You are on page 1of 9

Table of Specification in MTB Grade One First Grading Period

Content No. of Days Taught No. of Items Processes R U A A E C Placement of Test 1-5

% 20% 8% 12%

1. Oral Language

10

5

2. Phonological Skills
3. Book and Print Knowledge 4. Alphabet Knowledge 5. Word Recognition

4
6 4 2

2
3 2 1

6-7
8-10 11-12 13

8%
4% 4% 85

6. Spelling
7. Handwriting 8. Composing 9. Grammar Awareness

2
4 2 6

1
2 1 3

14
15-16 17 18-20 21

4%
12% 4% 8% 8%

10. Vocabulary
11. Reading Comprehension A. Activating Scheme and Prior Knowledge B. Comprehension of Literary Texts

2
4 4
50

1
2 2
25

22-23 24-25

Total

25

100%

Si Kuting Remembering 2. nakarating na siya sa parang at hindi na niya maalala ang daan pabalik. Dahil siya ay nawili sa pamamasyal.(Babasahin ng guro ang kuwento. Si Ibon B. 1. Sino ang pangunahing tauhan sa kuwento? A. Si Kuting C. C. Si Aso B. Dahil hindi siya tinulungan nina Ibon. Ibon at Paru-paru ngunit talagang naligaw na si Kuting at di niya alam ang daan pabalik. Hindi niya namalayan. Si Paru-paru C. B. Dahil siya ay napakabata pa. Ang Nawawalang Si Kuting Isang araw namasyal si Kuting. Gusto siyang tulungan nina Aso. Aso at Paru-paru. Tuwang-tuwang siya sapagkat marami siyang nakikitang magandang tanawin. Bakit kaya di alam ni Kuting ang daan pauwi? A. Si Aso Understanding Remembering . 3.) Panuto: Makinig nang mabuti at sagutin ang mga katanungan. Sino ang nawawala sa kuwento? A. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot.

Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot.Panuto: Makinig at unawaing mabuti ang kuwentong babasahin ng guro. Nagulat si Mingming nang biglang dumating si Alex. Lagi siyang pinaaalalahanan ng kanyang inang si Muning na mag-ingat at baka magalit sa kanya si Mang Berto. Hindi maabot ni Mingming ang mga laruan kaya bigla itong tumalon at ang mga laruan ay nahulog at nagkalat sa sahig. Matigas ang ulo. ang may-ari ng bahay. B. Isang araw. Bakit nahulog ang mga laruang nakatago sa aparador? A. gustong laruin ni Mingming angmga laruan ni Alex na nakatago sa aparador. B. C. C. Matapang na kuting. Si Alex ay anak ni Mang Berto. Hinabol ni Muning si Mingming. 4. 5. Ang Malikot na Si Mingming Si Mingming ay napakalikot na kuting. Tinalon ni Mingming ang mga laruan. Malikot na kuting. Remembering Remembering . Anong uring kuting si Mingming? A. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan.

n B. A. k 7. 6. p C. b Understanding C. Isulat ang titik lamang. dahon B. l Understanding 8. Piliin ang tamang unang titik ng pangalan ng larawan .Panuto:Tingnan ang larawan. Alin sa mga sumusunod ang tamang ngalan ng larawan? A. sabon Analyzing . kahon C. m B. A.

ani 10. a B.9. an C. paa Understanding Understanding 11. apa C. ponu Creating C.Alin sa mga sumusunod ang binubuo ng titik lamang? A. aap B. pnuo . puno B. Alin sa mga sumusunod ang may tamang baybay ng ngalan ng larawan? A. Ayusin ang mga titik na nasa kahon upang makabuo ng salitang ngalan ng larawan? u n p o A.

i A.13. Bumuo ng bagong salita gamit ang mga titik na nasa kahon. Tingnan ang larawan. sata analyzing a s C. creating . isad analyzing 14. isda d B. tasa 15. Idugtong ang mga tuldok sa pamamagitan ng mga linya upang mabuo ang salita.Gumawa ng bagong salita gamit ang mga titik na nasa kahon? a A. Tingnan ang larawan. dais s a c. taas t B.

. creating 17. Ayusin ang mga salita na nasa kahon upang makabuo ng pangungusap. ay mataba Si Ana. C. Ana Si mataba analyzing ay A. C. 19. mataba Si Ana ay. C. Idugtong ang mga tuldok upang makabuo ng pangungusap.16. Alin sa mga larawan ang ngalan ng bagay? A. B. 18. B. B. Si Ana ay mataba. Alin sa mga larawan ang ngalan ng tao? remembering A.

Mang Tomas Remembering C. C. Ama B. B. Ang hanapbuhay ni Lola Belen ay naglalako ng bibingka. Aalagaan niya ang kanyang lola. Si Betina Si Betina ay apo ni Lola Belen. Siya ang maglalako ng bibingka. 21. understanding understanding . Isang araw ay nagkasakit ang matanda. Matanda na siya at madaling mapagod. Ihindi siya tinutulungan ni Betina. Piliin at isulat ang tamang titik lamang. 22. Namasyal siya pagkatapos maglako ng bibingka. Iiyak siya para may maawa sa kanya. Ano kaya ang gagawin ni Betina para may makain sila? A. ina Panuto: Makinig nang mabuti.20. C. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Alin ang pangngalan pantangi? A. B. Bakit kaya nagkasakit si Lola Belen? A.

C. Hindi po.Panuto: Makinig nang mabuti. Ang Mayabang na Oso Si Onsang Oso ay mayabang na oso. Alin sa mga sumusunod ang kahulugan ng salitang may salungguhit. Si Onsang Oso remembering 25. Nais niyo bang gayahin si Onsang Oso ? Bakit? A. mabait understanding 24. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. mayaman B. Mayabang si Onsang Oso. Sino ang mayabang na oso? A. B. Siya ay nakatira sa otel at nag-oopisina. Opo. Taas noo kung siya ay lumakad. hambog C. evaluating . 23. Si Ona Oso B. Si Onsang Oso. Opo. Masama ang mayabang. At lalo pa siyang hambog kung nakasakay siya sa maganda niyang oto. Mayaman kasi siya. Hindi niya pinapansin ang ibang mga oso. Si Ora Oso C. A. Mayabang kasi siya. Piliin at isulat ang tamang titik lamang.