You are on page 1of 29

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOGA ISPITA iz predmeta INFORMATIKA

viša savjetnica za informatiku i računalstvo Viktorija Hržica, prof. Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek Osijek, 1. prosinca 2011.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita - Informatika December 1, 2011

Sadržaj
PROGRAMSKI SADRŽAJI ....................................................................................................................2 Primjeri mogućih pitanja iz općeg dijela programa za usmeni dio stručnog ispita za sve pripravnike .....................................................................................................................................5 LITERATURA .......................................................................................................................................7 Literatura za opći dio programa .....................................................................................................7 LITERATURA za pedagoško – psihološko – metodički dio programa............................................9 Dodatna literatura .................................................................................................................... 10 Članci ....................................................................................................................................... 12 PRIMJERI TEMA ZA PISANI RAD ....................................................................................................... 13 Srednje škole ............................................................................................................................... 13 Osnovne škole.............................................................................................................................. 14 ISPITNI ROKOVI I MJESTO POLAGANJA ........................................................................................ 15 Obveze pristupnika na stručnome ispitu: .................................................................................... 16 PRILOZI ........................................................................................................................................ 17 Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu .................................................................................................. 18 Školski propisi .............................................................................................................................. 26

~1~

Sustavska programska oprema. MB. elipsa. fizike i kemije. osnovni elementi crteža . Kopiranje i premještanje dijelova slike. Osnove logičke funkcije (I. disketa. grafički prikaz tabličnih podataka. GB). te zvučno -slikovnog zapisa (avi) na računalu. CD-RW. načini prikaza podataka u računalima. Normirani oblici pohranjivanja informacija: HTML. zvučno-slikovni zapis. slike. Osnovna svojstva operacijskog sustava. Procesor. rasprostranjene mreže.Informatika December 1. Jedinice za količinu memorije (bit. znakova. Crtanje i bojanje osnovnih elemenata: ravna i zakrivljena crta. midi) i slike (bmp. Elementi programa. znanje. uređivanje gotovih crteža. baza podataka. uređivanje boja. Normirani načini pohranjivanja zvuka (wav. Multimediji na računalu (zvučni zapisi.piksel i raster. Kako radi računalo. Ulazni i izlazni uređaji. zvuka i videa nizom bitova. računalne igre). Multimedija Pokretanje i obustavljanje programa za crtanje. Zasnovanost digitalnih naprava na matematičkoj logici: logički sklopovi i registri. NE). DVD-ROM. Pohranjivanje brojeva. načini prenošenja informacija komunikacijskim sustavima. načini povezivanja računala u mreže: lokalna mreža. Pojam i uloga operacijskog sustava. okretanje dijelova slike. bajt. kružnica. Tablice. Datoteka. KB. gif. Strojna i programska oprema računala Središnja jedinica računala. Obrada teksta Program za obradu teksta. standardni grafički formati i datoteke. Memorija računala. načini smještanja i pristup do datoteka u računalu. jpeg). metodički pristup alatu za obradu teksta. 2011 PROGRAMSKI SADRŽAJI Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije Osnovni pojmovi u informatici: podatak. Odlomak. računalni edukativni programi. Uređivanje radnog lista unošenja niza podataka.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Osnove matematičke logike. Nasljeđivanje i ne nasljeđivanje adresa. informacijski sustavi. Pokretanje i izvršavanje programa. Logičke izjave. DVD-RW). različiti pogledi na crtež. Primjena proračunskih tablica za rješavanje konkretnih problema iz osnovnoškolskog gradiva matematike. Proračunske tablice i baze podataka Program za proračunske tablice. Jedinice za trajnu pohranu podataka (disk. pravokutnik. Uporaba formula i definiranje formula i njihova primjena u projektnim zadacima za učenike. ILI. kvadrat. Organizacija i funkcioniranje operacijskog sustava. Brzina prijenosa. ~2~ . crteži i slike u programu za obradu teksta. Uređivanje teksta. CD-ROM. način prikaza slike u računalu (razlika između teksta i slike. informacija. načini pohranjivanja podataka.

Izrada prezentacija Prezentacijski programski alat. Objavljivanje Web stranice na poslužiteljskom računalu. Uporaba baza podataka. Komunikacija na Internetu ~3~ .Informatika December 1. aritmetički operatori. Elementi programa (okruženje. Osnovni uslužni programi na Internetu. Vrste pogleda na dokument (normalni. uzorak i mijenjanje uzorka slajda. kreiranje i spremanje novog dokumenta). kreiranje prezentacije bez i s predloškom. Resample. uređivanje teksta na slajdovima. HTML kao normirani jezik za izradu Web stranica. Mijenjan je vrijednosti varijable. Slike (umetanje. Unošenje podataka u bazu. Pascal. Rekurzija u grafičkim primjerima te u matematičkim proračunima. logički operatori. Virusi i antivirusna zaštita. HTML. Uporaba jedne varijable. Programiranje . Internet Internet i njegova organizacija. znakovni. Primjena programiranja u osnovnoškolskom gradivu matematike. Crtanje u programskom jeziku: ravne linije. Crtanje grafičkih oblika. Prikazivanje prezentacije. Organizacija baza podataka. Rad s porukama. Auto Thumbnail. pravokutnici. Mijenjanje sheme boja na slajdovima. Izgled prozora program i njegovo podešavanje.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Postavljanje hiperveza i akcijski gumbi. Ispitivanje pravilnog rada. Umetanje komponenti. otvaranje i spremanje prezentacije). Ispis prezentacije. Animacijski efekti i efekti prijelaza slajdova. Tipovi podataka: brojevni. Protokol za prijenos datoteka (FTP). Web preglednici i programski alati za brzo pretraživanje podataka (tražilice. katalozi metatražilice). Preview). grananje na alternativne nizove naredbi. fizike i kemije. Izmjena stranice. Struktura programa: jednostavni slijed niza naredbi. C/C++. Postavljanje hiperveze na tekst. Pokretanje i zatvaranje programa za elektroničku poštu. postavljanje veza na sliku. Organizacijski dijagram. Elementi programa (okruženje. kružnice i elipse. Postavljanje kodne stranice za hrvatska slova. Beval. Pojam rekurzije. Metodički pristup alatu za izradu prezentacija. umetanje tekstnih okvira i ukrasnog teksta. Slanje i primanje poruka. Umetanje tablice. Upiti o sadržaju baze. uporaba petlje. naredba pridruživanja. umetanje novog slajda. Uporaba dviju i više varijabli.programski jezici: Logo. petlje. Tipovi podataka. Reorganizacija prezentacije (premještanje slajdova u pogledu obrisa). Umetanje slike na slajd i njeno uređivanje. Metodički pristup alatu za proračunske tablice i alatu za baze podataka. Osnovne kornjačine grafike. Procedure i funkcije. vrući dijelovi slike). Izrada Web stranica Program za izradu Web stranica. Uređivanje glavnog slajda. Upoznavanje s elektroničkom poštom. Korištenje adresara. 2011 Osnovni pojmovi o bazama podataka. QBasic. Vrste pogleda na slajdove. Python Osnovne programske naredbe programskog jezika: ulaz i izlaz podataka. tekstovni. ponavljanje niza naredbi.

2011 (mrežne novine. 10 i 16. Kodovi i ASCII tablica kodova. Tijek nastavnog procesa Ciljevi i načela nastave informatike. praćenje i ocjenjivanje rada i znanja učenika. Princip aktivnosti i razvoja. Matematičke osnove rada računala Računalo kao digitalan stroj. Internet kao izvor znanja za produbljivanje nastavnih sadržaja. MS NetMeeting). Priprema nastavnika za nastavni sat. Brojevni sustavi s bazom 2. Oblici rada u nastavi informatike. Logički sklop za zbrajanje dva broja. Tražilice i katalozi edukativnih sadržaja. 8. Uvođenje učenika u nastavni rad. mrežni razgovori . Metoda razgovora. Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Metoda praktičnog rada na računalu. Ponavljanje. Diferencirana nastava. Logički sklopovi. Didaktički principi u nastavi informatike Didaktički principi u informatici. Princip zornosti i apstraktnosti. ~4~ . Vježbanje. Princip sistematičnosti i postupnosti.Informatika December 1. logički operatori. Upotreba Interneta u nastavi informatike i u nastavi drugih predmeta Uloga Interneta pri obradi nastavnih sadržaja. Metoda čitanja i rada na tekstu. Princip analize i sinteze. Projektna nastava.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . ICQ. Metoda demonstracije. O brada novih nastavnih sadržaja. ponavljanju i vježbanju. Metoda usmenog izlaganja. Metoda pisanja. Netiquette (bonton na Internetu).Chat. Princip primjerenosti i napora. Metoda crtanja.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita .ustrojstvo i zadaće Izostanci učenika iz škole Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika Kako je organiziran odgojno-obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj Kalendar rada osnovne škole Koje uvjete mora zadovoljiti djelatnik da bi se mogao zaposliti na neodre đeno vrijeme u osnovnoj školi Kako se u Ustavu Republike Hrvatske spominje školstvo Koliko školska godina ima radnih tjedana Kako treba čuvati spomenicu škole (ljetopis) Kako treba čuvati imenik i evidenciju o ispitima učenika Matična knjiga Biranje ravnatelja osnovne škole Nastavna dokumentacija Godišnji plan i program osnovne škole Obvezna pedagoška dokumentacija u školi Opći akti u školi Opišite kadrovsku strukturu osnovne škole Opterećenost učenika u osnovnoj školi Opterećenost učitelja u osnovnoj školi Organi upravljanja u osnovnoj školi Pedagoške mjere koje se izriču učenicima u osnovnoj školi Pedagoški standard osnovnoškolskog sustava Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada Pravilnik o broju učenika u razrednom odjelu te odgojno-obrazovnoj grupi Zakon o osnovnom školstvu ~5~ . učenik s teškoćama u razvoju Županijski ured za školstvo . darovit učenik. 2011 Primjeri mogućih pitanja iz općeg dijela programa za usmeni dio stručnog ispita za sve pripravnike Biranje zastupnika u Sabor Republike Hrvatske Predsjednik Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske Nadležnost Sabora Republike Hrvatske Ustavni zakon o ljudskim pravima Tijela lokalne uprave i samouprave Djelokrug rada stručnih organa škole Dokumentacija trajne vrijednosti u školi Dodatni rad i dopunska nastava Učenik.Informatika December 1.

Informatika December 1.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . uloga i zadaće Statut škole Stručni organi u osnovnoj školi Školska godina i nastavna godina Učiteljsko vijeće Upravljanje školom Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi Pravilnik o napredovanju učitelja i profesora u osnovnom i srednjem školstvu Školski odbor ~6~ . 2011 Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u osnovnoj školi Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja u osnovnom školstvu Propisana pedagoška dokumentacija Razrednik.

35/08) Poslovnik o radu komisije za stažiranje i komisije za polaganje stručnog ispita (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa. 85/10) Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu (NN 87/08. 41/01. 2011 LITERATURA Literatura za opći dio programa Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90. 6/96) Program stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Glasnik 6/94. 76/10. 28/01.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 92/10. 7/94) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 80/99) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 148/99. 86/09. 55/01. 105/10. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10) Nastavni plan i program za osnovne škole u Republici Hrvatskoj Nastavni planovi i programi za srednje škole u Republici Hrvatskoj Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03) Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 89/95) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96) Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 56/01) Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (NN 13/91) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika Pravilnik o kalendaru rada osnovnih i srednjih škola (u određenoj školskoj godini) Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (NN 31/91) Zakon o ustanovama (NN 76/93. 124/00. 113/00. 90/11) Pravilnik o načinima. 8/98. 29/97. 135/97. 20/05) Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 51/99) ~7~ . 47/99.Informatika December 1.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita .hr/index. 2000) Pravilnik o polaganju popravnih ispita Uputa o uvođenju vjeronauka kao izbornog predmeta u osnovne i srednje škole Pravila za provedbu školskih izleta i ekskurzija Statut škole Pravilnik o radu Pravilnik o pedagoškim mjerama Pravilnik o zaštiti na radu Pravilnik o kućnom redu Pravilnik o zaštiti od požara Poslovnik o radu učiteljskog i razrednog vijeća Poslovnik o radu školskog odbora Pravilnik o računovodstvu Zbirku odabranih zakona i pravilnika možete pronaći na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (zakoni: http://www. Zagreb.php?option=com_content&view=article&id=754&Itemid=72 pravilnici: http://www. Maleš.php?option=com_content&view=article&id=755&Itemid=73 ) ~8~ . 2011 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 76/00) Konvencija o pravima djeteta (Mi poznajemo i živimo svoja prava .azoo. I.D. Školska knjiga.priručnik za odgoj i obrazovanje o pravima djeteta u osnovnoj školi .hr/index.azoo.Informatika December 1. Stričević.

Dryden. W. Buzan.net/vhrzica/pisani-rad-najnoviji) Subjektivni i objektivni čimbenici pri vrednovanju postignuća učenika (http://www. T.L. 2003. 2004.slideshare. 1993. (2001): Metode poučavanja i učenja. Zagreb Grgin.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .91. Jastrebarsko Udžbenička literatura iz informatike za osnovnu i srednju školu Informatički časopisi Kriteriji ocjenjivanja za osnovne škole (http://www. Lukša. Lučko. M.: Revolucija u učenju. Guberina-Abramović. Glasser.Zagreb. Matijević. 2001. (ur. M.. Educa. H. Zagreb. razumijevanje i razvijanje. 2006. E. 2004.: Školsko ocjenjivanje znanja. i Vos. Educa.: Nadarenost-prepoznavanje. Školska knjiga. Strugar. 2004.: Didaktika. 2002. 2002.net/vhrzica/kriterijiocjenjivanj-os) Kriteriji ocjenjivanja za srednje škole (http://www. T.: Uvod u pedagogiju (prijevod). Zagreb. Veble Commerce. J. Educa. (1994): Kvalitetna škola. Grgin. v. ŠK. Zagreb Terhart. Pedagoški servis. Matijević. Ž. Zagreb. Tipex. Školska knjiga.slideshare.slideshare. Zagreb. Educa.: Super-nastava. Školska knjiga. (1994): Školska dokimologija.): Timska nastava u školskoj praksi. C. Naklada Slap. Zagreb. Educa. Zagreb. G. E. T.: Priručnik za rad s učenicima s posebnim potrebama integriranim u razrednu nastavu u OŠ.net/vhrzica/kriterijiocjenjivanja-ss) Pisani rad na stručnome ispitu (http://www.Informatika December 1. Giesecke. Jensen.: Ocjenjivanje u osnovnoj školi. (1997): Temeljna nastavna umijeća. Zagreb. ŠK i HPKZ. Educa Kyriacou.net/vhrzica/subjektivni-i-objektivni-imbenici-vrednovanja5823063) Obrazac pisane priprave za stručni ispit (http://www. 2001. Zagreb.: Izvanučionička nastava. Čudina Obradović. M. 2004. 2011 LITERATURA za pedagoško – psihološko – metodički dio programa Bognar. Slaviček. Zagreb.D. Slap.slideshare. Zagreb. Zagreb.: Primjena HNOS-a u osnovnoj školi.net/vhrzica/pisanapriprava-za-struni-ispit-konacna-verzija-2010-9521856) ~9~ .slideshare.: Kako izrađivati mentalne mape.. A. Skok P. Jastrebarsko.

Vern. (2001): Uspješno učenje i poučavanje. Djeca prva. (2003). 2. temeljna znanja. (1995): Razgovori s obiteljima. preobrazba školske discipline. interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja. (1993): Pedagoška komunikologija. V. Školska knjiga Brajša. Zagreb Raundalen. Školska knjiga Mužić.. Zagreb. Školske novine Richman. (1995): Mirotvorni razred. d. Alinea Brajša. I. P. Školska knjiga. Zagreb.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . razgovor. Rijavec. Alinea Bašić. M. Alinea Longo. (2004): Zlostavljanje i zanemarivanje djece. (2001): Kako uspješno učiti u timu. Alinea Perry Good. D. 2.o. Zagreb. i Stričević. Marko M usluge. IEP . Zagreb. I. (1993): Pedagogija. perspektive i procesi. V. Miljković. 2011 Dodatna literatura Desforges.. Školska knjiga Klippert. Alinea Winkel. Zagreb.Informatika December 1. (2002): Didaktika. Zagreb. Dobrobit Jull. (1995): U potrazi za srećom. Zagreb. P. HPKZ. Kocijan D. Hudina. 3. Fink (2000): Mijenjajmo naše škole. (1999): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja . M. N. Greene. Alinea Gossen C. M. Zagreb Bratanić. (1994): Restitucija. Psihologija obrazovanja. Moja prava (2005). 2004. M. (2001): Vježbanje životnih vještina . Educa Stoll. Educa Vizek Vidović. priručnik za savjetnike voditelja. Educa Strategija odgojnog rada razrednika. M. Alinea.o.priručnik za početnike i iskusnije istraživače. J. J. Zagreb. (2004).priručnik br. Znamen Gudjons. B.. Zagreb.. Zagreb. D. V. priručnik za djecu Bratanić. Roditelji i prava djeteta (2004).: 1. zbirka praktičnih primjera. Zagreb: Educa Jurić. Zagreb Maleš. Zagreb. Metodika rada školskog pedagoga (prerađeno i dopunjeno izdanje). Zagreb. Alinea Čudina-Obradović. Diane (1994): Restitucija . Zagreb. V. Zagreb. Žižak (1994): Integralna metoda. (2001): Roditeljstvo se može učiti. D. (1993): Pedagoška komunikologija. Zagreb. ~ 10 ~ . (1998): Agresivnost. D. Školska knjiga Chelsom Gossen. R. (1997): Susret u nastavi. Alinea Buljan-Flander G.. Alinea. problemi i konflikti u školi. Zagreb. Zagreb. Zagreb. Educa Matijević. (1994): Komuniciranje s djecom . Ch.preobrazba školske discipline . Zagreb. M. Zagreb. Bez straha u školu (2004). E. Koller-Trbović. VlahoviÊć-Štetić. (1991): Mikropedagogija. Djeca prva. Zagreb. (1996): Nove paradigme za stvaranje kvalitetnih škola.: Djeca koju je teško odgajati Bićanić. Zagreb.priručnik za razrednike. H. H.

priručnik za razrednike. 24. Alinea Bognar. psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja. Društvo za psihološku pomoć. S. (1994): Kako djelotvorno raditi s ljudima. 2011 Buljan-Flander. Školska knjiga. IEP Filipović. br. (1994): Čuda se ipak događaju. HPKZ. Bognar. Zagreb. Zagreb. Vlastita naklada Napan. Zagreb. Kratis Neill. (1993): Kako pomoći klincima da si sami pomognu. 1.. J. (1995): Vaše kompetentno dijete. L.o. Školska knjiga Manenica. (1994): Kako biti bolji roditelj.. V. J. Ðakovo Shapiro. (1996): Zločesti đaci genijalci. Školska knjiga Jelavić. I. E. (1996): Kako razviti emocionalnu inteligenciju djeteta. 314-316. (1996): Pomozite svojoj djeci da razviju samopouzdanje. IEP Brooks-Borner.21. J. A. Škola. (1994): Ovisnosti. Zagreb Arambašić. (1997): Drugo lice škole. Alinea Janković. Bošnjak. D. (1998): Obrazovanje za stoljeće znanja . (1996): Pristupanje obitelji. Napredak. Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Jurić. Obitelj.o. Bagić. Zagreb. J. Alinea Faber. priručnik za učitelje osnovnih škola. V. Zagreb. S. (1997): Kad roditelji postanu agresivni. V. Gordon. M. Marko M usluge d..E. A. Zagreb. Zagreb Perry Good. Zrno br. Zagreb Mijatović.. Karlović. u čemu je problem?.. Zagreb. Zagreb. Jastrebarsko. istraživački obrazovni centar (2004): poučavati prava i slobode. B. (2000): Kako razgovarati s djecom da bi bolje učila. 32. J. Mazlish. (1989): Razrednonastavna klima . T. Mozaik knjiga Spaić-Vrkaš. (1996): Škola roditeljske djelotvornosti. Rijavec. Zagreb. Mozaik knjiga Bastalić. (1993): Didaktika. (2005): Odgajam li dobro svoje dijete? Savjeti za roditelje. M. Educa Bićanić. Brdar. (1994): Neverbalna komunikacija. (1981): Razrednik u osnovnoj školi. I. (1998): Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu ?. Zagreb Staničić. stoljeće. L. Educa Kocijan-Hercigonja.. (2001): Vježbanje životnih vještina . M. A. Zagreb Miljković. Školska knjiga Uzelac. i suradnici. K. A. E. (1992): Razvojno-pedagoška djelatnost u osnovnoj školi. G.pozadina učeničkog rada. Alinea Jurić. (1988): Metodika rada školskog pedagoga. Prevela Aida Matković. (1999): Jedan drukčiji roditeljski sastanak. Naklada Slap Malić. Zagreb. L. D. (2001): Psihološke krizne intervencije. Janković. 3. Marijević.Informatika December 1.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Dijete. (1998): Didaktika. Zagreb. Temposhop. str. Alinea Rijavec. Zagreb. Zagreb. Znamen Juul. L. Zagreb. Alinea ~ 11 ~ . I. M. V. B. Zagreb. (1996): Moje dijete se mijenja. F. (1994): Budimo prijatelji.

škole i društva. K. M. Kompetencijski profi l školskog pedagoga. 15-16.295. M. (1990): Obitelj i čuvstveni razvoj djeteta. Cigetić. Hitrec. D.Informatika December 1. Zagreb. Lavrnja. 2004.. 4. 12-13. 279 . Instruktivna funkcija školskog pedagoga i nastavna tehnika. Ministarstvo obitelji. Zagreb Jurić. Naklada Slap. M. br. Napredak. Bratanić. str. R. S. V. U: zbornik Obitelj . 2 Staničić.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . S. IDEM. br. A. Koncepcija razvojnopedagoške djelatnosti u institucijama odgoja i obrazovanja. (1997): Hiperaktivno dijete. 139. V. Napredak. danas za sutra. Čudina-Obradović. (1998): Rašomon u međusobnim odnosima učitelja i učenika. I. Miljković. 2 (vol. S. (1994). Zagreb.. 14-16. IEP. 45. HPKZ Časopis za promicanje prava djeteta Dijete i društvo. Zagreb. Jastrebarsko Vizek-Vidović. 73 . Mušanović. branitelja i međugeneracijske solidarnosti. (2003): Psihologija obrazovanja. Drandić. Rea (2002): Do prihvaćanja zajedno: integracija djece s posebnim potrebama. Zrno. (1991): Roditelji i nadareno dijete. 139-151. 9-10. V. Pedagoški fakultet Rijeka. Maleš. godina 6. 7. (1982).. HPKZ. Vlada Republike Hrvatske (1999): Nacionalni odbor za obrazovanje o ljudskim pravima. Rijavec. Odnos obitelji.A.. D. Mušanović.194.77.škola . 11-18.. H. Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava. G. (1992): Zadovoljstvo učenika nastavom-školom Članci Maleš. Zrno. (ur. Cotić. 133: 189 . Zagreb. Staničić. Zagreb Kocijan-Hercigonja. Vlahović-Štetić. Lelia. B. (1995): Agresivnost u djece. (2001). Alinea Kiš. str. (1995): Učite ih da budu sretni. 2011 Sullo. 1998): str. 6. M. U: Vrgoč. 2. br. U: Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci. (1992): Ravnopravnost u suradnji. Puškar. S.. Fulgosi-Masnjak. br.. Jastrebarsko Lacković-Grgin. D. str. Cipek. D. (2002): Stres u djece i adolescenata. str. M. (1996): značaj pedagoške klime u razrednom odjelu – uloga razrednika u njezinom ostvarivanju. str. Naklada Slap.društvo. 3. Zagreb ~ 12 ~ . Zagreb. Zagreb. Zrno.. (1992). br. Napredak br. Zrno br.): Pedagogija i hrvatsko školstvo: jučer. R.

. 2011 PRIMJERI TEMA ZA PISANI RAD Srednje škole Multimedija u školskim projektima Primjena edukativnih web stranica u nastavi informatike Društvenim softverom možemo povećati učinkovitost učenja Pseudo jezik kao uvod u nastavu programiranja Baze podataka kroz primjere u osnovnoj i srednjoj školi Osnovne programske strukture Kako zainteresirati učenike za programiranje Osvrt na komercijalne programe i programe otvorenog koda u nastavi informatike Operacijski sustav Aplikacijski softver u nastavi informatike (Namjenski programi u nastavi informatike) Strojna oprema računala Projektni dan u školi Primjer dobre prakse: primjena ICT u projektnoj nastavi Praćenje. vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi informatike Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Izrada kvalitetne prezentacije Baze podataka Osnove multimedije Ocjenjivanje učeničkog napretka (prema Kyriacou.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Temeljna nastavna umijeća) Aktivne metode učenja u nastavi informatike Baze podataka: primjer dobre prakse (Access ili Excel) Temeljna nastavna umijeća ~ 13 ~ . Ch.Informatika December 1.

vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi informatike Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Izrada kvalitetne prezentacije Baze podataka Osnove multimedije Ocjenjivanje učeničkog napretka (prema Kyriacou.Informatika December 1. 2011 Osnovne škole Kreativna učionica kroz primjenu ICT-a Računalo u nastavi-međupredmetna korelacija Projektni zadaci kroz integriranu nastavu i timski rad Primjena programiranja u nastavi matematike ili fizike Uporaba logičkih funkcija u programiranju Grafičke naredbe u programu –logo Projekt-timska izrada razrednih web stranica Projekt-kritički odnos prema internetu Školski Internet projekti Primjer dobre prakse: primjena ICT u projektnoj nastavi Praćenje. Ch.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .. Temeljna nastavna umijeća) Aktivne metode učenja u nastavi informatike Baze podataka: primjer dobre prakse (Access ili Excel) Temeljna nastavna umijeća ~ 14 ~ .

odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom »nije položio« ne može polagati usmeni dio ispita. 22.2. 22. Mentor na stručnome ispitu je Natalija Stjepanek.skole. napisanu pripremu za nastavni sat. travnja od 10. studenoga.).).skole.1. st. srednje škole u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek.. (čl. .hr/skola/djelatnici/natalija_stjepanek). listopada do 10. (http://ssekonomska-upravna-os. mentor. prof. prof. izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat. Svete Ane 2.).). (http://os-svete-aneos.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . listopada do 15. učitelj mentor. travnja do 1. lipnja od 1. Trg Svetog Trojstva 4. 19. prosinca. st.. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03): Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su: od 15. siječnja do 1. izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit (čl. Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su: od 10.1. Osijek. Pisani rad traje do 180 minuta. 21. prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03) .Informatika December 1. obuhvaća: pisani rad. veljače do 10. a usmeni dio ispita do 40 minuta (čl. 2011 ISPITNI ROKOVI I MJESTO POLAGANJA Prema članku 16. Stručni ispiti za izvode se za: osnovne škole u OŠ svete Ane u Osijeku. - Stručni ispit. 20. st.) - ~ 15 ~ . pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita. ožujka od 15.hr/skola/djelatnici/ivica_rumora).. Osijek. (čl. Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata. Uspjeh na o dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio« (čl. Mentor na stručnome ispitu je Ivica Rumora.

Dnevnik stažiranja donijeti na pisani dio stručnoga ispita.Informatika December 1.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Po potrebi (naputku mentora) izvršiti k orekcije u pripravi. Dnevnik stažiranja mora sadržavati pregled rada pripravnika tijekom pripravničkog staža. odmah kontaktirati mentora i zatražiti upute te posjetiti školu u kojoj se polaže stručni ispit kako bi se upoznao s mentorom i računalnom učionicom. koji stiže na školski e-mail. Samostalno izraditi pripravu za ogledni sat i obavezno je poslati na pregled mentoru na stručnome ispitu. 2011 Obveze pristupnika na stručnome ispitu: Po primitku poziva na stručni ispit. - - ~ 16 ~ . umetnute priprave oglednih sati i priprave mentora sa sati na kojima je pripravnik naz očio te zabilješke o razgovoru s mentorom nakon održanih i dogledanih sati.

Informatika December 1. 2011 PRILOZI ~ 17 ~ .Priručnik za polaganje stručnoga ispita .

OSTVARIVANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA Članak 3. 59/01. 50/95.Informatika December 1. Članak 2. 27/93.. i 114/01.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . stručno i samostalno obavljanje poslova u osnovnoj odnosno srednjoj školi (u daljnjem tekstu: pripravnici). broj 59/90. Stručne ispite provodi Ministarstvo prosvjete i športa – Zavod za unapređivanje školstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo – Zavod). i 114/01. stručne suradnike i nastavnike (u daljnjem tekstu: učitelji) bez radnog iskustva za uspješno. Povjerenstvo za stažiranje izrađuje operativni program stažiranja za svakog pojedinog pripravnika i odgovorno je za provođenje programa. ovoga članka smatra se i osoba koja volontira na poslovima učitelja. Pripravnik u odgoju i obrazovanju je učitelj bez položenog stručnog ispita.. Članak 4. Stažiranje pripravnika ostvaruje se na temelju okvirnog programa stažiranja kojeg donosi Ministarstvo prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). I.. Operativni program stažiranja škola je obavezna izraditi najkasnije 15 dana od dana početka rada pripravnika... 2011 MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA 1035 Na temelju članka 75. 26/93. 19/92. Svrha je pripravničkog staža osposobiti učitelje. 59/01. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj. 27/93. Zakona o osnovnom školstvu (»Na¬rod¬ne novine«.. u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme. 7/96.). Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti ostvarivanja pripravničkog staža te način i uvjeti polaganja stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu. stavka 5. ministar prosvjete i športa donosi PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU Članak 1. ~ 18 ~ .) i članka 80.. Pripravnikom u smislu stavka 2.

pripremanje i izvođenje odgojno -obrazovnih procesa – Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala. Članak 8. on se imenuje iz druge škole. ovoga pravilnika ~ 19 ~ . vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika – Poslovi razrednika i suradnja s roditeljima – Odgoj i obrazovanje za ljudska prava. udžbeničke i stručne literature te drugih izvora znanja – Komunikacija s učenicima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa – Sustavno praćenje. Mentor pripravniku je učitelj iste struke koju ima pripravnik. Članak 7. Povjerenstvo za stažiranje pripravnika čine: – ravnatelj škole kao predsjednik povjerenstva – mentor pripravnika – stručni suradnik.Informatika December 1. slobodu odgoja i odgoj za suživot – Pedagoška dokumentacija i evidencija – Rad stručnih tijela škole – Posebnosti struke – Odgovarajući oblici stručnog usavršavanja. Članak 6. Ako mentora ili stručnog suradnika nije moguće imenovati u školi u kojoj pripravnik stažira. Osnovni sadržaji programa pripravničkog staža su: – Ustav Republike Hrvatske – Opća deklaracija o ljudskim pravima – Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju – Konvencija o pravima djeteta – Zakonski i podzakonski akti iz područja osnovnog odnosno srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj – Djelatnost i ustroj odgojno-obrazovne ustanove te njezina uloga u odgojnoobrazovnom sustavu – Školske obveze i prava učitelja – Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih sadržaja – Organiziranje. 2011 Članak 5. Nakon početka rada pripravnika škola je dužna: – imenovati povjerenstvo iz članka 6. Pripravnički staž počinje danom zasnivanja radnog odnosa pripravnika odnosno danom sklapanja ugovora o volontiranju.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . s položenim stručnim ispitom ili je oslobođen polaganja stručnog ispita.

Pripravnici volonteri obvezni su biti nazočni nastavnim satima mentora najmanje 2 sata tjedno tijekom nastavne godine. Odredba stavka 1. Pripravnici sa završenim dvopredmetnim studijem odabiru jedan nastavni predmet za pripravnički staž i stručni ispit. a mentor je obvezan biti na nastavnim satima pripravnika 10 sati. koji ostvaruju nastavne programe stručno -teorijske nastave u srednjim strukovnim školama. glazbena kultura te tjelesna i zdravstvena kultura. Obvezno hospitiranje treba obuhvatiti sve oblike rada s učenicima. Članak 9. Pripravnici – stručni suradnici i odgajatelji – surađuju s mentorom na poslovima iz mentorova djelokruga 60 sati tijekom stažiranja. Od dva odabrana nastavna predmeta povjerenstvo za provođenje stručnog ispita određuje jedan za stručni ispit i o tome izvještava pripravnika najkasnije 8 dana prije polaganja ispita. ovoga članka primjenjuje se i na pripravnike sa završenim nenastavničkim studijem. Pripravnici u učeničkom domu ostvaruju program pripravničkog staža za odgajatelje i stručne suradnike u domu. te samostalno održati 35 nastavnih sati uz prisustvo mentora. Pripravnici volonteri – stručni suradnici i odgajatelji – obvezni su provesti s mentorom u školi na poslovima stručnog suradnika ili odgajatelja najmanje dva dana mjesečno tijekom nastavne godine. najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika – pružati stalnu stručno-pedagošku. matematika i priroda i društvo a drugi iz skupine-likovna kultura. ~ 20 ~ . odnosno 140 sati. Pripravnici-učitelji razredne nastave ostvaruju program pripravničkog staž a u svim nastavnim predmetima a za stručni ispit odabiru dva nastavna predmeta od kojih jedan mora obvezno biti iz skupine– hrvatski jezik. odnosno 70 sati. Pripravnici su obvezni biti nazočni nastavnim satima mentora – najmanje 30 sati tijekom stažiranja.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2011 – prijaviti stažiranje na tiskanici SI-1 Ministarstvu – Zavodu najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika – izraditi program pripravničkog staža i dostaviti ga Ministarstvu – Zavodu.Informatika December 1. Članak 10. metodičku i drugu potrebnu pomoć pripravniku – pratiti i vrednovati napredovanje pripravnika u ostvarivanju programa stažiranja. ravnomjerno raspoređene tijekom stažiranja.

U slučajevima kao što su dulje bolovanje. Ostali članovi povjerenstva dužni su iz djelokruga svog rada pripravniku pružati pomoć svaki u trajanju od 5 sati. POSTUPAK I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Članak 13. Za ponovno polaganje stručnog ispita ili njegovog dijela uz prijavnicu treba dostaviti dokaz o plaćenim troškovima za ponovno polaganje ispita ili njegovih dijelova. Članak 14.. Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka. ~ 21 ~ . o čemu škola izvješćuje Ministarstvo – Zavod. II. Ako pripravnik tijekom pripravničkog staža prijeđe u drugu školu. Ispit se prijavljuje Ministarstvu – Zavodu na prijavnici (Tiskanica SI-3). U privitku prijavnice prilaže se: – Izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja ( Tiskanica -SI-2) – preslika diplome o stečenoj naobrazbi. a drugi se predaje osobno pripravniku. vojna obveza. Škola u kojoj je ostvaren dio pripravničkog staža obvezna je sastaviti izvješće (tiskanica – SI-2) o ostvarenom pripravničkom stažu. 2011 Članak 11. škola prijavljuje pripravnika za stručni ispit. pripravnički staž se prekida.Informatika December 1. stažiranje se nastavlja u školi u koju je prešao. Povjerenstvo iz članka 5. poro diljski dopust i sl.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Posebni dio programa stručnog ispita za vjeroučitelje donosi Ministarstvo na prijedlog vjerske zajednice. – evidencija o ostvarivanju programa pripravničkog staža. Povjerenstvo radi u punom sastavu. a nastavlja se kad navedeni razlozi prestanu. Stručni ispit polaže se prema programu kojeg donosi Ministarstvo. Članak 12. – preslika isprave o položenom pedagoško – psihološkom obrazovanju za pripravnike koji su završili nenastavnički studij ili visoku školu. Nakon ostvarenog programa pripravničkog staža. Evidenciju o ostvarivanju programa pripravničkog staža obvezno vodi svaki član povjerenstva. Jedan primjerak izvješća šalje se zajedno s popratnom dokumentacijom u školu u koju je pripravnik prešao. ovog Pravilnika mora biti nazočno tijekom pripravničkog staža najmanje dva puta po dva sata na redovnoj nastavi ili ostalim oblicima odgojnoobrazovnog rada pripravnika.

Ispitivač metodike i mentor na ispitu pripravniku vjero¬učitelju imenuje se na prijedlog odgovarajuće vjerske zajednice. lipnja – od 1. Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su: – od 10. kao mentor na ispitu – ravnatelj škole – učitelj hrvatskog jezika. – učitelj sustručnjak pripravnika. travnja – od 10. Članak 16. travnja do 1. Ispitno povjerenstvo čine: – viši savjetnik ili savjetnik Ministarstva – Zavoda kao predsjednik ispitnog povjerenstva. Učitelj iz stavka 1. 2011 Članak 15. Učitelj sa završenim nenastavničkim studijem koji je položio stručni ispit u matičnoj struci izvan odgojno-obrazovnog sustava. siječnja do 1. ovlaštenih stručnjaka iz drugih institucija ili ovlaštenih učitelja u zvanju savjetnika. nema obvezu polagati one dijelove stručnog ispita koji su po sadržaju istovjetni sadržajima programa polaganja stručnog ispita. Ispravu iz stavka 2. prosinca. ožujka – od 15. Članak 18. ovoga članka može biti oslobođen polaganja dijela stručnog ispita odlukom ispitnog povjerenstva na temelju odgovarajuće isprave i programa ispita prema kojem je polagao stručni ispit u matičnoj struci. Način rada Ispitnog povjerenstva propisuje se Poslovnikom kojeg donosi Ministarstvo – Zavod.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . listopada do 15. ovog članka učitelj je obvezan dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici uz prijavu za polaganje stručnog ispita. Članak 17. listopada do 10. – ispitivač metodike koji se imenuje iz redova sveučilišnih profesora metodike iz struke koju ima pripravnik ili viših savjetnika Ministarstva – Zavoda tj. Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su: – od 15. studenoga. Odluku o sastavu povjerenstva i zaduženjima pojedinih članova donosi ministar na prijedlog Zavoda.Informatika December 1. ~ 22 ~ . veljače do 10. Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom od 5 članova.

– za stručnog suradnika – pisani rad. te popis školskih ustanova u kojima se provodi stručni ispit utvrđuje ministar prosvjete i športa. Troškovi prvog polaganja stručnog ispita pripravnika. metodički prikaz o izvođenju jednog nastavnog sata praktične nastave ili vježbe i usmeni ispit. Evidenciju o pripravnicima koji su položili stručni ispit vodi Ministarstvo – Zavod. – za suradnika u nastavi – pisani rad. napisanu pripremu za nastavni sat. izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit. O stručnom ispitu vodi se zapisnik (Tiskanica SI -4). praktični rad primjeren poslovima koje suradnik obavlja i usmeni ispit. – za odgajatelja – pisani rad iz područja domskog odgoja. izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Članak 21. ~ 23 ~ . odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom »nije položio« ne može polagati usmeni dio ispita. podmiruju se iz Državnog proračuna. Pripravnici koji su položili stručni ispit dobivaju Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (Tiskanica SI-5). Članak 23. Uspjeh na o dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio«. Stručni ispit obuhvaća: – za učitelje – pisani rad. Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata. Pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita. njihov sastav i članove. Pisani rad traje do 180 minuta. a potpisuju ga predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva. odnosno vrijeme potrebno za jednu pokazanu nastavnu vježbu ili radnu probu za praktičnu nastavu. Članak 25. Članak 20.Informatika December 1. a usmeni dio ispita do 40 minuta. napisana priprema i izvođenje aktivnosti s učenicima ili pisani praktični rad te usmeni ispit. Članak 19. Troškove ponovnog polaganja stručnog ispita snose pripravnici. Članak 24. osim volontera. 2011 Broj ispitnih povjerenstva. Članak 22.

odnosno za rad ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu.Informatika December 1. 23. 14. Članak 30.. Odluku o priznanju stručnog ispita prema stavku 2. sastavni su dio ovog Pravilnika. Osobi koje je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi prema ranijim propisima priznaje se stručni ispit sukladno ovom pravilniku. ~ 24 ~ . 2011 Volonteri sami snose i troškove stažiranja i troškove polaganja stručnog ispita. Članak 28.. III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 27.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 12. Učiteljima i stručnim suradnicima koji su položili stručni ispit za učitelja odnosno stručnog suradnika u osnovnoj školi i nastavnicima koji su položili stručni ispit za nastavnika u srednjoj školi priznaje se stručni ispit kod zasnivanja radnog odnosa u osnovnoj i srednjoj školi. i 24. Članak 29. Mjerila i iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka donosi povjerenstvo za provođenje stručnog ispita. Vjeroučitelji drugih konfesija zaposleni s propisanom stručnom spremom u osnovnoj ili srednjoj školi prije stupanja na snagu ovoga pravilnika nisu obvezni polagati stručni ispit. ovoga članka utvrđuje ministar prosvjete i športa posebnom odlukom. Mentor koji radi s pripravnikom tijekom pripravničkog staža ima pravo na naknadu za rad.. i 2. Članak 26. Vjeroučitelji katoličkog vjeronauka zaposleni u osnovnoj ili srednjoj školi u prijelaznom razdoblju uvođenja vjeronauka kao izbornog nastavnog predmeta koji su do dana stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 148/99) stekli potrebnu stručnu spremu nisu obvezni polagati stručni ispit. što se utvrđuje ugovorom o volontiranju. Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva za obavljanje poslova u vezi sa stručnim ispitom. Osobi koja je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi izvan teritorija Republike Hrvatske priznat će se stručni ispit prema ovom pravilniku uz uvjet da prethodno položi odgovarajući dopunski ispit. Obrasci tiskanica iz članka 8.

Informatika December 1.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . sc. r. 2011 Članak 31. travnja 2003. Klasa: 133-01/03-01/22 Urbroj: 532-04/1-03-1 Zagreb. ~ 25 ~ . v. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 98/95 i 148/99). Ministar dr. Vladimir Strugar. Članak 32. 28.

broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011. broj 47/96. 29/97.) Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta.) Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (Narodne novine. broj 41/08.Informatika December 1. broj 87/08. broj 76/93. broj 53/91.) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 88/03...i 125/05.) Pravilnik o napredovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine. 2011 ŠKOLSKI PROPISI OSNOVNA ŠKOLA Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.) Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (Narodne novine. broj 66/11. 105/10.) Zakon o ustanovama (Narodne novine. i 56/01. i 73/10. i 90/11./2012. broj 112/10. 47/99.) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine. broj 34/91. (Narodne novine. i 50/11. broj 13/91. broj 34/11.) Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi (Narodne novine. 86/09. 32/10.) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (Narodne novine. i 90/10.) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (Narodne novine.) Nastavni plan za osnovnu školu (Narodne novine. i 35/08.) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine broj. i 148/99. učenika te sastavu stručnog povjerenstva (Narodne novine. 23/91.) Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (Narodne novine. broj 55/11. broj 89/95. broj 96/09.) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (Narodne novine broj. broj 31/91. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine. broj 124/09.. broj 17/10.) Pravilnika o tjednoj normi rada učitelja u osnovnim umjetničkim školama (Narodne novine.) Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombini ranom razrednom odjelu i odgojnoobrazovnoj skupini u osnovnoj školi (Narodne novine.) Pravilnik o načinima. broj 40/91.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . broj 102/06. broj 41/08. 92/10..) Pravilnik o početku i završetku nastavne godine.) ~ 26 ~ .) Pravilnik o umjetničkom školovanju (Narodne novine.) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita . i 50/11.) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine. broj 96/09.) Pravilnik o napredovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine.) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine.) Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine. broj 16/08. broj 41/08. 105/10. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (školskog odbora. broj 87/08.) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (Narodne novine. broj 118/09. 86/09. broj 32/10.) ~ 27 ~ . broj 11/94.) Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama (Narodne novine. broj 89/95. i 80/99. 92/10. broj 116/02. broj 88/02.) Zakon o ustanovama (Narodne novine.) Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju (Narodne novine broj. i 52/10.) Pravilnik o početku i završetku nastavne godine.) Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (Narodne novine.) Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (Narodne novine. broj 94/10../2012. i 90/11. i 148/99. broj 63/08. i 50/10.) Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (Narodne novine. i 29/08. Pravilnik o zaštiti na radu. učiteljskog i razrednih vijeća) SREDNJA ŠKOLA Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine. broj 1/96. (Narodne novine..) Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (Narodne novine. i 90/10. Pravilnik o kućnom redu. broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011. broj 17/07. 29/97.) Pravilnik o evidencijama u srednjim školama i učeničkim domovima i drugim srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine.. 47/99.) Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (Narodne novine. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine. Pravilnik o radu. 2011 Opći akti škole: Statut. broj 129/08. Pravilnik o pedagoškim mjerama.) Pravilnik o polaganju državne mature (Narodne novine. 86/92. broj 127/10.) Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (Narodne novine.) Zakon o obrazovanju odraslih (Narodne novine. i 35/08.) Pravilnik o načinima.) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 88/03. broj 112/10. broj 140/09.) Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine.. broj 129/08.Informatika December 1. broj 76/93. Pravilnik o zaštiti od požara.

Pravilnik o kućnom redu. učiteljskog i razrednih vijeća) ~ 28 ~ . broj 129/08.) Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (Narodne novine. obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (Narodne novine. Pravilnik o radu.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanov ama Opći akti škole: Statut. broj 129/08. Pravilnik o pedagoškim mjerama.Informatika December 1. Pravilnik o zaštiti od požara. 2011 Pravilnik o sadržaju. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (školskog odbora. Pravilnik o zaštiti na radu.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .