Financat e Korporatave

Cilat janë format e organizimit të biznesit?
• Pronësia e vetme ( Firmat individuale) • Partneriteti (Firma me ortakë) • Korporata ( Shoqëri aksionare)

1. Pronësia e vetme
- Përparësitë: • Struktura organizative e thjeshtë • Pronari i merr vetë të gjitha vendimet • Pronari e merr tërë fitimin • Fitimi taksohet vetëm njëherë ( taksa mbi të ardhurat personale) - Mangësitë: • Përgjegjësia e pakufizuar financiare • Burimet e financimit të investimeve janë të kufizuara.

.2. Partneriteti Themelohet me dy ose më shumë pronarë Përparësitë: • Aftësi organizuese dhe drejtuese e lartë • Pozitë më të mirë kreditore • Është e aftë të tërheqë më shumë kapital Mangësitë: • Përgjegjësia e pakufizuar financiare • Për çdo vendim kërkohet aprovimi i ortakëve • Kanë jetë të kufizuar.

 Çka janë aksionet? Dy lloje kryesore të aksioneveve: a) aksionet e zakonshme b) aksionet preferenciale . etj. General Electric.3. Chase Manhattan Bank. Korporata  Ç’është korporata?  Disa nga bizneset e suksesshme të organizuara si korporata: General Motors. Microsoft.Nestle.

Të drejtat nga posedimi i aksioneve • E drejta e votës • E drejta në divident • E drejta që aksionarët e tanishëm të ndërmarrjes të kenë përparësi që të blejnë aksionet e reja • E drejta në qasje në librat afariste • E drejta në rast bankroti • E drejta në transfer (shitje) të aksioneve .

Varësisht nga ajo se a janë aksionet e tregtueshme publikisht apo jo kemi : • Kompanitë e mbajtura afër (closely held) • Kompanitë publike. .

Karatkeristikat e organizimit të firmës si korporatë:  Ka aftësi të tërheq investitor  Përgjegjësia e kufizuar financiare ( në rast se korporata falimenton ajo qka humb aksionari është vetëm vlera e investimit fillestar).  Drejtues të korporatës nuk janë aksionarët. . Ata e zgjedhin Bordin e Drejtorëve i cili përfaqëson aksionarët dhe mbron interesat e tyre.

Kjo bazohet në dispozitat e inkorporimit të cilat janë në përputhje me ligjet e shtetit.  Një nga mangësit kryesore të korporatave është se fitimi tatohet dy herë.(Korporatat mund të jenë imortale. Egziston ndarja e pronësisë nga menaxhmenti gjë që e mundëson vazhdimsinë e biznesit. .)  Legalisht korporata është e ndarë prej aksionarëve.

.• Për të punuar korporata ka nevojë për mjete (asete) të cilat mund të jenë: • Asete reale (materiale dhe jomateriale) • Asete financiare (letrat me vlerë).

Roli i menaxherit financiar 2 1 Operacionet e firmës (Asetet reale) 3 Menaxheri financiar 4b Tregjet Financiare (Asetet financiare) Hyrja dhe dalja e parave në korporatë .

.Dy çështje themelore të menaxherit financiar : 1.  Kush është menaxheri financiar? Është personi i cili është përgjegjës për vendimet e rëndësishme investive apo financiare.paraqet vendim investiv apo buxhetimin e kapitalit. Në çfarë asete reale firma duhet të investojë? 2. Si do të sigurohen paratë për investimin?  Përgjigjia në pyetjen e parë. ndërsa përgjigjia në pyetjen e dytë paraqet vendimin financiar.

Arkëtari: Menaxhimi i cash-it Sigurimi i kapitalit Korrespodencën Me bankat Kontrollori: Përgatitja e Raporteve financiare Kontabilitetin Tatimet .Menaxherët financiar në korporatat e mëdha Udhëheqësi financiar (CFO) Politikën financiare Planifikimin e korp.

Në korporata mund të paraqitet problemi i ashtuquajtur baza-agjenti. Menaxherët nuk tentojnë që ta maksimizojnë vlerën e firmës 2. . Aksionarët kanë shpenzime për monitorimin e menaxherëve dhe ndikojnë në aksionet e tyre. Shpenzimet e agjencisë paraqiten kur: 1.

Pse themi se ekziston ndarje e pronësisë nga menaxhmenti i korporatës? . Tregoni disa shembuj të korporatave të njohura dhe veprimtarinë e tyre? 3. Ç’është korporata? 2.PYETJE: 1. Çka janë kompanitë publike? 5. Kush e menaxhon korporatën? 6. Çka përfshijnë vendimet investive dhe financiare? 4.

Cili është qëllimi kryesor i menaxhmentit të korporatave? 9. çfarë përgjegjësie kanë aksionarët dhe kush i paguan borxhet? 8. Cilat jane format e organizimit te bizneseve? 13. Nëse falimenton një korporatë.7. Çka kuptoni me konfliktin baza-agjenti? 10. Ç’është pronësia e vetme dhe partneriteti? . Kur paraqiten shpenzimet e agjencisë? 11. Çka kuptoni me dispozitat e inkorporimit? 12.

Çka janë asetet reale e çka ato financiare? 16. Si bëhet hyrja e parave në korporatë dhe dalja nga korporata? 18.14. Si i siguron korporata paratë e nevojshme? 17. Për çka është përgjegjës kontrollori? 20. Për çka është përgjegjës udhëheqësi financiar (CFO)? 19. Cili është roli i menaxherit financiar? 15. Cilat janë detyrat e arkëtarit? .

Sistemi financiar dhe ekonomia .II.

qeveritë.Tre grupe potenciale të kursimtarëve dhe huamarrësve në ekonomi: 1. bizneset 3. . familjet 2.

Likuiditetin 3. Informimin .Sistemi financiar siguron tre shërbime kryesore financiare: 1. Ndarjen e rrezikut 2.

3. Tregu i parave Tregu i kapitalit Tregu devizor Tregu i derivateve financiare.Tregjet financiare Dimensionet e tregut financiar janë: 1. 2. 4. *Tregu primar dhe sekondar .

Institucionet financiare Ndërmjetësuesit financiarë • • • • • bankat. unionet kreditore. fondet e përbashkëta. kompanitë e sigurimeve dhe fondet e pensioneve .

• Banka qendore dhe politika monetare kreditore.Paraja Ç’është paraja? • Oferta e parasë është sasia e tërësishme e parasë në një ekonomi. . • Kërkesa për para.

III. INSTITUCIONET FINANCIARE .

Institucionet kursimore kontraktuese: bankat komerciale.institucionet kursimore dhe unionet kreditore.firmat brokere dhe bursat e organizuara 2. Institucionet e tregut të letrave me vlerë: bankat investive. 4. .Organizatat kryesore në sistemin financiar 1. Institucionet investive :fondet e përbashkëta dhe kompanitë financiare 3. Institucionet financiare të qeverisë.

Institucionet e tregut të letrave me vlerë • Afarizmi bakar investiv Nënshkrimi -bankat investive nënshkruajnë aksionet e reja.garantojnë një çmim për firmën emituese. . Emitimi me bazë tërë apo asnjë.1.si rezultat i shitjes me çmim më të lartë realizojnë fitimin i cili njihet si shpërndarje.banka investive nuk garanton se do të t’u shesë investitorëve tërë emisionin e aksioneve por ajo bënë përpjekje që ti shesë sa më shumë aksione me çmim të ofruar.

përmes OTC (over the counter).përmes bursave 2.•Likuiditeti dhe ndarja e rrezikut: Tregjet sekondare • • • Brokerët Dilerët Këmbimet e letrave me vlerë mund të bëhet në dy mënyra: 1. .

hipotekave dhe instrumentet e tregut të parasë. Fondet e përbashkëta mund të jenë me fund të mbyllur (closed end) apo me fund të hapur (open-end). obligacioneve. Institucionet investive Fondet e përbashkëta Janë ndërmjetësues financiarë që konvertojnë kërkesat e vogla individuale në një portofolio të diversifikuar të aksioneve.2. .

Kompanitë financiare të bizneseve 3. Kompanitë financiare të shitjes.duke shitur letrat komerciale dhe letrat me vlerë të sigurta. . Kompanitë financiare të konsumatorëve 2. Llojet e kompanive financiare: 1. Pastaj këto fonde i shfrytëzojnë për të dhënë hua të vogla për familje dhe biznese.Kompanitë financiare Janë ndërmjetësuese të cilat grumbullojnë shuma të mëdha të parave.

Institucionet e kursimit të kontraktuar • Kompanitë e sigurimeve Kompanitë e sigurimit të jetës Kompanitë e pasurisë dhe dëmeve .3.

te sigurimit Hazardi moral Zgjedhja adverzive dhe screeningu • Primete bazuara ne rrezik .Parimet e Menaxhimit te sigurimeve • • • • Parashikimi I rrezikut Problemet e K.

Mbrojtja nga Hazardi moral • Zbritjet • Kosigurimi • Marrveshjet restriktive .

Fondet e pensioneve • Me kontribute te definuara • Me beneficione te definuara .

3. Institucionet kursimore kontraktuese 1. Bankat depozitare Shoqatat kursimore dhe kreditore Bankat e kursimeve Unionet kreditore. . 2. 4.3.

Institucionet financiare të qeverisë • Qeveritë marrin pjese në ndërmjetësimin financiarë në dy mënyra: 1. .përmes institucioneve financiare të qeverisë (Agjencionet kreditore të qeverisë). Në mënyrë direkte. 2. duke garantuar për kreditë e lejuara nga ndërmjetësuesit financiarë privatë.4. Në mënyrë indirekte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful