You are on page 1of 4

TRNG THPT LNG TH VINH

T: HA SINH - KTNN

KIM TRA 1 TIT LN 4


Nm hc 2012 - 2013
MN: HA HC 12 C BN

H, tn hc sinh:..........................................................
Lp:...........

IM

M
354

Dng bt ch t kn trn trong bng tr li tng ng vi p n ng nht.


(Cho bit:Fe = 56, Cr = 52; O = 16; H = 1; N = 14; C = 12; Cu = 64; Mg = 24; Ag = 108)
Cu
1:
Cho
bit
Cr
c
Z
=
24.
Cu
hnh
electron
ca
Cr3+
l:
5
6
A.
[Ar]3d
B.
[Ar]3d
C.
[Ar]3d3
D.
[Ar]3d4
Cu 2: Khi lng K2Cr2O7 cn ly tc dng vi 0,3 mol FeSO4 trong dung dch ( c H2SO4 lm mi
trng)
l:
A.
14,7g
B.
27,4g
C.
88,2g
D.
29,4g
Cu 3: Cho vo ng nghim cha dung dch FeCl 2 mt t dung dch NaOH th thy xut hin :
A. kt ta trng xanh, sau tan ra
B. kt ta trng xanh, ha nu trong khng kh
C.
kt
ta
nu
,
sau

tan
ra
D.
kt
ta
nu

Cu 4: kh hon ton 30g hn hp gm CuO, FeO, Fe 3O4, Fe2O3, Fe v MgO cn dng 5,6 lt kh CO
ktc.
Khi
lng
cht
rn
thu
c
sau
phn
ng
l:
A.
26g
B.
28g
C.
22g
D.
24g
Cu 5: phn bit dung dch H2SO4 c ngui v dung dch HNO3 c ngui c th dng kim loi no sau
y?
A.
Cr
B.
Cu
C.
Al
D.
Fe
Cu 6: Ha tan 2,24 gam Fe vo 200 ml dung dch cha ng thi 2 mui AgNO 3 0,1M v Cu(NO3)2 0,5 M .
Kt thc phn ng thu c dung dch X v rn Y. Tm khi lng rn Y.
A.
3,24
gam.
B.
2,16
gam.
C.
4,08
gam.
D.
3,2
gam.
Cu
7:
Nguyn
tc
ca
qu
trnh
sn
xut
thp
t
gang
trng
l
A.
kh
qung
st
oxit
bng
than
cc
trong
l
cao.
B. oxi ha cc tp cht trong gang thnh oxit, loi oxit di dng kh hoc x.
C.
in
phn
dung
dch
mui
st
(III)
D.
kh
hp
cht
kim
loi
thnh
kim
loi
t
do.
Cu
8:
Cng
thc
ca
qung
pirit
st
l
A.
FeCO3
B.
FeS2
C.
Fe2O3
D.
Fe3O4
Cu 9: Dy no sau y sp xp cc kim loi ng theo th t tnh kh tng dn t tri qua phi?
A.
Cr,
Cu,
Al,
Fe
B.
Cu,
Fe,
Cr,
Al
C.
Al,
Cr,
Fe,
Cu
D.
Fe,
Cu,
Cr,
Al
Cu 10: Cho m gam Cr tc dng hon ton vi dung dch HCl d, sau phn ng thu c 0,336 lt H 2
(ktc).
Gi
tr
ca
m
l:
A.
7,8
B.
5,2
C.
0,52
D.
0,78
Cu 11: bo qun dung dch FeSO 4 trong phng th nghim, ngi ta ngm vo dung dch mt inh
st

lm
sch.
Chn
cch
gii
thch
ng
cho
vic
lm
ny.
A. st tc dng vi cc tp cht trong dung dch, chng hn vi CuSO 4: Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu
B.

st
tc
dng
ht
O2
ha
tan:
2Fe
+
O2

2FeO
C. st kh mui st (III) thnh mui st (II) : Fe + Fe 2(SO4)3 3FeSO4
D. st tc dng ht vi H2SO4 d khi iu ch FeSO4 bng phn ng: Fe + H2SO4 FeSO4 + H2
Cu 12: Dy ch gm cc cht, ion tc dng c vi ion Fe3+ trong dung dch l:
A.
Mg,
Fe,
Cu.
B.
Fe,
Cu,
Ag+.
2+
C.
Mg,
Fe ,
Ag.
D.
Mg,
Cu,
Cu2+.
Cu 13: Cho cc dung dch mt nhn sau, ha cht no sau y c th dng nhn bit cc dung dch
di
y:
KNO3,
CuSO4,
FeCl3,
FeCl2,
(NH4)2SO4
A.
Dd
AgNO3
B.
HCl
C.
dd
NaOH
D.
BaCl2
Cu 14: Cho 5,2g Cr tc dng hon ton vi lng va kh Cl 2. Khi lng mui clorua thu c:
A.
12,3g
B.
15,58g
C.
15,85g
D.
10,65g

Cu 15: Y l mt loi qung manhetit cha 69,6% Fe3O4. Khi lng st ti a c th iu ch t 1 tn Y l


A.
0,504
tn
B.
0,405
tn
C.
0,186
tn
D.
0,168
tn
Cu 16: Cho mt lung CO i qua ng s ng m g Fe 2O3 nung nng. Sau mt thi gian thu c 13,92 g
hn hp X gm Fe, FeO, Fe3O4 v Fe2O3. Ho tan ht X bng HNO3 c nng c 5,824 l NO2(ktc). m c
gi
tr
l:
A.
14g.
B.
8g.
C.
19,2g.
D.
16g.
Cu 17: Kim loi no sau y c cng ln nht trong tt c cc kim loi?
A.
Cu
B.
Cr
C.
W
D.
Fe
Cu
18:
Cu
hnh
electron
ca
ion
Fe3+
l:
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
Cu 19: Nguyn t st nm 26 trong bng tun hon. St thuc chu k v nhm:
A. Chu k 4, nhm VIB
B. Chu k 4, nhm IIA
C. Chu k 4, nhm IIB
D. Chu k 4, nhm VIIIB
Cu 20: Cho 2 phng trnh ha hc sau:
Cu + 2FeCl3 2FeCl2 + CuCl2
Fe
+
CuCl2

FeCl2
+
Cu
C
th
rt
ra
kt
lun
no?
A. Tnh kh: Fe > Fe2+ > Cu
B. Tnh oxi ha : Fe2+ > Cu2+ > Fe3+
C. Tnh oxi ha: Fe3+ > Cu2+ > Fe2+
D. Tnh kh: Fe2+ > Fe > Cu
Cu 21: Cho kim loi X tc dng vi dung dch H2SO4 long ri ly kh thu c kh oxit kim loi Y. X v
Y
c
th
l
A.
Fe
v
Cu
B.
Ag
v
Cu
C.
Cu
v
Ag
D.
Cu
v
Fe
Cu 22: Cho hn hp X ch gm Cu v Fe (trong Fe chim 40% khi lng) tc dng ht vi dung dch
H2SO4 long thy c 2,24 lt kh ktc thot ra. Khi lng ca ng trong hn hp:
A.
6,6
g
B.
8,4g
C.
7,4g
D.
5,6g
Cu 23: iu ch c 78,00 gam Cr t Cr2O3 (d) bng phng php nhit nhm vi hiu sut ca
phn
ng
l
90%
th
khi
lng
bt
nhm
cn
dng
ti
thiu
l:
A.
40,50
gam
B.
54,00
gam
C.
45,00
gam
D.
36,45
gam
Cu 24: ho tan hon ton hn hp gm hai kim loi Fe v Cu, ta c th dng mt lng d dung dch
A.
HCl
B.
AgNO3
C.
AlCl3
D.
CuSO4
Cu
25:
Cng
thc
ha
hc
ca
st
(III)
oxit :
A.
Fe(OH)2
B.
FeO
C.
Fe(OH)3
D.
Fe2O3
Cu 26:
Chn p n chnh xc nht v khi nim ca gang. Gang l:
A. Hp kim ca st cha t 0,01 2% khi lng cacbon v mt lng nh cc nguyn t khc.
B. Hp kim ca st cha t 2 5% khi lng cacbon v mt lng nh cc nguyn t khc.
C. Hp kim ca st, cacbon v khong 18% W, 5% Cr; c dng ch to my phay, my nghin .
D. Hp kim ca st, cacbon v khong 20% Cr, 10% Ni; c dng lm dng c y t.
Cu
27:
Nhn
nh
no
sau
y
khng
ng?
A.
Cr(OH)3
l
mt
hidroxit
lng
tnh
B.
Cr2O3
l
mt
oxit
lng
tnh
C.
CrO3
l
mt
oxit
axit,
c
tnh
oxi
ha
mnh
D. Mui cromat (CrO42-) c tnh oxi ha mnh, dung dch c mu da cam.
Cu 28: Ha tan hon ton m gam Fe vo dung dch HNO 3 long, d thu c 6,72 lt kh NO duy nht
(ktc).
Gi
tr
ca
m
l:
A.
8,4
B.
16,8
C.
11,2
D.
25,2
Cu 29: Gia cc ion

Nu
A.

thm
dung

OHdch

v ion

vo
t

dung
mu

c s chuyn ho ln nhau theo cn bng sau:

dch
da

K2Cr2O7
th
cam
chuyn

xy
ra
thnh

hin
khng

tng:
mu.

B.
dung
dch
t
mu
vng
chuyn
thnh
da
cam.
C.
dung
dch
t
mu
vng
chuyn
thnh
khng
mu.
D.
dung
dch
chuyn
t
mu
da
cam
chuyn
thnh
mu
vng.
Cu 30: Nhit phn hon ton mi hp cht di y trong cc bnh kn ring bit, khng cha khng kh.
Sau thm dung dch HNO3 c nng vo sn phm rn thu c. Trng hp no thot kh mu nu
?
A.
Fe(NO3)2
B.
Fe2(SO4)3
C.
Fe(OH)3
D.
Fe(OH)2
---------------------------------------------------------- HT ----------

P N
made cauhoi dapan
354
1
C
354
2
A
354
3
B
354
4
A
354
5
B
354
6
C
354
7
B
354
8
B
354
9
B
354
10
D
354
11
C
354
12
A
354
13
C
354
14
A
354
15
A
354
16
D
354
17
B
354
18
C
354
19
D
354
20
C
354
21
A
354
22
B
354
23
C
354
24
A
354
25
D
354
26
B
354
27
D
354
28
B

354
354

29
30

D
D