P. 1
Ambadnya

Ambadnya

|Views: 1,775|Likes:
Published by DrNamita Joshi

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: DrNamita Joshi on Apr 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2015

pdf

text

original

1

Ÿìì r|t ›ŸììŸ
ìì =-¤¸- |=--+ «|º-:-:·|Ÿìì ìì › +-:u|ª:= |¢Ÿìì
ìì › -+:e|-·¢:|-| «|=|+-=|¢ +-:Ÿìì

|.+|.:|.:|.|e +|+= | = . ··

Ÿ¡¡ ¤¤x¡¡

º) ¤¤x rt n«º ¤ t¤t¤t¤t¬ ¤t¤ = s¸ + ¤trtº ¬t¬t?

+t-+¸-¢ e:º- «|=|+-= -|+¸+| «=|-|+|= |t-| -··- :·|=¢-|-¢| |:-n| |=  =|)-|¢ ¤·
`-|--|·e-¢ ++|++:` =«|- `«|--|--¬- |-=|` n| º«= +|- |:=|.

n| º«|-¢| e|-·¢| =·¢|¢|- = -¢++·+| - ;:-|-| =|:|---|=| º|r ¢- n| º|r|-
=|:|--|--¢| =----== e- +|t|-«-| |-t|¤|- =e¸+r| =|==| = |¤-|r| =:«=|
=|:|--|-=| «|--¸ n= =| +|r|.

r| = «| º«|-¸+ -|=|¢=|= r-|. +¤ -r·-|= -r¤= n| = «- =|t¤|+|e¸+ =-|+¢- =---|
=e-¢|-= -+|et|= =|--·- =|¤-== +|r| = |t¤ =---| +e-, -«= -+|= =-- - = |¢
r|-|-. (-+ -r¤= -+·¢|=| +|+ = t|-¢|e =|-¤|t| e-|- ¤|t nŠ-|, =| = ¤| =-|+ -+¸+
¢- -t = ¤| =¤:= |t -+¸+, =| = ¤| += |t|·-=  |-=|t -+¸+ ¢- -t = ¤| |+t|n| -+¸+.)

-) `¤¤x` -r¬¬ = t¤?
=---| -r¤= =||:-|-|-+¢| «=|-|+|-¢| -+|- =e¤|t| - = ¤|r| + c=¸ n= ¤|t| =e|-
= ---|.

-| =|ª:= =| -r¤== -|=¤| =|;=| = -- =|r = |t¤ |-+ -=| =|-+ |:= =|r. =--
n·:|- =n| |e=| =|r = |, n|+ =|+=| = ---| =||:-|--¢| =t¤| +|r|=-. e:º-
2

«|=|+-=|+| -| +·¢= |e|=| o=| = =| =|r. +t-|·-| =e| =|; =|ª:= =| =-- =|r, -e
=|+-¢|=| =|; =|ª:=  +|- =-- - |-=| ++ =e=-¢| +t-|·-¢|+|- = -- tr|¢= =|r.

:) n¤ not¤t¤t¬ trt¤ = t¬º?

=---| r= e- eo|-|º|= tr-¢ =|r.

:) n¤ nqt¤t+ ¤|¬= s ¤¤x ¤¤x ¤nt :º¤tt = tºt+t |ºnºtº º = t?

+t-+¸-¢ e:º- «|=|+-=|+| =-- n| n·:|--= º--|t |:. - =|+-|t| -··» t|=|
+-=+|= :¸ + =·¢- -r·-|= -|º:n+ = =. ·¢|- ·¢|+| «=|-|+|+| `=--` n| n·:|=|
=|+-¢| =|-+|=| ¤|º -+|-ª¢|e e||º-=. -| t|=-¢| -|+t|- =|¤|¢=| e||º-=.

= ¤|=| «Še -r¤-|+|r| -t|-t `=--` -r¤|-¢|e e||º-=. =n|+ -¢|=| «Še -r¤¸
·¢|=|r| = |¢:| r|;=. = |t:+¤|+ = «Še =|-|- ·¢||-=|-t|-t =-- -r¤ª¢|+ :|¤|+|r|
= |¢:| r|;=.

=|+-¢| nt|t|=|, -+|=|, -=|=|, +|¤|+| =|=¸-|=¸-¢| -|-|-t¤|=| eº=¢|+| +|=-
=-¤|t| -|= : n| n·:|-·¢ =|r.

n| =-- n·:|-·¢ :|-r| ·|= |-¢| º|r| |= |= -=e ---¢|e|=| |= |= |== |¤|r¸+ -|+= +
=| -=-e e|¤=| +||r= -| e|¤¤|t| nŠ-| =|r. -r¤¸+= -|t-|t n|=| +-=|t = t- tr|¤
=|+-¢|e|=| =|-n¢ =|¤:|¢=  =|r.

e= |=| +=-|+|, t|+| n|+-|+|, = |¤·¢|r| n¤= |¢|=| e= -|- = t-|+|, =-¤|+-t, +t|¬=|
=|-|+|, +·|t+|+= | e|:|--|+|, = =|¤ +-+ e·- +|r| -·r|, = =|¤ +-+ (e--¢|) e·-¢|-t,
t|= =|= |e=| +|r=-¢|-t, «|:Š¢|- -|:¢| =|-+|- = = |r| = |¢ = t|¢=| -| e= -|- = t-|
·¢|-=| -=| `-| =-- =|r` =e -r¤|¢= =|r. |:-e|-¸+ - -=| -r·=| - :e-¢| |:-n|
|-et=| -r¤¸+ -|=| =|; = |r| t|º-¤|t +|r|.

3


-) `¤¤x`¤t ¬¤ = tt¤t = t?

`=--` =+ = =| -t ·¢|=| =|+-¢|=| += | ++¢|º r|;= +¤ ·¢|+¬| -| =|+-¢| =|-+|-
= |· = -¢|e =|¤=  «¢-= t =|r. =|+¤ =|+-¢| =|-+|- =-- -+=| -t o¸+= =|º=.
=|+-¢| :+|:+ =|-+|- ¤:¤|-¢| +·¢=  =|·¤| -|=¤| º|r|-·¢ =-- n·: =|+|=|+ ¢|¢=|
=|º=| r-|, ;-=  n| n·:|=| |= -r+| n| ¤|-|=| =|·-e|- = = +||r=. `=--`=|--¢|
=|-+|=| =|-¤|-¢ ¤|º n|=| +||r=. -|=¤|+ -r¤|¢=| +||r= =e -=|= +|r|. -+|--¢|
-+|- -r·= -t| +te =|r.

-) ¤¤x -r¬ºt+t ¤t¤ = t¤ ¤nt¤t?
=-- r| n·: =|--¢|= :¸ + =||:-|-=| ++ +t-|·-| -r¤-¸+ ¤-|¢ r| ¤|- =-|-|. ·¢|=|
+||r= --c¤| -=| -| =|--¢|= :¸ + -r¤-¸+ ¤;=. =|-r| = Š- -¢|t =e= +||r=.
=|+-¢|=| n| n·:|=| ¤|t ---:-¢| :|Š¢|-t ·¢|¢=| +|r| =|+-¢| e: º-+| +||r= -·r| -
=|+-¢|= :¸ + =--=| +ƒ|t = -+ ¤¤|t= =|r-.
|o|=| ·¢Š-|-¢| +|-|=| -|+ =|+-¢|=| `-` =|-¸+ =|=¤|t +|r|. r = =  +t-|·-¢|-¢|
-|--|-= =|+¤ = - n= -|.

÷) `¤t ot¤ ¤¤x ¤tr = t?` ¤nt ¤º+ ¤s¬t ºt = t¤ = tt¤?
+t-+¸-¢ -|+¸ n|e-¤| -|=-|+| -r¤|=, ``--r|=| = ¤| -|·= |=  --r| =-- +|r| =|r|-.
-t - +|= |t|¢=. = |t¤ =| ·¢Š-| `=--` n·: +-=|t- -| --c¤| -=|+t-| -t| =--
=e-= r| -|n| e= -+ =|r -r¤¸+.

+|+| =e|, +ª¢-|+ =e|, = |r|r| =e|, +¤ |:-e|-¸+ =-c¤| -=| --r| =-- =e -r¤-|
--c¤| ¬¤|+t- --r| += |= =-- =e¤|t=.``

c) ¤¤¤t+ ¤ºt|¤tt¬tº¤t ¤=t ¤¤x -r¬t¤¤tn r¤ = t¤?

r|¢. º--|t |:. - =|+-|t| -··»-¢| +-=+|-¸+= +t-+¸-¢ -|+¸+| -¤-|+ --||¤t|=|-¢|
= |=|- :tt|= --+·+ n|-¢|-t `-| =-- =|r` =e -r¤|-¢|e e||º-= =|r - =|+-¢|
4

-|+¸+| =|+-¢|=| =¤¢-=+ |:= |= , -·-- e|=|+¢- |= -| =|+= =|-+= |¢ =e+¢- =|
«=|-|+ -+|+|e¸+ `-| =-- =|r` =e -r¤= ·¢| ·¢Š-|=| +·¢=  =-- -|+¸-t|-t= r|;=.
-|+¸ +·¢=  =--|- =|+-¢|-t|-t =e¤|t= =|r-.

º) ¤ts¤t º+|º+ ¬t¤+t·¤|º|tŠº ¤¬t = t¬t¤t ¤n¤t `¤t ¤¤x ¤tr` |= ¤t ¤ Šº
`¤¤x` ¤tr ¤n -r¬t¤¤ ¤tr?

e:º- «| =|+-= n|-|-- «=|-|+|+| |:·:n+ = t-|- = |,
·) =·r| -=| |= · -|·= -·r| =-- -r¤|. ·¢| ¬¤|=| --= |= ·+¤ e+== =e=.
-|n| e:º- -|:¢| -|º+c =e¤|t=.
-) t-·¢|-= + =|-|¢-|+| = |r| -|;· |= -| n¤ -|¤-= -t =-- -r¤|. |o|:|
=+¤|- -|¤-=| - =-- -r·= -t =+¤|-º-- ·¢Š-|=|r| ·¢|=| = |¢:| r|;=.
-|;· +eº +||r-¢|-t =-- -r¤|- = |t¤ =||:-|--¢| - +t-|·-¢|-¢| = ++ =e|
+eº =|+-¢| =|-+|- +|r| ¤:=|.
») |o|:| º|r =|+-¢| -+||--= ¤:=| -t =-- -r¤|.
) =|+-¢| -+|- =+=  ;-=| =e-|-. =|+¤ =+=  º|r| =t--|. = |r| +¸¤ r|-|-
= |r| +¸¤ r|- +|r|-. :t-+| ·¢|= ·¢|= º|r| =t--| +¤ +¸¤ r|- +|r|. =n| -=|
t|= e= |=| ``-| -| º|r =|= +¸¤ = t¤|t =|r =--`` =e -r¤|¢=. -| +¸¤ n|=|
+|r| -t t|+| n|+-|+| -r¤|¢= ``-| -| º|r =|= +¸¤ = =| +|r| =--`` . -| º|r
+|=- =e-¢|e = |r| |:-e|+| =|+|=|+ ¤:|¢=| =|º=. r =|+-=|= -=+ =|r.

º·) ¤¤x ¬t n«ºt¤t ¤t¤r¤t ¬t¤+tº ¬t¤t = tt¤¤t = t?

r|, = |t¤ =-- n| n·:|-¢| -|º =|ª:= |++|=| =«|- e:º- «|=|+-=|=| -|= : (e|-·¢)
=|r. =|+-=|+| «=|-|+|+| ·-|r| |:=| =|r = |, ``=| =-- n| t-·¢|+ +-|e = t¤|t =|r
·¢|-¢| t-·¢|-t -|;= -·|+ +|r|-(-=|= :º:), +|·¤| +|r|- = |t¤ =-- n| t-·¢|-t|=
+·¢=  º|- ---¢| =|=o|= =e=, +·¢=  |:n| ---¢| -||r-|=| =e=. +·¢=  -|r+
--r|=| ++=·¤ =e=. ¤t|- =e =|-r| er= =|=-| ;-= | er= +« --r|=| +|-- n|==|
=e=.`` = Š- |-c= -r¤|¢=-

5

¤-¤xt:ft¤ (nt= º)
¤t ¤¤x ¤tr (¤ttst)
¤ ¤¤x r¸Ÿ¡ (|rºt)
¤t¤ ¤¤ ¤¤x (¶f·¬n)
r¸ ¤¤x e¸ Ÿ (¤¬ttºt)
++ ¤¤x |+ (º¬¤)
+t+ ¤¤x ¶r+ (= ¤s)
+t+¸ ¤¤x ¶r¤+ (ºt|¤=)
¤t¤t ¤¤x ¤tot (¤¤t¬t)
-¤t+¸ ¤¤x ¤t+¸ (¤¬¤t=¤¸)
¤ ¤¤x r (¤¬t¤t)
¤¤ ¤¤x ¤n¸ (¤tnt¤t)
¤¸ ¤¤x tr¸¤t (¤t|t¤t)

-¢|=| -¢| ¤|+- -r¤|¢=, ·¢| -|=| ¤|+- -r¤|¢= -e -r¤¸ n= -|.

ºº) nº¸¤r nt¤|+rqt+t |º¬¬ ¤|¤-t¤ºt+ ¤tr = t?

r|. e:º- «|=|+-=|= r -r|-|Š¢ =|r - =|+-=|+| «=|-|+|+| |:== r =|=-·¢:|+
=|r. +c ¢¤|-¢| = =|¤ = |=|-¸+ e- «=|-|+ eo= + +c =|-- -r¤¸+ e=º -|+ º--|t|
«=|-|+|+| =|=-·¢:|+ |:= - -r¤=,
·) |:. » =|+-|t| -··» -¢| |:-n| |-+¢|-t - +-+|-tr| =|-+eº ¤:¸ +¢ -r¤¸+
=|r|t = ==| +|= = =-| ¢|=+|.
-) |:. ·. =|+-|t| -··» t|=| |:==| `--|--¬- e-|:` ++|e+|.
») |:. - =|+-|t| -··» t|=| «=|-|+|-¢| +=|t|= |:== -|Š¢ `-| =-- =|r.`
6


r =|+-=t|¢|, -¸ ¢º|+¢º =|-r|=| :-= =|=| =|re +t- =|--¢| =-|+|-= ·¢|=|
=|-r|=| |-et +:-|. -r¤¸+ =|-r| e- «=|-|+ -:¢| =t¤| +|«+| = t-| = |, =|-r|=| `-|
=-- =|r` n| -:¢| -r|-|Š¢|=| = ¤|r| |-et +:¸ :=  += |e. n| =--|- -t +|r|= +¤
+c|= =+=  =--|-r|.

¬¤ ¬¤ ¤|+rq r|t
¤t ¤¤x ¤tr.
Ÿìì r|t ›Ÿìì

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->