SMJEŠTAJ SVEUCILIŠTA U GRADU DUBROVNIKU

PRIJEDLOG

Na temelju clanka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________________ donijela

ZAKLJUCAK

Vlada Republike Hrvatske podržava razvoj Sveucilišta u Gradu Dubrovniku i namjeru da se Sveucilište smjesti u prostor bivše županijske bolnice. Vlada Republike Hrvatske smatra da smještaju Sveucilišta treba prethoditi detaljan program korištenja kapaciteta Sveucilišta u Gradu Dubrovniku, osobito broj studenata koji ce pohadati Sveucilište, nacin korištenja prostora, programe koji ce se tamo odvijati i dr.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK

Dr. sc. Ivo Sanader

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful