SPECIFICAŢII TEHNICE pentru lucrări de înregistrarea sistematică în cadastru și cartea funciară a imobilelor în baza contractelor încheiate de unită țile

administrativ - teritoriale
Abrevieri și definiţii: Autoritatea contractantă este unitatea administrativ-teritorială (UAT), sau achizitor Operatorul economic este denumit Prestator Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este denumit OCPI Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie este denumit CNGCFT Documentele tehnice ale cadastrului sunt denumite documente tehnice Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general sunt denumite NTC Unitatea administrativ-teritorială este denumită UAT Registrul de Transcripţiuni Inscripţiuni (format analogic al registrului) este denumit RTI Aplicaţia pentru gestionarea bazei de date a Registrelor de Transcripţiuni şi Inscripţiuni este denumită aplicaţia RTI Fondul Naţional Geodezic este denumit FNG Aplicaţia de management pentru titlurile de proprietate care conţine informaţii textuale preluate din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietăţii este denumită DDAPT Plan Urbanistic General este denumit PUG Baza de date este denumită BD Titlul de proprietate emis în baza legilor proprietăţii este denumit TP Cartea funciară este denumită CF Documentaţia cadastrală întocmită pentru un singur imobil, cu atribuirea unui singur număr cadastral, conform Legii nr. 7/1996, republicată, este denumită PAD Hotărârea Guvernului este denumită HG Numărul topografic este denumit Nr. top Număr cadastral este denumit Nr. cad Codul numeric personal este denumit CNP Cod unic de înregistrare pentru persoanele juridice este denumit CUI Buletin de Identitate este denumit BI Cartea de Identitate este denumită CI Unitatea individuală din construcţiile condominiu este denumită UI Identificatorul atribuit imobilului de către Prestator în cadrul lucrărilor de cadastru este denumit ID. ID-ul este un număr natural unic, alocat de la 1 la n la nivel de UAT, reprezintă identificatorul sub care se va regăsi imobilul pe tot parcursul realizării lucrării de cadastru cgxml: Structura XML definită de ANCPI pentru reprezentarea datelor tehnice şi juridice (textuale şi grafice) aferente imobilelor, utilizată în cadastru (formatul cgxml este similar formatului cpxml utilizat în cadastrul sporadic) Raportul preliminar este denumit RP

-

1

1.
1.1

DATE GENERALE
Definirea cadastrului

Cadastrul reprezintă: - identificarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale, măsurarea şi reprezentarea acestora pe planuri cadastrale şi stocarea datelor pe suporturi informatice; - identificarea şi înregistrarea tuturor deţinătorilor de imobile şi a UI din construcţiile condominiu, în vederea înscrierii în cartea funciară. Cadastrul se finalizează cu înscrierea în cartea funciară. Planurile cadastrale se realizează în Sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, denumit şi Stereo 70. În cursul lucrărilor de cadastru se vor prelua informaţii de ordin juridic care au în vedere identificarea deţinătorilor tuturor imobilelor şi înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate, a altor drepturi reale şi a posesiei, în baza actelor translative, constitutive sau declarative de drepturi, precum şi în temeiul înscrisurilor care atestă exercitarea posesiei. De asemenea se vor înscrie şi alte acte şi fapte juridice care au legătură cu imobilul. Prin deţinător de imobil, în sensul art. 3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, se înţelege titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi reale asupra acestora sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor ori detentor precar. Realizarea cadastrului priveşte toţi deţinătorii de imobile dintr-o unitate administrativteritorială. Acest fapt presupune participarea lor efectivă la acest proces, prin implicare în cadrul activităţilor care se desfăşoară în teren şi în etapa de publicare a rezultatelor. Astfel, cetăţenii trebuie să colaboreze cu echipele care culeg datele din teren, prin furnizarea informaţiilor privitoare la identificarea imobilelor pe care le deţin, arătarea limitelor acestora, prezentarea actelor juridice care le atestă drepturile asupra imobilelor. În etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deţinătorii imobilelor să consulte, să analizeze documentele publicate şi să se pronunţe asupra veridicităţii informaţiilor prezentate. 1.2 Principalele etape ale cadastrului

Etapele principale ale lucrărilor de cadastru sunt: - Organizarea şi desfăşurarea campaniei publicitare; - Realizarea lucrărilor premergătoare cadastrului; - Derularea lucrărilor de specialitate; - Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului; - Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului; - Primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare; - Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului; - Deschiderea cărţilor funciare;
2

-

Încheierea lucrărilor tehnice de cadastru.

1.3 Obiectivul proiectului Obiectivul proiectului este realizarea lucrărilor de cadastru și înscrierea imobilelor în cartea funciară în UAT……. prezentat în anexa nr.1 - Date generale. Identificarea imobilelor şi a deţinătorilor se va realiza prin prelucrarea datelor preluate de la OCPI în baza protocolului de colaborare între Agen ția Na țională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitatea administrativ-teritorială, primării, alte instituţii şi integrarea acestora cu datele obţinute în urma realizării lucrărilor de teren. Principalele documente tehnice ale cadastrului sunt: - registrul cadastral al imobilelor (anexa nr.2) - indexul alfabetic al deţinătorilor (anexa nr.3) - planul cadastral (anexa nr.7)

2. ETAPELE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR
2.1 Campania publicitară

Obiectivul principal al campaniei publicitare este informarea publicului despre beneficiile realizării cadastrului. Componenta de informare publică locală este responsabilitatea Prestatorului. Verificare modului de desfășurare a campaniei publicitare va fi realizată de reprezentanți ai UAT-lui. Prestatorul va realiza: a) analiza situaţiei la nivelul UAT în ceea ce priveşte particularităţile locale din punctul de vedere al nevoilor de informare b) implementarea campaniei de informare publică locală Campania de informare publică locală se va desfăşura în două etape. Prima etapă se va derula în perioada desfăşurării lucrărilor de specialitate şi a doua etapă în perioada de pregătire a publicării documentelor tehnice şi în cea de publicare a acestora. Prestatorul are următoarele responsabilităţi: - organizează şi coordonează campania de informare la nivel local; - tipăreşte şi distribuie materialele informaţionale (pliante, postere). Prestatorul are obligaţia de a distribui pliantele şi de a afişa posterele în locuri vizibile (primărie, cămin cultural, biserică, şcoală, dispensar, poştă, etc.) în termen de două săptămâni de la începerea lucrărilor de specialitate. organizează puncte de informare, în funcţie de mărimea UAT- ului, unde cetăţenii pot solicita explicaţii suplimentare. Punctele de informare vor funcţiona în
3

perioada derulării lucrărilor de specialitate şi în cele de pregătire a publicării şi respectiv de publicare a documentelor tehnice. 2.2 Lucrări preliminare

2.2.1 Echipa de lucru a Prestatorului Prestatorul va stabili componenţa şi numărul echipelor de teren, în oferta tehnică, în funcţie de complexitatea lucrării şi numărul de imobile, pentru finalizarea lucrărilor în termenul stabilit în graficul de livrare prevăzut în contract. Aceste date vor fi prezentate şi în Raportul Preliminar. O persoana cu studii juridice precum și una cu studii tehnice de specialitate, angaja ți ai Prestatorului, vor asigura asistenţă de specialitate echipelor de lucru în teren. Acestea vor consilia echipele asupra modului în care se realizează colectarea actelor şi vor asigura soluţionarea problemelor de ordin juridic și tehnic. 2.2.2 Studiul datelor analogice şi digitale preluate de la OCPI În cadrul acestei operaţii Prestatorul va analiza datele analogice şi digitale preluate de la OCPI pe baza protocolului de colaborare încheiat între ANCPI și UAT: - ortofotoplanul corespunzător unității administrativ – teritoriale; - documentaţiile de amplasament şi delimitare a imobilului; - planurile cadastrale/topografice; - planurile parcelare, avizate de comisia locală, existente în arhiva oficiului teritorial; - date referitoare la reţeaua naţională geodezică (planimetrie, altimetrie); - baza de date a titlurilor de proprietate; - documentaţiile executate conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare, şi avizate tehnic; - planul urbanistic general, planul urbanistic zonal, avizate de oficiul teritorial; - baza de date a registrelor de transcripţiuni-inscripţiuni; - copii ale cărţilor funciare; - limitele unității administrativ – teritoriale şi ale intravilanelor componente; - alte documentaţii (hărţi de carte funciară, cadastru imobiliar-edilitar, sisteme informaționale specifice, etc.), în măsura în care sunt necesare realizării proiectului. Datele se pun la dispoziție în mod etapizat, pe sectoare cadastrale, pe măsura recepției acestora. În vederea preluării datelor cu caracter personal, Prestatorul va face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. Salariații prestatorului care intră în contact cu datele furnizate de OCPI vor semna angajamente de confidențialitate conform anexei nr. 14. Analiza acestor documente se va prezenta în cadrul Raportului Preliminar.

4

2. recunoaşterea terenului. Programul va fi detaliat în termeni de resurse umane şi tehnice implicate în diverse etape de producţie. un eşantion format din 20 de fişiere cgxml. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.identificarea zonelor în care sunt necesare ridicări topografice. planul principalelor activităţi. 8. detalierea din punct de vedere tehnic a fiecărei operaţiuni.3 Recunoaşterea terenului În cadrul acestei operaţiuni Prestatorul va efectua: . cu modificările și completările ulterioare. volumul de lucrări pe etape şi tipuri de operaţiuni. sistemul de asigurare a calităţii. Prestatorul va include în mod obligatoriu următoarele: 1. persoane responsabile pentru fiecare flux de producţie. estimarea volumului de măsurători şi precizarea modului de realizare a acestora. ordinea şi termenele de îndeplinire a obiectivelor propuse. 5.identificarea formelor de relief. Planul principalelor activităţi va fi realizat conform modelului de mai jos: Judeţ UAT Data începerii lucrărilor Data finalizării lucrărilor Nr. cu acordul OCPI. programul lucrărilor care prezintă metodele generale.2. în conformitate cu prevederile Legii nr. 7. .recunoaşterea punctelor din reţeaua geodezică precum și menționarea stării acestora. descrierea soluţiei tehnice. 2. . alocarea resurselor umane şi tehnice. 10.4 Realizarea raportului preliminar Raportul Preliminar este documentaţia în care Prestatorul prezintă soluţiile tehnice. 2. total de zile calendaristice alocate 5 . În Raportul preliminar. planul cu măsurile tehnice privind asigurarea protecției datelor personale. 6. organizarea. stabilirea termenelor de îndeplinire a obictivelor propuse şi orice alte informaţii relevante pentru evaluarea soluţiei tehnice propuse.proiectarea sectoarelor cadastrale la nivelul UAT. 3. evaluarea datelor primite de la OCPI. 9.2. anterior începerii lucrărilor la teren. evaluarea riscurilor. Raportul preliminar final va fi comunicat OCPI de către UAT. raportul de analiză privind condiţiile de derulare a campaniei de informare locală şi planul de acţiune aferent. 4.

crt.000.Nr. 1:5000 sau 1:10. . . ortofotoplanul. etc. . planurile topografice/cadastrale scara 1:2000.limitele şi numerotarea sectoarelor cadastrale.numerotarea sectoarelor cadastrale.ortofotoplanul.000.8 şi a regulilor din anexa nr. persoane alocate Nr. Prestatorul va realiza: .limitele intravilanelor componente. Proiectarea sectoarelor cadastrale se va realiza cu acordul OCPI. ape.) care nu suferă modificări curente şi conţine mai multe imobile alăturate. delimitată prin detalii liniare (căi de comunicaţii. Imobilele pentru care vor fi generate fişierele cgxml vor forma o zonă compactă. Proiectarea sectoarelor cadastrale va fi efectuată în cadrul „Planului cu propunerea sectoarelor cadastrale” la nivelul UAT. Sectorul cadastral reprezintă o diviziune tehnică cadastrală a unităţii teritorialadministrative. . tipărit la scara 1:10.000 şi va conţine : . diguri. 6 . Limitele ce definesc sectoarele cadastrale nu vor intersecta limite de imobile. Elementele de infrastructură care definesc sectoarele cadastrale vor fi grupate în sectorul cadastral “0”. Denumire activitate Locul desfăşurării Nr. Eventualele corecţii ale limitei UAT se vor realiza numai cu aprobarea OCPI. zile calendaristice Perioadă calendaristică 1 2 3 4 5 6 7 8 Realizare campanie publicitară Colectare şi integrare date Realizare măsurători topografice Colectare acte şi completare fişe de interviu la teren Integrare date din teren şi generare fişiere cgxml Realizare documente tehnice Publicare documente tehnice şi soluţionare cereri de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului Actualizare documente tehnice Fişierele cgxml din eşantion vor fi realizate cu respectarea formatului prezentat în anexa nr.stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale. La stabilirea sectoarelor cadastrale Prestatorul va utiliza: limitele UAT puse la dispoziţie de OCPI. Determinarea sectoarelor cadastrale se realizează cu scopul de a facilita localizarea imobilelor pe planul cadastral şi de a gestiona cât mai eficient informaţiile grafice.limitele UAT. etc. planul cadastral de ansamblu scara 1:10.9.

Determinarea limitelor tarlalelor/cvartalelor se va face atât în intravilan cât şi în extravilan prin măsurători topografice. echipele Prestatorului vor avea. . Prestatorul va realiza un fişier de tip .fişa de interviu pre-completată. limitele sectoarelor cadastrale propuse în cadrul Raportului Preliminar vor fi modificate corespunzător.dxf conţinând limitele tarlalelor şi cvartalelor sub formă de poligoane.3 Derularea lucrărilor de specialitate 2.2. 2. Modelul fişei de interviu se regăseşte în anexa nr.2 Pregătirea fişelor de interviu Prestatorul va integra şi corela informaţiile provenite din toate sursele de date de care dispune în fișele de interviu preliminare. Prestatorul va genera o fişă de interviu pentru fiecare imobil şi pentru fiecare unitate individuală componentă a unei construcţii condominiu.3. In etapa de realizare a interviurilor la teren. . Precizia care urmează a fi asigurată este corespunzătoare preciziei grafice a scării planului. . 7 .4.2 mm. La realizarea interviului în teren. Pentru asigurarea unei precizii uniforme la nivelul întregului plan cadastral. anterior executării lucrărilor la teren. prin măsurători topografice efectuate în punctele caracteristice ale tarlalei/cvartalului (cel puţin 4 puncte caracteristice pentru fiecare tarla/cvartal). elementele digitizate se vor constrânge/verifica.alte planuri. Noile limite vor fi integrate în planul cadastral de ansamblu.ortofotoplanul sau planul cadastral/topografic scara 1:2000 (sau scări mai mari) pentru zona de intravilan. luând în considerare o eroare grafică de 0. Fiecare poligon va avea ca atribut numărul tarlalei sau cvartalului.3. Prestatorul va genera fişele de interviu în baza cărora se vor realiza interviurile la teren.1 Determinarea sectoarelor cadastrale Ca urmare a desfăşurării lucrărilor de cadastru la teren şi a identificării limitelor imobilelor. 2.shp și . fişele de interviu vor fi completate/actualizate şi semnate.3 Determinarea limitelor tarlalelor şi cvartalelor Limitele cvartalelor şi tarlalelor vor coincide cu limitele care definesc imobile.3.planul cu reprezentarea sectoarelor cadastrale şi tarlalelor în vederea unei identificări primare a imobilelor în extravilan. pe lângă dotarea tehnică necesară şi următoarele documente: .

străzi. iar limitele imobilelor vor fi determinate prin vectorizarea planului şi introduse în planul cadastral. diguri. . etc) constituie imobile şi se înregistrează în cadastru ca atare. • pentru intravilan Imobilul împrejmuit este acel imobil ale cărui limite sunt materializate prin elemente stabile în timp (ex: garduri). drumurilor comunale şi uliţelor se stabileşte între limitele imobilelor. . în cadrul înregistrării sporadice. În cazul în care. înaintea de finalizarea planului cadastral. În cazul în care se constată diferenţe între datele din PAD şi situaţia existentă la teren.3. în zonele în care există planuri cadastrale/topografice sau ortofotoplan la scara 1:2000 (sau scări mai mari). • pentru extravilan Pentru zonele unde există planuri parcelare: . limitele imobilelor se vor prelua şi integra în planul cadastral. clar identificabile. punctele caracteristice se determină prin măsurători topografice expeditive.2. Limitele imobilelor împrejmuite vor fi determinate: .în format vector. suprafaţa fiecărei parcele va fi diminuată direct proporţional cu 8 . ape. . Schiţele măsurătorilor topografice expeditive reprezintă părţi componente ale fişei de interviu (partea de schiţă a imobilului). Planurile vor fi integrate în planul cadastral numai dacă sunt avizate de Comisia locală de aplicare a legilor proprietăţii și aprobate prin hotărâre a Comisiei județene de aplicare a legilor proprietăţii.prin vectorizarea planurilor cu verificarea şi actualizarea acestora la teren. în cazul în care reflectă situaţia din acte şi din teren.realizat în sistem de coordonate local sau alte sisteme de coordonate se va realiza o poziţionare a planului parcelar în Sistemul Stereografic 1970. Prestatorul împreună cu OCPI vor analiza și vor propune soluția tehnică. vor fi preluate în planul cadastral. acestea vor fi întocmite de Prestator. În situaţia în care nu există planuri parcelare sau sunt incorecte.prin măsurători topografice în celelalte situaţii. În cazul imobilelor neîmprejmuite limitele se preiau din planuri parcelare. acestea vor fi georeferenţiate. Detaliile liniare (drumuri. în cazul în care reflectă situaţia din acte şi teren.realizat în Sistem Stereografic 1970.în format raster. uliţe. În cazul construcţiilor. Limitele imobilelor pentru care a fost recep ționat PAD.4 Determinarea limitelor imobilelor Preciziile care trebuie asigurate sunt cele corespunzătoare planului scara 1:5000 pentru extravilan şi planului scara 1:2000 pentru intravilan. în urma poziţionării se constată că proiectul parcelar reflectă situaţia din acte şi teren. . Dacă: . limitele imobilelor vor fi integrate în planul cadastral.suprafaţa întregii tarlale este mai mică decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor din toate titlurile de proprietate pentru toate parcelele din tarlaua respectivă. Lăţimea străzilor. căi ferate.

a) Întocmirea/actualizarea fişelor de interviu În etapa de întocmire/actualizare a fişelor de interviu. cu modificările și completările ulterioare. suprafaţa întregii tarlale este mai mare decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor din toate titlurile de proprietate pentru toate parcelele din tarlaua respectivă.ancpi. Prestatorul împreună cu reprezentantul primăriei. Prestatorul confruntă datele precompletate. Identificarea deținătorilor Imobilul cu deținător identificat este acel imobil pentru care: a) dreptul de proprietate este dovedit cu acte juridice legale. astfel încât să se realizeze o închidere exactă a suprafeţelor în toată tarlaua. în cazul efectuării măsurătorilor utilizând tehnologia GNSS. actualizează fişele şi creează fişe noi acolo unde este cazul. Se vor face convocări ale deţinătorilor. în care se va menţiona data la care s-a efectuat afişarea. Prestatorul va vizita fiecare imobil în parte şi va întocmi fişa de interviu. surplusul de teren va fi trecut ca rezervă a comisiei locale de fond funciar. iar poziţia suprafeţei rezervă va fi stabilită de către comisie. de completare a Ordinului Directorului General nr.- suprafaţa ei. 7/1996. Lucrările se vor executa în conformitate cu Normele tehnice privind introducerea cadastrului general şi a prevederilor Deciziei nr.3. 9 . republicată. va fi adus la cunoştinţa cetăţenilor de către primărie. calendar care să asigure participarea unui număr cât mai mare de deţinători la interviuri. Programarea perioadei de interviuri va fi anunţată din timp deţinătorilor de imobile. grupaţi pe tarlale. în conformitate cu programarea stabilită.ro. Prestatorul are obligația de a realiza corespondența între amplasamentul imobilului și actele juridice puse la dispoziția sa. Activitățile care trebuie realizate pentru identificarea deținătorului sunt: 1. Pentru imobilele situate în extravilan.5 Întocmirea/actualizarea fişelor de interviu şi colectarea actelor Pentru imobilele situate în intravilan. prin afişare în locuri vizibile astfel încât să se asigure condiţiile pentru prezentarea persoanelor la convocare. analiza tuturor datelor analogice și digitale. Calendarul întocmit de către Prestator. cu informaţiile din teren.1/2008 a Directorului Direcţiei de Geodezie şi Cartografie. Imobilele aflate în litigiu înregistrat pe rolul instan ței de judecată. Prestatorul va completa livrările intermediare „Documentele tehnice ale cadastrului – spre publicare” cu: “Descrierea lucrărilor tehnice” care va conţine prezentarea lucrărilor de teren şi de birou efectuate.634/2006. În cazul efectuării de măsurători topografice. 2. vor fi evidenţiate cu o culoare distinctă în planul cadastral. Se va avea în vedere stabilirea unui calendar flexibil pentru cazurile deosebite. Reglementările tehnice în vigoare se găsesc pe site-ul www. va stabili un calendar al convocării pentru realizarea interviurilor la teren. sau b) posesia este stabilită conform prevederilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. La momentul afişării calendarului se va întocmi un proces verbal constatator între Prestator şi reprezentantul primăriei.

după realizarea acestor pași nu poate fi identificat un deținător al imobilului. În situaţia în care deţinătorul nu se prezintă la convocare sau nu este găsit la adresa imobilului. c) verificarea datelor privitoare la deținători. Electrica S. se va menţiona: Proprietar neidentificat. etc. integrarea datelor și generarea Fișelor de Interviu. se va completa “ Proprietar neidentificat”.A. În fișierul cgxml corespunzător imobilului vor fi completate câmpurile asociate geometriei imobilului și câmpurile corespunzătoare păr ții I a căr ții funciare iar în câmpul corespunzător numelui din partea a II . câmpurile corespunzătoare părților I. 4. II și III ale cărții funciare. b) verificarea evidențelor primăriei: datele din Registrul Agricol. Lucrările tehnice se vor finaliza cu înregistrarea deținătorilor neidentificați din teritoriul respectiv. În fișierul cgxml al imobilului. Lucrările tehnice se vor finaliza cu înregistrarea proprietarilor sau posesorilor din teritoriul respectiv. Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA.Nume/Denumire”. Identificarea deținătorului va determina actualizarea fișei de interviu cu datele privitoare la imobil și la deținător sau stabilirea faptului că proprietarul/posesorul nu poate fi identificat iar fișa de interviu va fi actualizată cu datele privitoare la imobil. 3. dispozițiile primarului emise conform Legii nr. următoarele: a) intervievarea vecinilor. Pentru imobilele ai căror proprietari sau posesori nu pot fi identificaţi. Administrația Națională “Apele Române”. întocmirea/actualizarea fișelor de interviu și stabilirea legăturii între imobil și proprietar/posesor. la alte instituții: Instituția Prefectului. În cazul în care. În acest caz. fişa de interviu va fi semnată şi de către reprezentantul primăriei. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România. identificarea proprietarilor/posesorilor și colectarea actelor juridice. iar situaţia juridică va fi preluată din actele juridice existente.. în concordanță cu prevederile actelor juridice.2. la punctul 2. Registrul Fiscal. în fişa de interviu la rubrica „semnătura deţinătorului” se va menţiona textul „nu s-a prezentat la convocare”. 5. În cazul în care deținătorul imobilului este identificat. informațiile privind deținătorii cu rezidență în străinătate și orice alte date care ar putea oferi informații despre deținători. 10 . vor fi completate câmpurile asociate geometriei imobilului și de asemenea. identificarea imobilelor la teren și determinarea limitelor acestora. 10/2001. în rubrica “Titularul Dreptului . inventarul domeniului public. Datele de ordin tehnic ale imobilului vor fi cele constatate în teren. vor fi completate toate câmpurile corespunzătoare părților 1. se vor realiza în plus.a căr ții funciare. 2 și 3 ale Fișei de Interviu. în Fişa de interviu. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica.

... În acest sens se va ţine un registru cu legalizările efectuate. data.. sau atestă alte acte.. interdicţii..Fişele de interviu vor fi semnate de operatorul Prestatorului şi de către deţinătorii imobilelor... republicată. dosar. Se va întocmi o singură fişă de interviu pentru punctele a) şi b) şi câte o fişă de interviu pentru fiecare UI de la punctul c).. în condițiile art. Situaţia construcţiilor condominiu În cazul construcţiilor de tip condominiu se generează un singur fişier cgxml care include date despre: a) terenul pe care se află construcţiile. c) unităţile individuale componente ale condominiului. Refuzul semnării de către deţinători va fi consemnat de către reprezentantul Prestatorului pe fişa de interviu.... se vor prelua în copie toate actele juridice doveditoare. în fişele de interviu ale imobilelor implicate se va consemna la rubrica „Notări. legalizarea copiilor actelor juridice se poate realiza și de către secretarul consiliului local sau operatorul economic.. după caz).. având rubricile: nr. Identificarea construcţiilor Construcţiile identificate pe teren vor fi consemnate în fişa de interviu.. etc. La nivelul fiecărui UAT... în vederea analizării şi interpretării actelor juridice colectate... Limitele acestora se stabilesc prin măsurători expeditive. următoarea menţiune: „în litigiu cu imobilul ID . ca reprezentant al Prestatorului. conform art... nr.. clasificate după destinaţiile stabilite în conformitate cu prevederile legale.. Dacă s-au efectuat transmisiuni succesive ale drepturilor reale. 7/1996.”. fapte ori raporturi juridice privitoare la imobile.. La rubrica „semnătura deţinătorului” se va menţiona „refuză să semneze”.. ori lipsa acestora.... dacă aceste acte nu sunt menţionate în fişa de interviu pre-completată. Fişele de interviu vor avea pe fiecare pagină ştampila Prestatorului şi semnătura operatorului.. nume şi 11 . care conţin modificări ale configuraţiei imobilelor.. 55 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. Prestatorul va implica în această activitate o persoană cu studii juridice (sau mai multe... Stabilirea categoriei de folosinţă Categoria de folosinţă a parcelelor va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale. înregistrare. procese.... cu modificările ulterioare...... Litigii În cazul în care imobilele fac obiectul unor procese înregistrate pe rolul instanţelor.. 36/1995.. republicată.. b) construcţiile condominiu şi individuale.. iar fişa va fi semnată şi de reprezentantul primăriei.. instanţa. Pentru fiecare construcţie vor fi menţionate actele de dobândire. obiect. 12 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.. Se vor înregistra construcţiile permanente..” b) Colectarea actelor Prestatorul va colecta copii ale actelor juridice care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale.

etc. .alte acte relevante pentru stabilirea situaţiei juridice a imobilului. iar la momentul interviului sunt identificaţi o parte din deţinători. dar există posesor. înscrierea posesiei asupra imobilelor se face în baza documentelor prevăzute de art.. Persoanele care nu pot prezenta actele de identitate (pierdute. În cazul în care un imobil este deţinut în indiviziune. vor fi îndrumate spre obţinerea acestora. În aceste cazuri se va proceda la identificarea cadastrală a imobilului şi determinarea elementelor tehnice. Aceste copii vor fi folosite exclusiv în cadrul lucrării de cadastru. evidenţele primăriei (registrul agricol. în baza actelor juridice doveditoare. în lipsa actelor de proprietate. 5.copii legalizate ale actelor juridice doveditoare ale calităţii de deţinător. Fiecare imobil va avea asociat astfel un fişier care va fi denumit ID. La fişele de interviu se vor anexa. observaţii. care pot fi: • copii legalizate de notarii publici sau instanțe judecătorești. date despre acte (tipul. Prestatorul va scana fişa de interviu. aceştia vor furniza datele de identificare a celorlalţi codeţinători şi cotele deţinute de aceştia. numărul şi data actului). 111 din Legea nr. În cazul moştenirilor nedezbătute Prestatorul va completa fişa de interviu pe numele defunctului. 36/1995. Legalizarea se va realiza prin aplicarea unei ştampile pe copia actului juridic. . . . 7/1996. domiciliu. În cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativteritoriale. 7/1996.12 din Legea nr. unde ID reprezintă identificatorul imobilului atribuit de Prestator în cadrul lucrării de cadastru (unic la nivelul UAT). iar datele de identificare ale deţinătorului şi situaţia juridică a imobilului vor fi preluate din actele juridice. dovada drepturilor va fi făcută cu extrasele de pe inventarul centralizat al bunurilor respective. adresă imobil. actele referitoare la imobile şi deţinători preluate şi va crea un fişier pdf multipage.copie legalizată. • copii legalizate de secretarul consiliului local sau operatorul economic în conformitate cu art. distruse). 12 . Modelul declarației autentice sau al declaraţie cu legalizarea semnăturii făcută de către secretarul consiliului local acolo unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici. este prevăzută în anexa nr. a notarilor publici şi a activităţii notariale.acte de stare civilă .pdf. după caz: . În cadrul campaniei publicitare locale Prestatorul va informa deţinătorii de terenuri despre posibilitatea legalizării copiilor actelor juridice în mod gratuit. registrul fiscal) sau prin verificări efectuate cu ajutorul primăriei în evidenţele Serviciului comunitar pentru evidenţa persoanelor. certificate pentru conformitate. c) Atestarea posesiei În cazul în care proprietarul nu este identificat. 11 1 din Legea nr.prenume deţinător.acte de identitate (copie simplă).înscrisuri doveditoare ale posesiei. conform art.

exemplare* Format hârtie Format digital Doc şi pdf Raportul preliminar da. va fi predată în formatele. ordonate crescător după ID imobil. .Cadastru UAT.. Livrarea nr. unde: ID – identificator imobil Cn – litera „C” urmată de numărul de ordine al construcţiei condominiu Um – litera „U” urmată de numărul de ordine al UI din cadrul construcţiei condominiu Fişele de interviu în format analogic şi toate documentele anexate vor fi predate pe sector/UAT. . denumirea fişierelor .pdf.pdf asociate va fi de forma: ID-Cn-Um.Livrarea nr. Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului 1.. în numărul de exemplare şi cu respectarea celor menţionate în tabelul de mai jos: TABEL LIVRABILE Raportul Preliminar Nr..În cazul UI. în dosare care conţin aproximativ 100 de file. Pe eticheta suportului se va menţiona în mod obligatoriu: . Pe fiecare dosar se va menţiona numele UAT şi intervalul ID conţinut. .. Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI Toate fişierele rezultate în urma lucrărilor de cadastru se vor livra în două copii.6 2.. iar fişierele cgxml în format digital. 1 ex. 1 Livrabilul Format/ nr. Livrări – “Documentele tehnice ale cadastrului – spre publicare” 13 .1 va fi predată pe DVD iar livrările „Documentele tehnice ale cadastrului – spre publicare” si „Documentele tehnice ale cadastrului – finale” pe HDD. /UAT. Livrabile Documentaţia finală. * Planul cu propunerea sectoarelor cadastrale va fi predat în format analogic şi digital (dxf şi shp). întocmită pe sector/UAT./sector cadastral nr…..Conţinutul livrării. Structura de directoare utilizată la predare este prezentată în anexa nr.. Crt.

dxf şi pdf 6 Planurile cadastrale da. 1 ex. Tiff georeferentiat* shp. acte. dxf si pdf 8 Planurile parcelare avizate de Comisia locală de fond funciar da. 2 ex. da. da nu da.exemplare Format hârtie Contestaţii. 1 ex. 1 ex.Nr. 2 ex.** Tiff georeferentiat* shp. 2 ex. Format digital pdf xml Doc/txt şi pdf Doc/txt şi pdf Tiff georeferentiat* shp. da. Crt . Crt .000 da nu da. Livrabilul Format/ nr. 1 ex. 1 2 3 4 5 6 Livrabilul Format/ nr. 1:10. procese verbale Fişierele cgxml Registrul cadastral al imobilelor Indexul alfabetic al deţinătorilor Planul cadastral de ansamblu sc. dxf si pdf 14 1 2 3 4 5 . Tiff georeferentiat* shp. 1 ex.** 7 Planurile cadastrale da. 1 ex. dxf si pdf 9 Raport de control intern al calităţii** da. 2 ex. 1 ex.** da.** da. dxf şi pdf Descrierea lucrărilor tehnice Fişele de interviu Fişierele cgxml Registrul cadastral al imobilelor Indexul alfabetic al deţinătorilor Planul cadastral de ansamblu sc. 1:10. Doc şi pdf Livrări finale – “Documentele tehnice ale cadastrului – finale” Nr.exemplare Format hârtie Format digital Doc şi pdf pdf xml Doc/txt şi pdf Doc/txt şi pdf Tiff georeferentiat* shp.000 da.

Nr. Informaţiile privitoare la imobile vor fi verificate în toate componentele livrabilelor: fişiere cgxml şi ID. Noţiunile utilizate în cadrul anexei nr. 2 ex. Fişierele cgxml vor fi realizate în baza formatului prezentat în anexa nr. Predarea materialelor tipărite (şi a celor în format digital. *** Prestatorul va realiza controlul intern al calităţii pentru cel puţin 10% din imobilele fiecărui sector cadastral. dxf si pdf da. 1 ex. se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acceptului OCPI. 8. plan cadastral de ansamblu. Modul de verificare şi lista imobilelor verificate vor fi evidenţiate în Raport. etc. va fi realizată ulterior de către OCPI). planuri parcelare.urilor sau a judeţului.9. Este posibilă utilizarea semnăturii electronice. nu se vor preda şi fişiere pdf ** Tipărirea documentelor se va realiza după ce: . fişe de interviu. 8 * Dacă fişierele tiff georeferenţiate conţin semnăturile şi ştampila sau semnătura electronică. planuri cadastrale.OCPI va transmite Prestatorului în scris. Prestatorul va efectua modificări ale componentelor livrabilelor care decurg din corectarea fişierelor cgxml. Crt . Doc şi pdf 7 Planurile parcelare avizate de Comisia locală de fond funciar (numai cele care au suferit modificări faţă de varianta „spre publicare”) Raport de control intern al calităţii*** da. registrul cadastral al imobilelor. Prestatorul va genera fi șe de interviu și fi șiere cgxml pentru fiecare imobil cu deținător sau fără de ținător. cu respectarea regulilor din anexa nr. NOTĂ: Toate documentele livrate în format pdf vor conţine obligatoriu semnăturile şi ştampila Prestatorului. faptul că fişierele cgxml sunt corecte în ceea ce priveşte consistenţa şi topologia (notă: analiza topologică a imobilelor situate a limita UAT. 15 . Livrabilul Format/ nr.pdf asociate. cu precizarea că documentele tipărite trebuie să conţină menţiunea explicită a acestei semnături şi datele Prestatorului care a semnat electronic. Raportul de control va fi semnat şi de către angajatul cu pregătire juridică (acesta va certifica îndeplinirea cerinţelor legale ale datelor) şi de cel puţin un angajat având autorizaţia de executare a lucrărilor din categoria „D” (care va certifica prin ştampilă şi semnătură îndeplinirea cerinţelor tehnice prevăzute în Specificaţiile Tehnice). 9 au fost descrise în sensul realizării şi înţelegerii sistemului informatic şi nu în sensul strict legal al termenilor. în cazul în care acestea au suferit modificări). indexul alfabetic al deţinătorilor.exemplare Format hârtie Format digital Tiff georeferentiat* shp.

1:2000. 3.ului.3. Documentele tehnice ale cadastrului (Registrul cadastral al imobilelor .ul. Accesul la date se asigură în mod etapizat. iar modelul Indexului alfabetic al deţinătorilor în anexa nr. menţionaţi în anexa nr. Numărul filelor poate fi mai mare sau mai mic.uri. 1:1000 şi 1:500. Indexul alfabetic al deţinătorilor va fi întocmit la nivelul sectorului cadastral/UAT. În consecinţă. Indexul alfabetic al deţinătorilor. Prima pagină a Registrului va conţine ID-urile imobilelor componente (eventual intervalul acestora. pe sectoare cadastrale. Pe coperta fiecărui volum va fi specificat: denumirea registrului. parametrii de tipărire. 1:10. în numărul de exemplare şi cu respectarea celor menţionate în Tabelul Livrabile. Fiecare filă va fi semnată şi ştampilată de către Prestator. Modificarea se va realiza după analiza modelului documentelor tehnice ale cadastrului. În paralel cu cadastrul sistematic se desfăşoară cadastrul sporadic prin care se modifică în permanenţă evidenţa de cadastru şi publicitate imobiliară a imobilelor. În cazul în care se constată că produsul tipărit nu este lizibil. Tipărirea documentelor tehnice Planuri Documentaţia finală. astfel încât informaţiile referitoare la ultimul imobil să fie menţionate integral. dacă este cazul).7. sectorul cadastral nr…. Registrul cadastral al imobilelor va fi întocmit pe sectoare cadastrale/UAT . Registre Modelul Registrului cadastral al imobilelor este prezentat în anexa nr.Ulterior încheierii protocolului de colaborare între ANCPI și UAT reprezentan ții prestatorului care intră în contact cu datele și informa țiile puse la dispozi ție de OCPI vor completa formularul de confidenţialitate (anexa nr. Paginile fiecărui volum al registrului vor fi numerotate de la 1 la n. Numărul filelor poate fi mai mare sau mai mic. UAT. ordonate după ID-ul imobilului. corespunzătoare fiecărui sector cadastral vor fi îndosariate în volume cuprinzând aproximativ 200 de file. întocmită pe UAT. sectorul cadastral. Prestatorul are responsabilitatea de a integra noile date cu privire la imobile în documentele tehnice ale cadastrului. Planurile cadastrale) predate la livrarea „Documentele tehnice ale cadastrului– spre publicare” vor purta menţiunea „Spre publicare”. Pe coperta fiecărui volum va fi specificat: denumirea.. pe măsura recepției acestora.ul şi literele 16 .000. Filele tipărite. va fi predată în formatele.000. La redactarea planurilor cadastrale se va folosi atlasul de semne convenţionale pentru planurile topografice la scările 1:5. vor putea fi modificaţi cu acordul OCPI. Documentele care vor fi predate la OCPI în format analogic (hârtie) vor fi semnate şi ştampilate pe fiecare pagină/planşă de reprezentantul Prestatorului./UAT. Indexul alfabetic al deţinătorilor va fi îndosariat în volume de aproximativ 200 de file ordonate alfabetic. pe fiecare pagină/planşă.2. model pe care Prestatorul îl va prezenta OCPI înaintea publicării.14). ediţia 1978. astfel încât deţinătorii având aceeaşi iniţială a numelui să fie înscrişi integral. preluate în baza unui proces verbal de predare-primire de la OCPI. Planul cadastral de ansamblu sc.

17 . Etapa 2 În termen de …. În cazul în care mai puţin de 10% din fişierele cgxml predate prezintă erori de consistenţă/structură şi/sau topologie.10 şi a graficului de livrare din contract. cu observaţia că analiza topologică a imobilelor care se află la limita sector cadastral. verificarea cantitativă constă în verificarea structurală/de consistenţă. în numărul şi formatele specificate.pdf. fie predarea din nou a sectoarelor cadastrale în care au fost identificare erori ale fişierelor cgxml. Paginile fiecărui volum al Indexului alfabetic vor fi numerotate de la 1 la n. OCPI va solicita Prestatorului. zile* de la data comunicării adresei OCPI de constatare a corectitudinii consistenţei/structurii şi topologiei fişierelor cgxml. Etapa 1 Prestatorul va preda la termenul stabilit în contract fişierele cgxml şi fişierele ID. Corectarea fişierelor cgxml va fi realizată în termen de maxim …. a) Recepţia cantitativă Recepţia cantitativă. Activităţile. *termen recomandat: 5 zile.4 Recepţia documentelor cadastrului Recepţia documentelor cadastrului presupune recepţia cantitativă şi calitativă a lucrării. în cadrul etapei de recepţie calitativă a lucrării. Prestatorul are obligaţia să predea restul livrabilelor prevăzute la Livrabile.pdf asociate (numai în format digital).. OCPI va transmite Prestatorului în scris faptul că fişierele cgxml sunt corecte din punct de vedere al consistenţei şi topologiei. 2.reprezentând iniţialele numelor componente. În cazul în care mai mult de 10% din fişierele cgxml predate prezintă erori de consistenţă/structură şi/sau topologie. verificarea respectării regulilor topologice şi a faptului că fiecare fişier de tip cgxml are asociat un fişier ID. livrările şi recepţiile se vor realiza conform graficului de activităţi din anexa nr. zile de la returnare*. *termen recomandat: 5 zile. fie refacerea numai a fişierelor cgxml care au fost identificate ca eronate. în funcţie de situaţia concretă. Pentru fişierele cgxml. Recepţia se efectuează de către comisia de recepţie din cadrul OCPI numită prin decizia directorului şi are ca scop verificarea respectării specificaţiilor tehnice menţionate în contract. pentru livrarea „Documentele tehnice ale cadastrului – spre publicare” Această recepţie se desfăşoară în două etape. UAT sau judeţ va fi realizată ulterior de către OCPI. La finalul etapei 1. întreaga livrare va fi returnată pentru a fi refăcută.

întreaga livrare va fi returnată pentru a fi refăcută. În cazul în care în urma finalizării verificărilor se constată defecte la mai puţin de 10% din cantitatea livrată. Conform prevederilor art. 2. republicată. 18 . 7/1996. zile lucrătoare* de la data primirii notificării scrise din partea comisiei de recepţie. verificarea se va face pentru cel puţin 10% din volumul total de lucrări executate. *termen recomandat: 10 zile. întreaga livrare va fi returnată pentru a fi refăcută. În momentul în care nu mai sunt defecte de corectat şi procesul verbal al comisiei de recepţie nu mai are menţiuni în acest sens. Recepţia cantitativă.11). Dacă un livrabil lipseşte sau este incomplet. cu modificările ulterioare.Dacă un livrabil lipseşte sau este incomplet. În cazul în care în urma verificării livrărilor „Documentele tehnice ale cadastrului – spre publicare” şi „Documentele tehnice ale cadastrului – finale” se constată că mai mult de 10% din volumul total de lucrări executate prezintă deficienţe.5 Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului Pregătirea publicării documentelor tehnice ale cadastrului În această etapă. OCPI împreună cu primăria organizează activitatea de publicare a documentelor tehnice. pentru livrarea „Documentele tehnice ale cadastrului – finale” În cazul acestei livrări. fişierele cgxml ale acestora se vor livra odată cu fişierul imobilului contestat. În cazul livrării „Documentele tehnice ale cadastrului – finale” se vor actualiza/corecta numai fişierele cgxml asociate imobilelor cu privire la care s-a formulat cerere de rectificare. perioada afişării este de 30 de zile. 112 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. b) Recepţia calitativă Pentru livrările „Documentele tehnice ale cadastrului – spre publicare” şi „Documentele tehnice ale cadastrului– finale”. la primăria unităţii administrativ-teritoriale în cauză. Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului Publicarea documentelor tehnice se va face prin grija OCPI. atunci acestea vor fi menţionate în raport şi vor fi corectate de către Prestator în termen de …. în numărul şi formatele specificate. datele vor fi preluate de OCPI. Prestatorul va transmite deţinătorilor adrese de înştiinţare privind demararea procedurii de publicare a rezultatelor cadastrului (anexa nr. comisia de recepţie va returna întreaga cantitate livrată pentru a fi refăcută. Prestatorul va preda la termenul stabilit în contract toate livrabilele. În cazul în care soluţionarea unei cereri de rectificare implică modificări şi ale altor imobile.

înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare se realizează de către comisia de soluţionare a cererilor de rectificare. .întocmirea procesului verbal de soluţionare a cererilor de rectificare.inginer/subinginer/ tehnician şi unul de carte funciară . Din comisie vor face parte cel puţin un specialist cadastru . . . Prestatorului şi primăriei. Prestatorul va avea următoarele sarcini: . OCPI va stabili data publicării documentelor tehnice. acolo unde este cazul.registrator/asistent registrator. reprezentantul primăriei şi reprezentanţi ai Prestatorului.acordarea lămuririlor necesare contestatarilor. Primirea.va executa măsurători topografice ale imobilelor contestate. b) indexul alfabetic al deţinătorilor. în scris şi cu depunerea documentelor doveditoare. ca urmare a soluţionării cererilor de rectificare. titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni vor solicita reînnoirea înscrierii acestora. se poate face în termen de 30 de zile de la afişare. Modificarea documentelor tehnice şi a fişierelor cgxml va fi realizată numai de către Prestator.12. 19 . OCPI va soluţiona cererile de rectificare prin încheiere de carte funciară. În acest sens. în prezenţa unui membru al comisiei. 13. întocmite la nivelul unităţii administrativteritoriale sunt: a) registrul cadastral al imobilelor.va asigura un număr suficient de reprezentanţi pentru rectificarea informaţiilor din documentele tehnice ale cadastrului. Modelul cererii de rectificare este prezentat în anexa nr. Pe perioada de soluţionare a cererilor de rectificare.analiza documentelor depuse de contestatari. în termenul legal. .marcarea în documentele cadastrale a imobilelor contestate. vor coopera cu membrii comisiei și vor asigura suport tehnic.va pune la dispoziţie. emisă în baza procesului verbal şi a documentelor doveditoare. 2. conform anexei nr. . pe care o va comunica în scris ANCPI. echipamentele necesare ca membrii acesteia să poată consulta documentele tehnice în format digital. pe toată perioada funcţionării comisiei.6 Primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare Cererea de rectificare a informaţiilor din documentelor tehnice publicate. c) planul cadastral. Atribuţiile comisiei de soluţionare a cererilor de rectificare sunt: . . Documentele tehnice ale cadastrului. .înregistrarea cererilor de rectificare.medierea conflictelor. Membrii comisiei de soluţionare a cererilor de rectificare sunt angajaţi OCPI şi vor fi numiţi prin decizie a directorului.În termen de 30 de zile de la afişare.

.9 Încheierea lucrărilor tehnice de cadastru De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu. persoanelor interesate.8 Deschiderea cărţilor funciare OCPI deschide cărţile funciare. pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă. 20 .pdf / ID-Cn-Um. procesele verbale de soluţionare a cererilor şi registrul cererilor de rectificare vor fi arhivate împreună cu documentele tehnice ale cadastrului. în baza documentelor tehnice finale ale cadastrului la care vor fi anexate fişele de interviu şi documentele aferente. potrivit evidenţei de carte funciară li se comunică.Procesele-verbale de soluţionare a cererilor de rectificare şi documentele aferente. Pe baza datelor actualizate. .pdf se va realiza prin adăugarea la conţinutul iniţial al acestora. Actualizarea fişierelor ID. în conformitate cu procesele verbale emise în urma soluţionării cererilor de rectificare. Prestatorul va genera şi preda la OCPI documentele tehnice finale în format digital şi analogic. a documentelor transmise de către OCPI în urma soluţionării cererilor de rectificare (procesul verbal de soluţionare a cererii de rectificare. cererea. În urma deschiderii noilor cărţi funciare. de către biroul teritorial: .extrasul de carte funciară pentru informare. 2. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric. cărţile funciare şi orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se vor înlocui. cu planul cadastral şi noile cărţi funciare. 2. registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni. documentele doveditoare). 2. vor fi predate în copie Prestatorului. Cererile de rectificare.încheierea de carte funciară.7 Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului Prestatorul va actualiza documentele tehnice ale cadastrului.extrasul de plan cadastral.

14. 17.documentaţii conform HG 834/1991 .3. Ortofotoplan 10. Număr imobile .cadastre de specialitate *Se întocmește de către Primărie. Suprafaţa intravilan (ha) 3. 18. descriere format date 11. Număr sate componente 4. 13. Suprafaţa totală UAT (ha) 2.total UAT 5 Număr imobile – intravilan 6. 16. 12. Limita UAT şi intravilane componente Planul cadastral de ansamblu scara 1:10.1 – DATE GENERALE* Judeţ: UAT: Nr. Număr locuitori 7. ANEXE LA SPECIFICAŢIILE TEHNICE Anexa nr. Planuri cadastrale/topografice (număr/format) Cantităţi estimative. printr-un proces verbal de predare-primire. Planuri parcelare (număr/format) Titluri de proprietate (număr) Date referitoare la reţeaua naţională geodezică Registrul de transcripţiuni-inscripţiuni (număr înregistrări) PAD active (număr) Cărţi funciare (număr) Nomenclatoare (pentru realizare fişiere cgxml) Alte documentaţii (număr): .000 8. 15. cu datele preluate de la OCPI. Informaţii care vor fi puse la dispoziţia crt Prestatorului 1.cadastru imobiliar-edilitar . 21 . cu reprezentarea tarlalelor şi numărul tarlalelor 9.

/ extrav. act/data Emitent Preţ Notari. parcelă Nr. Cadastru UAT. OBSERVAŢII ASUPRA IMOBILULUI *Numere alocate anterior demarării lucrărilor de cadastru În dreapta jos.procese. anul realizării Notă: Data naşterii titularului dreptului va fi extrasă din codul numeric personal al acestuia 22 . interdictii 3. DESCRIEREA IMOBILULUI DATE TEREN Număr cadastral* Nr. Fol. Top Suprafata parcelă Intrav. (mp) Cat.Anexa nr. PROPRIETATEA / POSESIA Titularul dreptului/posesiei Nume/ Den Iniţiala tatălui Prenume Proprietar=1 / Posesor=0 Data naşterii/ CUI Domiciliu/ Sediu Cota parte teren Cota parte construcţii C1 C… Cn Mod de dobândire Act juridic Tip act Nr. 2. tarla Nr. pe fiecare pagină se va tipări: numărul paginii. act/ data Emitent Valoare ipotecă 4. SARCINI / DEZMEMBRĂMINTE Titular Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de proprietate Tip act Nr. 1. CF Construcţie cu acte (DA/NU) ID Adresa imobil Nr. CF* Supr. Identificator construcție DATE CONSTRUCŢII Cod grupă destinaţie Suprafata construită Nr. niveluri Nr.2 – REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR UAT______ Sector cadastral nr.

Foaia de avere ID imobil Adresa construcţiei Suprafaţa ocupată la sol (mp) Nr.Anexa de mai jos (Foaia colectivă) constituie parte integrantă din Registrul cadastral al imobilelor şi se completează numai pentru construcţiile tip condominiu şi unităţile individuale componente. Partea I .. (mp) 7 Cote părţi comune Cotă parte teren 9 OBS 1 2 3 4 5 6 8 10 TOTAL Descrierea părţilor comune indivize: B... tronson Scara Nivel Număr apartament Cod unitate individua lă (UI) Nr..... CF individuală Suprafaţă utilă ap... Partea III – Foaia de sarcini 23 .. Partea a doua a foii colective („Foaia de proprietate”) şi partea a treia a foii colective („Foaia de sarcini”) vor fi completate cu toate datele corespunzătoare acestor părţi. A..... Sector cadastral nr.. 1 Înscrieri privitoare la proprietate Observaţii/referinţe Unitatea individuală nr. .. N C... Foaie Colectivă UAT ……………………………. 2 Unitatea individuală nr. Partea II – Foaia de proprietate CONSTRUCŢIA Înscrieri privitoare la proprietate Observaţii/referinţe Unitatea individuală nr.

1 Înscrieri privitoare la sarcini Observaţii/referinţe Unitatea individuală nr. 2 Unitatea individuală nr. n 24 .CONSTRUCŢIA Înscrieri privitoare la sarcini Observaţii/referinţe Unitatea individuală nr.

Anexa nr.INDEXUL ALFABETIC AL DEŢINĂTORILOR Indexul alfabetic al deţinătorilor*) Judeţul_________ UAT___________ Nr. cu acordul beneficiarului şi cu păstrarea câmpurilor din model. 25 . Nume/ denumire deţinător Data naşterii / CUI ID** Planşa Sector cadastral Adresa imobilului Suprafaţa (mp) ID** este identificatorul atribuit de Prestator imobilului în procesul de realizare a cadastrului Notă: Data naşterii titularului dreptului va fi extrasă din codul numeric personal al acestuia * Prestatorul are dreptul să modifice formatul Registrului cadastral al imobilelor şi Indexul alfabetic al deţinătorilor. crt.3 .

parcelă 8) Suprafaţa parcelei determinată de Prestator Categoria de folosinţă9) Intravilan/ Extravilan (I/E)10) Nr.Anexa nr. _____ Adresa imobil 2) ___________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 1. tarla Nr. bloc Nr. total UI30) C1 C2 . Date teren Nr. cu acte (DA/ NU) 16) Nr. condominiu.4 . Constr. DESCRIEREA IMOBILULUI Schiţa imobilului Conform schiței din Anexa nr. top. 15) Nr.top. CF3) Suprafaţa din PAD 5) Suprafaţa din acte 6) Suprafaţa determinată de Prestator7) Observaţii: Date parcele Nr. niveluri constr. cu modificările și completările ulterioare. cadastral4) Nr.. modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară. Constr.FIŞA DE INTERVIU FIŞA DE INTERVIU ID imobil 1) ____________ UAT ________________ Sector cadastral nr. 26 . aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. construită determinată la teren Nr.. 11) Observaţii: Date construcţii permanente Identificator construcţie 12) Cod grupă destinaţie 13) Supr. 11 din Regulamentul privind conţinutul. 634/2006. CF. (DA/NU) 14) Nr.

Cn Părţile comune31): Observaţii: 27 .

BI/CI CNP / CUI Domiciliu / Sediu 19) Cota parte Teren 20) C121) C2 … Cn Mod de dobândire22) Act juridic Tip 23) Nr/data Emitent 24) Preţ Notări 25) Observaţii *se va completa pentru fiecare proprietar/posesor 3..2. SARCINI / DEZMEMBRĂMINTE Titularul Nume/ 26) Denumire Iniţiala tatălui Prenume Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de proprietate27) Act juridic Tip Nr/data Emitent28) Valoare29) Observaţii Operator Prestator (nume şi prenume. semnătura) Ştampila Prestatorului Semnătura deţinător 1 Semnătura deţinător 2 .. PROPRIETATEA / POSESIA* Titularul Nume/ Dreptului Denumire 17) Iniţiala tatălui Prenume Pers fizică / juridică (F/J) Proprietar (1) / Posesor (0)18) Serie şi nr. Obs: Operatorul / deţinătorii vor semna fiecare pagină a fişei de interviu Pe fiecare pagină a fişei de interviu se va aplica ştampila Prestatorului 28 .

_____ Adresa imobil _____________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 1. ap. PROPRIETATEA / POSESIA* Titularul dreptului Nume/ Denumire Iniţiala tatălui Prenume Pers fizică/ juridică (F/J) Proprietar (1) / Posesor (0) Serie şi nr. BI/CI CNP / CUI Domiciliu / Sediu Cota parte Teren UI Mod de dobândire Act juridic Tip Nr/data Emitent Preţ Notări Observaţii *se va completa pentru fiecare proprietar/posesor 29 . CF Nr. DESCRIEREA UNITATII INDIVIDUALE Identificator UI Nr.cad / Nr. utilă din acte Nr. utilă masurată Supr. Supr. Cota din părţile de uz comun Cota din teren Observaţii: 2.FIŞA DE INTERVIU A UNITĂŢII INDIVIDUALE ID unitate individuală 1) ____________ UAT ________________ Sector cadastral nr.top. camere Scara Etaj Nr.

semnătura) Ştampila Prestatorului Semnătura deţinător 1 Semnătura deţinător 2 . Obs: Operator / deţinătorii vor semna fiecare pagină a fişei de interviu Pe fiecare pagină a fişei de interviu se va aplica ştampila Prestatorului 30 .. SARCINI / DEZMEMBRĂMINTE Titularul Nume/ Denumire Iniţiala tatălui Prenume Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de proprietate Act juridic Tip Nr/data Emitent Valoare Observaţii Operator Prestator (nume şi prenume.3..

P+1 (construcţie cu parter şi etaj) 16) se verifică dacă există acte de proprietate pentru construcţii. concesiune. UI reprezintă numărul total al unităţilor individuale din construcţia condominiu 31 . C4) 13) se va completa conform dicţionarului 14) se va consemna „DA” dacă construcţia este condominiu şi „NU” dacă nu este condominiu 15) exemplu de completare: P (parter). tarla. Pe fiecare filă se va face menţiunea „anexă la fişa de interviu ID nr. acestea vor fi numerotate în continuare (ex: C3. folosinţă 28) persoana juridică/fizică sau autoritatea care a întocmit actul 29) se preia valoarea din actul juridic cu menţionarea monedei. acest identificator este alocat de Prestator. top. cu semnificaţia: I-intravilan. similar se completează şi pentru celelalte construcţii (menţionată în acte) 22) în cazul posesiei se va înscrie „posesie” iar în cazul proprietăţii. 3) reprezintă numărul cărţii funciare aflată în baza de date a OCPI înaintea începerii realizării cadastrului (se completează în cazul în care există CF) 4) reprezintă numărul cadastral atribuit de OCPI în cadrul înregistrării sporadice (se completează în cazul în care există PAD) 5) reprezintă suprafaţa măsurată din PAD care are număr cadastral. el nu reprezintă un număr cadastral (câmp obligatoriu. exprimată în mp (se completează în cazul în care imobilul are asociate acte de proprietate) 7) reprezintă suprafaţa imobilului determinată de către Prestator în cadrul lucrării de cadastru (în fişa de interviu se completează dacă este posibil.) este numărul topografic din cărţile funciare deschise conform Decretului Lege nr. strada. superficie. abitaţie. administrare.” 1) reprezintă identificatorul sub care se va regăsi imobilul/UI pe tot parcursul realizării lucrării de cadastru. se precizează „DA”. privilegiu. uzufruct. conform dicţionarului 30) nr. poştal. în funcţie de modul de abordare a execuţiei lucrării de către Prestator) 8) număr parcelă este cel înscris în titlurile de proprietate sau alte tipuri de acte de proprietate 9) categoria de folosinţă se va completa conform dicţionarului 10) se completează I sau E. 2) se va completa: sat. servitute.115/1938 (cu aplicare în Transilvania) 12) în cazul în care din înregistrarea sporadică există identificatori alocaţi construcţiilor (ex: C1. etc. exprimată în mp (se completează numai în cazul în care există PAD) 6) reprezintă suprafaţa din acte a imobilului. în cazul situaţiilor complexe. când există şi „NU” când acestea lipsesc 17) reprezintă numele/denumirea persoanei fizice/juridice ca titular al dreptului real sau al posesiei 18) se completează cu „1” în cazul constatării calităţii de proprietar şi cu „0” în cazul constatării calităţii de posesor 19) se referă la domiciliul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice 20) cota din dreptul real – pentru teren (menţionată în acte) 21) cota din dreptul real – pentru construcţia C1. Tip dezmembrământ: uz. Prestatorul poate modifica formatul fişei de interviu. E-extravilan. • Se aplică aceleaşi reguli ca fişei de interviu şi eventualelor file separate conţinând menţiuni suplimentare. unic la nivel UAT). nr. conform dicţionarului 25) se vor prelua toate notările 26) numele persoanei fizice/juridice 27) tipul sarcinii: ipotecă. cod poştal. modul de dobândire se va înscrie conform dicţionarului 23) se completează conform dicţionarului 24) se va prelua preţul din actele de proprietate. C2) şi la teren apar construcţii noi.Note: • Pentru a prelua toate datele constatate la teren. se va menţiona şi moneda. cu acordul beneficiarului şi cu păstrarea câmpurilor din model. pentru fiecare parcelă 11) numărul topografic (nr.

total UI şi Părţile comune se completează numai pentru construcţiile condominiu Toate suprafeţele au unitatea de măsură mp. 32 . bloc. Nr. Toate dicţionarele vor fi predate de către ANCPI după semnarea contractului.31) denumirea părţilor comune pentru construcţiile condominiu se preia din dicţionar Nr.

legitimat/ă cu BI/CI seria… . Ataşez prezentei declaraţii următoarele documente: copia BI/CI.şi în Registrul de rol fiscal la poziţia………... actele juridice doveditoare.nr………….. nr.am intrat în posesia imobilului în data/anul ……….CNP…………………………....... …………….. nr…….... etc. 292 Cod Penal...sunt posesor în cotă de 1/1 parte /în cotă de …….........5 .... declar pe proprie răspundere. ... .... str...…………………………. extras din registrul agricol...în indiviziune cu: o …………… o . identificat cu nr.....………………….........str....sunt posesor al imobilului din localitatea…………………. o .............. localitatea/UAT………... (numele şi prenumele coindivizarilor)...imobilul este înregistrat în Registrul agricol la poziţia……………….. nr.Anexa nr.. CF……….. . prin prezenta..... (mod dobândire). certificat de rol fiscal.. Data………/………… Semnătura 33 .DECLARAŢIE DECLARAŢIE Subsemnatul/a……………………………………………………………………domiciliat/ă în localitatea……………………….. cadastral………………………... nr….. prin .... următoarele: ... o ... sub sancţiunile prevăzute de art. topografic……………................... judeţul…………….. parcelă/nr. reprezentând (categoria de folosinţă)…………… în suprafaţă de………mp.

unde denumirea fişierului este de forma: ID-Cn-Um. având subdirectoarele: „dxf” şi „shp” care conţin fişierul/fişierele referitoare la „Planul cu propunerea sectoarelor cadastrale” în cele două formate (dxf. Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral) Fiecare subdirector “Sn” va conţine: • fişierele de tip .pdf care conţin fişele de interviu şi actele scanate pentru fiecare imobil. Director: UAT_cgxml Va conţine subdirectoare denumite S1. Prestatorul va crea subdirectoare separate şi va denumi fişierele cu nume relevante. Numele fişierului va fi ID. unde: ID – identificator imobil Cn – litera „C” urmată de numărul de ordine al construcţiei condominiu Um – litera „U” urmată de numărul de ordine al UI din cadrul construcţiei condominiu Director: UAT_Registru Va conţine subdirectoare denumite S1. S2.6 .pdf. …. care conţine fişierul/fişierele raportului preliminar -„UAT_propunere_sectoare”. Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral) 34 . Livrarea 1 Director: UAT_Raport_preliminar Va conţine subdirectoarele: -„UAT_Raport”. exceptând cazul UI. din sectorul respectiv. Ordinea documentelor în fişier va fi: .cgxml din sectorul respectiv. S2. .Anexa nr.etc. care conţine 20 fişiere cgxml Livrări .STRUCTURA FIŞIERELOR PENTRU PREDARE Pentru situaţiile neprezentate în anexă.actele juridice privitoare la imobile. cu fişiere care conţin descrierea lucrărilor tehnice. shp) -„CGXML”. alb-negru. unde ID – identificator imobil.„Documentele tehnice ale cadastrului – spre publicare” Director: UAT_Date_teren Va conţine subdirectorul: .fişa de interviu propriu zisă.cgxml • fişierele . . Documentele (fişele de interviu şi actele) se vor scana cu rezoluţia 200 dpi. Denumirea fişierului este ID.pdf. ….actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă.„Descriere_lucrari”.

35 .un subdirector „tiff/pdf” care va include fişierele de tip tiff/pdf. iar UAT denumirea teritoriului administrativ. limita tarlalelor/cvartalelor. etc: UAT_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita UAT. limita sectoare cadastrale.pdf asociate unui registru cadastral al sectorului. limita imobile.un subdirector „shp” care va include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la „Conţinutul planului cadastral de ansamblu”. SECTOR_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita sectoarelor (fiecare sector cadastral va avea ca atribut numărul de sector). toate elementele grafice şi textuale descrise la „Conţinutul planului cadastral de ansamblu”.ului (UAT reprezintă numele UAT). având denumirea Index_alfabetic_detinatori_UAT şi fişierele . limita intravilan.un subdirector „shp” care va include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la „Conţinutul planului cadastral”. toponimie. Acest fişier include toate elementele din formatul tipărit al planului cadastral de ansamblu. cu fişiere shp separate pentru limita UAT.pdf asociate indexului alfabetic. TARLA_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita tarla/cvartal (fiecare tarla/cvartal având ca atribut numărul).dxf” ce conţine. INTRAV_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita intravilanelor (fiecare trup de intravilan va avea ca atribut numărul trupului). În funcţie de situaţie. Director: UAT_planuri_cadastrale Va conţine: . se vor crea unul sau mai multe fişiere . unde n reprezintă numărul sectorului cadastral. pe layere separate. etc: UAT_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita UAT. se vor crea unul sau mai multe fişiere . limita sectoare cadastrale. limita tarla/cvartal.pdf asociate. INTRAV_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita intravilanelor (fiecare trup de intravilan va avea ca atribut numărul trupului). construcţii. SECTOR_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita sectoarelor (fiecare sector cadastral va avea ca atribut numărul de sector).Fiecare subdirector “Sn” va conţine fişiere cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT. limita intravilan.un subdirector „dxf” care va include fişierul „plan_ansamblu. toponimie. . Director: UAT_plan_ansamblu Va conţine: . În funcţie de situaţie. etc. cu fişiere shp separate pentru limita UAT. Director: UAT_Index Va conţine un fişier doc/txt cu Indexul alfabetic al deţinătorilor. .ului (UAT reprezintă numele UAT).

alb-negru): . subdirectorul „tiff/pdf” care va include fişierele de tip tiff/pdf.Cn). unde: ID – identificator imobil Cn – litera „C” urmată de numărul de ordine al construcţiei condominiu Um – litera „U” urmată de numărul de ordine al UI din cadrul construcţiei condominiu Co . denumirea fişierului va fi de forma: ID-Cn-Um-Co. pe layere separate.subdirectorul “shp” care va include fişierele cu planurile parcelare în format shp subdirectorul “dxf” care va include fişierele cu planurile parcelare în format dxf.„Documentele tehnice ale cadastrului – finale” Director: UAT_cereri rectificare Pentru fiecare imobil contestat se va crea un fişier. - Director: UAT_raport_calitate Va conţine fişiere cu Raportul de control intern al calităţii. Acest fişier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale.actele doveditoare. CONSTRUCTII_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare construcţie având ca atribut codul construcţiei atribuit de Prestator. toate elementele grafice şi textuale descrise la „Conţinutul planului cadastral de ansamblu”.dxf” ce conţine.litere..pdf.pentru UI. . . . ex: C1. la 200 dpi. care va conţine (scanat în ordinea de mai jos.cerere de rectificare. format . IMOBIL_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribut ID atribuit de Prestator). Aceste fişiere vor include toate elementele din formatul tipărit al planurilor parcelare. Denumirea fişierului: .un subdirector „dxf” care va include fişierul „plan_cadastral..litere 36 . .TARLA_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita tarla/cvartal (fiecare tarla/cvartal având ca atribut numărul).pentru imobile este ID-Co. unde ID – identificator imobil. Livrări finale . . Director: UAT_planuri_parcelare Va conţine: .. iar Co .procesul verbal de soluţionare a cererii de rectificare. etc. .un subdirector „tiff/pdf” care va include fişierele de tip tiff/pdf.

S2.Director: UAT_cgxml_final Va conţine subdirectoare denumite S1.cgxml. . unde ID – identificator imobil.fişa de interviu propriu-zisă.actele juridice privitoare la imobile. se vor crea unul sau mai multe fişiere . Numele fişierului va fi ID. Ordinea documentelor în fişier va fi: .pdf asociate indexului alfabetic. • fişierele . Fişierul va avea denumirea Index_alfabetic_detinatori_UAT_final. unde: ID – identificator imobil Cn – litera „C” urmată de numărul de ordine al construcţiei condominiu Um – litera „U” urmată de numărul de ordine al UI din cadrul construcţiei condominiu Director: UAT_Registru_final Va conţine fişiere actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare.pdf care conţin fişele de interviu şi actele scanate pentru fiecare imobil. Documentele (fişele de interviu şi actele) se vor scana cu rezoluţia 200 dpi. se vor crea unul sau mai multe fişiere . alb-negru.actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă.pdf. iar UAT denumirea teritoriului administrativ În funcţie de situaţie. unde n reprezintă numărul sectorului cadastral. etc.actele doveditoare. unde denumirea fişierului este de forma: ID-Cn-Um. exceptând cazul UI. . actualizat cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare şi fişierele . ….pdf asociate. cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT_final. Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral) Fiecare subdirector “Sn” va conţine: • fişierele de tip .cgxml rezultate. Denumirea fişierului este ID. .procesul verbal de soluţionare a cererii de rectificare. În funcţie de situaţie. . .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului.cererea de rectificare. Director: UAT_plan_ansamblu_final Va conţine date actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare: 37 . Director: UAT_Index_final Va conţine un fişier doc/txt cu Indexul alfabetic al deţinătorilor.pdf.

limita intravilan. limita sectoare cadastrale. SECTOR_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita sectoarelor (fiecare sector cadastral va avea ca atribut numărul de sector). limita tarla/cvartal.un subdirector „dxf” care va include fişierul „plan_ansamblu_final. ex: C1.. cu fişiere shp separate pentru limita UAT.. etc: UAT_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita UAT-ului (UAT reprezintă numele UAT). toponimie. TARLA_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita tarla/cvartal (fiecare tarla/cvartal având ca atribut numărul). limita tarlalelor/cvartalelor. toate elementele grafice şi textuale descrise la „Conţinutul planului cadastral de ansamblu”. etc. CONSTRUCTII_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare construcţie având ca atribut codul construcţiei atribuit de Prestator.Cn). 38 . toponimie.. pe layere separate. SECTOR_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita sectoarelor (fiecare sector cadastral va avea ca atribut numărul de sector). limita sectoare cadastrale.un subdirector „shp” care va include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la „Conţinutul planului cadastral”. INTRAV_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita intravilanelor (fiecare trup de intravilan va avea ca atribut numărul trupului).. cu layerele separate pentru: limita UAT. INFRA_[Cod SIRSUP] – shp pe care vor fi reprezentate toate imobilele tip infrastructură.dxf” ce conţine. limita intravilan. . . construcţii. limita imobile. limita intravilan. limita sectoare cadastrale. etc. cu fişiere shp separate pentru limita UAT. pe layere separate. TARLA_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita tarla/cvartal (fiecare tarla/cvartal având ca atribut numărul). Aceste fişiere includ toate elementele tipărite în planul cadastral de ansamblu.un subdirector „tiff/pdf” care va include fişierele de tip tiff/pdf. etc: UAT_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita UAT-ului (UAT reprezintă numele UAT). toate elementele grafice şi textuale descrise la „Conţinutul planului cadastral de ansamblu”. limita tarla/cvartal.un subdirector „dxf” care va include fişierul „plan_cadastral_final. etc. INTRAV_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita intravilanelor (fiecare trup de intravilan va avea ca atribut numărul trupului). IMOBIL_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribut ID atribuit de Prestator). limita tarla/cvartale. . limita sectoarelor cadastrale. toponimie. toponimie. limita imobile. etc. cu layerele separate pentru: limita UAT. limita intravilan.dxf” ce conţine. . construcţii.un subdirector „shp” care va include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la „Conţinutul planului cadastral de ansamblu”. Director: UAT_planuri_cadastrale_final Va conţine date actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare: .

Aceste fişiere vor include toate elementele din formatul tipărit al planurilor parcelare. .Aceste fişiere includ toate elementele tipărite în planurile cadastrale.un subdirector „tiff/pdf” care va include fişierele de tip tiff/pdf. - Director: UAT_raport_calitate_final Va conţine fişiere cu Raportul de control intern al calităţii.subdirectorul “shp” care va include fişierele cu planurile parcelare în format shp subdirectorul “dxf” care va include fişierele cu planurile parcelare în format dxf. Director: UAT_planuri_parcelare_final Va conţine: . subdirectorul „tiff/pdf” care va include fişierele de tip tiff/pdf. 39 .

• Subtitluri: UAT. I) Culoare (mm) Judeţ 8 Majusculă Vertical Negru UAT 8 Majusculă Vertical Negru Localităţi 8 Maj. • Scara 1:10. Numărul sectorului cadastral va avea înălţimea de 5 mm.7 mm cu magenta. şi minusculă Vertical Negru Tarla/cvartal 4 Majuscule Vertical Negru Hidrografie 2 Maj. precum şi suprafaţa fiecărei tarlale/cvartal.7 – PLANUL CADASTRAL A.Limita sector cadastral 1 mm cu verde sau galben. Planul va fi tipărit color. . negru. sistem de proiecţie STEREO 70.Cadru planşa 1mm. • Limita UAT şi teritoriile vecine (judeţul din care fac parte în cazul în care unul din vecini este din alt judeţ. şi minusculă Italic Albastru Titlu 10 Majuscule Vertical Negru 40 • • .Limitele de judeţ 1mm cu roşu. în formate A1-A0. pe fond galben fără contur. • Numărul tarlalei/cvartalului va avea înălţimea de 4 mm negru italic într-un pătrat cu fond verde fără contur. data întocmirii. .m) Înclinare (V.Mm. Planul cadastral de ansamblu va fi însoţit de o anexă în care se va preciza numărul total de tarlale şi cvartale al UAT. Tipărire Planul cadastral de ansamblu se va tipări la scara 1:10. se va tipări litera „T” urmată de numărul tarlalei/cvartalului. • Denumirea executantului (4cmx2cm). • Grosimi linii: .Limita intravilan 1 mm cu albastru.Limita UAT 1 mm cu roşu. .000.Anexa nr. judeţul. în cerc având raza de 5 mm cu negru. cu fundal ortofotoplan (de preferat tipărit alb-negru) .Limita tarlale şi cvartale 0. dacă toţi vecinii sunt din acelaşi judeţ se va scrie numai numele unităţilor administrativ-teritoriale). • Limitele şi numerele sectoarelor cadastrale. • Limitele intravilanului/intravilanelor şi numărul/denumirea. • Direcţia Nord. . • Texte: Denumire Înălţime Stil (M. • Caroiaj. ştampila. . • Limitele şi numerele tarlalelor şi cvartalelor. semnătura.000. • Toponimie. • Legenda (dreapta). Conţinutul planului cadastral de ansamblu • Titlul: Plan cadastral de ansamblu.

cad.5 mm. la o scară corespunzătoare. primărie. • Direcţia Nord. interiorul poligonului (imobilului) va fi colorat şi se va specifica denumirea instituţiei. Grosimi linii: . etc). Tipărire Planul cadastral se va tipări pe un format A3-A0. grosime linie 0. socioculturale. Numărul tarlalei/cvartalului va avea înălţimea de 4 mm negru italic într-un pătrat cu fond verde fără contur. • Numerele poştale ale imobilelor din intravilan. se va tipări litera „T” urmată de numărul tarlalei/cvartalului. Numărul sectorului cadastral va avea înălţimea de 5 mm. judeţul. negru. Căile ferate se vor redacta cu semnul convenţional corespunzător. • Limitele construcţiilor cu caracter permanent. şi minusculă Maj.Cadru planşă . Pentru imobilele care reprezintă instituţii publice (şcoli. • Toponimie (denumiri: hidrografie.0. în cerc având raza de 5 mm cu negru. Sect. semnătura. ştampila. biserică. cămin cultural. sectorul cadastral. • Trăsături de caroiaj 10 cm x 10 cm. B. Conţinutul planului cadastral • Titlul: Plan cadastral. etc) sau imobile bine cunoscute de proprietari. • Schiţa cu dispunerea sectoarelor cadastrale.se va redacta cu albastru. Scara • • • 8 6 Maj. principale forme de relief. numitorul scării nu va depăşi 1000. • Numărul planşei (dacă sunt mai multe). • Legenda. drumuri şi străzi.18 mm. astfel încât să se distingă clar ID şi limitele imobilelor. • Denumirea executantului (4cmx2cm). numitorul scării nu va depăşi 2000) şi sistemul de proiecţie STEREO 70. • Limitele şi numerele tarlalelor şi cvartalelor. • • • • Tipărirea se va face color. denumiri ale obiectivelor industriale. • Limita UAT şi teritoriile vecine (judeţul din care fac parte în cazul în care unul din vecini este din alt judeţ. cu dimensiunea coordonatelor de 2 mm. iar pentru planurile ce conţin numai extravilane. • Scara planului (pentru planurile ce conţin intravilane. • Limitele şi numerele sectoarelor cadastrale. păduri. 41 . şi minusculă Vertical Vertical Negru Negru Drumurile – se vor redacta cu negru. pe fond galben fără contur. dacă toţi vecinii sunt din acelaşi judeţ se va scrie numai numele unităţii administrativ-teritoriale). Hidrografia . • Subtitluri: UAT. data întocmirii. • Limitele intravilanului/intravilanelor şi numărul/denumirea. • Limitele şi ID imobile.Subtitluri.

2 mm. Hidrografia .Limita construcţiilor cu caracter permanent – 0.Limita UAT .7 mm. .Limita de judeţ . • Texte Denumire Judeţ UAT Localităţi Tarla/cvartal Hidrografie Titlu Subtitluri. I) Vertical Vertical Vertical Vertical Italic Vertical Vertical Vertical Vertical Culoare Negru Negru Negru Negru Albastru Negru Negru Negru Negru Drumurile – se vor redacta cu negru. Anexa nr.Limitele sectoarelor cadastrale . .1 mm.se va redacta cu albastru.CGXML Fişier separat: Anexa_9.8 – STRUCTURA ŞI DESCRIEREA CÂMPURILOR FIŞIERULUI CGXML Fişier separat: Anexa_8.1 mm cu culoarea roşu. şi minusculă Înclinare (V. cu culoarea magenta.4 mm.2 mm.1 mm.m) Majusculă Majusculă Maj. Căile ferate se vor redacta cu semnul convenţional corespunzător.doc Anexa nr.9 – REGULI DE CONSTITUIRE A FIȘIERELOR . cu negru. cad.Crucile caroiajului se vor desena cu grosimea de 0. şi minusculă Majuscule Maj. . Sect.Mm. .Limita imobil – 0. cu culoarea verde. . cu culoarea albastru. Scara ID • • • Înălţime (mm) 8 8 8 4 2 10 8 6 4 Stil (M.. cu negru.1mm cu culoarea roşu. şi minusculă Maj. şi minusculă Majuscule Maj. . .Limite tarlale şi cvartale – 0.doc 42 .Limita intravilan .

10 . Primărie . activitate 1 2 Descriere activitate Responsabil de activitate Prestator Prestator Durata activităţii (săptămâni) Raportul preliminar Derularea lucrărilor de specialitate. Prestator Prestator 8 OCPI 43 .Anexa nr.GRAFICUL DE ACTIVITĂŢI Nr. inclusiv a doua etapă a campaniei publicitare locale Soluţionarea cererilor de rectificare Actualizarea documentelor tehnice în urma soluţionării cererilor de rectificare Verificarea şi recepţia livrărilor finale “Documentele tehnice ale cadastrului – finale” 3 OCPI 4 OCPI. 6 7 OCPI. Primărie 5 OCPI. inclusiv prima etapă a campaniei publicitare locale Verificarea şi recepţia livrărilor “Documentele tehnice ale cadastrului – spre publicare” Pregătirea publicării documentelor tehnice ale cadastrului Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului şi primirea cererilor de rectificare. Primărie.

............................................. Cererea de rectificare va fi însoţită de documente doveditoare şi va fi înregistrată de către Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare.. din comuna……….............. se vor publica documentele tehnice ale cadastrului pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale …………...... 44 .. (nume şi prenume)........ .......................................... Programul de lucru al comisiei: .................. Vă înştiinţăm că la data ……………….......... În vederea verificării datelor publicate............…... (semnătura şi ştampila)..……............………...........Anexa nr.............. în termen de 30 zile de la data afi șării.......... Datele referitoare la imobilul/imobilele pe care îl/le deţineţi în acest teritoriu administrativ sunt afişate la …….................... Primar................11 – FORMULAR ADRESĂ DE ÎNŞTIINŢARE PUBLICARE DOCUMENTE TEHNICE CADASTRU Stimată doamnă/ Stimate domn.... Puteţi formula cerere de rectificare a datelor referitoare la imobilul deţinut dacă acestea nu sunt corecte........ vă rugăm să vă prezentaţi la locul publicării..

......................... sector nr.. domiciliat în/cu sediul în ................ ap................................................................................................. 2....................................................... în baza prevederilor art......... ap..... str.............................................. str. identificat cu BI/CI.......... et............................................................... identificat cu BI/CI. ................................. 3............... sc............................................................................................................../judeţul .......... conform împuternicirii nr... m-am prezentat pentru a lua la cunoştinţă date despre imobilele pe care le deţin pe teritoriul administrativ ........ ................ ................. nr..................................................................................... ....................... nr...... 7/1996.......... sector nr.. depun copii ale următoarelor acte juridice: 1.............................. eliberat de ............................................................................. CERERE DE RECTIFICARE Subsemnatul/Subscrisa .. ....... bl.................... domiciliat în/cu sediul în localitatea................. 3............12 – FORMULAR CERERE DE RECTIFICARE Nr................................... 2 din Legea nr.................. ......... În urma verificării datelor afişate................................................ ......................... sectorul cadastral nr..... 3.................... formulez prezenta cerere de rectificare pentru următoarele motive: 1..................................................................................... ................. nr...................................... .......................... sc...... 2.... Imobilele contestate au fost identificate prin numerele (ID) în Registrul cadastral al imobilelor: 1.............................…/….............. ...... ...eliberat de . ......... 2..................... 11 2 alin............................/judeţul ...................... .......... bl. 45 ........................................ Pentru a susţine cele invocate mai sus....... . .......... /CUI …………………………..................................../CUI..... republicată........................................................... seria ......... cu modificările şi completările ulterioare..........................Anexa nr....................................................................... .. nr........... et.................................... Semnătură............ .............. seria .................................. reprezentat/ă prin ………………………...........

............................................................................................................................. ................................................................................ Semnăturile membrilor comisiei............ a directorului OCPI........................... ........................................... ............................... cu privire la imobilul identificat prin identificatorul (ID) ........................................................ etc........................................ numită prin Decizia nr....................... din teritoriul administrativ ................................................................................) ................................................................................. (nume şi prenume).................Anexa nr........ ................................ Analizând cererea de rectificare nr……………din data .................................. .............................. decide: În baza (acte.… PROCES VERBAL Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare......... Admite cererea de rectificare cu privire la modificarea documentelor tehnice astfel: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… /Respinge cererea de rectificare pentru motivele: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… În baza prezentului proces verbal şi a documentelor tehnice ale cadastrului se va emite încheierea de carte funciară care se va comunica persoanei care a formulat cererea de rectificare şi persoanelor interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară. (nume şi prenume).......................................................................….................................................................... . măsurători topografice. Ştampila 46 .............................................................. (nume şi prenume).........................................13 – FORMULAR PROCES VERBAL SOLUŢIONARE CERERE DE RECTIFICARE Antet OCPI Nr....... data..... constituită din următorii membri: ...................

. să asigur confidențialitatea datelor și informa țiilor gestionate de către OCPI. angajat la ……….… în calitate de …………………………………………. Data Semnătura 47 . precum și pentru o perioadă de 5(cinci) ani de la data finalizării acestuia... cu modificările și completările ulterioare.Anexa nr.Înregistrarea sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială…………………. …….14 – ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE Subsemnatul/a …………………………. cu care voi intra în contact pe toată perioada de derulare a contractului....……………. Datele și informațiile puse la dispoziție de OCPI se utilizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. mă oblig ca pe perioada derulării contractului nr.……………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful