P. 1
BMM3106

BMM3106

|Views: 11|Likes:
Published by Khairul Fahmie
bm
bm

More info:

Published by: Khairul Fahmie on Apr 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2013

pdf

text

original

Sections

 • 5.0 KONSEP
 • 5.1 Strategi
 • 5.2 Pendekatan
 • 5.3 Kaedah
 • 5.4 Teknik
 • 6.0 Masalah penguasaan pembelajaran ( kemahiran lisan )
 • 6.1.1 Pengenalan
 • 6.1.2 Kemahiran mendengar
 • 6.1.3 Kemahiran bertutur
 • 6.1.4 Aspek-aspek pertuturan
 • 6.1.5 Kepentingan lisan
 • 6.1.6 Jenis masalah pembelajaran dalam kemahiran lisan
 • 6.1.7.1 Strategi
 • 6.1.7.2 Teknik
 • 6.1.7.3 Pendekatan
 • 6.1.7.4 Aktiviti
 • 7.0 Masalah penguasaan pembelajaran ( kemahiran membaca )
 • 7.2 Proses bacaan
 • 7.3 Kesediaan membaca
 • 7.4 Jenis masalah pembelajaran dalam kemahiran membaca
 • 7.5.2 Kaedah
 • 7.5.3 Teknik
 • 7.5.4 Aktiviti
 • 8.0 Masalah Penguasaan Pembelajaran ( Kemahiran menulis )
 • 8.1 Definisi
 • 8.2 Peranan tulisan
 • 8.3 Peringkat-peringkat perkembangan tulisan
 • 8.4.1 Strategi
 • 8.4.2 Teknik
 • 8.4.5 Kaedah
 • 8.4.6 Aktiviti
 • 10 perkataan

5.0 KONSEP 5.

1 Strategi Untuk mencapai objektif-objektif pengajaran, seseorang guru biasanya menggunakan gabungan berapa pendekatan serta kaedah mengajar tertentu. Rancangan gabungan pendekatan dan kaedah serta turutan pendekatan dan kaedah itu dilaksanakan merupakan strategi pengajaran.

Sebagai contoh, untuk mengajar sebuah kelas berenang, strategi pengajaran harus mempertimbangkan pendekatan yang digunakan serta kaedah-kaedah yang perlu digunakan. Adakah kita gunakan pendekatan individu atau pendekatan kumpulan kecil? Bila kita menerangkan cara-cara berenang kepada pelajar patutkah kita gunakan pendekatan induktif atau pendekatan deduktif? Di samping itu, apakah kaedah pengajaran yang boleh kita gunakan. Antara kaedah syarahan, kaedah demostrasi dan kaedah latih tubi yang manakah kita gunakan terlebih dahulu? Bagaimanakah

kombinasinya? Ringkasnya rancangan yang lengkap yang mengandungi pendekatan dan kaedah adalah strategi mengajar yang dimaksudkan.

Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajar-pelajar yang berbeza dari segi kebolehan, pencapaian, kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. Kita perlu rancangkan pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza itu. Contohnya, dalam bilik darjah KBSR yang biasanya terdiri daripada kumpulan lemah, kumpulan serdahana serta kumpulang cergas. Guru terpaksa memikirkan strategi pengajaran yang terdiri daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan semua kumpulan.

Di samping itu, setiap bilik darjah mempunyai halangan serta rintangan-rintangan yang tersendiri seperti keadaan fizikal, kemudahan bilik darjah, nilai, norma serta latar belakang sekolah dan murid. Lantaran itu, seseorang guru bukan sahaja mesti menguasi berbagai-bagai kaedah mengajar tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana mengintegrasikan serta menyusun kaedah-kaedah itu untuk membentuk strategi pengajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya.

Kita biasanya mendengar pendapat bahawa tiada terdapat mana-mana kaedah yang paling baik sekali. Ini amat benar kerana kaedah-kaedah mengajar mestilah diatur untuk membentuk strategi pengajaran mengikut keadaan di mana proses pengajaran itu berlaku. Jelasnya sesuatu kaedah pengajaran tidak menjaminkan pencapaian matlamat pengaajaran. Yang lebih penting adalah interaksi kaedah itu dengan kaedah – kaedah yang lain.

5.2 Pendekatan Di dalam konteks pendidikan, konsep pendekatan bernakna cara mendekati sesuatu, misalnya objektif pelajaran yang ditentukan untuk pengajaran sesuatu mata pelajaran.dengan perkataan lain, pendekatan merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata peljaran diajarkan berdasarkan objektifnya.

Menurut Edward M.Anthony (1963), pendekatan ialah satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsure aksiomatik. Berdasarkan kepada huraian Edward M. Anthony, dapatlah dirumuskan bahawa: 1) Pendekatan harus berlandaskan kepada model, prinsip atau teori pembelajaran. 2) Pendekatan adalah aksiomatik, iaitu kenyataannya dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan.

Jika menggunakan cara-cara melaksankan model, prinsip atau teori pembelajaran terhadap sesuatu pelajaran, maka model, prinsip atau teori pembelajaran boleh dijadikan sebagai satu pendekatan dalam pelajaran yang berkenaan.

5.3 Kaedah Berlainan dengan pendekatan, kaedah merujukkepada satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran spesifik dalam jangka pendek. Dengan perkataan lain, kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah

penyampaian yang tersusun.

Mengikut Edward M. Anthony, kaedah merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun

berlandaskan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih. Huraian bermakna kaedah-kaedah yang dipilih untuk proses pengajaran dan pembelajaran harus berdasarkan kepada suatu pendekatan berkaitan dengan model, prinsip atau teori pembelajaran. Misalnya di dalam pendekatan daripada spesifik kepada umum, guru boleh menggunakan kaedah inkuiri – penemuan yang mengandungi lima prosedur seperti: 1) Prosedur pertama : mengenal pasti masalah 2) Prosedur kedua 3) Prosedur ketiga : merancang penyelesaian : mengumpul maklumat

4) Prosedur keempat : membuat tafsiran 5) Prosedur kelima : membuat kesimpulan

Didalam sesuatu pendekatan,terdapat banyak kaedah mengajar yang boleh digunakan. Oleh itu, selain kaedah inkuiri – penemuan,guru juga boleh menggunakan kaedah Socrates, kaedah induktif, kaedah penyiasatan,

kaedah kerja praktis, kaedah dapatan dan sebagainya dalam pendekatan „daripada spesifik kepada umum‟.

5.4 Teknik Di bawah konteks pendidikan,teknik mengajar boleh ditakrifkan sebagai kemahiran guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Mengikut pandangan Edward M. Anthony(1963),teknik mengajar merujuk kepada satu muslihat atau strategi atau satu teknik yang digunakan oleh guru dengan tujuan untuk mencapai objektif pelajaran secara optimum.

Di antara teknik-teknik mengajar yang biasa digunakan oleh guru ialah teknik bercerita,bersyarah, perbincangan, demonstarasi, latih tubi dan hafazan, penyoalan, sosiodrama, mainperanan, simulasi, penyelesaian masalah, sumbangsaran dan permainan.

Kaedah mengajar boleh membentuk teknik mengajar apabila kaedah itu dilaksanakan dengan satu teknik yang sesuai. Misalnya, prosedur kaedah bercerita boleh digunakan sebagai teknik menyampaikan cerita yang berkenaan. Demikian juga bagi prosedur-prosedur kaedah penyoalan, kaedah syarahan dan sebagainya.

Tujuan menggunakan berbagai-bagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran ialah untu menarik minat murid,mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid supaya mencapai objektif pengajaran guru. Oleh itu, teknik mengajar yang dipilih haruslah berdasarkan kepada umur,kecerdasan,kebolehan dan minat murid. Dalam hal ini, pemilihan bahan

Jadual dibawah menunjukkan penggunaan teknik mengajar mengikut aras kemahiran objektif pelajaran.0 Masalah penguasaan pembelajaran ( kemahiran lisan ) Masalah pembelajaran bahasa boleh dikesan dalam semua bidang kemahiran bahasa.0 :Perhubungan aras kemahiran objektif pengajaran dengan teknik mengajar Teknik mengajar boleh diklasifikasikan kepada kategori-kategori yang menegaskan isi kandungan atau proses. tatabahasa. ejaan. iaitu kemahiran mendengar. membaca. Pemilihan teknik yang sesuai juga berhubung rapat dengan aras kemahiran objektif pelajaran. misalnya mengikut ujian Piaget. Setengah-setengah teknik mengajar dikendalikan oleh guru dan setengah-setengah pula dikendalikan oleh murid.pengajaran yang sesuai hendaklah berkait rapat dengan teknik mengajar. Aras kemahiran Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Teknik mengajar Latih tubi dan hafazan Syarahan Demonstrasi Penyoalan Perbincangan Sumbangsaran Jadual 1. teknik mengajar yang sesuai digunakan untuk menyampaikan sesuatu konsep ialah bercerita dan permainan dengan menggunakan pelbagai bahan konkrit. kanak-kanak yang berumur 6-11 tahun. masalah pembelajaran boleh juga dilihat dalam pelbagai aspek seperti aspek fofnologi. 6. perbendaharaan kata dan semantik. sebahagian besar daripada masalah pembelajaran ini adalah . Selain bidang kemahiran bahasa. dalam perkembangan kognitif. Sehubungan itu. bertutur. dan menulis.

Ibu : Pandai anak ibu ni. Contohnya. bahasa dan agama serta kebudayaan itu juga merupakan masalah dan cabaran bagi guru yang mengajar. bukan cucu la.1 Masalah kemahiran berbahasa lisan 6. kaedah dan teknik adalah perlu bagi memastikan seoarang guru itu dapat mencapai objektif pangajaran yang ditetapkan. Affan : susu ye. penguasaan sepenuhnya dari segi pendekatan.1. perbualan antara ibu dan kanak-kanak yang masih kecil Affan : Apan.1 Pengenalan Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Justeru keanekaan bahasa latar belakang dari pelbagai bangsa . Jika ditinjau dengan teliti terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Tunggu sekejap.1. dia seharusnya dapat mengecam. 6. mengenal dan mengamatinya iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan.2 Kemahiran mendengar Apabila seseorang itu mendengar. Ibu : Affan. 6. Dia akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang. Kemahiran mengenal dan . tapi susu.dihasilkan oleh pengaruh latar belakang murid. Kanak-kanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya. strategi. Pengulangan beserta peneguhan serta merta dapat membantu kanakkanak menguasai sesuatu kemahiran dengan lebih mudah. nak minum cucu . Oleh itu.

Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa 2. Memahami ayat serta lain-lain elemen lingiuistik bahasa. Apabila kemahiran bertutur sudah dikuasai. Mengingat kembali 10. Rangsangan dan ganjaran yang diterimanya akan menggalakkannya mengulang-ulang perkataan yang disebutnya sehingalah ia dapat menguasai pertuturan yang lebih kompleks. Sebab itulah orang dewasa perlu menunjukkan model pertuturan yang baik kepada kanakkanak bagi membolehkan mereka bertutur dengan berkesan.3 Kemahiran bertutur Bertutur adalah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat sebutan (artikulator). Auding 7. Memahami perkataan. . ia merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa manusia ( Kamarudin Hj. 5. Memahami urutan atau sekuan 9. ringkasnya. konsep dan kemahiran mendengar perkataan 4. Husin. Menentukan idea utama 11. Mendiskrisminasikan unit-unit bahasa 3. 1978). kanak-kanak akan mula berinteraksi dengan orang lain di sekelilingya. Kemahiran bertutur dikuasai oleh kanak-kanak hasil daripada meniru atau mengajuk pertuturan orang dewasa di sekelilingnya. Mendengar secara kritikal 6.1. seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar sekiranya jika ia boleh : 1. Membuat inferen dan penyeluruan atau kesimpulan 6.mendiskriminasikan fisiologi serta bunyi-bunyi bergantung kepada factor-faktor mana kadar Secara neurologi dan pendengaran setakat pendengarannya pengamatan pendengarannya. Mengikut arahan 8.

mereka akan lebih berani.6. Sebutan 2.5 Kepentingan lisan Manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan. Dengan ini kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanak-kanak membaca dan menulis. Tekanan 3. Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan ini lazimnya akan mudah melahirakan perasaan dan mengelurakan pendapat atau buah fikiran. Kamarudin Hj.1. dan mempunyai . Kelancaran 8. Husin (1978) memberikan sembilan aspek pertuturan seperti berikut: 1. Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar. Jeda ( persendirian ) 5. Tatabahasa 7.4 Aspek-aspek pertuturan Ada beberapa aspek penting dalam pertuturan yang perlu diberi perhatian supaya pertuturan menjadi lebih berkesan.1. mengajuk dan seterusnya bercakap. Dengan itu. Apabila mereka suda biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasiakn lambang-lambang pertuturan. Mora ( panjang pendek ) 4. Laras bahasa 6. Nada 6. Kefasihan 9.

Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik. Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa melibatkan dengan kognitif atau pemikiran. intonasi dan tekanan suara. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh.1. Tidak dapat memahami konsep dan maksud perkataan dan ayat 4. pembinaan ayat dan aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung. Tidak dapat mendengar secara kritikal . Tidak dapat melakukan “ auding “ yang merangkumi aspekaspek pengamatan pendengaran 5.keyakinan diri yang tinggi untuk bergaul dengan kanak-kanak yang lain. Bahasa melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan. Tidak dapat mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa 2. sewajarnya dia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas. dengan Pemikiran ini demikian jika lambang-lambang tertentu.6 Jenis masalah pembelajaran dalam kemahiran lisan Terdapat beberapa masalah yang seringkali terjadi kepada pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran lisan iaitu: 1. seseoarang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas. Struktur ayat. Tidak dapat mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain linguistik bahasa 3. 6.

jasmani dan rohani. manakala pelajar pula boleh memahami pelajaran dengan lebih bermakna. ayam berkokok dan sebagainya. guru boleh menyediakan bahan seperti audio-visual yang. 6. burung.1.7. Hal ini dapat menghububgkan perkembangan kognitif. guru harus bijak memilih teknik pengajaran lisan yang hendak digunakan dalam pengajaran tersebut. Dan apabila bahan tersebut dimainkan guru boleh meminta pelajar untuk mengenalpasti bunyi tersebut. Misalnnya dalam konteks pelajar pemulihan. mereka yang tidak dapat mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa.1. tayangan video . Teknik pengajaran lisan bukan sahaja dijalankan dalam melalui aktiviti pelajar sahaja tetapi boleh dijalankan juga dengan menggunakan bahan bantu mengajar seperti televisyen. lebih menarik serta lebih berkesan. dan perakam pita. dan sebagainya. Di bawah strategi pemusatan bahan pelajaran memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.1. minat.2 Teknik Semasa menyampaikan pengajaran lisan di dalam kelas. radio. pengajar boleh menyampaikan pelajarannya dengan lebih mudah. Antara teknik pengajaran .1 Strategi Strategi yang dapat diaplikasi bagi mengatasi masalah ini ialah strategi berpusatkan bahan. Objektif teknik pengajaran lisan adalah untuk membolehkan murid-murid memperoleh kemahiran lisan dengan mudah dan berkesan. Contohnya.7 Cara mengatasi 6. Penggunaan alat bantu mengajar dapat membantu pelajar memahami konsep yang abstrak dengan lebih jelas. dan kebolehan murid.6. bunyi keratapi.7. Dengan menggunakan strategi ini. Teknik pengajaran lisan yang dipilih haruslah menepati objektif pengajaran dan juga bersesuaian dengan umur.

harapan. teknik bercerita bermaksud guru menyampaikan pengajarannya melalui aktiviti bercerita. berlakon. menyanyi. iaitu mereka akan bercerita secara lisan sama ada tentang pengalaman. dan sebagainya. iaitu guru akan bercerita kepada murid-muridnya dan seterusnya disusuli dengan aktivitiaktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti soal jawab. Bagi guru yang mengajar kanak-kanak berkeperluan khas. Semasa murid bercerita. dan tidak dapat memberi tumpuan kepada tugasan yang diberi. sumbang saran. bahasa. tentang sesuatu cerita yang didengar atau dibaca. Teknik perbualan . Dalam konteks pengajaran lisan. masalah emosi. 1. guru hendaklah membantu mereka melalui soalan-soalan atau gambargambar seperti gambar tunggal atau gambar bersiri. tidak mahu bercakap. teknik bercerita lebih tertumpu kepada murid itu sendiri. main peranan. guru hendaklah memberi perhatian tentang sebutan. berbual. dan kelancaran. Bagi kanak-kanak berkeperluan khas. dan perbincangan. Dalam pengajaran bahasa secara umumnya. semua aktiviti pengajaran mereka. murid menceritakan semula cerita tersebut dan sebagainya.lisan tersebut adalah bercerita. gaya pertuturan. boneka. Teknik becerita Teknik bercerita sangat digemari oleh kanak-kanak dan memainkan peranan yang penting dalam pengajaran lisan. lisan hendaklah ada disesuaikan kanak-kanak dengan yang keupayaan Misalnya menghadapi masalah pertuturan. 2.

menyanyi dianggap sebagai satu bentuk aktiviti yang merehatkan dan menyeronokkan. Teknik lakonan Teknik lakonan amat baik untuk mengajar dan melatih bahasa lisan kanak-kanak. permainan. 3. Guru perlulah bijak memilih lagu yang hendak dinyanyikan oleh muridmurid iaitu lagu yang betul tatabahasa. Bagi kanak-kanak. hobi. Teknik ini dapat melatih sebutan. Melalui lakonan kanak-kanak dilatih melakonkan watak-watak tertentu dengan menggunakan skrip pendek dan ringkas. dan sebagainya. 4. Teknik menyanyi Sifat semula jadi kanak-kanak sangat suka mendengar nyanyian dan juga menyanyi.Aktiviti perbualan kebiasaannya dilakukan berdasarkan sesuatu tajuk. dan kelancaran pertuturan . Muridmurid boleh diminta bercakap tentang ibu atau bapa. Selain itu guru boleh memilih rentak lagu yang diminati oleh murid-murid dan mencipta lirik baru dengan memasukkan perkataan-perkataan yang perlu murid kuasai sebutannya. intonasi. kawan. Tajuk yang guru tetapkan hendaklah sesuai dengan pengalaman murid supaya mereka dapat berbual tentang tajuk itu. Perbualan hendaklah berkisar tentang perkara yang berlaku dalam kehidupan mereka setiap hari. Guru menggunakan teknik menyanyi ini untuk menarik minat murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran di kelas. Perbualan boleh berlangsung antara guru dengan murid atau sesama murid. dan perbendaharaan katanya. Teknik perbualan bertujuan melatih murid berkomunikasi secara sosial seperti berbual melalui telefon.

Murid perlu faham akan peranan watak itu dan menghayatinya lalu melakonkan aksi dan percakapan watak itu. 5. Teknik boneka Teknik Boneka dikenali juga sebagai teknik patung atau ”puppet”. Namun. boneka yang dibuat oleh murid sendiri adalah lebih bermakna kepada mereka. 6. murid melakonkan watak yang dipilih berdasarkan cerita atau situasi yang ditetapkan. Teknik main peranan Dalam teknik main peranan. Bagi mencapai objektif pengajaran lisan. guru hendaklah memberi peluang muridnya bercakap atau berlakon dengan menggunakan boneka sesama mereka. dan ayat perintah. boneka tali. Ada kanak-kanak berkeperluan khas yang pendiam tetapi akhirnya mahu bercakap setelah gurunya menggunakan boneka untuk bercakap dengannya dan dia juga menggunakan boneka untuk menjawab soalan guru tadi. boneka sarung tangan. Guru boleh menyediakan berbagai-bagai jenis boneka seperti boneka kayu.kanak-kanak disamping melatih menggunakan pelbagai jenis ayat seperti ayat penyata. boneka piring dan sebagainya.ayat tanya. ayat seruan. Teknik ini adalah antara teknik yang sangat digemari oleh kanak-kanak kerana pergerakan boneka dan dialog dalam lakonan boneka ini sangat menarik dan menghiburkan. Contoh situasi yang diberi boleh seperti berikut: .

” 7. 8. Teknik perbahasan Teknik ini sering digunakan oleh guru bahasa untuk melatih murid-murid kemahiran bertutur khusus di hadapan penonton yang ramai. Teknik ini amat berkesan untukmembentuk keyakinan diri yang tinggi di kalangan murid sekolah. Guru boleh menjalankan teknik perbincangan ini melalui dua cara. (1) perbincangan berlaku antara guru dengan murid-murid. Dia pergi berjumpa gurunya dan menyerahkan syiing itu kepada gurunya sambil memberitahu di mana dia menjumpai syiling itu. Teknik berbincang Dalam pengajaran bahasa. guru menggalakkan murid bercakap untuk memberi pendapat dengan ayat dan tatabahasa yang betul. isi-isi penting dicatat di papan tulis dan kemudian disusun berdasarkan kehendak tajuk perbincangan. Melalui teknik ini murid diminta berbahas tentang satu tajuk atau isu yang diberi. teknik berbincang sering digunakan untuk mendapatkan isi dan menyusun isi tersebut bagi sesebuah karangan. dan (2) perbincangan berlaku antara murid dengan murid sama ada secara kelas atau dalam kumpulan kecil. Teknik-teknik pengajaran lisan di atas boleh digunakan untuk mengajar kanakkanak masalah pembelajaran menguasai kemahiran . guru boleh mengubah suai teknik perbahasan ini dalam bentuk yang lebih mudah dilakukan mengikut keupayaan murid. Bagi murid berkeperluan khas. Guru memuji sikapnya yang amanah itu. iaitu.“Seorang murid telah terjumpa syiling dua puluh sen. Bagi mengajar kemahiran lisan. Semasa perbincangan.

pengajaran dimulakan secara melihat contoh-contoh unsur bahasa yang diajar. Berkaitan dengan pengajaran bahasa. dan mendekati sesuatu perkara. Kekuatan sesuatu pendekatan itu hanya dapat dinilai setelah dilaksanakan. pendekatan eklektik. maka ia hendaklah merancang aktiviti yang memberi peluang murid-muridnya menceritakan pengalaman atau minat mereka. pendekatan deduktif 3.1. pendekatan komunikatif Pendekatan Induktif Berdasarkan pendekatan induktif. Kamarudin Hj.3 Pendekatan Pendekatan mencerminkan satu falsafah. tentang ibu bapa mereka dan sebagainya.lisan. sekiranya guru memilih untuk menggunakan teknik bercerita dalam pengajarannnya. Aziz Talib.Husin (1988) memberikan empat jenis pendekatan iaitu: 1. Sebagai contoh. dan 4. pendekatan induktif 2. pegangan. atau pendirian bagi melihat. pendekatan bersifat abstrak. misalnya di dalam bilik darjah (Abd. bercerita tentang gambar besiri atau gambar tunggal.7. 6. Aktiviti sebeginilah yang dapat membantu murid menguasai kemahiran lisan mereka dengan lebih baik. Guru hendaklan merancang terlebih dahulu aktiviti lisan yang hendak dilaksanakan dan aktiviti yang dijalankan hendaklah berfokus kepada penglibatan murid secara optimum. Melalui contoh- . Dalam bidang pedagogi bahasa. 2000). memahami. pandangan. dan falsafah yang berkaitan dengan pendekatan itu bersifat teoritis.

berbincang. Guru hanya membantu murid melalui soalan-soalan. Model-model di bawah akan membantu anda memahami penggunaan pendekatan eklektik. Model pendekatan eklektik bergantung kepada pendekatan mana yang diberi penekanan . memerhati. Koh Boh Boon (1990) menjelaskan perbezaan tersebut seperti berikut: Contoh Generalisasi: Sebagai pendorong dan pengarah dalam pencarian jawapan Sebagai pencari jawapan yang aktif Pendekatan Eklektik Pendekatan eklektik adalah gabugan kedua-dua pendekatan induktif dan pendekatan deduktif bagi membentuk satu strategi pengajaran. Ternyata kedua-dua pendekatan deduktif dan induktif mempunyai perbezaan dari beberapa segi. Pendekatan Deduktif Pendekatan deduktif adalah berlawanan dengan pendekatan induktif. a) Penekanan kepada pendekatan induktif: Contoh/fakta Kesimpulan Contoh . memberi contoh-contoh dan sebagainya.contoh yang diberi itu akan membantu pelajar membuat kesimpulan atau keputusan tentang aspek bahasa yang diajar. iaitu dalam pendekatan ini pengajaran dibuat dengan memberi kesimpulan atau generalisasi terlebih dahulu di awal pengajaran dan kemudian barulah dikemukakan contoh-contoh yang sesuai selepasnya. dan akhir sekali memberi peluang kepada murid membuat kesimpulan sendiri berdasarkan pemahamannya.

Begitu juga dengan pendekatan komunikatif yang menyarankan murid-murid diberi peluang menggunakan bahasa dalam konteks dan situasi tertentu.1. 6.b) Penekanan kepada pendekatan deduktif: Kesimpulan Contoh generalisasi Pendekatan Komunikatif Anda tentu masih ingat tentang teori pemerolehan bahasa interaksional yang meniktikberatkan proses interaksi dalam proses pemerolehan bahasa. Bagi kedua-dua pemulihan ini adalah berbeza dari segi akAntara aktiviti yangboleh dilakukan bagi mengatasi masalah pembelajaran di kelas pemulihan seperti: a) Memperdengar bunyi-bunyinbukan bahasa seperti binatang dan meminta mereka meneka bunyi tersebut. Murid dilatih menggunakan bahasa dengan peraturan-peraturan yang betul termasuk juga kemahiran menggunakan bahasa mengikut konteks dan situasi.4 Aktiviti Seperti yang kita sedia ketahui bahawa pemulihan terbahagi kepada dua iaitu pemulihan khas dan pemulihann biasa. b) Menyuruh mereka menutup mata dan menyatakan dari mana arah bunyi misalnya bunyi meja diketuk 7.7.1 Definisi membaca .0 Masalah penguasaan pembelajaran ( kemahiran membaca ) 7.

: membuat kesimpulan. Ingatan Turutan Sistesis : mengingat kembali apa yang dilihat dan didengar. bertutur. Latar belakang : mengenal objek. membaca dan menulis. corak yang bertindih. bentuk. Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima. Membaca sebagai proses pengamatan ( PERSEPTUAL )      Diskriminasi mengasingkan. Membaca sebagau proses mental ( KOGNITIF ) . Abu Basar ( 1981 ) : membaca adalah gabungan proses menyuarakan lambang-lambang tulisan. Membaca sebagi proses bahasa (LINGUISTIK )  Seni bahasa : mendengar. 7. 4. mencari dan membezakan serta 3. mengamati serta memahamkan kandungannya.giliran dan sekuan. : mengecam. Atan long (1976 ) : membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada baan bertulis itu. : memahami turutan. Bacaan sebagai proses sensori ( KEDERIAAN )   Penglihatan Pendengaran : mengenal dan memahami lambang-lambang : pendengaran yang jelas 2.2 Proses bacaan 1.Frak Smith ( 1971 ) : membaca adalah satu operasi psycholinousitic.

tetapi juga jenis pengalaman pendidikan. Kematangan boleh merupakan kematangan fizikal. Ia juga adalah satu proses yang berterusan yang perlu diperkembangkan dan bukan ditunggu-tunggu.faktor yang mempengarui kesediaan membaca a) Kematangan – Kematangan ialah salah satu daripada factor kesedian pembelajaran.3. intelek. Ini adalah satu proses yang harus dicapai sebelum pengajaran bacaan secara formal dijalankan. kanak-kanak yang terdedah dengan pelbagai jenis bahan bacaa sejak lahir . Pengalaman yang disusun rapi dapat menolong kanak-kanak mempunyai kesediaan yang teratur dalam mata pelajaran tertentu.1 Faktor. 7. social dan emosi. Kesemua sifat-sifat ini memang sedia ada di dalam diri setiap pelajar. b) Pengalaman – Kesedian murid untuk belajar bukan sahaja bergantung kepada kematangan. Sebagai contoh. c) Persekitaran – Persekitaran yang intelektual yang memberi pengalamanpengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca.3 Kesediaan membaca Kesedian membaca adalah himpunan panduan kebolehan dan kemahirankemahiran yang diperlukan untuk mempelajari satu proses yang komplek iaitu membaca. Ia merupakan factor-faktor asas yang mempengaruhi proses pembelajarannya. Daya fikir disemua peringkat : kefahaman 7.

misalnya ”buah” disebut ‟uah”. e) Emosi.sentiasa meliat orang sekeliling membaca dan ada pula orang yang membacakan buku cerita untuknya akan lebih cepat bersedia membaca berbanding dengan kanak-kanak sebayanya yang tidak mendapat peluang yang sama. perkataan. Kanakkanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya. ”kering” disebut . motivasi dan sahsiah kanak-kanak. 7. dan imbuhan ditinggalkan ketika membaca. antaranya ialah : a) Membuang/meninggalkan (omission) Bunyi huruf.4 Jenis masalah pembelajaran dalam kemahiran membaca Terdapat pelbagai jenis maslah dalam kemahiran membaca dalam kalangan pelajar di sekolah. d) Keadaan fizikal Keadaan fizikal merujuk kepada keadaan mata. telinga. f) Kecerdasan Kecerdasan dan perkembangan kognitif kanak-kank sangat mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. motivasi dan sahsiah Keadaan rumah tangga dan cara asuhan akan mempengaruhi perkembangan emosi. Dorongan yang diberikan oleh ibu bapa boleh mempengaruhi sikap membaca kanak-kanak. dan organ pertuturan yang sempurna.

”kerin”. ” dibaca sebagai ”Baju itu tebal”. Manakala penambahan perkataan berlaku seperti berikut. Manakala terdapat perkataan yang digantikan dengan perkataan lain sehingga boleh mengubah maksud ayat. ”kering” disebut ”kerin”. ” dibaca sebagai ”Buku itu tebal”. dan imbuhan ditinggalkan ketika membaca. seperti. Perkataan dalam ayat juga kerap ditinggalkan semasa membaca. misalnya ”ladang” disebut ”lalang”. d) Tambahan (insertion) Bunyi huruf atau perkataan ditambah semasa membaca. Perkataan dalam ayat juga kerap ditinggalkan semasa membaca. seperti. Manakala meninggalkan imbuhan adalah seperti “mengandungi” disebut ”mengandung” dan sebagainya. ”Buku itu sangat tebal. misalnya ”buah” disebut ‟uah”. Manakala meninggalkan imbuhan adalah seperti ”mengandungi” disebut ”mengandung” dan sebagainya. misalnya “buah” disebut “buwah”. perkataan. ”Baju itu sangat tebal. b ) Membuang/meninggalkan (omission) Bunyi huruf. c) Gantian (substitute) Menggantikan huruf atau perkataan dalam ayat yang dibaca. .

“Saya suka makan rojak. “Bala” disebut “laba”. 7.5 Cara mengatasi . f) Tidak kenal huruf Masalah tidak kenal huruf merupakan punca utama kebanyakan kanak.” e) Pembalikan (reversals) Huruf. contoh: “Dia makan nasi” dibaca sebagai “ Dia nasi makan”. Keadaan ini menyebabkan kanak.kanak gagal membaca dengan baik.” dibaca sebagai “ Saya sangat suka makan rojak. perkataan. Contoh . atau frasa dibaca secara terbalik atau songsang.kanak akan menyebut sesuatu huruf sesuka hati atau dengan meneka sahaja dan menjadikan perkataan itu tidak bermakna atau berlainan makna g) Salah sebutan Salah sebutan terjadi akibat kanak-kanak tidak mengenal huruf atau tidak tahu membunyikan sesuatu huruf sehingga sesuatu perkataan tidak bermakna lagi dalam konteks ayat berkenaan. manakala pembalikan perkataan dalam ayat berlaku apabila perkataan diubah kedudukannya. dan begitu juga dengan pembalikan frasa.

Pelajar pemulihan di bawah ini pelajar menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif. Strategi ini mementingkan aktiviti pengajarn dan pembelajaran yang bermakna melalui pengalaman yang sebenar. strategi berpusatkan bahan juga merupakan strategi yang dominan dan sering digunakan dalam mengatasi murid yang bermasalah pembelajaran dalam aspek kemahiran membaca. lebih banyak masa akan diperuntukkan kepada aktiviti pembelajaran pelajar. Di bawah strategi ini pemusatan pelajar.7. sama ada secara kumpulan atau secar individu. Dengan adanya bahanbahan pelajaran. Misalnya. disebabkan itu peta minda yang berkaitatn . ilmu pengetahuan yang abstrak dapat dikaitkan dengan situasi konkrit. Mengikut strategi ini. Selain itu. hal ini secara tidak langsung melibatkan penglibatan mereka secara aktif. pengajar merupakan seorang pemimpoin yang membimbing pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. guru menjadi pembimbing kepada pelajar untuk melakukan kerja yang disuruh dan diminta. Warna memainkan peranan dalam mengawal pusat kognitif . pelajar memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran. Disamping itu. untuk pengajaran kemahiran bahasa membaca ini. penyampaian pelajar juga ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya pelajar-pelajar memahami faktafakta yang disampaikan dan mereka berupaya membuat kesimpulan. pelajar-pelajar digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka. guru lazimnya mengedarkan lembaran pengurusan grafik (LPG) contohnya pelajar yang bermasalah untuk membaca suku kata kv+kv dengan adanya LPG yang menarik dan berwarna warni sekaligus memudahkan mereka untuk menguasai kemahiran mengeja suku kata itu dengan lebih mudah. Di dalam bilik darjah. Dalam konteks pemulihan ini.1 Strategi Strategi ysng digunakan dalam mengatasi masalah pembelajaran berpusatkan murid. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.5. Contohnya guru meminta pelajar untuk membaca teks yang disuruh dan melakonkan perkara yang dibaca di hadapan kelas.

Kekuatan kaedah ini adalah kerana sesuai dengan binaan perkataan bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya. u Menggabungkan huruf konsonan dan vokal . Selepas itu huruf-huruf ini digabungkan bagi membentuk suku kata dan seterusnya perkataan. o. e.z Memperkenalkan huruf vokal a. Begitu juga situasinya dengan murid pemulihan ini. 7.a . kaedah ini memberi asas yang kukuh dalam membaca. huruf-huruf konsonan.ba + tu batu Seterusnya membentuk rangkai kata dan ayat mudah.2 Kaedah 1. u. Selain itu. Bunyi-bunyi huruf juga diperkenalkan pada peringkat ini.nota pelajaran akan di warna warni kan untuk memudahkan individu mengingat dan menghafal. Contoh: Memperkenalkan huruf . be. . o. Kaedah ini juga membolehkan kanak-kanak mengeja perkataanperkataan baru yang belum dipelajarinya. i. bo. e. dan diftong ai. bu Membentuk perkataan daripada suku kata . Selepas itu kanak-kanak diajar mengenali huruf-huruf vokal a. i. Kaedah Abjad/huruf Kaedah ini merupakan kaedah yang paling biasa digunakan dalam mengajar mengeja dan membaca perkataan. Kaedah ini mementingkan kanak-kanak mengenal nama-nama huruf dari a – z.ba. au. bi.oi.5.

emak. Melalui kaedah ini. Kaedah Pandang dan sebut/Kaedah Seluruh Perkataan Kaedah ini sangat popular dalam mengajar bacaan dalam bahasa Inggeris. iaitu menghubungkan satu huruf dengan satu bunyi untuk membantu pelajar menyebut perkataan tersebut.2. namun guru boleh mencuba kaedah ini untuk mengajar membaca dalam Bahasa Melayu. Guru akan memperkenalkan beberapa perkataan dahulu dan diulangulang menyebutnya. lari. Sekiranya murid tidak dapat menyebut perkataan tertentu. guru digalak menggunakan fonik atau bunyi huruf. bapa dan sebagainya. Misalnya bagi perkataan ”rumah”. Kebiasaannya perkataan tersebut disertakan gambar dan adalah diandaikan yang murid belajar secara pandang (visual). Kaedah bunyi sesuai digunakan kerana susuk Bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya. pengajaran membaca adalah berdasarkan perkataan-perkataan yang biasa (sight words) diguna seharian yang membentuk kebanyakan pertuturan kita seperti saya. Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali. guru boleh membantu murid dengan menyebut bunyi huruf ”r” iaitu [ r ] dan kalau perlu membunyikan suku kata [ ru ] 3. Kaedah ini menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf-hurufnya. Kaedah Fonik/bunyi Kaedah fonik adalah antara kaedah mengajar bacaan yang digemari oleh guru. main. makan. .

hanya bunyi huruf yang diperkenalkan terlebih dahulu dan diikuti dengan membunyikan suku kata dan seterusnya membunyikan perkataan. Dalam bidang fonetik.Menurut kaedah fonik. [ b ] + [ a ] = [ ba ] [ t ] + [ a ] = [ ta ] [ ba ] + [ta ] = [ bata ] 4. dan dalam kaedah ini murid diajar langkah demi langkah. dan begitulah bagi hurufhuruf dan suku kata yang lain. Sebagai contoh. Latih tubi mengeja adalah perlu berdasarkan pendekatan pelbagai deria (multisensory). Selepas itu membina suku kata dan seterusnya perkataan. ba + ta terus disebut sebagai [ ba ] + [ ta ] dan seterusnya disebut sebagai [ bata ]. . Kaedah gabungan bunyi – kata Kaedah ini diperkenalkan oleh Profesor Isahak Haron. Contoh. dimulai dengan bunyi huruf digabungkan dengan nama huruf (abjad) dan bentuk huruf. huruf tidak dieja tetapi terus dibunyikan sebagai [ a ].

g) Murid menulis huruf dengan mata tertutup untuk dapat merasakan huruf itu Setelah murid sudah biasa dengan nama. Hubungan antara nama . b) Guru membunyikan huruf-huruf tertentu secara rawak. e) Murid mengulang bunyi dan menyebut nama huruf.a) Guru tunjukkan huruf pada kad imbasan dengan gambar di sebelah belakang. Kemudian diajar huruf dan bunyi vokal pula. Murid menyebut nama huruf dan kemudiannya menulis (proses mengeja). bunyi. . bunyi. d) Guru menyebut bunyi huruf dan kemudian menyebut nama huruf. c) Murid mengulangi menyebut perkataan dan bunyi huruf. iaitu membunyikan huruf (terjemahkan huruf yang ditulis kepada bunyi yang boleh didengar). menulis huruf sambil menyebutnya (terjemahkan bunyi yang didengar kepada tulisan) dan seterusnya murid menulis huruf-huruf. a) Murid melihat semula kad imbasan dan membunyikan huruf dengan kuat (proses bacaan). dan bentuk huruf. b) Guru menyebut perkataan dan bunyi huruf. dan bentuk huruf hendaklah diajar terlebih dahulu dengan pengetahuan bahawa sesetengah huruf adalah vokal dan sangat diperlukan dalam setiap perkataan. guru boleh teruskan dengan latih/tubi berikut. f) Murid membaca apa yg telah ditulisnya. Murid menyebut nama huruf tersebut.

Ideaidea khusus sengaja diabaikan. rumusan pada akhir bab dan rujukan indeks untuk mendapat gambaran umum tentang perkara yang dibaca. jurnal dan majalah. kita akan menggerakkan mata kita dari atas ke bawah dengan pantas mengikut muka surat petikan yang dibaca sambil menberi tumpuan kepada maklumat yang dicari.3 Teknik 1. isi kandungan. Jika bahan . Oleh yang demikian.7. dalam kelas pemulihan khas guru mengedarkan satu teks ringkas beserta gambar berkaitan keluarga saya. Pembacaan cara ini boleh melangkau bahagian-bahagian tertentu yang difikirkan kurang penting. dan meminta murid menyatakan apa yang mereka faham tentang teks berkenaan Scanning ialah pembacaan cepat untuk mendapat maklumat yang khusus dan bukan untuk mendapat gambaran keseluruhan sesuatu bahan bacaan. kita boleh membaca cara skimming untuk menentukan kesesuaian sesuatu bahan bacaan . Skimming dan scanning Teknik skimming dan scanning ini sesuai digunakan untuk pembacaan bahan yang ringkas seperti sesuatu petikan mahu pun bahan bacaan yang lebih panjang seperti buku. prakata. fokus kita diberikan kepada bahagian tertentu di dalam buku itu seperti pengenalan. Biasanya. skimming dan scanning boleh digunakan bersama. Dalam pembacaan sesuatu petikan. Contohnya. tajuk utama. pembacaan cara ini adakah lebih cepat daripada pembacaan cara skimming. Dalam pembacaan sesebuah buku pula.5. kita hanya memberi perhatian kepada idea penting setiap perengan untuk mendapat gambaram umum. Ketika kita membaca. Dalam konteks pembelajaran.

sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh. KLWH Teknik ini sesuai bagi mengaktifkan pengetahuan lalu pelajar . Ia merupakan satu kaedah membaca yang memerlukan sesorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan. Apa yang jelas dari penerangan tersebut ialah suatu teknik membaca kritis di mana pembaca perlu mengingat dahulau apa yang telah diketahui membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui melakukan pembacaan berdasarkan bahan yang telah dipilih.Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan apa yang dibaca menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. L (learned) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) dan H (how) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan .yang berkaitan (untuk membaca seterusnya). . W (want) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca). SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang telah diperkenalkan oleh Robinson (1961). dan menentukan apakah lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan 3. SQ3R merupakan singkatan bagi survey atau tinjau.berkenaan itu didapati sesuai maka kita boleh menggunakan teknik scanning untuk mendapatkan maklumat khusus yang dicari. Secara khususnya KLWH adalah singkatan bagi K (know) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca). Oleh itu model membaca ini berfungsi untuk menjana pemikiran yang aktif ketika membaca. 2.

Akhir sekali R mewakili review atau baca semula. Seterusnya ialah R untuk read atau baca. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. Ketika membaca. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. Read adalah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikan sebelum ini. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. lakaran grafik. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca berhubung maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. membaca perenggan pengenalan. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Imbas kembali ialah peringkat ketiga. tajuk-tajuk kecil. R yang seterusnya adalah recite atau imbas kembali. . Pelajar juga akan memastikan tiada fakta penting yang tertinggal dalam peringkat akhir ini.Survey atau tinjau ialah langkah membaca untuk mendapatakn gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung di dalam bahan yang dibaca. Q untuk question atau soal serta Tanya ialah langkah yang memerlukna pelajara menyenarai satu siri soalan teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasanya. Setelah selesai. dan ianya menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. gambar-gambar atau ilustrasi. membaca pelajar akan cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. Pelajar juga boleh cuba memnjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang dibaca.

Namun begitu ujian bacaan nyaring merupakan langkah pertama untuk mengesan kesukaran-kesukaran secara khusus dalam bacaan secara diagnostik. huruf-huruf yang berdekatan bentuk ii. huruf besar dalam perkataan iii. b) c) d) Mengenala bentuk huruf Mengenal nama hufur Mengenal bentuk huruf Huruf besar (A-Z Memadan huruf besar-huruf kecil Diskriminasi penglihatan i. Abdul Aziz Talib (1989) telah menyenaraikan kesukarankesukaran dalam kawasan-kawasan yang perlu ditubuhkan dalam sesebuah ujian bacaan: 1.4 Aktiviti 1.5. iii. Peringkat huruf (abjad) a) Huruf kecil (a-z) i. Berdasarkan kajiankajian lepas. Ujian Bacaan Nyaring Terdapat berbagai-bagai jenis ujian bacaan yang boleh dilaksanakan guru kepada murid-muridnya.7. huruf-huruf kecil dalam perkataan e) Diskriminasi pendengaran f) Pembalikan huruf (reversals) . ii.

huruf besar ii. huruf kecil 2.i. Peringkat Frasa a) Membaca frasa-frasa sebagai satu unit makna/pemikiran. Peringkat Perkataan a) Pembalikan perkataan b) Membezakan bunyi fonem /e/ dan /a/ dalam perkataan c) Membatang dan mencantumkan suku kata-suku kata terbuka dalam perkataan c) Membatang dan mencantumkan suku kata-suku kata tertutup dalam perkataan d) Membatang dan mencantumkan suku kata-suku kata yang mengandungi gugusan konsonan dalam perkataan f) Kekeliruan antara ejaan dan sistem bunyi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam perkataan g) Menyebut perkataan dasar dan perkataan berimbuhan 4. Peringkat Perkataan a) Membatang suku kata terbuka b) Membatang suku kata tertutup c) Membatang suku kata yang mempunyai gugusan konsonan 3. .

Selain itu. murid diminta membaca petikan dengan kuat dan guru merekod kesalahan –kesalahan yang dilakukan murid. Dalam ujian bacaan nyaring. Abdul Aziz Talib (1989) menyenaraikan jenis kesilapan yang perlu direkod seperti berikut: a) Membuang/meninggalkan (omission) – bunyi huruf/perkataan /imbuhan yang ditinggalkan b) Ulangan (repetition) mengulang-ulang perkataan/suku kata.5. Guru boleh menggunakan kad-kad ujian bagi setiap daerah kesukaran yang hendak diuji dan tidak perlu dijalankan serentak bagi kesemua tajuk. c) Gantian (substitute) bunyi huruf/perkataan – diubahgantikan d) Tambahan (insertion) bunyi huruf/imbuhan/perkataan ditambah e) Pembalikan (reversals) huruf/perkataan/frasa dibaca secara terbalik/songsang. Kesalahan-kesalahan di atas boleh mengubah makna perkataan atau ayat yang dibaca dan perlu diberi perhatian oleh guru untuk mengatasinya. guru juga perlu merekodkan masalah- . Peringkat Ayat a) Membaca ayat-ayat pendek b) membaca ayat-ayat panjang Daerah-daerah kesukaran yang disenaraikan di atas hendaklah diuji melalui item-item soalan yang dibina oleh guru yang dibina secara berasingan.

2 Peranan tulisan Untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseoarang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea. sengau. iaitu: a) b) membatang suku kata terlebih dahulu bacaan perkataan c) membaca terlampau cepat atau gopoh tanpa menghiraukan tanda bacaan d) membaca terlampau lambat atau merangkakrangkak e) tidak boleh membaca langsung. dan masalah pendengaran.0 Masalah Penguasaan Pembelajaran ( Kemahiran menulis ) 8.1 Definisi Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan. pantas dan cekap. masalah penglihatan. fikiran dan idea. 8.masalah atau tingkah laku yang ditunjukkan semasa murid membaca. 8. tersekat-sekat iaitu perkataan demi Maklumat lain yang perlu direkodkan guru adalah sekiranya murid mempunyai kecacatan yang boleh menjejas bacaannya seperti gagap. Untuk membolehkan kanak-kanak menyususn huruf-huruf menjadi sukukata. .fikiran serta perasaan dengan baik. pelat. telor. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirakan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi.

syair. Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun. mengoyak. sajak dan lain-lain bentuk prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran serta perasaan yang bukan sahaja untuk diri kanak-kanak itu sendiri. mengayam. 8. dengan melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting. tangan. mengguli tepung . perhubungan serta matlamat hidup. Peringkat pra tulisan perlu menitik beratkan perkara seperti pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan tersebut. meneymai. Untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan. mengasah serta mengukuhakan minat serta bakat kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden kerana membaca. Selain itu. Untuk menyediakan. bahkan juga untuk seluruh insane umumnya. jari serta koordinasi mata tangan.perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat. menampal.3 Peringkat-peringkat perkembangan tulisan 1. Pra tulisan Pratulisan merupakan satu peingkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri kearah melahirkan lambang-lamabang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. Pada peringkat contengan oini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot-otot. menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa kini.

menulis dengan sempurna dan selesa. Dengan wujudnya latihan tulisan mekanis murid-murid diharapakn dapat kemahiran mengawal dan memegang pensel. Tulisan mekanis Setalah kanak-kanak melalui proses pra tulisan. mengenal bentuk-bentuk huruf mengikut urutan serta mendapatkan kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan. Tulisan kreatif Peribgkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis. Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang wajar didedahkan kepada murid-murid. sajak. Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk membina ayat. Kanak-kanak juga perlu untuk menguasai gerak tangan bebas. Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan. Disamping itu. cara duduk dan sebaginya supaya boleh . Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanismurid-murid diminta membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan. teka-teki dan lain-lain. Bermula dengan ruang garusan yang lebar/ luas membawa kepada lembaran bergaris kecil dan sempit. cara memengang alat tulis. meneliti.4 Pengenalan masalah pemulihan menulis .dan lain-lain. 2. dari atas ke bawah juga merupakan latihan bagi peringkat pratulisan ini. mengarang pantun. 3. 8. mengarang cerita. sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa. melakukan aktiviti pergerakan mata kiri ke kanan.

huruf. lihat contoh berikut Ada juga murid yang tidak dapat menulis dengan sekata (uniform). guru hendaklah meletakkan kertas lurus sebagai panduan untuk murid menulis. Mercer (1985) yangbersetujuh dengan pendapat Hidreth (1947) menyatakan bahawa punc utama ialah masalah ‟psikomotor‟. Pengajaran guru harus berfokus kepada memegang alat tulis. bercelaru. mengeja. senget. Objektif utama penguasaan kemahiran menulis mekanis atau tulisan tangan ialah supaya mudah dibaca. Hammil dan Brown (1983) mencadangkan guru-guru sekolah rendah memperuntukkan 10 hingga 15 minit setiap hari untuk mengajar tulisan tangan (mekanis).1 Strategi Wiedorholt. Jenis-jenis masalah tulisan tangan atau tulisan mekanis ini ialah lambat. masalah emosi. arah tulisan yang tidk betul. kegagalan pengamatan terhadap huruf dan perkataan serta daya ingatan yang lemah. Contohnya. Kemahiran ini termasuklah kecekapan dalam menulis mekanis.4 Cara Mengatasi 8. guru hendaklah membimbing pergerakan tangan murid . kemahiran belajar dan membentuk makna. Bagi masalah menulis bentuk huruf yang tidak betul dan berbentuk huruf senget. Bagi masalah ini. membentuk garisan dan lengkokan huruf dengan betul serta mengekalkan jarak dan bentuk huruf dengan sempurna.terlalu jarak atau terlalu dekat.Hammil dan Mc Nut (1981) melaporkan bahawa kemahiran menulis mempunyai kaitan rapat dengan bacaan. Huruf c hendaklah ditulis di dlam garisan. Murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran mempunyai masalah menulis. guru hendaklah berulang kali mengajar konsep saiz dengan menunjukkan fungsi setiap garisan diatas kertas. 8.4. tanda baca. Jika menulis terlalu besar atau terlalu kecil. terlalu menekan ketika menulis dan tulisan yang berlapis-lapis.

Perhatikan cara dia memegang pensel dan kedudukan tangannya di atas meja ketika dia menulis untukmemastikan pergerakan yang betul. Selain daripada di atas. Dalam situasi pengajaran pemulihan kemahiran menulis ini Contohnya guru memberi pelajar yang menulis dan meniru perkataan yang ditulis misalnya “ Alia makan nasi “ seterusnya pelajar diminta meniru apa yang ditulis guru. Pengulangan pengalam memang dapat memberi kesan yang kuat terhadap ingatan mental kanak-kanak. 8. Satu lagi masalah yang sering dihadapi oleh murid-murid dalam tulisan mekanis ialah tulisan yang terlalu sesak atau terlalu jarang. Bahasa bertulis memerlukan perhubungan dengan bahasa dalam diri penulis. Untuk mengatasi masalah ini cuba latih tubi murid menulis huruf mengikut jarak hujung jari atau diukur dengan jarak sebatang pensel.2 Teknik Teknik latih tubi sesuai digunakan dalam pemulihan kemahiran menulis ini kerana ia sering kali digunakan untuk tujuan mencapai matlamat pembelajaran yang kekal. Guru juga boleh mengadakan muzik latar yang sesuai untuk menarik minat murid ketika menulis. Sifat lupa dapat dihapuskan dengan cara .berkenaan.5 Kaedah Pengajaran pemulihan tulisan bagi murid-murid sekolah rendah adalah berdasarkan pengajaran tulisan yang betul dan kukuh. 8.4. Aktiviti menulis ini juga boleh digabungkan dengan permainan untuk menghindari kebosanan murid jika guru terlalu kerap menggunakan teknik latih tubi. latihan menjadikan tepat ( latihan dapat membina kesempurnaan). Dengan sebab ini. Perihal menghubung¬kan bahasa lisan dengan bahasa fikiran adalah amat sukar.4. maka usaha pengajaran permulaan . atau dalam fikirannya. guru boleh menggunakan kebijaksanaan dan kreativiti sendiri untuk membantu murid menulis dengan betul dan sempurna.

" 8. Murid disuruh mernegang pensil dengan semua jari mengeli¬lingi pensil tersebut. Murid-murid yang tidak dapat mengikuti pengajaran guru bersama murid lain diasingkan. pensil harus dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk. dan seorang guru pemulihan ditugaskan untuk mengajar murid-murid ini. atau krayon adalah seperti berikut: 1.dalam penulisan biasanya amatlah susah. Seperti pengajaran bahasa juga. Langkah-langkah untuk mengajar mernegang pensil. dan seluruh anggota tangan harus dihayun. murid diberitahu supaya membayangkan bahawa mereka sedang mengacau kuih. rancangan pemulihan yang sedang dijalankan di sekolah ditumpukan di sekolah rendah. murid diajar melonggarkan pegangan pensil oleh ibu jari serta. Beberapa waktu pelajaran telah . Murid disuruh menggerakkan pensil naik dan turun dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk.6 Aktiviti Pada masa ini. penulisan adalah lebih mudah dipelajari ketika murid masih kanak-kanak kecil lagi. Apabila murid telah mahir membuat pergerakan bulat ini. seperti pada umur empat tahun setengah. 5. Mereka patut mengacau dari kanan ke kiri dalam besen yang bulat. sambil membiarkan tiga jari yang lain berada di keadaan senang dan selesa. walaupun murid tersebut tiada kesusahan membentuk huruf. 2. supaya pensil dapat bersandar ke atas jari tengah (jari hantu) di kedudukan yang betul. Kemudian. Setelah itu. Kemudian.atau krayon.4. murid ditunjukkan bagaimana tiga jari harus berada di sebelah belakang pensil. jari telunjuk. bukanlah setakat tapak tangan sahaja. 4. Latihan permulaan untuk kanakkanak kecil ini haruslah menggunakan pensil. 3. murid disuruh meletakkan ibu jari dan jari telun¬juk hampir dengan mata pensil dan disuruh melatihkan kawal¬an jari di kedudukan ini.

langkah yang kedua ialah diagnosis. sama ada bidang membaca. Kelas pemulihan ini biasanya diberi nama kelas lembam (yang kebetulannya membawa berbagai-bagai makna negatif). Caracara ini adalah seperti berikut : a) memerhatikan murid yang sedang membaca. menulis dan mengira. atau diberi pemulihan dalam darjah empat. Sebelum sesuatu rancangan pemulihan dapat dijalankan. setelah murid-murid tersebut dikesan dan diasingkan. . 1.diasingkan untuk memberi pengajaran secara individu kepada murid-murid ini. supaya pengajaran benar-benar sesuai untuk murid tersebut. Langkah ini diberi nama saringan. Guru pemulihan yang ditugaskan akan membuat penyelidikan dan penyiasatan latarbelakang murid. b) menilai jawapan mereka dari soal selidik guru. Saringan dan diagnosis. menulis atau mengira. Selaras dengan keperluan kurikulum di sekolah rendah yang mementingkan kebolehan membaca. Peperiksaan penilaian darjah tiga di sekolah rendah pula ialah bertujuan mengesan kelemahan murid untuk dibetulkan. d) mengkaji pergerakan mata murid ketika membaca. langkah yang pertama sekali ialah untuk mengesan dan mengasingkan murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. e) memberi ujian tara. berikut dikemukakan cara-cara pelaksanaan rancangan pemulihan dalam 3M. f) memberi ujian yang direka oleh guru. g) memilih murid untuk pengajaran pemulihan (atau tambahan). Beberapa cara dapat digunakan untuk membuat tindakan saringan dan diagnosis untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. Setakat mana perkara ini dilaksanakan terpulanglah kepada kemampuan dan kesanggupan guru-guru darjah empat. iaitu menentukan jenis kelemahan secara khusus dalam sesuatu bidang sahaja. Kemudian. Diagosis ini akan memberi petunjuk kepada guru mengenai langkahlangkah khusus dalam pengajarannnya untuk mengatasi kelemahan murid tersebut. menulis dan mengira. c) menggunakan buku bacaan yang telah dikelaskan.

Walaupun demikian. Tujuan dan matlamat sesuatu rancangan membaca ialah agar murid mempunyai tabiat membaca. biasanya lebih daripada satu cara digunakan untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. b) Menggerakkan bibir ketika membaca yang sepatutnya tidak perlu. . Berikut diturunkan satu contoh soal selidik yang dapat digunakan oleh guru. iaitu murid tersebut tidak menukar muka surat yang dibaca dengan kadar sepatutnya. dan terus membaca serta ia akan dapat kepuasan dari membaca.Sebagai panduan. Cara-cara mengesan murid yang mempunyai masalah membaca ialah dengan memerhatikan murid yang membuat perkara berikut : a) Membaca sesuatu muka surat terlalu lama. d) Menggerakkan kepala (dan bukan mata) ketika membaca. Menilai jawapan dari soal selidik mengenai tabiat membaca. c) Menggunakan jari atau pensil sebagai petunjuk ketika membaca sesuatu barisan. Jawapan-jawapan dari soal selidik ini dapat digunakan oleh guru untuk mengesan sesuatu masalah khusus dengan lebih lanjut. perkara-perkara seperti diatas haruslah dikaji dengan teliti oleh guru untuk menetukan perkaitan diantara tabiat tersebut dengan sesuatu kelemahan membaca. e) Tidak duduk senang. Memerhatikan murid yang sedang membaca. selalu bergerak-gerak dan melihat keluar ketika membaca. Perbuatan atau tabiat diatas mungkin menunjukkan bahawa bahan bacaan yang sedang dibaca oleh murid tidak sesuai. atau tidak diminatinya. Guru boleh menyediakan dan memberikan soal selidik mengenai tabiat membaca kepada murid.

iii. atau kelas bahan bacaan hinggakan murid tersebut benar-benar dapat membaca pantas dan faham bahan bacaan yang dibacanya. berbagai-bagai jenis bahan bacaan dikemukakan kepada murid tersebut. Tarikh : ………………………. a) Apa yang anda buat jika anda tidak berada di sekolah? b) Adakah anda suka membaca majalah dan buku? c) Apakah jenis buku yang anda suka baca? i. maka murid yang disyaki mempunyai kelemahan membaca boleh disuruh membaca buku tersebut. iv. . manakala bahan sejarah mungkin didapati lebih senang. ii. v. Biasanya.Nama murid : ……………………. kerana bahan sains mungkin menimbulkan kerumitan. Cara ini harus dapat dibuat untuk beberapa peringkat. Kemudian kefahaman murid boleh diuji dengan memberinya soalan-soalan berkaitan dengan perkara yang telah dibacanya.. e) Dari manakah anda dapat buku untuk dibaca? f) Majalah apakah yang selalu anda baca? Mengapa? g) Kerja sekolah jenis apa yang anda suka? h) Apakah cita-cita anda apabila dewasa? Menggunakan buku yang telah dikelaskan Jika ada buku yang telah dikelaskan mengikut darjah. Riwayat hidup Pengembaraan Cerita binatang Dongeng Berita d) Namakan buku-buku yang telah anda baca pada tahun lalu dan tandakan buku yang anda suka.

mata pembaca bergerak dalam satu siri lompatan di satu barisan tulisan.Mengkaji Pakar-pakar pergerakan telah mata mengkaji ketika murid membaca. b. Contohnya seorang murid darjah dua di Amerika Syarikat didapati telah membuat 200 perhentian (lompatan) untuk membaca 100 perkataan (20 perhentian untuk 10 perkataan). Ketika proses membaca. beberapa maklumat telah diperolehi. manakala murid tingkatan dua membuat 17 pematahan balik untuk 100 perkataan seperti yang digambarkan dalam rajah berikut : Pergerakan mata ketika membaca untuk murid darjah dua. murid darjah dua tadi membuat 50 pematahan balik untuk 100 perkataan (5 pematahan balik untuk 10 perkataan). Antaranya adalah seperti berikut : a. Dari kajian mereka. manakala seorang murid berkebolehan biasa di Gred 8 di Amerika Syarikat ( tingkatan 2 di Malaysia) membuat 93 perhentian untuk membaca jumlah perkataan yang sama. Pembaca yang pantas akan membuat perhentian dan pematahan balik yang sedikit ketika membaca jika dibandingkan dengan pembaca yang lambat. 10 perkataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 llllllllll = 10 perhentian = 15 pematahan balik . mata ketika psikologi pergerakan membaca. Dari kiraan ini.

dan pematahan balik dikira kemudian. . Rancangan pemulihan harus memberi pengalaman membaca kepada murid-murid tertentu. Dengan sedikit latihan cara ini akan menjadi mudah dan keputusan yang diperolehi amatlah tepat. dan murid disuruh membaca halaman kanan. Untuk memudahkan pengiraan. Rekod pergerakan mata seperti ini harus digunakan untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca dengan maklumat. perhentian dikira terlebih dahulu. Berikut diturunkan jumlah purata perhentian dan pematahan balik bagi murid-murid berkebolehan biasa dari Gred 1 hingga ke maktab di Amerika Syarikat. Untuk pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. Cermin diletakkan di sebelah kiri halaman buku.= 10 perhentian llllllllll jumlah : 20 perhentian 5 pematahan balik Pergerakan mata ketika membaca seperti ini adalah petunjuk semata-mata untuk beberapa proses yang berlaku dalam otak ketika membaca. atau bukti dari ujian dan cara mengesan yang lain. Untuk mengira perhentian dan pematahan balik pergerakan mata. Guru berdiri di belakang murid dan mengira perhentian dan pematahan balik pergerakan mata murid tersebut ketika membaca. alat yang paling mudah dan paling murah ialah dengan menggunakan cermin biasa. atau sebaliknya. tidaklah betul jika matlamat pengajaran pemulihan ialah untuk melatih pergerakan mata semata-mata.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->