Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (EDU 3104) 1.

0 Model-Model Modifikasi Pengurusan Bilik Darjah Dalam menguruskan bilik darjah, ahli-ahli teoris dan para pendidik telah mengemukakan beberapa model pengurusan bilik darjah. Model-model ini berlandaskan aras kawalan yang berbeza, iaitu daripada kawalan luaran sehingga kawalan kendiri. Berikut merupakan model-model modifikasi tingkah laku yang telah dipelopori oleh ahli-ahli teoris dalam pengurusan bilik darjah. Antaranya adalah Model Modifikasi Tingkah Laku Skinner, Model Disiplin Asertif Canter, Model Akibat Logika Dreikurs, Model Terapi Realiti Glasser dan Model Pengurusan Kelompok (Kounin). Namun begitu, terdapat juga model-model lain yang berkaitan dengan Pengurusan Bilik Darjah dan tingkah laku pelajar. Antaranya ialah Model Disiplin dengan Digniti Curwin & Mendler, Model Melangkah Disiplin Kohn, Model Dalaman Disiplin Coloroso, Program Organisasi Bilik Darjah & Pengurusan Everston, Model Aliran Kemahiran Goldstein & Mc Ginnis dan Model Penyelesaiaan Konflik & Mediasi Rakan Sebaya.

1.1

Model Modifikasi Tingkah Laku Skinner

Menurut ahli Behavioris, pengukuhan adalah elemen yang sangat berkesan untuk mengajar tingkah laku baru yang wajar serta mengubah tingkah laku semasa yang kurang wajar. Model ini menekankan suatu pendekatan yang sistematik untuk mengubah tingkah laku melalui aplikasi prinsip-prinsip pelaziman yang berbentuk peneguhan positif dan peneguhan negatif. Untuk mendapatkan tingkah laku yang baik, ia boleh dimajukan dengan menggunakan peneguhan. Teori Tingkah laku Skinner telah mengutarakan satu konsep yang dikenali sebagai satu pengukuhan kontigensi iaitu hubungan antara tingkah laku dan kawalan tingkah laku secara berkesan. Dalam konteks bilik darjah, pengukuhan positif diberikan kepada murid-murid yang melakukan tingkah laku yang diingini. Pengukuhan positif ini boleh diberi dalam bentuk ganjaran material dan kata-kata pujian. Manakala, pengukuhan negatif pula adalah rangsangan yang ditarik balik supaya murid-murid menunjukkan tingkah laku yang diingini. Secara umumnya, terdapat tiga andaian asas yang menerangkan tentang konsekuen tingkah laku. Pertama iaitu tingkah laku yang diikuti oleh

Justeru. komunikasi di antara guru dengan murid adalah positif dan saling menghormati apabila tindakan diambil terhadap tingkah laku yang sesuai dalm bilik darjah. tingkah laku akan dihapuskan atau lenyap sekiranya ianya tidak diperkukuhkan. ia akan bertambah teguh jika pengukuhan diberikan dengan serta merta dan sebaliknya akan menjadi lemah jika pengukuhan tidak diberikan. Ketiga. Menurut Model Disiplin Asertif Canter juga. “guru asertif menggangap murid mereka sebagai pesalah”. Selain itu. Menurut Canter.Kedua. guru berkuasa menetapkan peraturan bilik darjah bagi mengawal tingkah laku murid-murid. menyindir. guru asertif mendengar secara teliti dan hormat penjelasan murid. dan tidak menggunakan cara kasar.2 Model Disiplin Asertif Canter Model Disiplin Asertif telah dipelopori oleh Lee and Marlene Canter pada tahun 1976. Canter juga memberi pandangan beliau terhadap guru asertif. dengan adanya disiplin asertif. jika guru ingin mengawal kelas tersebut dan mengajar dengan berkesan. Kedua. tingkah laku dilazimkan oleh konsekuen yang timbul. Dengan kata lain. Ciri-ciri guru asertif yang ditekankan dalam Model Disiplin Asertif Canter adalah seperti guru asertif percaya kawalan guru yang tegas dalam sesebuah bilik darjah adalah yang terbaik untuk murid-murid mereka.ganjaran iaitu pengukuhan akan lebih kerap berlaku. Di samping itu. tanggungjawab merupakan nadi disiplin asertif dan guru harus bersifat asertif ketika mengawal kelas. Model ini mempunyai beberapa prinsip tersendiri. ataupun bermusuhan dalam megawal kelas. Dalam model ini. Perbuatan mereka ini mungkin memberi rasa tidak selesa kepada murid-murid di dalam kelas yang diajar oleh mereka tetapi masalah tingkah laku akan dapat diselesaikan. bercakap . guru juga haruslah merangka sistem ganjaran dan dendaan yang boleh dijadikan rujukan murid mengenai tingkah laku yang baik dan buruk. Pandangan guru asertif terhadap murid adalah bukan musuh. Model ini melatih murid-murid untuk menerima konsekuen bagi tindakan mereka. 1. tingkah laku yang diikuti oleh hukuman tidak akan berlaku dengan kerap ataupun langsung tidak akan berlaku. Pertamanya adalah guru harus memberi pengukuhan pada tindakan yang wajar. maka guru hendaklh sentiasa bersifat tegas.

Model Tingkah Laku ini menggunakan prinsip peneguhan yang menjurus kepada elemen-elemen luaran bagi mempengaruhi tingkah laku murid iaitu peneguhan yang menjadi rangsangan untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini. Sebagai contoh. tentukan peraturan yang guru hendak melaksanankannya dalam bilik darjah. Beliau tidak mengkaji secara langsung tentang tingkah laku murid di dalam bilik darjah tetapi pengikut-pengikutnya telah mengaplikasikan konsep modifikasi tingkah laku ke dalam pengajaran di dalam bilik darjah. Terdapat dua jenis peneguhan. murid akan diberikan ganjaran yang positif seperti mendapat hadiah dan pujian jika murid tersebut yang menunjukkan tingkah laku yang baik seperti tidak berbuat bising. melakukan kerja rumah dengan baik dan menyiapkan tugasan tepat masanya. Manakala peneguhan negatif berlaku apabila rangsangan seperti majalah.0 MODEL DISIPLIN SKINNER Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) memperoleh Ijazah Kedoktoran dari Universiti Harvard pada tahun 1931 dalam bidang Psikologi dan banyak menerbitkan artikel dan buku berdasarkan kajian-kajian beliau terhadap tingkah laku manusia.jangan teruskan menghukum jika teknik perbincangan boleh mengurangkan situasi ketegangan. guru memberikan hukuman atau dendaan jika murid-murid melanggar . Tentukan akibat positif untuk tingkah laku yang sesuai. perkembangan kanak-kanak dan hubungan sosial antara individu. 2. Peneguhan positif berlaku apabila rangsangan diberikan seperti hadiah. Beliau berpendapat tingkah laku manusia banyak dipengaruhi oleh apa sahaja tingkah lakau yang berlaku sebaik sahaja ditunjukkan. Antara cara untuk mengaplikasikan model Disiplin Asertif Canter adalah jangan layan sebab yang ingin diterima untuk tingkah laku yang tidak diingini. Seterusnya. dan sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan tingkah laku murid yang diingini. tentukan akibat negatif kerana tidak mematuhi peraturan bilik darjah. iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. pujian. Untuk peneguhan negatif pula.dengan hormatnya kepada mereka dan melayani setiap individu secara adil. Selain itu. misalnya peneguhan positif atau ganjaran kumpulan pun boleh dipertimbangkan. komik dikeluarkan supaya murid-murid kembali menunjukkan tingkah laku yang diingini. Di samping itu.

untuk mendapat tingkah laku yang diingini. Peneguhan adalah berbeza dengan dendaan. guru tidak lagi perlu untuk memberikan pujian setiap kali murid melakukan . senyuman. Dengan peneguhan ini. muridmurid yang pemalu akan mula berani untuk mengangkat tangan dan melibatkan diri kerana diteguhkan. Menurut Skinner.peraturan seperti membaca komik semasa guru sedang mengajar dan guru merampas komik tersebut dengan harapan supaya murid kembali menumpukan perhatian kepada pengajaran guru. mendapat bimbingan atau mendapat ganjaran selepas dia menunjukkan tingkah laku tersebut. iaitu memberikan perhatian semasa guru sedang mengajar. peneguhan atau ganjaran perlu diberi selepas seseorang menunjukkan tingkah laku tersebut. Sebagai contoh. guru mungkin akan mengurangkan peneguhan dan memberikan peneguhan tersebut apabila diperlukan sahaja. Rangsangan peneguhan ini diperoleh di dalam bilik darjah dalam bentuk kejayaan yang diraih selepas berusaha. iaitu sebagai pengekalan kepada tingkah laku yang ditunjukkan. hadiah. penyetujuan atau penerimaan rakan sebaya. Melalui peneguhan yang tetap yang diberi setiap kali seseorang murid menunjukkan tingkah laku yang diingini. Apabila murid sudah berani melibatkan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) seperti mengangkat tangan apabila soalan diberikan. Apabila rangsangan dikeluarkan. guru boleh melibatkan murid-murid yang pemalu dalam setiap aktiviti bilik darjah. hal ini akan membantu membentuk tingkah laku baharu yang diingini. Peneguhan merupakan tindakan untuk menghukum tingkah laku yang salah atau tidak diingini manakala dendaan pula merupakan tindakan yang diambil untuk mengurangkan tingkah laku yang diingini. Perubahan tingkah laku merujuk kepada tingkah laku yang digunakan oleh guru untuk membentuk tingkah laku yang diingini melalui peneguhan yang berkala. Peneguhan berbentuk positif atau negatif digunakan untuk meneguhkan atau meningkatkan tingkah laku yang diingini. Tingkah laku individu banyak dipengaruhi atau dibentuk oleh peneguhan yang diterima sebaik sahaja tingkah laku tersebut ditunjukkan. guru dapat meningkatkan kembali tingkah laku murid yang diingini. Guru melakukan peneguhan negatif apabila murid-murid melakukan rangsangan yang tidak diingini. Guru perlu menggunakan peneguhan yang tetap dan berkala seperti memberikan pujian apabila setiap kali murid tersebut mengangkat tangan atau dapat menjawab dengan betul. Apabila tingkah laku yang diingini telah ditunjukkan. Komik tersebut bertindak sebagai rangsangan yang tidak diingini. Tingkah laku yang seterusnya pula dipengaruhi dengan cara peneguhan itu diberikan. anggukan atau pujian yang diperoleh daripada guru.

Canter berpendapat guru mempunyai hak untuk menentukan peraturanperaturan di dalam bilik darjah serta memastikan murid mematuhi peraturanperaturan yang telah ditetapkan. murid-murid memilih untuk bertingkah laku . Canter berpendapat pihak pentadbir sekolah dan ibu bapa murid-murid perlu memberikan sokongan terhadap sistem pengurusan guru di dalam bilik darjah. guru mengenakan peneguhan negatif yang berstruktur. guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran yang dapat membantu murid memilih tingkah laku yang sesuai dan bermanfaat. Dalam model Disiplin Asertif.0 MODEL DISIPLIIN ASERTIF CANTER Model Disiplin Asertif Canter merupakan model disiplin yang berasaskan peneguhan terhadap tingkah laku yang diingini serta penerimaan murid terhadap akibat daripada tingkah laku yang ditunjukkan. Untuk mencapai persekitaran yang kondusif. . Menurut Canter. guru perlu mengendalikan bilik darjah dengan berinteraksi secara tenang. 3. serius dan konsisten dengan murid. Canter menyatakan bahawa murid-murid berhak untuk mendapatkan suasana pembelajaran yang tenang dan teratur manakala guru pula berhak untuk mengajar tanpa gangguan. keperluan-keperluan guru dan murid perlu dipenuhi melalui pengurusan bilik darjah yang asertif. namun model ini lebih menekankan penetapan dan penguatkuasaan peraturan serta memastikan murid-murid mematuhi peraturan tersebut dengan tegas . Hal ini boleh dilakukan dengan mengadakan peraturan tingkah laku yang jelas di dalam bilik darjah. lama-kelamaan murid akan berhenti daripada mengangkat tangan dan melibatkan diri dalam aktiviti bilik darjah. murid yang mengangkat tangan tetapi tidak dipanggil oleh gurunya.perkara tersebut tetapu hanya meneguhkan pada waktu-waktu tertentu sahaja sekadar utnuk mengekalkan tingkah laku tersebut. Apabila murid-murid mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Model ini juga melibatkan ganjaran dan dendaan akibat daripada peraturan yang ditetapkan. Sebaliknya apabila murid melanggar peraturan. iaitu murid-murid sedaya upaya akan mengelak daripada akibat dengan mematuhi peraturan. Sebagai contoh. Model disiplin ini dilihat lebih menyerupai Model Modifikasi Tingkah Laku Skinner. Oleh yang demikian. guru memberikan peneguhan seperti penghargaan dan pujian. Tingkah laku ini juga boleh hilang atau pupus sekiranya guru tidak memberikan peneguhan dalam jangka masa yang panjang.

mereka sebagai guru mesti menunjukkan kuasa dengan menetapkan peraturan dan tidak perlu bertolak ansur dengan murid. Model Asertif Disiplin menggariskan tiga jenis guru iaitu guru yang agresif. „Diam‟. tidak tegas dan . Mereka selalu menggunakan frasa-frasa seperti „Tolonglah berkelakuan elok sikit‟ atau „Berapa kali cikgu cakap.Dalam Model Asertif ini. Guru jenis ini gagal membantu murid-murid untuk membuat jangkaan tingkah laku yang diingini dan tidak konsisten dalam menangani tingkah laku murid.Arahan-arahan sebegini tidak menunjukkan kemesraan dan membuatkan murid berasa terancam dan menjadikan murid-murid hilang minat untuk belajar. tidak mesra. a) Guru yang agresif Jenis guru yang agresif merupakan kalangan guru yang garang .. kasar. Kadangkala guru yang tidak asertif ini membenarkan suatu tingkah laku yang ditunjukkan di dalam bilik darjah tetapi pada masa yang lain mereka memarahi murid yang melakukan tingkah laku terssebut. tidak konsisten. Guru yang bersifat agresif ini berpendapat. Mereka kelihatan kelam-kabut. ialah guru mempunyai hak untuk mengajar secara professional dan tanpa gangguan. Hak-hak ini boleh dilaksanakan sekiranya guru bertanggungjawab memastikan tiada perkara atau tindakan yang boleh menghalang muridmurid daripada mendapatkan hak mereka. Perhatian yang positif perlu sentiasa diberikan kepada murid-murid. berinteraksi dengan murid-murid serta mewujudkan hubungan saling mempercayai dan menghormati antara satu sama lain. tolong diam!‟. Ekspresi muka mereka sentiasa serius dan tegas. Konsep utama dalam Model Disiplin Asertif Canter. guru-guru diberikan cadangan mengenai cara-cara untuk membimbing murid-murid supaya murid-murid dapat menunjukkan tingkah laku yang diingini. Mereka hanya memberikan arahan dan murid-murid perlu mengikut arahan tanpa bantahan. „Dengar sini!‟. Murid-murid pula mempunyai hak untuk belajar dalam keadaan yang selamat dan tenang. guru yang tidak asertif dan guru yang asertif. untuk mengekalkan dan menguruskan aktiviti bilik darjah. Guru-guru ini selalu menggunakan arahan-arahan yang keras dan tegas seperti „Duduk‟. tidak bertimbang rasa dan sering menganggap murid sebagai musuh. b) Guru yang tidak asertif Jenis guru yang kedua pula ialah merupakan guru yang menggunakan pendekatan yang pasif terhadap murid.

Penjelasan guru diterangkan secara perbincangan dengan murid-murid dan bukannya berbentuk ancaman. Hal ini menyebabkan aktiviti P&P gagal dan tidak mencapai objektif yang disasarkan. Guru yang agresif akan menjadikan bilik darjah suram dan tidak menyeronokkan dan murid berasa takut dan terancam . tindakan guru yang tidak konsisten ini akan menyebabkan murid keliru dengan jangkaan dan tindakan guru. Contohnya. Murid-murid juga sedar dan jelas sebab peraturan tersebut diadakan dan tahu akan kesan apabila peraturan tersebut tidak dipatuhi.sampai ketikanya murid-murid tidak akan lagi menghormati guru jenis ini. Mereka memberikan arahan dengan jelas dan tegas. yakin dan menyatakan jangkaan dan arahan yang konsisten dengan tegas. kasar atau terlampau tegas. Guru asertif tidak membawa imej yang garang. Guru yang mengamalkan pendekatan asertif ini tahu perkara yang diingini daripada murid-muridnya. Sebagai contoh. cikgu akan panggil awak‟. Setiap jenis guru ini akan memberikan kesan kepada pengurusan disiplin di dalam bilik darjah. Mereka dapat mengenal pasti peraturanperaturan yang perlu dipatuhi oleh murid-murid dan pada masa yang sama mengambil berat dan berlaku adil terhadap semua murid. Murid-murid juga diberitahu perasaan guru sekiranya mereka mematuhi atau melanggar peraturan tersebut. Murid-murid diterangkan akibat-akibat yang munasabah sekiranya mereka melanggar peraturan. Guru yang asertif sering membina hubungan saling mempercayai dengan murid-murid dan membimbing murid-murid cara untuk menunjukkan tingkah laku yang menggalakkan kerjasama antara gur dengan murid-murid. Canter berpendapat pendekatan yang terbaik untuk menguruskan disiplin bilik darjah adalah dengan menggunkan pendekatan asertif. Mereka akan menyatakan dengan jelas kemahuan mereka terhadap tingkah laku murid dan menyokong tindakan-tindakan mereka dengan perlakuan yang boleh diterima oleh murid. jenis guru yang asertif pula merupakan guru yang Jelas. Guru yang asertif akan membantu murid-muridnya untuk memahami bentuk tingkah laku yang dapat membawa kejayaan dan tingkah laku yang menyusahkan dan ke arah kegagalan. rutin dan perturan bilik darjah ditetapkan dengan jelas dan diterangkan kepada murid-murid tentang kepentingan rutin dan peraturan tersebut. Kadangkala guru jenis ini akan menjadi putus asa dan tiba-tiba menjadi terlampau garang dengan murid-murid.„Peraturan kelas kita ialah angkat tangan untuk menjawab soalan‟ atau „Angkat tangan dan tunggu dengan senyap. c) Guru yang asertif Seterusnya.

Mereka menggalakkan kerjasama dan membantu murid-murid mengaplikasikan tingkah laku yang diingini. Hal ini akan menjadi penghalang kepada hubungan baik antara guru dengan murid. Guru boleh diharapkan untuk memberikan jangkaan yang sesuai kepada tingkah laku dan kebolehan mereka. Cara pengurusan disiplin asertif dapat dirumuskan melalui konsep yang telah dibincangkan. . Guru asertif memberikan peluang kepada guru dan murid untuk memenuhi keperluan masing-masing. Dengan cara ini.dengan perwatakan guru dan sering berasa tidak selesa. Canter mencadangkan guru-guru perlu membuat perancangan disiplin secara bertulis dan formal yang menyatakan dengan jelas peraturan dan rutin. Guru asertif bersifat konsisten. pengiktirafan perlu digunakan selalu bagi meningkatkan konsep kendiri dan keyakinan diri murid. pengiktirafan dan akibat daripada salah laku. Peraturan dinyatakan dengan jelas tentang tingkah laku yang diingini daripada murid. iaitu tingkah laku ini boleh diperhatikan dengan jelas oleh guru dan tidak berbentuk akademik seperti meminta murid menghantar latihan yang sudah siap kepada guru dan mengambil latihan pengayaan bagi memenuhi masa yang ada. Kadangkala jenis guru tidak asertif ini suka bertindak dengan tegas dan kadangkala hanya membiarkan sahaja tingkah laku tersebut berlaku di dalam bilik darjah. adil dan boleh memenuhi kehendak murid. Hasilnya murid akan memberontak dan menunjukkan kelakuan negatif terhadap pembelajaran dan guru. Guru dalam kategori ini tidak dapat memenuhi keperluan murid dan seterusnya akan memberikan tekanan kepada kedua-dua belah pihak. Cara yang boleh digunakan untuk memberikan pengiktirafan kepada murid termasuklah memberikan galakan. Hal ini akan menyebabkan murid berasa keliru dan akan membuatkan hilang rasa hormat murid terhadap guru. Pengiktirafan dilihat merujuk kepada perhatian khusus yang diberikan oleh guru apabila murid menunjukkan tingkah laku yang diingini. Guru yang asertif pula akan memberikan manfaat kepada kedua-dua belah pihak guru dan murid. guru dilihat sebagai penggalak kepada tingkah laku yang diingini dan boleh membina persekitaran pembelajaran yang positif. Guru yang tidak asertif pula akan menjadikan murid berasa kurang selamat dan berputus asa di dalam bilik darjah. Hal ini dapat membantu membina persekitaran pembelajaran yang tenang dan menyokong perkembangan pembelajaran murid. Menurut Canter.

maka tindakan pembetulan ini perlu dilaksanakan. Seterusnya. tindakan pembetulan perlu dikenakan kepada sesiapa yang melanggar peraturan dan guru harus menerangkan dan menunjukkan mengapa pembetulan perlu dikenakan. positif dan Akibat atau tindakan pembetulan boleh dikenakan kepada muridmurid yang mengganggu hak murid-murid lain untuk belajar dengan selesa. Guru perlu menyemak kefahaman murid terhadap peraturan yang telah diterangkan. Guru-guru boleh menggunakan langkah-langkah bagi menerangkan pelan-pelan pengurusan disiplin kepada murid-murid. Guru perlu merancang dan melaksanakan pelan-pelan pengurusan disiplin bagi menjelaskan peraturan-peraturam yang dilaksanakan. guru perlu menyemak semula kefahaman murid sama ada murid lebih memahami atau sebaliknya dan tindakan susulan perlu dilakukan sekiranya murid masih tidak memahami. memberikan komen memaklumkan tingkah laku murid yang baik kepada ibu bapa. Pertamanya. guru perlulah menerangkan kepada murid-murid bagaimana peraturan yang telah dibuat itu perlu dilaksanakan supaya murid-murid faham dan jelas akan tanggungjawab yang perlu dibuat berdasarkan peraturan tersebut. Apabila tindakan pembetulan hendak dikenakan kepada murid. Tindakan pembetulan bukanlah bertujuan untuk mendera murid secara fizikal atau psikologi walaupun kadangkala tindakan pembetulan akan menimbulkan rasa kurang selesa murid. Guru perlu menerangkan ganjaran yang akan diperoleh oleh murid-murid jika mengikut peraturan ataupun melanggar peraturan. Seterusnya. Hal ini bertujuan memberikan pemahaman kepada murid-murid mengenai kehendak guru terhadap murid-murid. murid tersebut perlu diberitahu bahawa disebabkan tingkah laku yang ditunjukkan oleh mereka bercanggah dengan peraturan yang telah ditetapkan.menghargai tingkah laku murid. RUMUSAN . guru perlu menerangkan kepada murid-murid mengapa peraturan-peraturan tersebut diperlukan. Seterusnya. Canter menegaskan matlamat tindakan pembetulan dapat memberikan keadilan kepada semua dan tindakan itu perlu konsisten.

Hak murid untuk belajar dalam persekitaran bilik darjah yang kondusif dan hak guru untuk mengajar tanpa gangguan. Saya akan memulakan dengan Model Modifikasi Tingkah laku Skinner.Secara keseluruhannya dapat dilihat. Peneguhan postif ialah rangsangan yang diberikan untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini manakala peneguhan negatif ialah rangsangan dikeluarkan untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini. Murid-murid akan membetulkan tingkah laku mereka. model disiplin Skinner dan model disiplin Asertif Canter saling mempunyai perkaitan dan bersesuaian dilaksanakan di dalam bilik darjah. Model Modifikasi Tingkah Laku Skinner menggunakan prinsip peneguhan yang menggunakan elemen-elemen luaran untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini manakala Model Disiplin Asertif Canter berasaskan peneguhan terhadap tingkah laku yang diingini dan penerimaan murid terhadap akibat daripada tingkah laku yang ditunjukkan. Model Modifikasi Tingkah laku Skinner sebenarnya merujuk kepada langkah-langkah yang digunakan oleh guru untuk membentuk tingkah laku melalui peneguhan berkala. Terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan dalam ketiga-tiga model ini. Seterusnya ialah penggunaan strategi modifikasi tingkah laku mendesak guru menjadi lebih sedar dan peka tentang apa yang berlaku di dalam bilik . Oleh itu. Kenal pasti peraturan. peneguhanpeneguhan positif sekerap yang mungkin apabila murid menunjukkan tingkah laku yang diingini. Kemudian guru boleh membuat pelan modifikasi tingkah laku dengan menyenaraikan tingkah laku yang memerlukan perhatian yang khusus. Model Disiplin Asertif Canter pula menekankan tentang hak guru dan murid dalam pengurusan bilik darjah. Antara Kekuatan untuk model ini ialah strategi-strategi modifikasi mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi di mana model ini menekankan tentang peneguhan. penguatkuasaan peraturan perlu untuk memastikan aktiviti bilik darjah berjalan lancar. Guru perlu mengkaji tingkah laku yang telah ditunjukkan dan akibat-akibat yang telah digunakan terhadap beberapa tingkah laku yang telah ditunjukkan. Guru-guru yang ingin menggunakan model Skinner ini perlu menganalisa tingkah laku murid-murid di dalam bilik darjah terlebih dahulu. Berbeza dengan dendaan yang merupakan tindakan yang diambil untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. Model Akibat Logikal Dreikurs pula menekankan kepentingan guru memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada murid-murid untuk bersamasama menjaga disiplin di dalam bilik darjah.

guru menguatkuasakan konsekuen yang setimpal tanpa sikap subjektif berhubung peribadi murid yang berkenaan.darjah. Murid terpaksa memikul tanggungjawab atas sebarang salah laku yang timbul. dan bukan wataknya. Dan yang ketiga ialah program modifikasi tingkah laku memastikan agar guru menjadi lebih tekal dari segi penyelesaian dispilin dalam bilik darjah. Kedua. Kekuatan bagi Model Disiplin Asertif Canter pula ialah model ini memanfaatkan guru khususnya guru permulaan. Yang kedua ialah model ini agak merbahaya jika digunakan oleh guru yang kurang peka dan tidak beretika dan boleh menimbulkan rasa benci dalam diri murid terhadap guru dan sekolah. Apabila peraturan bilik darjah dilanggar. Kelemahan Model Modifikasi tingkah laku Skinner ini pula menunjukkan murid dimanipulasi untuk melakukan sesuatu kerana inginkan ganjaran yang dijanjikan dan bukan kerana kepuasan intrinsik. . Kelemahan bagi Model Disiplin Asertif Canter pula ialah keberkesanan satu program disiplin tidak boleh dinilai dari segi kejayaan mencegah muridmurid daripada melakukan salah laku. Guru juga sukar mengenalpasti ganjaran yang selaras dengan keperluan setiap murid. model ini mewujudkan persekitaran authoritarian di mana murid hanya akur kepada kehendak guru. Murid-murid perlu diajar bagaimana dan betapa penting menjadi seorang murid yang berkelakuan baik. Kedua ialah merupakan tindakan ke atas tingkah laku murid. Guru tidak perlu fikirkan bagaiman untuk menangani tingkah laku bermasalah yang timbul kerana sudah mempunyai satu rujukan sedia ada sebaik sahaja pelan disiplin dibentuk dan diluluskan oleh pihak pentadbiran. Yang ketiga pula ganjaran bagi seorang murid mungkin merupakan hukuman bagi murid yang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful