You are on page 1of 2

Biori·mu1 organe1or in·erne

- vezica bi1iara (23:00-1:00)


- fica·u1 (1:00-3:00)
- p1amânii (3:00-5:00)
- in·es·inu1 gros (5:00-7:00)
- s·omacu1 (7:00-9:00)
- sp1ina çi pancreasu1 (9:00-11:00)
- inima (11:00-13:00)
- in·es·inu1 sub¸ire (13:00-15:00)
- vezica urinara (15:00-17:00)
- rinichii (17:00-19:00)
- circu1a¸ia sanguina (19:00-21:00)
Sa încercam sa ana1izam, din punc·u1 de vedere a1 au·ori1or, o zi din via¸a noas·ra:
S·omacu1
E foar·e impor·an· cum ne ·rezim diminea¸a. Ðaca am încerca sa observam cum se ·rezesc ani
ma1e1e diminea¸a, am cons·a·a· ca e1e mai în·âi se în·ind, începând fara graba noua zi. Sa 1
de 1a anima1e çi sa încercam sa ne ·rezim diminea¸a 1iniç·i¸i, acordându-ne câ·eva c1ipe de
înain·e de orice ac·ivi·a·e zi1nica. Mu1¸i se ·rezesc diminea¸a cu suf1e·u1 1a gura, cu ·
eama ca nu au ·imp de a rezo1va ceea ce çi-au propus. Ar fi bine sa ne ·rezim pu¸in mai
devreme decâ· o facem de obicei pen·ru a sim¸i 1iniç·ea dinain·ea zi1ei care abia începe
.
În·re ore1e 7:00 çi 9:00, func¸ii1e s·omacu1ui sun· 1a va1oare maxima, deci ·rebuie sa 1uam
micu1 de_un fara graba. Ar ·rebui sa ¸inem con· çi de ca1i·a·ea çi can·i·a·ea a1imen·e1or pe
are 1e consumam 1a aceas·a masa.
Sp1ina çi pancreasu1
În in·erva1u1 orar 9:00-11:00 1ucreaza in·ens sp1ina çi pancreasu1, s·omacu1 odihnindu
-se. În aces· in·erva1 e recomanda· sa nu consumam a1imen·e greu digerabi1e. Rancreasu
1 e ce1 care con·ro1eaza nive1u1 g1icemiei. E de prefera· sa nu consumam prea mu1·e du
1ciuri pen·ru a nu for¸a func¸ia pancreasu1ui. Sp1ina, ,cimi·iru1 ·romboci·e1or", daca nu
func¸ioneaza corec·, poa·e per·urba nive1u1 ·romboci·e1or din sânge.
Inima
În·re ore1e 11:00 çi 13:00, ac·ivi·a·ea inimii es·e 1a capaci·a·e maxima. În aceas·a perio
ada nu se recomanda mese copioase, care presupun un consum sup1imen·ar de energie, c
are va fi 1ua· din energia necesara ac·ivi·a¸ii in·ense a inimii.
In·es·inu1 sub¸ire
Are o ac·ivi·a·e in·ensa în·re ore1e 13:00 çi 15:00. Au·orii afirma ca de mu1·e ori s-a ob
serva· ca un anga_a· cu norma redusa de munca rea1izeaza 1a serviciu 1a fe1 de mu1· ca un
anga_a· cu norma în·reaga. Ðe ce? Ðin cauza randamen·u1ui scazu· a1 organismu1ui dupa or
e1e 13, mai a1es dupa un prânz copios. Ac·ivi·a·ea in·es·inu1ui sub¸ire, cu ro1 impor·
an· în procesu1 de diges·ie, e ghida·a de sis·emu1 nervos vege·a·iv, aceas·a pu·ând fi
b1oca·a sau dereg1a·a de s·res sau de nervozi·a·e. Ðin aces· mo·iv, se recomanda ca m
asa de prânz sa fie 1ua·a în 1iniç·e.
Vezica urinara
În·re ore1e 15:00 çi 17:00 e perioada în care func¸ioneaza 1a maxim vezica urinara. Ea are u
n ro1 impor·an· în dezin·oxicarea organismu1ui, a1a·uri de rinichi. Aces· 1ucru poa·
e fi acce1era· cu a_u·oru1 ceaiuri1or diure·ice, care au un efec· maxim daca sun·
bau·e pâna 1a ora 19:00.
Rinichii
În·re ore1e 17:00 çi 19:00 rinichii func¸ioneaza in·ens. Ðaca în aces· in·erva1 pu·e¸i benef
ia, a1a·uri de un ceai diure·ic, çi de un masa_ de re1axare, se produce o dezin·oxic
are mai eficien·a a corpu1ui. Ðupa ora 19:00 e bine sa nu se consume o can·i·a·e prea
mare de 1ichide, înain·e de somnu1 de noap·e.
Circu1a¸ia sanguina
Are o ac·ivi·a·e in·ensa în·re ore1e 19:00 çi 21:00. Au·orii spun ca, daca mu1¸i parin¸i au
ic o prob1ema cu adormi·u1 copii1or înain·e de ora 19:00, dupa aceas·a ora, ·rimisu1 1a cu1
care devine deseori o ba·a1ie crâncena, care de obicei e câç·iga·a de ca·re copii. În aceas·
da, corpu1 çi spiri·u1 se gândesc 1a cu ·o·u1 a1·ceva decâ· 1a dormi·.
Ðe 1a ora 21:00 pâna 1a ora 23:00 se rea1izeaza o acumu1are in·ensa de energie în corp. Ac
es·e doua ore a1e recuperarii energe·ice se numesc 1a chinezi, dupa un meridian a1 cor
pu1ui, ,·rip1u1 înca1zi·or". Cei care sun· în aceas·a perioada sensibi1i 1a frig, cei care n
po· dormi decâ· în·r-o încapere înca1zi·a nu ar ·rebui sa ignore semna1u1. Undeva s-a crea·
ezechi1ibru fizic sau emo¸iona1 çi necesi·a a·en¸ie.
Ren·ru mu1¸i din·re noi, ce1e doua ore sun· p1ine de vi·a1i·a·e. Aces· 1ucru e mai uço
r vizibi1 1a ·ineri, care în aceas·a perioada se gândesc sa mearga 1a dis·rac¸ii çi nu 1a so
Mu1·ora din·re noi ne-a fos· imprima·a ideea ani de-a rându1 ca seara ·rebuie sa ne cu1cam
devreme, corpu1 refacându-se prin somn pâna 1a miezu1 nop¸ii. Roa·e ca aces·e vorbe sun· de
fap· in·erpre·area greçi·a a ideii ca noi acumu1am in·ens energie în·re ce1e doua ore.
Vezica bi1iara çi fica·u1
În·re ore1e 23:00 çi 1:00 se rea1izeaza in·ens func¸ii1e vezicii bi1iare. Aceas·a, care
con·ribuie cu secre¸ii1e ei 1a diges·ie, e un organ care, prin disfunc¸ia 1ui, da mari
prob1eme în·regu1ui organism. Cei ce se ·rezesc des noap·ea în aceas·a perioada ·rebuie
sa-çi puna cumva prob1ema unei func¸ionari greçi·e a bi1ei sau fica·u1ui. S·resu1 çi mâncar
onsis·en·a cu pra_e1i çi grasimi seara împiedica o func¸ionare corec·a a bi1ei.
Comprese1e umede çi ca1de ap1ica·e pe zona fica·u1ui sun· benefice în aces· in·erva1
orar. Ceaiu1 fierbin·e, bau· cu înghi¸i·uri mici, mai a1es ce1 de pe1in, bau· cu 20 de
minu·e înain·e de masa, a_u·a 1a ac·ivarea func¸iei bi1ei. Sucu1 de ridichi a_u·a, de asem
enea. E de mare impor·an¸a desconges·ionarea in·es·inu1ui gros care, daca nu se rea1iz
eaza în mod na·ura1, se poa·e face cu a_u·oru1 unor c1isme.
În aces· in·erva1 orar ar ·rebui evi·a·e, pe câ· posibi1, bau·uri1e çi a1imen·e1e reci.
Ðaca sun· prob1eme în func¸ionarea bi1ei sau a fica·u1ui, munca desfaçura·a în perioada nop¸
foar·e nociva, deoarece nu se po· reface ce1e doua organe. Mai avem înca 6 ore din noap
·e pen·ru a încheia cic1u1 de func¸ionare a1 organe1or in·erne pe parcursu1 unei zi1
e.
Eica·u1
În·re ore1e 1:00 çi 3:00 diminea¸a func¸ioneaza in·ens fica·u1. Aces·a, daca are o s·ruc·ura
e·eriora·a, se poa·e reface în anumi·e condi¸ii, impor·an·a fiind odihna prin somn a1a·uri
de o buna înca1zire a corpu1ui. Eunc¸ia fica·u1ui sufera din cauza ·oxici·a¸ii mari·e a uno
imen·e, a a1coo1u1ui, nico·inei çi s·resu1ui.
Ðe re¸inu· e ca a1coo1u1 çi nico·ina au un efec· mu1· mai dauna·or în·re ore1e 1:00 çi 5:00
minea¸a.
R1amânii
În·re ore1e 3:00 çi 5:00 diminea¸a e rându1 p1amâni1or sa func¸ioneze in·ens. Mu1¸i fuma·ori
s de ·use diminea¸a pen·ru ca p1amânii au 1ucra· ·oa·a noap·ea çi acum dau afara subs·an¸e1e
e nu au ce cau·a în in·erioru1 1or.
In·es·inu1 gros
În·re ore1e 5:00 çi 7:00 diminea¸a, in·es·inu1 gros are o func¸ie maxima. Hrana s·a în in·es
nu1 sub¸ire circa 2 ore, iar în ce1 gros, chiar 20 de ore. Scaunu1 sub¸ire indica prob1e
me de diges·ie în in·es·inu1 sub¸ire, iar cons·ipa¸ii1e pun în eviden¸a o creç·ere a ·oxici·
rganismu1ui.