You are on page 1of 4

PAG-UNAWA SA BINASA Pangalan: _____________________________________________ Panuto: Ang bawat isa sa sumusunod na seleksyon ay sinusundan ng mga tanong batay sa nilalaman

ng seleksyon. Piliin ang pinakamahusay na sagot sa bawat tanong at isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Ang Pilipinas ay nasa yugto ng pagpapaunlad. Kayat kailangan nito di lamang mga propesyonal kundi Lalo na ang mga sanay na bisig na tutuklas sa likas na kayamanan ng bansa at magpasigla sa mga industriya. Dahil ditto, ang mga araling bokasyonal ay binibigyangdiin sa Binagong Palatuntunan ng Pagtuturo sa mababa at mataas na paaralan. ____ 1. Ano ang higit na kailangan ng Pilipinas? a. Propesyonal b. Likas na kayamanan c. Sanay sa bisig d. Industriya e. Araling bokasyonal ____ 2. Ano ang binibigyang-diin sa mga paaralan? a. Araling bokasyonal b. Mababang paaralan c. Mataas na paaralan d. Mga propesyon e. Araling akademiko Likas sa tao ang pagnanais na makabatid ng nagaganap sa kanyang paligid. Siyay nakiramdam, nagmatyag, nagtatanong at nag-uusisa. Sa madaling salita, siyay nakikibalita. Ngababasa rin siya ng pahayagan, nakikinig sa radio at nanonood ng telebisyon upang makabalita. Ang kabatiran sa mga nagaganap sa kanyang kapaligiran ay nagpapaunlad sa kanyang isipan at nagdaragdag sa kanyang kaalaman. ____ 3. Ano ang likas na pagnanais ng tao? a. Nakikiramdam b. Nagmamatyag c. Nag-uusisa d. Nakikibalita e. Nagtatanong ____4. Ano ang nagaganap na kabatiran ng tao sa nagaganap sa kanyang kapaligiran? a. Nakabubuti ng pakiramdam b. Nakapagpapaunlad ng isipan c. Nakadaragdag sa katarungan d. Nakapagbigay ng kasiyahan e. Nakatutulong sa Gawain Ang mga kabataan ngayon ay nahaharap sa magkasalungat na kaisipan, mithiin at saloobing likha ng matuling agos ng pagbabago. Dahil dito, kinakailangang masanay sila sa matalinong pagpapasiya sapagkat donn nakasalalay ang kanilang kinabukasan. ____ 5. Ano ang dahilan ng pagkaroon ng kasalungat na kasipan at kalooban ng mga kabataan? a. Pagtutulungan b. Pagkakaisa c. Pagbabago d. Pagbabagay e. Pagpapatotoo ____ 6. Saan dapat masanay ang mga kabataan? a. Mabuting pakikiswama b. Makabagong teknolohiya c. Pagpapaunlad ng sarili d. Pag-asa sa kinabukasan e. Matalinong pagpapasiya

Talagang nais ni Jose na makapagpatuloy ng pag-aaral. Ngunit tuwing maririnig niya ang kanyang ina at ang ibang mga inang kasama niya na dumaraing dadil sa mabilis na pagtaas ng halaga ng mga bilihin, nakadarama siyang ng pangamba. Baka nga naman sa simula lamang siya maipagmatrikula at pagkatapos siya ay patigilin din. ____ 7. Ano ang mithiin ni Jose? a. Makarating sa ibang bansa b. Yumaman c. Makapag-aral d. Makapagnegosyo e. Manirahan sa palasyo ____ 8. Ano ang kanyang pangamba? a. Baka mawala ang kanyang ina b. Baka tumaas ang matrikula c. Baka siya magkasakit d. Baka siya mapatigil sa pag-aaral e. Baka siya bumagsak May isang bagay na kaibig-ibig sa muntit pangit na batang ito. Nagpapaiwan siya tuwing hapon kahit na hindi siya hinilingan ng gayon. Tumutulong siya sa mga tagalinis at siya ang pinakamasipag sa lahat. Siya rin ang pinakahuling umalis. Naglilibot muna siya sa buong silid upang pulutin ang mga naiwang panlinis. At sa pintuan, lagi siyang lumilingon at nagsasabi ng Goodbye, Teacher! ____ 9. Paano mo mailalarawan ang hitsura ng bata? a. Munti at maganda b. Pandak at pangit c. Maganda at matangkad d. Matangkad at pangit e. Wala rito ____ 10. Paano mo mailalarawan ang pag-ugali ng bata? a. Malinis at matapang b. Masipag at magalang c. Masipag at mapagbigay d. Magalang at mapagpaumanhin e. Masunurin at matapang Ang paglagay sa tahimik ay pinaghahandaan. Ang mga may nais mag-asawa ay kinakailangang may kakayahang tumayo sa sarilijng mga paa. Silay handa nang magsarili at di na aasa pa sa iba. May kakayahan din silang maghandog ng magandang kinabukasan sa kanilang magiging anak. Nakasalalay ang tagumpay nila sa pagtanggap ng mga pananagutan at pagsasagawa ng mga tungkuling kasama nito. ____ 11. Ano ang higit na kinakailangan sa pag-aasawa? a. Pag-iisip sa magandang idudulot nito b. Paghahanda sa sarili c. Pagsuong dito kung kalian maisipan d. Paglalaan ng salapi e. Pagtatapat sa magulang ____ 12. Saan nakasalalay ang tagumpay ng pag-aasawa? a. Pagtanggap sa hinaharap na pamumuhay b. Pagiging relihiyoso c. Pagsunod sa prinsipyo ng Family Planning d. Pagsasagawa ng mga tungkulin sa pag-aasawa e. Pagkakaroon ng maraming anak Bawat taoy nabibilang sa kanyang pamilyang naninirahan sa ilalim ng isang bubong. Siyay may tungkulin at pananagutan bilang kasambuhay. Ang isang ulirang kasambuhay ay marunong makisama, makiisa at makilahok sa lahat ng mga Gawain o suliranin ng pamilya. Kung ang ama ay siyang naghahanap-buhay at inay siyang nag-aaruga sa mga anak, ang mga anak naman ay inaasahang tumulong sa kanilang mga magulang. ____ 13. Ano ang tinatawag na pamilya? a. Pangkat ng mga taong naninirahan sa ilalim ng siang bubong b. Mga taong sama-samang nagsisimba c. Pangkat ng mga taong sabay-sabay sa pagkain

d. Pangkat ng mga taong sumusunod sa tuntunin e. Mga taong sabay-sabay sa pagpasok ____ 14. Ano ang tungkulin ng mabuting kasambahay? a. Nakikiayon sa sinabi ng nakatatanda b. Nakikitungo sa mga kapatid c. Nakikilahik sa mga gawain d. Inaalagaan ang sarili e. Nag-aalaga ng may sakit na kasambahay Buhay pa ang kanyang ama nang matapos niya ang unang taon ng pag-aaral sa pagkamanggagamot. Ang pagyao ng kanyang ama ay lumikha ng malaking dalamhati sa puso at isip ng kanyang ina, na naging masakitin. Mahina ang puso at walang lakas ang pag-iisip upang makipaglaban sa matitinding kalupitan ng tadhana. Ang ina ni Fidel ay walang kaya kundi lumuha at manalangin sa Diyos. ____ 15. Anong damdamin ang isinasaad sa talata? a. Katapangan at pananalig sa Diyos b. Dalamhati at kalungkutan c. Pagluha at pagtitiis d. Kahinaan ng loob at pag-iisip e. Lakas ng loob at pagtitiis ____ 16. Ano ang ipinahihiwatig ng huling pangungusap? a. Daanin sa pagluha b. Mahinang pag-iisip c. Pakikipaglaban d. Kahinaan ng loob e. Pananalig sa Diyos Ang alikabok na pumupuwing sa atin at nakap[agdudulot ng pagkainis at pagkapoot ay maitutulad sa mga taong hindi na nakatutulong sa mga mamayan ay nakukuha pang magsamantala sa mga ito. Ang mga halimbawa nilay pinunongbayang nagsasamantala sa kanilang katungkulan; mga Pilipinong nakikisabwatan sa mga dayuhan sa ikasasama ng sambayanan; mga Pilipinong may isipang alipin tungkol sa sariling kalinangan, wika at sa pagka-Pilipino. Silay matatawag na alikabok na nakakapuwingng sambayanan. ____17. Ano ang pinagtutulad ng talata? a. puwing at masamang tao b. alikabok at taong mapagsamantala c. puwing at Pilipino d. alokabok at tao e. alikabok at punong-bayan ____18. Sino ang tinatawag na alikabok na nakakapuwing ng sambayanan? a. Pilipinong walang sariling kayamanan b. Pinunong-bayang mapagsamantala c. Taong makadayuhan d. Taong walang kalinangan e. Pilipinong walang trabaho Isang mag-anak na dati kong kapalagayang loo bang naisipan kong dalawin kahapon. Ang mag-anak na itoy nakilala kong mariwasa at sadyang mayaman bago sumiklab ang himagsikan. Ngunit nang akoy umakyat ngayon sa kanilang tahanan, nasaksihan ko ang paghihirap at paghihikahos na idinulot sa kanila ng malupit na digmaan. Subalit sa gitna ng kanilang pagtitiis, nakita ko sa kanilang mukha ang lubos na kasiyahan ng mga pusong marurunong sumunod sa atas ng tadhana; ng mga kaluluwang laang magpasan ng mabigat na krus at pagsubok ng Maykapal. ____ 19. Ano ang ipinahihiwatig ng talata? a. Ang buhay ay tulad ng isang gulong b. Ang kapalaran ay hawak ng tao c. Mahirap ang buhay d. Ang buhay ay isang pagtitiis e. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagsubok ____ 20. Ano ang iyong masasabi sa mag-anak na ito? a. Pinarusahan ng Diyos b. May mabigat na suliranin c. Marunong tumanggap ng kapalaran

d. Mabuting mag-anak e. Mapagtiis sa hirap