You are on page 1of 5

B GIO DC V O TO

THI TH I HC - CAO NG NM HC 2012 - 2013


Mn: VT L LP 12A6
Thi gian lm bi 90 pht; 50 cu trc nghim
M 904

S GIO DC HI PHNG
----*---TRNG THPT NGUYN BNH KHIM

Cu 1: Cho mt c h gm hai l xo c cng ln lt l K 1 = 20(N/m) v K2 = 30(N/m) mc ni tip


v c treo thng ng vo mt im c nh, u cn li treo vt nh m = 30(g). T v tr cn
bng nng vt m ti v tr hai l xo khng bin dng ri th nh cho vt dao ng iu ho. Bit
gia tc trng trng g = 10(m/s2). Vn tc cc i ca m trong qu trnh dao ng l:
A. 0,3(m/s)
B. 0,158(m/s)
C. 0,5(m/s)
D. 1,02(m/s)
Cu 2: Dao ng t do l dao ng:
A. c chu k thay i.
B. c chu k ch ph thuc vo cc yu t bn ngoi, khng ph thuc vo cc c tnh ring ca h.
C. c bin khng ph thuc vo cch kch thch dao ng.
D. c chu k ch ph thuc vo cc c tnh ring ca h, khng ph thuc vo cc yu t bn ngoi.

Cu 3:
Vt dao ng iu ho theo phng trnh: x = 10sin ( 2t + ) (cm)
12

Thi gian ngn nht vt i t v tr c li x1 = - 5 2 (cm) n li x2 = 5(cm) l:


5
A. 7
B.
C. 1
D. 1
s
s
s
s
24

24

Cu 4: Chn cu ng. Xt vi dao ng ca mt con lc l xo, khi thay i cc iu kin ban u - tc


l cch kch thch dao ng th:
A. T v khng i
B. A v khng i
C. v A khng i
D. v T khng i
Cu 5: Ti mt a im c hai con lc n cng dao ng. Chu k dao ng ca chng ln lt l 1,6s
v 1,2s. Bit hai con lc c cng khi lng v dao ng vi cng bin s 0. Nng lng ca
con lc th nht l E1 vi nng lng con lc th hai l E2 c t l l
A. 1,778
B. 0,750
C. 0,5625
D. 1,333

Cu 6:
Biu thc sng ti 1 im nm trn dy cho bi u = 6cos( t ) (cm). Vo lc t, u = 3 cm.
3

Vo thi im sau 1,5s th u c gi tr l:


A. 3cm
B. 3 3
C. 1,5cm
D. 3 3cm
cm
2
Cu 7:

Mt vt dao ng iu ha vi phng trnh x = 10sin( t + )cm . Thi gian ngn nht t lc


2
6
vt bt u dao ng n lc vt qua v tr c li 5 3cm ln th 3 theo chiu dng l :
A. 7s
B. 11s
C. 9s
D. 12s
Cu 8: Cho mt vt c khi lng m = 1(kg) c gn vo u mt l xo c cng
k = 100(N/m), mt u l xo treo vo im c nh.ly g = 10m/s2
x
Ti VTCB truyn mt vn tc ban u cho vt l 2(m/s) hng thng
k
ng ln trn. Chn gc thi gian l lc truyn vn tc cho vt. Trong mt
chu k dao ng thi gian l xo b nn l :
m

O
A.

20

Cu 9:
A.
B.
C.
D.
Cu 10:

(s).

B.

10

(s).

C.

40

(s).

Mt vt dao ng iu ho theo phng trnh: x = Asin( t +

D.

15

(s).

5
).Ti thi im ban u th:
6

vt i qua v tr c li x = A 3 /2 theo chiu dng


vt i qua v tr c li x = -A/2 theo chiu m
vt i qua v tr c li x = A/2 theo chiu dng
vt i qua v tr c li x = A/2 theo chiu m
Cho con lc n c chiu di dy l 1m c treo vo im A. Pha di A theo phng thng
M 904 trang 1/5

A.
Cu 11:
A.
Cu 12:
A.
Cu 13:

ng c mt chic inh O, khi con lc dao ng th dy treo b vng vo inh. Bit OA = 60cm;
= 3,14 ; g = 10m/s2. Chu k dao ng ca con lc ny l:
3,242s
B. 1,259s
C. 1,986s
D. 1,621s
Vt dao ng iu ho theo phng trnh x = 10sin 2t (cm); ly 2 =10. ln gia tc ca vt
khi vt c li x = 8cm l:
320 cm/s2
B. 320 m/s2
C. 32 m/s2
D. 32 cm/s2
Mt vt dao ng iu ho theo phng trnh x = 5cos(t - /3) (cm,s). Khong thi gian cn
thit vt i c qung ng 7,5(cm) t v tr ban u l:
2/3(s)
B. 1(s)
C. 5/6(s)
D. 1/3(s)
Con lc l xo thng ng c m = 100g, chn gc to v tr cn bng, chiu dng hng ln.

Bit con lc dao ng theo phng trnh x = 4sin(10t- )(cm,s). Ly g = 10m/s2. ln ca lc


6

n hi tc dng vo vt nng ti thi im vt i c qung ng S = 3cm k t t = 0 l


A. 1,2N
B. 1,6N
C. 2N
D. 0,9N
Cu 14: Mt con lc n chu k T = 2s khi treo vo mt thang my ng yn. Tnh chu k T' ca con lc
khi thang my i ln nhanh dn u vi gia tc 0,1m/s2. Cho g = 10m/s2.
A. 2,01s
B. 2,02s
C. 1,99s
D. 1,87s
Cu 15: Mt con lc n dao ng iu ho ti mt v tr xc nh. Vi chiu di l 1 th chu k dao ng l
T1 = 3(s), vi chiu di l2 th chu k dao ng l T2 = 4(s). Vy con lc s dao ng vi chu k bao
nhiu nu chiu di con lc l l = l2 l1 ?
7 (s).
A. 7(s).
B. 1(s).
C. 5(s).
D.
Cu 16: cao h so vi mt t (coi nhit l khng i), mun cho chu k dao ng ca con lc n
khng thay i ta cn:
A. tng khi lng vt nng
B. gim khi lng ca vt nng
C. gim chiu di con lc
D. tng bin dao ng
Cu 17: C nng ca mt con lc l xo dao ng tt dn chm gim 3% sau mi chu k. Sau mi chu k
bin dao ng gim
A. 1,511%
B. 3,000%
C. 1,732%
D. 1,500%
Cu 18: Mt con lc n c di bng L. Trong khong thi gian t n thc hin 12 dao ng. Khi
gim di ca n bt 16cm, trong cng khong thi gian t nh trn, con lc thc hin 20 dao
ng. Cho bit g = 9,8 m/s2 . Tnh di ban u ca con lc.
A. 60cm
B. 50cm
C. 40cm
D. 25cm
Cu 19: Mt l xo c cng k = 60N/m c treo thng ng vo mt im c nh. Treo vt m = 300g
vo pha di th khi cn bng l xo c chiu di 40cm. Ly g = 10m/s 2. Chiu di t nhin ca
l xo l:
A. 30cm
B. 0,35 m
C. 10cm
D. 0,35 cm
Cu 20: Mt con lc n dao ng theo phng trnh = 0,05.cos(2t /4) (rad,s). Vt dao ng c
khi lng m = 100(g) v con lc dao ng ti ni c gia tc trng trng g = 10(m/s 2). Lc cng
dy ln nht trong qu trnh vt dao ng l :
A. 1(N)
B. 1,0324(N)
C. 1,834(N)
D. 1,0025(N)
Cu 21: Hai ngun sng A, B trn mt nc dao ng cng tn s f = 22Hz v cng pha. Ti M trn mt
nc cch A, B nhng khong 16cm v 20cm sng c bin cc tiu. Gia M v ng trung
trc ca AB c nm dy cc i. Vn tc truyn sng trn mt nc l
A. 12cm/s
B. 16cm/s
C. 48cm/s
D. 24cm/s
Cu 22: Mt vt thc hin ng thi hai dao ng iu ho cng phng, cng tn s 10Hz v c bin
ln lt l 7cm v 8cm. Bit hiu s pha ca hai dao ng thnh phn l 50 0. Vn tc ca vt khi
vt c li 12cm l
A. 314cm/s
B. 157cm/s
C. 100cm/s
D. 200cm/s
g
Cu 23:
Con lc n gn trn xe t trong trng trng g, t chuyn ng vi a= theo phng ngang
4

th khi VTCB dy treo con lc lp vi phng thng ng gc l:


A. 140
B. 760
C. 480
D. 26,560
Cu 24: Mt dao ng iu ho theo phng trnh x = Acos(t + 3/2). chu k u tin trong khong
thi gian no th vt chuyn ng theo chiu dng v ng nng tng.
M 904 trang 2/5

A.
C.
Cu 25:
A.
B.
C.
D.
Cu 26:

T thi im T/2 n thi im 3T/4


B. T thi im ban u n thi im T/4.
T thi im T/4 n thi im T/2.
D. T thi im 3T/4 n thi im T.
Chn cu pht biu sai v sng c hc.
Qu trnh truyn sng l qu trnh truyn nng lng.
Nng lng sng ti mi im t l vi bin sng ti im .
Vn tc truyn sng l vn tc truyn pha dao ng.
S truyn sng l s truyn pha dao ng.

Mt cht im dao ng iu ho theo phng trnh: x = 10sin( 4t + ) cm. Thi gian ngn
2

nht cht im i t v tr ban u v v tr cn bng l:


1
A. 1
B.
C. 1
s
s
s
6

D.

1
s
8

Cu 27: Con lc n c chiu di l = 1m dao ng vi bin A = 4 cm.Xc nh hp lc tc dng ln


vt khi lng m = 100g ti v tr cn bng (b qua khi lng dy, si dy khng co gin , ly g
= 10 m/s2)
A. 0,04 N.
B. 1N.
C. 0,0016N.
D. 0.
Cu 28: Chn cu sai.
A. Sng truyn c trn mt nc l do gia cc phn t nc c nhng lc lin kt n hi.
B. Sng dc l sng c phng dao ng trng vi phng truyn sng.
C. Sng c hc l nhng dao ng n hi lan truyn trong tt c cc mi trng theo thi gian.
D. Trong s truyn sng c hc ch c trng thi dao ng c truyn i cn bn thn cc phn t
vt cht ch dao ng ti ch.
Cu 29: Mt con lc n c chu k T = 2,4s khi trn mt t. Hi chu k con lc s bng bao nhiu khi
em ln mt trng, bit rng khi lng tri t ln hn khi lng mt trng 81 ln, v bn knh
tri t ln hn bn knh mt trng 3,7 ln. Xem nh nh hng ca nhit khng ng k.
A. T' = 2,4s
B. T' = 4,8s
C. T' = 5,8s
D. T' = 2,0s
Cu 30: Mt vt dao ng iu ho c tn s 2Hz, bin 4cm. mt thi im no vt chuyn ng
theo chiu m qua v tr c li 2cm th sau thi im 1/12 s vt chuyn ng theo
A. chiu m qua v tr c li 2 3cm .
B. chiu m qua v tr c li -2cm.
C. chiu m qua v tr cn bng.
D. chiu dng qua v tr c li -2cm.
Cu 31:

Mt vt dao ng iu ho vi phng trnh x = 4sin(2 t + )(cm) .K t thi im ban u,khi


4
vt i c qung ng tng cng l 88cm th n c li v vn tc l bao nhiu?
A. 2 2cm, 4 2cm / s.
B. 2 2cm, 4 2cm / s.
C. 2 2cm, 4 2cm / s.
D. 2 2cm, 4 2cm / s.
Cu 32:

Mt dao ng c phng trnh x = 4sin( t +

5
)(cm). Tm thi im m vt qua v tr x = 2cm
4

ln th 5.
A.
Cu 33:
A.
B.
C.
D.
Cu 34:
A.
B.
C.
D.
Cu 35:
A.

137
s.
12

B.

5s.

C.

59
s.
12

D.

10 s.

Dao ng c l:
nhng chuyn ng c chu k v tn s xc nh.
chuyn ng c c gii hn trong khng gian, lp i lp li quanh v tr cn bng.
nhng chuyn ng c gii hn trong khng gian theo thi gian.
chuyn ng trong khng gian, sau nhng khong thi gian bng nhau trng thi chuyn ng
c lp li nh c
Chn pht biu ng trong dao ng iu ha ca con lc n.
Lc ko v ph thuc khi lng ca vt nng
Gia tc ca vt ph thuc vo khi lng ca vt nng
Lc ko v ph thuc chiu ca di con lc
Tn s gc ca vt ph thuc vo khi lng vt
to ca m
ph thuc vo gi tr cc i ca cng m.
M 904 trang 3/5

B.
C.
D.
Cu 36:
A.
Cu 37:
A.
B.
C.
D.
Cu 38:
A.
Cu 39:

ph thuc vo cng m v tn s m.
ph thuc vo ngng nghe v ngng au.
ph thuc vo cng m cc tiu gy c cm gic m.
0
Con lc n dao ng tun hon vi bin gc 0 = 45 . Gc lch ca dy treo so vi phng
thng ng khi ng nng bng 3 ln th nng l:
230
B. 220
C. 22,50
D. 21,50
th biu din s ph thuc ca vn tc v vo li x ca mt vt dao ng iu ho c dng l
mt ng thng song song vi trc Ox.
mt ng thng xin gc c h s gc tg = x
mt ng thng xin gc c h s gc tg = A
mt elip
Mt vt dao ng iu ho theo phng trnh x = 8cos(5t + 3/4) (cm,s). Trong khong thi
gian 0,9(s) tnh t thi im ban u, vt i c qung ng l:
66,34(cm)
B. 68,68(cm)
C. 20,68(cm)
D. 4,68(cm)
Mt l xo rt nh u trn gn c nh , u di gn vt nh c khi lng m .Chn trc Ox
thng ng gc O trng vi v tr cn bng .Vt dao ng iu ha trn Ox theo phng trnh x

= 10cos(10t - ) cm. Khi vt v tr cao nht th lc n hi c ln l : (ly g = 10m/s2)


2

A.
Cu 40:
A.
B.
C.
D.
Cu 41:

A.
Cu 42:
A.
Cu 43:
A.
Cu 44:
A.
Cu 45:
A.
C.
Cu 46:

A.

0
B. 1N
C. 1,8N
D. 10N
Dao ng cng bc khng c c im no sau y?
Tn s dao ng l tn s ring ca h
Chu tc dng ca ngoi lc bin thin tun hon
Bin dao ng ph thuc vo mi quan h gia tn s dao ng cng bc v tn s dao ng
ring ca h.
Ma st ca mi trng nh hng ti bin ca dao ng trong hin tng cng hng
Mt con lc n gm mt qu cu bng kim loi nh c m = 1g c tch in q = 5,66.10 -7C
c treo vo mt si dy mnh di 1,4m trong mt in trng u nm ngang ti ni c g =
9,79m/s2. Bit ti v tr cn bng dy treo con lc hp vi phng thng ng gc 300. ln ca
cng in trng v lc cng dy treo ca con lc ti VTCB c gi tr
2.104V/m;
2.104V/m;
104V/m; 0,0113N B.
C.
D. 104V/m; 0,0226N
0,0226N
0,0113N
Ngi ta dng con lc n xc nh gia tc ri t do. Bit chiu di con lc l 2m, trong mt
pht ngi ta thy con lc thc hin c 20 dao ng. Gia tc ri t do l: ( 2 10 )
9,8m/s2
B. 10m/s2
C. 8,89m/s2
D. 8,7m/s2
Mt vt thc hin ng thi hai dao ng iu ho cng phng cng tn s vi cc bin ln
lt l 2cm v 4cm. Bin ca dao ng tng hp c th nhn gi tr:
1,9cm
B. 7cm
C. 1cm
D. 4cm

Vt dao ng iu ho vi bin 10cm v tn s gc l (rad/s). Chn gc thi gian l lc vt


qua VTCB theo chiu m. Qung ng vt i c sau 7s l:
140cm
B. 35cm
C. 70cm
D. 40cm
Mt vt dao ng iu ho.Lc t = 0 vt c vn tc vo =34,6 cm/s theo chiu dng.n khi vt
c vn tc v1 = 0 ln th nht th n i c 6 cm. Bit qung ng i c trong hai chu k
lin tip l 32cm. Phng trnh dao ng ca vt l:
B.

x = 4sin(8t )(cm).
x = 6sin(8t + )(cm).
6
6
D.

x = 6sin(10t )(cm).
x = 4sin(10t )(cm).
6
6
Con lc n c chiu di 1m dao ng iu ho vi bin gc 0 = 100. Bit g = 10m/s2 v
2 =10. Chn t0 = 0 lc vt c li gc cc i dng. Phng trnh dao ng ca con lc n
l:

B
= 10 sin(t + ) (rad)
= sin(t ) (rad)
2

18

M 904 trang 4/5

C.
Cu 47:
A.
C.
Cu 48:
A.
Cu 49:

A.
Cu 50:
A.
C.

D
sin( 2t + ) (rad)
= sin(t + ) (rad)
18
2
18
2
Dao ng tng hp ca hai dao ng cng phng x1 = 3 sin( 4t )(cm); x 2 = 4 cos(4t )(cm) l
37
37
B.
x = 5 sin( 4t
)(cm)
x = 5 sin( 4t +
)(cm)
180
180
53
53
D.
x = 5 sin( 4t +
)(cm)
x = 5 sin( 4t
)(cm)
180
180
Khi mt h vt ang dao ng iu ha th i lng no sau y khng thay i?
Li
B. Chu k
C. ng nng
D. Vn tc
Con lc l xo treo thng ng dao ng iu ha, v tr cch v tr cn bng 4 cm vn tc ca
vt bng 0 v lc ny l xo khng bin dng. Ly g = 2 (m/s2). Vn tc ca vt khi qua v tr cn
bng l:
10 cm/s
B. 2 cm/s
C. 5 cm/s
D. 20 cm/s
Mt si dy n hi rt di c u A dao ng vi tn s f theo phng vung gc vi si dy.
Xt im M trn dy v cch A mt on 14cm lun dao ng ngc pha vi A; tc truyn
sng l 4m/s. Bit tn s sng c gi tr t 98Hz n 102Hz. Bc sng ca sng ny l
6cm
B. 4cm
8cm
D. 5cm
=

---------------HT---------------

M 904 trang 5/5