ΕΝΩ΢Η ΢ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ΢

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ΢ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ & ΘΡΑΚΗ΢

Νόκηκα αλαγλσξηζκέλν ζσκαηείν κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 314/2012 απόθαζε ηνπ
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Ρνδόπεο.
Γηεύζπλζε Αιιεινγξαθίαο : ΢σδνππόιεσο 26Ε Κνκνηελή
Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: espeamt.blogspot.gr/
Email : espamt2012@gmail.com

ΠΡΟ΢ : ΢Τ΢ΜΔΓ

Αξ. Πξση. 102/2013
Κνκνηελή, 2 Απξ 2013

ΚΟΙΝ : Πεξηθεξεηαθέο Δλώζεηο
ΘΕΜΑ : Βαζκνινγηθή Δμέιημε Δζεινληώλ Μαθξάο Θεηείαο
΢ΧΕΣ : Τπ’ αξηζκ. 28-3-2013 έγγξαθν ηεο Δ.΢.ΠΔ.ΠΔΛ
1. Αθνύ ιάβακε ππόςε ην ζρεηηθό πνπ αθνξά αδηθίεο ζηελ βαζκνινγηθή εμέιημε ζε βάξνο ησλ ΔΜΘ.
2.Σν Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην ηεο Έλσζεο, κε απόθαζε πνπ έιαβε θαηά πιεηνςεθία, ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο, ελζηεξλίδεηαη ηελ δίθαηε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο ελ ιόγσ θαηεγνξίαο Τπαμησκαηηθώλ θαη ζπληάζζεηαη κε
ηελ άξζε ηεο αδηθίαο πξνο απηνύο, κε ηελ θαηάζεζε θαη ςήθηζε ζην Διιεληθό Κνηλνβνύιην ηεο σο άλσ ηξνπνινγίαο, πξνο νξηζηηθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο, ηεο βαζκνινγηθήο ηνπο εμέιημεο.
3. Παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο.

Για ηη Διοικούζα Επιηροπή
Ο Πρόεδρος

Ρεληδνύιαο Γεώξγηνο
Αλζππνινραγόο (ΤΠ-Π)
6937441520

Ο Γεν. Γραμμαηέας

Μίραο Ζξαθιήο
Λνρίαο ΔΠΟΠ (ΔΜ)
6937160255

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful