You are on page 1of 1

SV Serafim Sarovski. ZBOG EGA SE OSENJUJEMO KRSNIM ZNAKOM? Zbog ega se mi osenjujemo krsnim znakom? ...

Krsnim znakom se osenjujemo tj. krstimo se, prvo radi toga da bi taj znak na nama video Bog. Da, brao Bog vidi kada se mi krstimo, kada stavljamo na sebe znak krsta. A neki od vas se krste nemarno, brzajui, i nimalo se ne udubljuju u to to ine! Greh je tako krstiti se! Valja se krstiti sa panjom i strahopotovanjem. Kae - nema sile u krstu?! Nije tano, ima u krstu sile, i to velike, kada se krsti kako treba - sa verom i strahopotovanjem, i mislei o tome ta zapravo ini. Krsni znak je znak zbog koga Bog obraa Svoju panju na nas i zbog koga na nas izliva Svoju spasonosnu dobrotu. Krsni je znak onaj peat zbog koga Bog prima nae molbe. Moliti se, znamenujui se krsnim znakom, znai moliti se, iskati neto u ime Isusa Hrista: "Ja nisam doao sam, mene je Isus Hristos poslao k Tebi, Gospode! A da je to stvarno tako, svedoi peat Njegov na meni krsni znak!" Ako, pak, misli, ovee, da u krstu nema sile, zato se onda uopte i krsti? Ili nikako ne stavljaj na sebe krsta, i onda e svi znati da nisi Hrianin, ili ga stavljaj onako kako treba: ne brzajui, sa strahopotovanjem i panjom, udubljujui se u to to ini! Znai, mi se osenjujemo krsnim znamenjem da bismo privukli na sebe blagodat Boiju. I jo se krstimo toga radi da bi to video lukavi, na neprijatelj - avo. Da, brao, neka i lukavi vidi kako se mi osenjujemo krsnim znakom, neka vidi zato to on taj znak ne voli. Kao to se boji Samog Isusa Hrista, tako se isto lukavi boji i znaka Hristovog - Krsta. Krst je najpouzdanije oruje protiv avola, najjaa zatita od njega, najotriji ma protiv - neprijatelja... Krsni znak uva nas i titi od svake neprijateljske sile. Kada valjano stavimo na sebe krsni znak, onda nas Aneo Hristov uva i titi. avo bei od krsnog znaka, a Aneo nam na krsni znak prilazi. Najzad, mi se krstimo i radi toga da bismo pred drugima ispovedali Isusa Hrista, Koji je raspet na Krstu - da, neka ljudi vide Koga mi to ispovedamo, u Koga verujemo, u Koga se nadamo, Koga volimo, Koga potujemo! A tebe je, meutim, ponekad stid da se prekrsti! Zna li ti kakav greh time ini? To znai da se stidi to si Hrianin - stidi se to pripada Hristu, to u Hrista veruje, u Hrista se nada, Hrista potuje i voli!... Ne, nemoj se stideti da prizna da si Hrianin, da si Hristov, inae e se Isus Hristos postideti da te prizna Svojim na Stranom sudu Svome i nee hteti da te primi u Carstvo Nebesko. Prema tome, mi se krstimo radi toga da bismo pokazali da smo Hriani, da bi to video Bog, da bi video Aneo-uvar na, da bi video lukavi i da bi ljudi videli da smo Hriani. Po tome kako se ovek krsti, moe se odrediti i kakav je Hrianin. ak se moe i ovako rei: "Kako se ko krsti, tako i veruje"! U duhovnom ivotu u svemu se poinje od malog. Ko ispuni malo, utvruje se u veem. Iz majunog semena strahopotovanja izrasta veliko stablo hrianske pobonosti.