You are on page 1of 3

OSNOVE SPORTA

Polazei od znaaja sporta za zdravlje nacije, socijalnu integraciju, meunarodni presti i afirmaciju, nacionalni ponos, osjeanje pripadnosti, moral i druge vrijednosti od opteg interesa.Takoe treba istai da meunarodno postignuti sportski rezultat doprinosi meunarodnoj promociji drave, odnosno da vrhunski sportski uspjeh u razvijenom svijetu ima poseban znaaj. Teorijske postavke sporta Teorija ustvari usavrava i unapreuje praksu na taj nain to joj pokazuje put kojim treba da ide, ali na osnovu naunih saznanja koja su primijenjena u praksi. Ta saznanja iz prakse raaju novu teoriju koja je obogaena i modifikovana novim saznanjima na kojima je zasnovana praksa. Sport kao dio fizike kulture pospjeuje, a ima i potrebu za stvaralatvom, afirmacijom i ostalim kulturnim potrebama koje su ovjeku neophodne u savremenim uslovima ivljenja. Zbog toga se danas kae da je sport svojevrstan oblik ljudskog stvaralatva i specifina djelatnost sa veoma izraenom vaspitno obrazovnom funkcijom. Kao svojevrstan oblik ljudskog stvaralatva, kulture odnosno njenog segmenta fizike kulture, usmjeren je ka postizanju sportskih rezultata. U zavisnosti od primjene tehnolokih procesa danas se mogu razlikovati: 1. kolski sport koji se organizuje i sprovodi u sistemu takmienja uenika i studenata ; 2. rekreativni sport, usmjeren na zadovoljavanjem individualnih potreba pojedinca i sadrajnijem korienju slobodnog vremena kao faktora odmora i zadovoljavanje emocionalnih potreba; i 3. takmiarski sport usmjeren na postizanje sportskih rezultata . Ako su rezultati vrhunski, tada to predstavlja svojevrstan fenomen, a ostvaren je primjenom njsavremenije tehnologije u trenanom procesu. Funkcije sporta Odavno je poznat Lamarkov zakon koji kae da funkcija razvija organ. Tamo gdje je nema dolazi do atrofije i zakrljalosti.

sportska funkcija je sportsko obrazovanje kojim se u sutini postie sportska kultura.


Obrazovanje podrazumijeva savladavanje i usavravanje znanja i vjetina (tehnikotaktikih zadataka) u sportskim granama-disciplinama..

Funkcije sporta se ostvruju i realizuju putem sportskih aktivnosti. One obuhvataju: fiziko vjebanje (obuavanje, trening i rekreativne aktivnosti) i sportske priredbe (sportska takmienja i sportske manifestacije). Jedna od vrlo znaajnih funkcija koju ostvaruje sport sa svojom aktivnou je zasigurno i ekonomska funkcija. Sem ve nabrojanih zadovoljenja i potreba kao i statusa u drutvu sport dananjice utie na lini standard jer postaje egzistencija onih koji se bave njime. U tom smislu moe se govoriti o cjelokupnom aparatu ljudi poev, od kluba i institucija kao i organizacija koji obezbjeuju uslove za organizovanje i sprovoenje strunopedagokog rada, pa do onih koji ga sprovode i organizuju i napokon sportisti koji su subjekt sa kojim se radi. Mnogi od njih to ine profesionalno, a to znai da su i ekonomski nezavisni odnosno obezbijeeni. Vrhunsko sportsko stvaralatvo u mnogim zemljama svijeta podrazumijeva i ekonomsko bogatstvo, za postignute vrhunske rezultate. Slobodno se moe rei da je sport dananjice biznis u kojem se okree ogromna koliina novca. To podrazumijeva profesionalni status i odnos svih uesnika u njemu. Na prvom mjestu treba istai sportiste koji ostvaruju znaajan ili pak vrhunski rezultat, zatim sportske strunjake, posmatrae, finansijere i sve ostale zainteresovane za takvu vrstu usluge. Danas u svijetu sport vode ljudi koji su menaderi kolovani za takvu vrstu posla tj. da sportski rezultat ekonomski valorizuju preko sportskih dogaaja, piredbi, poslovnih aktivnosti. To znai da je sport postao dio ekonomije a ekonomija dio sporta. Nesumljivo da funkcionalna veza postoji i da je obostrana. Dakle u osnovi sporta i sportskih aktivnosti je postizanje rezultata. On moe biti postignut na razliitim nivoima to zavisi da li su sportske aktivnosti usmjerene i izvoene kao takmiarski sport ( aktivnosti usmjerene ne postizanje visokih i vrhunskih rezulata ), rekreativni sport (aktivnosti usmjerene na zadovoljavanje pojedinaca u smislu zabave zdravlja i td;) i kolski sport (aktivnosti mlaih uzrasnih kategorija ukljuujui i studente radi zadovoljenja motiva takmienja). Sva tri vida sporta u svojoj zajednikoj osnovi imaju funkcije koje mogu biti i sprovode se u biolokoj, pedagokoj, sociolokoj psiholokoj i ekonomskoj sveri kao i zadovoljenju potreba razliitih vrsta i nivoa Osnovno naelo, odnosno geslo MOK-a u olimpijskoj povelji koju je utemeljio jo Pjer de Kuberten, glasi bre, bolje (vie), jae Generalno sve navedene funkcije koje prouava antropologija mogu se svesti na tri osnovna zadatka. Prvi je afirmacija subjkta koji ga je ostavrio, njgovog kluba, sportskog saveza, optine, pa ak i nacije. U nekim sportovima takvi postaju idoli ne samo svoje sredine nego i ire ak i na meunarodnim razmjeram. Oni ponekad predstavljaju ambasdore svoje zemlje. Kao drugi znaajan zadatak u smislu afirmacije i funkcije sporta sportski rezultat podstie ljude da se bave tim sportom poistovjeujui sebe sa idolima koji su ostvarili rezultat. Zato se kae da sport ima podsticajnu funkciju u smislu bavljenja sportskim aktivnostima, a sve zbog ostvarenih sportskih rezultata. Visoki sportski rezultati pojedinca i ekipa odreene sredine najee kao posledicu donose popularizaciju sporta. I ne samo to-kao zanajno postakcija dolazi razvoj tog

sporta kao funkcija dobrih rezultata. Svjedocismo da se ostvaraju mnoge sportske kole, da se u te sportove vie ulae kako u tehnoloki proces, tako i u objekte znai da sport predstavlja i razvojnu funkciju. Za razliku od ranijih postavki i shvatanja da sport treba da ide putem amaterizma, danasnja shvatanja su u tom dijelu ostvarenja vrhunskog rezultata sasvim drugaija. Od sportiste se zahtijevaju ogromna odricanja i svakodnevni teak rad to ga pretvara u profesionalca, kako mu je i aktulni zakon o sportu omoguio. Zakon o sportu, naime, regulie ovu materiju u smislu afirmacije sporta i njegovog vrhunskog stavralatva.