சிறுவர் கதைகள்

பீர்பாயின் புத்ைிசாயித்ைனம்:஧ீர்஧ால், அ஫ியாற்஫லும் புத்திக்கூர்மநப௅ம் உள்஭யர். எவ்ய஭வு ப஧ரின
சிக்கம஬ப௅ம்,

தநது

அ஫ிவுத்

தி஫மநனால஬

சநா஭ித்து

யிடுயார்னு

லகள்யிப்஧ட்ட காபூல் அபசருக்கு, ஧ீர்஧ா஬ின் அ஫ியாற்஫ம஬ ஆபாய்ந்து
அ஫ின ஆயல் ஏற்஧ட்டது.
அத஦ா஬ ஒரு கடிதத்து஬, "ம஫ன்த஫ ைாங்கி஬ அக்பர் சக்஭வர்த்ைி

அவர்களுக்கு, ஆண்டவன் ைங்களுக்கு நயன்கள் பயவும், வவற்மிகள்
பயவும்

ைருவா஭ாக.

ைாங்கள்

எனக்கு

ஒரு

குடம்

அைிச஬ம்

அனுப்பு஫ாறு மகட்டுக் வகாள்கிமமன்னு எழுைி தகவ஬ழுத்துப் மபாட்டு",
தூதன் ப௄஬நா அக்஧ருக்கு அனுப்஧ி஦ாரு காபூல் அபசர்.
கடிதத்மதப் ஧டிச்ச அக்஧ர் திமகச்சு, ஒரு குடம் அதிசனம் அனுப்புயதா?
ஒன்றுலந புரினயில்ம஬லனன்னு குமம்஧ி, அபண்நம஦மன சுற்஫ி ய஭ம்

யந்தார். அக்஧ர் ப௃கம் குமப்஧த்தில் இருப்஧மத ஧ீர்஧ால் கண்டார். ஧ீர்஧ால்
அக்஧ரிடம் பசன்று இது஧ற்஫ி யி஦யி஦ார்.
அக்஧ர் கடிதத்மத ஧ீர்஧ா஬ிடம் பகாடுத்தார். அந்த கடிதத்மத ஧டித்தார்
஧ீர்஧ால்.
஧ீர்஧ால் ஥ீண்ட சிந்தம஦க்கு ஧ி஫கு, அக்஧ரிடம் ப௄ன்று நாதத்தில் அதிசனம்
அனுப்புயதாக ஧தில் எழுதுநாறு பசான்஦ார்.
அப்பு஫ம் அக்஧ர், ஧ீர்஧ா஬ிடம், ஒரு குடம் அதிசனம் எப்஧டி அனுபுயிர்? என்று
யிசாரிச்சாரு.
அதுக்கு ஧ீர்஧ால், ப௄ன்று நாதம் கமித்து அந்த அதிசனத்மதப் ஧ாருங்கல஭ன்.
஧ீர்஧ால் லனாசித்துக்பகாண்லட அயர் யட்டிற்க்கு

பு஫ப்஧ட்டார்.

. ப௄஬நாக ஒரு கடிதத்மதப௅ம் அந்த குடத்மதப௅ம் கடிதத்மத காபூல் அபசன் ஧ிரித்து ஧டித்தார். அக்஧ருக்கு ஆச்சரினம். அதிசனம்னு அனுப்஧ பசான்஦ார் அக்஧ர் தூதன் அனுப்஧ி஦ார். ஥ா஭ாக ஥ா஭ாக பூசணிப் ஧ிஞ்சு குடத்திற்குள்ல஭லன ஥ன்஫ாக ய஭ர்ந்து ப஧ருத்தது. மயக்லகா஬ால் குடத்தமத ப௄டி஦ாரு.஧ி஫கு ஧ீர்஧ால் ஒரு நண் குடத்மத எடுத்தார். பகாடி. குடம் பூசணிக்காமனத் ஥ிம஫ப௅ந஭யிற்கு தயிப நற்஫ பூசணிக்காய் மயக்லகால்.. ஒரு பூசணிக்பகாடினில் காச்சிருந்த பூசணிப்஧ிஞ்சு ஒண்மண பகாடிலனாட நண் குடத்திற்குள் மயத்தார்.” எ஦ எழுதிருந்தார். குடத்தின் யாலனா உள்ல஭ இருக்கும் பூசணிக்காமனயிட நிகவும் சி஫ினது. அந்தப் பூசணிக்காய் குடத்மத அப்஧டிலன காபூல் அபசனுக்கு. இதனுள் இவ்ய஭வு த௃மமத்தாய்? ப஧ரின பூசணிக்காமன எப்஧டி ஧ீர்஧ால் அமத யி஭க்கியிட்டு. இப்ல஧ா அந்தக்குடத்மத அக்஧ரிடம் காட்டி஦ார் ஧ீர்஧ால். ப஧ருத்ததும். அதில் "஥ீங்கள் லகட்டது ல஧ா஬லய ஒரு குடம் அதிசனத்மத அனு஧ிருக்லகன். கானின் காம்பு எல்஬ாயற்ம஫ப௅ம் கத்தரித்து யிட்டார் ஧ீர்஧ால்.

blogspot. அமதக் லகட்ட காபூல் அபசன் ஧ீர்஧ால஬ாட புத்திக்கூர்மநமன எண்ணி யினந்தாபாம். அதற்குள் எப்஧டி ப஧ரின பூசணிக்காய் மயத்தார் என்று அயருக்கு புரினயில்ம஬. ஧ீர்஧ாலும் அமத எவ்யாறு பசய்தான் என்று யி஭க்கி஦ார். அடுத்த ஥ாள் காபூல் அபசன் யிஜன ஥கபம் பு஫ப்஧ட்டார். காபணம் குடத்தின் யாலனா சி஫ினது.com . லயம஬னாட்க஭ிடம் ஧ீர்஧ால் ஧ற்஫ி யி஦யி஦ார் அக்஧ர். அயர் அக்஧ரிடம் பசன்று யிசாரித்தார். அதற்க்கு பசால்யமத யிட ஧ீர்஧ால் பசான்஦ால் ஥ன்஫ாக அக்஧ர் இமத ஥ான் இருக்கும் என்று பசான்஦ார். அதற்கு அயர்கள் ஧ீர்஧ால் ஧னிற்சி குடத்தில் இருப்தாக கூ஫ி஦ர். சி஫ிது ல஥பத்திற்கு ஧ி஫கு அக்஧ர் நற்றும் காபூல் அபசன் இருயரும் ஧னிற்சி குடத்திற்கு பசன்஫஦ர். அங்லக ஧ீர்஧ாம஬ சந்தித்த஦ர்.குடத்தின் லநல் இருந்த உமபமன ஧ிரித்தார் காபூல் அபசன்! அயபால் அமத ஥ம்஧ ப௃டினயில்ம஬. அன்று இபவு ப௃ழுயதும் இமதலன ஥ிம஦த்துக்பகாண்டு இருந்தார். For More Akbar Birbal Stories:- http://tamilsirukathaigal. காபூல் அபசன் இபண்டு ஥ாட்களுக்கு ஧ின்஦ர் யிஜன ஥கபத்மத அமடந்தார்.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful