P. 1
Práca NR SR v V. období

Práca NR SR v V. období

Ratings:
(0)
|Views: 65|Likes:
Published by Martin Dubeci
Výsledky práce NR SR v V. období, vykonávanie základných funkcií, kreačná právomoc.
Výsledky práce NR SR v V. období, vykonávanie základných funkcií, kreačná právomoc.

More info:

Published by: Martin Dubeci on Apr 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

Sections

V tejto časti uvádzame niektoré zákony (novely) schválené národnou radou v V. volebnom
období, ktoré predstavujú významné zmeny v právnom poriadku, a to:

-zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o
doplnení niektorých zákonov,
ktorý zavádza odvody pre vybrané finančné inštitúcie, čím
prispieva k vytvoreniu mechanizmov podieľania sa týchto finančných inštitúcií na nákladoch
budúcich finančných kríz v bankovom sektore, k zabezpečeniu spravodlivého rozdelenia
záťaţe a k predchádzaniu vzniku rozsiahlych výdavkov pre daňových poplatníkov;

-zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony,
ktorý je novým procesným predpisom, prijatím ktorého došlo k
zavŕšeniu prvej fázy reformy daňovej a colnej správy za účelom jej zmeny tak, aby bola
efektívnejšia v zmysle zníţenia vlastných nákladov, účinnejšia z pohľadu výberu štátnych
príjmov a zároveň proklientsky orientovaná a pripravená na prevzatie úlohy miesta
zjednoteného výberu daní a cla Tento nový daňový poriadok rozširuje zásady pri správe daní
tak, aby sa základné zásady správy daní vzťahovali nielen na daňové subjekty, ale aj na iné
osoby (napr. svedkovia, znalci), ďalej sa v zákone ustanovuje, aby správca dane
oboznamoval daňové subjekty a tretie osoby o procesných právach a povinnostiach a aby
postupoval pri správe daní bez zbytočných prieťahov a nedôvodne nezaťaţoval daňové

subjekty.

V súvislosti s prijatím nového procesného zákona v daňovej oblasti, ktorým je zákon č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

národná rada prijala:
-zákon č. 546/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej
dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony
(tzn. zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v
znení neskorších predpisov a zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a
zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho
oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov) a
-zákon č. 530/2011 Z .z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov súhrnne riešiaci
problematiku zdaňovania alkoholických nápojov a novým spôsobom upravujúci zdaňovanie
jednotlivých druhov alkoholických nápojov ustanovením jednotnej sadzby spotrebnej dane na
alkoholický nápoj, pričom sadzba dane na jednotlivé druhy alkoholického nápoja, t. j. víno,
lieh a pivo zohľadňuje obsah alkoholu v konečnom výrobku.

Ďalšími zákonmi, ktoré schválila národná rada v V. volebnom období sú:

-zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,

ktorým sa realizuje prvá fáza reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu
daní, cla a poistných odvodov, vytvorením nového Finančného riaditeľstva Slovenskej
republiky, pri zachovaní daňových a colných úradov. V súčasnosti existujúci Colný
kriminálny úrad sa týmto zákonom transformoval na Kriminálny úrad finančnej správy, ktorý

11

zabezpečuje plnenie širokého spektra špecifických úloh s primárnym zameraním na boj proti
porušovaniu colných a vybraných daňových právnych predpisov;
-zákon č. 354/2011 Z. z. o finančnej správe, ktorým sa realizuje druhá fáza reformy
daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov, ktorý
ustanovuje novú štruktúru finančnej správy, ktorá predstavuje spojenie pôvodne oddelenej
daňovej správy a colnej správy. Hlavnou zmenou je zníţenie počtu finančných úradov a ich
centralizácia na úrovni kraja, avšak bez potenciálneho negatívneho vplyvu na prístup
subjektov k finančnej správe;

-zákon č. 69/2012 Z .z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov upravuje príslušné väzbové ustanovenia na prijatý ústavný zákon č. 493/2011 Z.
z o rozpočtovej zodpovednosti a zabezpečuje elimináciu rizika pri čerpaní prostriedkov EÚ
v čase rozpočtového provizória, zavádza novú terminológiu a novo vymedzuje obsah
dokumentov, ktorými sa hodnotia výsledky hospodárenia verejnej správy Slovenskej
republiky v príslušnom rozpočtovom roku;

-zákon č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
zavádza v záujme hospodárnosti konania na príslušných orgánoch a zjednodušenia
platenia poplatkov na týchto orgánoch povinnosť orgánov prijímať platby do 300 eur
v hotovosti a nový spôsob platenia poplatkov, a to platobnou kartou, ak poplatok
v jednotlivom prípade prevyšuje 100 eur. Ako moţnosť platenia poplatkov do budúcnosti sa
navrhuje aj ďalší spôsob, a to prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS). Platba
poštovým poukazom a prevodom z účtu v banke zostávajú zachované tak ako doposiaľ;

-zákon č. 102/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej
pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších

predpisov reformuje mechanizmus vymáhania neoprávnenej štátnej pomoci z dôvodu
zlepšenia stavu verejných financií efektívnejším vracaním protiprávne poskytnutých
prostriedkov štátneho rozpočtu a predchádzaním závaţným finančným sankciám hroziacim
Slovenskej republike v prípade nevymoţiteľnosti neoprávnenej štátnej pomoci. Keďţe
rozhodnutie Komisie o neoprávnenej štátnej pomoci má zo svojej definície prednosť pred
akýmikoľvek ustanoveniami vnútroštátneho práva a je vylúčené z preskúmavania pred
vnútroštátnymi orgánmi, navrhuje sa, aby predstavovalo priamo exekučný titul.

V nadväznosti na zákon č.176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a
o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
, ktorý ustanovuje celý
rad obmedzení pri nakladaní s majetkom verejnoprávnej inštitúcie a pri jeho prenechávaní do
nájmu alebo výpoţičky, ktorý vytváral prekáţky pri realizácii projektov verejno-súkromného
partnerstva (podstatou ktorých je predpoklad, ţe počas trvania koncesnej zmluvy bude
koncesionár majetok uţívať a brať z neho úţitky a na základe dohôd bude prenechávať
majetok do uţívania tretím osobám, aby tak efektívnejšie zabezpečil prevádzku majetku, ku
ktorej sa na základe koncesnej zmluvy zaviazal) boli národnou radou prijaté tieto súvisiace
zákony:

-zákon č. 506/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s
majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z.
z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z.
obsahujúci ustanovenia, týkajúce sa výlučne nakladania
s majetkom verejnoprávnej inštitúcie, ktorý bude koncesionár uţívať na základe koncesnej

12

zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 25/2006 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov;

- zákon č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 509/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 510/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Národná rada schválila ďalej:

-zákon č. 527/2010 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov sa
splnomocňujú správcovia dane na určenie sadzieb dane
z nehnuteľností na svojom území, a to vo výške 5-násobku najniţšej ročnej sadzby dane, a to
rovnako v prípade sadzieb dane z pozemkov, dane zo stavieb i dane z bytov. Účinnosť tejto
zmeny je počnúc zdaňovacím obdobím roku 2012 v záujme zabezpečenia dostatočného
časového priestoru na prehodnotenie sadzieb dane z nehnuteľností;

-zákon č.154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov
upravuje platové pomery (nastavené v roku
1994) verejným funkcionárom, ktorými sú aj starostovia obcí a primátori miest, v snahe
zamedziť neprimeranému zadlţovaniu samospráv aj cez systém zniţovania platov a veľkých
odmien, ktoré si schvaľovali starostovia a primátori cez zastupiteľstvá, a tým zabezpečiť
princíp zásluhovosti pri vykonávaní funkcie presunutím navyšovania platu primátorov
prípadne starostov na ich zastupiteľstvá;

- zákon č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
ustanovuje zmeny v sadzbách dane
z pridanej hodnoty a s účinnosťou od 1. januára 2011 dočasne zvyšuje zvýšenie základnej
sadzby dane z 19 % na 20 % a zrušuje zníţenú sadzbu dane 6 % na tzv. predaj potravín
z dvora. Zvýšenie základnej sadzby dane o 1 % je dočasným opatrením, ktorého platnosť
skončí, keď schodok verejnej správy dosiahne úroveň menej ako 3 %;

-zákon č. 397/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a
televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia niektoré
zákony
v rámci zmeny systému financovania verejnoprávneho vysielania na Slovensku ruší
dva súčasné príjmy Rozhlasu a televízie Slovenska a nahrádza ich novým príjmom, a to
kaţdoročne poskytovaným príspevkom zo štátneho rozpočtu, ktorého výška sa bude odvíjať
od výšky hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky. Zákon zároveň garantuje
minimálnu sumu, ktorú je štát povinný Rozhlasu a televízii Slovenska poskytnúť. Príspevok
zo štátneho rozpočtu bude Rozhlas a televízia Slovenska oprávnený pouţiť len na úhradu
nákladov na zabezpečenie sluţby verejnosti v oblasti vysielania;
-zákon č. 221/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej
tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový
zákon) a ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
ustanovuje

zásadnú zmenu, ktorou je obmedzenie práva na odpoveď pre verejných funkcionárov
a predsedov a podpredsedov politických strán a politických hnutí vo vzťahu k skutkovému
tvrdeniu súvisiacemu s výkonom ich funkcie. Toto obmedzenie sa teda nebude vzťahovať na
skutkové tvrdenia, ktoré by sa týkali osoby, vykonávajúcej funkciu verejného funkcionára
alebo predsedu či podpredsedu politickej strany alebo hnutia, ako súkromnej osoby. Odpoveď
je moţné uplatniť iba voči nepravdivému, neúplnému alebo pravdu skresľujúcemu

13

skutkovému tvrdeniu, ktoré sa zároveň dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby
alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby. Rozširuje sa okruh dôvodov, keď
vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť opravu, odpoveď
a dodatočné oznámenie na prípady, ak by bol ich uverejnením spáchaný trestný čin,
priestupok alebo iný správny delikt, a ak by ich uverejnenie bolo v rozpore s dobrými
mravmi alebo s právom chránenými záujmami tretej osoby. Zákon ruší právo na uplatnenie
primeranej peňaţnej náhrady v prípade neuverejnenia opravy, odpovede alebo dodatočného
oznámenia, alebo nedodrţania niektorých z podmienok na ich uverejnenie, ktorej výšku
určoval súd;

-zákon č. 35/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších

predpisov odstraňuje niektoré pretrvávajúce nedostatky v texte zákona o štátnom jazyku,
ktoré spôsobujú interpretačné ťaţkosti pri jeho praktickej aplikácii, a to najmä v súvislosti
s pouţívaním jazykov národnostných menšín podľa osobitného predpisu, a zrušuje navýšenie
povinností, ktoré pribudli novelou zákona z roku 2009 a ktoré sa dotkli aj príslušníkov
národnostných menšín. Zmeny zákona o štátnom jazyku umoţňujú plniť jeho základný cieľ,
ktorým je ochrana štátneho jazyka za súčasnej garancie práva príslušníkov národnostných
menšín na pouţívanie vlastného jazyka v rozsahu vymedzenom všeobecne záväznými
právnymi predpismi. Úpravou zákona o štátnom jazyku sa takto dosahuje posilnenie právnej
istoty občanov patriacich k národnostným menšinám ţijúcim na území Slovenskej republiky;

-zákon č. 96/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských
obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
222/1996 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
vytvára legislatívne podmienky na to, aby územie
vojenského obvodu mohli vyuţívať aj ďalšie ozbrojené a záchranné zloţky, ktoré zabezpečujú
plnenie úloh v oblasti bezpečnosti štátu, a takisto v ustanovenom rozsahu aj verejnosť, a to
bez povolenia vstupu na územie vojenského obvodu a bez povinnosti úhrady správneho
poplatku. Zákon ďalej ustanovuje dôvody, na základe ktorých moţno dočasne alebo trvale
zakázať vstup na územie vojenského obvodu. Nová právna úprava zároveň ustanovuje
povinnosti osôb pred vstupom a počas pobytu na území vojenského obvodu s cieľom vytvoriť
podmienky na to, aby pri širšom vyuţívaní tohto územia verejnosťou nedochádzalo
k sťaţovaniu alebo zabráneniu plnenia úloh ozbrojených a záchranných zloţiek pri vyuţívaní
vojenských obvodov na účely, na ktoré boli zriadené.

V rámci prípravy legislatívneho prostredia pre riešenie e-Governmentu a v súvislosti so
zavádzaním elektronických sluţieb s cieľom zabezpečenia elektronizácie agendy, keďţe
právne predpisy vyţadujú písomné podania ţiadostí a akceptujú len písomné oznámenia
rozhodujúcich skutočností, sa umoţňuje oprávneným osobám komunikovať aj elektronickými
prostriedkami v súlade so zákonom o správnom konaní. V tejto súvislosti prijala národná
rada:

-zákon č. 49/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych
preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
a
-zákon č. 41/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce bol v V. volebnom období novelizovaný dvakrát, a to

-zákonom č. 48/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

14

ktorý ustanovil osobitnú ochranu biologického stavu ţeny v čase tehotenstva, krátko po
pôrode a v čase dojčenia v kontexte odôvodneného stanoviska Európskej komisie, podľa
ktorého po uplynutí tohto obdobia uţ nie je potrebné chrániť tento stav a vzťah osobitným
spôsobom, a tak uprednostňovať túto ţenu pred inými ţenami a muţmi a

-zákonom č. 257/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
,

ktorý zavádza pruţnejšie pracovné vzťahy a zavádza pravidlo, ţe ak dochádza pri prevode
podniku k podstatným zmenám náleţitostí pracovnej zmluvy a zamestnanec so zmenami
nesúhlasí, pracovný pomer sa skončí. Zákon zavádza diferencované trvanie skúšobnej doby
v prípade niektorých skupín vedúcich zamestnancov, zakotvuje inštitút tzv. deleného
pracovného miesta, zavádza základnú výpovednú lehotu v dĺţke jeden mesiac, ktorá umoţní
flexibilitu a zníţenie nákladov zamestnávateľa pri pracovných pomeroch, ktoré trvajú len
krátku dobu, a umoţňuje výkon práce niektorým zamestnancom nad rozsah 48 hodín
týţdenne v priemere.

K významným procesnoprávnym úpravám, ktoré prijala národná rada v V. volebnom období
patria:

-zákon č. 388/2011 Z .z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony
, ktorý ustanovuje posilnenie nástrojov na zjednodušenie začatia konania, nástrojov
na urýchlenie konania, ako aj nástrojov na zamedzenie obštrukcií účastníkov konania.
V odvolacom konaní sa rozširuje okruh vecí, v ktorých odvolací súd nariadi vţdy
pojednávanie o veci, súvisiace s porušením zásady rovnakého zaobchádzania. V správnom
súdnictve sa navrhuje umoţniť zmenu rozhodnutia o nesprístupnení informácie;

-zákon č. 262/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný
poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

obsahuje ustanovenia, ktoré zrýchľujú trestné konanie, eliminujú moţnosti obštrukčného
správania zo strany obvinených, rozširujú oprávnenia ministra spravodlivosti podávať
dovolanie v trestných veciach, zlepšujú ochranu oznamovateľov závaţnej kriminality a
zefektívňujú inštitútu spolupracujúceho obvineného.

V otázke úpravy postavenia prokuratúry a sudcov národná rada prijala:

-zákon č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o
prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony v
ytvára legislatívne podmienky pre zlepšenie reálneho inštitucionálneho fungovania
prokuratúry v Slovenskej republike. Nástrojmi sú transparentnosť výberu prokurátorov
prostredníctvom moţnosti verejnej kontroly procesu ich výberu, prehľadnosť rozhodovacej
činnosti prokuratúry prostredníctvom zverejňovania jej rozhodnutí. Zákon zamedzuje
ukladaniu tzv. negatívnych pokynov ako v trestných, tak aj v civilných veciach. Navrhuje sa
zverejnenie majetkových priznaní prokurátorov. Dochádza k systémovej zmene spočívajúcej
v nahradení doterajšieho inštitútu právnych čakateľov prokuratúry inštitútom asistenta
prokurátora. Jeho postavenie bude analogické ako postavenie vyššieho súdneho úradníka.
Zákon zároveň zlučuje vojenskú a civilnú prokuratúru;

-zákon č. 467/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a
prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
zlepšuje reálne fungovanie inštitútu
hodnotenia sudcov a disciplinárneho konania sudcov. Vo vzťahu k disciplinárnemu konaniu
sa navrhuje zavedenie náhodného výberu disciplinárneho senátu zvlášť pre kaţdé
disciplinárne konanie. Zákon súčasne zavádza do systému volieb členov Súdnej rady
Slovenskej republiky sudcami regionálny (územný) princíp;

15

-zákon č. 192/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony
vytvára podmienky na ochranu základných práv a slobôd
fyzických osôb a ich práva na súkromie v prípade prenosu alebo poskytovania ich
osobných údajov príslušným orgánom členských štátov alebo do informačných systémov
medzi členskými štátmi, a to na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania,
odhaľovania alebo stíhania alebo výkonu trestu;

-zákon č. 33/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a
prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
vytvára legislatívne podmienky pre zlepšenie
reálneho inštitucionálneho fungovania nezávislého súdnictva v Slovenskej republike
nástrojmi ako transparentnosť výberu sudcov a predsedov súdov prostredníctvom moţnosti
verejnej kontroly procesu ich výberu, prehľadnosť a predvídateľnosť rozhodovacej činnosti
súdov prostredníctvom zverejňovania súdnych rozhodnutí ako aj zavedenie inštitútu
odlišného stanoviska sudcov senátu, skvalitnenia moţnosti lepšej špecializácie a v
neposlednom rade vytvorením prekáţok na obchádzanie náhodného pridelenia zákonného

sudcu;

-zákon č. 495/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov vytvára zákonné predpoklady pre zvýšenie transparentnosti a dôveryhodnosti
Súdnej rady Slovenskej republiky. S týmto cieľom bola právna úprava doplnená o inštitút
nezlučiteľnosti funkcie člena súdnej rady s funkciou predsedu súdu a podpredsedu súdu, ktorí
vykonávajú na súdoch správu súdov. Novela posilňuje tieţ prvok občianskej kontroly nad
činnosťou súdnej rady ako orgánu verejnej moci doplnením ustanovenia o verejnom
charaktere zasadnutí súdnej rady;

-zákon č. 546/2010 Z .z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
zavádza
pravidlá, ktoré zabezpečia transparentné a hospodárne nakladanie s verejným majetkom
a s verejnými prostriedkami. Ustanovený mechanizmus núti povinné osoby, aby pri nakladaní
s verejnými prostriedkami dbali najmä na právnu a ekonomickú výhodnosť alebo aspoň
vyváţenosť práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Zároveň sa úpravou posilňuje
informovanosť daňovníkov a poplatníkov o nakladaní s ich príspevkami, ktoré sa stávajú
súčasťou verejných prostriedkov;

-zákon č. 372/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

opätovne zriaďuje Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky ako samostatný
ústredný orgánu štátnej správy. Vzhľadom na závaţné okolnosti týkajúce sa extrémnych
povodní z posledného obdobia, ktoré zasiahli celé územie Slovenskej republiky koncom mája
a začiatkom júna 2010, a ktoré spôsobili značné hospodárske škody občanom Slovenskej
republiky, obciam a štátu, existoval naliehavý spoločenský záujem na opätovnom zriadení
samostatného ministerstva pôsobiaceho v tejto oblasti;
-zákon č. 324/2011 Z .z. o poštových sluţbách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,

ktorým sa liberalizuje poštový trh pri súčasnom zabezpečení poskytovania univerzálnej
poštovej sluţby a jej financovania. Zákon obsahuje tieţ novelu zákona národnej rady
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo vzťahu
k správnemu poplatku za registráciu poštového podniku. V nadväznosti na zmenu spôsobu
vzniku oprávnenia na poskytovanie poštových sluţieb sa mení aj ţivnostenský zákon.

V otázke problematiky vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov, v
ktorých sa uplatňovala regulovaná cena nájmu, a ktorí boli dotknutí dereguláciou cien nájmu

16

bytov prijala národná rada v záujme usporiadania nájomných vzťahov, ktoré vznikli pred
rokom 1989, dva zákony, a to:
-zákon č. 206/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných
vzťahov a o zmene a doplnení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov,
ktorý ustanovuje ukončenie nájomných vzťahov k bytom v domoch vydaných pri
náprave krívd podľa osobitných predpisov, kde bolo určovacou ţalobou navrátené vlastníctvo
oprávnenej osobe, povaţované predtým za vlastníctvo štátu, a následne obce, ktoré
nadobudla od reštituenta alebo jeho právneho nástupcu iná osoba, ktoré boli súčasťou
prevodu majetku štátu na iné osoby podľa osobitných predpisov a v bytoch v domoch (aj
rodinných domoch) vo vlastníctve súkromných osôb, do ktorých pridelili za bývalého
spoločenského zriadenia vtedajšie národné výbory nájomcov svojím direktívnym
rozhodnutím a v ktorých sa doposiaľ uplatňuje regulovaná cena nájmu a

-zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných
bytov
vecne a procesne riešiaci obstaranie náhradných nájomných bytov prostredníctvom
účelových dotácií pre túto oblasť, ako aj základné charakteristiky a štandardy týchto bytov.
Dotácie pritom môţu ţiadatelia dostať nielen na obstaranie náhradných nájomných bytov, ale
aj na obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti a obstaranie pozemkov pod objekty
s nájomnými bytmi.

Medzi ďalšie dôleţité zákony, ktoré prijala národná rada v V. volebnom období moţno
zaradiť:

-zákon č. 207/2011 Z. z. o zrušení zákona č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných
podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru,
ktorým sú potraviny, ktorým zákonodarca
reaguje na skutočnosť, ţe zrušený zákon
neplnil svoj cieľ a javil sa ako neefektívny. Nosným princípom normatívnej právnej úpravy
obchodných záväzkových vzťahov je okrem iných aj princíp zmluvnej slobody, ktorý sa
opiera o všeobecnú zásadu, a to, ţe súkromnoprávne subjekty majú oprávnenie samostatne
rozhodovať o svojom právnom postavení či uzatvoria zmluvu a s kým ju uzatvoria, čo bolo
v rozpore s princípom kontraktačnej povinnosti uzatvoriť určitú zmluvu, prípadne uzatvoriť
ju len s určitou zmluvnou stranou. Pre okruh obchodných záväzkových vzťahov je teda
sloboda v určení obsahu zmluvy daná, avšak platia isté zákonné obmedzenia, ako nemoţnosť
určiť obsah zmluvy v rozpore so zákonom. Porušenie rovnováhy účastníkov prostredníctvom
zmluvných dojednaní zakladajúcich nerovnosť zmluvných strán sa obvykle povaţuje za to
kritérium, uplatnením ktorého sa účastníci sporu môţu doţadovať ochrany pred súdom;

-zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a pouţívaní výrobkov (zákon o
ekodizajne)
ustanovil potrebu podporovať nepretrţité zlepšovanie celkového vplyvu
energeticky významných výrobkov na ţivotné prostredie, a to predovšetkým zistením
hlavných zdrojov negatívnych vplyvov na ţivotné prostredie a zabránením prenosu
znečistenia, ak toto zlepšovanie nespôsobuje nadmerné náklady;

-zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý
predstavuje prvú etapu tvorby nového legislatívneho rámca
v rámci ktorého sa zriaďuje nová verejnoprávna inštitúcia s názvom Rozhlas a televízia
Slovenska, ktorá bude národnou, nezávislou, kultúrnou, informačnou a vzdelávacou
inštitúciou, a ktorá bude poskytovať sluţbu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho
vysielania, pričom majetok Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie sa stáva jej
majetkom. Návrh zákona ruší voľbu generálneho riaditeľa členmi rady; generálneho riaditeľa
budú voliť a odvolávať poslanci národnej rady;
-zákon č.335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch vyčleňuje tabakové výrobky zo zákona
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
a upravuje poţiadavky na

17

výrobu tabakových výrobkov, ich umiestňovanie na trh, označovanie, ako aj organizáciu
úradnej kontroly tabakových výrobkov;
-zákon č.383/2011 Z.Z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste vytvára
podmienky pre posilnenie boja proti závaţným trestným činom, upravuje podmienky
vymenovania národného člena do funkcie zástupcu Slovenskej republiky v Eurojuste a
moţnosti jeho odvolania, zavádza funkciu zástupcu národného člena a novým spôsobom
definuje funkciu asistenta národného člena. Zákon zefektívňuje výkon právomocí národného
člena v oblasti justičnej spolupráce rozšírením jeho oprávnení smerom k vnútroštátnym
orgánom zabezpečením systematického spracúvania a odovzdávania relevantných informácií
a podpory zo strany Národného koordinačného systému Eurojustu a vymedzením spôsobu

jeho kreovania;
-zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
nastavuje pravidlá pre elektronické vydávanie Obchodného vestníka tak, aby bol
bezplatne prístupný širokej verejnosti. Zverejňovanie Obchodného vestníka, ako aj
komunikácia s vydavateľom Obchodného vestníka bude prebiehať výlučne elektronicky,
s výnimkou údajov, ktoré zverejňujú osoby podľa § 5a ods. 5 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov;

-zákon č. 404/2011 Z. z. o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
nahradil zákon č. 477/2003 Z. z o ochrane štátnej hranice a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nie je terminologicky
v súlade s Kódexom schengenských hraníc a nereflektoval ani na fakt, ţe Slovenská republika
sa dňa 21. decembra 2007 začlenila do schengenského priestoru. Základným cieľom nového
zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov je rešpektovanie medzinárodnej právnej úpravy
kontroly hraníc, skvalitňovanie mechanizmov riadenia migrácie a integrácie
cudzincov s dôrazom na zosúladenie a harmonizáciu jednotlivých postupov a politík
v dotknutých oblastiach s vývojom a trendmi v rámci členských štátov Európskej únie,
garantovanie dodrţiavania práv a slobôd občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov
a štátnych príslušníkov tretích krajín pri vstupe na územie Slovenskej republiky;
-zákon č.406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

predstavuje všeobecnú právnu úprava dobrovoľníctva, ktorá doposiaľ v právnom poriadku
Slovenskej republiky (okrem čiastkových úprav, ktorými sú napr. zákon č. 282/2008 Z. z.
o podpore práce s mládeţou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách) chýbala. Tento zákon zavádza do právneho poriadku nové úpravy so snahou
maximálne odbúrať administratívne prekáţky, ktoré by sťaţovali výkon dobrovoľníckej
činnosti. Hlavnou ambíciou predloţeného návrhu je predovšetkým stransparentniť
dobrovoľníctvo ako všeobecne uznávanú činnosť vykonávanú fyzickými osobami vo
verejnoprospešnom záujme. Dôleţitú úlohu pri tvorbe návrhu zákona zohrala aj Európska
únia, ktorá vyhlásila rok 2011 za európsky rok dobrovoľníctva;
-zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre skvalitňuje doterajšiu ochranu kritickej
infraštruktúry, najmä voči silnejúcej hrozbe teroristických útokov úpravou procesu určovania
prvkov kritickej infraštruktúry, ktorými sú najmä stavby dôleţité z hľadiska riadneho
hospodárskeho chodu štátu, niektoré z nich s cezhraničným významom. Zákon ďalej
ustanovuje štruktúru a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry a
ustanovuje sektory kritickej infraštruktúry v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy, do
ktorých sa zaraďujú jednotlivé prvky kritickej infraštruktúry;

-zákon č. 547/2010 Z. z. o začlenení Ţelezničnej polície do Policajného zboru a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
predpokladá zlepšenie terajšieho stavu bezpečnostnej
situácie nielen v oblasti ţelezničnej dopravy, ale aj v iných oblastiach, pretoţe začlenením
Ţelezničnej polície do Policajného zboru dôjde k zjednoteniu obidvoch ozbrojených

18

bezpečnostných zborov, ktoré umoţní operatívnejšie pouţívanie síl a prostriedkov na plnenie
úloh uloţených zákonom, a posilní výkonné zloţiek ozbrojeného bezpečnostného zboru na
úkor jeho riadiaceho aparátu;

-zákon č.62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných
asistentiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov predstavuje
rieši minimálnu
mzdovú úroveň sestier a pôrodných asistentiek. Nerieši však odmeňovanie sestier, ktoré sú
v postavení samostatne zárobkovo činných osôb. Samostatný právny predpis, ktorý
v podmienkach Slovenskej republiky upravuje minimálne mzdové nároky všetkých sestier
a pôrodných asistentiek, ktorý doteraz v slovenskom právnom poriadku neexistoval a ich
odmeňovanie bolo riešené všeobecnou úpravou Zákonníka práce, a pre sestry
u zamestnávateľov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme, zákonom č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme;

-zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
odstraňuje stav, keď sa rozhodovalo o rozsahu vynakladania
prostriedkov verejného zdravotného poistenia bez priamej účasti zdravotných poisťovní ako
účastníkov konaní;

-zákon č.362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
upravuje prehľadnejším spôsobom zaobchádzanie s liekmi a so
zdravotníckymi pomôckami, mení a dopĺňa doterajšie ustanovenia o poskytovaní lekárenskej
starostlivosti a v súlade so základnými princípmi jednotného trhu liberalizuje podnikanie
v tejto oblasti;
-zákon č.409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaţe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
rieši veľmi aktuálnu problematiku
environmentálnych záťaţí ako samostatný environmentálny systém a v rámci systémového
riešenia tejto problematiky dopĺňa tento legislatívneho rámec. Prijatý zákon ustanovuje
pôvodcu environmentálnej záťaţe, určuje povinnú osobu v prípade nemoţnosti stanovenia
pôvodcu a stanovuje jeho práva a povinností v súvislosti s odstraňovaním environmentálnej
záťaţe;
-zákon č. 121/2011 Z. z. o zrušení Protidrogového fondu reaguje na skutočnosť, ţe
tento fond neplnil účel, na ktorý bol zriadený (sústreďovania a poskytovania peňaţných
prostriedkov na prevenciu drogových závislostí, na liečbu a resocializačnú pomoc drogovo
závislým osobám) a tieţ na jeho zadlţenosť.

Záverom uvádzame zákony, predkladateľom ktorých bola vláda, a ktorých spoločným
menovateľom je splnenie povinnosti ustanovenej zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
poskytovať dotácie
vyčlenené rozpočtovou kapitolou na príslušný rok a schválené zákonom o štátnom rozpočte a
podľa zákona č. 523/2004 Z. z. v rozsahu, spôsobom a za podmienok ním ustanovených alebo
ustanovených v predpisoch, vydaných na jeho vykonanie. Ide o:

-zákon č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky,
-zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
-zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry a
cestovného ruchu Slovenskej republiky,
-zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany
Slovenskej republiky,
-zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky,

19

-zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky,
-zákon č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných
vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej
rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,
-zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky
a
-zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej
republiky.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dennik SME liked this
vrq liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->