தெனாயி஭ா஫ன் கதெகள் - அ஭சதல லிகடகலி஬ாக்குெல்

அன்று கிருஷ்஠த஡஬஧ா஦ரின் அ஧ண்஥னண அ஥ர்கபப்தட்டுக் ககாண்டிருந்஡து.
அநிஞர் கதரு஥க்களும் ஥ற்ந஬ர்களும் ஥ண்டதத்஡ில் குழு஥ி஦ிருந்஡ணர்.
க஡ணானி஧ா஥னும் ஏர் ஆசணத்஡ில் அ஥ர்ந்஡ான்.
஥ன்ணர் கிருஷ்ண்த஡஬஧ா஦ர் ஬ந்஡வுடன் சனத கூடி஦து. த஬ற்றூரினிருந்து ஬ந்஡
஡த்து஬ஞாணின஦ ஬ி஫ான஬த் க஡ாடங்கி ன஬த்து ஬ி஬ா஡ ஥ன்நத்ன஡ ஆ஧ம்திக்கச்
கசான்ணர்.
஡த்து஬ ஞாணினேம் ஌த஡த஡ா கசான்ணார். எரு஬ருக்கும் என்றும் ஬ிபங்க஬ில்னன.
அ஬ர் ததச்சின் இறு஡ி஦ில் ஥ா஦ ஡த்து஬ம் தற்நி ஢ீண்ட த஢஧ம் ததசிணார். அ஡ா஬து
஢ாம் கண்஠ால் காண்ததும் ஥ான஦, உண்ததும் ஥ான஦ ஋ன்று கசான்ணார்.
இன஡க்தகட்ட அநிஞர்கள் ன௅஡ல் அ஧சர்஬ன஧ ஋஬ருத஥ ஬ாய் ஡ிநக்க஬ில்னன.
஧ாஜகுரு க஥ௌண஥ாகி ஬ிட்டார்.
சுற்றும் ன௅ற்றும் தார்த்஡ க஡ன்ணானி஧ா஥ன் ஋ழுந்து ஢ின்நான்.
஡த்து஬ஞாணின஦ப் தார்த்து, "஍஦ா ஡த்து஬ ஞாணி஦ாத஧ ஌ன் தி஡ற்றுகிநீர் ஢ாம்
உண்த஡ற்கும் உண்த஡ாக ஢ினணப்த஡ற்கும் ஬ித்஡ி஦ாசத஥ இல்னன஦ா?" ஋ணக்
தகட்டான்.
அ஡ற்கு ஡த்து஬ஞாணி ஬ித்஡ி஦ாசம் இல்னன ஋ன்நான்.
அன஡ தசா஡ிக்க க஡ணானி஧ா஥ன் அ஧சரிடம் எரு஬ிருந்துக்கு ஌ற்தாடு கசய்஦ச்
கசான்ணார். ஬ிருந்து ஌ற்தாடு ஆ஦ிற்று.
அனண஬ரும் தந்஡ி஦ில் அ஥ர்ந்து சாப்திடத் க஡ாடங்கிணார். ஡த்து஬ஞாணிக்கு
உ஠வு தரி஥ாநினேம் சாப்திடக்கூடாது ஋ணக் கட்டனப இட்டு஬ிட்டணர். அ஡ணால்
஡த்து஬ஞாணி ஡ன் ஡஬னந உ஠ர்ந்஡ான். இன஡ப்தார்த்஡ அ஧சர் க஡ணானி஧ா஥ணின்

஡ிநன஥ன஦ப் தா஧ாட்டி கதான் தரிசபித்஡து ஥ட்டு஥ில்னா஥ல் அன்று ன௅஡ல்
அ஬஧து அ஧சன஬ ஬ிகடக஬ி஦ாக்கிணார்.

தெனாயி஭ா஫ன் கதெகள்! . காபி ஥காத஡஬ி஦ின் அருட்கடாட்சம் கதற்ந஬ன். அ஡ணால் அ஬னும் அ஬னுனட஦ ஡ா஦ாரும் க஡ணானி ஋ன்னும் ஊரில் ஬சித்து ஬ந்஡ அ஬னுனட஦ ஡ாய் ஥ா஥ன் ஆ஡஧஬ில் ஬ாழ்ந்து ஬ந்஡ணர். அ஡ணால் ஬ி஬சா஦ம் ஢னடகதந஬ில்னன. சிறு ஬஦஡ிதனத஦ ஬ிகட஥ாகப் ததசு஬ரில் ஬ல்னன஥ கதற்நான். குட்னட அனணத்தும் ஬நண்டு கிடந்஡ண. இபன஥஦ிதனத஦ அ஬ன் ஡ன் ஡ந்ன஡ன஦ இ஫ந்஡ான். சிறு ஬஦஡ிதனத஦ அ஬னணப் தள்பிக்கு அனுப்தினேம் தள்பிப்தடிப்தில் அ஬னுக்கு ஢ாட்டம் கசல்ன஬ில்னன. . அ஡ணால் ஌ரி. காரி ஫காதெலி஬ின் அருள் கிதடத்ெல் அந்஡ ஆண்டு ஆந்஡ி஧ா஬ில் ஥ன஫த஦ கதய்஦஬ில்னன. தின் ஬஧னாற்றுப் ன௃கழ்கதற்ந ஬ிஜ஦஢க஧ சாம்஧ாஜ்஦த்஡ின் அ஧சன் கிருஷ்஠த஡஬஧ா஦ரின் அ஧ண்஥னண "஬ிகடக஬ி"஦ாக இருந்து ஥ன்ணன஧னேம் ஥க்கனபனேம் ஥கிழ்஬ித்஡ான். குபம். அ஡ணால் அ஬ன் திற்கானத்஡ில் "஬ிகடக஬ி" ஋ன்னும் கத஦ர் கதற்று கதரும் ன௃கழுடன் ஬ிபங்கிணான்.காரி ஫காதெலி஬ின் அருள் கிதடத்ெல் தெனாயி஭ா஫ன் ல஭யாறு: சு஥ார் ஢ானூற்று ஋ண்தது ஆண்டுகளுக்கு ன௅ன் ஆந்஡ி஧ ஥ா஢ினத்஡ில் உள்ப எரு சிற்றூரில் ஏர் ஌ன஫ அந்஡஠க் குடும்தத்஡ில் திநந்஡ான் க஡ணானி஧ா஥ன். அ஡ணால் ஡ண்஠ ீர்ப் தஞ்சன௅ம் உ஠வுப் தஞ்சன௅ம் ஡னன ஬ிரித்஡ாடி஦து. அ஬னுனட஦ ஢னகச்சுன஬க்காக ஥ன்ணர் அவ்஬ப்ததாது ஌஧ாப஥ாண தரிசுகனப அபித்து ஊக்கு஬ித்஡ார்.

இன஡க்தகட்ட க஡ணானி஧ா஥ன் காபி஥காத஡஬ி஦ின் சந்஢ி஡ின஦ அனடந்஡ான். சா஥ி஦ார் ஬ந்஡஡ன் கா஧஠஥ாகத்஡ான் ஢ல்ன ஥ன஫ கதய்துள்பது ஋ன்று ஋ண்஠ி஦ அவ்வூர் ஥க்கள் சா஥ி஦ான஧ ஬ா஦ா஧ப் ன௃கழ்ந்து அ஬ன஧ ஬஠ங்கி ஆசி கதற்நணர். இன஡ தார்த்துக் ககாண்டிருந்஡ க஡ணானி ஧ா஥ன் கனகனக஬ண ஢னகத்துக் ககாண்டிருந்஡ான். அப்தடி஦ிருக்க . ஋ன் தகா஧ உரு஬த்ன஡ப் தார்த்து ஋ல்தனாரும் அஞ்சு஬ார்கள். இன஡க் தகட்ட சா஥ி஦ார் உண்ன஥ன஦ உ஠ர்ந்து அ஬ன் த஥ல் தகாதப்தட஬ில்னன. கனடசி஦ில் க஡ணானி஧ா஥ன் ன௅ன் த஡ான்நிணாள் காபித஡஬ி. ஡ம்தி உன்ணிடம் ஡ிநன஥ இருக்கிநது. காக்னக உட்கார்ந்஡தும் தணம் த஫ம் கீ த஫ ஬ிழுந்஡஡ாம். ஢ீ காபி ஥காத஡஬ி஦ின் அருனபப் கதற்நால் திற்கானத்஡ில் ன௃கழ் கதற்று ஬ிபங்கு஬ாய் ஋ன்று ஢ல்னாசி கூநிணார். ஢ீத஦ா தன஥ாகச் சிரிக்கிநாய்? ஌ன் ஋ன்று ஬ிண஬ிணாள். அ஬ர் ஬ந்து தசர்ந்஡ அன்தந தன஥ாண ஥ன஫ கதய்஦ க஡ாடங்கி஦து.அப்ததாது அக்கி஧ா஥த்துக்கு எரு சா஥ி஦ார் ஬ந்து தசர்ந்஡ார். அப்தடி஦ிருக்க ஡ாங்கள் ஬ந்஡வுடன் ஡ங்கள் ஥கின஥஦ால்஡ான் ஥ன஫ கதய்துள்பது ஋ன்று ஥க்கள் ஋ண்ணு஬து எரு தனண ஥஧த்஡ில் ஢ன்கு தழுத்துள்ப தணம் த஫ம் கீ த஫ ஬ிழும் த஢஧த்஡ில் காக்னக உட்கார்ந்஡஡ாம். ஆறு. குட்னட ஋ல்னாம் ஢ி஧ம்தி஬ிட்டண. அ஬பது உரு஬த்ன஡ப் தார்த்துப் த஦ப்தடு஬஡ற்குப் த஡ினாக தன஥ாக சிரித்஡ான். இன஡ப் தார்த்஡ சா஥ி஦ார். அப்ததாது அன஡ தார்த்஡஬ர்கள் காக்னக உட்கார்ந்஡஡ணால் ஡ான் தணம் த஫ம் ஬ிழுந்஡து ஋ன்று கசான்ணார்கபாம். அ஡ற்கு க஡ணானி஧ா஥ன் "஥ன஫ கதய்஬தும் கதய்஦ா஥ல் ததா஬தும் இனந஬ன் கச஦தன. அ஬பின் ஡ிருஉரு஬த்ன஡க் கா஠ தன஬ாறு த஬ண்டி ஡஬ம் இருந்஡ான். குபம். ஌ரி. அ஡ற்கு க஡ணானி஧ா஥ன் ஋ணக்கு சபிதிடித்஡ால் ஋ன்னுனட஦ எரு னெக்னக சிந்து஬஡ற்கு ஋ன்னுனட஦ இ஧ண்டு னககதப ததா஡஬ில்னன. அது ததானத஬ இவ்வூர் ஥க்கள் கச஦ற௃ம் இருந்஡஡ால் ஡ான் சிரித்த஡ன்" ஋ன்நான் க஡ணானி஧ா஥ன். அ஬ன் சிரிப்தன஡ப் தார்த்஡ காபித஡஬ி. க஡ணானி஧ா஥னண அருகில் அன஫த்து ஡ம்தி ஢ீ ஌ன் சிரிக்கிநாய்? ஋ண ஬ிண஬ிணார்.

தின் ஥கதண உன்னண ஆசீர்஬஡ிக்கிதநன். அ஡ணால் ஋ணக்கு சிரிப்ன௃ ஬ந்஡து ஋ன்நான். உணக்கு கஷ்டம் த஢ரும் ததாக஡ல்னாம் ஋ன்னண ஢ினண. உணக்கு சபிதிடித்஡ால் ஆ஦ி஧ம் னெக்னகனேம் ஋ப்தடி இ஧ண்டு னககபால் சிந்து஬ாய் ஋ன்று ஋ண்஠ிதணன். உணக்கு உ஡஬ி கசய்கிதநன் ஋ணக்கூநி ஥னநந்஡ாள் காபித஡஬ி.உணக்கு ஆ஦ி஧ம் ஡னன உள்பது. . ஆணால் னககள் இ஧ண்தட கதற்றுள்பாய். இன஡க் தகட்டதும் காபி஥காத஡஬ித஦ சிரித்து ஬ிட்டாள். கதரும் ததரும் ன௃கழும் கதற்றுத்஡ிகழ்஬ாய்.

க஡ணானி஧ா஥ன் ஥ிகப் கதால்னா஡஬ன் ஋ண அநிந்து ககாண்ட ஧ாஜகுரு சம்஥஡ித்஡ார். இல்னனத஦ல் ஡஧ ன௅டி஦ாது ஋ன்று கூநி ஬ிட்டான்.தெனாயி஭ா஫ன் கதெகள் . ஥னநந்஡ிருந்஡ க஡ணானி஧ா஥ன் ஧ாஜகுரு஬ின் து஠ி஥஠ிகனப ஋டுத்துக்ககாண்டு ஥னநந்து ஬ிட்டான். உனட஦஠ிந்து ககாண்ட ஧ாஜகுரு க஡ணானி஧ா஥னண ஡ன் த஡ாள் ஥ீ து சு஥ந்து கசன்று ககாண்டிருந்஡ார். அ஡ற்குத் க஡ணானி஧ா஥தணா உன் து஠ி஥஠ிகனப ஢ான் தார்க்க஬ில்னன. ஧ா஥ா. அப்ததாது அ஬ன஧ அநி஦ா஥தனத஦ க஡ணானி஧ா஥ன் தின் க஡ாடர்ந்஡ான். இல்னனக஦ன்நால் ஡஧ன௅டி஦ாது ஋ன்று கூநி ஬ிட்டான். இக்குபத்துக்கு கதண்கள் குபிக்க ஬ந்து ஬ிடு஬ார்கள். இன஡ ஊர் ஥க்கள் அனண஬ரும் த஬டிக்கனக தார்த்துக் ககாண்டிருந்஡ணர்.. தின் து஠ி஥஠ிகனப ஧ாஜகுரு஬ிடம் ககாடுத்஡ான். ஋ன்ணிடம் ஬ம்ன௃ கசய்஦ா஡ீர்கள் ஋ன்நான்... ஢ானும் குபிக்கத஬ இங்கு ஬ந்துள்தபன். க஡ணானி஧ா஥ன் ஋ணது து஠ி஥஠ிகனபக் ககாடு ஋ன்று ககஞ்சிணார்.. . குபக்கன஧ன஦ அனடந்஡தும் ஧ாஜகுரு து஠ி஥஠ிகனப ஋ல்னாம் கனபந்து கன஧஦ில் ன஬த்து஬ிட்டு ஢ிர்஬ா஠஥ாக குபத்஡ில் இநங்கி குபித்துக் ககாண்டிருந்஡஡ார்.. ஋ன் து஠ி஥஠ிகனபக் ககாடுத்துவுடு. குபித்து ன௅டித்து கன஧த஦நி஦ ஧ாஜகுரு து஠ி஥஠ிகனபக் கா஠ாது ஡ிடுக்கிட்டார். ஋ன்னண அ஧ண்஥னண ஬ன஧ உன் த஡ாபில் சு஥ந்து கசல்ன த஬ண்டும். உடதண க஡ணானி஧ா஥ன் அ஬ர் ன௅ன் த஡ான்நிணான். அ஬ர் ககஞ்சு஡னனக் தகட்ட க஡ணானி஧ா஥ன் ஋ன் ஢ிதந்஡னணக்கு உட்தட்டால் உம் து஠ி஥஠ிகனபத் ஡ருகிதநன்.. உடதண ஋ன் து஠ி஥஠ிகனபக் ககாடு ஋ன்று ஥ீ ண்டும் ஥ீ ண்டும் ககஞ்சிணார். அப்தடிக஦ன்நால் ஡ருகிதநன்.஭ாஜகுருதல பறிக்குப் பறி லாங்குெல் எரு ஢ாள் அ஡ிகானன த஢஧ம் ஧ாஜகுரு குபத்துக்குக் குபிக்கச் கசன்நார்.. இன்னும் சிநிது த஢஧த்஡ில் ஢ன்கு ஬ிடி஦ப்ததாகிநது.

இது ஥ன்ணிக்க ன௅டி஦ா஡ குற்ந஥ாகும். அ஬ர் த஡ாபினிருந்து இநங்கி அ஬ர் தா஡ங்கபில் ஬ழ்ந்து ீ ஬஠ங்கிணான் ஍஦ா ஋ன்னண ஥ன்ணினேங்கள். ஆனக஦ால் க஡ணானி஧ா஥னண அன஫த்து ஬஧ அ஧ண்஥னண கா஬னாட்கனப அனுப்திணார். த஥ற௃ம் அ஬ன஧ உன஡னேம் ஬ாங்க ன஬த்து஬ிட்டாய். ஥ன்ணர் ஧ாஜகுருன஬ அன஫த்து ஬ி஬஧த்ன஡க் தகட்டார். க஡ணானி஧ா஥ன் கசய்னக ஥ன்ணருக்கு ஢னகச்சுன஬னேண்டு தண்஠ிணாற௃ம் அ஬ன் கசய்஡ ஡஬றுக்கு ஡க்க ஡ண்டனண ஬஫ங்க ஬ிரும்திணார். அ஡ா஬து த஡ாள் த஥ல் இருப்த஬னண ஢ன்கு உன஡த்து ஋ன்ன௅ன் ஢ிற்தாட்டுங்கள் ஋ன்று. இன஡ப் தார்த்஡ ஥ன்ணர் ஧ாஜகுருன஬ ஌ன் அடித்஡ீர்கள் ஋ண ஬ிண஬ிணார் அ஡ற்கு கா஬னாட்கள் க஡ணானி஧ா஥ன் த஡ாள் ஥ீ து அ஥ர்ந்து இருந்஡஬ர்஡ான் இந்஡ ஧ாஜகுரு. அ஬ன் ததச்னச உண்ன஥க஦ன்று ஢ம்தி஦ ஧ாஜகுரு க஡ணானி஧ா஥ன் த஡ாள்஥ீ து உட்கார்ந்து ககாண்டான். உடதண ஡ணது கா஬னாபிகட்கு உத்஡஧஬ிட்டார். உப்தரினக஦ினிருந்து ஥ன்ணன் தார்த்து ஬ிட்டன஡ அநிந்஡ க஡ணானி஧ா஥ன். க஡ணானி஧ா஥ன் ஢ீ ஧ாஜகுருன஬ அ஬஥ாணப்தடுத்஡ி஬ிட்டாய். ஧ாஜகுருன஬ அ஬஥ாணப்தடுத்஡ி஦ தா஬ம் ஋ன்னணச் சும்஥ா஬ிடாது. ஧ாஜகுருவும் ஡ன் ஡஬னந உண்ன஥க஦ன்று எத்துக்ககாண்டார். ஆனக஦ால் ஋ன் த஡ாள் ஥ீ து ஡ாங்கள் அ஥ருங்கள். ஢ான் உங்கனப சு஥ந்து கசல்கிதநன் ஋ன்நான்.இன஡ ஥ன்ணர் கிருஷ்஠ த஡஬஧ா஦ரும் உப்தரினக஦ினிருந்து தார்த்து ஬ிட்டார். ஧ாஜகுருன஬ ன஢஦ப்ன௃னடத்து ஥ன்ணர் ன௅ன் ஢ிற்தாட்டிணார்கள். க஡ணானி஧ா஥ன் ஧ாஜகுருன஬ சு஥ந்து கசன்று ககாண்டிருக்னக஦ில் கா஬னாட்கள் அருகில் ஬ந்து஬ிட்டணர். இன஡க் தகட்ட க஡ணானி஧ா஥ன் ஡ன் உ஦ிருக்கு ஆதத்து ஬ந்஡ன஡ ஋ண்஠ி . ஡ாங்கள் ஡ாதண த஡ாள் ஥ீ து அ஥ர்ந்஡ிருப்த஬ன஧ அடித்து உன஡க்கச் கசான்ண ீர்கள். ஆகத஬ உன்னண சி஧த்த஡சம் கசய்஦ உத்஡஧வு இடுகிதநன் ஋ன்நார் ஥ன்ணர். கா஬னாட்களும் க஡ணானி஧ா஥னண சிநிது த஢஧த்஡ில் ஥ன்ணர் ன௅ன் ககாண்டு ஬ந்து ஢ிற்தாட்டிணார்கள். அ஡ன்தடித஦ கசய்துள்தபாம் ஋ன்நணர்.

இணி இவ்வூரில் இருக்காத஡. அ஬ன் ஡ன் இஷ்ட த஡஬ன஡஦ாண காபி த஡஬ின஦ ஡ன்னணக் காப்தாற்றும்தடி ஥ண஡ிற்குள் து஡ித்஡ான்.஬ருந்஡ிணார். ஥ன்ணரும் இன஡ உண்ன஥ ஋ன்று ஢ம்திணார். கா஬னாட்களும் அ஬னண ககானன கசய்஦ அன஫த்துச் கசன்நார்கள். அ஬ர்கபிடம் அப்தடித஦ கசய்கிதநன் ஋ன்று கசால்னி஦ க஡ணானி஧ா஥ன் ஡ன் ஬ட்டிதனத஦ ீ எபிந்து ககாண்டான். . கா஬னாட்களும் த஠த்ன஡ப் கதற்றுக் ககாண்டு அ஬ணது த஬ண்டுதகாளுக்கு இ஠ங்கி ககானன கசய்஦ா஥ல் ஬ிட்டு ஬ிட்டணர். அப்ததாது அ஬ர்கபிடம் ஡ன்னண ஬ிட்டு஬ிடும்தடினேம் த஠ன௅ம் ஡ரு஬஡ாகவும் த஬ண்டிணான். கா஬னாட்களும் எரு தகா஫ின஦ அறுத்து அ஡ன் இ஧த்஡த்ன஡ ஬ாபில் ஡ட஬ி ஥ன்ணரிடம் க஡ணானி஧ா஥னண ககானனகசய்து ஬ிட்தடாம் ஋ன்று கசால்னி ஬ிடடணர். த஬று ஋ங்கா஬து ததாய்஬ிடு ஋ன்று கசான்ணார்கள்.

஥ண். தஞ்சம் ஌ற்தட்டு ஬ிட்டது. அத஡ ச஥஦ம் ஧கசி஦஥ாக க஡ணானி஧ா஥ன் ஡ன் ஥னண஬ி஦ிடம் ஡ிருடர்கள் எபிந்஡ிருப்தன஡க் கூநி எரு தன஫஦ கதட்டி஦ில் கல். ஡ிருடர்களும். ஋ணத஬ ஢ாம் எரு காரி஦ம் கசய்த஬ாம்" ஋ன்று க஬பித஦ ததுங்கி஦ிருந்஡ ஡ிருடர்களுக்கு தகட்கும் ஬ண்஠ம் உ஧த்஡ கு஧னில் ததசிணான். தன஫஦ கதாருட்கனப ஋ல்னாம் ததாட்டு னெடிணான். ஋ணத஬ ஢ினந஦ ஡ிருட்டு ஢டக்க ஆ஧ம்தித்து ஬ிட்டது. தரு஬ ஥ன஫ ஡஬நி ஬ிட்ட஡ால் குபம். ஌ரி ஋ல்னாம் ஬ற்நி஬ிட்டது. ஢ாம் இந்஡ப் கதட்டின஦ ஦ாருக்கும் க஡ரி஦ா஥ல் கி஠ற்நில் ததாட்டு ஬ிடனாம். ஥ற்றும் ஬ினனனே஦ர்ந்஡ கதாருட்கனப ஋ல்னாம் இந்஡ப் கதட்டி஦ில் ததாட்டு ன௄ட்டு. உடதண ஬ட்டிற்கு ீ ஬ந்து ஡ன் ஥னண஬ி஦ிடம். க஡ணானி஧ா஥ன் ஬ட்டுக் ீ கி஠ற்நிற௃ம் ஢ீர் குனநந்து அ஡ிக ஆ஫த்஡ிற்குப் ததாய்஬ிட்டது. ஢ாம் ஋பி஡ாக கி஠ற்நினிருந்து கதட்டின஦ ஋டுத்துக் . இந்஡ ச஥஦த்஡ில் எரு ஢ாள் இ஧வு ஢ான்கு ஡ிருடர்கள் ஡ன் த஡ாட்டத்஡ில் ததுங்கி இருப்தன஡க் கண்டான். "க஡ணானி஧ா஥ன். குட்னட. தஞ்ச கானம் ன௅டினேம் ஬ன஧ ஢ாம் ஥ிகவும் ஜாக்கி஧ன஡஦ாக இருக்கத஬ண்டும்.நீ ர் இதமத்ெ ெிருடர்கள் எரு ச஥஦ம் ஬ிஜ஦஢க஧ ஧ாஜ்஦த்஡ில் கடும் ஬நட்சி ஌ற்தட்டது. அந்஡ப் கதட்டின஦த் தூக்க ன௅டி஦ா஥ல் தூக்கி ஬ந்து கி஠ற்றுக்குள் 'க஡ாப்'கதன்று ததாட்டு ஬ிட்டு ஬ட்டுக்கு ீ ஡ிரும்தி஬ிட்டான் க஡ணானி஧ா஥ன். தஞ்சம் ஡ீர்ந்து ஡ிருட்டுப் த஦ம் எ஫ிந்஡தும் ஥ீ ண்டும் கி஠ற்நினிருந்து ஋டுத்துக் ககாள்பனாம்" ஋ன்று ன௅ன்ததானத஬ உ஧க்கக் கூநிணான் க஡ணானி஧ா஥ன். இ஡ணால் ஡ிணன௅ம் த஡ாட்டத்஡ிற்கு ஡ண்஠ ீர் தாய்ச்ச ஥ிகவும் சி஧஥ப்தட்டான் க஡ணானி஧ா஥ன். ஢ம் ஢ாட்டில் தரு஬ ஥ன஫ ஡஬நி஬ிட்ட஡ால்.தெனாயி஭ா஫ன் கதெகள் . "அ஡ற்கு ஋ன்ண கசய்஦னாம்?" ஋ன்று க஡ணானி஧ா஥ணின் ஥னண஬ி தகட்டாள். ஬ட்டிற்குள் ீ ன௃குந்து ஡ிருடும் ஢ம் த஬னனன஦ சுனத஥ாக்கி஬ிட்டான். ஡ிருடர்களும் இன஡க் தகட்டணர். "஬ட்டிற௃ள்ப ீ ஢னக. "அடித஦.

஡ிருடர்கள் இனநத்து ஊற்நி஦ ஢ீன஧ ஡ன் த஡ாட்டத்஡ில் உள்ப கசடிகளுக்கும். ககாடிகளுக்கும். இ஡ணால் ஡ிருடர்களும்.ககாள்பனாம்" ஋ன்று ஡ங்களுக்குள் ததசிக் ககாண்ட்ணர். சற்று த஢஧ம் க஫ித்து த஬று ஬஫ி஦ாக த஡ாட்டத்஡ிற்கு கசன்ந க஡ணானி஧ா஥ன். ஋ணத஬ னென்று ஡ிணங்கள் க஫ித்து ஬ந்஡ால் ததாதும். "஢ானபக்கு ஬஧த஬ண்டாம். கதட்டின஦ ஋டுக்க கி஠ற்றுக்கு அருதக ஬ந்஡ணர் ஡ிருடர்கள். ஢ாம் ஢ால்஬ரும் ஌ற்நம் னெனம் ஥ாற்நி ஥ாற்நி ஢ீன஧ இனநத்து ஬ிட்டால் சுனத஥ாகப் கதட்டின஦ ஋டுத்துக் ககாண்டு ததாகனாம்" ஋ன்று கூநிணான். ஆணால் கி஠ற்நில் ஡ண்஠ ீர் குனந஦஬ில்னன. ஢ீங்கள் இனநத்஡ ஡ண்஠ ீர் இன்னும் னென்று ஡ிணங்களுக்குப் ததாதும். கி஠று ஆ஫஥ாக இருந்஡஡ால் உள்தப இநங்கப் த஦ந்஡ ஡ிருடன் எரு஬ன். . ஡ிருடர்களுக்கு இன஡க் தகட்டதும் ஥ிகவும் அ஬஥ாண஥ாய் ததாய்஬ிட்டது. த஦ிர்களுக்கும் தானே஥ாறு கால்஬ான஦த் ஡ிருப்தி ஬ிட்டான். அ஡ன்தடி எரு஬ர் ஥ாற்நி எரு஬ர் ஌ற்நம் னெனம் ஢ீர் இனநக்கத் க஡ாடங்கிணர். "அண்த஠! ஡ண்஠ ீர் குனந஬ாகத்஡ான் உள்பது. இப்தடித஦ கதாழுது ஬ிடிந்஡து ஬ிட்டது. "஢ானப இ஧வு ஥ீ ண்டும் ஬ந்து ஢ீன஧ இனநத்து ஬ிட்டு கதட்டின஦ ஋டுத்துக் ககாள்பனாம்" ஋ன்று ததசிக் ககாண்டு கசன்நணர். அப்ததாது த஡ாட்டத்஡ினிருந்து ஬ந்஡ க஡ணானி஧ா஥ன் அ஬ர்கனபப் தார்த்து. ஡ங்கனப ஌஥ாற்நி ஢ீர் இனநக்கச் கசய்஡ க஡ணானி஧ா஥ணின் அநின஬ ஥ணத்஡ிற்குள் ஋ண்஠ி ஬ி஦ந்஡ணர். உங்கள் உ஡஬ிக்கு ஢ன்நி ஢ண்தர்கதப!" ஋ன்று கூநிணான். த஥ற௃ம் அங்தக இருந்஡ால் ஋ங்தக ஥ாட்டிக் ககாள்த஬ாத஥ா ஋ன்ந அச்சத்஡ில் ஡ிரும்திப் தார்க்கா஥ல் ஏட்டம் திடித்஡ணர் ஡ிருடர்கள். அன஡க்தகட்ட ஥ற்ந஬ர்களும் அ஬ன் ஡ிட்டத்துக்கு எப்ன௃க்ககாண்டணர்.

. சின ஥ா஡ங்கள் க஫ித்து "஡ன் ஬ட்டில் ீ . ஆனக஦ால் ஡ான் குட்டி ததாட்டுள்பண" ஋ன்று அனணத்துப் தாத்஡ி஧ங்கனபனேம் கதற்றுக் ககாண்டான். சின ஢ாள் க஫ித்து க஡ணானி஧ா஥ன் அந்஡ப் தாத்஡ி஧ங்கதபாடு சின சிநி஦ தாத்஡ி஧ங்கனபனேம் தசர்த்துக் ககாடுத்஡ான். அ஡ன்தடித஦ தசட்டும் தாத்஡ி஧ங்கனப க஡ணானி஧ா஥னுக்குக் ககாடுத்஡ான்..தெனாயி஭ா஫ன் கதெகள் . இ஬ற்னந ஢ான் உன்ணிடம் ககாடுக்கும் ததாது சினண஦ாக இருந்஡ண. அ஡ற்குத் க஡ணானி஧ா஥ன் "உ஥து தாத்஡ி஧ங்கள் "குட்டி" ததாட்டண.பாத்ெி஭ங்கள் குட்டி தபாட்ட கதெ ஬ிஜ஦ ஢க஧த்஡ில் எரு தசட் ஬சித்து ஬ந்஡ான். எரு ஢ாள் க஡ணானி஧ா஥ன் தசட்னடச் சந்஡ித்து "஡ன் ஥கனுக்குக் கா஡஠ி ஬ி஫ா ஢னடகதறு஬஡ாகவும் அ஡ற்குச் சின தாத்஡ி஧ங்கள் ஬ாடனகக்கு த஬ண்டுக஥ன்றும் ஬ி஫ா ன௅டிந்஡தும் ககாண்டு ஬ந்து ஡ரு஬஡ாகவும்" கூநிணான்.... அ஬ற்னநனேம் ஌ன் ககாடுக்கிநாய்" ஋ன்று தகட்டான்.. அந்஡ தசட் தாத்஡ி஧ங்கனபனேம் ஬ாடனகக்கு ஬ிடு஬துண்டு. ஆனக஦ால் ஡ான் அ஬ற்னநனேம் தசர்த்து ஋டுத்து ஬ந்த஡ன்" ஋ன்நான். இன஡஦நிந்஡ க஡ணானி஧ா஥ன் அந்஡ தசட்னட ஢஦஬ஞ்சக஥ாக ஡ிருத்஡ ஡ிட்டம் ஡ீட்டிணான். அ஬ன் ஬ட்டித் க஡ா஫ில் ஢டத்஡ி ஬ந்஡ான்.. அ஬ற்னநனேம் உம்஥ிடம் ககாடுப்தது ஡ாதண ன௅னந. ஥க்கபிடம் அ஢ி஦ா஦஬ட்டி ஬ாங்கி ஬ந்஡ான். அ஡ா஬து ரூதாய்க்கு ஍ம்தது னதசா ஬ட்டி இ஡ணால் ஬ட்டிக்கு அ஬ணிடம் த஠ம் ஬ாங்கும் ஥க்கள் அ஬஡ினேற்நணர். இன஡ப் தார்த்஡ தசட் "஢ான் கதரி஦ தாத்஡ி஧ங்கள் ஥ட்டும் ஡ாதண ககாடுத்த஡ன். இ஬ன் சரி஦ாண ஬டிகட்டி஦ாண ன௅ட்டாபாக இருப்தான் ததான ஋ன்று ஋ண்஠ி "ஆ஥ாம் ஆ஥ாம். சிநி஦ தாத்஡ி஧ங்கனப ஢ான் ககாடுக்க஬ில்னனத஦..

. "஋ன்னுடன் ஬ா ஥ன்ணரிடம் ன௅னந஦ிடுத஬ாம் அ஬ரின் ஡ீர்ப்ன௃ப்தடித஦ ஢டந்து ககாள்த஬ாம்" ஋ன்நதும் த஬க. . "சரி" ஋ன்று எப்ன௃க் ககாண்டு ஡ங்க க஬ள்பிப் தாத்஡ி஧ங்கனபத் ஡ன் ஬ட்டிற்கு ீ ஋டுத்துச் கசன்நான்.. இருப்தினும் க஡ணானி஧ா஥ன் அ஬னண ஬ிடாது ஥ன்ணரிடம் இழுத்துச் கசன்று ஥க்கபிடம் அ஢ி஦ா஦ ஬ட்டி ஬ாங்கு஬து தற்நி ன௅னந஦ிட்டான். தாத்஡ி஧ங்கள் ஡ிரும்த ஬ரு஬஡ாகக் காத஠ாம். இ஬ற்நின் குட்டிகனபனேம் தசர்த்துக் ககாண்டு ஬ா ஋ன்நான்.. த஬க஥ாக அவ்஬ிடத்ன஡ ஬ிட்டு ஢கன்நான் தசட்.. அ஡ற்கு க஡ணானி஧ா஥ன் "கசான்ணால் ஢ீங்கள் ஬ருத்஡ப்தடு஬ர்கள் ீ ஋ன்று ஡ான் ஡ங்கனபப் தார்க்க ஬஧஬ில்னன... சின ஥ா஡ங்கள் ஆ஦ிண.. ஆனக஦ால் தசட் த஢த஧ க஡ணானி஧ா஥ன் ஬ட்டுக்குச் ீ கசன்நான். ககாடுக்கும் ததாது இன஬ கர்ப்த஥ாக இருக்கின்நண.. ஬ின஧஬ில் குட்டிததாடும். தாத்஡ி஧ங்கள் கர்ப்த஥ாக இருந்஡ண஬ா.. தி஧ச஬ம் கஷ்ட்஥ாக இருந்஡து அ஡ணால் அனணத்துப் தாத்஡ி஧ங்களு஥ இநந்து ஬ிட்டண" ஋ணத் க஡ரி஬ித்஡ான். இ஬னுனட஦ ஢ா஠஦த்ன஡ அநிந்஡ தசட் கதான் ஥ற்றும் க஬ள்பிப் தாத்஡ி஧ங்கனபக் ககாடுக்க சம்஥஡ித்஡ான்.. க஡ணானி஧ா஥னணச் சந்஡ித்து "இவ்஬பவு ஢ாட்கபாகினேம் ஌ன் தாத்஡ி஧ங்கனபத் ஡ிரும்த ககாண்டு ஬ந்து ஡஧஬ில்னன" ஋ண ஥ிகக் தகாத஥ாக தகட்டான்.஬ிதசடம் ஢னடகதந இருப்த஡ாகவும் அ஡ற்கு ஥ன்ணரும் அ஧சுப் தி஧஡ாணிகளும் கனந்து ககாள்ப இருப்த஡ாகவும் அ஡ற்கு ஡ங்கப் தாத்஡ி஧ங்களும் க஬ள்பிப்தாத்஡ி஧ங்களும் த஬ண்டும்" ஋ன்று தகட்டான்.. அ஡ற்குத் க஡ணானி஧ா஥ன் "தாத்஡ி஧ங்கள் குட்டி ததாடும் ததாது அன஬ ஌ன் இநக்காது" ஋ன்று தகட்டான். இன஡க் தகட்ட தசட் "஦ாரிடம் ஬ினப஦ாடுகிநாய்? தாத்஡ி஧ங்கள் சாகு஥ா?" ஋ணக் ஥ிகக் தகாத஥ாகக் தகட்டான்....

.஋ல்னா ஬ி஬஧ங்கனபனேம் தகட்டநிந்஡ ஥ன்ணர் "தாத்஡ி஧ங்கள் குட்டி ததாடும் ஋ன்நால் அன஬ தி஧ச஬த்஡ின் ததாது ஌ன் இநக்கக் கூடாது? உன் தத஧ானசக்கு இது எரு கதரு ஢ஷ்டத஥ ஆனக஦ால் இணித஥னா஬து ஥க்கபிடத்஡ில் ஢ி஦ா஦஥ாண ஬ட்டி ஬ாங்கு" ஋ண ன௃த்஡ி஥஡ி கூநி அ஬னண அனுப்தி ன஬த்஡ார் ஥ன்ணர். க஡ணானி஧ா஥ணின் ன௃த்஡ிசானித் ஡ணத்ன஡ ஥ன்ணர் ஥ண஥ா஧ப் தா஧ாட்டி தரிசுகள் ஬஫ங்கிணார்.

. அப்ததாது அ஬ன஧ அநி஦ா஥தனத஦ க஡ணானி஧ா஥ன் தின் க஡ாடர்ந்஡ான்.தெனாயி஭ா஫ன் கதெகள் . ஋ன்ணிடம் ஬ம்ன௃ கசய்஦ா஡ீர்கள் ஋ன்நான்..... க஡ணானி஧ா஥ன் ஋ணது து஠ி஥஠ிகனபக் ககாடு ஋ன்று ககஞ்சிணார். அ஬ர் ககஞ்சு஡னனக் தகட்ட க஡ணானி஧ா஥ன் ஋ன் ஢ிதந்஡னணக்கு உட்தட்டால் உம் து஠ி஥஠ிகனபத் ஡ருகிதநன்.. இல்னனத஦ல் ஡஧ ன௅டி஦ாது ஋ன்று கூநி ஬ிட்டான். ஧ா஥ா. உடதண ஋ன் து஠ி஥஠ிகனபக் ககாடு ஋ன்று ஥ீ ண்டும் ஥ீ ண்டும் ககஞ்சிணார். உனட஦஠ிந்து ககாண்ட ஧ாஜகுரு க஡ணானி஧ா஥னண ஡ன் த஡ாள் ஥ீ து சு஥ந்து கசன்று ககாண்டிருந்஡ார்.. இல்னனக஦ன்நால் ஡஧ன௅டி஦ாது ஋ன்று கூநி ஬ிட்டான்.஭ாஜகுருதல பறிக்குப் பறி லாங்குெல் எரு ஢ாள் அ஡ிகானன த஢஧ம் ஧ாஜகுரு குபத்துக்குக் குபிக்கச் கசன்நார். இன்னும் சிநிது த஢஧த்஡ில் ஢ன்கு ஬ிடி஦ப்ததாகிநது. க஡ணானி஧ா஥ன் ஥ிகப் கதால்னா஡஬ன் ஋ண அநிந்து ககாண்ட ஧ாஜகுரு சம்஥஡ித்஡ார். ஋ன்னண அ஧ண்஥னண ஬ன஧ உன் த஡ாபில் சு஥ந்து கசல்ன த஬ண்டும். அப்தடிக஦ன்நால் ஡ருகிதநன். குபித்து ன௅டித்து கன஧த஦நி஦ ஧ாஜகுரு து஠ி஥஠ிகனபக் கா஠ாது ஡ிடுக்கிட்டார். ஥னநந்஡ிருந்஡ க஡ணானி஧ா஥ன் ஧ாஜகுரு஬ின் து஠ி஥஠ிகனப ஋டுத்துக்ககாண்டு ஥னநந்து ஬ிட்டான். அ஡ற்குத் க஡ணானி஧ா஥தணா உன் து஠ி஥஠ிகனப ஢ான் தார்க்க஬ில்னன. உடதண க஡ணானி஧ா஥ன் அ஬ர் ன௅ன் த஡ான்நிணான். இக்குபத்துக்கு கதண்கள் குபிக்க ஬ந்து ஬ிடு஬ார்கள். இன஡ ஊர் ஥க்கள் அனண஬ரும் த஬டிக்கனக தார்த்துக் ககாண்டிருந்஡ணர். ஢ானும் குபிக்கத஬ இங்கு ஬ந்துள்தபன். தின் து஠ி஥஠ிகனப ஧ாஜகுரு஬ிடம் ககாடுத்஡ான். . ஋ன் து஠ி஥஠ிகனபக் ககாடுத்துவுடு. குபக்கன஧ன஦ அனடந்஡தும் ஧ாஜகுரு து஠ி஥஠ிகனப ஋ல்னாம் கனபந்து கன஧஦ில் ன஬த்து஬ிட்டு ஢ிர்஬ா஠஥ாக குபத்஡ில் இநங்கி குபித்துக் ககாண்டிருந்஡஡ார்.

஥ன்ணர் ஧ாஜகுருன஬ அன஫த்து ஬ி஬஧த்ன஡க் தகட்டார். த஥ற௃ம் அ஬ன஧ உன஡னேம் ஬ாங்க ன஬த்து஬ிட்டாய். கா஬னாட்களும் க஡ணானி஧ா஥னண சிநிது த஢஧த்஡ில் ஥ன்ணர் ன௅ன் ககாண்டு ஬ந்து ஢ிற்தாட்டிணார்கள். ஆனக஦ால் க஡ணானி஧ா஥னண அன஫த்து ஬஧ அ஧ண்஥னண கா஬னாட்கனப அனுப்திணார். ஧ாஜகுருன஬ ன஢஦ப்ன௃னடத்து ஥ன்ணர் ன௅ன் ஢ிற்தாட்டிணார்கள். க஡ணானி஧ா஥ன் கசய்னக ஥ன்ணருக்கு ஢னகச்சுன஬னேண்டு தண்஠ிணாற௃ம் அ஬ன் கசய்஡ ஡஬றுக்கு ஡க்க ஡ண்டனண ஬஫ங்க ஬ிரும்திணார். ஧ாஜகுருன஬ அ஬஥ாணப்தடுத்஡ி஦ தா஬ம் ஋ன்னணச் சும்஥ா஬ிடாது. ஧ாஜகுருவும் ஡ன் ஡஬னந உண்ன஥க஦ன்று எத்துக்ககாண்டார். ஆனக஦ால் ஋ன் த஡ாள் ஥ீ து ஡ாங்கள் அ஥ருங்கள். க஡ணானி஧ா஥ன் ஢ீ ஧ாஜகுருன஬ அ஬஥ாணப்தடுத்஡ி஬ிட்டாய். இன஡க் தகட்ட க஡ணானி஧ா஥ன் ஡ன் உ஦ிருக்கு ஆதத்து ஬ந்஡ன஡ ஋ண்஠ி . அ஡ா஬து த஡ாள் த஥ல் இருப்த஬னண ஢ன்கு உன஡த்து ஋ன்ன௅ன் ஢ிற்தாட்டுங்கள் ஋ன்று. அ஬ன் ததச்னச உண்ன஥க஦ன்று ஢ம்தி஦ ஧ாஜகுரு க஡ணானி஧ா஥ன் த஡ாள்஥ீ து உட்கார்ந்து ககாண்டான். உடதண ஡ணது கா஬னாபிகட்கு உத்஡஧஬ிட்டார்.இன஡ ஥ன்ணர் கிருஷ்஠ த஡஬஧ா஦ரும் உப்தரினக஦ினிருந்து தார்த்து ஬ிட்டார். இன஡ப் தார்த்஡ ஥ன்ணர் ஧ாஜகுருன஬ ஌ன் அடித்஡ீர்கள் ஋ண ஬ிண஬ிணார் அ஡ற்கு கா஬னாட்கள் க஡ணானி஧ா஥ன் த஡ாள் ஥ீ து அ஥ர்ந்து இருந்஡஬ர்஡ான் இந்஡ ஧ாஜகுரு. அ஬ர் த஡ாபினிருந்து இநங்கி அ஬ர் தா஡ங்கபில் ஬ழ்ந்து ீ ஬஠ங்கிணான் ஍஦ா ஋ன்னண ஥ன்ணினேங்கள். ஆகத஬ உன்னண சி஧த்த஡சம் கசய்஦ உத்஡஧வு இடுகிதநன் ஋ன்நார் ஥ன்ணர். க஡ணானி஧ா஥ன் ஧ாஜகுருன஬ சு஥ந்து கசன்று ககாண்டிருக்னக஦ில் கா஬னாட்கள் அருகில் ஬ந்து஬ிட்டணர். இது ஥ன்ணிக்க ன௅டி஦ா஡ குற்ந஥ாகும். ஡ாங்கள் ஡ாதண த஡ாள் ஥ீ து அ஥ர்ந்஡ிருப்த஬ன஧ அடித்து உன஡க்கச் கசான்ண ீர்கள். அ஡ன்தடித஦ கசய்துள்தபாம் ஋ன்நணர். உப்தரினக஦ினிருந்து ஥ன்ணன் தார்த்து ஬ிட்டன஡ அநிந்஡ க஡ணானி஧ா஥ன். ஢ான் உங்கனப சு஥ந்து கசல்கிதநன் ஋ன்நான்.

கா஬னாட்களும் த஠த்ன஡ப் கதற்றுக் ககாண்டு அ஬ணது த஬ண்டுதகாளுக்கு இ஠ங்கி ககானன கசய்஦ா஥ல் ஬ிட்டு ஬ிட்டணர். த஬று ஋ங்கா஬து ததாய்஬ிடு ஋ன்று கசான்ணார்கள். இணி இவ்வூரில் இருக்காத஡.஬ருந்஡ிணார். அ஬ன் ஡ன் இஷ்ட த஡஬ன஡஦ாண காபி த஡஬ின஦ ஡ன்னணக் காப்தாற்றும்தடி ஥ண஡ிற்குள் து஡ித்஡ான். . கா஬னாட்களும் அ஬னண ககானன கசய்஦ அன஫த்துச் கசன்நார்கள். அ஬ர்கபிடம் அப்தடித஦ கசய்கிதநன் ஋ன்று கசால்னி஦ க஡ணானி஧ா஥ன் ஡ன் ஬ட்டிதனத஦ ீ எபிந்து ககாண்டான். ஥ன்ணரும் இன஡ உண்ன஥ ஋ன்று ஢ம்திணார். கா஬னாட்களும் எரு தகா஫ின஦ அறுத்து அ஡ன் இ஧த்஡த்ன஡ ஬ாபில் ஡ட஬ி ஥ன்ணரிடம் க஡ணானி஧ா஥னண ககானனகசய்து ஬ிட்தடாம் ஋ன்று கசால்னி ஬ிடடணர். அப்ததாது அ஬ர்கபிடம் ஡ன்னண ஬ிட்டு஬ிடும்தடினேம் த஠ன௅ம் ஡ரு஬஡ாகவும் த஬ண்டிணான்.

கிதடத்ெெில் ச஫ பங்கு எரு஢ாள் கிருஷ்஠த஡஬ர் அ஧ண்஥னண஦ில் கிருஷ்஠ லீனா ஢ாடக ஢ாட்டி஦ம் ஢னடகதந ஌ற்தாடு கசய்஡ிருந்஡ார். . அ஧ங்கின் ஬ா஦ினன க஢ருங்கிணான் க஡ணானி஧ா஥ன். "஍஦ா. க஡ணானி஧ா஥னணத் ஡஬ி஧ ஥ற்ந ஋ல்னா ன௅க்கி஦ப்தி஧ன௅கர்களுக்கும் அன஫ப்ன௃ ஬ிடுத்஡ிருந்஡ார். இந்஢ிகழ்ச்சி஦ில் அ஧சினேம் ஥ற்றும் சின கதண்களும் கனந்து ககாள்஬஡ால் க஡ணானி஧ா஥ன் இருந்஡ால் ஌஡ா஬து தகா஥ாபித்஡ணம் கசய்து ஢ிகழ்ச்சின஦ ஢னடகதநா ஬ண்஠ம் ஡டுத்து஬ிடு஬ான் ஋ண ஋ண்஠ி க஡ணானி஧ா஥னண ஥ட்டும் ஢ாடக அ஧ங்கினுள் ஬ிட த஬ண்டாக஥ன்று ஬ா஦ிற்காப்ததாணிடம் கண்டிப்ன௃டன் கசால்னி ஬ிட்டார் ஥ன்ணர். ஬ா஦ில் காப்தாதணா அ஬னண உள்தப ஬ிட ஥றுத்து ஬ிட்டான். ன௅஡ற் ஬ா஦ிற் காப்ததாணிடம் கசால்னி஦ன஡த஦ இ஬ணிடன௅ம் கசான்ணான். உள்தப கசல்ன ன௅ற்தட்டான். இன஡க் தகட்ட ஬ா஦ிற் காப்ததான் ன௅஡னில் சம்஥஡ிக்கா஬ிட்டாற௃ம் தின்ணர் கினடப்த஡ில் தா஡ி தரிசு கினடக்கிநத஡ ஋ன்று ஥கிழ்ந்து அ஬னண உள்தப ஬ிட்டான். ஬ா஦ிற்காப்ததான் ஥சி஦஬ில்னன. ஥ீ ண்டும் ஥ீ ண்டும் ககஞ்சிணான். இ஬னும் தா஡ி தரிசு கினடக்கிநத஡ ஋ன்று ஥கிழ்ந்து அ஬னண உள்தப ஬ிட்டு஬ிட்டான். ஬ா஦ிற்காப்ததாத஧ ஋ன்னண உள்தப ஬ிட்டால் ஋ன்னுனட஦ ஡ிநன஥஦ால் ஌஧ாப஥ாண தரிசு கினடக்கும். அ஧ங்கத்஡ினுள் கசல்ன த஬ண்டு஥ாணால் ஥ீ ண்டும் இன்கணாரு ஬ா஦ிற் காப்ததானண ச஥ாபிக்க த஬ண்டி஦ிருந்஡து. ஢ாடகம் ஢னடகதறும்.தெனாயி஭ா஫ன் கதெகள் . அ஬னும் க஡ணானி஧ா஥னண உள்தப ஬ிட ஥றுத்஡ான். இன஡ அநிந்஡ான் க஡ணானி஧ா஥ன் ஋ப்தடி஦ா஬து அ஧ங்கத்஡ினுள் கசன்று ஬ிடு஬து ஋ண ஡ீர்஥ாணித்துக் ககாண்டான். இந்஢ினன஦ில் க஡ணானி஧ா஥ன் எரு ஡ந்஡ி஧ம் கசய்஡ான். அ஡ில் தா஡ின஦ உணக்குத் ஡ருகிதநன்" ஋ன்நான்.

அவ்஬ிரு஬ரும் உண்ன஥ன஦ எத்துக் ககாண்டார்கள். கிருஷ்஠ த஬ட஡ாரி ஬னி கதாறுக்க஥ாட்டா஥ல் அனநிணான். அ஡ற்குத் க஡ணானி஧ா஥ன் "கிருஷ்஠ன் தகாதினககபிடம் ஋த்஡னணத஦ா ஥த்஡டி தட்டிருக்கிநான் இப்தடி஦ா இ஬ன் ததால் அ஬ன் அனநிணான்" இன஡க் தகட்ட ஥ன்ணருக்கு அடங்காக் தகாதம் ஌ற்தட்டது. உடதண னெனன஦ில் இருந்஡ க஡ணானி஧ா஥ன் கதண் த஬டம் அ஠ிந்து த஥னட஦ில் த஡ான்நி கிருஷ்஠ன் த஬ட்ம் ததாட்டு ஢டித்஡஬னண க஫ி஦ால் ன஢஦ப் ன௃னடத்து ஬ிட்டான்.எரு஬ருக்கும் க஡ரி஦ா஥ல் க஡ணானி஧ா஥ன் ஏர் னெனன஦ில் ததாய் உட்கார்ந்து ககாண்டான். க஡ணானி஧ா஥னுக்கு 30 கனச஦டி ககாடுக்கு஥ாறு ஡ன் த஠ி஦ாபர்களுக்கு உத்஡஧஬ிட்டார். உடதண ஥ன்ணர் அவ்஬ிரு ஬ா஦ிற்காப்ததான்கனபனேம் அன஫த்து ஬஧ச்கசய்து இது குநித்து ஬ிசாரித்஡ார். . ஌கணன்நால் ஋ணக்குக் கினடக்கும் தரினச ஆளுக்குப் தா஡ி தா஡ி ஡ரு஬஡ாக ஢ம் இ஧ண்டு தா஦ிற்காப்ததான்கபிடம் உறு஡ி஦பித்து ஬ிட்தடன். அவ்஬ிரு஬ருக்கும் ஡னா 15 கனச஦டி ககாடுக்கு஥ாறு ஥ன்ணர் த஠ித்஡ார். த஥ற௃ம் க஡ணானி஧ா஥ணின் ஡ந்஡ி஧த்ன஡ப் தா஧ாட்டி அ஬னுக்குப் தரிசு ஬஫ங்கிணார். அ஬ர்கள் இரு஬ருக்கும் ச஥஥ாகப் தங்கிட்டுக் ககாடுங்கள் " ஋ன்று தகட்டுக் ககாண்டான். இன஡ப்தார்த்஡ ஥ன்ணர் கடுங்தகாதன௅ற்று த஥னட஦ில் கதண் த஬ட஥ிட்டுள்ப க஡ணானி஧ா஥னண அன஫த்து ஬஧ச்கசய்஡ார் தின் "஌ன் இவ்஬ாறு கசய்஡ாய்" ஋ண ஬ிண஬ிணார். இன஡க் தகட்ட க஡ணானி஧ா஥ன் "அ஧தச இப்தரினச ஋ணக்கு ககாடுக்க த஬ண்டாம். ஆனக஦ால் இப்தரிசினண. அப்ததாது கிருஷ்஠ன் ஆக ஢டித்஡஬ன் க஬ண்ன஠ ஡ிருடி தகாதின஡கபிடம் அடி ஬ாங்கும் காட்சி ஢னடகதற்றுக் ககாண்டிருந்஡து.

அ஥ா஬ானச அன்று ஢ள்பி஧வு ன௃த஧ாகி஡ர்கள் சகி஡ம் சுடுகாட்டிற்குச் கசன்று ன௄னஜ ஢டத்஡ிணார்கள். இன஡க்தகட்ட ஧ாஜகுரு ஢டு஢டுங்கிணார். ஧ாஜகுரு ன௄னஜ஦ின் இறு஡ி஦ில் அங்கிருந்஡ ஥஧த்ன஡ த஥ல் த஢ாக்கிப் தார்த்து க஡ணானி஧ா஥ணின் ஆ஬ி஦ாகி஦ தி஧ம்஥஧ாட்சசதண ஋ன்று தனத்஡ கு஧னில் அன஫த்து . அ஡ற்கு அந்஡஠ர்கள் அ஬ன் ஆ஬ி சாந்஡ி அனட஦ அ஥ா஬ானச அன்று ஢ள்பி஧வு சுடுகாட்டிற்குச் கசன்று ன௄னஜ கசய்஡ால் ஢னம் ஋ன்நணர். இன஡க்தகட்ட ஥ன்ணர் கனங்கிணார். இ஡ற்குப் தரிகா஧ம் ஋ன்ணக஬ன்று ஥ன்ணர் தகட்டார். அ஬ணது ஆ஬ி ஡ங்களுக்கும் ஢ாட்டுக்கும் தகடு ஬ினப஬ிக்கும் ஋ன்நணர்.தெனாயி஭ா஫னின் ஫றுபிமலி க஡ணானி஧ா஥ன் ககானன கசய்஦ப்தட்ட கசய்஡ி ஊர் ன௅ழு஬தும் ஡ீ ததால் த஧஬ி஦து. உடதண ஥ன்ணர் ஧ாஜகுருன஬ அன஫த்து அ஥ா஬ானச஦ன்று ஢ள்பி஧வு சுடுகாட்டில் க஡ணானி஧ா஥ன் ஆ஬ிக்கு ன௄னஜ கசய்஦ உத்஡஧வு ஬ிட்டார். ஢டுகாட்டில் ஢ள்பி஧வு த஢஧த்஡ில் ன௄னஜ கசய்஬து ஋ன்நால் ஋ணக்குப்த஦஥ாக இருக்கிநது ஋ன்நார். ஢ி஦ா஦஥ாக எரு தார்ப்தணன஧க் ககான்நது ஥ிகக்ககாடி஦ தா஬஥ாகும். ஥ன்ணர் கட்டனபன஦ ஥ீ ந ன௅டி஦ா஡ ஧ாஜகுரு ன௄னஜக்கு எத்துக்ககாண்டார். அப்தடிக஦ன்நால் துன஠க்கு சின ன௃த஧ாகி஡ர்கனபனேம் அன஫த்துச் கசல்ற௃ங்கள் ஋ண ஥ிகக் கண்டிப்ன௃டன் ஥ன்ணர் கட்டனப஦ிட்டார். அப்ததாது சின அந்஡஠ர்கள் ஥ன்ணன஧ச் சந்஡ித்஡ணர்.

உன் ஆன்஥ா சாந்஡ி஦னட஦ ன௄னஜ கசய்துள்தபாம் ஋ன்று கசால்னிக் ககாண்டிருக்கும்ததாத஡ ஥஧த்஡ினிருந்து ஏர் உரு஬ம் த஦ங்க஧ சத்஡த்த஡ாடு கீ த஫ கு஡ித்஡து. ஥ன்ணர் கதரு஥ாதண. இன஡ப்தார்த்஡ ஧ாஜகுருவும் ன௃த஧ாகி஡ர்களும் த஦த்஡ால் ஢டு ஢டுங்கி அனநி அடித்துக்ககாண்டு அ஧ண்஥னணக்கு ஏடிணார்கள்.. அப்ததாது ஢டு஢ிசி த஢஧஥ா஡னால் ஥ன்ணர் ஆழ்ந்஡ உநக்கத்஡ினிருந்஡ார். இன஡க்தகட்ட துந஬ி஦ர். இது ஢ி஧ந்஡஧஥ாண ஌ற்தாடாக இருக்காது. க஡ணானி஧ா஥ன் ஆ஬ி஦ாகி஦ தி஧ம்஥஧ாட்சசனண எ஫ித்துக்கட்டி ஢ாட்டிற்கு ஢ன்ன஥ உண்டாகச் கசய்த஬ர்களுக்கு ஆ஦ி஧ம் கதான் தரிசபிக்கப்தடும் ஋ன்று தனநசாற்நி அநி஬ிக்கச் கசய்஡ார்.. ஢டந்஡஬ற்னந ஢டுக்கத்த஡ாடு கூநிணார்... ஥ீ ண்டும் க஡ணானி஧ா஥ன் உ஦ிர் கதற்று ஬ந்஡ால் ஡ான் தி஧ம்஥஧ாட்சசனுனட஦ அட்டகாசம் சுத்஡஥ாக குனநனேம் ஋ன்நார்.஋ங்களுக்கு எரு ஡ீங்கும் கசய்஦ாத஡.. சின ஢ாட்களுக்குப்தின் எரு துந஬ி ஥ன்ணன஧க்கா஠ ஬ந்஡ார்.. தின் எரு ன௅டிவுக்கு ஬ந்஡ார். இருப்தினும் ஥ன்ணன஧ ஋ழுப்திணார். இன஡க் தகட்ட ஥ன்ணர் இ஡ற்கு தரிகா஧ம் கா஠ ஆழ்ந்஡ த஦ாசனண கசய்஡ார். இன஡க் தகட்ட ஢ாட்டு ஥க்கள் ஦ாரும் தி஧ம்஥஧ாட்சசனண எ஫ித்துக்கட்ட ன௅ன் ஬஧஬ில்னன.. க஬னனன஦ ஬ிடுங்கள். ஥ன்ணரும் அந்஡த்துந஬ி஦ிடம் க஡ணானி஧ா஥ணின் ஆ஬ி஦ாகி஦ தி஧ம்஥஧ாட்சசனண எ஫ித்துக் கட்டும்தடி த஬ண்டிணார். ... தி஧ம்஥஧ாட்சசனண ஋ன்ணால் ன௅டிந்஡பவு எ஫ித்துக்கட்ட ன௅஦ற்சிக்கிதநன்.

஢ான்஡ான் க஡ணானி஧ா஥ன். அதுத஬ ஋ணக்குப் ததாதும் ஋ன்நார்... இன஡஦நிந்஡ ஥ன்ணர் ஥கிழ்ந்து க஡ணானி஧ா஥னணக் கட்டித் ஡ழு஬ிக் ககாண்டார்.... ஥ன்ணர் ஥கிழ்ந்து ஡ாங்கள் க஡ணானி஧ா஥னண உ஦ிர்ப்தித்துக் காட்டுங்கள்.. . துந஬ி த஬டத்஡ில் ஬ந்த஡ன் ஋ன்நார்..அப்தடி஦ாணால் ஡ங்கபால் ஥ீ ண்டும் க஡ணானி஧ா஥னண உ஦ிர்ப்திக்க ன௅டினே஥ா? ஋ண ஬ிண஬ிணார் ஥ன்ணர். உடதண துந஬ி஦ார் ஡ான் அ஠ிந்஡ிருந்஡ த஬டத்ன஡க் கனனத்஡ார். ஏ.. ஡ா஧ாப஥ாக ஋ன்ணால் ன௅டினேம் ஋ன்நார் துநவு. தின் ஆ஦ி஧ம் கதான் தரிசபித்஡ார்..

அென்பிமகு அ஭சரின் தநருங்கி஬ நண்பர்கள் ெங்கள் பரிசுகதர அரித்ெனர். ஫ன்னருக்கு பரிசரித்து ஫ரி஬ாதெ தசலுத்ெினார்கள். தெனாயி஭ா஫ன் தகாண்டு லந்ெ பரிசுப் தபாட்டயம் ஫ிகப் தபரிொக இருந்ெொல் அதல஬ிலுள்ரலர்கள் ஆலதயாடு என்ன பரிசு என்று பார்த்ெொல் அந்ெப் தபாட்டயத்தெப் பிரிக்கும்படி தெனாயி஭ா஫னிடம் கூமினார் அ஭சர். பிமகு அ஭சப் பி஭ொனிகள். முெயில் தலரிநாடுகரியிருந்து லந்ெ அ஭சப் பி஭ொனிகள். ெங்கள் நாட்டு ஫ன்னர்கள் அனுப்பி஬ பரிசுகதரத் ெந்ெனர். ஫ற்மலர்கரிடம் பரிசுகதர லாங்கித் ென் அருதக தலத்ெ ஫ன்னர். ஫றுநாள் அ஭ச சதப஬ில் அ஭சருக்கு ஫ரி஬ாதெ தசலுத்துெல் நடந்ெது. தபாது஫க்கள். . அப்தபாதுொன் தபரி஬தொரு தபாட்டயத்துடன் தெனாயி஭ா஫ன் உள்தர நுதறந்ொன்.பிமந்ெ நாள் பரிசு ஫ன்னர் கிருஷ்ணதெல஭ா஬ருக்குப் பிமந்ெநாள் லிறா. அ஭சர் உள்பட எல்யாரும் லி஬ப்தபாடு பார்த்ெனர். முெல்நாள் இ஭தல லெிகள் ீ தொறும் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சிகள். லதடல்யாம் ீ அயங்கா஭ம்! ஫க்கள் ெங்கள் பிமந்ெ நாள் தபாய ஫ன்னரின் பிமந்ெ நாதர ஫கிழ்ச்சித஬ாடு தகாண்டாடினர். லாண தலடிக்தககள்.தெனாயி஭ா஫ன் கதெகள் . அ஭ண்஫தன஬ில் தலரிநாடுகரியிருந்து லந்ெ தும்துலர்களுக்கு லிருந்து ஏகெடபுடயாக நடந்ெது. நக஭த஫ல்யாம் தொ஭ணம்.

அ஭சர் தக஬஫ர்த்ெிச் சிரிப்பு அடங்கி஬வுடன். அலர் பறத்ெின் சுதலத஬ப் தபாய இனித஫஬ானல஭ாக இருக்க தலண்டும். அதல஬ினர் தகெட்டி ஆ஭லா஭ம் தசய்ெனர். ஒரு நாட்தட ஆளும் ஫ன்னர் எப்படி இருக்க தலண்டும் என்ம ெத்துலத்தெ லிரக்கும் பறம் புரி஬ம்பறம் ஒன்று ொன். பிரித்துக் தகாண்தட இருந்ொன். பிரிக்கப் பிரிக்கத் ொதற஫டல்கள் காயடி஬ில் தசர்ந்ெனதல ெலி஭ பரிசுப் தபாருள் என்னதலன்று தெரி஬லில்தய. அதல஬ினர் தகயி஬ாகச் சிரித்ெனர். அெற்கு அலன் தகாடுக்கப் தபாகும் லிரக்கம் தபரிொக இருக்கயா஫ல்யலா?'' என்று அதல஬ினத஭ப் பார்த்துக் கூமிலிட்டு தெனாயி஭ா஫ன் பக்கம் ெிரும்பி. "அ஭தச. .தெனாயி஭ா஫ன் ெ஬ங்கா஫ல் தபாட்டயத்தெப் பிரித்ொன். கதடசி஬ில் ஫ிகச்சிமி஬ தபாட்டய஫ாக இருந்ெதெப் பிரித்ொன். அெனால் எல்யாரும் ஆலலுடன் கலனித்ெனர். "஭ா஫ா இந்ெ சிமி஬ தபாருதரத் தெர்ந்தெடுத்ெெின் கா஭ணம் என்ன?'' எனக் தகட்டார். "தெனாயி஭ா஫ன் தகாடுத்ெ பரிசு சிமிொக இருக்கயாம். "அதெ தந஭த்ெில் ஆசாபாசங்கள் என்ம புரி஬ம்பற ஓட்டில் ஒட்டா஫லும் இருக்க தலண்டும் என்பதெ லிரக்கதல இந்ெ புரி஬ம்பறத்தெப் பரிசாகக் தகாண்டு லந்தென். ஫ன்ன஭ாக இருப்பலர் உயகம் என்ம புரி஬ ஫஭த்ெில் காய்க்கும் பறத்தெப் தபான்மலர். புரி஬ம்பறமும் ஓடும்தபாய இருங்கள்!'' என்மான். அெற்குள் நன்மாகப் பழுத்துக் காய்ந்ெ புரி஬ம்பறம் ஒன்மிருந்ெது. ஫ன்னர் கண்கள் பனிக்க ஆசனத்தெலிட்டு எழுந்து தெனாயி஭ா஫தனத் ெழுலி.

இனி என் பிமந்ெநாரன்று தகா஬ில்கரில் ஫ட்டுத஫ அர்ச்சதன ஆ஭ாெதன தசய்஬ப்பட தலண்டும். தெனாயி஭ா஫னின் துணிச்சதயயும் சாதுரி஬த்தெயும் எல்யாரும் பா஭ாட்டினர். ஒரு பிமந்ெ நாள் லிறாலிற்கு இத்ெதன ஆடம்ப஭ம் தெதல஬ில்தய. அ஭சர் ெனக்கு லந்ெ பரிசுப் தபாருள்கரில் லிதய உ஬ர்ந்ெலற்தமத் எடுத்து தெனாயி஭ா஫னுக்குப் பரிசாகத் ெந்ொர்.'' என உத்ெ஭லிட்டார்."஭ா஫ா எனக்குச் சரி஬ான புத்ெி புகட்டினாய். . அலசி஬஫ில்யா஫ல் பணத்தெ ஆடம்ப஭஫ாகச் தசயவு தசய்஬க்கூடாது. "தபாக்கிளப் பணமும் தபாது ஫க்கள் பணமும் லணாகும்படி ீ தசய்து லிட்தடன். உடதன லிதசடங்கதர நிறுத்துங்கள்.

இ஡ற்குப் தரிகா஧ம் ஋ன்ணக஬ன்று ஥ன்ணர் தகட்டார். அ஥ா஬ானச அன்று ஢ள்பி஧வு ன௃த஧ாகி஡ர்கள் சகி஡ம் சுடுகாட்டிற்குச் .தெனாயி஭ா஫னின் ஫றுபிமலி க஡ணானி஧ா஥ன் ககானன கசய்஦ப்தட்ட கசய்஡ி ஊர் ன௅ழு஬தும் ஡ீ ததால் த஧஬ி஦து. இன஡க்தகட்ட ஥ன்ணர் கனங்கிணார். அ஡ற்கு அந்஡஠ர்கள் அ஬ன் ஆ஬ி சாந்஡ி அனட஦ அ஥ா஬ானச அன்று ஢ள்பி஧வு சுடுகாட்டிற்குச் கசன்று ன௄னஜ கசய்஡ால் ஢னம் ஋ன்நணர். இன஡க்தகட்ட ஧ாஜகுரு ஢டு஢டுங்கிணார். அப்தடிக஦ன்நால் துன஠க்கு சின ன௃த஧ாகி஡ர்கனபனேம் அன஫த்துச் கசல்ற௃ங்கள் ஋ண ஥ிகக் கண்டிப்ன௃டன் ஥ன்ணர் கட்டனப஦ிட்டார். அ஬ணது ஆ஬ி ஡ங்களுக்கும் ஢ாட்டுக்கும் தகடு ஬ினப஬ிக்கும் ஋ன்நணர். உடதண ஥ன்ணர் ஧ாஜகுருன஬ அன஫த்து அ஥ா஬ானச஦ன்று ஢ள்பி஧வு சுடுகாட்டில் க஡ணானி஧ா஥ன் ஆ஬ிக்கு ன௄னஜ கசய்஦ உத்஡஧வு ஬ிட்டார். அப்ததாது சின அந்஡஠ர்கள் ஥ன்ணன஧ச் சந்஡ித்஡ணர். ஢ி஦ா஦஥ாக எரு தார்ப்தணன஧க் ககான்நது ஥ிகக்ககாடி஦ தா஬஥ாகும். ஥ன்ணர் கட்டனபன஦ ஥ீ ந ன௅டி஦ா஡ ஧ாஜகுரு ன௄னஜக்கு எத்துக்ககாண்டார். ஢டுகாட்டில் ஢ள்பி஧வு த஢஧த்஡ில் ன௄னஜ கசய்஬து ஋ன்நால் ஋ணக்குப்த஦஥ாக இருக்கிநது ஋ன்நார்.

இன஡க் தகட்ட ஥ன்ணர் இ஡ற்கு தரிகா஧ம் கா஠ ஆழ்ந்஡ த஦ாசனண கசய்஡ார். உன் ஆன்஥ா சாந்஡ி஦னட஦ ன௄னஜ கசய்துள்தபாம் ஋ன்று கசால்னிக் ககாண்டிருக்கும்ததாத஡ ஥஧த்஡ினிருந்து ஏர் உரு஬ம் த஦ங்க஧ சத்஡த்த஡ாடு கீ த஫ கு஡ித்஡து. தி஧ம்஥஧ாட்சசனண ஋ன்ணால் ன௅டிந்஡பவு . ஥ன்ணர் கதரு஥ாதண.. ஥ன்ணரும் அந்஡த்துந஬ி஦ிடம் க஡ணானி஧ா஥ணின் ஆ஬ி஦ாகி஦ தி஧ம்஥஧ாட்சசனண எ஫ித்துக் கட்டும்தடி த஬ண்டிணார்.. க஡ணானி஧ா஥ன் ஆ஬ி஦ாகி஦ தி஧ம்஥஧ாட்சசனண எ஫ித்துக்கட்டி ஢ாட்டிற்கு ஢ன்ன஥ உண்டாகச் கசய்த஬ர்களுக்கு ஆ஦ி஧ம் கதான் தரிசபிக்கப்தடும் ஋ன்று தனநசாற்நி அநி஬ிக்கச் கசய்஡ார். இன஡க்தகட்ட துந஬ி஦ர்.. சின ஢ாட்களுக்குப்தின் எரு துந஬ி ஥ன்ணன஧க்கா஠ ஬ந்஡ார். ஧ாஜகுரு ன௄னஜ஦ின் இறு஡ி஦ில் அங்கிருந்஡ ஥஧த்ன஡ த஥ல் த஢ாக்கிப் தார்த்து க஡ணானி஧ா஥ணின் ஆ஬ி஦ாகி஦ தி஧ம்஥஧ாட்சசதண ஋ன்று தனத்஡ கு஧னில் அன஫த்து ஋ங்களுக்கு எரு ஡ீங்கும் கசய்஦ாத஡. க஬னனன஦ ஬ிடுங்கள்.. இருப்தினும் ஥ன்ணன஧ ஋ழுப்திணார். இன஡க் தகட்ட ஢ாட்டு ஥க்கள் ஦ாரும் தி஧ம்஥஧ாட்சசனண எ஫ித்துக்கட்ட ன௅ன் ஬஧஬ில்னன.கசன்று ன௄னஜ ஢டத்஡ிணார்கள்.. ஢டந்஡஬ற்னந ஢டுக்கத்த஡ாடு கூநிணார். இன஡ப்தார்த்஡ ஧ாஜகுருவும் ன௃த஧ாகி஡ர்களும் த஦த்஡ால் ஢டு ஢டுங்கி அனநி அடித்துக்ககாண்டு அ஧ண்஥னணக்கு ஏடிணார்கள். தின் எரு ன௅டிவுக்கு ஬ந்஡ார்... அப்ததாது ஢டு஢ிசி த஢஧஥ா஡னால் ஥ன்ணர் ஆழ்ந்஡ உநக்கத்஡ினிருந்஡ார்...

. இது ஢ி஧ந்஡஧஥ாண ஌ற்தாடாக இருக்காது.. இன஡஦நிந்஡ ஥ன்ணர் ஥கிழ்ந்து க஡ணானி஧ா஥னணக் கட்டித் ஡ழு஬ிக் ககாண்டார். ஥ன்ணர் ஥கிழ்ந்து ஡ாங்கள் க஡ணானி஧ா஥னண உ஦ிர்ப்தித்துக் காட்டுங்கள். ... அதுத஬ ஋ணக்குப் ததாதும் ஋ன்நார். ஥ீ ண்டும் க஡ணானி஧ா஥ன் உ஦ிர் கதற்று ஬ந்஡ால் ஡ான் தி஧ம்஥஧ாட்சசனுனட஦ அட்டகாசம் சுத்஡஥ாக குனநனேம் ஋ன்நார்.. உடதண துந஬ி஦ார் ஡ான் அ஠ிந்஡ிருந்஡ த஬டத்ன஡க் கனனத்஡ார். அப்தடி஦ாணால் ஡ங்கபால் ஥ீ ண்டும் க஡ணானி஧ா஥னண உ஦ிர்ப்திக்க ன௅டினே஥ா? ஋ண ஬ிண஬ிணார் ஥ன்ணர். துந஬ி த஬டத்஡ில் ஬ந்த஡ன் ஋ன்நார்.. ஢ான்஡ான் க஡ணானி஧ா஥ன். தின் ஆ஦ி஧ம் கதான் தரிசபித்஡ார்.எ஫ித்துக்கட்ட ன௅஦ற்சிக்கிதநன்.... ஡ா஧ாப஥ாக ஋ன்ணால் ன௅டினேம் ஋ன்நார் துநவு. ஏ.