You are on page 1of 14

¾Á¢ú Å¢ÕóÐ

¾¨ÄôÒ Å¡ú쨸Ôõ ¨Åá츢ÂÓõ

¨Åá츢Âõ þÃñ¼¡¸ À¢Ã¢ì¸ôÀÎõ


Òá½ ¨Åá츢Âõ  ÁÂ¡É ¨Åá츢Âõ

§ÁÖõ º¢Ä ¨Åá츢Âí¸û ºÁ ¨Åá츢Âõ  «È¦¿È¢Â¢§Ä ¨Åá츢Âõ  ¾ÅÈ¡É ¨Åá츢Âõ  Áɾ¢ý¨Á ¨Åá츢Âõ

Òá½ ¨ÅÃ츢Âõ

¸õÀáÁ¡Â½ì ¸¨¾Â¢ø ¨¸§¸Â¢ þáÁ¨É ¸¡ðÎìÌ §À¡ÌõÀÊ ¸ð¼¨Ç¢ÎÅ¡û.


 

þáÁý ¾¡Â¢ý ¸ð¼¨ÇìÌ Á¾¢ôÒ ¦¸¡Îò¾¡÷.


¾ý ¬ðº¢¨Â ¾ý ¾õÀ¢ ÀþÛìÌ Å¢ðÎì ¦¸¡ÎòРŢÎÅ¡÷. þáÁý ¾ý¨ÉÔõ ¾ý ¾õÀ¢¨ÂÔõ ¦Åù§ÅÈ¡¸ ¿¢¨É측Áø §¸¡ºÄ ¿¡ðÎ ¦ºøÅò¨¾ ÀþÛ째 Å¢ðÎì ¦¸¡ÎòРŢÎÅ¡÷. ¾ý ¾õÀ¢ «¨¼ó¾ ¦ºøÅò¨¾ ¾¡ý «¨¼ó¾ ¦ºøÅÁ¡¸ ±ñ½¢ Á¸¢ú§Â¡Î ÅÉÅ¡ºõ ¦ºýÈ¡÷.

þ츨¾Â¢ø þ¼õ¦ÀüÈ À¡¼¨Ä §¸ð¼ ´ÕÅý «ÅÛìÌõ ¾ý ¾õÀ¢ìÌõ ¿£¾¢ ÁýÈò¾¢ø ¦º¡òÐ ÌÈ¢òÐ ÅÆìÌ ¿¼óÐ ¦¸¡ñÊÕôÀ¨¾ ±ñ½¢ ÁÉõ ÅÕó¾¢É¡ý.
þáÁý ¦¸¡ñÎûÇ ¨Åá츢Âò¨¾ ¾¡Ûõ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ ±ýÚ ±ñ½¢É¡ý. ¦º¡ò¨¾ ¾ý ¾õÀ¢ìÌ Å¢ðÎì ¦¸¡Îì¸ ¿¢¨Éò¾¡ý.

ÁÚ¿¡û ¸¡¨Ä¢ø ±ØóÐ Å츣ø Å£ðÊüÌî ¦ºýÚ ÅÆ쨸 ¾ý ¾õÀ¢ì§¸ Å¢ðÎì ¦¸¡Îò¾¡ý.

ÁÂ¡É ¨Åá츢Âõ

¾¢Ë¦ÃýÚ ´ÕÅý þÈóРŢθ¢È¡ý. «ÅÉ¢ý þÚ¾¢ º¼í̸¨Ç ¦ºöžüÌ «ÅÃÐ ¯ÈÅ¢É÷¸û ´ýÚ ÜÊÉ÷. þÕ¾¢Â¡¸, «Å¨É ®Áò¾¢ø ²üÈ¢ ¦¿Õô¨À ãðÊÉ¡÷¸û. þ¾¨É ¸ñ¼ ´ÕÅý §¿üÚ ¯Â¢§Ã¡Î þÕó¾ þÅ÷ þýÚ þÈóРŢ𼡧à ±ýÚ ±ñ½¢ ÅÕó¾¢É¡ý.

¾ÉìÌõ ´Õ ¿¡û þó¿¢¨Ä ²üÀÎõ ±ýÚ ¸Äí¸¢ ´Õ À¡¼¨Ä À¡Î¸¢È¡ý.


«ó¾ô À¡¼Ä¢ø Å¡Øõ ¸¡Äò¨¾ ¿øÄ Ó¨È¢ø ¸Æ¢ì¸ §ÅñÎõ ±ýÈ ¨Åá츢Âõ «Åâ¼ò¾¢ø À¢Èó¾Ð. þÚ¾¢Â¡¸, «Åâý À¨Æ ¨Åá츢§Á¡ Á¡Éò¾¢Ä¢ÕóÐ ÅÕõ¦À¡ØÐ «Å¨Ã Å¢ðÎ À¢Ã¢óÐ §À¡ÉÐ.

ÁÉò¾¢ý¨Á ¨Åá츢Âõ
   

ÁÉò¾¢ý¨Á§Â ¨Åá츢ÂÁ¡Ìõ. þÅ÷¸û ÁÉ ¯Ú¾¢Ô¼ý Á¨Ä§À¡ø ¯¨Ä¡Р¿¢üÀ¡÷¸û. ÁÉ×Ú¾¢ ¦¸¡ñÎ «È¦¿È¢Ô¼ý Å¡úÅ¡÷¸û. Àº¢ôÀ¢É¢ §À¡ýÈ ÐýÀí¸¨Ç ±¾¢÷§¿¡ìÌÅ¡÷¸û. «È¢îºó¾¢Ãý, Å¡ö¨Á ±Ûõ ºò¾¢Â ¦¿È¢Â¢ø ÅØÅ¡Ð ¿¢ýÈ¡ý. ÀÄŨ¸Â¡É §º¡¾¨ÉìÌ ¯ðÀð¼¡ý; À¡Ä¨É þÆó¾¡ý, À¾¢Â¢Æó¾¡ý, À¨¼ò¾ ¿£¾¢ þÆó¾¡ý. ®Éò ¦¾¡Æ¢ø ÒâÔõ ¸¡Äò¾¢Öõ ºò¾¢Âò¨¾ Å¢¼¡Ð ¨Åá츢Âò§¾¡Î ÀüÈ¢ ¿¢ýȾ¡¸ ÜÈôÀθ¢ÈÐ.

அ஫ந஥஫ினில் வயபாக்கினம்

ந஦ித குணங்க஭ில஬லன சி஫ந்தது ந஧ாறுவந.

தீனயர்கள் அயவப சீ஫ி஦ார்கள், கமினால் அடித்தார்கள்,கா஫ியுநிழ்ந்தார்கள், முன்முடிவன தவ஬னில஬ யத்து அழுத்தி஦ார்கள்,வகனில஬ ந஥டுஞ்சிலுவயவனக் நகாடுத்து யதினின் ீ யமினாக ஥டத்தி நசன்஫ார்கள்.
இருப்஧ினும் ,தன்வ஦ சிலுவயனில் அவ஫ந்து துன்புறுத்தினயர்கள் நீ து இபக்கம் நகாண்டு அ஫ினாவநனி஦ால் அவயகள் நசய்த் தயற்வ஫ நன்஦ிக்கும் ஧டி ஧ிபாத்தித்தார்.

தீவந நசய்தயருக்கும் ஥ன்வந நசய்தார் ஌சு஥ாதர்.

தய஫ா஦ வயபாக்கினம்.

கற்஧ின் நசல்யினாக சீவதவனக் கயர்ந்தநசன்று சிவ஫னில் வயத்தான் இபாயணன்.சீவதவன நீ ட்஧தற்காக இபாநன் இ஬ங்வகனில் நீ து ல஧ார் நதாடுத்தான்.இபாயணன் தன் நக஦ாகின இந்திபசித்தவ஦ இபாநல஦ாடு ல஧ார் நதாடுப்஧தற்கு அனுப்஧ி஦ான். ஆ஦ால்,இபாந஦ின் ல஧ார் தி஫த்வத ஆ஫ிந்த இந்திபசித்தன் இபயணவ஦ ல஥ாக்கிச் நசன்று சிவ஫ப்஧டுத்தின சீவதவன யிட்டு யிடும் ஧டி நன்஫ாடி஦ான்.ஆ஦ால்,இபாயல஦ா த஦து வயபாக்கினத்தால் உனிவப யிட நா஦லந உனர்ந்தது ஋ன்ந஫ண்ணி ல஧ாரிட்டு இறுதினில் நாண்டான்.

அசுபர் தவ஬ய஦ாகின சூபன் யா஦யர் ஥ாட்டின் நீ து ஧வடநனடுத்து இந்திபன் நக஦கின சனந்தவ஦யும் லதயவபயும் ஧ிடித்து சிவ஫ வயத்தான்.அயர்கவ஭ யிடியிப்஧தற்காக முருகன் ஧வட ஋ழுந்தது.
சூபன் நக஦ாகின ஧ானுலகா஧ன் அச்லசவ஦வன ஋திர்க்க முனன்஫ான்.ஆ஦ால், அய஦ால் முருகன் ஧வடவன நயல்஬ முடினாநல் ல஧ா஦து.இந்த தகயவ஬ ஧ானுலகா஧ன் தன் தந்வதனிடம் கூ஫ி஦ான்.

சூபல஦ா அவத லகட்டு சீற்஫ம் அவடந்து இ஭வநயும் நசல்யத்வதயும் யிட புகழ் ஒன்ல஫ சி஫ந்தது.஋ன்ந஫ண்ணி வயபாக்கினத்லதாடு நீ ண்டும் ல஧ாரிட்டான்.இறுதினாக,சூபனும் ஧ானுலகா஧னும் நாண்டார்கள்.

நத வயபாக்கினம் / சநன வயபாக்கினம்.


ஸ்ரீயில்஬ிபுபத்தில் லகாவத ஋ன்னும் ஆண்டாள் லதான்஫ி஦ாள்.அயள் ந஧ருநா஭ிடம் ந஧பன்பு நசலுத்தி஦ாள். அயர் திருலநணிவனக் கண்டு காத஬ித்தாள். அயள் நங்வக ஧ருயமுற்று ல஧ாது ந஧ற்ல஫ார் அயவ஭ ஒரு நா஦ிடருக்கு திருநணம் நசய்து தப முடிநயடுத்த஦ர்,ஆ஦ால்,அதவ஦ முற்஫ாக நறுத்தாள். இந்த ந஦த்தின்வநவனக் கண்டு அவ஦யரும் வயப்பும் திவகப்பும் அவடந்தார்கள். இறுதினாக,அய஭ன்஧ின் தி஫த்திவ஦ அ஫ிந்த திருயருங்கப் ந஧ருநாள் ஆண்டாவ஭ ஌ற்று ல஧பருள் இன்஧ந஭ித்தார்.ஆண்டாள் ந஧ருநாவ஭ நட்டுலந திருநணம் நசய்து நகாள்஭ லயண்டும் ஋ன்஫ வயபாக்கினலந அயர்கள் இருயவபயும் ஒன்஫ிவ஦க்க துவணப்புரிந்த்து.

திரு஥ாவுக்கபசர் ஋ழு஧து யனதிற்கு லநற்஧ட்ட முதுவநப் ஧ருயத்தில் வக஬ாச நவ஬னில் சியந஧ருநான் யற்஫ிருக்கும் ீ லகா஬த்வத காண ஆவசப்஧ட்டார்.
இபவு ஧க஬ாக ஊண் உ஫க்கநின்஫ி ஥டந்து இறுதினாக அயர் உடல் லதய்ந்து லசார்யவடந்த ஧ி஫கு ஓர் இடத்தில் ஓய்வு ந஧ற்஫ார்.அப்ல஧ாது அவ்யமினாக ஒரு மு஦ியர் யந்தார்.திரு஥ாவுக்கபசரின் ந஦வுறுதிவன அயர் லசாதவ஦ நசய்து ஧ார்த்தார். இருந்தும் திரு஥ாவுக்கபசர் ந஦ம் த஭பாநல் சியந஧ருநாவ஦ தரிசிக்க லயன்நநன்஫ வயபாக்கினத்லதாடு இருந்தார். இருந்தும் திரு஥ாவுக்கபசர் ந஦ம் த஭பாநல் சியந஧ருநாவ஦ தரிசிக்க லயன்நநன்஫ வயபாக்கினத்லதாடு இருந்தார்.

தன் ந஦வுருதிவன தி஫நாக ஋டுத்துவபத்தார்.மு஦ியபாக யந்த சியந஧ருநான் திரு஥ாவுக்கபசபது வயபாக்கினத்வத கண்டு நகிழ்ந்து,வக஬ாசக் லகா஬த்வத காட்டினரு஭ி஦ார்.

ந஧ாறுவநனின் தன்வநவன ந஧ாறுந்த காட்டி஦ார் ஌சு஥ாதர்.


தீனயர்கள் அயவப சீ஫ி஦ார்கள், கமினால் அடித்தார்கள், கா஫ியுநிழ்ந்தார்கள், முன்முடிவன தவ஬னில஬ யத்து அழுத்தி஦ார்கள்,வகனில஬ ந஥டுஞ்சிலுவயவனக் நகாடுத்து யதினின் ீ யமினாக ஥டத்தி நசன்஫ார்கள். இருப்஧ினும் ,தன்வ஦ சிலுவயனில் அவ஫ந்து துன்புறுத்தினயர்கள் நீ து இபக்கம் நகாண்டு அ஫ினாவநனி஦ால் அவயகள் நசய்த் தயற்வ஫ நன்஦ிக்கும் ஧டி ஧ிபாத்தித்தார்.

¸Õòиû