P. 1
Práca NR SR v V. období

Práca NR SR v V. období

|Views: 66|Likes:
Published by Martin Dubeci
Výsledky práce NR SR v V. období, vykonávanie základných funkcií, kreačná právomoc.
Výsledky práce NR SR v V. období, vykonávanie základných funkcií, kreačná právomoc.

More info:

Published by: Martin Dubeci on Apr 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

Návrhy na vymenovanie generálneho prokurátora podávajú poslanci predsedovi národnej
rady písomne a odôvodnené v termíne, ktorý určí predseda národnej rady; predseda národnej
rady pridelí návrhy na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Súčasťou návrhu na
vymenovanie je ţivotopis a súhlas navrhovaného s kandidatúrou. Ústavnoprávny výbor
predloţí návrh so svojím stanoviskom predsedovi národnej rady, ktorý ho so stanoviskom
ústavnoprávneho výboru navrhne na program najbliţšej schôdze národnej rady.

21

§115 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

22

§ 11 ods. 1 zákona č. 38/1993 o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o

postavení jeho sudcov.

23

§116 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

24

Článok 141a Ústavy Slovenskej republiky.

25

§ 24 ods. 2 zákona č. 185/2002 o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

75

Kandidáta na vymenovanie generálneho prokurátora navrhuje prezidentovi republiky národná
rada. Navrhnutý je kandidát, ktorý získal vo voľbách nadpolovičnú väčšinu hlasov
prítomných poslancov.

Ak kandidát nebol zvolený, vykoná sa opakovaná voľba. Na opakovanej voľbe sa zúčastnia
dvaja navrhovaní, ktorí získali najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov sa na
opakovanej voľbe zúčastnia všetci navrhovaní, ktorí tento počet získali.

Ak kandidát na vymenovanie generálneho prokurátora nebol zvolený, vykonajú sa nové
voľby.26

Návrh na odvolanie generálneho prokurátora môţe písomne podať najmenej pätina poslancov.
Návrh sa podáva ústavnoprávnemu výboru, ktorý ho so svojím stanoviskom predloţí
predsedovi národnej rady. Predseda národnej rady zaradí návrh na odvolanie generálneho
prokurátora so stanoviskom ústavnoprávneho výboru na program najbliţšej schôdze národnej
rady. Generálnemu prokurátorovi musí byť umoţnené vyjadriť sa o návrhu na jeho odvolanie.

Návrh na odvolanie generálneho prokurátora je schválený, ak zaň hlasovala nadpolovičná
väčšina prítomných poslancov. Návrh na odvolanie generálneho prokurátora podáva národná

rada prezidentovi republiky.27

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->