Taunu na Jamajci. Pro{le godine je na istom takmi~ewu bio za deset stotinki sporiji. Bolt je usporio pri je ciqne li ni je, na smi je {io se i ~es ti tao svom trening partneru Danijelu Bejliju, koji je bio u stazi pored wega, jer su kroz

ciq pro{li zajedno. - On je moj kolega i mo`e da tr~i boqe, ali uvek posustane na kraju trke. Ovog puta se dr`ao uz mene i zato sam se smijao - rekao je Bolt. To je bila wegova prva trka poslije pobjede na mitingu Zlatne lige, u septembru pro{le godine u Briselu. Bolt je pos ta vio svjet ske re kor de i osvo jio zla tne olim pij ske me daqe na 100 (9,69 sekundi) i 200 (19,30) metara, a tako|e je pomogao Jamajci da trijumfuje u {tafeti 4h100.

SPORAZUMNO prekinut ugovor u [paniji
- Naj va `ni je da je bo lest na vreme dijagnozirana i da je izle ~i va. Pri mam an ti bi ot sku te ra pi ju, u`i vam pa`wu i po dr{ku po ro di ce i pri jateqa i na dobrom sam putu da se uskoro oporavim - naglasila je odbojka{ica reprezentacije Srbije. Do da la je da joj je `ao {to je prvu sezonu u inostranstvu morala da prekine zbog bolesti. - To kom do sa da{we ka ri je re de {a va lo mi se da igram povre|ena, prehla|ena, sa povi{enom temperaturom, ali sada sam zaista biSuzana ]ebi}

la nemo}na. Imala sam podr{ku u klubu, ali sam smatrala da je i za wih i za mene naj boqe da spo ra zu mno ras ki ne mo ugo vor i da se vratim ku}i, kako bi se {to pre opo ra vi la - na ve la je ]ebi}eva. Li be ro re pre zen ta ci je je istakla da joj je va`no da se oporavi na vrijeme za repre zen ta ti vne oba ve ze i izrazila je nadu da }e je selektor Zoran Terzi} uvrstiti u tim za pripreme, jer bi joj to zna~ajno pomoglo da se vrati u punu formu.

- Treninzi sa reprezentacijom su neprocewivi za napre dak igra ~a. Se le ktor Terzi} diktira jak tempo pr-

iprema, okru`ena sam odli~nim igra~ima, koji me motivi{u da pru`im svoj maksimum - kazala je ]ebi}eva.

Usein Bolt

USPJE[NA KARIJERA
Suzana ]ebi} debitovala je u reprezentaciji 2006. godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Krajem te godine na Svjetskom prvenstvu u Japanu, odbojka{ice tada{we SR Jugoslavije osvojile su bronzu, {to je bio veliki i neo~ekivan uspjeh, a ]ebi}eva je progla{ena za najboqeg libera. Godinu dana kasnije, potvrdile su da taj uspjeh nije bio slu~ajan i osvojile su srebro na Evropskom prvenstvu u Belgiji i Luksemburgu. Pro{le godine plasirale su se na Olimpijske igre u Pekingu, gdje su stigle do ~etvrtfinala.

Svjetsko prvenstvo u reliju

Leb bez premca
NIKOZIJA - Najboqi voza~ u istoriji relija Francuz Sebastijan Leb (Sitroen C4) slavio je na kiparskom reliju, tre}oj trci Svjetskog prvenstva. Leb je ostvario 50. pobjedu u karijeri. Peterostrukom uzastopnom svjetskom prvaku to je ujedno ~etvrta pobjeda na Kipru (2009, 2006, 2005. i 2004.). Drugi je bio Finac Miko Hirvonen (Ford fokus), koji je zaostao 27,2 sekunde. Tre}e mjesto pripalo je Norve`aninu Peteru Solbergu (Sitroen ksara), ~iji je zaostatak bio minut i 49,4 sekunde. Leb vodi u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva s maksimalnih 30 bodova, jer je pobijedio u sve tri ovosezonske trke (Irska, Norve{ka, Kipar). Rezultati: 1. Sebastijan Leb (FRA/Citroen C4) 4.50:34,7 2. Miko Hirvo nen (FIN/Ford fo kus) + 27,2, 3. Pe ter Sol berg (NOR/Sitroen ksara) 1:49,4, 4. Dani Sordo ([PA/Sitroen C4) 2:26,3, 5. Metju Vilson (VBR/Ford fokus) 6:41,0...

Boksova}u sa Tajsonom u "Areni"
BEOGRAD - Slavni Majk Tajson u Beogradu, i to ne turisti~ki, ve} s namjerom da ponovo u|e u ring. Izabrao je ba{ “Arenu“, tvrdi srpski
FOTO: AGENCIJE

Srpski bokser Nenad Stankovi}

bo kser Ne nad Stan ko vi}. Prema wegovim rije~ima, on }e se boriti sa Tajsonom za upra`wenu titulu u verziji Univerzalne bokserske orgaMajk Tajson

nizacije (UBO) u te{koj kategoriji.

ME^ za titulu u UBO verziji
- @eleo sam da ukrstim rukavice s Tajsonom iskqu~ivo na beogradskoj “Marakani“, ali to nije mogu}e jer po va`e}im pravilima moramo da boksamo u adekvatnoj dvorani. Zato smo se odlu~ili za “Arenu“, koja }e za ovu priliku pove}ati kapacitet postavqawem dodatnih sedi{ta u parteru. U svakom slu~aju, posetioci }e u`ivati jer spremamo zaista nevi|en spektakl. Ceremonija uru~ewa {ampionskog pojasa za pobednika me~a bi}e uprili~ena u kristalnoj dvorani hotela “Hajat“ - poru~io je Stankovi}.

Me~, koji }e biti odr`an krajem qeta, bi}e najskupqi ikada organizovan na Balkanu. Ina~e, Stankovi} je do borbe sa Tajsonom do{ao iako su to pri`eqkivali i Francuzi. - Apsolutno razumem Francuze, koji opravdano tra`e {ansu da se domognu laskavog {ampionskog pojasa. Kasno su reagovali po{to smo mi ve} zavr{ili sve neophodne do go vo re s na dle `nim in stancama i samo je preostalo da se preciziraju uslovi dolaska Majka Tajsona u Beograd. Zahvaquju}i promoterki Ivandera Holifilda, Yeki Smit iz Atlan te i wenoj agenciji “San{ajn boksing ink“, ovla{}enoj za pregovore sa stru~nim {tabom Majka Tajsona, sve ide po predvi|enom planu - dodao je Nenad Stankovi}.

Prvenstvo Srbije u vaterpolu

Derbi Partizanu
BEOGRAD - U srpskom vater po lu izne na |ewa ne ma. Derbi tre}eg kola prvenstva Srbije, izme|u Partizana i Vojvodine, o~ekivano, pripao je “crno-bijelima“. Vojvodina je ~asno izgubila finale Kupa Srbije od Partizana i za tu igru dobila je zaslu`ene aplauze. U prvom duelu u ligi, me|utim, neizvjesnosti nije bilo. Partizan je dobio 13:6, a razigrani su bili Filip Filipovi}, Stefan Mitrovi} i Marko Avra mo vi}. Fi li po vi} je bio ~etvorostruki strijelac, a Mitrovi} i Avramovi} su

dali po tri gola. U Vojvodini, boqi od ostalih bio je reprezentativac Boris Vapenski, dvostruki strijelac. Partizan ima maksimalan u~inak poslije tri kola uz gol razliku 46:10. Vojvodina je druga sa {est bodova, koliko imaju i Ni{ i Student. Rezultati tre}eg kola: Ni{ - Beo grad 9:6 (1:1, 4:2, 1:1, 3:2), TENT - Student 7:8 (2:3, 1:1, 2:2, 2:2), Partizan - Vojvodina 13:6 (3:1, 2:1, 6:2, 2:2). Plasman: Partizan 9, Vojvodina 6, Ni{ i Student po 3, Beograd i TENT bez bodova.

14 ponedjeqak, 16. mart 2009. GLAS SPORT

Pregled nedjeqe nedjeqa, 8. mart
Zavr{en je 31. osmomartovski turnir rukometa{ica na kojem su trijumfovale igra~ice bawolu~kog Borca. Ko{arka{ice Mladog Kraji{nika odbranile su naslov pobjednika Kupa BiH savladav{i ekipu sarajevskog @eqezni~ara sa 80:71.

U [ahovskom klubu Doboj misle na budu}nost drevne igre
FOTO: S. PUHALO

ponedjeqak, 9. mart
Srpski teniser Viktor Troicki ostvario je najboqi plasman u karijeri, na svjetskoj ATP listi. Ovog ponedjeqka, on je osvanuo na 41. poziciji.

utorak, 10. mart
U Bawoj Luci je odr`ana prezentacija 25. Univerzijade, koja }e se od 1. do 12. jula odr`ati u Beogradu. U srbijanskoj delegaciji su bili: predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac, te predsjednik Izvr{nog komiteta Univerzijade “Beograd 2009“ Neboj{a Ili} i ~lan ovog tijela Radmila Hrustanovi}. Obavqen je `rijeb za ATP turnir u Indijan Velsu. Fudbaleri ^elzija, Bajerna, Liverpula i Viqareala izborili su daqe takmi~ewe u Ligi {ampiona (~etvrtfinale).

Polaznici {kole {aha

Imamo dobre uslove za rad, velike prostorije, dovoqno {ahovskih tabli, literaturu i kandidate koji pokazuju `equ da u~e, istakao Sreten Jefti}
PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

srijeda, 11. mart
U daqe takmi~ewe (~etvrtfinale) Lige {ampiona plasirali su se: Man~ester junajted, Arsenal, Barselona i Porto.

~etvrtak, 12. mart
Odigrane su prve utakmice osmine finala Kupa UEFA. Gosti nisu ostvarili nijednu pobjedu.

petak, 13. mart
Srpski teniser Janko Tipsarevi} pora`en je u prvom kolu turnira u Indijan Velsu. Rukometa{ice Borca u derbi susret protiv Qubu{kog, iako nisu bile kompletne, Bawolu~anke su slavile ubjedqivu pobjedu - 31:16.

DOBOJ - Poslije gotovo ~e tvo ro go di{we pa uze, u [K Doboj po~ela je da radi [a hov ska {ko la ko ju po ha |a tri na es to ro osno vaca. Sa wima vje `ba 28-go di{wi Sreten Jefti}, koji je i sam svo je vre me no pro {ao put od “|a ka“ do majstorskog kandidata i sada {ahovskog u~iteqa. - Svi, osim ~etrnaestogodi{wih Aleksandre Mijovi} i Stefana Kova~evi}a,

su po ~e tni ci. To zna ~i da Jelena i Stefan rade treninge drugog stepena, a osta li kre }u od nu le i u~e osno ve dre vne igre na 64 poqa - rekao je Jefti}. Okupqaju se za sa da dva pu ta se dmi ~no i vri je dno ra de ka ko bi je dno ga da na pos ta li po zna ti {a his ti. Dobojska {kola je dugo vreme na bi la je dna od naj boqih ne samo u Republici Srpskoj, ne go i u ci je loj BiH i ne ma ra zlo ga da to opet ne bude. - Ima mo do bre uslo ve za

rad, velike prostorije, dovoqno {ahovskih tabli, lite ra tu ru i kan di da te ko ji pokazuju `equ da u~e. Po~eli smo i sa odi gra vawem prvih tur ni ra na ra dost svih polaznika, postignute su prve pobjede, do`ivqeni prvi po ra zi - is ta kao je Jefti}.

VE] odigrani prvi turniri
I dok ostali u~e {ahovsku azbu ku, Ale ksan dar i Ste fan ve} analiziraju pojedine partije i upoznaju se sa slabostima u otvarawu i zavr{nici. Uje dno, pri pre ma ju se za predstoje}a kadetska prvenstva Re pu bli ke Srpske uzrasta do 14 godina. Oboje su ranije imali uspjeha, ali su jedno vrijeme

subota, 14. mart
U Br~kom je po~eo finalni turnir Kupa BiH za odbojka{ice. Nastavqen je {ampionat Republike Srpske za rukometa{e. Srpska teniserka Ana Ivanovi} slavila je pobjedu u drugom kolu turnira u Indijan Velsu, dok je Jelena Jankovi} pora`ena.

OD OSAM DO 14 GODINA
[ahovsku {kolu poha|aju: Aleksandra Mijovi} (14), Stefan Kova~evi} (14), Bogdan Devi} (14), Dragana ]ati} (13), Mladen (13) i Milo{ Petrovi} (13), Jelena Stjepanovi} (12), Milo{ Mari} (12), Jovan Trifkanovi} (12) Sofija Livwak (9), Dragan Dedvi} (8), Miodrag Dragi}evi} (8) i Dejan Damjanovi} (8).

malo radili na {ahu i sada nastoje da se vrate u igru. - Bila sam {ampionka Republike Srpske 2005. godine i tre}a u BiH. Nastoja}u da poja~anim radom polako hvatam prikqu~ak sa najboqim i da se uskoro opet borim za medaqe - rekla je Jelena. Sli~no je i sa Stefanom, koji je 2007. godine u~estvovao na Evropskom kadetskom {ampionatu. - To pravo stekao sam kao {am pi on Srpske i BiH. Osvajao sam i dvije bronzane i jednu srebrnu medaqu na prven stvi ma Srpske. Objektivno, sada sam u zaostatku za najboqim, ali trudi}u se da se polako vra}am na stare staze uspjeha - optimista je Stefan, talentovani {a his ta i odli ~an u~enik, vukovac, koji poha|a prvi razred Gimnazije “Jovan Du~i}“ u Doboju.

Nakon smrti Milana Borovnice, {ahiste i pjesnika

Odlazak plemenitog ~ovjeka
BAWA LU KA - Odla zak Milana Borovnice (79) sa `ivotne scene je veliki gubitak za bawolu~ki, ali i {ah Republike Srpske. Poznati {ahista i pjesnik je ro|en 1930. godine u Beogradu. Du go go di na je bra nio boje nekada{weg [ahovskog klu ba “Ni ki ca Pa vli}“ i ostalih bawolu~kih klubova. Posjedovao je titulu po~asnog {ahovskog majstora (ti tu lu mu je do di je li la [ahovska unija BiH, 2004. godine), a uspje{an je bio i na kwi`evnom planu.

IMAO titulu po~asnog majstora
Dugo godina Borovnica je objavqivao svoje tekstove iz

oblas ti hu mo ra i sa ti re u brojnim ~asopisima. Autor je vi{e anegdota iz oblasti {ahovske igre. Neke pjesme su mu prevedene i na engleski jezik. Ra dni vi jek pro veo je u Bawoj Luci kao advokat, a bio je vedar, galantan i duhovit ~ovjek, veoma omiqena li ~nost me |u {a his ti ma, ali i me|u obi~nim qudima.

U pri sus tvu su gra |a na, Mi lan Bo ro vni ca je sa hrawen na Srpskom pravosla vnom grobqu “Sve ti Pan te li ja“ u Bawoj Lu ci. Opro{tajne govore odr`ali su kwi`evnik Vasilije Karan, u ime Udru`ewa pisaca Re pu bli ke Srpske i FI DE maj stor Ni ko la La ki}, u ime [ahovskog saveza grada Bawa Luka. S. B.

GLAS SPORT ponedjeqak, 16. mart 2009. 15
FOTO: AGENCIJE

Pojedina~no {ahovsko prvenstvo Evrope za seniore u Budvi

Partije
Najbek - Dautov Epingen 2009. 1. d4 f6 2. c4 c6 3. c3 d5 4. f3 a6 5. c5 f5 6. f4 bd7 7. e3 e6 8. d2 e7 9. e2 g6 10. b4 c8 11. a4 0-0 12. h4 h6 13. g4 a5 14. ba5 e5 15. de5 e8 16. g5 hg5 17. hg5 c5 18. g4 f5 19. f5 f5 20. h5 f6 21. gf6 h5 22. h5 gf6 23. e2 g7 24. g1 a5 25. h6 ce6 26. b3 fa8 27. d4 f7 28. g7 g7 29. h7 f8 30. e6 g8 31. gh1 1−0 Movsesjan - Brandenburg Epingen 2009. 1. e4 c5 2. f3 e6 3. c3 c6 4. d4 cd4 5. d4 c7 6. g3 a6 7. g2 f6 8. 0-0 c5 9. b3 e7 10. a4 d6 11. a5 d7 12. e3 b5 13. ab6 b6 14. d4 b8 15. c6 c6 16. e5 c7 17. g4 g6 18. ed6 d6 19. h6 e5 20. fe1 c4 21. e5 e5 22. f4 g8 23. e1 b2 24. d5 1−0 Sjugirov - Nikoli} Budva 2009. 1. e4 e5 2. f3 c6 3. b5 a6 4. a4 f6 5. 0-0 e7 6. e1 b5 7. b3 d6 8. c3 0-0 9. h3 e6 10. d4 b3 11. ab3 ed4 12. cd4 b4 13. c3 c5 14. g5 e8 15. d2 h6 16. h4 d7 17. e7 e7 18. h4 g6 19. f3 f8 20. h4 ae8 21. ad1 g7 22. h5 g5 23. e5 de5 24. dc5 a5 25. e4 f5 26. d6 f8 27. c6 b8 28. e5 1−0 Pa{ikjan - Ni`nik Budva 2009. 1. f3 d5 2. d4 f6 3. c4 dc4 4. e3 e6 5. c4 c5 6. 0-0 a6 7. dc5 d1 8. d1 c5 9. e2 bd7 10. bd2 b6 11. b3 e7 12. fd4 b7 13. f3 c8 14. d2 0-0 15. ac1 fd8 16. f2 f8 17. e4 c5 18. c5 c5 19. e3 e8 20. a3 d4 21. c5 bc5 22. d4 cd4 23. d4 c6 24. b4 f8 25. e5 e7 26. b5 ab5 27. b5 c2 28. e3 d5 29. d2 c3 30. d3 c5 31. a4 c7 0−1 Inarkijev - Ko`ul Budva 2009. 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cd4 4. d4 f6 5. c3 c6 6. g5 e6 7. d2 a6 8. 0-0-0 d7 9. f3 c7 10. b1 e7 11. e3 c8 12. g4 e5 13. h4 b5 14. d3 c4 15. c4 c4 16. ce2 e5 17. f5 f5 18. ef5 d5 19. g5 0-0 20. f6 gf6 21. g5 fd8 22. hg1 f8 23. g4 e4 24. g6 hg6 25. fg6 e3 26. g7 g8 27. c4 ed2 28. c8 c8 29. d2 c4 30. d4 f5 31. f5 f6 32. g2 1−0

Badur Jobava (Gruzija)

Poslije osmog kola na ~elu tabele sa po {est i po poena izdvojili su se Rus Ernesto Inarkijev i Gruzijac Badur Jobava. Od Srba najboqe plasiran Miodrag R. Savi}
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrspke.com

BUDVA - Na ~elu tabele poslije osmog kola na Desetom po je di na ~nom {ahov skom prvenstvu Evrope za seniore, koje se igra u Budvi, izdvojili su se Rus Ernesto Inarkijev i Gruzijac Badur Jobava.

Inar ki jev je sa vla dao Grka Joanisa Papajoanoua, dok je Jobava pobijedio Andreja Volokitina iz Ukrajine. Wih dvo ji cu po sli je osmog kola prati 12 {ahista, koji su osvojili po {est poena. Najboqe plasirani igra~ iz Srbije je Zvorni~anin Miodrag R. Savi}, koji je se nalazi u grupi igra~a od 15. do 44. mjesta sa po pet i po poena. On je u osmom kolu pobijedio Rusa Vladimira Potkina. Naredni rival bi}e mu Rus Aleksandar Rjazin~ev. Me |u igra ~i ma sa pet

osvojenih poena, koji dijele od 45. do 87. mjesta, nalazi se Borki Predojevi} (BiH) i ~etvorica igra~a iz Srbije: Ale ksan dar Ko va ~e vi}, Ivan Iva ni {e vi}, Bo jan Vu~kovi} i Danilo Milanovi}.

kolu remizirao sa Ma|arom Ferencom Berke{om. Kova~evi} je izgubio od Gadira Gu se ino va (Azer bejyan) i sada }e igrati sa [ve|aninom Ti ge rom Hi larp Per so nom. Iva ni {e vi} je

re mi zi rao sa Ser ge jom Grigorijantsom. U devetom kolu protivnik }e mu biti zemqak Da ni lo Mi la no vi}, koji je pobijedio Aleksan dra ^u di nov ski ja iz Rusije.

ALEKSANDAR Kova~evi} pora`en od Gadira Guseinova
Pre do je vi} je re mi zi rao sa Rusom Ildarom Kairu li nom, a ri val }e mu biti srpski {ahista Bojan Vu ~ko vi}, ko ji je u osmom

PLASMAN POSLIJE OSMOG KOLA
1-2 Ernesto Inarkijev (Rusija), Badur Jobava (Gruzija) po {est i po poena, 3-14. Georg Mejer (Wema~ka), Sanan Sjugirov (Rusija), Andrej Volokitin (Ukrajina), Evgenij Toma{evski (Rusija), Dmitri Bo~arov (Rusija), Ivan Sokolov (Holandija), Boris Gra~ev (Rusija), David Navara (^e{ka), Vladimir Malakov (Rusija), Gadir Guseinov (Azerbejxan), Rauf Mamedov (Azerbejxan), Tomi Nibak (Finska) po {est...

Pojedina~no {ahovsko prvenstvo Evrope za seniorke u Sankt Petersburgu

potom je remizirala sa Tatjanom [umjakinom (Rusija). U osmom kolu rivalka }e joj biti Nana Yagnidze (Gruzija). Druga srpska predstavnica Marija Manakova u {estom kolu je podijelila poen sa Ruskiwom Inom Ivakinovom, a zatim je savladala Svetlanu Bezgodovu (Rusija). Sada Manakova ima ~etiri poena i dijeli od 44. do 69. mjesta. Naredna protivnica bi}e joj Ukrajinka Svetlana ^eredni~enko.

Hoang Tang Trang

Rje{ewe:. 1. 1−0

d5 ed5 2. a7

SANKT PETERSBURG Poslije sedmog kola na Desetom pojedina~nom prvenstvu za seniorke, na ~elu tabele izdvojila se naturalizovana Ma|arica Hoang Tang Trang.

Ona je savladala do ove runde vode}u Lilit Mkrt~ijan iz Jermenije i vodi sa {est poena. Wu prati 12 igra~ica koje su do ovog kola sakupile po pet i po, a iza wih je devet

{ahistkiwa sa pet poena. U grupi seniorki sa ~etiri i po poena, nalazi se Srpkiwa An|elija Stojanovi}. Ona je u {es tom ko lu po bi je di la Ruskiwu Mariju Komjaginu, a

POBJEDA pa remi An|elije Stojanovi}
Plasman poslije sedmog ko la: 1. Ho ang Tang Trang (Ma|arska) {est poena, 2-13.

Monika So~ko (Poqska), Lilit Mkrt~ijan (Jermenija), Jekaterina Kovaqevskaja (Rusija), Salome Melija (Gruzija), Kristina-Adela Foj{or (Rumunija), Nino Kurcidze (Gruzija), Natalija Pogonina (Rusija), Iveta Rajli~ (Poqska), Tatjana [adrina (Rusija), Bajra Kovanova (Rusija), Anastasija Bodwaruk (Rusija), Tatjana Grabuzova (Rusija) po pet i po, 14-22. Jevgenija Ovod (Rusija), Maja Lominei{vili (Gruzija), Awa U{eni na (Ukra ji na), Ke te van Ara ha mi ja - Grant ([kot ska), Elizabet Pe~ (Wema~ka), Julija Demina (Rusija), Vera Neboq{ina (Rusija), Zoja Severjukina (Rusija), Joana Dvorakovska (Poqska) po pet...

Dijagram 33
Zahartsov - Graf Kapele le Grande 2009.

FOTO: AGENCIJE

Bijeli igra i dobija

Atleti~arke sve ~e{}e na naslovnim stranama modnih ~asopisa

Atletika ili popularno “kraqica sportova“ oduvijek je privla~ila veliku pa`wu gledalaca kao i medija. Nije bitno da li se radi o tr~awu, skakawu ili bacawu, atle ti ka ima svo je qepo ti ce zbog ko jih ovaj sport jo{ vi{e dobija na popularnosti.

Na stazi one obaraju svjetske rekorde, a van wega sve vi{e postaju meta fotografa, te postaju modeli koji {etaju modnim pistama. Qepotice poput Jelene Isinbajeve, Elison Stouk, Lerin Franko, Suzan Kalur ili Melani Adams, dospi je va ju na na slo vne strane ~asopisa ko ji svo ju pa`wu prvenstveno ne posve}uju sportu, ve} nekim drugim stvarima poput modnih trendova.

Elison Stouk

Melani Adams

Suzan Kalur

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful