You are on page 1of 98

Programaci dangls CEIP Montaura

Curs 2012/13 Segon cicle de primria

ORGANITZACI DE LESPAI I EL TEMPS

Recursos materials disponibles al centre Vdeo Recursos espacials disponibles al centre Aules ordinries Aula prefabricada Pati TV Radiocasset/ reproductor CD Cmera de vdeo Ordinadors Pissarra Digital Interactiva Contes (Big books)

Criteris dutilitzaci dels espais Nomalment, les classes es duran a terme dins les aules. Tamb es far servir el pati quan les caracterstiques de la sessi a realitzar ho requeresquin (per exemple per fer un Running Dictation) Distribuci de lespai a laula Distribuci de pupitres en files Distribuci de pupitres en U Racons especfics: biblioteca daula, temes transversals, jocs, manualitats, etc. Altres

JUSTIFICACI TERICA DEL PROJECTE Les exigncies i necessitats en la societat del segle XXI han propiciat ajustaments en l'mbit escolar, que han preparat els alumnes per viure en un mn progressivament ms internacional, multicultural i multilinge alhora que tecnolgicament ms avanat. El nostre pas es troba comproms com membre de la Uni Europea en el foment del coneixement d'altres llenges comunitries, tal com es recull en un dels objectius de lEstratgia de Lisboa. Per la seva banda, el Consell d'Europa en el Marc de Referncia Comuna Europeu per a l'aprenentatge de llenges estrangeres, estableix directrius tant per a l'aprenentatge de llenges com per a la valoraci de la competncia en les diferents llenges d'un parlant. Aquestes pautes han estat un referent clau per a l'elaboraci del CURRICULUM DE LREA. Objectius generals de l'etapa: Educaci Primria L'educaci primria contribuir a desenvolupar en els nens i nenes les capacitats que els permetin: a) Conixer i apreciar els valors i les normes de convivncia, aprendre a obrar d'acord amb elles, preparar-se per a l'exercici actiu de la ciutadania i respectar els drets humans, aix com el pluralisme propi d'una societat democrtica. b) Desenvolupar hbits de treball individual i d'equip, d'esfor i responsabilitat en l'estudi, aix com actituds de confiana en si mateix, sentit crtic, iniciativa personal, curiositat, inters i creativitat en l'aprenentatge. c) Adquirir habilitats per a la prevenci i per a la resoluci pacfica de conflictes, que els permetin desenvolupar-se amb autonomia en l'mbit familiar i domstic, aix com en els grups socials amb els quals es relacionen. d) Conixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferncies entre les persones, la igualtat de drets i oportunitats d'homes i dones i la no discriminaci de persones amb discapacitat. e) Conixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana i la catalana i desenvolupar hbits de lectura. f) Adquirir en, almenys, una llengua estrangera la competncia comunicativa bsica que els permeti expressar i comprendre missatges senzills i sortirsen en situacions quotidianes.

g) Desenvolupar les competncies matemtiques bsiques i iniciar-se en la resoluci de problemes que requereixin la realitzaci d'operacions elementals de clcul, coneixements geomtrics i estimacions, aix com ser capaos d'aplicar-los a les situacions de la seva vida quotidiana. h) Conixer i valorar el seu entorn natural, social i cultural, aix com les possibilitats d'acci i de la seva cura. i) Iniciar-se en la utilitzaci, per a l'aprenentatge, de les tecnologies de la informaci i la comunicaci desenvolupant un esperit crtic davant els missatges que reben i elaboren. j) Utilitzar diferents representacions i expressions artstiques i iniciar-se en la construcci de propostes visuals. k) Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferncies i utilitzar l'educaci fsica i l'esport com a mitjans per afavorir el desenvolupament personal i social. l) Conixer i valorar els animals ms propers a lsser hum i adoptar maneres de comportament que afavoreixin la seva cura. m) Desenvolupar les seves capacitats afectives en tots els mbits de la personalitat i en les seves relacions amb els altres, aix com una actitud contrria a la violncia, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes. n) Fomentar l'educaci vial i actituds de respecte que incideixin en la prevenci dels accidents de transit. Objectius de l'rea de llengua estrangera i la seva integraci en el nostre projecte L'rea de llengua estrangera t com objecte formar persones que puguin utilitzarla per comprendre, parlar, conversar, llegir i escriure, cosa per la qual, el seu s ha de ser el punt de partida des de l'inici de l'aprenentatge. La implantaci de l'angls en el Primer Cicle d'Educaci Primria s una experincia que es porta a terme, en l'actualitat, en nombrosos centres escolars i parteix de la premissa que l'aprenentatge d'una segona llengua a edats primerenques contribueix al desenvolupament de capacitats bsiques en l'alumne. En l'Educaci primria es parteix d'una competncia molt elemental en la llengua estrangera, per aix,

durant tota l'etapa, seran de gran importncia els coneixements, capacitats i experincies en les llenges que els nens i nenes coneixen per comprendre i construir significats, estructures i estratgies durant la seva participaci en actes de comunicaci. L'elaboraci del nostre projecte, que afecta a l'organitzaci i continguts del programa, es relaciona estretament amb els principis psicopedaggics en qu es fonamenta el disseny curricular per a l'etapa de Primria. El nostre objectiu s que els nostres alumnes adquireixin competncia comunicativa en angls a travs d'activitats ldiques i motivadores, que alhora siguin efectives per a l'aprenentatge. Fent aquestes activitats ells usen la llengua per obtenir informaci, expressar la seva opini personal i relacionar-se de forma natural. Es tracta de potenciar l'habilitat de l'alumnat per a percebre el coneixement d'una llengua estrangera no noms com una matria ms, sin com el reflex d'un mn extern del qual tots en formem part. Es pretn, en la mesura del possible, globalitzar les experincies sense oblidar l'etapa concreta d'aprenentatge en qu es troben els alumnes. Les bases metodolgiques que inspiren el nostre treball sn les segents: El punt de partida de l'aprenentatge dels alumnes sn els seus primers coneixements previs; centrant-nos en all que resulta familiar i proper a l'alumnat per amb un vessant de fantasia per a assolir l'equilibri entre la seguretat/benestar amb l'inters/imaginaci. L'alumne pot transferir conceptes i estratgies adquirides per construir aix significats i atribuir sentit al que aprn (partint del que coneix i formulant hiptesis per elaborar regles que lajudin a interioritzar el nou sistema). S'afavoreix aix el seu creixement personal, el seu desenvolupament i la seva socialitzaci. Les situacions comunicatives que inclouen l'humor i el joc capten la motivaci de l'alumnat i faciliten l'aprenentatge; per aix s important tenir en compte la importncia de les canons i histries, les caracterstiques dels personatges, les illustracions i fins i tot els efectes sonors dels enregistraments. Els nens aprenen de diferents formes i a ritmes diferents; per aix el nostre projecte est dissenyat per ser utilitzat amb flexibilitat, de manera que tots els integrants del grup puguin participar i trobin activitats en les quals poden aplicar coneixements i aptituds, facilitant el desenvolupament de la prpia conscincia d'assoliments i del progrs que assoleixen dia a dia. En el nostre projecte existeix sempre un suport per a aquells nens/es que ho requereixin, tenint sempre en compte aquells casos en els quals el progrs no respongui als objectius que s'han programat, aix com els casos que alguns destaquin en la consecuci d'objectius i que, davant la falta d'activitat programada, es desmotivin i perdin l'inters per la llengua estrangera. Per resoldre aquestes possibles situacions s'inclouen activitats tant d'ampliaci, per als ms avanats, com de refor, per als que puguin estancar-se en algun moment. Aquestes activitats no apareixen en el Class Book. Estan explicades en la Guia Didctica i poden ser de molta utilitat per a la tasca diria del professor. L'aprenentatge dels nens s major i de ms qualitat si es basa en l'activitat; ells demanden exercir la seva capacitat d'actuar. Cadascuna de les unitats del

nostre projecte proporciona una mplia gamma d'activitats i recursos didctics de diferent participaci. En el nostre projecte l'alumne/a s el centre del procs d'ensenyament-aprenentatge per la seva activitat constructivista depn de la intervenci del professor/a. Aquesta intervenci ha de ser activa i reflexiva i ajustada al nivell que mostra l'alumne/a que ha: diniciar el input de la llengua, ajudar l'individu en la interacci amb els altres, avaluar el que fan els nens/es, proporcionar feed-back, contextualitzar les activitats i donar significats comprensibles per a l'alumne/a, promoure estratgies de comunicaci, potenciar les estratgies d'aprenentatge ja adquirides i admetre l'error. Considerar el progrs per tamb l'error com a natural en el procs d'aprenentatge. L'error ocorre com una evidncia del dinamisme subjacent de la comprensi i del domini progressiu del nou sistema comunicatiu. En el nostre projecte s'entn que els errors es produeixen quan el nen/a anticipa com funcionar la llengua o quan transfereix regles de la seva llengua materna en un procs natural d'adquisici. Per s important fer una distinci entre error i equivocaci. Es considera error la fallada sistemtica a causa dun mal o escs coneixement de la llengua. Aquests errors es corregiran al finalitzar les interaccions orals, de forma grupal i amb un llenguatge assequible i sempre tenint en compte que no desapareixen sobtadament, sin que requereixen el seu temps. L'equivocaci s una fallada ocasional a causa duna falta d'atenci en un moment determinat, el mateix que li pot ocrrer a un parlant nadiu. No cal corregir les fallades perqu no sn rellevants del procs d'ensenyament-aprenentatge. L'avaluaci del procs individual i grupal dels alumnes en l'aprenentatge s un factor important per a assegurar la seva qualitat; en el nostre projecte existeix un Quadern d'Avaluaci amb fulls d'avaluaci fotocopiables per a cada unitat cosa que permet al professor anotar les observacions referents al progrs de cada alumne. Tal com est concebuda, el professor pot adaptar-la fcilment a les seves necessitats especfiques. L'aprenentatge globalitzat genera el desenvolupament de la realitat com un tot en els alumnes. El nostre projecte t en compte aquesta situaci en oferir activitats interrelacionades amb les altres rees curriculars, comenant pel coneixement del mateix nen i a continuaci amb l'exploraci del mn que els envolta; la seva casa, el seu collegi, el seu medi ambient i la seva societat en general. Aquest desenvolupament es reflecteix en els temes de cada unitat, que es relacionen amb les altres rees del Currculum; el Coneixement del Mitj, l'Educaci Artstica, les Matemtiques, l'Educaci Fsica, etc. L'rea de llengua estrangera t com objecto formar persones que puguin utilitzarla per comprendre, parlar i conversar, llegir i escriure. La majoria de les oportunitats d'aprenentatge es donen en l'entorn escolar. Aquesta circumstncia fa necessria la inclusi de continguts que incorporen situacions de comunicaci prpies d'mbits diversos a ms de l'acadmic, especialment els de les relacions socials, els mitjans de comunicaci i amb les lgiques adaptacions, el literari. L'eix de l'rea de llengua estrangera en aquest currculum i en el nostre projecte, ho constitueixen els procediments dirigits a la consecuci d'una competncia comunicativa efectiva oral i escrita, en contextos socials significatius, que permeti expressar-se amb progressiva eficcia i correcci i que abasti tots els usos i

registres possibles aix com l's de recursos i estratgies de comunicaci lingstiques i no lingstiques.

Els objectius de llengua estrangera a primria integrats en el nostre projecte tindran com a finalitat desenvolupar en els alumnes les segents capacitats: 1. Escoltar i comprendre missatges en interaccions verbals diverses, utilitzant les informacions transmeses per aquests textos per a la realitzaci de tasques concretes. 2. Expressar-se i interactuar oralment en situacions senzilles i habituals que tinguin un contingut i desenvolupament conegut, utilitzant procediments i recursos lingstics verbals i no verbals. 3. Produir textos escrits breus i senzills amb finalitats diverses sobre temes tractats en l'aula i l'ajuda de models. 4. Llegir de forma comprensiva textos diversos i adequats, extraient informaci general i especfica d'acord amb una finalitat especfica. 5. Valorar la llengua estrangera com un mitj de comunicaci i enteniment entre persones de procedncies, cultures i llenges diverses. 6. Reflexionar sobre el funcionament i els aspectes formals de la llengua, per facilitar l'adquisici del codi en el marc de les activitats comunicatives. 7. Manifestar una actitud receptiva, interessada i d'acte confiana en la capacitat d'aprenentatge i d's de la llengua estrangera. 8. Utilitzar els coneixements i les experincies prvies amb altres llenges per a una adquisici ms rpida, efica i autnoma de la llengua estrangera. 9. Conixer aspectes fontics de ritme, entonaci i pronunciaci de la llengua estrangera i usar-los com elements fonamentals de la comprensi i producci orals. 10. Desenvolupar de forma progressiva la sensibilitat crtica que permet desvetllar els estereotips sexistes, classistes, racistes, que la llengua comporta. 2. ELS CONTINGUTS Els continguts s'han agrupat en blocs que ordenen els elements d'anlisi d'una realitat complexa, en relaci a quatre centres d'atenci amb caracterstiques i

necessitats especfiques quant al procs d'ensenyament i aprenentatge: el llenguatge oral; el llenguatge escrit; els elements constitutius del sistema lingstic, el seu funcionament i relacions; i la dimensi social i cultural de la llengua estrangera. Encara que el llenguatge oral i l'escrit sn dues manifestacions diferents d'una mateixa capacitat, cadascun exigeix diferents habilitats i coneixements i aix els continguts es refereixen a ells per separat: Bloc 1- Escoltar, parlar i conversar El model lingstic aportat per l'escola s la primera font de coneixement i aprenentatge de l'idioma. Els discursos utilitzats a l'aula sn al mateix temps vehicle i objecte d'aprenentatge, per la qual cosa el Currculum i el nostre projecte han ats tant al coneixement dels elements lingstics com a la capacitat d'utilitzar-los per a altres tasques comunicatives. Per altra banda, el model lingstic aportat ha de provenir d'un cert nombre de parlants per recollir la variaci i matisos que un model lingstic ambiental ofereix als parlants tant en l'aspecte fontic i prosdic com en l'elecci d'expressions concretes en situacions conegudes de comunicaci. D'aqu la presncia en el Currculum, en el nostre projecte, de l's dels mitjans audiovisuals convencionals i de les tecnologies de la informaci i comunicaci. Bloc 2- Llegir i escriure Es pretn amb aix la competncia discursiva en l's escrit. En llengua estrangera els textos escrits sn tamb model de composici textual i de prctica i adquisici d'elements lingstics. L's progressiu del llenguatge escrit dependr del grau de coneixement del codi, que est en relaci directa amb el grau de seguretat que aquest codi ofereixi en la representaci grfica dels sons de la llengua. Per a superar aquesta falta de seguretat, el Currculum i el nostre projecte inclouen estratgies i recursos com l's de diccionaris i altres mitjans de consulta convencionals o digitals per a la comprensi i composici de tot tipus de textos. Bloc 3 Coneixement de la llengua a travs de ls El contacte amb la llengua estrangera i el seu s, permeten elaborar a qui estan aprenent-la, un sistema conceptual elemental sobre el seu funcionament. El punt de partida seran les situacions d's que fomentin la inferncia de regles de funcionament de la llengua perqu els alumnes adquireixin confiana en les seves prpies capacitats. Aquest bloc es divideix en coneixements lingstics i reflexi sobre l'aprenentatge. Bloc 4- Aspectes socioculturals i conscincia intercultural Aquest bloc contribueix al fet que l'alumnat conegui costums, formes de relaci social, trets i particularitats dels pasos en els quals es parla la llengua estrangera, en definitiva, formes de vida diferents a les prpies. Aquest coneixement promour la tolerncia i acceptaci, acreixer l'inters pel coneixement de les diferents realitats socials i culturals i facilitar la comunicaci intercultural. 3- LES COMPETNCIES BSIQUES

En la definici que la Llei Orgnica d'Educaci (LOE) fa del currculum, ens trobem tant amb els components tradicionals (objectius, continguts, mtodes pedaggics i criteris d'avaluaci) com amb les competncies bsiques. Aquest s un dels aspectes orientadors del conjunt del currculum i, en conseqncia, orientador dels processos d'ensenyament-aprenentatge; A 4t de primria l'alumne ha de participar en la denominada avaluaci de diagnstic, en qu haur de demostrar l'adquisici de determinades competncies. Aquesta avaluaci no t conseqncies acadmiques per als alumnes, per el fet que els seus resultats serveixin d'orientaci perqu els centres adoptin decisions relatives als aprenentatges dels alumnes, ens dna una idea de com els processos educatius es veuen condicionats per aquest element en la lnia de ser molt ms funcionals. A 6 de primria la decisi de si l'alumne aconsegueix la promoci d'etapa, es basar en part en si ha adquirit o no les competncies bsiques, per aix acaben convertint-se en un referent per a l'avaluaci de l'alumne. Enfront d'un model educatiu centrat en l'adquisici de coneixements ms o menys terics, desconnectats dintre seu moltes vegades, un procs educatiu basat en l'adquisici de competncies incideix, fonamentalment, en l'adquisici d'uns sabers imprescindibles, prctics i integrats, sabers que hauran de ser demostrats pels alumnes (s alguna cosa ms que una formaci funcional). En suma, una competncia s la capacitat posada en prctica i demostrada d'integrar coneixements, habilitats i actituds per resoldre problemes i situacions en contextos diversos. De manera molt grfica i succinta, s'ha arribat a definir com la posada en prctica dels coneixements adquirits, els coneixements en acci, s a dir, mobilitzar els coneixements i les habilitats en una situaci determinada (de carcter real i diferent d'aquella que s'ha aprs), activar recursos o coneixements que s'han (encara que es cregui que no es tenen perqu s'han oblidat). Hi ha un aspecte que cal destacar, sobre el que es pot anomenar carcter combinat de la competncia: l'alumne, mitjanant el que sap, ha de demostrar que ho sap aplicar, per a ms que sap ser i estar. D'aquesta forma veiem com una competncia integra els diferents continguts que sn treballats a l'aula (conceptes, procediments i actituds), exemple d'una formaci integral de l'alumne. En suma, estem reconeixent que la instituci escolar no noms prepara l'alumne en el coneixement de sabers tcnics i cientfics, sin que ho fa tamb com a ciutad, per aix haur de demostrar una srie d'actituds cviques i intellectuals que impliquin el respecte als altres, ser responsable, treballar en equip... Tamb s important un altre aspecte: formar en competncies permet fer front a la constant renovaci de coneixements que es produeix en qualsevol rea de coneixement. La formaci acadmica de l'alumne transcorre en la instituci escolar durant un nmero limitat d'anys, per la necessitat de formaci personal i/o professional no acaba mai, per la qual cosa una formaci competencial en l's, per exemple, de les tecnologies de la informaci i la comunicaci permetr accedir a aquest instrument per recollir la informaci que en cada moment es precisi (bviament, desprs d'analitzar-se la seva qualitat). Si a ms tenim en compte que moltes vegades s impossible tractar en profunditat tots els continguts del currculum, s clar que l'alumne haur de formar-se en aquesta competncia, la d'aprendre a aprendre.

En el nostre sistema educatiu es considera que les competncies bsiques que ha de tenir l'alumne quan finalitza la seva escolaritat obligatria per enfrontar-se als reptes de la seva vida personal i laboral sn les segents: Competncia en comunicaci lingstica. Competncia matemtica. Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic. Competncia en el tractament de la informaci i competncia digital. Competncia social i ciutadana. Competncia cultural i artstica. Competncia per aprendre a aprendre. Competncia en autonomia i iniciativa personal.

Contribuci de lrea de Llengua Estrangera a ladquisici de les competncies bsiques L'aprenentatge d'una llengua estrangera contribueix a l'adquisici de la competncia en comunicaci lingstica de manera directa, completant, enriquint i omplint de nous matisos comprensius i expressius aquesta capacitat comunicativa general. Un aprenentatge de la llengua estrangera basat en el desenvolupament d'habilitats comunicatives, contribuir al desenvolupament de la mateixa competncia bsica en el mateix sentit que ho fa la primera llengua. L'aportaci de la llengua estrangera al desenvolupament d'aquesta competncia s primordial en el discurs oral a l'adquirir les habilitats d'escoltar, parlar i conversar, una rellevncia singular en aquesta etapa. Aix mateix, l'aprenentatge de la llengua estrangera, millora la competncia comunicativa general al desenvolupar l'habilitat per expressar-se, oralment i per escrit, utilitzant les convencions i el llenguatge apropiat a cada situaci, interpretant diferents tipus de discurs en contextos i amb funcions diverses. D'altra banda, el reconeixement i l'aprenentatge progressiu de regles de funcionament del sistema de la llengua estrangera, a partir de les llenges que es coneixen, millorar l'adquisici d'aquesta competncia. A partir de l'adquisici del llenguatge, aquest es converteix en vehicle del pensament hum, en instrument per a la interpretaci i representaci de la realitat i en l'eina d'aprenentatge per excellncia. Aquesta matria contribueix al desenvolupament de la competncia per aprendre a aprendre ja que augmenta la capacitat lingstica general conferint-li noves potencialitats i recursos diferents per a la comprensi i expressi, facilitant o completant la capacitat dels alumnes per interpretar o representar la realitat i aix construir coneixements, formular hiptesis i opinions, expressar i analitzar sentiments i emocions. Aquesta matria s a ms un bon vehicle per al desenvolupament de la competncia social i ciutadana. Les llenges serveixen als parlants per comunicar-se socialment, formen part de la cultura comuna de les diferents comunitats i nacions. Per tamb, en gran mesura, sn vehicle de comunicaci i

transmissi cultural, i afavoreixen el respecte, l'inters i la comunicaci amb parlants d'altres llenges i el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament. L'intercanvi d'informaci personal ajuda a reforar la identitat dels interlocutors. D'altra banda, en llengua estrangera s especialment rellevant el treball en grup i en parelles i, a travs d'aquestes interaccions, s'aprn a participar, a expressar les idees prpies i a escoltar les dels altres, es desenvolupa l'habilitat per construir dilegs, negociar significats, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, aconseguir acords, i, en definitiva, s'afavoreix aprendre de i amb els altres. Les competncies citades estan en l'actualitat en relaci directa amb la competncia en tractament de la informaci i competncia digital . Les tecnologies de la informaci i la comunicaci ens ofereixen la possibilitat de comunicar-nos en temps real amb qualsevol part del mn i tamb l'accs senzill i immediat a un fluix incessant d'informaci que creix cada dia. El coneixement d'una llengua estrangera facilita l'accs a la informaci que es pot trobar en aquesta llengua, al temps que ofereix la possibilitat de comunicar-nos utilitzant-la. A ms, facilita la comunicaci personal a travs del correu electrnic en intercanvis amb joves d'altres llocs, i, el que s ms important, crea contextos reals i funcionals de comunicaci. Aix mateix, en la mesura que la llengua estrangera exigeix el contacte amb models lingstics molt diversos, la utilitzaci de recursos digitals per a l'aprenentatge, s inherent a la matria i aquest s quotidi contribueix directament al desenvolupament d'aquesta competncia. Aquesta matria inclou especficament un acostament a manifestacions culturals prpies de la llengua i dels pasos en els quals es parla i, per tant, contribueix a adquirir la competncia artstica i cultural al propiciar una aproximaci a obres o autors que han contribut a la creaci artstica. Aix mateix, l'rea contribueix al desenvolupament d'aquesta competncia si es facilita l'expressi d'opinions, gustos i emocions que produeixen diverses manifestacions culturals i artstiques i si s'afavoreixen els treballs creatius individuals i en grup, com la realitzaci i representaci de simulacions i narracions. En definitiva, vehicular en llengua estrangera el coneixement i l'apreciaci de la diversitat cultural a partir de manifestacions artstiques, contribuir al desenvolupament d'aquesta competncia. El coneixement d'una llengua estrangera contribueix tamb a l'adquisici de la competncia en autonomia i iniciativa personal , en diversos sentits. El currculum fomenta el treball cooperatiu a l'aula, el maneig de recursos personals i habilitats socials de collaboraci i negociaci, fet que suposa posar en funcionament determinats procediments que permeten el desenvolupament d'iniciatives i presa de decisions en la planificaci, organitzaci i gesti del treball, propiciant aix l'autonomia i la iniciativa personal. Finalment, i malgrat que la competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic i la competncia matemtica no s'esmenten especficament en els objectius per a Llengua Estrangera, donada la naturalesa dels materials elaborats per impartir aquesta assignatura, es poden trobar moltes oportunitats de desenvolupar tamb aquestes competncies. De manera succinta, i recollint el ms significatiu del que estableix el currculum escolar, cadascuna d'elles aporta el segent a la formaci personal i intellectual de l'alumne:

A. COMPETNCIES BSIQUES DIRECTAMENT RELACIONADES AMB L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ESTRANGERA COMPETNCIA EN COMUNICACI LINGSTICA Suposa la utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita i com a instrument d'aprenentatge i d'autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta, pel que contribueix, aix mateix, a la creaci d'una imatge personal positiva i fomenta les relacions constructives amb els altres i amb l'entorn. Aprendre a comunicar-se s, en conseqncia, establir llaos amb altres persones, acostar-nos a altres cultures que adquireixen sentit i provoquen afecte quan es coneixen. En suma, aquesta competncia lingstica s fonamental per aprendre a resoldre conflictes i per aprendre a conviure. L'adquisici d'aquesta competncia suposa el domini de la llengua oral i escrita en mltiples contextos i l's funcional dalmenys, una llengua estrangera. L'estudi d'una llengua estrangera contribueix al desenvolupament d'aquesta competncia d'una manera directa, completant, enriquint i omplint de nous matisos comprensius i expressius aquesta capacitat comunicativa general. La competncia en comunicaci lingstica es refereix a la utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta. Tots els llibres d'Oxford University Press ofereixen una la gran varietat d'activitats que promouen la comunicaci real a l'aula, amb un desenvolupament sistemtic de les destreses escrites i orals i moltes oportunitats per personalitzar. Les llions 4 de Surprise! 1 i les llions 5 de Surprise! 2 consten de jocs comunicatius i amb les targetes retallables del Class book i els story cards de lAB poden realitzar altres activitats interactives juntament amb els seus companys Per exemple: CB1 p.18 i p. 69, CB2 p. 9 / 69 TRACTAMENT DE LA INFORMACI I COMPETNCIA DIGITAL Sn les habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Inclou aspectes que van des de l'accs i selecci de la informaci fins al seu s i transmissi en diferents suports, incloent la utilitzaci de les tecnologies de la informaci i la comunicaci com un element essencial per informar-se i comunicar-se. L'adquisici d'aquesta competncia suposa, almenys, utilitzar recursos tecnolgics per resoldre problemes de manera eficient i tenir una actitud crtica i reflexiva en la valoraci de la informaci que es disposa. Les tecnologies de la informaci i la comunicaci ofereixen la possibilitat de comunicar-se en temps real amb qualsevol part del mn i tamb l'accs senzill i immediat a un fluix incessant d'informaci que augmenta cada dia. El coneixement d'una llengua estrangera ofereix la possibilitat de comunicar-se utilitzant les noves tecnologies creant contextos reals i funcionals de comunicaci. Aquesta competncia consisteix a disposar d'habilitats per

buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Des del centre i mitjanant les noves tecnologes sanimar i als alumnes a comunicar-se en angls amb alumnes daltres pasos. Activitats com el projecte Comenius que iniciam a aquest curs poden ser lexcusa ideal per despertar linters dels alumnes a ulitizar les seves habilitats lingstiques. A ms daix utilitzen CDroms i activitats online per a practicar all que aprenen a laula. COMPETNCIA SOCIAL I CIUTADANA Aquesta competncia permet viure en societat, comprendre la realitat social del mn en qu es viu i exercir la ciutadania democrtica en una societat cada vegada ms plural. Incorpora formes de comportament individual que capaciten a les persones per conviure en societat, relacionar-se amb els altres, cooperar, comprometre's i afrontar els conflictes, per aix adquirir-la suposa ser capa de posar-se al lloc de l'altre, acceptar les diferncies, ser tolerant i respectar els valors, les creences, les cultures i la histria personal i collectiva dels altres. En suma, implica comprendre la realitat social que es viu, afrontar els conflictes amb valors tics i exercir els drets i deures ciutadans des d'una actitud solidria i responsable. Les llenges serveixen als parlants per comunicar-se socialment, per tamb sn vehicle de comunicaci i transmissi cultural. Aprendre una llengua estrangera implica el coneixement de trets i fets culturals vinculats a les diferents comunitats dels seus parlants. Aquest fet afavoreix la comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament, promou la tolerncia i la integraci i ajuda a comprendre i apreciar tant els trets d'identitat com les diferncies. Els alumnes aprendran canons, festes i tradicions del mn de la cultura anglosaxons mitjanant diferents recursos. COMPETNCIA CULTURAL I ARTSTICA Aquesta competncia implica conixer, apreciar, comprendre i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font de gaudi i enriquiment personal i considerar-les part del patrimoni cultural dels pobles. En definitiva, apreciar i gaudir l'art i altres manifestacions culturals, tenir una actitud oberta i receptiva davant la realitat artstica plural, conservar el patrimoni cultural com i fomentar la prpia capacitat creadora. Aquesta competncia suposa conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques L'aprenentatge d'una llengua estrangera collabora en el desenvolupament d'aquesta competncia si els models lingstics que s'utilitzen contenen, encara amb les limitacions d'aquesta etapa, produccions lingstiques amb component cultural. Es tracta, per tant, d'una competncia que facilita tant expressar-se i comunicar-se com percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de l'art i de la cultura.

Al llarg del curs els nens usen el llenguatge musical (canons i chants) dibuixos, etc. Tamb representacions teatrals, actuacions gravades en vdeo... COMPETNCIA PER APRENDRE A APRENDRE Aquesta competncia suposa, d'una banda, iniciar-se en l'aprenentatge i, per una altra, ser capa de continuar aprenent de manera autnoma, aix com buscar respostes que satisfacin les exigncies del coneixement racional. Aix mateix, implica admetre una diversitat de respostes possibles davant un mateix problema i trobar motivaci per buscar-les des de diversos enfocaments metodolgics. En suma, implica la gesti de les prpies capacitats des d'una ptica de recerca d'eficcia i el maneig de recursos i tcniques de treball intellectual. L'aprenentatge d'una llengua estrangera es rendibilitza enormement si s'inclouen continguts directament relacionats amb la reflexi sobre el propi aprenentatge, identificant com aprenen millor i quines estratgies els fan ms eficaos. Aix comporta la conscincia d'aquelles capacitats que entren en joc en l'aprenentatge com l'atenci, la concentraci, la memria, la comprensi, l'expressi lingstica i la motivaci de l'xit entre d'altres. B. COMPETNCIES BSIQUES NO DIRECTAMENT RELACIONADES AMB L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ESTRANGERA COMPETNCIA MATEMTICA Aquesta competncia consisteix, abans que res, en l'habilitat per utilitzar els nmeros i les seves operacions bsiques, els smbols i les formes d'expressi i de raonament matemtic per produir i interpretar informacions, per conixer ms sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per resoldre problemes relacionats amb la vida diria i el mn laboral. L'adquisici d'aquesta competncia suposa, en suma, aplicar destreses i actituds que permeten raonar matemticament, comprendre una argumentaci matemtica, expressar-se i comunicar-se en el llenguatge matemtic i integrar el coneixement matemtic amb altres tipus de coneixements. Utilitzar nmeros i les seves operacions bsiques, els smbols i les formes d'expressi i raonament matemtic per produir i interpretar informacions, per conixer ms sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per resoldre problemes relacionats amb la vida diria. Forma part de la competncia matemtica l'habilitat per interpretar i expressar amb claredat i precisi informacions, dades i argumentacions. Al llarg del curs nombroses activitats ofereixen l'oportunitat de desenvolupar la competncia matemtica amb exercicis de seqenciar, comptar, i ordenar. COMPETNCIA EN EL CONEIXEMENT Y LA INTERACCI AMB EL MN FSIC

s l'habilitat per interactuar amb el mn fsic en els seus aspectes naturals i en els generats per l'acci humana, de manera que faciliti la comprensi de successos, la predicci de conseqncies i l'activitat dirigida a la millora i preservaci de les condicions de vida prpia, de les altres persones i de la resta dels ssers vius. En suma, aquesta competncia implica l'adquisici d'un pensament cientificoracional que permet interpretar la informaci i prendre decisions amb autonomia i iniciativa personal, aix com utilitzar valors tics en la presa de decisions personals i socials. Aquesta competncia, i partint del coneixement del cos hum, de la naturalesa i de la interacci dels homes i dones amb ella, permet argumentar racionalment les conseqncies d'unes o altres maneres de vida, i adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. Sn part d'aquesta competncia bsica l's responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones. Algunes llions intercurriculars tracten Coneixement del Medi com a assignatura. AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL Aquesta competncia es refereix a la possibilitat d'optar amb criteri propi i tirar endavant les iniciatives necessries per desenvolupar l'opci elegida i fer-sen responsable, tant en l'mbit personal com en el social o laboral. L'adquisici d'aquesta competncia implica ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Les histries fomenten la cooperaci i respecte pels altres, el treball en equip, valorar les opinions dels altres, etc. En la Guia, se suggereixen nombroses activitats per realitzar per parelles o equips amb especial atenci a la diversitat i mitjanant projectes, jocs, etc, que fomenten la confiana i l'autoestima. En una competncia no hi ha sabers que s'adquireixen exclusivament en una determinada matria i noms serveixen per a ella (sobretot en aquesta i per a aquesta). Amb tot el que l'alumne aprn en les diferents matries (i no noms en la instituci escolar) construeix un bagatge cultural i d'informaci que ha de servirli per al conjunt de la seva vida, que ha de ser capa d'utilitzar-lo en moments precisos i en situacions diferents (el llenguatge s, a aquests efectes, paradigmtic). Per aix, qualssevol d'aquestes competncies poden aconseguirse si no en totes, s en la majoria de les matries curriculars, i tamb per aix en totes aquestes matries podr utilitzar i aplicar les esmentades competncies, independentment don les hagi pogut adquirir (transversalitat). Ser competent ha de ser garantia d'haver aconseguit determinats aprenentatges, per tamb permetr aconseguir unes altres, tant en la prpia instituci escolar com fora d'ella, garantia del seu aprenentatge permanent (o, en aquest cas, capa de

comunicar-se en situacions molt diverses, algunes de les quals el propi alumne ni tan sols pot considerar encara que ho haur de fer). Dita aix, queda clar que hi ha una evident interrelaci entre els diferents elements del currculum, i que hem de posar-la de manifest per utilitzar adequadament quants materials curriculars s'utilitzen en el procs d'ensenyament-aprenentatge. Quan en una programaci didctica, com aquesta, s'indiquen els objectius d'una unitat (formulats, de la mateixa manera que els criteris d'avaluaci, en termes de capacitats), se sap que aquests condicionen l'elecci d'uns continguts o uns altres, de la mateixa manera que s'han d'indicar uns criteris d'avaluaci que permetin demostrar si l'alumne els aconsegueix o no els aconsegueix. Per aix, els criteris d'avaluaci permeten una doble interpretaci: d'una banda, els que tenen relaci amb el conjunt d'aprenentatges que realitza l'alumne, s a dir, hi haur uns criteris d'avaluaci lligats expressament a conceptes, uns altres a procediments i uns altres a actituds, ja que cadascun d'aquests continguts han de ser avaluats per haver estat treballats a classe i que sn els que s'avaluen en els diferents moments d'aplicaci de l'avaluaci contnua; i per un altre, hi haur criteris d'avaluaci que han estat formulats ms en la seva relaci amb les competncies bsiques. L'avaluaci de competncies bsiques s un model d'avaluaci diferent al dels criteris d'avaluaci, tant perqu s'aplica en diferents moments d'altres avaluacions, com perqu la seva finalitat, encara que complementria, s diferent. Si partim que les competncies bsiques suposen una aplicaci real i prctica de coneixements, habilitats i actituds, la forma de comprovar o avaluar si l'alumne les ha adquirit s reproduir situacions al ms reals possibles d'aplicaci, i en aquestes situacions el fet habitual s que l'alumne se serveixi d'aquest bagatge acumulat (tota mena de continguts), per respongui, sobretot, a situacions prctiques. D'aquesta manera, quan avaluem competncies estem avaluant preferentment, encara que no noms, procediments i actituds, per aix les relacionem amb els criteris d'avaluaci amb major carcter procedimental i actitudinal. COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES Les competncies, per la seva prpia formulaci sn, inevitablement, molt genriques. Si volem que serveixin com a referent per a l'acci educativa i per demostrar la competncia real de l'alumne, hem de concretar-les molt ms, desglossar-les, sempre en relaci amb els altres elements del currculum. s el que hem anomenat subcompetncies, i que sense pretendre arribar a abraar totes les possibles, s recullen aquelles que ms relaci tenen amb el currculum de la matria i ms presncia en totes les matries pel seu carcter interdisciplinari. En la matria de llengua estrangera, aquestes subcompetncies sn les segents: Comunicaci lingstica Expressar oralment pensaments, emocions, vivncies i opinions de manera senzilla. Adequar la parla a situacions comunicatives variades, controlant els elements no verbals i respectant les regles prpies de l'intercanvi comunicatiu.

Tenir conscincia de les convencions socials i culturals a l'hora de produir textos. Comprendre diferents tipus de textos propis de l'mbit acadmic reconeixent la seva intenci comunicativa i els seus trets formals. Gaudir de la lectura i, a travs d'ella, descobrir altres entorns, idiomes i cultures. Prendre conscincia de la necessitat de respectar les normes ortogrfiques en la producci de textos escrits. Conixer els principals procediments de formaci de paraules com a instrument per ampliar el lxic. Utilitzar un vocabulari prou ampli per expressar-se oralment i per escrit amb propietat i precisi en situacions concretes. Compondre textos propis de l'mbit acadmic, adequats al propsit comunicatiu. Escriure textos per expressar idees, sentiments i experincies.

Tractament de la informaci i competncia digital Buscar, obtenir, processar i comunicar informaci en la llengua estrangera per transformar-la en coneixement utilitzant sistemes informtics o Internet. Analitzar de manera crtica la informaci obtinguda.

Social i ciutadana Conixer i practicar el dileg com a eina bsica de comunicaci interpersonal i de resoluci de conflictes. Conixer els valors que caracteritzen una societat democrtica: llibertat, solidaritat, participaci, ciutadania, tolerncia. Valorar la pluralitat lingstica com una riquesa cultural.

Cultural i artstica apreciar la diversitat cultural a partir de diferents manifestacions artstiques. Aprendre a aprendre Conixer i utilitzar de manera habitual les principals estratgies i tcniques que afavoreixen el treball intellectual (resum, esquema, mapes conceptuals...).

Utilitzar diferents recursos i fonts per a la recollida i tractament de la informaci.

Autonomia i iniciativa personal Actuar amb iniciativa i creativitat personal. Desenvolupar les habilitats socials.

4. LATENCI A LA DIVERSITAT Els alumnes que presenten dificultats daprenentage tan els NEE com els NESE gaudiran dactivitats i material adaptat segons les seves necessitats i possibilitats. 5. CRITERIS I INSTRUMENTS DAVALUACI 1. Participar en interaccions orals molt dirigides sobre temes coneguts en situacions de comunicaci fcilment predictibles . 2. Captar la idea global i identificar alguns elements especfics en textos orals, amb ajuda d'elements lingstics i no lingstics del context. 3. Llegir i identificar paraules i frases senzilles presentades prviament de forma oral, sobre temes familiars i d'inters. 4. Escriure paraules, expressions conegudes i frases a partir de models i amb una finalitat especfica. 5. Reconixer i reproduir aspectes sonors, de ritme, accentuaci i entonaci d'expressions que apareixen en contextos comunicatius habituals. 6. Usar estratgies bsiques per a aprendre a aprendre, com demanar ajuda, acompanyar la comunicaci amb gestos, utilitzar diccionaris visuals i identificar alguns aspectes personals que li ajudin a aprendre millor. 7. Mostrar inters i curiositat per aprendre la llengua estrangera i reconixer la diversitat lingstica com element enriquidor.

6. CRITERIS DE PROMOCI Mnims exigibles


(El departament detallar aqu els continguts, desglossats en Conceptes, Procediments i Actituds, que consideri imprescindible que hagin estat assimilats pels alumnes al final del perode -curs, cicle, etapa etc.- en qesti.)

Criteris de qualificaci
(El departament descriu aqu el procs utilitzat per arribar a la qualificaci de cada alumne: p. ex. el percentatge que s'assigna a les proves, controls, el treball a classe, com i quan es reflecteix l'autoavaluaci de l'alumne/a, etc.)

7. LORGANITZACI DELS RECURSOS MATERIALS I PERSONALS PER ALS ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECIALS Els alumnes que presenten dificultats daprenentage tan els NEE com els NESE gaudiran dactivitats i material adaptat segons les seves necessitats i possibilitats. 8. CRITERIS I PROCEDIMENTS PREVISTOS PER REALITZAR LES ADAPTACIONS CURRICULARS APROPIADES PER ALS ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS Alumnes amb dificultats greus daprenentatge a) Per als millor dotats, es facilitaran continguts i material d'ampliaci b) Per als pitjor dotats, es prioritzaran els continguts de procediments i actituds, buscant la integraci social, davant la impossibilitat d'assolir un progrs suficient en continguts conceptuals. Cal insistir en els continguts instrumentals o de material considerats com a tals. Aquestes adaptacions seran significatives (suposaran eliminaci de continguts, objectius i els consegents criteris d'avaluaci referits a aprenentatges que poden considerar-se bsics o nuclears). Quan no basten les adaptacions tenim la diversificaci curricular, per mitj de la qual un alumne podria deixar de cursar part del tronc com de l'etapa i emprar aquest temps en un altre tipus d'activitats educatives, b les ofertes en espais doptativitat, b activitats dissenyades especialment per a ell/ella, que es podrien cursar dintre o fora del centre. Aquest/a alumne/a seguiria tenint en tot moment com a referncia els objectius generals de l'etapa, per accediria a ells a travs d'un altre tipus de continguts i activitats. 9. MATERIALS CURRICULARS 3r Primria Surprise 3 - Oxford University Press Guia del Professor, Llibre de lAlumne, udio CD/ Cassets, Teachers Resource Pack, Quadern dAvaluaci Surprise 4 - Oxford University Press Guia del Professor, Llibre de lAlumne, udio CD/ Cassets, Teachers Resource Pack, Quadern dAvaluaci

4t Primria

OBJETIUS GENERALS DE CONTINGUT

SEGON CICLE DE PRIMRIA (Es treballaran en totes les unitats a travs del material didctic)
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar Escolta i comprensi de missatges orals senzills per realitzar tasques en l'aula. Interacci oral en situacions reals o simulades a travs de respostes verbals i no verbals facilitades per rutines de comunicaci. Producci de textos orals coneguts prviament mitjanant la participaci activa en representacions compartides, canons, recitaci, dramatitzacions. Desenvolupament d'estratgies bsiques per donar suport a la comprensi i expressi oral: s de context visual i no verbal i dels coneixements previs sobre el tema o la situaci transferits des de les llenges que coneix, a la llengua estrangera. BLOC 2- Llegir i escriure Lectura de paraules i frases senzilles, prviament conegudes a partir de la participaci activa en interaccions orals reals o simulades. Iniciaci en l's d'estratgies de lectura: s del context visual i verbal i dels coneixements previs sobre el tema o la situaci transferits des de les llenges que coneix. Escriptura de paraules i frases, conegudes prviament a partir de la participaci activa en interaccions orals i posteriorment en activitats que inclouen la seva lectura per transmetre i compartir informaci, o amb intenci ldica. BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls Reconeixement daspectes fontics i del ritme, accentuaci i entonaci de la llengua estrangera i s tant per a la comprensi com per a la producci oral. Reconeixement i s de formes i estructures senzilles prpies de la llengua estrangera, prviament utilitzades. Associaci global de grafia, pronunciaci i significat a partir de models escrits que representen expressions orals conegudes. Familiaritzaci amb l's de les estratgies bsiques en la producci de textos a partir de models: selecci del destinatari, propsit i contingut. s d'habilitats i procediments tals com repetici, memoritzaci, associaci de paraules i expressions amb elements gestuals i visuals, observaci de models i altres, per a l'adquisici de lxic, formes i estructures de la llengua. Utilitzaci progressiva de mitjans grfics de consulta i informaci i de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. BLOC 4- Aspectes socioculturals i conscincia intercultural Conixer costums, formes de relaci social, trets i particularitats dels pasos en els quals es parla la llengua estrangera, fomentant la tolerncia i el coneixement d'altres cultures a travs de l'idioma.

OBJETIUS ACTITUDINALS SEGON CICLE DE PRIMRIA (Es treballaran en totes les unitats a travs del material didctic i de les activitats proposades)
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar Desenvolupar i mostrar inters i participaci activa en les activitats comunicatives i ldiques d'aula. Valoraci de l'angls com una llengua per comunicar-se diferent a la prpia. Respectar les normes habituals de l'aula per a parlar en veu alta, i intercanviar informaci. Inters per comprendre i fer-se comprendre a travs de recursos verbals i no verbals. BLOC 2- Llegir i escriure Inters per la cura i la presentaci dels textos escrits. . BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls Reflexi sobre el propi aprenentatge i l'organitzaci del treball. Manifestar una actitud receptiva, interessada i d'autoconfiana en la capacitat d'aprenentatge i d's de la llengua estrangera Valoraci de la llengua estrangera com a instrument per fer i aprendre. BLOC 4- Aspectes socioculturals i conscincia intercultural Curiositat i inters per altres llenges i cultures diferents a les prpies. Valoraci de la cultura prpia a partir del coneixement i valoraci daltres cultures. Reconeixement i aprenentatge de formes bsiques de relaci social en llengua estrangera.. Actitud receptiva cap a les persones que parlen una altra llengua i tenen una cultura diferent a la prpia. Desenvolupar de forma progressiva la sensibilitat crtica que permet desvetllar els estereotips sexistes, classistes i racistes que la llengua comporta.

3.- CONTRIBUCI DEL AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES

(Es treballaran en totes les unitats a travs del material didctic i de les activitats proposades)
Laprenentatge de lrea de llengua estrangera contribueix al desenvolupament de les competncies bsiques: i. competncia en comunicaci lingstica utilitzant el llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita. ii. competncia d'aprendre a aprendre; en totes les unitats els nens desenvolupen destreses i
aprendran estratgies i habilitats que els serviran per a l'aprenentatge posterior en tots els mbits de coneixement com; l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per ells mateixos, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, la disciplina i els hbits d'estudi per a la consecuci de les metes i xits, etc.

iii. competncia en tractament de la informaci i competncia digital , disposant


d'habilitats com buscar, obtenir, processar i comunicar informaci. Per a aix es disposa en totes les unitats de les seccions corresponents de:

Pupil's MultiROM Surprise! que cont totes les canons i histries del curs, aix com jocs i activitats
interactives organitzades per ajudar a repassar vocabulari i practicar la comprensi oral i escrita.

CD d'udio que contenen la gravaci de totes les canons, histries i activitats de comprensi oral. DVD que cont versions animades de les histries del curs, rimes tradicionals, canons i dilegs senzills. Pgina web de Surprise! www.oup.com/elt/teacher/surprise (per als professors) y www.oup.com/elt/surprise (per als alumnes).

iv. competncia social i ciutadana L'aprenentatge d'una llengua implica el coneixement de trets i fets culturals vinculats als seus parlants. Tots els contes i situacions del llibre fan referncia a diferents aspectes socials. A ms els alumnes aprendran coses sobre temes relacionats amb altres assignatures (tema interdisciplinari) i en parlaran en angls. v. competncia artstica i cultural En el nostre projecte els nens treballen la competncia artstica i cultural mitjanant la realitzaci de diferents treballs i manualitats creatives .

STARTER UNIT: HELLO GRANNY!


1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Reconixer els personatges Granny, Josh , Emma i el gat Elliot. Repassar i practicar les presentacions de persones. Repassar i practicar els nmeros de l1 al 20. Repassar i practicar els colors. Escoltar i cantar la can Surprise!. Repassar i practicar el vocabulari dels membres de la famlia. Repassar i practicar lestructura Its a (colour) + (substantiu: joguet) Realitzar activitats de lectura i escriptura per aprendre vocabulari i estructures de la unitat. Realitzar petits intercanvis comunicatius practicant les estructures i el llenguatge de laula.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Escoltar i respondre les preguntes duns nens. Repetir el dileg, segons el model del llibre, fent i responent les preguntes (CB pg. 2 y 3). Escoltar un text i assenyalar en el CB el nom duns nmeros a mesura que els sentin (CB pg. 2 i 3). Observar una illustraci i localitzar-hi la grafia dels nmeros de l'1 al 10 (CB pg. 2 i 3). Repassar el vocabulari dels membres de la famlia amb les flashcards. Escoltar un CD i assenyalar els personatges en el CB a mesura que se sentin. Tornar a escoltar i repetir (CB pg. 2 i 3). Escoltar, aprendre i cantar una can (surprise!) (CB pg. 2 i 3). Escoltar i recitar un chant (CB pg. 4 y 5). Escoltar un CD i repetir el nom d'uns joguets. Llegir una llista de joguets, tornar a escoltar el CD i indicar el nmero que t cadascun d'aquests joguets a la illustraci (CB pg. 4 i 5) Treballar les estructures de la unitat, localitzant en una illustraci els joguets del color indicat. Fer i respondre unes preguntes amb l'ajuda d'un dileg proposat (CB pg. 4 i 5). BLOC 2- Llegir i escriure PROCEDIMENTS Localitzar en una serp de paraules els noms dels nmeros del 2 al 10 (AB pg. 2). Fer un dibuix d'un mateix. Llegir i completar el contingut d'unes bafarades (AB pg. 2). Escoltar un text amb les edats d'uns personatges i anotar-les a les bafarades de dileg (AB pg. 3). Dibuixar la famlia de cadasc i escriure els seus noms a l'espai destinat (AB pg. 3).

Relacionar la paraula d'un nmero amb la seva corresponent grafia (AB pg. 4) Localitzar en una sopa de lletres els dibuixos representats i escriure el seu nom al lloc adequat (AB pg. 4). Llegir i completar unes frases i acolorir un dibuix adequadament (AB pg. 5) Acolorir una taula de colors i desprs pintar uns dibuixos segons el codi assenyalat. Completar les frases descrivint els joguets (AB pg. 5). Completar las pgines del Picture dictionary (AB pg. 55 a 56)

BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari Bsic: Hello, Hi, Bye bye! Els nmeros de l1 al 20. Mum, dad, granny, grandad, sister, brother Toys, bike, drum, car, dog, phone, ball, doll, bock, kite Red, purple, orange, pink, grey, brown, green, blue, white, black Reps: surprise, upstairs, mystery, attic, toybox. Estructures comunicatives Llenguatge bsic: Im , Whats your name?, How old are you?, Its, Its a What colour is it? Llenguatge receptiu: Lets , Oh look!. BLOC 4- Aspectes socioculturals i conscincia intercultural CONCEPTES Relacionar l'angls amb la seva prpia realitat a travs de les salutacions i els comiats.

3.- CONTRIBUCI AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES EN AQUESTA UNITAT


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat: ii. competncia d'aprendre a aprendre; Els nens aniran confeccionant el Picture dictionary AB com recordatori i consulta ortogrfica: AB pgines 54 a 56. iv. competncia social i ciutadana ja que conixer una llengua implica el coneixement de trets i fets culturals vinculats als seus parlants i que poden ser treballats
parallelament a la unitat.

Educaci per a la pau Desenvolupar actituds positives en les relacions personals, valorant l'amistat i la cooperaci en el nostre desenvolupament com persones. La importncia de les salutacions i comiats com frmules de cortesia. Educaci moral i cvica La importncia de cuidar i respectar els joguets i pertinences propis i aliens.

v. competncia artstica i cultural Mitjanant la creaci dun Portafoli (Quadern davaluaci i AB).

4.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals (Refor) Photocopy Master 1: Write: Escriure els nmeros en lletres sota els dibuixos/Escriure els noms dels membres d'una famlia. Photocopy Master 2: Write: Escriure els nmeros de l'11 al 20 i relacionar-los amb la xapa corresponent/Completar un encreuat amb el nom d'uns joguets. Photocopy Master 3: Colour and write: Acolorir un dibuix seguint un codi/Acolorir unes joguines i completar unes frases

5.- AVALUACI
Quadern davaluaci Creaci dun Portafoli per avaluar el progrs continu de lalumne

UNIT 1: IN THE JUNGLE


1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Identificar i anomenar vuit animals i sis hbitats. Introduir els articles indeterminats a/an. Escoltar i recitar un chant per contextualitzar el vocabulari principal de la unitat i desenvolupar la comprensi oral. Escoltar i entendre la histria de la unitat: In the jungle, practicant les seves estructures claus: Whats this? y Its a Llegir i representar la histria. Practicar la pronunciaci i l'entonaci pel que fa a la frase. Realitzar activitats escrites, practicant la comprensi i l'expressi i consolidant aix el vocabulari i les estructures de la unitat. Realitzar petits intercanvis comunicatius per practicar la segona estructura de la unitat: Wheres the?, In the Escoltar, llegir i cantar una can, practicant tot el vocabulari i estructures de la unitat. Treballar la pronunciaci dels sons / / y // (jungle-monkey). aprenent a relacionar la pronunciaci amb l'ortografia en angls. Aprendre com es protegeixen i camuflen els animals, traslladant el llenguatge de l'aula a un context de vida real (Animal camouflage). Aprendre llenguatge de l'aula a travs d'un sketch i el pster de la classe d'angls (Classroom English poster). Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrs.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Escoltar un CD i anar presentant el vocabulari clau de la unitat. Escoltar un text i observar una illustraci i anar assenyalant-hi els animals a mesura que es van anomenant. Repetir els noms (CB pg. 6). Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc de memria, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg. 6). Escoltar, cantar i escenificar un chant (CB pg. 7). Escoltar les paraules claus que desprs apareixeran en una histria (In the Jungle) i assenyalar-les en una illustraci. Deduir el contingut de la histria. Escoltar la histria i explicar-la amb l'ajuda de les story cards, (CB pg. 7). Escoltar un CD i ordenar les vinyetes d'una histria (AB pg. 7). Escoltar la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Escenificar les imatges en veu alta (CB pg 8 i 9). Escoltar un CD i indicar en una illustraci del CB les paraules noves; elements naturals, que es van sentint. Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc de memria, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg 10). Escoltar, cantar i escenificar la lletra d'una can (CB pg. 11)

Escoltar i repetir unes paraules, assenyalant en el CB a mesura que s'esmenten. Repetir les paraules del cocodril per practicar la pronunciaci (CB pg. 11) Interpretar la histria de la unitat i tornar a cantar la can (CB pg. 11). Escoltar una gravaci per comprovar si s'han completat correctament unes frases amb les paraules indicades en un requadre (AB pg.11). Escoltar i llegir uns textos, sobre com es camuflen els animals i relacionar-los amb la fotografia adequada. Respondre una pregunta de comprensi i unes altres d'opini (CB pg. 12). Escoltar un petit dileg en el qual es juga a imitar animals i representar-lo (CB pg. 13). Escoltar i recitar un chant sobre el llenguatge de l'aula (Classroom English). Practicar el dileg en grups (CB pg. 13). Retallar i elaborar el llibre de la histria ( Story book, AB pg. 69 i 70 GD pg. 53)

BLOC 2- Llegir i escriure PROCEDIMENTS Relacionar unes targetes d'animals amb el seu nom corresponent (AB pg. 6) Completar unes etiquetes amb el nom dels animals (AB pg. 6). Llegir en unes bafarades els sons d'uns animals i escriure el nom del personatge apropiat (AB pg. 7). Llegir individualment la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Llegir en veu alta i escenificar les imatges (CB pg 8 i 9).L Respondre unes preguntes, seguint el traat d'unes lnies. Dibuixar l'animal corresponent (AB pg. 8). Observar un dibuix i escriure les respostes unes preguntes (AB pg. 8). Observar uns dibuixos i llegir unes frases. Respondre Yes/No segons correspongui amb la histria de la unitat (AB pg. 9) Observar uns dibuixos amb fragments d'animals i completar unes preguntes. Escoltar i respondre Yes/No segons correspongui (AB pg. 9). Identificar la paraula amagada en un anagrama, amb la pista d'un dibuix i escriure-la al lloc apropiat (AB pg. 10). Localitzar cinc animals camuflats en un dibuix i completar unes respostes amb l'animal corresponent (AB pg. 10). Completar unes frases amb les paraules d'un requadre (AB pg. 11). Comptar els animals d'un dibuix i escriure el nmero en lletra (AB pg. 11). Llegir uns textos i relacionar-los amb la seva fotografia adequada (CB pg. 12). Completar i escriure uns textos i acolorir amb aix uns dibuixos (AB pg. 12). Dibuixar un animal que utilitzi el camuflatge per protegir-se i respondre unes preguntes sobre ell (AB pg. 12). Realitzar els exercicis del AB pgina 13 (Let's check!). BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari Bsic: a snake, a crocodile, a monkey, a zebra, a parrot, an elephant, a lion, a giraffe. Dont be scared! Run!

Receptiu: Reps:

Rocks, grass, tree, plants, river, flowers Having fun, hungry, Mr, I want you for lunch, I dont know, glue nature, butterfly, frog, lizard, leaves, difficult to see, camouflage . Its a/an Your turn!, toys, yes/no, Los colores

Estructures comunicatives Llenguatge bsic: Whats this?, Is it a? Llenguatge receptiu: Where is it?, What colour is it? Fontica (ritme, accentuaci i entonaci) PROCEDIMENTS Practicar la pronunciaci del vocabulari clau (CB pg.6) Escoltar i cantar un chant (CB pg. 7). Actuar i representar la histria i la can de la unitat (CB , pg. 8, 9 i 11 respectivament). Classificar fonticament i repetir vocabulari (CB pg. 11). BLOC 4- Aspectes socioculturals y conscincia intercultural CONCEPTES Relacionar l'angls amb la seva prpia realitat a travs dels animals i els seus hbitats; contribuint aix al coneixement de costums, formes de relaci social, trets i particularitats dels pasos en qu es parla la llengua estrangera.

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat: ii. competncia d'aprendre a aprendre; Els nens aniran confeccionant el Picture dictionary, amb els adhesius illustrats i de vocabulari (AB pgina 57), que poden utilitzar com recordatori i consulta ortogrfica. Els nens aprendran a elaborar petites fitxes amb esquemes sobre el que han aprs en la unitat (Portafoli, AB pg. 63). iv. competncia social i ciutadana ja que conixer una llengua implica el coneixement de trets i fets socials vinculats als seus parlants i que poden ser treballats parallelament a la unitat. Educaci moral i cvica La importncia de cuidar i respectar els animals i la naturalesa. v. competncia artstica i cultural Completar el Portafoli (Factfile) en el AB, pgina 63 Dibuixar un animal que utilitzi el camuflatge i aprendre coses interessants sobre els animals i la naturalesa (AB pg. 12).

4.- RELACI AMB ALTRES REES DEL CURRCULUM


Coneixement del mitj natural (Cincies) Es tracta que aprenguin com es camuflen alguns animals (CB pg. 12).

5.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals de refor TRP 1 Photocopy Master 4: Draw and write (completar uns dibuixos i escriure els seus noms) Look. Circle and write (localitzar unes paraules en una sopa de lletres i escriure els noms a cada dibuix). Photocopy Master 5: Find and write (buscar uns animals i contestar unes preguntes) Write (Completar el contingut dunes bafarades) Photocopy Master 6: Para practicar: Whats this?, Is it a? (confeccionar un retallable i jugar-hi) GD pg. 40 pg. 47 pg. 49 Talking about the pictures The class zoo Hunt the animal

Activitats addicionals dampliaci GD pg. 37 Animals in Africa pg. 40 Pronunciation and sounds using the chant pg. 43 Extended dialogues pg. 45 Mime game: What animal is it? pg. 57 Wheres the sweet? pg. 49 Action song pg. 51 Project on animals and camouflage pg. 55 Text display

6.- AVALUACI
Avaluaci sumativa Test Unit 1 Quadern davaluaci Test trimestral, Quadern davaluaci Test global, Quadern davaluaci Avaluaci formativa Picture dictionary, AB pgina 57 Lets check, AB pgina 13 Creaci dun Portafoli. AB pgina 63 Autoavaluaci AB pgina 13 (Stop and think about your work. Colour the pictures)

UNIT 2: WIZARD SCHOOL


1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Identificar i anomenar vuit objectes de material escolar i sis llocs del collegi. Entendre i utilitzar verbs en imperatiu. Escoltar i recitar un chant per contextualitzar el vocabulari principal de la unitat i desenvolupar la comprensi oral. Escoltar i entendre la histria de la unitat: Wizard school, practicant les estructures claus: I have got a, Have you got? Yes, I have/No I havent. Llegir i representar la histria. Practicar la pronunciaci i l'entonaci pel que fa a la frase. Realitzar activitats escrites, practicant la comprensi i l'expressi i consolidant aix el vocabulari i les estructures de la unitat. Realitzar petits intercanvis comunicatius per practicar la segona estructura de la unitat: Where's the (color) + (objecte de l'aula)? In the (lloc del collegi) Escoltar, llegir i cantar una can, practicant tot el vocabulari i estructures de la unitat. Treballar la pronunciaci dels sons /ae/ y /a:/ (cat-garden) aprenent a relacionar la pronunciaci amb l'ortografia en angls. Aprendre sobre els castells i la seva defensa, traslladant el llenguatge de l'aula a un context de vida real (Castle defences). Aprendre llenguatge de l'aula a travs d'un sketch i el pster de la classe d'angls (Classroom English poster). Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrs.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Escoltar un CD i anar presentant el vocabulari clau de la unitat. Escoltar un text i observar una illustraci i anar assenyalant en ella el material escolar a mesura que es va anomenant. Repetir els noms (CB pg. 14). Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc de memria, segons el model, per consolidar l'estructura (CB pg. 14). Escoltar, cantar i escenificar un chant (CB pg. 15). Escoltar les paraules claus que desprs apareixeran en una histria ( Wizard school) i assenyalar-les en una illustraci. Deduir el contingut de la histria. Escoltar la histria i explicar-la amb l'ajuda de les story cards, (CB pg. 15). Escoltar un CD i ordenar les vinyetes de la histria; (AB pg.15). Escoltar la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Escenificar les imatges en veu alta (CB pg 16 i 17). Escoltar un CD i indicar en una illustraci del CB les paraules noves; llocs de l'entorn del collegi, que es van sentint. Repetir (CB pg. 18). Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc de memria, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg 18). Escoltar, cantar i escenificar la lletra d'una can (CB pg. 19).

Escoltar i repetir unes paraules, assenyalant en el CB a mesura que s'esmenten. Repetir les paraules de Wally per practicar la pronunciaci (CB pg. 19). Interpretar la histria de la unitat i tornar a cantar la can (CB pg. 19). Escoltar una gravaci per comprovar si s'han completat correctament unes frases amb les paraules indicades en un requadre (AB pg. 19). Escoltar i llegir uns textos sobre tres castells i relacionar-los amb la seva fotografia. Respondre una pregunta de comprensi i unes altres d'opini personal (CB pg. 20). Escoltar un petit dileg entre en Josh i lEmma i actuar-lo (CB pg. 21). Escoltar i recitar un chant sobre el llenguatge de laula (Classroom English). Practicar el dileg en grups (CB pg. 21). Retallar i elaborar el llibre de la histria (S tory book, AB pg. 71 i 72 GD pg. 73).

BLOC 2- Llegir i escriure PROCEDIMENTS Llegir un llistat de material escolar i assignar a cada objecte el nmero que li correspon segons el seu dibuix (AB pg.14). Escriure en unes etiquetes amb el nom del material al qual fa referncia (AB pg. 14). Escoltar un CD i ordenar les vinyetes de la histria (AB pg. 15). Completar unes frases amb el material escolar apropiat (AB pg. 15). Llegir individualment la histria de la unitat i treballar les estructures claus i respostes curtes. Llegir en veu alta i escenificar les imatges (CB pg 16 i 17). Relacionar unes preguntes amb la seva resposta adequada (AB pg. 16). Seguir el traat d'unes canyes de pescar i completar el dileg d'unes bafarades amb el material que han pescat (AB pg. 16). Llegir i completar unes frases. Escoltar i comprovar respostes (AB pg. 17). Llegir i respondre les preguntes d'una enquesta (AB pg. 17). Relacionar i numerar els dibuixos d'unes habitacions amb la seva paraula en una llista. Escriure la paraula a sota del seu dibuix (AB pg. 18). Completar unes frases i acolorir uns materials en funci d'aquestes descripcions (AB pg. 18). Completar unes frases amb l'ajuda d'uns dibuixos i el vocabulari d'un requadre (AB pg. 19). Dibuixar una bruixa i completar la seva descripci (AB pg. 19). Llegir uns textos i relacionar-los amb la seva fotografia (CB pg. 20). Escriure el nom de les parts d'un castell en els llocs indicats amb el vocabulari d'un requadre (AB pg. 20). Completar la descripci d'un castell amb l'ajuda d'un fullet (AB pg. 20). Realitzar els exercicis del AB pgina 21 (Let's check!). BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari Bsic: book, ruler, pen, sharpener, rubber, pencil, pencil case, felttip. Pick up, put down, open, close, count, do it again, Classroom, toilet, library, dining room, playground, garden,

Reps: Receptiu:

Hat, castle, cat, tree, broomstick, bridge, tower, high/thick walls, small windows, moat, in the mountains, defences Whats this?, Its a/Is it a?, Els nmeros de l1 al 8. Els colors. Im a with a Spell, Come and whizz around with me!.

Estructures comunicatives Llenguatge bsic: I have got, Have you got?, Yes, I have/No, I havent, Yes, here you are. Wheres the?, In the Llenguatge de reps: Oh no!, Its OK. Fontica (ritme, accentuaci i entonaci) PROCEDIMENTS Practicar la pronunciaci del vocabulari clau (CB pg. 14) Escoltar i cantar un chant (CB pg. 14). Actuar i representar la histria i la can de la unitat (CB , pg. 16, 17 i 19). Classificar fonticament i repetir vocabulari (CB pg. 19). BLOC 4- Aspectes socioculturals i conscincia intercultural CONCEPTES Relacionar l'angls amb la seva prpia realitat a travs de l'escola i el seu entorn; contribuint aix al coneixement de costums, formes de relaci social, trets i particularitats dels pasos en qu es parla la llengua estrangera.

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat: ii. competncia d'aprendre a aprendre; Els nens aniran confeccionant el Picture dictionary, amb els adhesius illustrats i de vocabulari (AB pgina 58), que poden utilitzar com recordatori i consulta ortogrfica. Els nens aprendran a elaborar petites fitxes amb esquemes sobre el que han aprs en la unitat (Portafoli, AB pg. 64). iv. competncia social i ciutadana ja que conixer una llengua implica el coneixement de trets i fets socials vinculats als seus parlants i que poden ser treballats parallelament a la unitat. Educaci moral i cvica La importncia de tractar b i compartir el material escolar. v. competncia artstica y cultural Completar el Portafoli (Factfile) en el AB, pgina 64 Conixer les parts d'un castell i aprendre sobre castells famosos en el mn (AB pg. 20).

4.- RELACI AMB ALTRES REES DEL CURRCULUM


Coneixement de la histria Es tracta que aprenguin sobre els castells i els seus sistemes de defensa (CB pg 20)

5.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals de refor TRP 1 Photocopy Master 8: Write (resoldre uns anagrames i escriure els noms). Read and colour (acolorir un dibuix llegint unes instruccions) Photocopy Master 9: Write (seguir unes lnies que uneixen personatges i objectes) Read and put a tick or a cross. Write (Llegir les frases d'una taula i escriure si/no segons correspongui. Escriure frases). Photocopy Master 10: Para practicar: Have you got a?(confeccionar un retallable i jugar) GD pg. 60 pg. 67 pg. 69 The chant Flashcard memory game Classroom display of wizards

Activitats addicionals dampliaci GD pg. 57 Hunt the rubber pg. 60 Pronunciation pg. 63 Reading and writing spells pg. 65 Writing practice of questions and short answers pg. 67 Pronunciation: final consonants pg. 71 Project on castles and maps pg. 75 Text display

6.- AVALUACI
Avaluaci sumativa Test Unit 2 Quadern davaluaci Test trimestral, Quadern davaluaci Test global, Quadern davaluaci Avaluaci formativa Picture dictionary, AB pgina 58 Lets check, AB pgina 21 Creaci dun Portafoli. AB pgina 64 Autoavaluaci AB pgina 21 (Stop and think about your work. Colour the pictures)

UNIT 3: ACTIVITY CAMP


1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Identificar i anomenar vuit esports i sis instruments musicals. Entendre i utilitzar la forma imperativa d'alguns verbs. Escoltar i recitar un chant per contextualitzar el vocabulari principal de la unitat i desenvolupar la comprensi oral. Escoltar i entendre la histria de la unitat: Activity camp, practicant les seves estructures claus: I can/I can't, Can you? i les respostes curtes. Llegir i representar la histria. Practicar la pronunciaci i l'entonaci pel que fa a la frase. Realitzar activitats escrites, practicant la comprensi i l'expressi i consolidant aix el vocabulari i les estructures de la unitat. Realitzar petits intercanvis comunicatius per practicar la segona estructura de la unitat: He/She can/can't + esport. Escoltar, llegir i cantar una can, practicant tot el vocabulari i estructures de la unitat. Treballar la pronunciaci dels sons /s/ + consonant ( skate) aprenent a relacionar la pronunciaci amb l'ortografia en angls. Aprendre sobre els instruments musicals que componen una orquestra, traslladant el llenguatge de l'aula a un context de vida real ( The orchestra). Aprendre llenguatge de l'aula a travs d'un sketch i el pster de la classe d'angls (Classroom English poster). Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrs.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Escoltar un CD i anar presentant el vocabulari clau de la unitat. Escoltar un text, observar una illustraci i anar assenyalant en ella els esports a mesura que es van anomenant. Repetir els noms (CB pg. 22). Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc d'imitar i endevinar, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg. 22). Escoltar, cantar i escenificar un chant (CB pg. 23). Escoltar les paraules claus que desprs apareixeran en una histria ( Activity camp) i assenyalar-les en una illustraci. Deduir el contingut de la histria. Escoltar la histria i explicar-la amb l'ajuda de les story cards, (CB pg. 23). Escoltar un CD i ordenar les vinyetes d'una histria (AB pg. 23). Escoltar la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Escenificar les imatges en veu alta (CB pg 24 i 25). Escoltar un CD i indicar en una illustraci del CB les paraules noves; instruments musicals, que es van sentint. Repetir (CB pg. 26). Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc de memria, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg 26). Escoltar, cantar i escenificar la lletra d'una can (CB pg. 27).

Escoltar i repetir unes paraules, assenyalant en el CB a mesura que s'esmenten. Repetir les paraules den Charlie per practicar la pronunciaci (CB pg. 27) Interpretar la histria de la unitat i tornar a cantar la can (CB pg. 27). Escoltar una gravaci per comprovar si s'han completat correctament unes frases amb les paraules indicades en un requadre (AB pg. 27). Escoltar i llegir uns textos i relacionar-los amb el seu lloc corresponent en l'esquema posicional d'una orquestra. Respondre una pregunta de comprensi i altres d'opini personal sobre la msica (CB pg. 28). Escoltar un petit dileg en el qual es parla del talent musical den Josh i representar-lo (CB pg. 29). Escoltar i recitar un chant sobre el llenguatge de l'aula (Classroom English). Practicar el dileg en grups (CB pg. 29). Retallar i elaborar el llibre de la histria ( Story book, AB pg. 73 i 74 GD pg. 93).

BLOC 2- Llegir i escriure PROCEDIMENTS Relacionar paraules sobre esport amb la seva imatge adequada (AB pg. 22) Completar unes etiquetes amb el nom dels esports (AB pg. 22) Completar unes frases amb l'esport adequat i la persona que lefectua, que rima amb l'esport (AB pg. 23). Llegir individualment la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Llegir en veu alta i escenificar les imatges (CB, pg. 24 i 25). Relacionar el contingut d'unes bafarades amb una imatge esportiva que se li correspongui (AB pg. 24). Escriure unes frases indicant quins esports pot/no pot practicar lAnna, amb l'ajuda d'uns dibuixos i el vocabulari d'un requadre (AB pg. 24). Llegir unes preguntes i deduir les respostes observant uns dibuixos. Escoltar un CD i comprovar les respostes (AB pg. 25). Completar una enquesta sobre esports (AB pg. 25). Localitzar en una sopa de lletres el nom de sis instruments (AB pg. 26). Descriure les activitats que uns nens poden o no poden realitzar, seguint el model proposat (AB pg. 26). Completar unes frases amb les paraules d'un requadre. Escoltar i comprovar les respostes (AB pg. 27). Escriure frases indicant quines activitats poden realitzar uns personatges, amb l'ajuda d'uns dibuixos (AB pg. 27). Llegir uns textos i relacionar-los amb el seu lloc corresponent en l'esquema posicional d'una orquestra (CB pg. 28). Relacionar uns instruments musicals allats amb la seva secci en una orquestra (AB pg. 28). Dibuixar un grup musical i escriure una petita composici (AB pg. 91). Realitzar els exercicis del AB pgina 29 (Let's check!). BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari Bsic: skate, play tennis, ride a bike, ski, dance, play football, swim, run. With my friend, me, Look at me! Oh/Wow/fantastic,

Reps:

Charlie the Champ!, Youre the real champ!, Drum, trumpet, guitar, piano, recorder, violin, big bass drum, strings, woodwind, brass, percussion, flute, oboe, double bass, xylophone, tuba Have you got? + objectes de laula. Here you are, Thank you, Hello/Hi, Im, sports, Grannys attic, Whats this?, Its a /an, Is it? Your turn!, Where is it?, In the section.

Estructures comunicatives Llenguatge bsic: I/She/He can/cant, Can you?, Yes, I/She/He can/ No, I/She/He cant, She/He can play, Is it + nombre, Can you help me, please?, Yes, of course. Llenguatge receptiu: Listen!, too. Fontica (ritme, accentuaci i entonaci) PROCEDIMENTS Practicar la pronunciaci del vocabulari clau (CB pg. 22) Escoltar i cantar un chant (CB pg. 23). Actuar i representar la histria i la can de la unitat (CB, pg. 24 i 25 i 27 respectivament). Classificar fonticament i repetir vocabulari (CB pg. 27). BLOQUE 4- Aspectes socioculturals y conscincia intercultural CONCEPTES Relacionar l'angls amb la seva prpia realitat a travs dels entreteniments i els esports i el nostre comportament en ells; contribuint aix al coneixement de costums, formes de relaci social, trets i particularitats dels pasos en qu es parla la llengua estrangera.

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BASIQUES


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat: ii. competncia d'aprendre a aprendre; Els nens aniran confeccionant el Picture dictionary, amb els adhesius illustrats i de vocabulari (AB pgina 59), que poden utilitzar com recordatori i consulta ortogrfica. Els nens aprendran a elaborar petites fitxes amb esquemes sobre el que han aprs en la unitat (Portafoli, AB pg. 65). iv. competncia social i ciutadana ja que conixer una llengua implica el coneixement de trets i fets socials vinculats als seus parlants i que poden ser treballats parallelament a la unitat. Educaci per a la salut La importncia de practicar esport per mantenir-nos en forma i saludables. Educaci moral i cvica La importncia del nostre comportament amb els altres i la nostra actitud respectuosa i no agressiva en la prctica dels esports.

v. competncia artstica i cultural Completar el Portafoli (Factfile) en el AB, pgina 65 Dibuixar un grup musical (AB pg. 28) Aprendre sobre la composici i caracterstiques duna orquestra (CB pg. 28).

4.- RELACI AMB ALTRES REES DEL CURRCULUM


Coneixements musicals (Msica) Es tracta que aprenguin coses sobre les orquestres i els diferents instruments musicals que les componen. (CB pg 28).

5.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals de refor TRP 1 Photocopy Master 12: Write and match (resoldre uns anagrames i escriure els noms. Relacionar-los amb un dibuix). Write (observar uns dibuixos i completar els termes) Photocopy Master 13: Put a tick or a cross. Write (Indicar en una taula les activitats que uns nens poden o no poden fer). Draw and writhe about yourself (dibuixar el que els nens saben o no saben fer i escriure les frases corresponents). Photocopy Master 14: Para practicar: Can you?(confeccionar un retallable i jugar-hi) GD pg. 80 pg. 87 pg. 89 Talking about the pictures Making musical instruments Tongue twister

Activitats addicionals dampliaci GD pg. 77 Sport/Exercises in English pg. 80 Pronunciation and rhymes pg. 83 Minimal pairs pronunciation practice of can y cant pg. 85 Mime game: Can you do it? pg. 87 Writing sentences with She/he can play + instrument pg. 89 Invent extra verses for the song pg. 91 Project on instruments in an orchestra pg. 95 Text display

6.- AVALUACI
Avaluaci sumativa Test Unit 3 Quadern davaluaci Test trimestral, Quadern davaluaci Test global, Quadern davaluaci

Avaluaci formativa Picture dictionary, AB pgina 59 Lets check, AB pgina 29 Creaci dun Portafoli. AB pgina 65 Autoavaluaci AB pgina 29 (Stop and think about your work. Colour the pictures)

UNIT 4: LUNCH WITH ALIENS


1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Identificar i anomenar vuit aliments i sis aliments ms. Repassar lestructura Have you got? Escoltar i recitar un chant per contextualitzar el vocabulari principal de la unitat i desenvolupar la comprensi oral. Escoltar i entendre la histria de la unitat: Lunch with aliens, practicant les seves estructures claus: I like/I don't like Llegir i representar la histria. Practicar la pronunciaci i l'entonaci pel que fa a la frase. Realitzar activitats escrites, practicant la comprensi i l'expressi i consolidant aix el vocabulari i les estructures de la unitat. Realitzar petits intercanvis comunicatius per practicar la segona estructura de la unitat: Do you like? + respostes curtes. Escoltar, llegir i cantar una can, practicant tot el vocabulari i estructures de la unitat. Treballar la pronunciaci dels sons / / i /a/ (chicken-ice cream) aprenent a relacionar la pronunciaci amb l'ortografia en angls. Aprendre sobre la vida a l'espai, traslladant el llenguatge de l'aula a un context de vida real (Life in space). Aprendre llenguatge de l'aula a travs d'un sketch i el pster de la classe d'angls (Classroom English poster). Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrs.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Escoltar un CD i anar presentant el vocabulari clau de la unitat. Escoltar un text i observar una illustraci i anar assenyalant-hi els aliments a mesura que es van anomenant. Repetir els noms (CB pg. 30). Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc de retenci fotogrfica, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg. 30). Escoltar, cantar i escenificar un chant (CB pg. 31). Escoltar les paraules claus que desprs apareixeran en una histria ( Luch with aliens) i assenyalar-les en una illustraci. Deduir el contingut de la histria. Escoltar la histria i explicar-la amb l'ajuda de les story cards, (CB pg. 31). Escoltar un CD i ordenar les vinyetes d'una histria (AB pg. 31). Escoltar la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Escenificar les imatges en veu alta (CB pg 32 i 33). Escoltar un CD i indicar en una illustraci del CB les paraules noves que se senten; aliments que se solen prendre en els pats. Repetir (CB pg. 34). Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc d'endevinar, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg 34). Escoltar, cantar i escenificar la lletra d'una can (CB pg. 35).

Escoltar i repetir unes paraules, assenyalant en el CB a mesura que s'esmenten. Repetir les paraules den Mike per practicar la pronunciaci (CB pg. 35). Interpretar la histria de la unitat i tornar a cantar la can (CB pg. 35). Escoltar una gravaci per comprovar si s'han completat correctament unes frases amb les paraules indicades en un requadre (AB pg. 35). Escoltar i llegir uns textos, sobre diferents aspectes de la vida dels astronautes i relacionar-los amb la seva fotografia. Respondre una pregunta de comprensi i altres d'opini personal (CB pg. 36 ). Escoltar un petit dileg en el qual en Josh est preparant alguna cosa per menjar i fa preguntes per a aix i representar-lo (CB pg. 37). Escoltar i recitar un chant sobre el llenguatge de l'aula (Classroom English). Practicar el dileg en grups (CB pg. 37). Retallar i elaborar el llibre de la histria ( Story book, AB pg. 75 i 76 GD pg. 113).

BLOC 2- Llegir i escriure PRPCEDIMENTS Relacionar uns dibuixos d'aliments amb la seva paraula corresponent posant el nmero adequat (AB pg. 30). Completar unes etiquetes amb el nom dels aliments (AB pg. 30). Escriure i dibuixar els aliments favorits de l'alumne i de tres amics al lloc adequat. Practica per a aix la pregunta proposta (AB pg. 31). Llegir individualment la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Llegir en veu alta i escenificar les imatges (CB, pg. 32 i 33). Completar unes bafarades expressant el gust o no d'uns nens per uns aliments. Dibuixar la boca que representi la descripci (AB pg. 32). Observar uns dibuixos i escriure que coses li agraden i no li agraden a un personatge (AB pg. 32). Llegir unes preguntes i escriure les respostes (AB pg. 33). Completar una enquesta sobre els aliments (AB pg. 33). Completar un encreuat amb l'ajuda d'uns dibuixos (AB pg. 34). Llegir un dileg i indicar quins aliments els agraden i quins no a uns personatges. Observar el dibuix d'altres aliments i deduir el dileg (AB pg. 34). Completar unes frases amb els aliments d'un requadre (AB pg. 35). Completar unes bafarades amb els gustos d'uns nens. Fer un dibuix personalitzat i escriure sobre els propis gustos (AB pg. 35). Llegir uns textos relacionats amb la vida espacial (CB pg. 36). Classificar unes activitats relacionades amb l'espai, la terra o tots dos. Escriure els seus noms al lloc adequat (AB pg. 36). Completar unes bafarades amb dues petites descripcions (AB pg. 36). Realitzar els exercicis de lAB pgina 37 (Lets check!). BLOQUE 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs del seu s CONCEPTES Vocabulari Bsic: sandwiches, bananas, ice cream, tomatoes, eggs, cheese, chocolate, crisps, chicken, sausages, chips, salad, rice, bread. Try it!, Yuck/Yum,

Receptiu: Reps:

In space, on earth, eat food on a plate, in bags and boxes, sleep in a bed, sleeping bag. science, float, do, difficult, important, sleeping mask, fruit, nuts, sweets, astronaut, gravity. Have you got?, Hello/Hi, Im, Whats this?, Is it a ?, I dont know. Its a Can, like, run, ride a bike, read a book, food, activity.

Estructures comunicatives Llenguatge bsic: Whats your favourite food for lunch?, I like/I dont like.. Do you like? + respostes curtes. How about you?, Do you like it too? Its nice/It isnt nice. What does (tea) mean? Fontica (ritme, accentuaci i entonaci) PROCEDIMENTS Practicar la pronunciaci del vocabulari clau (CB pg. 30) Escoltar i cantar un chant (CB pg. 31). Actuar i representar la histria i la can de la unitat (CB , pg. 33,34 i 35 respectivament). Classificar fonticament i repetir vocabulari (CB pg. 35). BLOC 4- Aspectes socioculturals y conscincia intercultural CONCEPTES Relacionar l'angls amb la seva prpia realitat a travs de l'alimentaci i els hbits alimentosos; contribuint aix al coneixement de costums, formes de relaci social, trets i particularitats dels pasos en qu es parla la llengua estrangera.

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat: ii. competncia d'aprendre a aprendre Els nens aniran confeccionant el Picture dictionary, amb els adhesius illustrats i de vocabulari (AB pgina 60), que poden utilitzar com a recordatori i consulta ortogrfica. Els nens aprendran a elaborar petites fitxes amb esquemes sobre el que han aprs en la unitat (Portafoli, AB pg. 66).

iv. competncia social i ciutadana ja que conixer una llengua implica el coneixement de trets i fets socials vinculats als seus parlants i que poden ser treballats parallelament a la unitat. Educaci per a la salut La importncia de cuidar la nostra alimentaci perqu sigui variada i nutritiva. Educaci cvica La importncia de les bones maneres a l'hora de menjar v. competncia artstica i cultural Completar el Portafoli (Factfile) en lAB, pgina 66

Aprendre coses sobre lespai i la vida dels astronautes (CB pg. 36).

4.- RELACI AMB ALTRES REES DEL CURRCULUM


Coneixement del mitj (Cincies) Es tracta que aprenguin sobre la vida a lespai (CB pg 36)

5.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals de refor TRP 1 Photocopy Master 16: Write (escriure els noms dels aliments). Write the differences (observar uns dibuixos i localitzar unes diferncies) Photocopy Master 17: Look (desxifrar unes frases codificades amb lajuda dun codi) Whrite about yourself and draw.Match (escriure sobre els seus gustos. Fer dibuixos i relacionar-los amb les frases adequades). Photocopy Master 18: Para practicar: Do you like ?(confeccionar un retallable i jugar-hi) GD pg. 100 Talking about the pictures pg. 105 Writing practice of questions and short answers pg. 107 Favourite family lunches

Activitats addicionals dampliaci GD pg. 97 Make a healthy food poster pg. 100 Invent a new verse for the chant pg. 103 I like chocolate and ice cream pg. 107 Make a healthy salad pg. 109 Invent extra verses for the song pg. 111 Project on life space pg. 115 Text display

6.- AVALUACI
Avaluaci sumativa Test Unit 4 Quadern davaluaci Test trimestral, Quadern davaluaci Test global, Quadern davaluaci Avaluaci formativa Picture dictionary, AB pgina 60 Lets check, AB pgina 37 Creaci dun Portafoli. AB pgina 66 Autoavaluaci AB pgina 37 (Stop and think about your work. Colour the pictures)

UNIT 5: THE ROBBERS CLOTHES


1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Identificar i anomenar vuit peces de roba i sis peces d'estiu. Escoltar i recitar un chant per contextualitzar el vocabulari principal de la unitat i desenvolupar la comprensi oral. Repassar lestructura: Have you got (red trousers) on?, Yes, I have/havent. Escoltar i entendre la histria de la unitat: The robbers clothes, practicant les seves estructures claus: Hes/Shes wearing Is he/she wearing? Llegir i representar la histria. Practicar la pronunciaci i l'entonaci pel que fa a la frase. Realitzar activitats escrites, practicant la comprensi i l'expressi i consolidant aix el vocabulari i les estructures de la unitat. Realitzar petits intercanvis comunicatius per repassar l'estructura Hes/Shes wearing Escoltar, llegir i cantar una can, practicant tot el vocabulari i estructures de la unitat. Treballar la pronunciaci dels sons / / i /s/ (shoes-socks) aprenent a relacionar la pronunciaci amb l'ortografia en angls. Aprendre sobre la roba que s'observa en l'art, traslladant el llenguatge de l'aula a un context de vida real (Clothes). Aprendre llenguatge de l'aula a travs d'un sketch i el pster de la classe d'angls (Classroom English poster). Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrs.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Escoltar un CD i anar presentant el vocabulari clau de la unitat. Escoltar un text i observar una illustraci i anar assenyalant en ella les peces de vestir a mesura que es van anomenant. Repetir els noms (CB pg. 38). Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc de memria, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg. 38). Escoltar, cantar i escenificar un chant (CB pg. 39). Escoltar les paraules claus que desprs apareixeran en una histria ( The robber's clothes) i assenyalar-les en una illustraci. Deduir el contingut de la histria. Escoltar la histria i explicar-la amb l'ajuda de les story cards, (CB pg. 39). Escoltar un CD i ordenar les vinyetes d'una histria (AB pg. 39). Escoltar la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Escenificar les imatges en veu alta (CB pg 40 i 41). Escoltar un CD i indicar en una illustraci del CB les paraules noves; peces d'estiu, que es van sentint. Repetir (CB pg. 42). Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc d'endevinar, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg 42). Escoltar, cantar i escenificar la lletra duna can (CB pg. 43)

Escoltar i repetir unes paraules, assenyalant en el CB a mesura que s'esmenten. Repetir les paraules de la policewoman per practicar la pronunciaci (CB pg. 43). Interpretar la histria de la unitat i tornar a cantar la can (CB pg. 43). Escoltar una gravaci per comprovar si s'han completat correctament unes frases amb les paraules indicades en un requadre (AB pg. 43). Escoltar i llegir uns textos, sobre tres quadres d'art i relacionar-los amb la pintura adequada. Respondre una pregunta de comprensi i altres d'opini (CB pg. 44). Escoltar un petit dileg en el qual es juga a una desfilada de moda i representar-lo (CB pg. 45). Escoltar i recitar un chant sobre el llenguatge de l'aula (Classroom English). Practicar el dileg en grups (CB pg. 45). Retallar i elaborar el llibre de la histria ( Story book, AB pg. 77 i 78 GD pg. 133).

BLOC 2- Llegir i escriure PROCEDIMENTS Relacionar unes paraules amb la seva pea de vestir (AB pg. 38). Completar unes etiquetes amb el nom de les peces de vestir (AB pg.38). Comptar les peces de vestir que hi ha en unes caixes i completar unes frases amb la seva descripci. Acolorir els objectes (AB pg. 39). Llegir individualment la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Llegir en veu alta i escenificar les imatges (CB, pg. 40 i 41). Observar un dibuix i llegir unes frases. Indicar si sn True/false (AB pg. 40). Observar un dibuix i acolorir-lo d'acord amb un codi. Escriure frases sobre les peces (AB pg. 40). Observar el dibuix d'uns lladres i escoltar un text. Escoltar la roda d'identificaci i numerar els personatges (AB pg. 41). Observar un dibuix i respondre per escrit unes preguntes (AB pg.41). Acolorir uns dibuixos i escriure a sota el seu nom servint-se d'un requadre de vocabulari. Jugar al bingo (AB pg. 42). Llegir unes frases i acolorir un dibuix. Acolorir un altre dibuix i escriuren unes frases descriptives (AB pg. 42). Acolorir unes peces de vestir i escriure el seu color al lloc adequat. Escoltar una gravaci i comprovar les respostes (AB pg. 43). Llegir un text i acolorir un dibuix. Fer un dibuix d'un mateix i descriure la roba que porten posada (AB pg. 43). Llegir uns textos i relacionar-los amb la seva pintura (CB pg. 44). Acolorir uns quadres amb l'ajuda d'uns codis. Relacionar els quadres amb la seva descripci i completar-la (AB pg. 44). Realitzar els exercicis del AB pgina 45 (Let's check!).

BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari Bsic: shoes, socks, a shirt, a skirt, trousers, a jumper, a dress, a T-shirt. Sunglasses, cap, shorts, trainers, sandals, swimsuit, Marching, All day long, sing our marching song, off to town we go. This painting is by, man, woman, boy, girl. Can you repeat that, please? artist, has got, Its called, His name is Do you like tea?, What does tea mean?, Lets, Look!, Ive got Whats this?, Its a, Can + activitat. Els colors. La famlia.

Receptiu: Reps:

Estructures comunicatives Llenguatge bsic: a/an + adjectiu + color + substantiu , Hes/Shes wearing + adjectiu + pea, Is he/she wearing? Fontica (ritme, accentuaci i entonaci) PROCEDIMENTS Practicar la pronunciaci del vocabulari clau (CB pg. 38) Escoltar i cantar un chant (CB pg. 39). Actuar i representar la histria i la can de la unitat (CB , pg. 40, 41 i 43 respectivament). Classificar fonticament i repetir vocabulari (CB pg. 43). BLOC 4- Aspectes socioculturals i conscincia intercultural CONCEPTES Relacionar l'angls amb la seva prpia realitat a travs de la roba i la moda; contribuint aix al coneixement de costums, formes de relaci social, trets i particularitats dels pasos en qu es parla la llengua estrangera.

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat: ii. competncia d'aprendre a aprendre; Els nens aniran confeccionant el Picture dictionary, amb els adhesius illustrats i de vocabulari (AB pgina 61), que poden utilitzar com a recordatori i consulta ortogrfica. Els nens aprendran a elaborar petites fitxes amb esquemes sobre el que han aprs a la unitat (Portafoli, AB pg. 67). iv. competncia social i ciutadana ja que conixer una llengua implica el coneixement de trets i fets socials vinculats als seus parlants i que poden ser treballats parallelament a la unitat. Educaci per a l'oci La importncia de visitar museus i apreciar l'art, com una forma interessant del nostre temps d'oci.

Educaci per al consumidor La importncia de no ser esclaus de la moda i les seves imposicions esttiques. v. competncia artstica y cultural Completar el Portafoli (Factfile) en el AB, pgina 67 Fer un dibuix sobre ells mateixos (AB pgina 43). Aprendre caracterstiques de diferents estils artstics i dades sobre pintors famosos (CB pg. 44).

4.- RELACI AMB ALTRES REES DEL CURRCULUM


Coneixement dart Es tracta d'observar diferents vestimentes en quadres d'art famosos (CB pg 44).

5.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals de refor TRP 1 Photocopy Master 20: Find and write (localitzar les coordenades duna taula amb roba). Colour. Draw, colour and writer (acolorir un dibuix llegint unes instruccions) Photocopy Master 21: Write the differences (escriure frases descrivint les diferncies entre dos pallassos) Look at the pictures and write. Draw (Llegir unes frases i relacionar-les amb una lletra. Escriure dues frases ms i fer els dibuixos corresponents). Photocopy Master 22: Para practicar: Is she/he wearing ?(confeccionar un retallable i jugar) GD pg. 120 Talking about the pictures pg. 127 Seaside frieze pg. 129 Tongue twister Activitats addicionals dampliaci GD pg.117 Make a clothes shop window pg.117 Act out a scene at the lost property office. pg.123 Family portraits pg.125 Draw a character for an identity parade and play. pg.127 The dolls new clothes pg.129 Invent extra verse for the song pg.131 Project on artists pg.135 Text display

6.- AVALUACI
Avaluaci sumativa Test Unit 5 Quadern davaluaci Test trimestral, Quadern davaluaci Test global, Quadern davaluaci Avaluaci formativa Picture dictionary, AB pgina 61 Lets check, AB pgina 45 Creaci dun Portafoli. AB pgina 67

Autoavaluaci AB pgina 45 (Stop and think about your work. Colour the pictures)

UNIT 6: HAUNTED HOUSE


1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Identificar i anomenar vuit mobles i tres aparells elctrics. Escoltar i recitar un chant per contextualitzar el vocabulari principal de la unitat i desenvolupar la comprensi oral. Presentar i practicar les preposicions in, on i under. Repassar lestructura Whats number X?, Is it a? Escoltar i entendre la histria de la unitat: Haunted house, practicant les seves estructures clau: Theres a, There isnt a Llegir i representar la histria. Practicar la pronunciaci i l'entonaci pel que fa a la frase. Realitzar activitats escrites, practicant la comprensi i l'expressi i consolidant aix el vocabulari i les estructures de la unitat. Realitzar petits intercanvis comunicatius per repassar l'estructura Wheres the?, Escoltar, llegir i cantar una can, practicant tot el vocabulari i estructures de la unitat. Treballar la pronunciaci dels sons th i d (Hea ther-bedroom) aprenent a relacionar la pronunciaci amb l'ortografia en angls. Aprendre sobre els tipus de cases que hi ha en el mn traslladant el llenguatge de l'aula a un context de vida real ( Homes around the world). Aprendre llenguatge de l'aula a travs d'un sketch i el pster de la classe d'angls (Classroom English poster). Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrs.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Escoltar un CD i anar presentant el vocabulari clau de la unitat. Escoltar un text i observar una illustraci i anar assenyalant en ella el mobiliari a mesura que es va anomenant. Repetir els noms (CB pg. 46). Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc d'endevinar, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg. 46). Escoltar, cantar i escenificar un chant (CB pg. 47). Escoltar les paraules claus que desprs apareixeran en una histria ( Haunted house) i assenyalar-les en una illustraci. Deduir el contingut de la histria. Escoltar la histria i explicar-la amb l'ajuda de les story cards, (CB pg. 47). Escoltar un CD i ordenar les vinyetes d'una histria (AB pg. 47). Escoltar la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Escenificar les imatges en veu alta (CB pg 48 i 49). Escoltar un CD i indicar en una illustraci del CB les paraules noves; equips electrnics de la llar, que es van sentint. Repetir (CB pg. 50). Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc de memria, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg 50). Escoltar, cantar i escenificar la lletra duna can (CB pg. 51)

Escoltar i repetir unes paraules, assenyalant-les en el CB a mesura que s'esmenten. Repetir les paraules del fantasma per practicar la pronunciaci (CB pg.51). Interpretar la histria de la unitat i tornar a cantar la can (CB pg.51). Escoltar una gravaci per comprovar si s'han completat correctament unes frases amb les paraules indicades en un requadre (AB pg. 51). Escoltar i llegir uns textos, sobre diferents tipus de llars en el mn i relacionarlos amb la seva fotografia. Respondre una pregunta de comprensi i altres d'opini (CB pg. 52). Escoltar un petit dileg en el qual es juga a escoltar diferents sorolls i representar-lo (CB pg. 53). Escoltar i recitar un chant sobre el llenguatge de l'aula (Classroom English). Practicar el dileg en grups (CB pg. 53). Retallar i elaborar el llibre de la histria ( Story book, AB pg. 79 i 80 GD pg. 153).

BLOC 2- Llegir i escriure PROCEDIMENTS Relacionar uns mobles en el pla d'una casa amb el seu nom corresponent en una llista (AB pg. 46). Completar unes etiquetes amb el nom dels mobles (AB pg. 46) Observar el dibuix d'una casa i localitzar-hi els mobles indicats, responent adequadament a les preguntes (AB pg. 47). Llegir individualment la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Llegir en veu alta i escenificar les imatges (CB, pg. 48 i 49). Llegir unes frases i dibuixar un fantasma al lloc de la casa adequat (AB pg. 48). Llegir la descripci d'una casa i dibuixar els seus mobles al lloc indicat (AB pg. 48). Observar uns dibuixos i llegir dues frases. Deduir quina de les dues s la correcta i indicar-ho (AB pg. 49). Observar uns dibuixos i completar unes frases utilitzant l'estructura treballada a la unitat There's/There isn't (AB pg. 49). Ordenar les lletres d'unes paraules relacionades amb el vocabulari de la unitat i relacionar-les amb el seu dibuix corresponent (AB pg. 50). Observar un dibuix i respondre unes preguntes. Llegir unes frases i completar el dibuix anterior (AB pg. 50). Completar unes frases amb les paraules d'un requadre (AB pg. 51). Llegir unes frases i acolorir uns fantasmes. Acolorir uns fantasmes i escriure unes frases relacionades amb el dibuix (AB pg. 51). Llegir uns textos i relacionar-los amb la seva fotografia (CB pg. 52). Observar els dibuixos d'uns habitatges i completar uns textos (AB pg. 52). Dibuixar la casa de cadasc i completar un text descriptiu (AB pg. 52). Realitzar els exercicis del AB pgina 53 (Let's check!). BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari

Bsic: Receptiu: Reps:

bed, chair, bath, cupboard, TV, sofa, fridge, table Whoo!, Oh no!, Look!, No, there isnt/Yes, there is! Radio computer, CD player, here, scary, Im coming after you! Cases del mn, geography, ger, tent, stools, futon, log cabin Whats number X ?, Is it a?, Theres a, numbers/nouns, Grannys attic, Whats this?, Its a /an, Is it? Yes/No, Your turn!, ghost, spider, This is , Its called La famlia.

Estructures comunicatives Llenguatge bsic: Wheres the + (moble)?, In the + (habitaci), There isnt a + moble. In/on/under. Wheres the?, Its over there. Fontica (ritme, accentuaci entonaci) PROCEDIMENTS Practicar la pronunciaci del vocabulari clau (CB pg. 46) Escoltar i cantar un chant (CB pg. 47). Actuar i representar la histria i la can de la unitat (CB , pg.48, 49 i 51 respectivament). Classificar fonticament i repetir vocabulari (CB pg. 51). BLOC 4- Aspectes socioculturals y conscincia intercultural CONCEPTES Relacionar l'angls amb la seva prpia realitat a travs dels diferents tipus d'habitatges i de mobiliari dins dels habitatges; contribuint aix al coneixement de costums, formes de relaci social, trets i particularitats dels pasos en qu es parla la llengua estrangera.

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat: ii. competncia d'aprendre a aprendre; Els nens aniran confeccionant el Picture dictionary, amb els adhesius illustrats i de vocabulari (AB pgina 62), que poden utilitzar com a recordatori i consulta ortogrfica. Els nens aprendran a elaborar petites fitxes amb esquemes sobre el que han aprs a la unitat (Portafoli, AB pg. 68). iv. competncia social i ciutadana ja que conixer una llengua implica el coneixement de trets i fets socials vinculats als seus parlants i que poden ser treballats parallelament a la unitat. Educaci moral i cvica La importncia de cuidar i valorar la nostra llar, interioritzant que en formem part i s important per al desenvolupament de les nostres vides. v. competncia artstica i cultural Completar el Portafoli (Factfile) en lAB, pgina 68 Dibuixar lhabitatge de cadasc (AB pg. 52)

Aprendre sobre els diferents tipus dhabitatges en el mn (CB pg. 52).

4.- RELACI AMB ALTRES REES DEL CURRCULUM


Coneixement del medi social (Geografia) Es tracta que coneguin diferents tipus dhabitatges en el mn (CB pg 52)

5.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals de refor TRP 1 Photocopy Master 24: Draw and write (completar uns dibuixos simtrics i escriure els seus noms) Write and match (desxifrar uns anagrames i escriure les paraules, relacionar-les amb el seu dibuix). Photocopy Master 25: Circle true or false (llegir unes frases i decidir si sn certes o no). Colour and write (acolorir un dibuix amb un codi i escriure unes frases). Photocopy Master 26: Per practicar: There is/There isnt a.. (Confeccionar un retallable i jugar-hi) GD pg. 140 pg. 147 pg. 149 Talking about the pictures Hide and seek in the classroom Invent actions for the song

Activitats addicionals dampliaci GD pg. 137 Designer classrooms pg. 140 Invent a new chant using other rooms they know pg. 143 Tell me where? pg. 145 Writing practice of positive and negative sentences pg. 147 My classroom pg. 149 (Pensar en llocs de la casa on els fantasmes puguin amagar-se) pg.151 Project on homes around the world pg.155 Text display

6.- AVALUACI
Avaluaci sumativa Test Unit 6 Quadern davaluaci. Test trimestral, Quadern davaluaci. Test global, Quadern davaluaci. Avaluaci formativa Picture dictionary, AB pgina 62 Lets check, AB pgina 53 Creaci dun Portafoli. AB pgina 68 Autoavaluaci AB pgina 53 (Stop and think about your work. Colour the pictures)

FESTIVALS - HAPPY HALLOWEEN


1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Aprendre sobre la festa de Halloween. Usar el llenguatge del CB en un context real. Identificar i practicar el vocabulari relacionat amb el tema. Representar un sketch per a la festa. Escoltar i cantar una can o un chant Fer un retallable.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Observar una fotografia sobre la festa de Halloween i deduir el que hi passa. Parlar i treballar sobre el tema, fent preguntes i responent-hi (CB pg. 54). Escoltar una gravaci i repetir les paraules que s'hi esmenten. Fer preguntes i respondre-les per identificar el vocabulari (CB pg. 54). Escoltar el dileg relacionat amb la illustraci del CB, repetir en veu alta i representar-lo (CB pg. 54). Escoltar i cantar una can sobre una bruixa (CB pg. 55). Confeccionar un mbil de Halloween (Photocopy Mster 28, GD pg. 159). BLOC 2- llegir i escriure PROCEDIMENTS Llegir el dileg d'una nena sobre la festa de Halloween. Fer i respondre preguntes de comprensi sobre el dileg (CB pg. 55). BLOQUE 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari Llenguatge bsic: Halloween, a goblin, a witch, a ghost, a pumpkin lantern, a bat a spider. Llenguatge de reps: Whats this?, Its a Is it a?, Yes/No, What colour is it?, Its + color. Llenguatge receptiu: 31 st October, we wear fancy dress, we visit houses and say Trick or treat? BLOC 4- Aspectes socioculturals y conscincia intercultural Conixer aspectes de la cultura anglosaxona, per exemple, com se celebrava originriament la festa de Halloween entre els nens dels EUA i posteriorment a Gran Bretanya. Comparar-la amb la celebraci en el propi pas.

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques.

4.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals (ampliaci) GD pgina 157 (Research Halloween and make a classroom display ). pgina 159 (A Halloween performance) Activitats addicionals (refor) GD pgina 157 (Make pumpkin lanters)

CHRISTMAS EVE
1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Aprendre sobre la festa de la nit de Nadal. Usar el llenguatge del CB en un context real. Identificar y practicar el vocabulari relacionat amb el tema. Representar un sketch per a la festa. Escoltar i cantar una can o un chant Fer un retallable.

2.- CONTINGUTS
BLOQUE 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Observar una fotografia sobre el dia de Nadal i deduir el que hi passa. Parlar i treballar sobre el tema, fent preguntes i responent-les (CB pg. 56). Escoltar una gravaci i repetir les paraules que s'hi esmenten. Fer preguntes i respondre-les per identificar el vocabulari (CB pg. 56). Escoltar el dileg relacionat amb la illustraci del CB, repetir en veu alta i representar-lo (CB pg. 56). Escoltar el dileg d'una nena sobre la festa de Nadal. Fer i respondre preguntes de comprensi sobre el dileg (CB pg. 57). Escoltar i cantar una nadala tradicional anglesa (CB pg. 57). Confeccionar targetes de Nadal per portar a casa (Photocopy Mster 29, GD pg. 163). BLOC 2- llegir i escriure PROCEDIMENTS Llegir el dileg d'una nena sobre la festa de Nadal. Fer i respondre preguntes de comprensi sobre el dileg (CB pg. 57). BLOQUE 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari Llenguatge bsic: Christmas Eve, a Christmas tree, a present, a decoration, a stocking, Santa Claus, a star. Llenguatge de reps: Whats this?, Its a Is it a?, Yes/No, Have you got a?, Yes I have/No I havent, Ive got, How many? Llenguatge receptiu: 24th/25th December, We put/he puts BLOC 4- Aspectes socioculturals y conscincia intercultural Conixer aspectes de la cultura anglosaxona, per exemple, com se celebrava el Nadal a Gran Bretanya, els ornaments sota l'arbre, els mitjons (stocking) per als regals, Santa Claus o Father Christmas portant els regals, etc. Comparar-la amb la celebraci en el propi pas.

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques.

4.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals (ampliaci) GD pgina 161 (Research a British Christmas and make a display ). pgina 163 (Alternative way of teaching/revising the song ) Activitats addicionals (refor) GD pgina 161 (Make paper chains to decorate the classroom) pgina 163 (A Christmas performance)

EASTER
1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Aprendre sobre la festa de Pasqua. Usar el llenguatge del CB en un context real. Identificar i practicar el vocabulari relacionat amb el tema. Representar un sketch per a la festa. Escoltar i cantar una can o un chant Fer un retallable.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Observar una fotografia sobre la Setmana Santa i deduir el que hi passa. Parlar i treballar sobre el tema, fent preguntes i responent-les (CB pg. 58). Escoltar una gravaci i repetir les paraules que s'hi esmenten. Fer preguntes i respondre-les per identificar el vocabulari (CB pg. 58). Escoltar el dileg relacionat amb la illustraci del CB, repetir en veu alta i representar-lo (CB pg. 59). Escoltar i cantar una can sobre els pollets i els ous de Pasqua (CB pg. 59). Decorar uns ous de Pasqua (Photocopy Mster 30, GD pg. 167). BLOC 2- Llegir i escriure PROCEDIMENTS Llegir i escoltar el dileg d'un nen sobre la festa de Pasqua. Fer i respondre preguntes de comprensi sobre el dileg (CB pg. 59). BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari Llenguatge bsic: Easter, and Easter egg, paints, an Easter basket, hot cross buns, the Easter bunny, a chick. Llenguatge de reps: Can/Cant, like/dont like, Whats this?, Its a Is it a?, Yes/no, What colour is it?, Its + colores, Here you are, Thank you. Llenguatge receptiu: March, April, Wait a minute BLOC 4- Aspectes socioculturals i conscincia intercultural Conixer aspectes de la cultura anglosaxona, per exemple, com se celebrava la Pasqua a Gran Bretanya; els nens reben i busquen ous de xocolata ( Easter eggs), es fa menjar tradicional (hot cros buns), es pinten ous de veritat, etc. Comparar-la amb la celebraci en el propi pas.

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques.

4.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals (ampliaci) GD pgina 165 (Obtenir informaci sobre la Setmana Santa) Activitats addicionals (refor) GD pgina 165 (Elaborar cistelles de cartr de Setmana Santa) pgina 167 (An Easter performance)

HOBBIES
1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Aprendre sobre els hobbies i la moda a Gran Bretanya. Usar el llenguatge del CB en un context real. Identificar i practicar el vocabulari relacionat amb els dos temes. Escoltar i cantar una can o un chant Fer un retallable.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Observar una fotografia sobre els hobbies d'una nena britnica. Descriure i parlar sobre aquestes activitats; localitzant, identificant i aprenent el vocabulari nou. Escoltar un CD i repetir en veu alta (CB pg. 60). Escoltar un dileg sobre els hobbies d'una nena. Respondre unes preguntes de comprensi i d'opini (CB pg. 60). Observar quatre fotografies relacionades amb diferents activitats d'oci. Repetir els noms. Escoltar de nou i identificar el nmero de l'activitat particular a la qual es refereixen en cada moment (CB pg. 61). Escoltar i cantar una can (CB pg. 61) Confeccionar una bufanda de la selecci anglesa de futbol (CB pg. 61). Observar una fotografia sobre la moda infantil a Gran Bretanya. Descriure i parlar sobre aquest tema; localitzant, identificant i aprenent el vocabulari nou. Escoltar un CD i repetir en veu alta (CB pg. 62). Escoltar un dileg sobre els gustos en la moda d'una nena. Respondre unes preguntes de comprensi i d'opini (CB pg. 62). Observar quatre fotografies relacionades amb diferents indumentries. Repetir els noms. Escoltar de nou i identificar el nmero de la indumentria a la qual es refereixen en cada moment (CB pg. 62). Escoltar i cantar una can (CB pg. 63) Confeccionar un barret de paper (CB pg. 63). BLOC 2- Llegir i escriure PROCEDIMENTS Llegir un dileg sobre els hobbies d'una nena. Respondre unes preguntes de comprensi i d'opini (CB pg. 60). Llegir un dileg sobre la moda d'una nena. Respondre unes preguntes de comprensi i d'opini (CB pg. 62). BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari Llenguatge bsic: Los hobbies, a CD, a computer game, a poster, a magazine. Striped, spotted, checked, plain, a sari, pyjamas and slippers, a school uniform, fancy dress.

Llenguatge de reps: Whats this?, Its a Is it a?, Yes/no, I can/cant, She/He can/cant activities, I like, have you got? She/Hes wearing+ robes + colors. I like, Can you? At school/home. Llenguatge receptiu: Ballet, collecting postcards, skateboarding, watching football matches, too, especially, lots of, shouting, appreciate. A pirate, three-cornered, hat dark/light, ready for bed, living room, rectangle/triangle BLOC 4- Aspectes socioculturals i conscincia intercultural Fer que els alumnes prenguin conscincia de les diferncies culturals i socials respecte als pasos de parla anglesa quant a l'estil de vida, hobbies, activitats ldiques, educaci, esport, moda, etc.

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques.

4.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals (ampliaci) GD pgina 169 (Make a hobbies survey of the class) Activitats addicionals (refor) GD pgina 173 (Make a class Fashion poster)

SURPRISE! 4 Programaci Segon cicle de primria

STARTER UNIT: TEATIME AT GRANNYS


1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Repassar i practicar les presentacions de persones i les preguntes i respostes sobre informaci personal. Repassar i practicar els nmeros de l1 al 12. Aprendre els nmeros de l20 al 100. Repassar i practicar els aliments i les preguntes i respostes sobre aquests. Presentar i practicar com es diu l'hora en punt ( o'clock). Escoltar i cantar la can Surprise!. Recitar un chant per practicar la pronunciaci de l abecedari. Repassar el vocabulari de Surprise! 3. Presentar i practicar lestructura Theres a i les preposicions. Realitzar activitats de lectura i escrites per aprendre vocabulari i estructures de la unitat. Realitzar petits intercanvis comunicatius practicant les estructures i el llenguatge de l'aula com How do you spell?

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Escoltar en Josh i lEmma parlant sobre qu els agrada per menjar. Fer i respondre preguntes de comprensi. Realitzar petits intercanvis comunicatius, imitant les preguntes del model (CB pg. 2 i 3). Escoltar un CD i assenyalar en el CB els nmeros que es van anomenant. Repetir en veu alta els nmeros que apareixen en un requadre (CB pg 2 i 3) Escoltar un CD on es diuen les hores i localitzar al jard el rellotge que representa l'hora citada (CB pg. 2 i 3).). Escoltar, aprendre i cantar una can (surprise!) (CB pg. 2 y 3). Escoltar sis hores diferents i indicar-les en uns rellotges dibuixant les agulles. Escriure les hores de cada rellotge (AB pg. 3). Escoltar i recitar un chant, assenyalant les lletres a mesura que es canta (CB pg. 4). Observar una illustraci i escoltar un CD. Localitzar els objectes i el mobiliari a mesura que es van anomenant i dir la lletra corresponent (CB pg 4 i 5). Lletrejar el nom d'uns objectes dibuixats (AB pg. 4). Localitzar en una illustraci els objectes d'un llistat, practicant l'estructura Where's the? i les preposicions. Repetir en veu alta (CB pg. 4 i 5). Escoltar, repetir i jugar a practicar un dileg en el qual s'identifica un objecte i es lletreja la seva paraula (CB pg. 4 i 5). Escoltar i traar un cercle en els dibuixos que sanomenin (AB pg. 4). BLOC 2- Llegir i escriure PROCEDIMENTS Localitzar en una sopa de lletres les paraules dels aliments dibuixats. Escriure les paraules al costat de les illustracions adequades (AB pg. 2).

Completar les preguntes d'uns entrepans. Fer un dibuix dells mateixos i completar les respostes d'unes bafarades (AB pg. 2). Completar uns encreuats escrivint en lletres els nmeros proposats (AB pg. 3). Escriure el nom d'uns objectes i lletrejar els seus noms (AB pg. 4). Escriure vocabulari i classificar-lo en les categories propostes. Escriure frases amb elles segons el model (AB pg. 4). Escoltar i traar un cercle en els dibuixos que sanomenin. Escriure les paraules a sota de cada illustraci (AB pg. 4). Llegir unes frases i escriure unes frases guiant-se amb elles. Dibuixar uns objectes i escriure unes frases indicant on sn (AB pg. 5). Completar les pgines del Picture dictionary amb els adhesius illustrats (AB pg. 54 a 56). BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari Bsic/reps: ice cream, cheese, tomatoes, sandwiches, salad, chocolate, sausages, chicken, bananas, crips. Los nmeros. Lalfabet Lion, snake, monkey, pencil case, ruler, sharpener, trumpet, guitar, violin, recorder, hat, jumper, trousers, shirt. In, on, under + furniture. Estructures comunicatives Llenguatge bsic: Whats your name?, How old are you?, Whats he/she wearing?, Hes/Shes wearing, Im wearing Whats your favourite food?, Do you like?, Yes, I do/No, I dont, Whats the time?, Its oclock. Llenguatge de reps: Whats this?, Its a, Have you got a?, Ive got a Theres a, How do you spell? BLOC 4- Aspectes socioculturals i conscincia intercultural CONCEPTES Relacionar l'angls amb la seva prpia realitat a travs de les salutacions i els comiats,

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat: ii. competncia d'aprendre a aprendre; Els nens aniran confeccionant el Picture dictionary AB com a recordatori i consulta ortogrfica: AB pgines 54 a 56. iv. competncia social i ciutadana ja que conixer una llengua implica el coneixement de trets i fets socials vinculats als seus parlants i que poden ser treballats parallelament a la unitat. Educaci per a la pau Desenvolupar actituds positives en les relacions personals, valorant l'amistat i la cooperaci en el nostre desenvolupament com a persones. La importncia de les

salutacions i comiats com frmules de cortesia. Educaci per a la salut La importncia de cuidar la nostra alimentaci tractant que sigui variada i equilibrada. v. competncia artstica i cultural Mitjanant la creaci dun Portafoli (Quadern davaluaci i AB).

4.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals (Refor) Photocoy Master 1: Write questions. Ask a fried to answer (Fer i respondre preguntes) Follow and write the time (Expressar les hores duns rellotges). Photocopy Master 2: Write: (Escriure els nmeros de l10 al 100 al lloc corresponent) Look. Circle and write (localitzar vocabulari en una sopa de lletres) Photocopy Master 3: Find and write: (localitzar i indicar la posici duns objectes) Write: (resoldre uns anagrames i escriure les seves paraules en ordre)

5.- AVALUACI
Quadern davaluaci Creaci d'un Portafoli per avaluar el progrs continuo de l'alumne.

UNIT 1: A REAL COWBOY


1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Identificar i anomenar vuit esports i sis activitats d'oci. Escoltar i recitar un chant per contextualitzar el vocabulari principal de la unitat i desenvolupar la comprensi oral. Escoltar i entendre la histria de la unitat: A real cowboy, practicant les estructures claus de la mateixa: He/She likes Llegir i representar la histria. Practicar la pronunciaci i l'entonaci pel que fa a la frase. Entendre i practicar la segona estructura de la unitat: He/She doesn't like Realitzar activitats escrites, practicant la comprensi i l'expressi i consolidant aix el vocabulari i les estructures de la unitat. Realitzar petits intercanvis comunicatius per practicar l'expressi i la comprensi oral, aix com el vocabulari i les estructures de la unitat. Escoltar, llegir i cantar una can. Treballar la pronunciaci dels sons -n y -ng (su n- swimming). aprenent a relacionar la pronunciaci amb lortografia en angls. Aprendre sobre diferents zones dels EUA i els quatre punts cardinals, traslladant el llenguatge de l'aula a un context de vida real ( Compass points). Aprendre llenguatge de l'aula a travs d'un sketch i el pster de la classe d'angls (Classroom English poster). Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrs.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Escoltar un CD i presentar el vocabulari clau de la unitat. Escoltar un text i observar una illustraci. Identificar el dibuix de cada esport i anar assenyalant-los a mesura que sanomenen. Repetir en veu alta (CB pg. 6). Escoltar un text oral. Fer i respondre preguntes sobre les activitats que shi representen (CB pg. 6). Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc de memria, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg. 6). Escoltar, cantar i escenificar un chant (CB pg. 7). Escoltar les paraules claus que desprs apareixeran en una histria ( A real cowboy) i assenyalar-les en una illustraci. Deduir el contingut de la histria. Escoltar la histria i explicar-la amb l'ajuda de les story cards, (CB pg. 7). Escoltar un CD i ordenar les vinyetes d'una histria (AB pg. 7). Escoltar la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Practicar la pronunciaci i escenificar les imatges en veu alta (CB pg 8 i 9). Escoltar un CD i indicar en una illustraci del CB les paraules noves; activitats d'oci a mesura que es van sentint. Repetir (CB pg. 10). Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc de deduir el personatge, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg 10). Escoltar, cantar i escenificar la lletra d'una can (CB pg. 11).

Escoltar i repetir unes paraules, assenyalant en el CB a mesura que s'esmenten. Repetir les paraules den Tom per practicar la pronunciaci (CB pg. 11). Interpretar la histria de la unitat i tornar a cantar la can (CB pg. 11). Escoltar i llegir uns textos, sobre diferents estils de vida en diferents llocs dels EUA. i relacionar-los amb la seva fotografia. Escoltar una histria curta en la que es parla de diferents activitats, repetir-la i representar-la en classe (CB pg. 13). Escoltar i recitar un chant sobre el llenguatge de l'aula (Classroom English). Practicar el dileg en grups (CB pg. 13). Retallar i elaborar el llibre de la histria ( Story book, AB pg. 69 i 70 GD pg. 53)

BLOC 2- Llegir i escriure PROCEDIMENTS Relacionar uns dibuixos d'activitats esportives amb la seva expressi escrita. Escriure el nom d'aquestes activitats en el seu lloc corresponent (AB pg. 6) Classificar i escriure les activitats favorites de cada personatge (AB pg. 6) Observar unes illustracions i completar unes frases. Realitzar uns dibuixos i escriure frases sobre ells mateixos, segons el model anterior (AB pg. 7). Llegir individualment la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Llegir en veu alta i escenificar les imatges (CB pg 8 i 9). Relacionar uns dibuixos amb la seva activitat corresponent i escriure frases descriptives. Escoltar un CD i comprovar les respostes (AB pg. 8). Observar un dibuix i escriure frases substituint el nom dels personatges per He/She (AB pg. 8). Observar uns dibuixos i completar unes frases, escollint entre dues opcions segons correspongui amb la histria de la unitat (AB pg. 9) Observar uns dibuixos i escriure unes frases, interpretant el smbol que apareix en cada cas. Substituir els noms per He/She (AB pg. 9). Localitzar sis activitats d'oci en una sopa de lletres i escriure els seus noms sota la seva illustraci (AB pg. 10). Completar una taula amb els gustos propis i els d'un amic i escriure frases sobre aix, segons l'exemple (AB pg. 10). Relacionar les dues parts dels versos de la can (AB pg. 11). Escriure dues estrofes ms per a la can, segons els dibuixos (AB pg. 11). Llegir uns textos i relacionar-los amb la seva fotografia (CB pg. 12). Completar unes etiquetes amb les paraules d'un requadre (AB pg. 12). Observar el mapa d'Espanya i localitzar diferents ciutats i la prpia. Completar un text sobre si mateixos (AB pg. 12). Realitzar els exercicis del AB pgina 13 (Let's check!). BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari Bsic: playing hockey, canoeing, horse riding, rollerblading, skateboarding playing volleyball, playing basketball, swimming. Come on, Tom!, Im not a real cowboy, Youre a real cowboy/cowgirl.

Receptiu: Reps:

Watching TV, reading comics, talking to friends, writing emails , listening to music, playing computer games. Stamp your feet on the ground, Swing your partner round and round. Compass, north, south, east, west, the USA, Canada, Alaska, Please speak English. idea, brilliant, fantastic. Noms de les ciutats dels EUA Native American, language, Inuit, African American, ranch, throwing lassos, riding a snowmobile, baseball, between, the rest of. Having fun, everyone, in the sun.

Estructures comunicatives Llenguatge bsic: He/She likes, He/She doesnt like, Its in the, X is from Llenguatge receptiu: Whats this?, Its a, How do you spell?, Do you like?, Yes I do, I like/I dont like. Fontica (ritme, accentuaci i entonaci) PROCEDIMENTS Practicar la pronunciaci del vocabulari clau (CB pg.6). Escoltar i cantar un chant (CB pg. 7). Actuar i representar la histria i la can de la unitat (CB, pg. 8, 9 i 11 respectivament). Classificar fonticament i repetir vocabulari (CB pg. 11). BLOC 4- Aspectes socioculturals i conscincia intercultural CONCEPTES Relacionar l'angls amb la seva prpia realitat a travs de les activitats d'oci i temps lliure; contribuint aix al coneixement de costums, formes de relaci social, trets i particularitats dels pasos en qu es parla la llengua estrangera.

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat: ii. competncia d'aprendre a aprendre Els nens aniran confeccionant el Picture dictionary, amb els adhesius illustrats i de vocabulari (AB pgina 57), que poden utilitzar com a recordatori i consulta ortogrfica. Els nens aprendran a elaborar petites fitxes amb esquemes sobre el que han aprs en la unitat (Portafoli, AB pg. 63).

iv. competncia social i ciutadana ja que conixer una llengua implica el coneixement de trets i fets socials vinculats als seus parlants i que poden ser treballats parallelament a la unitat. Educaci per a l'oci La importncia de realitzar activitats d'oci i temps lliure per a la nostra salut fsica i mental.

v. competncia artstica y cultural Completar el Portafoli (Factfile) en lAB, pgina 63 Dibuixar sobre els hobbies dels amics (AB pg. 63) Aprendre coses interessants sobre Amrica del Nord; la seva geografia i els seus costums (CB pg. 12).

4.- RELACI AMB ALTRES REES DEL CURRCULUM


Coneixement del medi natural (Geografia) Es tracta que aprenguin sobre diferents estils de vida en els EUA (CB pg 12).

5.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals de refor TRP 1 Photocopy Master 4: Write (escriure el nom de les activitats d'un parc al lloc adequat) Write the words in groups (classificar uns esports). Photocopy Master 5: Read and number (llegir unes frases i relacionar-les amb una illustraci). Write (escriure frases descrivint els gustos dels personatges). Photocopy Master 6: Draw mouths and write.Cut. Play with a friend (confeccionar un retallable i jugarhi). GD pg. 40 pg. 47 pg. 49 The chant: two groups Famous person poster The cowboy action song

Activitats addicionals dampliaci GD pg. 37 Sports charades pg. 40 A class survey: Do you like? pg. 43 Extended dialogues pg. 45 Picture sentences pg. 47 Our favourite activities pg. 49 Stand up!, Sit down! pg. 51 Project on children and places around the world pg. 55 Text display

6.- AVALUACI
Avaluaci sumativa Test Unit 1 Quadern davaluaci Test trimestral, Quadern davaluaci Test global, Quadern davaluaci Avaluaci formativa Picture dictionary, AB pgina 57 Lets check, AB pgina 13 Creaci dun Portafoli. AB pgina 63 Autoavaluaci AB pgina 13 (Stop and think about your work. Colour the pictures)

UNIT 2: BATHTIME FOR FIFI


1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Identificar i anomenar vuit parts del cos i sis animals de companyia. Escoltar i recitar un chant per contextualitzar el vocabulari principal de la unitat i desenvolupar la comprensi oral. Escoltar i entendre la histria: Bathtime for Fifi, practicant les estructures claus de la unitat: She's/He's got Llegir i representar la histria de la unitat. Practicar la pronunciaci i l'entonaci pel que fa a la frase. Realitzar activitats escrites, practicant la comprensi i l'expressi i consolidant aix el vocabulari i les estructures de la unitat. Practicar la segona estructura de la unitat: Has he/she got?, Yes, he/she has. No, he/she hasn't. Realitzar petits intercanvis comunicatius per practicar l'expressi i la comprensi oral, aix com el vocabulari i les estructures de la unitat. Escoltar, llegir i cantar una can. Treballar la pronunciaci dels sons /s/ y /z:/ (Miss Simpson-dogs) aprenent a relacionar la pronunciaci amb l'ortografia en angls. Aprendre sobre els sentits dels animals, traslladant el llenguatge de l'aula a un context de vida real (Animal senses). Aprendre llenguatge de l'aula a travs d'un sketch i el pster de la classe d'angls (Classroom English poster). Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrs.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Escoltar un CD i presentar el vocabulari clau de la unitat. Escoltar un text i observar una illustraci. Identificar el dibuix de cada part del cos i anar assenyalant-les a mesura que sanomenen. Repetir en veu alta i anar tocant les parts del cos quan s'esmenten (CB pg. 14). Escoltar una gravaci i jugar a un joc de dibuixar fins a completar una persona, segons el codi de daus (CB pg. 14). Escoltar, cantar i escenificar un chant (CB pg. 15). Escoltar les paraules claus que desprs apareixeran en una histria ( Bath time Fifi) i assenyalar-les en una illustraci. Deduir el contingut de la histria. Escoltar la histria i explicar-la amb l'ajuda de les story cards, (CB pg. 15). Escoltar un CD i ordenar les vinyetes de la histria; (AB pg.15). Escoltar la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Practicar la pronunciaci i escenificar les imatges en veu alta (CB pg 16 i 17). Escoltar un CD i indicar en una illustraci del CB les paraules noves; animals de companyia, que es van sentint. Repetir (CB pg. 18). Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc d'endevinar personatges amb les vinyetes de l'exercici anterior, per consolidar una estructura (CB pg 18). Escoltar, cantar i escenificar la lletra duna can (CB pg. 19)

Escoltar i repetir unes paraules, assenyalant en el CB a mesura que sesmenten. Repetir les paraules de Fifi per practicar la pronunciaci (CB pg. 19) Interpretar la histria de la unitat i tornar a cantar la can (CB pg. 19). Escoltar i llegir uns textos sobre els sentits dels animals i relacionar-los amb la seva fotografia. Respondre una pregunta de comprensi i una altra d'opini personal (CB pg. 20). Escoltar una histria curta en la qual els personatges escolten i veuen coses misterioses. Repetir-la i representar-la a classe (CB pg. 21). Escoltar i recitar un chant sobre el llenguatge de l'aula (Classroom English). Practicar el dileg en grups (CB pg. 21). Retallar i elaborar el llibre de la histria (Story book, AB pg. 71 i 72 GD pg. 73). BLOC 2- Llegir i escriure PROCEDIMENTS Relacionar un llistat d'aliments amb la seva imatge. Escriure les paraules en el seu lloc corresponent (AB pg. 14). Escriure en un requadre el nom de les parts del cos que s'observen en el dibuix d'una nena (AB pg. 14). Observar una illustraci i completar unes bafarades (AB pg. 15). Llegir individualment la histria de la unitat i treballar les estructures claus i respostes curtes. Llegir en veu alta i escenificar les imatges (CB pg 16 i 17). Relacionar les frases d'un requadre amb la seva illustraci. Escoltar un CD i comprovar les respostes (AB pg. 16). Observar el dibuix d'un gos i indicar els adjectius correctes en unes frases. Dibuixar una gossa (Flo) i escriure frases descriptives (AB pg. 16). Llegir i respondre per escrit unes preguntes (AB pg. 17). Completar les preguntes incompletes d'una taula i respondre (AB pg. 17). Completar un encreuat amb els anagrames dels noms dels animals (AB pg. 18). Observar dues illustracions i completar unes preguntes sobre els seus personatges. Respondre les preguntes (AB pg. 18). Completar unes frases amb l'ajuda d'uns dibuixos i el vocabulari d'un requadre (AB pg. 19). Escriure dues estrofes ms per a la can de la unitat (AB pg. 19). Llegir uns textos i relacionar-los amb la seva fotografia (CB pg. 20). Relacionar uns animals amb la part del cos on els seus sentits estan ms desenvolupats (AB pg. 20). Completar la descripci d'uns animals. Fer un dibuix sobre un animal i la seva descripci adequada (AB pg. 20). Realitzar els exercicis del AB pgina 21 (Let's check!). BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari Bsic: face, eyes, ears, hands, fingers, feet, toes, body Clean, dirty, blond. Hamster, canary, goldfish, tortoise, rabbit, pony, eagle, wolf, leopard, pig, dolphin. taste, smell, touch, hear, hearing, see, sight

Reps: Receptiu:

His/her sense of is important, I havent got a pen, Borrow mine. teeth, nose, mouth, hair, arms, legs, curly, enemies bathtime, rap, jump in the air, bird house, Wolf Park, Wild Cat House, Pet Farm, Dolphin Pool, active, a guide dog, a blind person.

Estructures comunicatives Llenguatge bsic: Hes/Shes got, Has he/she got?, Yes, he/she has. No, he/she hasnt. Llenguatge receptiu: Ive got.., He/She likes, He/She doesnt like, This is, Hes/Shes, Hes/Shes in, Hes/She can see Fontica (ritme, accentuaci entonaci) PROCEDIMENTS Practicar la pronunciaci del vocabulari clau (CB pg. 14). Escoltar i cantar un chant (CB pg. 15). Actuar i representar la histria i la can de la unitat (CB, pg. 16, 17 i 19). Classificar fonticament i repetir vocabulari (CB pg. 19). BLOC 4- Aspectes socioculturals y conscincia intercultural CONCEPTES Relacionar l'angls amb la seva prpia realitat a travs de l'aspecte fsic de la gent, contribuint aix al coneixement de costums, formes de relaci social, trets i particularitats dels pasos en qu es parla la llengua estrangera.

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat: ii. competncia d'aprendre a aprendre; Els nens aniran confeccionant el Picture dictionary, amb els adhesius illustrats i de vocabulari (AB pgina 58), que poden utilitzar com recordatori i consulta ortogrfica. Els nens aprendran a elaborar petites fitxes amb esquemes sobre el que han aprs en la unitat (Portafoli, AB pg. 64).

iv. competncia social i ciutadana ja que conixer una llengua implica el coneixement de trets i fets socials vinculats als seus parlants i que poden ser treballats parallelament a la unitat. Educaci per a la convivncia La importncia de respectar i assumir dins de la normalitat l'aspecte extern de la gent; fsic o racial i aprendre a conviure i aprendre amb les diferncies. Educaci moral i cvica La importncia de responsabilitzar-nos de la cura de les nostres mascotes. v. competncia artstica i cultural Completar el Portafoli (Factfile) en el AB, pgina 64 Fer dibuixos de gossos o altres animals (AB pg. 16 i 20).

Conixer dades sobre els sentits dels animals (CB pg. 20).

4.- RELACI AMB ALTRES REES DEL CURRCULUM


Coneixement de la naturalesa (Cincies) Es tracta que aprenguin com usen els sentits diferents animals. (CB pg 20)

5.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals de refor TRP 1 Photocopy Master 8: Look. Circle and write (localitzar en una sopa de lletres les parts del cos i escriure el seu nom al lloc corresponent) Read, draw and colour (llegir unes frases i completar uns monstres) Photocopy Master 9: Write the numbers (llegir unes descripcions i indicar els nmeros adequats) Write. Draw, colour and write (escriure frases sobre un gos segons la illustraci . Dibuixar un gos, acolorir i descriure el dibuix). Photocopy Master 10: Make a flip book. Ask questions (confeccionar un retallable i jugar-hi) GD pg. 60 pg. 67 pg. 69 A face collage (from magazine pictures) A drawing game Fifi the dog action song

Activitats addicionals dampliaci GD pg. 57 An alien: a group drawing game pg. 60 Who am I? pg. 63 Memory game: describing your friend pg. 65 Who is it? pg. 67 A very strange animal! pg.69 Adjective order pg. 71 Project on animals and their senses pg. 75 Text display

6.- AVALUACI
Avaluaci sumativa Test Unit 2 Quadern davaluaci. Test trimestral, Quadern davaluaci. Test global, Quadern davaluaci. Avaluaci formativa Picture dictionary, AB pgina 58 Lets check, AB pgina 21 Creaci dun Portafoli. AB pgina 64 Autoavaluaci AB pgina 21 (Stop and think about your work. Colour the pictures)

UNIT 3: THE HUNGRY RAT


1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Identificar i anomenar vuit aliments i begudes. Aprendre i practicar els adjectius i els nmeros alts. Escoltar i recitar un chant per contextualitzar el vocabulari principal de la unitat i desenvolupar la comprensi oral. Escoltar i entendre la histria: The hungry rat, practicant les estructures claus de la unitat: There's some Llegir i representar la histria de la unitat. Practicar la pronunciaci i l'entonaci pel que fa a la frase. Realitzar activitats escrites, practicant la comprensi i l'expressi i consolidant aix el vocabulari i les estructures de la unitat. Practicar la segona estructura de la unitat: Can I have some?. Yes, of course. No, sorry. Realitzar petits intercanvis comunicatius per practicar l'expressi i la comprensi oral, aix com el vocabulari i les estructures de la unitat. Escoltar, llegir i cantar una can. Treballar la pronunciaci dels sons // y /t / (fish-chips) aprenent a relacionar la pronunciaci amb l'ortografia en angls. Aprendre sobre els diferents tipus de bodegons (naturalesa morta en l'Art), traslladant el llenguatge de l'aula a un context de vida real ( Still life). Aprendre llenguatge de l'aula a travs d'un sketch i el pster de la classe d'angls (Classroom English poster). Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrs.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Escoltar un CD i presentar el vocabulari clau de la unitat. Escoltar un text i observar una illustraci. Identificar el dibuix dels aliments i begudes i anar assenyalant-los a mesura que sanomenen. Repetir en veu alta (CB pg. 22). Escoltar l'ordre d'uns aliments i repetir-los (CB pg. 22). Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc d'endevinar, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg. 22). Escoltar, cantar i escenificar un chant i repassar l'estructura: I can see (CB pg. 23). Escoltar les paraules claus que desprs apareixeran en una histria ( The hungry rat) i assenyalar-les en una illustraci. Deduir el contingut de la histria. Escoltar la histria i explicar-la amb l'ajuda de les story cards, (CB pg. 23). Escoltar un CD i ordenar les vinyetes d'una histria (AB pg. 23). Escoltar la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Practicar la pronunciaci i escenificar les imatges en veu alta (CB pg 24 i 25). Escoltar un CD i indicar en una illustraci del CB les paraules noves; els adjectius, que es van sentint. Repetir (CB pg. 26).

Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc de descriure i endevinar, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg 26). Escoltar, cantar i escenificar la lletra d'una can (CB pg. 27). Escoltar i repetir unes paraules, assenyalant en el CB a mesura que s'esmenten. Repetir les paraules den Ratty per practicar la pronunciaci (CB pg. 27). Interpretar la histria de la unitat i tornar a cantar la can (CB pg. 27). Escoltar una gravaci per comprovar si s'han completat correctament unes frases (AB pg. 27). Escoltar i llegir uns textos i relacionar-los amb la seva pintura corresponent. Respondre una pregunta de comprensi i altres d'opini personal sobre la msica (CB pg. 28). Escoltar i interpretar un petit dileg en el qual s'interpreta un berenar en un restaurant (CB pg. 29). Escoltar i recitar un chant sobre el llenguatge de l'aula (Classroom English). Practicar el dileg en grups (CB pg. 29). Retallar i elaborar el llibre de la histria ( Story book, AB pg. 73 i 74 GD pg. 93).

BLOC 2- Llegir i escriure PROCEDIMENTS Relacionar un llistat d'aliments amb la seva imatge adequada. Escriure les paraules en el seu lloc corresponent (AB pg. 22). Escriure frases, segons el model, amb els aliments proposats (AB pg. 22). Completar unes frases amb l'anagrama de paraules relacionades amb els aliments. Observar un dibuix per a aix (AB pg. 23). Llegir individualment la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Llegir en veu alta i escenificar les imatges (CB, pg. 24 i 25). Llegir unes preguntes i respondre vertader o fals segons els aliments que apareixen en una illustraci (AB pg. 24). Observar uns dibuixos i trobar tres diferncies. Escriure frases descrivint els dibuixos (AB pg. 24). Completar unes preguntes i respostes guiant-se en un dibuix (AB pg. 25). Completar unes preguntes seguint la ruta d'un laberint (AB pg. 25). Desxifrar uns anagrames i escriure frases descriptives (AB pg. 26). Acolorir el pl d'unes bruixes i escriuren una descripci (AB pg. 26). Llegir unes frases i completar-les amb la paraula que correspon a una illustraci (AB pg. 27). Escriure versos nous amb les paraules d'un requadre i l'observaci d'un dibuix (AB pg. 27). Llegir uns textos i relacionar-los amb la seva pintura corresponent (CB pg. 28). Acolorir un bodeg d'acord amb una descripci (AB pg. 28). Dibuixar el seu propi bodeg i escriure alguna cosa referent a ell (AB pg. 28). Realitzar els exercicis del AB pgina 29 (Let's check!). BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari Bsic: Cake, meat, fish, juice, fruit, milk, cola, jam, jug, plate, fridge,

Happy, angry, lazy, busy, hungry, thirsty. Still life, painting, wine, soup, a bowl, a bottle, a basket, a rabbit, a knife, a coffee pot, Its by + nom del pintor, a table, a guitar, an apple, grapes. What can you see?, I can see.., Its time for,Some for me and some for you, Can I go to the toilet, please?, Yes, of course. How much is it? + price (pounds and pence). Reps: Lalfabet. Els nmeros. Receptiu: a newspaper, a cockerel, a pipe, an onion, a pepper, alive, dead. French, Catalan, American. Estructures comunicatives Llenguatge bsic: Theres some, in, on, Can I have some?, Yes, of course. No, sorry. Here you are. Llenguatge receptiu: I like, I dont like, Do you like?, He/Shes got (blue) hair. This is called, Theres a Fontica (ritme, accentuaci entonaci) PROCEDIMENTS Practicar la pronunciaci del vocabulari clau (CB pg. 22). Escoltar i cantar un chant (CB pg. 23). Actuar i representar la histria i la can de la unitat (CB, pg. 24, 25 i 27 respectivament). Classificar fonticament i repetir vocabulari (CB pg. 27). BLOC 4- Aspectes socioculturals y conscincia intercultural CONCEPTES Relacionar l'angls amb la seva prpia realitat a travs dels aliments i els preus (diners); contribuint aix al coneixement de costums, formes de relaci social, trets i particularitats dels pasos en qu es parla la llengua estrangera.

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat: ii. competncia d'aprendre a aprendre; Els nens aniran confeccionant el Picture dictionary, amb els adhesius illustrats i de vocabulari (AB pgina 59), que poden utilitzar com a recordatori i consulta ortogrfica. Els nens aprendran a elaborar petites fitxes amb esquemes sobre el que han aprs en la unitat (Portafoli, AB pg. 65).

iv. competncia social i ciutadana ja que conixer una llengua implica el coneixement de trets i fets socials vinculats als seus parlants i que poden ser treballats parallelament a la unitat. Educaci per a la salut La importncia de menjar de manera sana i equilibrada. Educaci per a l'oci La importncia d'omplir els nostres espais de temps lliure amb activitats culturals com visitar museus.

v. competncia artstica y cultural Completar el Portafoli (Factfile) en el AB, pgina 65 Dibuixar un bodeg (AB pg. 28). Aprendre sobre pintors i naturaleses mortes famoses (CB pg. 28).

4.- RELACI AMB ALTRES REES DEL CURRCULUM


Coneixement artstic (Art) Es tracta que aprenguin coses sobre un estil pictric; les naturaleses mortes o bodegons. (CB pg 28)

5.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals de refor TRP 1 Photocopy Master 12: Draw and write (Completar uns dibuixos i escriure els seus noms) Write (escriure el nom dels aliments que apareixen en un dibuix) Photocopy Master 13: Write the differences (observar dos dibuixos i escriure les diferncies). Look at the picture and writhe (observar uns dibuixos i respondre unes preguntes sobre els aliments d'un frigorfic). Photocopy Master 14: Cut. Write questions. Play (confeccionar un retallable i jugar) GD pg. 80 pg. 87 pg. 89 I can see game Hangman Jump to the side

Activitats addicionals dampliaci GD pg. 77 A game: I can see something beginning with pg. 80 A circle game pg. 83 Kims game pg. 85 Shopping dialogue pg. 87 Banana! pg. 89 Magic potions pg. 91 Project on still life paintings pg. 95 Text display and acting out

6.- AVALUACI
Avaluaci sumativa Test Unit 3 Quadern davaluaci. Test trimestral, Quadern davaluaci. Test global, Quadern davaluaci. Avaluaci formativa Picture dictionary, AB pgina 59 Lets check, AB pgina 29 Creaci dun Portafoli. AB pgina 65 Autoavaluaci AB pgina 29 (Stop and think about your work. Colour the pictures)

UNIT 4: NIGHT AND DAY


1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Identificar i anomenar vuit activitats diries. Aprendre i expressar les hores: quarter past/to, half past. Repassar lestructura Have you got? Escoltar i recitar un chant per contextualitzar el vocabulari principal de la unitat i desenvolupar la comprensi oral. Escoltar i entendre la histria: Night and day, practicant les estructures claus de la unitat: He gets up/He has at oclock. Llegir i representar la histria de la unitat. Practicar la pronunciaci i l'entonaci pel que fa a la frase. Realitzar activitats escrites, practicant la comprensi i l'expressi i consolidant aix el vocabulari i les estructures de la unitat. Realitzar petits intercanvis comunicatius per practicar l'expressi i la comprensi oral, aix com el vocabulari i les estructures de la unitat. Practicar altres estructures de la unitat com: He gets up/He goes/He has Escoltar, Llegir i cantar una can. Treballar la pronunciaci dels sons /b/ i /v/ (bed-vampire) aprenent a relacionar la pronunciaci amb l'ortografia en angls. Aprendre sobre els fusos horaris en el mn, traslladant el llenguatge de l'aula a un context de vida real (Time zones). Aprendre llenguatge de l'aula a travs d'un sketch i el pster de la classe d'angls (Classroom English poster). Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrs.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Escoltar un CD i presentar el vocabulari clau de la unitat. Escoltar un text i observar una illustraci. Identificar el dibuix de cada activitat diria i anar assenyalant-la a mesura que sanomena. Repetir en veu alta (CB pg.30). Escoltar un llistat d'activitats i indicar quina repeteix (CB pg. 30). Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc de memria fotogrfica, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg. 30). Escoltar, cantar i escenificar un chant (CB pg. 31). Escoltar les paraules claus que desprs apareixeran en una histria ( Night and day) i assenyalar-les en una illustraci. Deduir el contingut de la histria. Escoltar la histria i explicar-la amb l'ajuda de les story cards, (CB pg. 31). Escoltar un CD i ordenar les vinyetes d'una histria (AB pg. 31). Escoltar la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Practicar la pronunciaci i escenificar les imatges en veu alta (CB pg 32 i 33). Escoltar un CD i indicar a quin rellotge corresponen les hores que es van escoltant. Repetir (CB pg. 34). Escoltar una gravaci i seguir les illustracions d'una historieta. Escoltar un dileg i jugar a un joc de memria relacionat amb la historieta anterior per consolidar una estructura (CB pg 34).

Escoltar, cantar i escenificar la lletra duna can (CB pg. 35) Escoltar i repetir unes paraules, assenyalant-les en el CB a mesura que s'esmenten. Repetir les paraules de Vamp per practicar la pronunciaci (CB pg. 35). Interpretar la histria de la unitat i tornar a cantar la can (CB pg. 35). Escoltar una gravaci per comprovar si s'han ordenat correctament les lnies d'una can (AB pg. 35). Escoltar i llegir uns textos, sobre els diferents fusos horaris en el mn i relacionar-los amb la seva fotografia. Respondre una pregunta de comprensi i una altra d'opini personal (CB pg. 36 ). Escoltar un petit dileg en el qual els personatges parlen dels seus horaris i activitats i representar-lo (CB pg. 37). Escoltar i recitar un chant sobre el llenguatge de l'aula (Classroom English). Practicar el dileg en grups (CB pg. 37). Retallar i elaborar el llibre de la histria ( Story book, AB pg. 75 i 76 GD pg. 113).

BLOC 2- Llegir i escriure PROCEDIMENTS Relacionar un llistat d'activitats diries amb la seva imatge. Escriure les activitats en el seu lloc corresponent (AB pg. 30). Observar unes illustracions i indicar quina activitat reflecteix (AB pg. 30). Observar uns dibuixos amb les activitats diries d'un nen i escriure frases descriptives, segons el model (AB pg. 31). Llegir individualment la histria de la unitat i treballar les estructures clau. Llegir en veu alta i escenificar les imatges (CB, pg. 32 i 33) Llegir unes frases sobre Vamp i traar un cercle a l'hora que realitza l'activitat (AB pg. 32). Completar les hores en uns rellotges, deduint l'hora de l'activitat que assenyalen unes illustracions (AB pg. 32). Seguir un laberint seguint les instruccions d'un CD. Escriure les frases expressades (AB pg. 33). Escriure frases sobre el dia d'un personatge, segons les illustracions i els rellotges proposats (AB pg. 33). Assenyalar les hores en uns rellotges i escriure-les en unes etiquetes (AB pg. 34). Completar unes frases relacionades amb el temps i escriure-les senceres de nou (AB pg. 34). Llegir i ordenar les lnies d'una can (AB pg. 35). Dibuixar sis illustracions i descriure-les sobre les activitats prpies dels alumnes (AB pg. 35). Llegir uns textos relacionats amb els fusos horaris en el mn. Respondre preguntes de comprensi (CB pg. 36). Observar un mapa amb els fusos horaris i deduir l'hora en les ciutats propostes (AB pg. 36). Observar un dibuix i completar unes frases sobre els horaris i activitats que reflecteixen (AB pg. 36). Realitzar els exercicis del AB pgina 37 (Let's check!). BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls

CONCEPTES Vocabulari Bsic: get up, have breakfast, go to school, have lessons, have lunch, go home, have dinner, go to bed. Quarter past one, quarter past four, half past six, half past eight, quarter to five, quarter to seven. Time zone, Spain, Britain, the USA, China, midday, in the morning/ afternoon/evening. Im sorry, Im late, OK, sit down. Receptiu: science, float, do, difficult, important, sleeping mask, fruit, nuts, sweets, astronaut, gravity. Reps: Have you got?, Hello/Hi, Im, Whats this?, Is it a ?, I dont know. Its a Can, like, run, ride a bike, read a book, food, activity. Estructures comunicatives Llenguatge bsic: I get up/have/go at oclock. She/he gets up at oclock. She//He has breakfast/lunch/dinner at oclock. She/He goes to at oclock. Llenguatge de reps: I / you + verb. I dont like, I like., Whats the time? Its Fontica (ritme, accentuaci i entonaci) PROCEDIMENTS Practicar la pronunciaci del vocabulari clau (CB pg. 30) Escoltar i cantar un chant (CB pg. 31). Actuar i representar la histria i la can de la unitat (CB, pg. 33, 34 i 35 respectivament). Classificar fonticament i repetir vocabulari (CB pg. 35). BLOQUE 4- Aspectes socioculturals y conscincia intercultural CONCEPTES Relacionar l'angls amb la seva prpia realitat a travs de les diferncies en activitats i els horaris a diferents parts del mn, contribuint aix al coneixement de costums, formes de relaci social, trets i particularitats dels pasos en qu es parla la llengua estrangera.

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BASIQUES


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat: ii. competncia d'aprendre a aprendre; Els nens aniran confeccionant el Picture dictionary, amb els adhesius illustrats i de vocabulari (AB pgina 60), que poden utilitzar com a recordatori i consulta ortogrfica. Els nens aprendran a elaborar petites fitxes amb esquemes sobre el que han aprs en la unitat (Portafoli, AB pg. 66).

iv. competncia social i ciutadana ja que conixer una llengua implica el coneixement de trets i fets socials vinculats als seus parlants i que poden ser treballats parallelament a la unitat.

Educaci per a la salut La importncia de ser disciplinats en els nostres costums i horaris quant a menjars, somni, sortides, etc. per viure saludablement. v. competncia artstica y cultural Completar el Portafoli (Factfile) en el AB, pgina 66 Realitzar dibuixos sobre les prpies activitats diries (AB pg. 35). Aprendre coses relacionades amb els diferents fusos horaris en diferents llocs del mn (CB pg. 36).

4.- RELACI AMB ALTRES REES DEL CURRCULUM


Coneixement del medi (Geografia) Es tracta que aprenguin sobre els diferents fusos horaris en el mn. (CB pg 36).

5.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals de refor TRP 1 Photocopy Master 16: Write. Write number (numerar unes activitats en l'ordre del CB). Write in the correct order (ordenar el nom dunes activitats) Photocopy Master 17: Draw the time. Write (dibuixar les hores en relaci amb les illustracions i escriure el nom de les activitats). Punt in order. Write (ordenar cronolgicament i escriure unes activitats). Photocopy Master 18: Make a clock (confeccionar un retallable i jugar-hi) GD pg. 100 pg. 105 pg. 107 pg. 109 The chant: new versions Draw and write Whats the time? Perform the song in three groups

Activitats addicionals dampliaci GD pg. 97 A miming game: still as statues! pg. 100 Walk and talk pg. 103 An aliens day pg. 107 Guess my time pg. 109 A pronunciation poster: B and V pg. 111 Project on time zones pg. 115 Text display

6.- AVALUACI
Avaluaci sumativa Test Unit 4 Quadern davaluaci Test trimestral, Quadern davaluaci Test global, Quadern davaluaci Avaluaci formativa Picture dictionary, AB pgina 60 Lets check, AB pgina 37

Creaci dun Portafoli. AB pgina 66 Autoavaluaci AB pgina 37 (Stop and think about your work. Colour the pictures)

UNIT 5: OFF TO SCHOOL!


1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Identificar i anomenar vuit mitjans de transport i sis assignatures escolars. Escoltar i recitar un chant per contextualitzar el vocabulari principal de la unitat i desenvolupar la comprensi oral. Escoltar i entendre la histria: Of to school!, practicant l'estructura clau de la unitat: How do you go to? I go by Llegir i representar la histria de la unitat. Practicar la pronunciaci i l'entonaci pel que fa a la frase. Realitzar activitats escrites, practicant la comprensi i l'expressi i consolidant aix el vocabulari i les estructures de la unitat. Realitzar petits intercanvis comunicatius per practicar l'expressi i la comprensi oral, aix com el vocabulari i les estructures de la unitat. Identificar i practicar la segona estructura: How do you go to school?, By Escoltar, llegir i cantar una can. Treballar la pronunciaci dels sons / / i // (Molly-Sophie) aprenent a relacionar la pronunciaci amb l'ortografia en angls. Aprendre sobre el medi ambient i com preservar-lo, traslladant el llenguatge de l'aula a un context de vida real (The environment). Aprendre llenguatge de l'aula a travs d'un sketch i el pster de la classe d'angls (Classroom English poster). Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrs.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Escoltar un CD i presentar el vocabulari clau de la unitat. Escoltar un text i observar una illustraci. Identificar el dibuix de cada transport i anar assenyalant-los a mesura que sanomenen. Repetir en veu alta (CB pg. 38). Escoltar una srie de paraules i deduir en cada cas quin transport ha estat oms (CB pg. 38). Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc de memria, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg. 38). Escoltar, cantar i escenificar un chant (CB pg. 39). Escoltar les paraules claus que desprs apareixeran en una histria ( Of to school!) i assenyalar-les en una illustraci. Deduir el contingut de la histria. Escoltar la histria i explicar-la amb l'ajuda de les story cards, (CB pg. 39). Escoltar un CD i ordenar les vinyetes d'una histria (AB pg. 39). Escoltar la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Practicar la pronunciaci i escenificar les imatges en veu alta (CB pgs 40 i 41). Escoltar un CD i indicar en una illustraci del CB les paraules noves; assignatures escolars, que es van escoltant. Repetir (CB pg. 42). Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc amb l'horari i les assignatures de classe, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg. 42). Escoltar, cantar i escenificar la lletra d'una can (CB pg. 43).

Escoltar i repetir unes paraules, assenyalant en el CB a mesura que s'esmenten. Repetir les paraules de la Sophie per practicar la pronunciaci (CB pg. 43) Interpretar la histria de la unitat i tornar a cantar la can (CB pg. 43). Escoltar una gravaci per comprovar si s'han completat correctament unes frases amb les paraules indicades en un requadre (AB pg. 43). Escoltar i llegir uns textos, sobre coses que beneficien i perjudiquen el medi ambient i relacionar-los amb la seva fotografia adequada. Respondre una pregunta de comprensi i una altra d'opini (CB pg. 44). Escoltar un petit dileg en el qual s'indica com els personatges van al collegi i representar-lo (CB pg. 45). Escoltar i recitar un chant sobre el llenguatge de l'aula (Classroom English). Practicar el dileg en grups (CB pg. 45). Retallar i elaborar el llibre de la histria ( Story book, AB pg. 77 i 78 GD pg. 133). BLOC 2- Llegir i escriure PROCEDIMENTS Relacionar un llistat de mitjans de transport amb la seva imatge adequada. Escriure les paraules en el seu lloc corresponent (AB pg. 38). Completar unes bafarades amb el nom del transport adequat (AB pg. 38). Completar unes frases resolent primer uns anagrames (AB pg. 39). Llegir individualment la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Llegir en veu alta i escenificar les imatges (CB, pg. 40 i 41). Observar una illustraci i numerar en ordre unes frases (AB pg. 40). Observar un dibuix i seguir el seu recorregut. Escriure frases sobre els transports illustrats (AB pg. 40). Respondre unes preguntes d'acord a unes illustracions (AB pg. 41). Completar una taula especificant com van al collegi (AB pg.41). Escriure el nom d'unes assignatures, descodificant primer uns nmeros (AB pg. 42). Completar unes frases amb l'ajuda d'un horari escolar. Escriure una frase personalitzada sobre les assignatures i horaris (AB pg. 42). Completar les estrofes de la can. Escoltar una gravaci i comprovar les respostes (AB pg. 43). Escriure frases sobre ells mateixos en les lnies indicades (AB pg. 43). Llegir uns textos i relacionar-los amb la seva fotografia (CB pg. 44). Indicar en un dibuix quines coses sn beneficioses per al medi ambient (AB pg. 44). Realitzar els exercicis de lAB pgina 45 (Lets check!). BLOQUE 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari Bsic: a train, a plane, a bus, a motorbike, a taxi, a helicopter, a boat, a lorry, by transport, paper, water. PE, English, geography, maths, history, science.

Receptiu: Reps:

This is good/bad for the environment, pollute, waste, recycle, have an engine, leave taps on, collect rain water, water plants, draw only on one side, put, in the recycling bin. We all use, some children/people, Paper/water comes from, traffic, polluted air. car, bike, shops, museum, park, sports centre, trees, river, lake, forest, clean, dirty. Is that right?, No thats wrong. Lhora.

Estructures comunicatives Llenguatge bsic: I go by + transport on + day of the week, He/She goes to by, How do you go to school?, By Llenguatge de reps: can, have got, present simple. Fontica (ritme, accentuaci i entonaci) PROCEDIMENTS Practicar la pronunciaci del vocabulari clau (CB pg. 38). Escoltar i cantar un chant (CB pg. 39). Actuar i representar la histria i la can de la unitat (CB, pg. 40 i 41 i 43 respectivament). Classificar fonticament i repetir vocabulari (CB pg. 43). BLOC 4- Aspectes socioculturals i conscincia intercultural CONCEPTES Relacionar l'angls amb la seva prpia realitat a travs d'aprendre accions per preservar el medi ambient, contribuint aix al coneixement de costums, formes de relaci social, trets i particularitats dels pasos en qu es parla la llengua estrangera.

3.- CONTRIBUCI AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES EN AQUESTA UNITAT


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat: ii. competncia d'aprendre a aprendre; Els nens aniran confeccionant el Picture dictionary, amb els adhesius illustrats i de vocabulari (AB pgina 61), que poden utilitzar com a recordatori i consulta ortogrfica. Els nens aprendran a elaborar petites fitxes amb esquemes sobre el que han aprs en la unitat (Portafoli, AB pg. 67) iv. competncia social i ciutadana ja que conixer una llengua implica el coneixement de trets i fets socials vinculats als seus parlants i que poden ser treballats parallelament a la unitat. Educaci moral i cvica La importncia de ser respectuosos amb el nostre entorn i el medi ambient, aprenent a reciclar, a utilitzar el transport pblic i consumir d'una manera intelligent i sostenible.

v. competncia artstica i cultural Completar el Portafoli (Factfile) en e lAB, pgina 67 Aprendre com cuidar el medi ambient, evitant certes accions i potenciant-ne altres (CB pg. 44 i AB pg. 45).

4.- RELACI AMB ALTRES REES DEL CURRCULUM


Coneixement del medi ambient (Cincies) Es tracta d'aprendre a cuidar el medi ambient amb les nostres accions. (CB pg 44).

5.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals de refor TRP 1 Photocopy Master 20: Write (desxifrar uns anagrames i escriure les paraules correctament) Find and write (localitzar en unes coordenades els transports i escriure'ls) Photocopy Master 21: Read and circle True/false (llegir unes frases i indicar si sn veritables o falses) Write (escriure frases que reflecteixin la informaci d'una agenda). Photocopy Master 22: Make a transport wheel (confeccionar un retallable i jugar-hi) GD pg. 120 pg. 127 pg. 129 Memory chain game Definitons Red card, blue card!

Activitats addicionals dampliaci GD pg.117 Transport pelmanism pg.120 Transport tongue twisters pg.123 Silent sentences pg.125 A class survey: How do you go to the? pg.127 More school subjects pg.129 Do you like History? pg.131 Project on artists pg.135 Text display

6.- AVALUACI
Avaluaci sumativa Test Unit 5 Quadern davaluaci Test trimestral, Quadern davaluaci Test global, Quadern davaluaci Avaluaci formativa Picture dictionary, AB pgina 61 Lets check, AB pgina 45 Creaci de un Portafoli. AB pgina 67 Autoavaluaci AB pgina 45 (Stop and think about your work. Colour the pictures)

UNIT 6: THE WOLFS IN TOWN


1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Identificar i anomenar vuit llocs d'una ciutat. Identificar i practicar ls de sis preposicions: in front of, next to, between, behind, above, opposite. Escoltar i recitar un chant per contextualitzar el vocabulari principal de la unitat i desenvolupar la comprensi oral. Repassar i practicar lestructura: Theres a, There isnt a Escoltar i entendre la histria: The Wolfs in town, practicant lestructura clau de la unitat: Im ing. Llegir i representar la histria de la unitat. Practicar la pronunciaci i l'entonaci pel que fa a la frase. Realitzar activitats escrites, practicant la comprensi i l'expressi i consolidant aix el vocabulari i les estructures de la unitat. Realitzar petits intercanvis comunicatius per practicar l'expressi i la comprensi oral, aix com el vocabulari i les estructures de la unitat. Identificar i practicar la segona estructura: He/She is ing. Escoltar, llegir i cantar una can Treballar la pronunciaci dels sons /u:/ y /u/ (zoo-wolf), aprenent a relacionar la pronunciaci amb l'ortografia en angls. Aprendre sobre famosos contes i llegendes d'altres pasos, traslladant el llenguatge de l'aula a un context de vida real ( Popular stories). Aprendre llenguatge de l'aula a travs d'un sketch i el pster de la classe d'angls (Classroom English poster). Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrs.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Escoltar un CD i presentar el vocabulari clau de la unitat. Escoltar un text i observar una illustraci. Identificar el dibuix de cada lloc de la ciutat i anar assenyalant-los a mesura que sanomenen. Repetir en veu alta (CB pg. 46). Fer i respondre preguntes sobre els dibuixos de la illustraci (CB pg. 46). Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc de memria, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg. 46). Escoltar, cantar i escenificar un chant (CB pg. 47). Escoltar les paraules claus que desprs apareixeran en una histria ( The Wolfs in town) i assenyalar-les en una illustraci. Deduir el contingut de la histria. Escoltar la histria i explicar-la amb l'ajuda de les story cards (CB pg. 47). Escoltar un CD i ordenar les vinyetes d'una histria (AB pg. 47). Escoltar la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Practicar la pronunciaci i escenificar les imatges en veu alta (CB pgs 48 i 49). Escoltar un CD i indicar en una illustraci del CB les paraules noves; les preposicions, que es van escoltant. Repetir (CB pg. 50).

Escoltar una gravaci i repetir un dileg. Jugar a un joc d'observaci, segons el model, per consolidar una estructura (CB pg 50). Escoltar, cantar i escenificar la lletra d'una can (CB pg. 51). Escoltar i repetir unes paraules, assenyalant en el CB a mesura que s'esmenten. Repetir les paraules de Little Xarxa Riding Hood per practicar la pronunciaci (CB pg.51). Interpretar la histria de la unitat i tornar a cantar la can (CB pg.51). Escoltar una gravaci per comprovar si s'han localitzat correctament els errors d'unes frases (AB pg. 51). Escoltar i llegir uns textos, sobre diferents contes i relacionar-los amb la seva fotografia. Respondre unes preguntes de comprensi i d'opini (CB pg. 52). Escoltar un petit dileg entre lEmma, en Josh i la seva via i representar-lo (CB pg. 53). Escoltar i recitar un chant sobre el llenguatge de l'aula (Classroom English). Practicar el dileg en grups (CB pg. 53). Retallar i elaborar el llibre de la histria (Story book, AB pg. 79 i 80 GD pg. 153).

BLOC 2- Llegir i escriure PROCEDIMENTS Relacionar un llistat de llocs de la ciutat amb la seva imatge. Escriure les paraules en el seu lloc corresponent (AB pg. 46) Completar la descripci de la ciutat escrivint frases sobre els seus llocs (AB pg. 46). Localitzar tres diferncies en els plnols d'una ciutat i escriure frases descrivint el dibuix (AB pg. 47). Llegir individualment la histria de la unitat i treballar les estructures claus. Llegir en veu alta i escenificar les imatges (CB, pg. 48 i 49). Completar els dilegs d'unes bafarades guiant-se en unes illustracions (AB pg. 48). Completar el que diuen uns personatges, utilitzant els verbs d'un requadre i el model d'estructura proposat (AB pg. 48). Observar uns dibuixos i deduir quin s el correcte en relaci a la histria de la unitat (AB pg. 49)) Observar el dibuix d'una festa, llegir unes frases i relacionar-les amb la part de la illustraci corresponent (AB pg. 49). Resoldre els anagrames d'unes preposicions i escriure-les en el seu dibuix corresponent (AB pg. 50). Observar un dibuix i localitzar diversos personatges. Escriure frases descrivint-los (AB pg. 50). Localitzar els errors d'unes frases i tornar-les a reescriure (AB pg. 51). Completar la lletra duns versos (AB pg. 51). Llegir uns textos i relacionar-los amb el seu dibuix (CB pg. 52). Relacionar uns noms amb el seu tipus d'histria i la seva illustraci (AB pg. 52). Completar unes frases sobre Robin Hood amb les paraules d'un requadre (AB pg. 52). Realitzar el story book i escriure el text sota els dibuixos (AB pg. 79). Realitzar els exercicis de lAB pgina 53 (Lets check!).

BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari Bsic: station, supermarket, bank, cinema, caf, zoo, park, swimming pool. Skip, turn around, touch the ground. In front of , next to, between, behind, above, opposite. This story is about, in this picture, myth, legend, fairytale, prince, princess, king, knight, god. I dont understand. Listen again. ball, 6th century, sword, stone, adventures, change, pull out, poor, fairy godmother, message. In, on, under. Earth, father, girl, England.

Receptiu: Reps:

Estructures comunicatives Llenguatge bsic: Im ing. He/Shes ing. Its + preposici + lloc. Llenguatge de reps: Theres a , There isnt a , Hes/Shes wearing, Can/Cant. El present simple i el present continu. Fontica (ritme, accentuaci i entonaci) PROCEDIMENTS Practicar la pronunciaci del vocabulari clau (CB pg. 46). Escoltar i cantar un chant (CB pg. 47). Actuar i representar la histria i la can de la unitat (CB, pg.48, 49 i 51 respectivament). Classificar fonticament i repetir vocabulari (CB pg. 51). BLOC 4- Aspectes socioculturals i conscincia intercultural CONCEPTES Relacionar l'angls amb la seva prpia realitat a travs dels contes i llegendes d'altres llocs; contribuint aix al coneixement de costums, formes de relaci social, trets i particularitats dels pasos en qu es parla la llengua estrangera.

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat: ii. competncia d'aprendre a aprendre; Els nens aniran confeccionant el Picture dictionary, amb els adhesius illustrats i de vocabulari (AB pgina 62), que poden utilitzar com a recordatori i consulta ortogrfica. Els nens aprendran a elaborar petites fitxes amb esquemes sobre el que han aprs en la unitat (Portafoli, AB pg. 68).

iv. competncia social i ciutadana ja que conixer una llengua implica el coneixement de trets i fets socials vinculats als seus parlants i que poden ser treballats parallelament a la unitat. Educaci moral i cvica

La importncia de cuidar i respectar el mobiliari i les installacions locals i ciutadanes per al nostre s i gaudi. v. competncia artstica y cultural Completar el Portafoli (Factfile) en lAB, pgina 68 Aprendre sobre diferents estils de literatura fantstica (CB pg. 52).

4.- RELACI AMB ALTRES REES DEL CURRCULUM


Coneixement artstic (Literatura) Es tracta que coneguin diferents tipus de narracions fantstiques; contes de fades, llegendes, rondalles mitolgiques i diferents tipus d'histries. (CB pg 52).

5.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals de refor TRP 1 Photocopy Master 24: Write and match (resoldre uns anagrames i escriure les paraules resultants en els seus dibuixos corresponents). Write (respondre per escrit a preguntes sobre els llocs d'un mapa). Photocopy Master 25: Write (escriure frases descrivint les accions d'uns nens). Write the differences (localitzar i escriure les diferncies entre les accions d'uns personatges en una illustraci). Photocopy Master 26: Play activity snap (Confeccionar un retallable i jugar) GD pg. 140 The skipping chant alternative pg. 147 Do what I say pg. 149 The Big Bad Wolf action song Activitats addicionals dampliaci GD pg. 137 Bingo! pg. 140 Draw a town pg. 143 Miming game pg. 145 Whats he/she doing? pg. 147 A drawing dictation pg. 149 Dangerous animals poster pg.151 Project on fairytales, myths and legends pg.155 Text display

6.- AVALUACI
Avaluaci sumativa Test Unit 6 Quadern davaluaci Test trimestral, Quadern davaluaci Test global, Quadern davaluaci Avaluaci formativa Picture dictionary, AB pgina 62 Lets check, AB pgina 53 Creaci dun Portafoli. AB pgina 68

Autoavaluaci AB pgina 53 (Stop and think about your work. Colour the pictures)

FESTIVALS BONFIRE NIGHT


1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Aprendre sobre la festa de Bonfire Night. Usar el llenguatge del CB en un context real. Identificar i practicar el vocabulari relacionat amb el tema. Representar un sketch per a la festa. Escoltar i cantar una can o un chant Fer un retallable.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Observar una fotografia sobre la festa de Bonfire Night i deduir el que hi passa. Parlar i treballar sobre el tema, fent preguntes i responent-les(CB pg. 54). Escoltar una gravaci i repetir les paraules que s'esmenten. Fer preguntes i respondre-les per identificar el vocabulari (CB pg. 54). Escoltar el dileg del sketch, repetir i representar-lo (CB pg. 54). Escoltar i cantar una can sobre Guy Fawkes (CB pg. 55). Elaborar un coet (Photocopy Master 28, GD pg. 159) BLOC 2- Llegir i escriure PROCEDIMENTS Llegir el dileg d'un nen sobri Bonfire Night. Fer i respondre preguntes de comprensi sobre el dileg (CB pg. 55). BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari llenguatge bsic: Bonfire Night, a guy, a bonfire, fireworks, a rocket, hot dogs, toffee apples, A penny for the guy, please llenguatge de reps: Thank you, Look at the, Im hungry, I like llenguatge receptiu: We remember his plot to blow up parliament and kill the king. We put the guy on the bonfire. We watch lots of fireworks. BLOC 4- Aspectes socioculturals i conscincia intercultural Conixer aspectes de la cultura anglosaxona quant a l'estil de vida i la forma de celebrar les festivitats, per exemple sobre Bonfire Night; una festa que se celebra el 5 de Novembre a Anglaterra per celebrar que fracasss el complot de Guy Fawkes de matar el rei James I.

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques.

4.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT

Activitats addicionals GD pgina 157 (Make a guy puppet), pgina 159 (A class performance).

CHRISTMAS DAY
1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Aprendre sobre la festa del Nadal. Usar el llenguatge del CB en un context real. Identificar i practicar el vocabulari relacionat amb el tema. Representar un sketch per a la festa. Escoltar i cantar una can o un chant Fer un retallable.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Observar una fotografia sobre el dia de Nadal i deduir el que hi passa. Parlar i treballar sobre el tema, fent preguntes i responent-les (CB pg. 56). Escoltar una gravaci i repetir les paraules que s'esmenten. Fer preguntes i respondre-les per identificar el vocabulari (CB pg. 56). Escoltar el dileg del sketch, repetir i representar-lo (CB pg. 56). Escoltar el dileg d'una nena sobre la festa de Nadal. Fer i respondre preguntes de comprensi sobre el dileg (CB pg. 57). Escoltar i cantar una nadala tradicional anglesa (CB pg. 57). Confeccionar un ornament de Nadal per dur a casa (Photocopy Mster 29, GD pg. 163) BLOC 2- Llegir i escriure PROCEDIMENTS Llegir el dileg d'una nena sobre la festa de Nadal. Fer i respondre preguntes de comprensi sobre el dileg (CB pg. 57). BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari llenguatge bsic: Christmas, a paper hat, a cracker, a turkey, a Christmas pudding, a snowflake, a candle. Pull the cracker!, OK, 1,2,3, puull!, Merry Christmas everybody and a happy new year. Here you are!. llenguatge de reps: I like, Els membres de la famlia. llenguatge receptiu: We have Christmas dinner at 3 oclock. We pull crackers and wear paper hats. We have lots of fun. BLOC 4- Aspectes socioculturals i conscincia intercultural Conixer aspectes de la cultura anglosaxona quant a l'estil de vida i la forma de celebrar les festivitats, per exemple el Nadal a Gran Bretanya; els ornaments sota l'arbre, els mitjons (stocking) per als regals, Santa Claus o Father Christmas portant els regals, etc. Comparar-la amb la celebraci en el propi pas.

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques.

4.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals GD pgina 161 (Make a Christmas cracker). pgina 163 (A class performance).

PANCAKE DAY
1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de Aprendre sobre la festa de Pancake Day (dimarts de Carnaval) Usar el llenguatge del CB en un context real. Identificar i practicar el vocabulari relacionat amb el tema. Representar un sketch per a la festa. Escoltar i cantar una can o un chant Fer un retallable.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Observar una fotografia en la qual s'elaboren pancakes. Parlar i treballar sobre el tema, fent preguntes i responent-les (CB pg. 58). Escoltar una gravaci i repetir les paraules que s'esmenten. Fer preguntes i respondre-les per identificar el vocabulari (CB pg. 58). Escoltar el dileg relacionat amb la illustraci del CB, repetir en veu alta i representar-lo. (CB pg. 59). Escoltar i cantar una can sobre la forma de cuinar els pancakes (CB pg. 59). Confeccionar amb paper una paella i uns pancakes i practicar llanant-los enlaire (Photocopy Mster 30, GD pg. 167). BLOC 2- Llegir i escriure PROCEDIMENTS Llegir i repetir en veu alta els ingredients dels pancakes (CB pg. 58). Llegir i escoltar el dileg d'un nen sobre el dia dels pancakes. Fer i respondre preguntes de comprensi sobre ell (CB pg. 59). BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari Llenguatge bsic: A knife, a fork, a frying pan, a glass, a bowl, a bottle, Llenguatge de reps: Theres some milk in this jug. I like making pancakes, I like eating pancakes. Llenguatge receptiu: pour, Oh Dear!, toss. Im at home with my friend Lisa. We make pancakes, We have pancakes for tea. BLOC 4- Aspectes socioculturals i conscincia intercultural Conixer aspectes de la cultura anglosaxona quant a l'estil de vida i la forma de celebrar les festivitats, per exemple, com se celebrava el dimarts de Carnaval a Gran Bretanya; la tradici era fer pancakes amb la finalitat d'acabar el menjar dol de la casa abans que comencs la Quaresma.

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES

Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques

4.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals GD pgina 165 (Elaborar un men de pancakes) pgina 167 (A class performance)

FOOD and SHOPS


1.- OBJETIUS DIDCTICS
Els alumnes seran capaos de: Aprendre sobre el menjar i les compres a Gran Bretanya. Usar el llenguatge del CB en un context real. Identificar i practicar el vocabulari relacionat amb ambds temes. Escoltar i cantar una can o un chant. Fer un retallable.

2.- CONTINGUTS
BLOC 1- Escoltar, parlar i conversar PROCEDIMENTS Observar una fotografia on uns nens britnics estan comprant un gelat. Descriure i parlar-ne; localitzant, identificant i aprenent el vocabulari nou. Escoltar un CD i repetir en veu alta (CB pg. 60). Escoltar un dileg en el qual una nena parla sobre el menjar britnic. Respondre unes preguntes de comprensi i d'opini (CB pg. 60). Observar quatre fotografies que mostren diferents tipus de menjar. Repetir els noms. Escoltar de nou i identificar el nmero del menjar a qu es refereixen en cada moment (CB pg. 61). Escoltar i cantar una can(CB pg. 61) Confeccionar un tren de menjar (CB pg. 61). Observar una fotografia d'una botiga londinenca molt famosa. Descriure i parlar sobre aquest tema; localitzant, identificant i aprenent el vocabulari nou. Escoltar un CD i repetir en veu alta (CB pg. 62). Escoltar el dileg d'un nen sobre les botigues londinenques. Respondre unes preguntes de comprensi i d'opini (CB pg. 62). Observar quatre fotografies amb diferents tipus de botigues. Repetir els noms. Escoltar de nou i identificar el nmero del comer a qu es refereixen en cada moment (CB pg. 62). Escoltar i cantar una can (CB pg. 63) Confeccionar i organitzar els articles duna botiga i representar una compra (CB pg. 63). BLOC 2- Llegir i escriure PROCEDIMENTS Llegir un dileg en el qual una nena parla sobre el menjar britnic. Respondre unes preguntes de comprensi i d'opini (CB pg. 60). Llegir un dileg en el qual un nen parla sobre les botigues londinenques. Respondre unes preguntes de comprensi i d'opini (CB pg. 62). BLOC 3- Reflexi i coneixement de la llengua a travs de ls CONCEPTES Vocabulari llenguatge bsic: An ice cream van, a cornet, chocolate sauce, a lolly. Burgers and salad, fish and chips, Chinese takeaway, curry. Department store, a shop window, entrance, ground floor, first floor, street,

a toy shop, a sweet shop, party shop, a pet shop. llenguatge de reps: Shes got a, Ive got a, We like/love, We can, Im hungry, Can I have some?, My favourite food is, Do you like?, I like llenguatge receptiu: There are lots of, waggly tail, for sale. BLOC 4- Aspectes socioculturals i conscincia intercultural Fer que els alumnes prenguin conscincia de les diferncies culturals i socials respecte als pasos de parla anglesa quant a l'estil de vida; l'alimentaci, les compres, etc.

3.- CONTRIBUCI DE L'REA DE LLENGUA ESTRANGERA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETNCIES BSIQUES


Veure en la introducci els aspectes generals de la contribuci de l'aprenentatge de la llengua estrangera a les competncies bsiques.

4.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT


Activitats addicionals (ampliaci) GD pgina 169 (Ice cream class survey: Whats your favourite flavour) GD pgina 173 (There are lots of)