You are on page 1of 2

TEMA / TAJUK EVIDENS

TABURAN B3D2E2

PENDUDUK Menjelaskan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia

F A K T O R M E M P E N G A R U H I T A B U R A N P E N D U D U K

FIZIKAL

SOSIOEKONOMI

GOVERNAN

SEJARAH

PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN