You are on page 1of 4

SC URBANPROIECT SA BARLAD

Nr din

CONVENTIE PE LINIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
Anexa la contractul nr. 38/25.08.2011,incheiata in baza prevederilor Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, a Normelor Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 intre Primaria Barlad punct lucru Gradina Zoologica a mun. Barlad in calitate de beneficiar si SC URBANPROIECT SA Barlad in calitate de executant (constructor, prestator de servicii, etc.). In scopul evitarii accidentelor de munca, a incendiilor si exploziilor, a imbolnavirilor profesionale, a asigurarii securitatii personalului si instalatiilor, a protectiei mediului precum si pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor actelor normative, se stabilesc urmatoarele: 1) Beneficiarul lucrarii va face un instructaj de securitate si sanatate in munca , pe probleme specifice locului de munca la Gradina Zoologica a mun. Barlad privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii, personalului (executantului) care va participa la lucrarile prevazute in contractul incheiat intre parti. Aceasta instruire se face intr-un loc special amenajat in incinta Gradinii Zoologice (accesul in incinta punctului de lucru fiind conditionat de efectuarea prealabila a acestui instructaj de catre lucratorul desemnat al beneficiarului lucrarii), acest instructaj se inregistreaza in fisa colectiva din care originalul se pastreaza la cabinetul de protectia muncii al beneficiarului si copia se preda executantului cu care va face dovada instruirii, la sectia/compartimentul unde are lucrari de executat. Lipsa acestui document la prezentarea in punctul de lucru in care urmeaza sa se desfasoare activitatea executantului impiedica accesul acestuia in zona de lucru. Obligativitatea prezentarii personalului executantului la instructaj revine conducerii unitatii executante. De asemenea ori de cate ori componenta echipei care executa lucrari sufera modificari (schimbarea lucratorilor in functie de complexitatea lucrarii,etc.) , conducerea executantului are obligatia de a aduce noi lucratori pentru instruire la compartimentul de securitate si sanatate in munca al beneficiarului lucrarii. Neefectuarea instruirii atrage dupa sine interzicerea accesului in zona punctului de lucru . Acest instructaj nu scuteste executantul de a efectua instructajul general introductiv la angajare, periodic, etc. pentru personalul propriu, conform reglementarilor in vigoare. 2) Executarea de lucrari in incinta Gradinii Zoologice se va face numai dupa delimitarea suprafetei pe care se executa lucrarea (inclusiv a traseelor de acces, a zonelor de depozitare a materialelor, a suprafetelor pentru organizare de santier ,

sa intre in instalatiile tehnologice.S. inainte de inceperea lucrarilor.I. dupa caz. sa se abata de la traseele de acces indicate.etc. in zonele respective revine executantului.I. 5) La lucrarile efectuate in paralel si suprapus cu activitatea de productie . pe aceste trasee se vor respecta de catre personalul executantului masurile de protectia muncii. atat de catre executant cat si de catre beneficiar. prin sondaj.) stabilite pe baza de proces verbal incheiat intre beneficiar si executant. Legea nr. in care se va specifica traseul indicat. se va asigura in permanenta. cu exceptia persoanelor imputernicite de aceasta pentru indrumare. si Regulamentul Intern. asistenta tehnica sau control. prin imprejmuiri. exploziilor.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca. de la care nu au voie sa se abata. etc. Normele P.I. incendiilor. sarcina marcarii pe teren si. aceste operatii se vor efectua in punctele special stabilite in acest scop prin procesul verbal incheiat intre cele doua parti. 4) Personalul executantului este obligat sa respecte cu strictete pe tot teritoriul beneficiarului (inclusiv in zonele de lucru puse la dispozitie pentru executare de lucrari). precum si regulile de circulatie interioara. controlul respectarii masurilor pe linie securitate si sanatate in munca si P. dupa caz. circulatia mijloacelor de transport si a utilajelor executantului la locurile de munca preluate de acesta se vor stabili de catre beneficiar impreuna cu executantul. executantul va asigura intretinerea corespunzatoare a drumurilor pe toata durata folosirii lor. Traseele stabilite vor fi prezentate si prelucrate cu personalul executantului si. a imprejmuirii zonei de lucru revine executantului. mijloacele de transport si utilajele executantului vor primi un aviz (autorizatie) de acces. . Personalul executantului nu are voie sa paraseasca locul de munca delimitat. Delimitarea suprafetelor de lucru predate executantului si consemnate in procesul verbal vor fi marcate corespunzator pe teren prin inscriptii: "ZONA DE LUCRU A UNITATII " (sau alte semne aplicate vizibil) si. (care vor fi puse la dispozitia executantului. supravegherea executarii acestora. vor fi afisate la punctele de lucru ale acestuia. toate prevederile legislatiei de protectia muncii in vigoare. 3) Traseele pentru accesul personalului. Se interzice executantului efectuarea depanarii mijloacelor de transport auto sau repararea si intretinerea diferitelor utilaje pe traseele stabilite. in care se va consemna ca raspunderea pentru asigurarea masurilor de protectia muncii si P. cat si de personalul beneficiarului cu atributii in acest domeniu. in vigoare. aprovizionarea cu materiale. Pe traseele utilizate. nu are voie sa patrunda in suprafata preluata de executant..S. Personalul beneficiarului. etc. a avariilor.S. mecanice. ale beneficiarului si sa efectueze manevre in instalatiile acestuia fara autorizare scrisa.I. procesul verbal (sau procesele verbale) de predare a amplasamentelor delimitate corespunzator face parte integranta din contract.). dupa caz. P. se va face atat de catre persoanele cu aceste atributii ale executantului.S. in vederea evitarii accidentelor de munca. energetice.

etc. se interzice executantului efectuarea acestor operatii sau realizarea de orice modificari pe trasee sau retele. 10 ) Beneficiarul are dreptul sa intrerupa furnizarea energiei electrice catre executantul lucrarii. etc. toate masurile de protectia muncii si P. atat executantul cat si beneficiarul sunt obligati sa se avertizeze reciproc. etc. precum si pentru asigurarea securitatii personalului si instalatiilor. 6) Conectarile si deconectarile care necesita intreruperea surselor de alimentare cu energie electrica. vor fi prelucrate cu intreg personalul executantului. in vecinatatea utilajelor la care se pot produce incendii.S. Beneficiarul este obligat sa predea executantului planurile cuprinzand traseele de conducte aeriene sau subterane precum si liniile de energie electrice existente in zona de lucru predata executantului.I. incendiu. privindu-l pe acesta.I. a statiilor electrice. personalul executantului este obligat sa actioneze cu grija in apropierea acestora (solicitand la nevoie asistenta tehnica a beneficiarului) in scopul prevenirii oricarui accident.S. a imbolnavirilor profesionale.La aparitia unor situatii anormale in sectorul propriu. etc. aplicarea dispozitivelor si realizarea masurilor de protectia muncii si P. a conductelor si traseelor sub presiune. conectarile si deconectarile liniilor de alimentare ale executantului. In cazuri deosebite. . avarie tehnica. explozii. a incendiilor si exploziilor. se vor efectua de catre beneficiar (la cererea executantului). . supravegherea si controlul executarii lucrarilor in statiile de utilitati apartinand beneficiarului se vor face de catre personalul calificat al executantului. in prezenta personalului de specialitate al beneficiarului.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca. referitoare la masurile pentru asigurarea securitatii personalului si instalatiilor . In cazul efectuarii unor lucrari in instalatii in functiune. 9) Alte masuri de prevenire a accidentelor de munca. . se vor face de catre beneficiar. a altor utilitati. a traseelor de transport. dupa anuntarea prealabila a executantului. indicand (fiecare pe raspundere proprie) modul de actionare. a carei instalatie de utilizare a energiei electrice nu corespunde normelor tehnice si de securitate si sanatate in munca in vigoare. . fara avizul scris al beneficiarului. vor fi cuprinse intr-un proces verbal incheiat intre beneficiar si executant (act aditional) care face parte integranta din prezenta Conventie. in imediata apropiere a utilajelor sub tensiune. ce pot pune in pericol personalul. Organizarea. explozie. 11) Prevederile prezentei Conventii. din statiile de distributie ale beneficiarului. 7) Echipamentul de protectie specific locului de munca precum si mijloacele de protectie necesare personalului unitatii prestatoare vor fi indicate de catre beneficiar. pentru fiecare loc de munca si instalatie in parte. acestea vor fi cercetate si inregistrate in conformitate cu prevederile Legii nr. se asigura de catre beneficiar inainte de inceperea lucrarilor. la cererea executantului. 8) In cazul producerii unui accident de munca sau a unei imbolnaviri profesionale. materii prime sau produse intermediare.

BARLAD Punct lucru Gradina Zoologica a mun.PRIMARIA MUN. Barlad SC URBANPROIECT SA BARLAD Director General Ing. Dumitrasc Viorel .