You are on page 1of 2

RDBMS Lab 01

Chun b:
a. Kin thc: Cc kin thc c bn v CSDL Cc kin thc c bn v MSSQL Server 2005 Cng c: MSSQL Server 2005, SQL Server Management Studio K nng: To CSDL SQL Server Management Studio b. c.

Bi tp:
Thit k v chun ho CSDL phc v vic qun l chiu phim vi cc thc th sau: a. Khch hng: Ngi mua v xem phim, c nhng thuc tnh: 1. Bi 01 V lc quan h thc th da trn cc thc th trn. 2. Bi 02 Xy dng cc bng m t cc thc th ca CSDL sau khi phn tch v mi quan h gia chng. Chun ho CSDL qua tng bc t c chun: 1NF 2NF 3NF 1 Tn a ch Tn Nh sn xut Th loi Tn S gh ngi Tn phim Phng chiu Thi gian

b. Phim:

c. Phng chiu:

d. Sut chiu

3. Bi 03 S dng cng c SQL Server Management Studio to cc bng (s dng cng c design database).