1.58.

008
 
24) 1377  4

  
   (1958
.(1) $"% !"#

  & #$% "   !      .

  .

 .

 .

 .

9 -: 78 6 +.2. .

 J I F. ?) => < .@A$ ?-. #)* '( : 1 ‫الفصل‬ .-.GHC: #DDE B2C /.DD ?2L KH$ I . 52 34 12!2 0 / +.!2MN +.+.+  +.

 0 ?.)H 9 ZY WXD%) UV - T$ S4 0 D 9 L +O.

JQR 'P O2 .

: 2 ‫الفصل‬ .9 ZY \]4 +.) +C_ : +. N 9 ]2) ?>MH: +a.+. 6 < ` +.( : +_ -: F2C ?.2L + 0 2: : 3 ‫الفصل‬ /@A < 7 <4 .[ +.8 V ^M:) +  + P: F ZY) ?O2: 5D 6 #DDE B2C /@A : 4 ‫الفصل‬ .

)H ? (-.

 g. #O2 +. \GC 18 6 h@G +)HP +a.

HOH) +O (: Fd. .e . f.

 9 Zm) +.H 18 # MC #D2 ) c - \G Jb .> ?HO: 9R@: n T5G W .

 +_ M: B2 l>A: 18 B2k- 9 Z4 +j B2 1.

: #O2 F : #O2 l2: p@q + kH + _@) o ?@L: .u14t u2t ^M: Fd.e c $ FH /OH$ < I #DDE g[ F.!2MN +. iAC) B (r +.GHC s.DD ?2L B> `F)* .

) +!N +.D M$ `g.DD +[ +)v" .@ FOQ" #$%$ g: wO ?D : ?O2: Fa.

 #DDE g[ g( /.@AH : 5 ‫الفصل‬ .u13t + ]2 FAC s.

) F.!2MN qO$ +.DD +[ `\GHL<  `+ xy g : 6 ‫الفصل‬ s.

) 0 ?.

#DDE B2C 0 9Z{ p q <4 9 C 52 Hz 34 12!2 (r < .E) €.H B <4 .

: ]2 ~L)  )8 }j |C +..

 T!: E BP \2D ` 28 Z ')L +O- 9CO 0 .4 : T!: 0 ?.

H . T82" T!: +5L Z_HD .9 ZY WXD 'NZ 52 0 .D / 12E 1  0 ?.

H  KH < `?O2 *) ?O2" / .

H .

T82" 9Z{ F.O.2.( p /> `Z2C T82" 2 '*$ B \GHLY +.

 F Z‚ (r : ‫ المكرر‬6 ‫الفصل‬ .g2D .nR TM '*R cƒ …* ( „ ƒ4 `+8 Z 34 =$ 'P ?.*H  KH < .u13t 9 ZY j 0 .D / 12E 1  0 `'.

$ 'P |r : 7 ‫الفصل‬ .

 .

 .

2( +A - 94 ‡† UN 782) +. &# 6 [ Fƒ +.2.

[ F.GHC: B2($ B 0 #.2) +O (: +_ M: + 2H† : 8 ‫الفصل‬ ‰Z@: | +C>2H +_ M 9 Z4 '() +!V +. +O.

- `#DDE B2C /. J I +.@A$ 6 - ˆ 1 Š 2P: #DDE B2C .

. E) +.

2H 0 +.: 9 ] | =O$) cƒ `F jY 2($ ?-† 0 .: F ]2 | +.

@H: +.

@A$ 6 - x cƒ ?QH-:) UV #j.H< = M g[ F@$:) `+.2. 2C G† ˆ 2 Š2C /.

[H) +C .2 WXD . +O.

: ] | =O$) Š?O2: '.@A$ |@H$ ˆ 3 Š+.H: ‰Z@: /.

D ?-† 0 F ]2 Hz | =O$) #. T.

+.2.- ˆ 4 .

2) +!N +.2.Œ4 F.5M4 FH- +2‹ 2($ ˆ 5 : U2M `+. +O.

2) +C . +O.

H: +.[ U2M 6 +.2.

.2( +A - R$ : 9 ‫الفصل‬ .2.+.: 6 x%$ e I X .2) +O (: +. ?2C | |.*$ 34 +. +O.Œ 0 [) JHb +.: ] 9R%$ G T82H-$ m> +.H$ .4 #DDE g[ .

2 6 w ‹ wD : 10 ‫الفصل‬ .+.2. +O.

2 g. +O.

 +q .+2( }j 7. .

2.: +.

 +O.2) +C .

H: g.

2. |)A Fƒ GC |.Œ 0 [) JHb P & Ž jY 0 ( Š+.

2 g. +O.

 #DDE g[ ?.

qV ?O2:) +C .

H: +..[H +.

 + B2 #O2: H-: 2(H 1‹ 0 +.4 +2P2: g: j4 0 +.?O2 +2Q: +.Œ ~L ˆ .- F82$ 12 7 \)4 ˆ . { F.DDE FG g 6 7.+ @ Z 2: )$ +2[ 2A$ %R I )H |. H U2M | 0 7 ) \<ZY ˆ Š +.2( +D.2.

2.…* e 7 s 2OH) +.2 6 E w  - . +O.

 9 ZY ? vy +. { F.2( +A - 1 E ]2 w  o D) 2P: ? v: Z Z .2) +O (: +.?O2: ? vy +. +O.2.

 }j q ŽQH< / j ?O2: # vy .g2D 6GHC" +a> 'P + ZY Bk 9[ 0 ?O2: # vy B2(H$ +@N +a.u12t \GE + -H: . +O.2 6 E w  G .HN H .

Z q `[ / e B2( \GE + -H + Z4 .7C.D: 0 #DDE B2C 0 9 C: ? vy `E) ?.@AH) 9 ZM .. ƒ2O ‡† I ^M: F ZY 0 ] 'P wD : 11 ‫الفصل‬ .

: \ ]2 C) B2.

_8 E> `F2!E 1Z. 9 ZY ? vy -H Z 6 \GE + -H: + ZY Bk 'H$ +.

.$ + 0 `E) +.

: +_ M: 9 ZY) B2C_ : B2 .

9 ZY # vy ?) ?. B2O2: @QH ?QH-: .

P #O- Z R.: w.5 .

D : 12 ‫الفصل‬ .O. ? MO /.P Z UN g2D M.@A$ F.

 .

 #$ !.

 6 '." .

+ +A D g B 12E |.Œ 0 2: 6 T‘ : 13 ‫الفصل‬ .'.

 | H 0 . U2M: p q #)C / 2: o r : 14 ‫الفصل‬ g. 7)  .

 #DDE B2C e ?.

2H |8 .qV ?QH-: .> +.

+ +OM) + ZY H.@$ + ` +)C 34 \H< g \H< 6 KH$ < .

> ` .q Jb .

$ H.e s.L$ |)$  p  +. +OM) 1 B 2: 6 |r `Fa.

@) +!V +.>: +.

@ Z%H +. H g(E 9 | : 15 ‫الفصل‬ & \vHD) `+.

)H: + 5j ‡† `7H.

.@j ‡P O.  UV iAC 7HO! P B €.P XNZ 7.

: 2 ]2‘ <  kH |)A .O +. 6*A < +A R +. .)ZE +.q +.

 6*A < 9Z• 9: +. kH B 7– ?@$ 6H …< 7(r  7$ Z4 w.5 +C>2" <4 1E …  +@D" + ZY |)A . 1E ]’4 ˆ Še |)H 9 ZY w.5 c) — M$ C$ .q +OM) +AE o “ B +A R `FD F HD< F”V w H ˆ .

) <4 \vHD<  9ZOHD< 2 ]2‘ < 7 .

™ #2.

 7O.2 +.2C +.

@H n +.2L +.

@$ 34 7.

G˜ +.[ '.

. FL \x H$ 2: e I +AE .2 | +.>H +.

q 0 6 ?.

 UV iAC .H `7$ ZY c) ~M B `XNZ 7.

9 ZY ^M 6 +[>_ +]X )H ƒ˜ `1 6GHL B4 `9NE .P Z† +2q2 + C 0 `BP D4  ‡†  +AD2) 9R@ `7 B2($ B `7H.O.@A$ F.u13t #.)$ Z.[$ J) 'MO g( /.H j 9 + 1 š ] 7–  2: g .

7.4 #H I +_ M: 9 ZY +@L ‡† (: 2: B P . B2C .7. -: T@-) 7C$ 6 9C : F.q ‡P 2 'P 6 |r : 16 ‫الفصل‬ .#5.P 2 'P : 17 ‫الفصل‬ \#R 0 ” < 7 9 ZM E .C 1 -  ZY c - 0 7H@$ ‡P O. -: .-H) $R@  7HO. J I F)2C.7H › w“ B %R ^M `) 1M$ 6  .4 ) I g:) g. + Z%$ 0 2: @($ 92O 'P .D œ" +j2: +.O$ …* e 7 +2Q: +A - 75Dœ g 1 - ^M: +_ M .

@ Z%$ +)2C. 1 6GHL B4 9Z ] +.

 7q.

$ g2({ +.: F* '_H B #2.

 |H 6 ?.

H `7 0 @($ 92O T@-) * }j ?O2: +.

)H .

 B2C 0 9 C: 2C [ |AC) : 18 ‫الفصل‬ .H +@D" 7 + Z%$ \x .. 7..> #5. ) 0 +: D H()  B2( 2 'P Bm> €: - Jb .

@$ $H- +_ M: = oXHN . I @NE 1E Jb 'P 0 . P .> .g[ +Oz +OM) * *. U2M: 12E .

4 #H  ]2 +A D B> '. cP |r |>$ - BHP g  2: † B (r 2: 7.

X C: |: 7 e B2>H- L I Ž@- |.H FY FkH F H ?O2: #† B 9 ZY 6 ?. )  . 2C .

H : 19 ‫الفصل‬ A@G < I 12E 'P 0 cƒ K$ G `'.

 g[ C@j 1 6GHL ƒ4 …2. 7)  .

 `9>2 +G) CH T$ ) UV | H .C +@D" 0 T@-H: q  =2C 0 ŽM: gC g2C$ I # + Bž. G +.$ ` " g. 5.

 7H +.+ ZY 7H .Œ iAC B ) T$$ L$ 7.D.> 'k-$ 2 '() UN  %.: 7H $ I = E |.- 7@! F 9 R4 +  : 0 š $ B ]2‘ < .+.O- O +. : 20 ‫الفصل‬ . +.

 . .%&' 012/ -.

 .

$Ÿ p 7.2.> >2H$ „ B4 +. + (')* ‫ التوظيف‬: ‫الجزء األول‬ & +.

 52 S4 0 ?.

j2 =2C) . 7 B2($ B ˆ 1 Š9\ ƒ `+.)*: +.-. B JQR E (r < : 21 ‫الفصل‬ Š+.

2) g.@ 9 C p .C @ AH I +.HH B2( B ˆ 2 Š+O.>2H- B2( B ˆ 3 .u3t + (-.

 +V B2L F.GHC /OH$ +.

2.Œ ?) 9 -: G$ j- /> +.q 0 ( „ ƒ4 ˆ 4 `TM: wO š22 ?_R: |.

D< .9 @: 9A- T- .2H H B T‘ : 22 ‫الفصل‬ .4 Z2. T!: 0 .9 ZY 95O M 2(H) .

: F-D: .

: šQH F_H `9 @ +)v" ”H.

$ B%) `+  #8 V # N E) €j2 i>) +O (: FA - JN$ B +2(_ (r 3 E 9CO g( \vHD ./< /)D BX4 B Z ?_R: 0 >2$ Ž2 A: F\O( @HN .

) FO.2H p +.@A$ F.O.u13t g2D T82" 'MO g( /.P p R Z† .2H) g2C$ .

qN UV #DDE B2C .

‘ I 52 i2‹ c D %H `+.

52 0 +. C ?. 9 ] 'NZ : 23 ‫الفصل‬ .: + ZY 9.

$ 7H.-H) / .

> 9 ZY 9 R4 7-O '.H .

2H) Bƒ —R 'P 6 ?.‘ B `JHQ: ]2 7O.

7HO.H : 24 ‫الفصل‬ . . 4 .

) `?O2: ?_R: +5L } 7> 7 ?.

 9 .-$ $ B T‘ : 25 ‫الفصل‬ ‫ األجرة‬: ‫الجزء الثاني‬ +. 0 $.+.L$ ?O2: F.: TM:) =_H< |H ƒ4 .

H U2M 6GHC" +x{ —: FG 2.

H n +. 5.

 FG 2.

+.H T$: 6 98E 'H$ : 26 ‫الفصل‬ .[ .

 +––.– + '––)–C– SZ$ ––vP ?$8 ?) |–.–q 9 L +OM) +–O. 2: 6 |r : ‫ المكرر‬26 ‫الفصل‬ +.

> c “ I F< C: F–P +. F-D: + .

 6 9 X + ZY '. { F–k– +–– +. F-D: +. ƒ˜ 0 +_8 +A D 1 0 DE +.–.[ 7HO.@ n `9R@ n 9R@ +OM) `+P +OM) Z–––O 6 +. . { F. C +OM) `+.

@AH `+O.2) MC . FL 1XN 2: 7) g2C ' 'P `'MO g( /.2 H.

P 98 ')C +.q +5Z &'MO  3 E 9CO 0 7. U2M: |: ' < ŠX 15 'MO 0 .4 : +AE) +A@$: Ž.@j ‡P O..

$E FG 2.

H ˆ .[ FG 2.u13t +.

F@$: F8 +@-) j4 'P 5 T.(H 28E ˆ F@$: .H +.> Z† .$$ +_ M 9 Z4 '( .> ?. .

+@$ +8 Z '( + )C: ‫ النقط والترقية‬: ‫الجزء الثالث‬ 28 ‫الفصل‬ 7H.D M$ : 27 ‫الفصل‬ . .2 R@: 2 +D 'P 0 6A.> —MO + 9[) +)2_M gL E) hC SN 9 Zm) /_ : 7HO.L .

$ .5 <4 9 2P: hC \A4 /› JHb < `+.9 ZY w.: gL E) e 6A.

.$ I hC) E) B2.

2 'P  34 }G$ + * e 9.: ”b .

+. + 2D +LA) 6 hC |q2$ .

L k$ `+@$ +8 Z +C@j 34 Z2. F[X: 6 cP | A$ B Bk e (r `\GE + -H: + ZY Bk c) ”˜ P 29 ‫الفصل‬ +8 Z 34 +8 Z `+C@j 34 +C@j 9H- +OM) +.

M ?O2: +.[ Fƒ \GE + -H: + ZY +k  .L$ '$ .

) +@$ 34 +@$ + Z.

H8 .L H$ : 30 ‫الفصل‬ . +AC 6 2: +.() +@$ 0 +.L 6 \) 9R@ .HN< / j +.O. $ I +@$ 34 +@$ 9H- +.: 9\O( B_H ].7 +2: T- ` .

L H$ .CH ..#L + 2- +_5X 0 .) ` j4 34 j4  +8 Z 34 +8 Z jY +8 0 +.

 j4 9 .) `=C_HD< T$ . 7H8 Z 0 7) +j2: +O.2 '@C B 6 j4 +8 Z 34 7H.L$ ‡“ 2 'P 6 ?.

2 7G> .O.P p R Z† .u13t g2D T82" 'MO g( /.L$ \*4 +O.@A$ F.7H.H .

: +.u13t 9H.4 : +!V +.DDE +[E Z† : 31 ‫الفصل‬ .L p  h  '( +C)A: p B2C  5 'MO 0 .

 ‘ . 7HC@j 0 . .P : 32 ‫الفصل‬ .> +[E ?) gk-< @ 6 B 6 `X 30 'MO 0 .: #L p  Jb .4 #C$ I +@$ ‡P O.4 'L @$ 6qCH B 7(r < =$ i2q2 B2(  2: Bm> `9 .($ G 2.CH '8E iAHL< 7.

$ \GHL< —r .› C 7@$ +_5X .

$ +D 'P 0 9 ZY Z† I #L +_5< 0 .C 2P ƒ4 <4 ?O2: +.#L Bk P Wƒ ƒ4 '.L$ |C$ B (r < : 33 ‫الفصل‬ .

$ I \GE + -H: + ZY Bk 6 q .

-H / e I +A - `e +2q2: +- + '@L 9 2P: +_5X FO ƒ4 .7 8 ‡.) cƒ +.

q  g.

 gM .

) +_5X) 8 '.

 6C@ < .> `H) 9n T!: '*R |C „ .+- wO +. . 'M I hC U2MV 6 cƒ 0 ”H.($ +_5< G† B (.

9 ZY 0 H.L |C$ B Z +5: 0 ?-¡ vP%) `Z • Z 6 'H$ ‡P ƒ4 `#L +_5< 0 œ 9.L @H) B2@$> +.C . +D Z +_5X G† T AH : 34 ‫الفصل‬ .C +C.CE 0 B -H: B2_R: ` H.C: ?_R: Z S.: 2: +.$$ T- F.$$ T- #L +_5< 0 B2O2: .^M: \Dœ Ž@DE)  @ I FL< T‘ .+ ZY + G ^M: 9 +_5X T.$ `+.C T.

+_ M 9 Z4 '() +!V +.DDE ?2C 0 cƒ +)4 6 J ƒ4 <4 ` .H B ]2‘ < .

: 9n T!: 1 %) .

 ]2‘ < +.() * @.P$ B> #L Bk P '.O.

$ \GE + -H: + ZY Bk ‡P ƒ4 : 35 ‫الفصل‬ / e  ?O2: B> `1 BP O.+@$ 0 7 6 2 #L) / .P .

H L @ B +.

+k + 0 2P B e ]2‘ < #L +_5< q 5 .$Ÿ F. +@$ ƒ 2: 12E .C$ 0 ..#L —52 6 ?O2: iXj4 T‘ : 36 ‫الفصل‬ ‫ الوضعيات‬: ‫الجزء الرابع‬ & +.

C + 0 ˆ 1 Š=Y + 0 ˆ 2 Š'.q2 S4 0 2 'P B2( : 37 ‫الفصل‬ Š+O.2) g.

u3t + .L2H + 0 ˆ 3 . +. ‡L: .

q ˆ 4 .

C & u1 9 ZY) e +C)A: 52 S4 g '.2) g.JN ˆ +O.

O) <  +8 Z 0 BP ƒ4 7HO.C +.2) g.

q 0 2: ”H.

: 38 ‫الفصل‬ .) ? I +.OH-: 2: 9 RY i2q2: 2: +._! Ž@DE JN + ZY JN .

q2 wO 0 ”H.

2) g. .v“ vPE +.C + Z +.)C F[: S4 S #)C ¢OH 98 B ) JN 9Z<2 JN ?O2: +.P + F Z4 0 +O.u13t u11t X.

 B2H: B2O2: 82 : ‫ المكرر‬38 ‫الفصل‬ .) ?.q 0 F ZY ?) +P: jE Fa.

: +.H p /> ?O2: 'C H Š @ j 6 \) ˆ +k 9 HD H$ + 0 `cƒ +_ M: F. 0 9 Z4 34 +.2. { +. +. • +Œ  SN 34 +. • +Œ 34 +.2 9 Z4  SN 34 +.8 #GHC$ +.+. • +Œ  +.2 9 Z4  C (r . { F.2 & +.

5C $ ˆ . 9 ZY 9 Z@" .!N G 2.

@A$ +.O.$ 7 2˜ (r `2: +L4 '• .u13t u11t g2D T82" 'MO g( /.O.P Z† & 34 JN -C$ : 39 ‫الفصل‬ ŠT.*$ 34 Z.P$ < + 0 SN 34 +.P Z† + ZY ^M: S4 + P< .2 9 Z4 ^M ' 2† + 0 : ‫ المكرر مرتين‬38 ‫الفصل‬ .*H) JN +.D 'C BP ƒ4 `+MHQ: \GE + -H: + ZY .u11t g2D T82" 'MO g( /.5vHD< JN + 2- JN 6 'H$ I + ZY JN ˆ 1 & 6 'H$ I +.5C $ 9 2M) B2C_ B2 C ^M: e ?H: ?O2: Bm> .@A$ F._! Ž@DE JN ˆ 2 ŠE 9MC …: JN u ŠE +AD2H: …: JN u Ž ŠE + 2A …: JN u š Š'.+.

 +  +™ F)!4 … T@-) JN u Z Š9Z<2 +2: JN ˆ 3 .

u11t 8 B ) JN ˆ 4 0 9Z• # P £..

: 0 +@-H{ $8 M i2‹ + T-› +.: FR._! Ž@DE +MN 0 B Z282: B2O2: 6qCH P +.

: g[ ¤m) u1971 ”- Z 30t 1391 9.

C ƒ 12 0 ZM 71ˆ011 L B2C 11 'MO FG 2.

.H i2‹ 9ZOHD<) E) B2.

g.: ¦OH .

 #DDE g[ 0 c +Oz g( Z$ „ `7.H$ 7 .

u10t +.Œ 0 +.$ ¥ . 5._! Ž@DE JN F< |.

+V R €x \GL . .2 1 : 2 : 40 ‫الفصل‬ <4 ) —- < 3 E +MN B 6 `7 \x 1 ] +––D '––P –D) ' g2 u22t  ?x 0 +MN 9 Z† . SZ + 2D +MN 0 / 7O.

) .H5™ 6 ….

+ 2- JN F> .XM 'P 9 Z‚ . 5.HN 0 +.$ B `+_ M: 9 G . e (r `+ 2- JN + 8 † 0 +.C@DE ' 2˜ '8 +.

 +.

q2 @H< ?.

) N$ .9 9: \vHD <4 +.2: +- 34 +.

u13t cƒ s 2. +D D) + 2- +MN 9ZOHD< '.8%$ (r < .

*H) BƒY +.H< .$  #qC$ 0 / + 2- +MN 9ZOHD< g 12b < JN Ž- 0 cƒ 'N B B Z T$: '() |HH | T.5vHD JN \A4 ]2‘ : u6t 41 ‫الفصل‬ & + Z.

§ —-$ < ) +j2: +). ‡P ƒ4 .4 B2H: w C.

j +.$ I F + .2 +).: =Y +.) ?O (: ?O2 ˆ 1 Š$: H.

: F“: \HD +@D" cƒ `9-: F[: 0 ?@QH: \G¨ +.2L +OM) ?)H: ?O2: F)C # v: ˆ 2 Š+.)C `g 9 +MN 9 ] kH$ < B 6 +.O_H + Z†< +. +. 5 F ”" B2  ?O2 ˆ 3 0 ?O2: \<e / < + ZY 9.5vHD 9AN Ž@D%) +.q 0 +. 0 9 9 <4 +MN 6A.

… +MN B2C (› 7_ T8 7 .> B2 I +- 1XN 40 'MO 0 9 C: +MN) |HH .$ < `K +G > \Z 0 ?@n ? -: ?O2 ˆ 4 .!2MV +MN c $ .+.

C 6 ZL n 7 .) g.

‘ +.2L +OM) ‡@v …" 2: T.! ƒ4 : 42 ‫الفصل‬ 9 ZY g2C$ `7 .

) g.C 6 ZL n eXN '[ B 'H I 9: .šX.> ?@$ +.@j 9Z) 9 ZY 34 2: # B T‘ .

 <4 7HMN '.

H- < 2: B P%H ML + ZY +.O: +@L: 1 |.@A 9.§ +8 9k n +N T@-) .> / hC- …: 9 12j E) €.

 +2>: 28E Bm> +C)- 9CO g(%) .CH |C „ ƒ4 .g.

 #DDE g[ 0 .@ Z%H F)2C. U2M: +.

) 1XN4 B Z cƒ '.

 )  . +.

H U2M C> .

) <4 +._! Ž@DE JN —“ B +A - e ]2‘ < `9R@ 9 ZY w.5 _r I E 9ML …: JN \vHD) .

u10t #_M w  +C>2 2: 6qCH `..

u10t +.4 : 7$8 i2‹ 3 E R +xXv 1XN .)HH R €x 'P 9> R +HD 6 E 9ML …: +MN 9 $ B ]2‘ < : 43 ‫الفصل‬ R +xXv 1XN M 34 9 2P: 98E sO˜ `X 39 'MO 0 .H ŽM: 2 +MN —“ `F2D ¤Xx 6 E +AD2H …: +MN 9 i2‹  B ]2‘ < : ‫ المكرر‬43 ‫الفصل‬ ‡H@x k |)j #-H( BP + 2j F8X 9 cƒ 6 9 X g H- BP ƒ4 `7 .

) g.C 6 ZL n 7 .

 U2M: JN 0 / 12˜ I …E g2D T82" Z† & +.4 : 7$8 i2‹ 9 2P: +MN ?H E ?H- 12j 2: 6qCH .j- F)!Y ˆ Šg.+vv +- 0 M .‘ …" .7$ 2AN 34 98E sO˜ `X 39 'MO 0 .u10t 'MO 0 . ˆ Šu.H …E %) ?)M: ?O2: 95O F2D w¡ 6 $ i2‹  < E + 2j … JN —“ : 44 ‫الفصل‬ Š+.-t T-H(: +: BC> \Z ˆ Š+.

B2.H ?H- 12j +.) E }jE ' R ˆ Š2.MQ 0 9AV F)Aq< ˆ . ˆ 98E M `X 39 'MO 0 .u10t ?H._G$ '.4 : 7$8 i2‹ 7q +MN 3 E F2D ¤Xv 12j 2: 6qCH . 2G i ] ˆ Š: B ˆ Š+.

L 1XN 4 7 + +@D" \x 0 4 7.! ƒ4 : 45 ‫الفصل‬ i2‹ 6qC$ `7 + +@D" \x 7 ‡.) 7. …: '_OHD …" 2: T.

L +xZ x4 6 4 UQRE vP  9. ƒCY g.

 ^M p /> CH 6 1 '.

 6 7$ L g.

5 }< H B 34 7 }aHD 6  ZL M B 34 7$8 7 .) .

$ ¥ P u1971 ”- Z 30t 1391 9.

 U2M: .H$ +.C ƒ 12 0 ZM 71ˆ011 L X 7.4 : B2C 0 .@A Ž.7.

Œ 0 `Pƒ 6 9Z ] `2 / . U2M: F< |.$E 1)4 9 ZY |8- B `'MO 0 .

 U2M: p /> ._! Ž@DE +MN \GC ‡L #_M w  ¦< ƒ4 : ‫ المكرر‬45 ‫الفصل‬ 71ˆ011 L X 7..5 ZL n 2: B +.5C $ 4 7 T A) 4 CH 6 E) €.+xZ …: 9R@ +@$: M: 7 }aHD 6 .4 : B2C 0 .

7. .: '.H$ 7 .

$ ¥ P u1971 ”- Z 30t 1391 9.

_! Ž@DE +MN \H .C ƒ 12 © H) 7 }aHD +.

) |AH- „ '.

C 2 #5 k.) g.

u10t '.) #_M w  C „ ƒ4 .

 ‡L: L2H +.

5C $ '.q 0 .

$8 'P eXN 6qCH$ 2@D u14t +.8 u13t u10t .

5 +C>2 .OH- B `9 ZY w.) $ 9Z<2 +MN) ' +O2: |HH$ : 46 ‫الفصل‬ 8 B ) JN < 8 B ) +MN ?HD 'P 9 9 .

-CH ')L n R S.) 7 T A) 2 (r : (: 46 ‫الفصل‬ .h.

H$ .O.u11t g2D T82" 8 B ) JN — F.P Z† +.2.

!E 7$ Zm) jY . F ZY Sm) +.

)$ 6C@ 9 RY 2q2 2: B2( : ‫ المكرر مرتين‬46 ‫الفصل‬ .L 98E 0 7L2C |. .SN +. { F.2 9 Zm) 7 1 ) #: 7@M: XnR +.§ `+.CH +. !E 7HŒ 7$ Zm) `.

HH 9 RY i2q2: 2: '[ .2: +C>2" 9Z• 9 1XN +.

8_ <4 9 RY |q2 ]2‘ < |> +.u13t g2D T82" 'MO g( /.4  Z C$ . g ]’4 '8 +_ M + G F. !E 7$ Zm) jY .@A$ F.7j |@H$ .P Z† 7@M: XnR +.(“ ML .O. !E 7HŒ 7$ Z4 0 D r BP I g 'xy ª$$ S2H-  9 RY i2q2: 2: o r .4 | `+.

OH- 2: B2( : ‫ المكرر ثالث مرات‬46 ‫الفصل‬ .)$ 6C@ #)C ¢OH .CH +.v“ vPE F)C Sm) 7 1 ) #: .§ `+. !E 7$ Z4 0 `.X.L 98E 0 7L2C |.

P Z† =Y ˆ 2 0 7L2C |.O.u13t g2D T82" 'MO g( /.> .v“ vPE F)C S4 S ¢OH: 2: '[ .§ 7.HH X.@A$ F.

HH c - e .

)$ 75C) | # !E 7( D 8 N BP ƒ4 =Y +.

q 0 2: ”H.

L . : 47 ‫الفصل‬ .CH +.

H< Fƒ F< C: +A HQ: FP +. U2M: ]. • +Œ ˆ 2 9Z: 0 .&S `7 |8 X)L B2( 2: T A) =Y H : 48 ‫الفصل‬ Š+  9 Z4 ˆ 1 Š+.

 +.

)H FP + FPR +.

 +. F-D: ˆ 3 L  –[ .OH) ZM `SN Fa.

 Fd: 6 +  +.: +@L:) / .

H: 69.195 Š+.00 L B2C 3 E Šu2003 ”2 11t 1424 BG 16 ©– H–) 1.03.

 +.

O: +OM) e }.

 +.

 ˆ 4 .Œ + +_ M Fƒ +.!2MN 9%.+.@8 + Z ˆ 5 .H F< 0 B2C (› 2: /_ `X 48 'MO g(E >XN :‫ المكرر‬48 ‫الفصل‬ Š+2( 0 2G +OM) ?.u13t g2D T82" =Y 9A- F\84 Z† &+. Z + 28 +[ +.

C B Z 12† F@8 +).2 +). . c $ ‡GHL B4 +.u13t X 6 'MO 0 .H ˆ Š+ Z +OM) g:) g.) +.C ˆ .)C +).4 : .) g.

 52 S4 '*R ˆ C 2 @- cƒ `) 7L4 |L I +_ M: 0 7HC@j 7H@$ TD: T$: iAHL< /_ : 2: '_H : 49 ‫الفصل‬ .7.> pQ: CH g[ 0 9  S.

 ? ! +.[ +. !E 7$ Z4 n +§ 2: =4 B2( : 50 ‫الفصل‬ .2 9 Zm) ?C_ : ?O2: B .) # !E j4 0 .H$ < FO ™ ]2‘ F2D ¤Xx ML 9: +. • +Œ +.F2D ¤Xx 0 T A) 2‹ B (r F2D ¤Xx 'C$ < 9 +.

 +.2.q2 C)A B2( j4 0 ) ?C_ : +. { +.

P Z† 9: ‡P eZ.šZY © H) . 9 ZY 9[ .@A$ +.O.u11t u7t g2D T82" 'MO g( /.

$ R +HD 'C$ 9: C_ BP ƒ4  7HO. 0 < …2.

!E 7$ Z4 34 )28 |8 /_ : 2: Bm> `Z 52 'MO F. B /_ : 2 (r : 51 ‫الفصل‬ . +.Z™ < 1 '* .GHC: 9 `=Y 9 \H +C)A: 98E #qC$ 0 H- `# !E j4 0 7H8 /)A nR TM Z28 g T@-) 78Z4 9Z4 .

) C_ BP I 9 ZY + . +- 1XN +.$ ƒ4 `nR TM .[ 7H.

q2 .

u13t +C)A: +.: T!: 0 +.2: +- \H) €..

: 2: )28 +. !E 9 ZY '_H$ \4 + 0 # !E j4 0 1 0 78Z4 Z.

7L4 €. Z + 28 +[ +.@8 + Z S 7L4 ¥  2: B4 : 52 ‫الفصل‬ . +.

5 C) `Z{ Z.: 9 ZY w.

 9Z ] `78Z4 Z.

`# !E j4 0 2: +8 /)A nR TM  Z28 g /)A +.: 0 TM 1 >2$ 9R@ Z{ Z..

:) +O (: +.2( +A - 7. 9Z  W H-$ .+.+.. R$ .

: +8 &Z{ Z.

 0 9 C: p /@j hC 7 6A. 9Z ] `cP K ŠX ( 48 'MO 0 .u13t + ]2  0 2G g" g.4 : B2O2: ˆ .C B2C_ : B2O2: ˆ `#DDE B2C  |) Ž@) v \.

!E 7$ Z4 34 2: hC +L +[: 9 ZY 782$ `) /_ : +[: 9 ZY }j ‡L: .L2H ˆ 3 +.$ /_ : 2: B4 : 53 ‫الفصل‬ .L 0 7L2C iAC | `7 .+.

)$ #C) # !E 7( D 8 N BP ƒ4 ‡L: .L2H +.

q 0 2: ”H.

NE  T A) 4 +.L2H + 0 2: 6qCH < `CH 2: ¦OH .L2H) '. : 54 ‫الفصل‬ .H +OM) 4 2: 7.‡L: 7O.4 #H  ]2 M C) . U2M: 12E 0 T$  ‡L: .L2H |C : 55 ‫الفصل‬ .#DDE B2C 0 +M) .

 U2M: + 0 <4 '. 7.> ‘  g2. 34 # !E 7( D 0 . 'M I =2C) ( 45 'MO 0 .

 ‡L: L2H +.

5C $ 2: '.q 0 .

‘ B ]2‘ < : 56 ‫الفصل‬ .g.

 #DDE g[  R +HD 12j 6qCH 7m> ` E 9ML … +MN x 6 '.

 ‡L: L2H +.

q 0 .5C $ 2: '.

8 ƒ4 9.

4 : B2C 11 'MO 0 9Z• # P £.C ƒ 12 © H) 71ˆ011 L X 7.

: 0 +@-H{ 7$8 M . 5.u10t +.

 FG 2.

H i2‹ 9ZOHD< 0 H- 7.H$ 7 .

L2H  ™ ¢2- #H .$ ¥ P u1971 ”- Z 30t 1391 gM `9 2P: 9: 'v: ?$ .L2H 9 9 +D S.

H$ B (r < : 57 ‫الفصل‬ &T‘ `9: Š+. !E 7$ Z4 WXD 34 2: i8 4 4 ˆ .

CH 6 +Y 0 / 7 ( „ B4 \OY / A) WXDE 7> 4 ˆ |.AH- 7 +.ŠCH 6 7H4 4 ˆ .L2$ 6 +vv +- .@A ^M: [ ?@$ 7O.

HD< 6 7@ A) 2 +4 (r < : 58 ‫الفصل‬ ŠAN … 9AN +xZ› Z<  78 ] +)!4 ˆ 1 Š+.+vx 9 ™ ]2‘ ‡L: .) 7 }aHD 6 ZL n 2: 6C) ƒ4 7 n .H F< 0 <4 i.( : +_ -: F2C 0 +Q i2AH ˆ 2 Š.L2H Bm> `SN +D \H '@L + Z +OM) 7 + &+.> 18 < 9 2M) +.

MQR i Z Z28 ˆ 4 .+.C ˆ 3 .7.> ‡@ '@L 2: T j 0 \GE + -H: + ZY +k  iXAHD ?$NE ?H 0 T‘ / . +_ M: |)j #-H($ ¤2› FD ) g.

$ ƒ4 ?HD X 3 2 1 FCO 0 .4 : F< 0 F2D ¤Xx i.MQR # i.+.+C)- 9CO 7. J$ /> e 9 C: 9: S.HD< 6 +m) E .HD< 6 +Y 9 ] kH$ B (r < .

\GE 'MO 0 . U2M: p /> 7 +D y 34 9Z2.HD< 6 +Y ™ (r < + -H: + ZY +k 9 HD 34 +8 B Z cƒ 2: T j ƒ4 B2C 92C) +.MQR i i.HD< 6 +Y ZkH$ .H$ < 9O 9 9 <4 i.

9H- F.UN ‡L .u8t 'LE 6 i.HD< 6 1{ 2 (r < . T A B +..HD< 6 7HY 3 E 9: gM <4 Z 62 cƒ BP ƒ4 T A) HL L2$ B 0 / +O2: 9 ƒ4 .MQR i i.L2$ FO2: \- +@-) 82 : 59 ‫الفصل‬ .

 T AH$ +.

'.L2H .9>2H 7.) )M B2( F2D w¡ 7D 'C +. 12M 0 +)2 A: p ‡Z  ™ (r 7( ?HD =2O B ]2‘ < ‡L: .) .

5. 7)  . g[ 0 9 C: p /@j +.

 FG 2.

H) +.

HH 6C@$ m> + 5 o$ +O2: 9: ‡P ƒ4 + Z.H< 7HL4 '.

8 34 7H T@-) Aq B4 8 ] |@HH ` T A) +HL +OM) +O2: 9: .L2$ cP ]2‘ : 60 ‫الفصل‬ + S.

> '.L2H 9 B2($ a. 7H8 ] 7.H$ B n  kH + )L ?Hx ?H- 9 C: .

$  B(: 9.

L2$ 3 FZ I Ž@D¨ X.OH- B (r P .?D 7) 82  B(:) =_H< 0 Tn  2: š `p wO /> X 3 E 9CO g( .) .u9t 7H8 ] ' C 7O.

> +C>2 E) €.

H `+]X ¤›E \84 / 9 Z‚ : 61 ‫الفصل‬ .: 2: 1 B C.

 9O gM '@L 'LE 6  R 7HO..L2H +. 34 78 4 wH B 7 T A) HL L2: 2: 6 T‘ : 62 ‫الفصل‬ .‡L: .‡L: .+ .

q 0 6C@ 2: Bm> `¢O 'M B 34 .3 E +xXv 9n T!: S4 '* B / 7 7 ?.

\GE + -H: + ZY +k 9 HD .: TM: s>  9 C: 18Ÿ 0 7@M 34 78 4 T A <  HL L2: 2: B4 : 63 ‫الفصل‬ .

 +.) cƒ \OY / A) WXDE 7> (r `728 + .

q ˆ ( vx .«+ .« 6$ +.

q 0 '.

‘ +. .

O + (-.

. +V \ZE f. 0 K: 2: B4 : ‫ مكرر‬63 ‫الفصل‬ .+ (-.

!E 7$ Z4 0 #L 0 7L2C› +. 7$8 S2D s@C < #: 7@$ CO `+.

u3t + (-.q2 0 ¦OH .

 +V 7-$ .

) # !E 7( D 0 E) €.

: šZ4 B2C (› Z.

?O2: F<CH ˆ 4 C I F@ A ?O2: ?.

$ 0 6$ B T‘ . 5.7HA D ‡† Z282: ?O2: F<CH 9R@ 0 / ]2 : 64 ‫الفصل‬ .9 ZY ^M: +5X: Z q +.

 H P E  .

3) 0245 #&.

@ Z%H F)2C.+. * ª Z%H w  ) \GE + -H: + ZY Bk g2C$ & 9 2AV $ T- +@$ # `#$% 6 ?O2: 6 +C@A: +.GHC: C> @.?xXv wV 'MO F.P$ a.-H / e I +A - T Z%H /› JH˜ : 65 ‫الفصل‬ ." .

)2H ˆ 2 Š#L +_5< } ˆ 3 Š+C@A ¬< ˆ 4 Š+@$ 9CC ˆ 5 . 'H$ : 66 ‫الفصل‬ Š < ˆ 1 Š©.CH / .L2$ n 1.

 ˆ 6 .L2H) Ž2_M: 1.CH / .

5. ˆ 7 +HD ] kH$ < 9: cƒ +.

 FG 2.

!2MN +*@! B.>2H- 2: BP ƒ4 <4 9NE +)2C.-H($ BH)2C W | $ 0 9 C: p  .H \vHD) 98 'P ‡L: B Š+.

H +Y `R .CH €. !4 (r < `CH 6 `+.

) \<HD .: F.

) ( ª Z%H w  9 HD n T Z%H / e I +A - M$ ' .

GC 7. 1†  ª Z%H w  9 HD .)2H Y |C cƒ T Z%H / e I +A - }j +. C" ©.

) QHH> SNE F)2C.

 TL..> ‡@($ I } [ 1 6GHL B4 2: . `E) .

Œ 6 7H) #MQ 7O 6 | A B 0 / H: 2 : 67 ‫الفصل‬ .HN) . gC$ Zk" cƒ +C_ : /5x2 |. I 1E ~2q2) GH #)HP CH) S2Z 7.

> 7.

 G_H- B Z2 s.

OR +.)HP F[X ª Z%H w  34 gC B 7(r T Z%H .Z2 G4 / G 9 Z‚ E) €.) G_H- B +.

 N: 1E 7 9A.: .

: F2 .

:) H( „ B4 › \84 T A B ª Z%H w k (r : 68 ‫الفصل‬ .H cP [ Z2 E) €.> ‡@($ I } [ +k.1E c $ .

)H( F[X [ : 69 ‫الفصل‬ 782 .: FM$ 7 |C B 6- : 7 gC$ I +.E) €.

 TL2 I 1E \]4 ƒ˜ Ž28 7 ?@$ I +)2C.: .

 0 Ž@DE) X .

  w  #A.

/.C_H .

C R +xXx 34 '8E Hr .4 +] g2 \H) R '8 0 /)- 'MO 0 7. _@) g.+({ c $ ( ! 34 7 ) \<ZY '8 B ª Z%H w k (r + 8] +(• S +.T Z%H / e I +A - 34  ..7. U2M: ) ª Z%H w  # B T‘ : 70 ‫الفصل‬ .

)H + 0 <4  ª Z%H w  C I +)2C.

 R '.

O) 9 ZM +)2C.

9 ]2 w.E) €.5 cƒ 6 /> ƒ4 . B2($ B 12E + + 0 (r < : 71 ‫الفصل‬ .

@$ T‘ : 72 ‫الفصل‬ 7m> g.: 2: 34 ZM ( ­.

: 7$H 0 1XNm) / . /) +D +_§ +.

L2$ 9 + .j 7@$" ¦OH E) €.H E BP \2D 9AN 92O ?O2: T($ ƒ4 : 73 ‫الفصل‬ .D L Z B 4 `7O.T Z%H / e I +A - }j < L2 7 _H.

: B 6 J B 4 T‘ 2: .L2H) ZM C: . P%) qCH E) €.

: '[ I +. 5.

 FG 2.

H cƒ 6vH-$ `iAHL< `R +.

) '8 0 L2: 2: + ..L2H + 0 7@$ 8 6qCH 2: Bm> '8E \H C  M „ B4 .L2H) '.5 S2-$ B T‘ P (y '8 ŽL 0 ª Z%H w  \HD T‘ .

> S8  g2. M$ „ B4 7@$ +.AH ©.)2H Y n +)2C + 7.7 P%) T. 7. \H) .

AHC: ­@: i8D 0 / E) €.

L +_5< ‡.GL 0 @ |C „ B4 +.+O- 9CO 0 Z{ '8E \H 7H.: 2 .

 ZM ( M B .> I +({ 7.

5 S2-$ < 7H Bm> `+.) <4 .58 F.

)H 7. ‡ 8 ƒ4 2: B n .2: 34 7 P%) T$ 9ZY ?.

GC e ”.GHC + 0 /@A$ < .5 +.: '8E) +!V X +vv 9CO F.

I F.!2H \ Ÿ 1 6GHL B4 P E) €.

+C_ : FH-: = E |.Œ ` w  #H  ]2 gC B 9 ZY WXD  78N4 |C „  +.: 2 #MQ : 0 T Z%H F L |q2$ : 74 ‫الفصل‬ .@ Z%$ +)2C 7%R 0 F !  2 ]2‘ : 75 ‫الفصل‬ m) / .

H E BP ƒ4 F2D w¡ .

) cƒ `7. 9 ZM +)2C.

F)2C. x  7O 0 6C@ < B 7.> wH @ j 7.4 .

 n 0 F2D ©.)2H) w  9 HD .

) cƒ 0 ]2 @ 7@ A ŽkH- 7m> 7. 9 ZM +)2C.

 .

) +.q +.

 2: 9D ‡_@! ƒ4 . 7$ 2! 0 : 2($ Z.9 .

ª Z%H .

2 W$ + 0 ”H.+O..

`7  iAC< .

 .#DDE g[ .@ Z%H FG 6 ˜ 2 P a.*H F< \vHD) : ‫ مكرر‬75 ‫الفصل‬ .H  2: Bm> `2L 9 ”: T. J I +.

0 e ….

 `7 }aHD) 7H@A: 4 `+O.7 }aHD 7G> + .5 782 .H I F\8Y)  7.> 7A.2 W) N: 2: 34 9 ZY w. -H) .

Rm) 12!2 +2G +D +AD2) cƒ 9 Z‚ 7) ~M 7 #MQR B2 Nd) 2: 34 Y 782 n 1.

5 > 7 E) €.X! 9 ZY w. +)2C !4 +.

: %H- „ Y -$ © $ g +.

@D '8 gM ƒ4 .ª Z%H w  9 HD /)D B ) 9R@ cƒ £.

: / .L2H) Ž2_M: 1.

 £.

@$ .+O.L2$ .2 W) N: 2: 98 }C m) 2> 9 ZY w.5 Y ­.: 0 / .

$ ƒ4 U2M: +)2C.

@A$ T8 98E }C 4 L ƒ˜ © $ \H) 2 u60t ?HD '8 'NZ 7 NE %H- „ ƒ4 . .2 W$ © $ \H) `'MO 0 .u11t u5t +O.ª Z%H w  6 7O … 2P: '8E 'NZ 7 2: %HD ƒ4 + 0 `X +vv 9CO 0 . U2M: F< 0 1. /.

 +)2C -$ .

$Ÿ 12E S4 KH 2: +O! C> 34 WXDE } 34 Z  '.627 9 8') +.

 #5 iAC< B4 : 76 ‫الفصل‬ & Š+.2L +OM) +2@C: +CHD< ˆ 1 Š\OY ˆ 2 Š1.

> E) €. ˆ 3 .CH 6 +Y ˆ 4 7$ Z4 WXD 9 Z* 0 7H@n …2n n 7.

: Ž.

() 7H_ M  © H \H) R '8 0 C M$ B T‘ I +.CH 6 ) 1 I n +.O. #)HP T j <4 +CHD< KH$ < : 77 ‫الفصل‬ .9 2P: +A - Z†  © H \H) +CHD<) '.> ‡ -$ .+CHD< 7.-H / e I +A - H @L ƒ4 <4 +CHDX ' < .

@ Z%$ +. ‘ " I 1E T@-) `+.

C \GHL< +CHD< |“ < . +P H- n .)H" g.

12@C cƒ .‘ +CHD< 12@L B4 : 78 ‫الفصل‬ .

 B E) €.) 9 Z‚ 6 kH$ + -H: + ZY +k 6 +.GC '.

: 2 ]2‘ +CHD< 12@L [ Fƒ +A - ‡.

[ Fƒ +A - 34 782$ Ž@DE) X .H ƒ4 .

H B2O2 6O.OQH) +!N +O R 5 6GHC" <4 2 * 9 L T! } +k.  @$ I \GE 7.@ Z%$ +)2C #O2 Z s.+. M$ B (r `+CHD< 12@L 0 [ e |8 I +A - }j Z{ © H '@L L2  2: B4 : 79 ‫الفصل‬ .

FG 2. < : 80 ‫الفصل‬ .

H — /)- gXY) +C .

 F@82: 9 | E) €.H: p 6 +! WXDE 6 1 B 4 SN +_ M 9 Z4 WXD 0 78 Z4 (r <  +.: 7$\OP g ‡@v$  2: B4 : 81 ‫الفصل‬ B  0 + .

: ]2 C: QH Š CH 0 / 7 ( „ ƒ4 6O.

@ Z%H . B 4 CH .+.

g2D Z p R /@j G 2..

: 7$\OP g.$ —r B +.

 6O.

: 2 (r +OM) E) €.

: T A) £.

: T$ ) UV | H 0 9 C: p /@j CH 6 +Y '@C$ : 82 ‫الفصل‬ .: 9\O( g.+.

 #H) +.@ 9 C g.@ Z%$ +)2C T82" +.

5 |AC ƒ4 cƒ H.H .: 2 [ e #j. CH D ¢2 @ 4 cƒ `+.

 g2D 0 Z_HD : 83 ‫الفصل‬ B (r `|: e +OQ: + 0 .p c) g.C 7.H 2: ]2‘ < I #MQ p Z.

 18® 1 6GHL ƒ4 7.7R.> Z† `HL 7>C 4 |L 7  .

 =2C g B 'H `C$ T$ ­@ £.

5 +OM) 2.: 6 1{ 2 |AHC$ +.

 U2M: |: /@A : 84 ‫الفصل‬ .AC  ?O2: 6 #DDE B2C  oZ- 'MO 0 7.F)2C.

 wO B2q.

H /)- 'MO 0 9 C: p /@j cƒ `  +.

)H \GE + -H: + ZY +k 9 HD .

) <4 M$ B (r < 84 83 ? MO 0 9 C: F)2C.

4 #H I +_ M: 9 Z‚ L2O$ I +@$ 0 4 7H@$ 0 4 0 TM: 12b B 7  +.5 +OM) |AC  2 (r : 86 ‫الفصل‬ . B4 : 85 ‫الفصل‬ .9R@ .2: .

%&7 "5 5) #:5" g[ 0 9 C: p /@j cƒ 9>2 +q B2M QH- 7L2C  ƒ Bm> `7 .

C \x 2: 9> + 0 : 87 ‫الفصل‬ .'.) g.

g2D !4 6 7C.@A$ L2H <    F. '. 7)  . 6C@ cƒ 6 9 X .GHC" .

 ‘ : 88 ‫الفصل‬ 9A-: T- .*$ |C B 34 UV #DDE 2L F.GHC: ?.

v 9CO 0 .4 : B2O2: .gX-   /.@AH ƒ˜ T‘ I )H g2D Z B (r : 89 ‫الفصل‬ u1958 +D ” 24 />2 1377 B@.'MO 0 .qN |) 'MO +. U2M: .

7b H) 9 ]2 +D5) 'kD .R 4 0 p)) .(@ & \GY .

2 9t 1386 O! 20 © H) 66ˆ138 L #( g2D u3t & +..384 U 1963 o 15 © H) 2629 i š u1963 o —$>t 1382 12R 5 0 Z! 039ˆ63ˆ1 L R u2t 15t 1386 O! 25 © H) 2798 i š B2L +)v" u1966 7.H F.914 Uu 1958 ' ) 11 t1377 BG 21 © H) 2372 i š u1t .2 7.GHC: +vv 7$Z 0 #( : g2D: }q L .D$ .1135 U u1966 7.

) B2.

 #L$ 0 ”H.

$ #2 TM 0 ?.

.H '@L UV T H +.

O + (-.

9 ZY WXD 0 +. +V D) +.v SZŒ 8 © H) 2863 i š B2L +)v" u1967 7.GC: 9: B4« «.2 26t 1387 1 E |.) 17 © H) 67ˆ354 L #( g2D u4t .2094 U u1967 ”HR 13 t 1387 1388 12R 5 © H) 2930 i š u1968 ”8Z 17t 1388 BG 26 © H) 68ˆ710 L B2L +)v" #( g2D u5t .3068 U u1968 ”8Z 25t g[ +)v" ”H.

: u1958 ”> 24t 1377 B@.

2.R 4 © H) 1ˆ58ˆ008 L  [ 41 'MO “ u6t š u1989  19t 1409 12R 13 0 Z! 1ˆ88ˆ172 L  [ 34 9Z:) +.

 +O.2 g.

) 28 © H) i š 87ˆ19 L B2C .C B 2: B2O2: . #DDE & u1989 2.q F-> 0 +P  + Z4 T H) g.394 U u1994 o 16t 1414 12R 3 © H) 4293 i š 94ˆ20 L B2C .OH) u1995  26t 1415 B@.) 22 0 Z! 125ˆ88ˆ1 L R u8t .OH- « .) 6 0 Z! 119ˆ91ˆ1 L R u7t .OH) u1993 ”H@D 10t 1414 1 E |.« P Ÿ 'MO 0 .2069 U u1993 )2HP 20t 1414 3 E SZŒ 4 © H) 4225 4246 i š 93ˆ15 L B2C .*H JN +.OH) u1991 )2HP 15t 1412 NŸ |.1226 U u1991 ”>2 6t 1412 NŸ |.2 19t 1409 +k ƒ 16 © H) 4003 Z p  C@j T.OH) u1994 o 2t 1414 BG 19 0 Z! 125ˆ94ˆ1 L R u9t . U2M: 4123 i š 90ˆ28 L B2C . Z +.j +.

GHC: +vv 7$Z 0 B2C }q L .H F.350 U u1995 ”> 8t 1415 BG 8 © H)  [ g(E C.@A$ 9Z< … +MN 0 7) '.R 24 0 Z! 2ˆ95ˆ1 L R u10t &+.

OH- 0 B 2P: B2O2: GL I Z: B 6 u1958 ”> 24t 1377 B@. © H) B 82  B2O2: B2C g( .

> 9 C: S2MC Z: _H 6$ B2C ) '._! Ž@DE JN Jb .4 : +.R 4 © H) 008 ˆ58 ˆ1 L X 7.> 7.

) 27 0 Z! 165ˆ97ˆ1 L R u11t .341 L R u12t .99 L B2C .OH) u1997 wA-n 2t 1418 1 E |.9Z<2 JN i š 97ˆ10 L B2C .OH) u2000 ”- Z 26t 1421 BG 29 0 Z! 1.3742 U u1997 ”H@D 18 t 1418 3 E SZŒ 15 © H) 4518 Z š 75. © $ '@L 9Z<2 …: +MN .250 U u2001  18t 1421 12R 23 © H) 4866 .00.

50.05  (2011 18) 1432  14  1.

11.

2630 ) (2011 ( 19) 1432 %&' # $ 15 " 5944 ! ! 04.10  (13) .

11  (2011 2) 1432 +$ 29  1.

11.

3518 ) ( 2011 21) 1432 .87  (14) . 19 " 5962 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful