You are on page 1of 4

Danko itini (Savjet mladih Opatije) Nema prioriteta; Prioritet Socijalna politika, poticajna stanogradnja, povoljni krediti za mlade

Marta Stojanovi (Vijee uenika trgovake kole Rijeka) Prednost za stipendiju Grada Rijeke imaju gimnazije; opine oko Rijeke (Vikovo, Kastav) daju znaajne svote ve od O; Branka Renko-Silov (Odjel za odgoj i kolstvo Grada Rijeke) Stipendije su temeljene na darovitosti, svi imaju pravo se prijaviti; kriterij su ocjene, natjecanja i test, nema socijalnih kriterija Juraj Plenkovi (Drutvo prijatelja Hrvatska-Japan Rijeka) Lijepo napravljeno, anomalija u slobodnom vremenu dar i prokletstvo; stvar je organiziranosti slobodnog vremena, ako nije organizirano moe odvesti na negativnu stranu; ima puno udruga u Rijeci, samo iz tehnike kulture 57; ovo je openita pria, bez posebnosti regija i mjesta. sudjelovanje mladih u ivotu lokalnih samouprava; U Japanu cilj stvaranje zajednice i zajednitva, uenici participiraju u npr. ienju kole Ana Pu (upanijski savjet mladih PG) mjera 2 aktivno sudjelovanje nema sankcija za neosnivanje savjeta mladih, trebalo bi ih uvesti Tina Ugarkovi (Prva Rijeka Hrvatska Gimnazija) Vrednovanje aktivnosti, npr. debata se ne priznaje kao natjecanje; razlika je ako netko samo ui i nema slobodnih aktivnosti i netko tko je angairan u drutvu Informiranost o fakultetima i programima u Zagrebu je slaba, treba pojaati Branka Renko-Silov (Odjel za odgoj i kolstvo Grada Rijeke) postoji info-dan sveuilita ispred Konta Vlasta Lini (Odjel za poduzetnitvo Grada Rijeke) Postoji Sajam novih tehnologija gdje se svi rijeki fakulteti predstavljaju Tihomir ordaev (Akcija mladih) Poruka o sajmu nije dola do mladih; Savjet mladih bi trebao znati doi do mladih, info-centar radi na tome, novi list nije pravo rjeenje Dino Jagi (Vijee uenika trgovake i tekstilne kole Rijeka) Grad Kraljevica objavio natjeaj za osnivanje savjeta mladih, nije dola ni jedna prijava; nismo informirani o ciljevima Prole godine mladi upan PG, nije bilo podrke, neozbiljno predstavljanje Zvjezdana Schultz-Vugrin (SMART) Dobro napisano neformalno obrazovanje, kroz mjere se stalno spominje neformalno obrazovanje i udruge kao pruatelji obrazovanja, to je protivno zakonu o obrazovanju; udruge trebaju ui zajedno sa institucijama u pojam organizacije koje pruaju usluge obrazovanja. Branka Renko-Silov (Odjel za odgoj i kolstvo Grada Rijeke) Nemamo zakonske okvire da bi se sve mjere provele Danko itini (Savjet mladih Opatije) 5.2, 3 i 4 napraviti jednu i organiziraniju toku, da se ne raspre mladi edukacija mladih vijenika u Opatiji to funkcionira preko djejih gradskih vijea

Viktor Ivankovi (Europski parlament mladih; Filozofski fakultet Rijeka) mizerna sredstva za europski parlament mladih, sami traimo sredstva za pokrivanje puta; pojaati financiranje udruga mladih Parlament mladih nije dobro definiran multikulturalni dijalog i pluralizam u drutvu; na razini kola bi takav sustav trebao funkcionirati (razvoj debate) Mirjana Pinteri (Drutvo za kibernetiku psihoterapije i organizacije) fali mentalno zdravlje u podruju i zdravstva i socijale, posebno promiljati o mentalnom zdravlju jer je osnova funkcioniranja Tina Ugarkovi (Prva Rijeka Hrvatska Gimnazija) kako se uenicima omoguuje pauziranje godine, s obzirom na promjenu sustava, priznavati e se samo dravna matura Slobodan Hlaa (Ured dravne uprave PG) nezaposleni nisu zatieni; zaposleni su zbrinuti ekonomski, ali ih nitko ne obuhvaa 50.000 mladih u obrazovnom sustavu u PG - rad sa darovitima nije adekvatno popraen - radni odgoj, bitna kategorija vani razvijena - sport samo 20% uenika ulanjeno u kolske klubove - neformalno obrazovanje se izvodi kroz udruge, no treba ga formalno priznavati Davor Hini (Savez kolskih sportskih drutava PG) toka 6 da se zove kultura, sport i slobodno vrijeme; sporta nema u nijednom naslovu Dino Jagi (Vijee uenika trgovake i tekstilne kole Rijeka) Prijevoz srednjokolaca (u Zg je besplatan) Autotrans daje popust na prijevoz, nije besplatan (Kraljevica-Crikvenica) David Perii (Savjet mladih Opatija) rezultati prvog NPDM? Nikolina Kazija (Ri GLAS, Dom mladih) Toka 5 daroviti fali identifikacija darovitih mladih; nadareni nisu oni koji imaju 5.0 prosjek, ve oni koji su najee zatvoreni i identificirani su kao da rade problem Studenti politologije napravili 2005. analizu provedbe NPDM Ana Mueni (Savjet mladih abar, Udruga mladih Pleternice) doneseni lokalni programi za mlade; pri osnivanju savjeta mladih gleda se na politiku pripadnost stranci; malo prostora za udruge mladih Jelena Herceg (Ekonomska kola "Mijo Mirkovi" Rijeka) Uenici s potekoama mogu upisati samo za upravnog referenta, ograniava ih se Vrlo inteligentne osobe i smatraju se jednaki, prihvaeni su Slobodan Hlaa (Ured dravne uprave PG) Ek.k je prva u RH koja je omoguila djeci s potekoama potpuni pristup; potranja je mala jer je malo djece s potekoama, za sada se nude dva smjera i prijedlog da se uvede i jedna tehnika struka Tina Ugarkovi (Prva Rijeka Hrvatska Gimnazija) Praksa 40 sati tjedno koja se ne plaa, niti minimum Opremljenost kola 1.rijeka je kao elitna u RH, slaba opremljenost za praktini rad Dino Jagi (Vijee uenika trgovake i tekstilne kole Rijeka) sve vie samoubojstava meu mladima ima li udruga koja radi na tome; izbirljivi su s kim razgovaraju

Mirjana Pinteri (Drutvo za kibernetiku psihoterapije i organizacije) problem suicida zahtijeva strunost odsjek za adolescente postoji; povezanost organizacija i institucija moe dovesti do rjeenja Ankica Perhat (Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke) za mentalno zdravlje graanima bitnije okruenje i sve drugo nego sustav zdravstva; jaati programe prevencije zdravlja (ne samo ovisnosti u koju smo ve puno uloili) openito kroz organizirane i/ili neformalne aktivnosti, da bi omoguili zdravo odrastanje npr. u ZZJZ postoji povjerljivi ginekoloki pregled, gdje neete sresti npr. svoju baku Puno letaka je podijeljeno, informacija ne dopire? Osnaiti mlade, na cilj, zajedno emo razviti mjere, nae odluke prema Vaim prijedlozima; treba se informirati koje usluge ve postoje Dragan Uzelac (Hrvatsko viteko drutvo Eugen Kvaternik) 3. mladi s invaliditetom podaci su porazni o zapoljavanju takvih osoba - slabo se radi s njima, ovjek sa invaliditetom je odbaen kola, posao, zajednica nije dovoljan zakon nego se treba provoditi Andrija Vitezi (Odjel za poduzetnitvo, Grad Rijeka) poduzetnitvo mladih nije posebna aktivnost loe formuliran inkubator za mlade, ne treba ih zatvoriti u jedan prostor, ukljuiti ih u postojee inkubatore; Rijeka ima inkubator za proizvodne i uslune djelatnosti i pokree se tehnoloki park Obavezno rijeiti prostor mladim poduzetnicima + dati poticajne mjere, pratiti u realizaciji Dino Jagi (Vijee uenika trgovake i tekstilne kole Rijeka) to je sa seksualnim odgojem u koli, puno se pria, a kole ne primjenjuju Branka Renko-Silov (Odjel za odgoj i kolstvo Grada Rijeke) pratimo forum za slobodu odgoja, provodi se edukacija uitelja; lokalna samouprava ne uvodi programe u kole ve ministarstvo; u suakoj je program GROZD; LS radi programe sa NZJZ, mijenjamo metode jer ne moemo mijenjati programe Helena Semion-Tati (Odjel za kulturu Grada Rijeke) mjere u kulturi Rijeka ve provodi uvesti programe koji uvode mlade u svijet kulture i umjetnosti koji je nain odreivanja partnera i provoditelja u mjerama, da li je to ve dogovoreno ili jedno Ministarstvo nalae drugom to bi trebalo raditi U Sloveniji kole organiziraju izlazak na kulturne aktivnosti (izloba, koncert) u suradnji min. kulture i obrazovanja likovna i glazbena umjetnost u O je svedena na minimum i marginalizirano, nekad su ljudi bili plaeni za poseban rad sa djecom, danas volonteri, nije dobro za kulturno drutvo Iva Tomljenovi (Dom mladih) web stranica sezam od CESI itajte o seksualnoj edukaciji Katja Usenik (Graevinsko-tehnika kola Rijeka) Nemamo pedagoga i psihologa da li treba biti koji u koli - kultura slabo zastupljena u koli, a ja sam dizajnerski smjer

Branka Renko-Silov (Odjel za odgoj i kolstvo Grada Rijeke) dobra rasprava, drago nam je da vidimo problematiku, mi nemamo nadlenost za strune suradnike u koli, ali moemo pomoi u okviru prorauna; osnivai smo samo vrtia i osnovnih kola; npr. u suakoj gimnaziji zajedniki (Grad, PG, Ministarstvo) e se financirati WC za uenika cerebralca I daroviti su uenici s posebnim potrebama

Vlasta Lini (Odjel za poduzetnitvo Grada Rijeke) Kroz dom mladih kola za mlade poduzetnike, 7 i 8 razred O, KE Filip Pievi (Savjet mladih abar, Udruga PROSPER) Imamo novaca, prostor, wireless u gradu; nemamo ljudi Sara Lipovac (Savjet mladih abar) dobivamo letke u koli, Rijeka nam je daleko, nemamo vozaki Viktor Ivankovi (Europski parlament mladih; Filozofski fakultet Rijeka) Od MZO 1.000kn stipendija za djecu branitelja, 500 kn je za studente, u suprotnosti sa principima mobilnosti, naravnati na 1000kn sve Nikolina Demark (Filozofski fakultet Zagreb) Mobilnost - Promoviraju se studentske razmjene, a fakulteti piu pad godine ako se student odlui na volontiranje ili praksu u inozemstvu, ne priznaju se ispiti poloeni u inozemstvu Slobodan Hlaa (Ured dravne uprave PG) Dati vijeima uenika da se oituju o prijedlogu NPM Sve srednje kole kao i fakulteti imaju www, a slabo komuniciraju; treba se informirati Nikolina Kazija (Ri GLAS, Dom mladih) super sve napisano a koji je cilj; npr. mladi ne prepoznaju gospodarstvenike, a gospodarstvenici ne prepoznaju kvalitetne mlade uzrok problema neinformiranosti nepovjerenje mladih u institucije ee organizirati dijalog, da li kroz rasprave ili radne grupe u program staviti identifikaciju darovitih i ukljuiti Vlasta Lini (Odjel za poduzetnitvo Grada Rijeke) posrednici izmeu mladih i firmi (tek poeo program); mladi ne prepoznaju odjel i smatraju da imaju zatvorena vrata, to nije istina Jelena Tkali (SVID Radio i Filozofski fakultet Rijeka) naglasak na darovite veza poduzetnitva i akademske zajednice pokretanje portala za mlade stipendija Grada Rijeke hvala na novcima, jedino to dobivamo, elimo jau promociju Branka Renko-Silov (Odjel za odgoj i kolstvo Grada Rijeke) Stipendisti su bitni a nikad nisu u centru panje medija Uspjeh se ne promovira dovoljno u medijima, jaa crna kronika Vlado Kon (Zavod za informatiku djelatnost Grada Rijeke) Osiguravamo infrastrukturu i radimo pilot projekte Multimedijalni portal Grada Rijeke Customer driven web portali sami radite svoj portal Takve stvari radimo i po mjesnim odborima Tina Ugarkovi (Prva Rijeka Hrvatska Gimnazija) Gdje je rjeavanje nasilja u nac programu vea kontrola poslova mladih, mlade se iskoritava i ne plaa