You are on page 1of 2

Hrvatsko umarsko drutvo ogranak Vinkovci objavljuje NATJEAJ za djeje likovne i literarne radove s temom iva i arena uma.

I. Radove na natjeaj mogu poslati djeca predkolske i osnovnokolske dobi s podruja Vukovarsko-srijemske upanije.

II. Uvjeti natjeaja: 1. Teme radova trebaju biti povezane sa ivotom ili arenilom ume, bez dodatnih ogranienja. 2. Radovi mogu biti pojedinani ili skupni, ali svi autori u skupini moraju pripadati istoj dobnoj skupini. 3. Pojedinani sudionik moe poslati najvie dva rada. 4. Likovni radovi mogu biti crtei, slike, rezbarije ili skulpture u bilo kojoj tehnici i bilo kojega formata. 5. Literarni rad moe biti pjesma ili prozni rad. Pjesma nema zadanu duinu niti oblik, dok prozni rad moe biti opis, crtica, kratka pria, bajka, basna, ali i drugi prozni oblik napisan na najvie jednoj stranici papira formata A4, u programu Microsoft Word tipom slova Times New Roman, veliine 12 toaka i sa svim marginama 2 cm. 6. Svaki sudionik na poleini likovnoga djela ili ispod teksta literarnoga djela treba napisati svoje podatke: ime, prezime, dob, razred, naziv kole ili vrtia (ako ga dijete pohaa), grad ili mjesto te naziv likovnoga djela odnosno naslov literarnoga djela. Poeljno je navesti i ime nastavnika mentora. III.

Radovi se mogu poslati ili donijeti od 21. oujka 2013. godine (Svjetski dan zatite uma) do 3. svibnja 2013. godine na adresu:

HRVATSKO UMARSKO DRUTVO OGRANAK VINKOVCI Trg bana Josipa okevia 20 32 100 V I N K O V C I S obveznom naznakom: ZA NATJEAJ O UMI.

IV. Radovi e biti razmatrani u tri dobne skupine:


predkolska dob nia osnovnokolska dob (1. do 4. razred) via osnovnokolska dob (5. do 8. razred).

Radove e ocjenjivati trolana struna povjerenstva.

U svakoj dobnoj skupini, za svaku kategoriju likovno stvaralatvo, pjesme i prozni radovi, predviene su po tri nagrade i do pet pohvala. Nagrade e biti umjetnike slike i vrijedne knjige o umi. Svi sudionici natjeaja o vremenu i mjestu dodjele nagrada bit e obavijeteni elektronikom potom. V.

Prispjele radove HD ogranak Vinkovci ne vraa autorima. HD ogranak Vinkovci zadrava pravo prispjele radove koristiti u svrhu promidbe uma i umarstva, uz obvezu navoenja imena autora pri javnom objavljivanju. VI. Slanjem radova svaki sudionik prihvaa uvjete natjeaja.

Za dodatne informacije obratite se organizatoru elektronikom potom na adresu darko.posaric@hrsume.hr ili na tel. (032) 341 042.

Predsjednik HD ogranka Vinkovci: Darko Posari, dipl. ing. um