You are on page 1of 9

• Berasaskan pandangan bahawa proses pembelajaran adalah : – Aktif – Dinamik • Ia berkembang sedikit demi sedikit sepanjang hayat individu. Dinamik : Berkebolehan dalam pelbagai bidang. • Seseorang individu akan membina atau konstruk (yang dibina) ilmu pengetahuan dengan usaha sendiri dan bukan menguasainya dengan orang lain. .

Teori Konstruktivisme • Penggerak-penggerak mazhab konstruktivisme terdiri daripada ahli-ahli psikologi dan pakar pendidikan seperti Jean Piaget. • Pengetahuan adalah produk minda yang dibina(konstruk) dengan pengalaman dan input baru yang diterima melalui deriaderia sebagai hasil persepsi. . John Dewey dan Seymour Papert.

. pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran aktif dan dinamik.Teori Konstruktivisme • Pembelajaran bukan satu proses penghafalan maklumat dimana jawapan betul diberikan oleh guru-guru. • Justeru itu.

. sikap. kepercayaan dan perasaannya sendiri. • Ilmu pengetahuan tidak boleh wujud di luar minda tetapi dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar.• Setiap murid menerima maklumat akan memprosesnya secara kognitif untuk mencerminkan dan membayangkan keperluan. sifat semulajadi. pemikiran.

2) Guru-guru mesti sedar tentang corak mental pelajar yang membantu mereka mengerti dunia dan membuat andaianandaian untuk menyokong pemikiran mereka.1) Murid-murid mesti bertanggungjawab ke atas pembelajarannya. . 3) Pembelajaran mesti bermula dengan isuisu yang berkait rapat dengan minat dan naluri ingin tahu murid-murid.

7) Guru-guru harus mendorong proses pembelajaran murid-murid dengan mengemukakan persoalanpersoalan terbuka dan sering mengadakan perbincangan kumpulan dikalangan murid-murid. 6) Guru-guru harus menunjukkan pertalian di antara fakta-fakta dalam sebuah konsep.5) Pembelajaran mesti berpusatkan kepada penguasaan konsep-konsep asas. .

Penaakulan dan penggunaan logik diaplikasikan secara aktif dalam menilai informasi baru. Implikasi Teori Konstruktivisme Dalam Bilik Darjah Penglibatan secara aktif murid-murid. Penggunaan bahan bantu pengajaran. Strategi pembelajaran yang ditentukan oleh murid-murid sendiri. .Pembinaan ilmu pengetahuan kendiri.

SEKIAN .