www.AvocatulRoman.

ro

Contracte nenumite
sau

reguli generale aplicabile tuturor tipurilor de contracte

Buna-credinta b. fara permisiunea in scris din partea editorului. Categorii de contracte 2.rs. b. Intreruperea contractului 5. inregistrare audio sau video. Nulitatea contractului 4. .408. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionat a vreunei persoane fizice sau juridice care ac tioneaza sau se abtine de la actiuni ca urmare a citirii materialelor publicate in aceasta lucrare.99 www.45. Incetarea contractului Contracte nenumite sau reguli generale aplicabile tuturor tipurilor de contracte © 2012 RENTROP & STRATON Autor: Colectivul de avocati al R entrop & Straton Preşedinte: George Straton Director General: Florin Câmpeanu Director Creaţie-Producţie: Cristina Straton Director Economic: Mariana Neţoiu Director Comercial: Mădălina Apostol Director Financiar: Antoaneta Paraschiv Serviciul Clienti: tel.28. Nicio parte din aceast a lucrare nu poate fi reprodus a.Sumar 1.209. arhivata sau transmisa sub nicio forma si prin niciun fel de mijloace. Contractul a.: 021. fotocopie re.45. Incheierea contractelor Capacitatea de contracta Consimtamant Obiectul contractului Cauza 3. Reprezentarea 7. fax: 021. c.ro Toate drepturile rezervate. mecanice sau electronice. d. Efectele contractului 6. a. Cesiunea contractului 8.

http://www. care trebuie să se regăsească atât în negocierile privind încheierea contractului cât şi ulterior. Prin îndeplinirea obligaţiilor contractuale se execută de fapt contractul. Neexecutarea de bună -voie a obligaţiilor asumate prin contract conduce la soluţionarea pe cale amiabilă a divergenţelor. să acţioneze cu bună -credinţă . acestea urmând a se completa cu regulile aplicabile contractelor în general. expresia de „contracte nenumite ” se referă la toate contractele nespecificate în mod expres de lege . introdus de legiuitor în mod expres în Codul civil. încheierea contractului reprezintă momentul în care se nasc obligaţii în sarcina uneia sau a ambelor părţi. dar poate condu ce şi la litigii sau la executare silită. Prin urmare. Buna-credinţă Conform art. la rândul său . este buna credinţă. în cazul în care pe parcursul negocierilor sau chiar după încheierea contractului intervin elemente care pot conduce la imposibilitatea executării contractului sau la executarea defectuoasă. părţile trebuie să acţioneze cu bună -credinţă încă de la începutul negocierilor. modificarea contractului sau chiar încetarea acestuia. buna -credinţă joacă un rol deosebit în soluţionarea acestuia. Acest aspect este cu atât mai important cu cât la anumite tipuri de contracte menţionate expres în Codul civil există puţine menţiuni. Pentru încheierea unui contract trebuie parcurse în primul rând etapele premergătoare. A. se poate susţine că la încheierea contractului cumpărătorul nu a acţionat cu bună credinţă ? Soluţie : Orice fapt care ar putea cauza un prejudiciu celeilalt e părţi va fi privit şi prin prisma bunei-credinţe. astfel că după executare contractul încetează sau poate continua datorită acordului părţilor. Pentru încheierea unui contrac t complet este important ca profesionistul să cunoască foarte bine regulile generale aplicabile tuturor tipurilor de contracte. vom încerca să reţinem câteva aspecte mai importante prevăzute în Codul civil în privinţa obligaţiilor. dacă vânzătorul. eventual. În cazul unui contract de vânzare -cumpărare. Situaţie 1. Din interpretarea acestui articol rezultă că. cel care este pus în imposibilitate de a-şi îndeplini obligaţiile trebuie să notifice celeilalte părţi situaţia intervenită. respectiv negocierea şi. semnarea unui acord sau a unei înţelegeri prealabile. la încheierea contractului sau pe parcursul executării ace stuia. Contractul Mai puţin folosită în practic ă. punând accentul pe modul de interpretare sau de sol uţionare a unor probleme care s-ar putea întâlni în practică. în care cumpărătorul acţionează în baza unui contract de mandat fără reprezentare. Un aspect deloc de neglijat. în 1 . 1170 Cod civil . fiecare parte semnatar ă a unui contract trebuie să dea o atenţie deosebită la modul în care cealaltă parte acţionează şi. Pentru aceasta. mai ales în cadrul unui contract cu caracter comercial. după încheierea acestuia. cât şi ulterior . În c azul în care se naşte un litigiu între părţile contractante. Acest fapt poate conduce fie la renegocierea clauzelor contractuale. În faza de executare silită se poate aprecia dacă prin contract au fost luate măsuri de precauţie care pun la adăpost pe oricare dintre părţile care ar putea fi prejudiciate din pricina neîndeplinirii obligaţiilor de către cealaltă parte. ori chiar semnarea contractului în sine.avocatulroman. care pot prelungi durata acestuia. Astfel.ro 1. În funcţie de natura contractului. iar vânzătorul nu cunoaşte acest mandat.

„dacă reprezentantul. pretinde că este titularul acesteia. una dintre părţi a furnizat informaţii confidenţiale crezând că se va încheia contractul.ro cazul în care ar fi cunoscut contractul de mandat. (2) Cod civil se stipulează că. 1324 Cod civil. 944 din vechiul Cod civil. Încălcarea acestei obligaţii atrage răspunderea părţii în culpă. 1297 alin. conform art. terţul care descoperă ulterior identitatea adevăratului titular poate să exercite şi împotriva acestuia din urmă drepturile pe care le are împotriva reprezentantului. ”. contractul de depozit gratuit etc. pe seama unei întreprinderi. Contractul de adeziune (art. conform art. În timpul negocierii. 1177 Cod civil). Pe de altă parte. în timp ce actul unilateral presupune o singură manifestare de voinţă. furnizarea de informaţii confidenţiale în negocierile precontractuale nasc obligaţia prevăzută la art. (4) Cod civil. continuă sau rupe negocierile contrar bunei-credinţe răspunde pentru prejudiciul cauzat celeilalte p ărţi. care prevedea că în actul unilateral numai una dintre părţi avea obligaţii. Astfel. 1175 Cod civil). 1184 Cod civil. „partea care iniţiază. prin urmare.” . la art. chiar dacă ulterior se stabilesc obligaţii numai în sarcina uneia dintre părţi. contractul unilateral se formează în baza acordul ui de voinţă dintre părţi. Sunt contacte unilaterale contractul de donatie. de renunţarea de către cealaltă parte la alte oferte şi de orice împrejur ări asemănătoare. Se poate considera că nu a existat bună -credinţă din partea celui care a primit informaţiile confidenţiale şi apoi nu a semnat contractul ? Soluţie : O parte nu poate fi ţinută să semneze un contract dacă negocierile au eşuat şi nu poate fi invocat ă reaua-credinţă. atunci se consideră că nu a existat bună -credinţă din partea cumpărătorului -mandatar. Categorii de contracte Spre deosebire de dispoziţiile art. De altfel.http://www. Pentru stabilirea acestui prejudiciu se va ţine seama de cheltuielile angajate în vederea negocierilor. 1171 teza a II-a din noul Cod civil specifică faptul că este unilateral contractul în care obligaţiile sunt asumate numai de una dintre părţi. contractul nu se încheie.avocatulroman. şi anume: contractul de adeziune (art. contractul -cadru (art. Contractul unilateral nu trebuie confundat cu actul juridic unilateral. 1183 alin. contractul de gaj. 1175 Cod civil) 2 . şi anume: „Când o informaţie confidenţială es te comunicată de către o parte în cursul negocierilor. atunci când contractează cu terţul în limita puterilor conferite. Între două părţi au loc negocieri. presupune numai manifestarea de voinţă a autorului său. care.”. deşi se regăseau în practică. însă nu se ajunge la un acord şi. contractul de comodat. indiferent dacă se încheie sau nu contractul. cealaltă parte este ţinută să nu o divulge şi să nu o folosească în interes propriu. chiar dacă executarea contractului presupune obligaţii în sarcina ambelor părţi. B. Noul Cod civil include în categoriile de contracte trei tipuri de contracte c are nu erau reglementate expres în vechiul Cod civil. Se poate pres upune reaua-credinţă în măsura în care se poate dovedi că partea respectivă a iniţiat sau a continuat negocierile fără să existe intenţia de a încheia contractul . De altfel. nu ar mai fi încheiat contractul de vânzare. Situaţie 2 . 1176 Cod civil) şi contractul încheiat cu consumatorii (art. ci doar pentru aflarea unor informaţii. contractul de împrumut. art.

......... fax .... la ... având contul nr......... Prin Decizia nr. înscrisă în registrul ...... Exemple de contracte-cadru întâlnite în practică: Contractul-cadru privind achiziţiile publice.... Organizaţia neguvernamentală acreditată . Ministerul Muncii....... Contract-cadru pentru acordarea microcreditelor Încheiat astăzi ..... sectorul ...................1..... ................ cealaltă parte urmând doar să le accepte ca atare şi neavând posibilita tea să le negocieze................ Ministerul Muncii.... ......... ............. str..... sub nr..U. au convenit să înch eie prezentul contract pentru acordarea microcreditelor cu respectarea următoarelor clauze: II.... cumpărătorul acceptând condiţiile stabilite de vânzător......06..... un amănunt deosebit este adus de alin....... 1176 Cod civil..... având contul nr..... ... în calitate de administrator în baza O............. cu funcţia de .........................ro Pentru determinarea unui astfel de tip de contract trebuie să avem în vedere faptul că una dintre părţi impune anumite clauze......... Contractul-cadru (art.1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate................ urmând ca pentru stabilirea datelor concrete să se încheie ulterior o convenţie separată ce va respecta întrutotul condiţiile de bază stabilite prin contractul-cadru... ............. acordă administratorului un fond de până la ... şi anume: faptul că termenul.............1. deschis la .... nr. 26/2000.. pe baza certificatului de înscriere nr........... Familiei şi Protecţiei Sociale....... .... telefon ...... cu sediul în Bucureşti..........1176 Cod civil) În ceea ce priveşte contractul -cadru.. 118/30. nr.... volumul prestaţiilor şi chiar preţul pot fi precizate prin convenţii ulterioare.................... deschis la ........... în 3 .. în cheindu-se un contract-cadru................... ................ cu funcţia de .http://www..................... (denumirea organizaţiei) persoană juridică potrivit prevederii O.. Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţ ei medicale în cadrul sistemului de asigur ări sociale de s ănătate etc........ “multe dintre ofertele de contractare au la bază un contract tip la care aderă ori nu consumatorul”.....2...G............... din ..... reprezentată de ................. nr.............. Astfel. acceptarea sau aderarea la acest contract manifestându -se prin utilizarea acestui serviciu....... putând fi deja redactate......... Cel mai des întâlnit contract de adeziune este contractul de transport CFR................. ideea negocierii clauzelor nemaiexistând în anumite situaţii ......... fax .... telefon ..... lei din Fondul naţional de solidaritate..................... ........G.................. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat o situaţie ce se întâlnea în practică................. reprezentată prin ...... PĂRŢILE CONTRACTANTE 1......avocatulroman.......U............ Acest aspect dă posibilitatea părţilor de a negocia şi a stabili condiţiile generale cu privire la un contract.................. ... în calitate de finanţator şi 1. Familiei şi Protecţiei Sociale....... I........ OBIECTUL CONTRACTULUI 2. şi anume..... . achiziţion area unor produse de pe internet se desfăşoară în cadrul unui contract de adeziune ... în calitate de finanţator.............. (2) al art. 2279 din 13 martie 200 7......................

.......1... Eliberarea tranşelor de microcredite de către Ministerul Muncii... 2........ ca urmare a unei notificări trimise administratorului............ Ministerul Muncii........ 3....... administratorul percepe un comision de . un exemplar original al acestor contracte transmiţându -se în termen de 5 zile de la semnare. Microcreditele se acordă de către administrator pe bază de contracte încheiate cu beneficiarii.... precum şi direcţiile de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti au dreptul să verifice datele şi documentele de justificare a plăţilor efectuate de administrator.................... etc..... utilizare şi retragere a sumelor acordate de minister sunt următoarele: a) ........... independent de gradul de rambursare a microcreditelor de către beneficiari.. să suspende eliberarea tranşelor ulte rioare.. 2....avocatulroman.......... Nivelul dobânzii bonificate de minister se face venit la bugetul Fondului naţional de solidaritate..... 4... b) ......http://www.. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 4........... Familiei şi Protecţiei Sociale conform graficului stabilit împreună cu comisia de avizare a microcreditelor..... 2... c) .... .........ro termenii şi în condiţiile prevăzute de prezentul contract.... Diferenţa dintre suma acordată de Ministerul Muncii... Sumele rămase din comisionul perceput se virează proporţional cu valoarea tranşelor microcreditelor acordate pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii şi a ordinelor de plată prezentate la direcţiile de muncă şi solid aritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti...............% din comision pentru finanţarea activităţi lor preliminare... pe baza listei de proiecte de microcredite aprobate şi a graficelor întocmite de comisia de avizare a microcreditelor şi de către administrator.. ... care va fi utilizat exclusiv pentru acordarea de microcredite....... care se păstrează de acestea.. lei...... Celelalte condiţii de acordare................... IV....... Ministerul Muncii..............2...... 2... din următoarele cauze: a) activităţile nu au fost realizate în conformitate cu procedurile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr... pe baza aprobării Ministerul Muncii ...... Familiei şi Protecţiei Sociale........ administratorul trebuie să justifice direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti utilizarea a cel puţin 75% din tranşa anterioară.............. 4 ........ .... 2........ Fondul na ţional de solidaritate dat în administrare se restituie Ministerul Muncii.......3.... Administratorul are obligaţia rambursării acestui fond către Ministerul Muncii.. ... 5 din sus -menţionata ordonanţă. direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a muncipiului Bucureşti............ 118/1999 cu modificările ulterioare ................... în vederea finanţării proiectelor înscrise în liste le aprobate prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale...... III.... Comisionul se suportă din cheltuielile de administrare ale Fondului naţional de solidaritate.................%......... 3....... în orice moment. Familiei şi Protecţiei Sociale.3...8. 2....6....... La solicitarea următoarei tranşe.. cu suma de ……......... Administratorul se angajează să cofinanţeze fondul de microcredite................5........ Familiei şi Protecţiei Sociale se face în limita disponibilităţilor.1.... Administratorul primeşte un procent de . fără ca menţinerea sumelor în contul administratorului să depăşească termenul de 5 zile lucrătoare..... Familiei şi Protecţiei Sociale şi microcreditele efectiv acordat e de administrator este purtătoare de dobândă......4.... 2.....2... Pentru activitatea de microcreditare. b) bugetul Fondului naţional de solidaritate nu poate susţine plata microcreditelor prevăzute la art..2................. Familiei şi Protecţiei Sociale poate........ Familiei şi Protecţiei Sociale potrivit graficelor stabilite sau poate fi utilizat de administrator pentru acordarea de noi microcredite.............7. PREŢUL MICROCREDITĂRII 3........

. nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract.. 6. De asemenea. dacă nu sunt confirmate.... administratorul constituie garanţii asiguratorii în favoarea Ministerul Muncii. Dacă în termen de …….. 6.1. Pentru executarea la termen şi în bune condiţii a contractului. evenimentul respectiv nu încetează... Ministerul Muncii..... e) să urmărească rambursarea de către beneficiari a microcreditelor acordate. fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune -interese. 4.... ore) dreptul să -şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract..avocatulroman.http://www.. 7. Familiei şi Protecţiei Sociale.. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 7. î n termen de …... ÎNCHEIEREA PROIECTELOR DE MICROCREDITARE 5 . Familiei şi Protecţiei Sociale... V.. numai pentru realizarea obiectivelor contractului -cadru.. 4.. în mod necondiţionat. ore) producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.. Administratorul se obligă să permită.3... VIII.... În accepţiunea părţilor contractante.... Dacă notificarea se trimite prin telefax..... constând din: …………………………. FORŢA MAJORĂ 6..... ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată..4. Familiei şi Protecţiei Sociale.........4. dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. aşa cum este definită de lege........ prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală....... d) să verifice utilizarea microcreditelor în scopurile prevăzute în contractele încheiate cu beneficiarii. precum şi direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti..... Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi.....ro c) administratorul nu şi -a îndeplinit obligaţiile la care s -a angajat.. (zile.5... părţile au (zile...) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare..4... Administratorul se obligă: a) să cunoască şi să respecte prevederile legislaţiei care reglementează funcţionarea Fondului Naţional de solidaritate.... cu confirmare de primire (A.. În calitate de unitate de gestiune şi de conducere a proiectelor. precum şi legislaţia conexă..2....... de la producere........ urmărirea şi controlul realizării proiectelor.3.... Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi... c) să utilizeze sumele acordate de Ministerul Muncii . VI.2. ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată. Ministerul Muncii. 6.1.. în situaţia în care bugetul Fondului naţional de solidaritate nu mai poate asigura finanţarea proiectelor aprobate........ Familiei şi Protecţiei Sociale nu răspunde pentru prejudiciul cauzat administratorului....R .. 4. precum şi sumele reprezentând cofinanţarea sa. 7.. orice notificare adresată de una dintre acestea celeila lte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract...1. organizează şi conduce contabilitatea drepturilor şi obligaţiilor... VII. ...3.. b) să îndeplinească toate obiectivele contractului -cadru şi prevederile graficelor stabilite...... ..... 7.......... GARANŢII 5.

În cazul nerespectării obligaţiilor asumate de către administrator. reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea. 9. Prezentul contract. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare având valoare de origina l.2. XI. 8. Utilizarea microcreditelor în alte scopuri decât cele prevăzute de lege şi de contract este interzisă şi atrage reziliere a acestuia fără intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti sau arbitrale. Familiei şi Protecţiei Sociale în administrare au regim de creanţe bugetare. MINISTERUL MUNCII.3. 11. Ministerul Muncii.5.2.1. X. prin Comisia de avizare a microcreditelor. prin Comisia de avizare a microcreditelor. Familiei şi Protecţiei Sociale. Familiei şi Protecţiei Sociale şi administratori. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 10. Familiei şi Protecţiei Sociale poate întrerupe finanţarea acestuia până la recuperarea integrală a sumelor datorate sau poate rezilia contractul. Situaţia juridică a obiectivelor rezultate prin realizarea proiectului se stabileşte la data încheierii proiectului. Părţile au convenit ca orice neînţelegere privind validitatea prezen tului contract sau rezultate din interpretarea.1. 10. Sume le acordate din Fondul naţional de solidaritate de către Ministerul Muncii. de către Ministerul Muncii. 11. după caz. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. RĂSPUNDERI 9. IX. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Comitetul de coordonare a microcreditelor ADMINISTRATOR 6 . precum şi garanţiile reale şi personale constituie titluri executorii.1. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă. 9.2.3. 9. în termen de 30 de zile lucrătoare. a raportului final al administratorului. anterioară sau ulterioară încheierii lui.2. executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor. Familiei şi Protecţiei Sociale. părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. Proiectul se consideră încheiat după aprobarea. Contractele încheiate între Ministerul Muncii.http://www.1. acceptat de Ministerul Muncii. câte unul pentru fiecare parte. în care se va consemna dacă obiectivele proiectului au fost îndeplinite şi da că au fost justificate toate sumele acordate.4. împreună cu anexele sa le care fac parte integrantă din cuprinsul său. 8. CLAUZE FINALE 11. 9. în conformitate cu prevederile legislaţiei în materie. Înaintea eliberării ultimei tranşe a microcreditului.ro 8. administratorul va prezenta un plan definitiv privind realizarea obiectivului proiectului.3. Nerespectarea obligaţiilor contractuale ale administratorului atrage răspunderea civilă sau penală.avocatulroman.

130/2000. Pentru clarificarea acestui tip de contract trebuie să menţionăm că noţiunea de „consumator” se regăseşte în Legea nr. Acesta are dreptul să conteste sau să nu respecte astfel de clauze care nu sunt obligatorii pentru consumator.Ordonanţa Guvernului nr. privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice . privind prot ecţia consumatorilor. 296/2004. 85/2004 . care asigură cumpărătorul că produsul va funcţiona o anumită perioadă de timp şi nu prezintă defecţiuni ce nu pot fi constatate la achiziţionare. republicată.Legea nr. se întoarce să -l schimbe dacă nu funcţionează aşa cum garantează vânzătorul? Necunoaşterea legislaţiei în acest domeniu determină lipsa de profesiona lism a multora dintre comercianţi. republicată . O clauză într -un contract este considerată abuzivă dacă creează un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor în detrimentul consumatorului. privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora. Reamintim că există contracte speciale pentru a cărei încheiere valabilă este necesară respectarea formei autentice. de exemplu un ceas.Legea nr. . înlocuire sau reparare conform dispoziţiilor Legii nr. 1179 Cod civil sunt prevăzute condiţiile esenţiale pentru validitatea contractului. republicată. 449/2003 . De exemplu: contractul -cadru încheiat cu consumatorii. defecţiunea sau nefuncţionarea produsului la parametrii specificaţi obligă pe vânzător la restituirea preţului. simplul acord de voinţă al părţilor reprezentând încheierea contractului.avocatulroman. privind clauzele abuzive din contractele încheiate î ntre comercianţi şi consumatori. 2. Noţiunea de „consumator ” intră într-o relaţie strânsă cu destinaţia bunului sau serviciul achiziţionat. republicată. 107/1999 .ro Contract încheiat cu consumatorii (art.Legea 449 din 2003. privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţ ă privind serviciile financiare. privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă. identificăm garanţia comercială şi răspunderea pentru vicii ascunse ale produsului. republicată.Ordonanţa Guvernului nr. 1178 Cod civil statuează faptul că nu este necesară o anumită formalita te pentru încheierea valabilă a unui contract. sau riscurile pe care consumatorul le poate întâmpina .Ordonanţa Guvernului nr. şi anume: 7 . . iar clauzele contractuale dintr-un astfel de contract se regăsesc în mai multe acte normative dintre care enumerăm: .http://www. 399/2004 etc. În privinţa garanţiilor. . În timpul garanţiei. În câte cazuri. privind codul consumului. la art. Aceste trei tipuri de contracte se pot regăsi şi combinate. aprobat ă prin Legea nr. Pe lângă libertatea formei.Ordonanţa Guvernului nr. . 193/2000. un cumpărător care a achiziţionat un produs cu o valoare mică. republicată. Încheierea contractelor Art. republicată. republicată. 21/1992 . 363/2007 privind comb aterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii . . . Consumatorii sunt protejaţi împotriva clauzelor abuzive din contractele încheiate cu firme comercia le din orice ţară membră a UE . iar în completare fiind supus dispoziţiilor Codului civil. însă în prezentul capitol nu abordăm aceste tipuri de contracte. 1177 Cod civil) Contractul încheiat cu consumatorii reprezintă un contract reglementat în primul rând de legi speciale.

dar cu încuviinţarea părinţilor sau. (2) şi art. la art. dacă. Conform dispoziţiilor art. 1196 Cod civil este precizat că „o rice act sau fapt al destinatarului constituie acceptare dacă indică în mod neîndoielnic acordul său cu privire la ofertă. A. minorul are nevoie de încuviinţarea părinţilor sau a tutorului. minorul are nevoie şi de încuviinţarea instanţei de tutelă şi de avizul consiliului de familie. în temeiul ofertei. 8 . (2) Cod civil). iar în anumite cazuri. 43 alin. după caz.”.http://www. 146 Cod civil rezultă că. În acest sens. ”. după caz. după caz. fără a -l înştiinţa pe ofertant. chiar dacă acesta nu ia cunoştinţă de ea din motive care nu îi sunt imputabile. (2) Cod civil. Din interpretarea dispoziţiilor art. Situaţie . Acelor laşi condiţii este supus şi actul de partaj ori contractul de ipotecă sau gaj care implică şi acordul unui minor. al uzanţelor sau potrivit naturii afacerii. poate minorul să înstrăineze şi el cota -parte care-i revine? Soluţie : Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are capacitate de exerciţiu restrânsă. Capacitatea de a contracta Pentru validitatea uneui contract este necesar ca persoana care semnează contractul să aibă capacitate de folosinţă şi exerciţiu. art. în condiţiile prevăzute de lege. consimţământul părţilor. încep să execute obligaţii care le -ar reveni dacă ar fi încheiat contractul. În acest sens. cu autorizarea instanţei de tutelă (art. Trebuie precizat că avizul consiliului de familie se dă numai în situaţia în care minorul e orfan. „De asemenea. În cazul în care un minor. 41 alin. în vederea încheier ii actelor de vânzare-cumpărare a unui bun imobil în care coproprietar este şi un minor.ro a) b) c) d) capacitatea de a contracta. atunci existând şi obligativitatea constituirii consiliul ui de familie. Cum se poate presupune că există acordul de voinţă al ambelor părţi şi că s -a ajuns la încheierea contractului prin acest acord ? Soluţie : Orice act prin care se poate presupune acordul de voinţă al ambelor părţ i constituie garanţia că s -a încheiat contractul. dacă părţile au negociat şi au ajuns la un acord. şi ajunge în termen la autorul ofertei. al practicilor statornicite între părţi. De asemenea. astfel cum aceasta a fost formulată. deşi nu au semnat un contract. pentru acte de înstrăinare a bunurilor sale.avocatulroman. a tutorelui. Situaţie . Actele juridice ale minorului cu capacitate de exerciţiu restrânsă se încheie de către acesta. este necesar avizul consiliului de familie şi autoriza rea instanţei de tutelă. contractul se consideră încheiat în momentul în care destinat arul ofertei săvârşeşte un act sau un fapt concludent. ”. acceptarea se poate face în acest mod. pentru acte de înstrăinare a bunurilor sale. 1186 se arată următoarele: „Contractul se încheie în momentul şi în locul în care acceptarea ajunge la ofertant. este coproprietar al unui imobil iar ceilalţi coproprietari doresc să vândă cotele lor indivize din imobil. cu vârsta de 16 ani. Iar la art. în situaţia în care o persoană nu are capacitate de exerciţiu. un obiect determinabil şi licit. Astfel. 41. 114 alin. actele juridi ce se încheie de reprezentanţii lor legali. o cauză licită şi morală.

Fiind plecat temporar din ţară. eroarea de comunicare sau de transmitere. viaţa. trebuie să-l puneţi pe tatăl dumneavoastră sub interdicţie. Violenţa poate atrage anularea contractului şi atunci când este îndreptat ă împotriva unei persoane apropiate. pentru a beneficia de dispoziţiile art. Tatăl meu a dobândit. în mod fraudulos.Consi mţământul Conform art. După ce a fost diagnosticat cu această boală. se regăsesc şi în noul Cod civil. c) VIOLENŢA. aceste sancţiuni intervenind ca urmare a cererii părţii ce s -a aflat în eroare. „ consimţământul părţilor trebuie să fie serios. 1204 Cod civil. a fost acţionat de ceilal ţi coproprietari în instanţă pentru ieşire din indiviziune şi au semnat în faţa instanţei o tranzacţie prin care tatăl meu a renunţat la cota parte care-i revenea din imobil. Pot cere eu constatarea nulităţii absolute a tranzacţiei pentru motivele indicate ? Soluţie : Considerăm că. b) DOLUL. tatăl dumneavoastră este cel care ar trebui să solicite constatarea nulităţii absolute a tranzacţiei. Consimţământul este viciat prin dol atunci când partea s -a aflat într-o eroare provocat ă de manoperele frauduloase ale celeilalte p ărţi ori când aceasta din urm ă a omis. soţia. actul care a fost încheiat poate fi anulat în tot sau în parte. ascendenţii ori descendenţii p ărţii al cărei consimţământ a fost viciat.ro B. Menţionez că mulţi ani mai târziu a fost diagnosticat cu Alzheimer. eroarea nescuz abilă. 9 . înt r-o stare care o punea în neputinţ ă de a-şi da seama de urmările faptei sale. prevăzute de vechiul Cod civil. s ă îl informeze pe contractant asupra unor împrejur ări pe care se cuvenea s ă i le dezvăluie. Considerând că nu a avut şi nu are nici acum discern ământ. persoana. Viciile de consimţământ . Situaţie . se afla. 1206 Cod civil. cauzele punerii sub interdicţie existau şi erau îndeobş te cunoscute.”. În funcţie de tipul erorii. Este anulabil contractul încheiat de o persoan ă care. eroarea asumată. Contractul încheiat de o persoan ă pusă ulterior sub interdicţie poate fi anulat dac ă. nu am cunoscut ceea ce se întâmplă. poate fi de mai multe feluri: eroare esenţială. Viciile de consimţământ sunt enumerate în art. la momentul când actul a fost f ăcut. onoarea sau bunurile sale ar fi expus e unui pericol grav şi iminent. precum soţul. 1205 Cod civil. la momentul încheierii acestuia. eroarea de calcul. articolele următoare tratând aceste vicii pe larg. astfel că la întoarcerea mea am aflat aceste împrejurări. prin moştenire. Aşa cum se poate observa din conţinutul art. că. după împrejur ări. persoana respectivă nu se poate adresa instanţei în mod valabil cu o astfel de solicitare. Există violenţă când temerea insuflat ă este de aşa natură încât partea ameninţată putea să creadă. acesta din urmă prezentându -le într-o formă mai clară şi mai ampl ă. fie şi numai vremelnic.http://www. În caz contrar. o cotă din dreptul de proprietate asupra unui imobil. liber şi exprimat în cunoştinţă de cauză. a) EROAREA. mai înainte de a solicita constatarea nulităţii absolute a tranzacţiei. în lipsa consimţământului s ău.avocatulroman. 1207-1211 Cod civil.

1226 Cod civil. acest preţ nu a mai fost introdus în contract. Conform art. convenit ă de părţi. conform art. Obiectul contractului Când vorbim de obiectul contractului trebuie să ţinem seama şi de obiectul obligaţiei (art. Dacă declaraţia a fost făcută şi comunicată părţii aflate în eroare în termenul prevăzut la alin. el trebuie să fie determinat sau cel puţin determinabil şi licit. dacă nu există dovezi că partea aflată în eroare ar fi putut cu diligenţe minime să -şi dea seama că nu este vorba de un contract de închiriere. sub sancţiunea nulit ăţii absolute. aşa cum rezultă din art. precum vânzarea. îl reprezint ă operaţiunea juridică. să declare că este de acord cu executarea sau să execute fără întârziere contractul. Într-un contract de prestări servicii încheia t între două societăţi comerciale. (2) sau contractul a fost executat. la data încheierii contractului. Totuşi. există leziune atunci când una dintre p ărţi. 1207 Cod civil. împrumutul şi altele asemenea. stipuleaz ă în favoarea sa ori a unei alte persoane o prestaţie de o valoare consider abil mai mare. este prestaţia la care se angajeaz ă debitorul. Ulterior.ro d) LEZIUNEA. 1225 alin. astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor şi obligaţiilor contractuale. însă ulterior a considerat că preţul este prea mare şi a refuzat plata. Obiectul contractului. Sub sancţiunea nulităţii absolute. Situaţie . cealaltă p arte trebuie. Partea care a încheiat un contract de comodat îşi dă seama că a fost în eroare abia după ce cealaltă parte contractantă a preluat bunul şi nu i -a plătit niciun preţ. Beneficiarul a efectuat o parte din plată. conform art. la avantajele pe care le obţine din contract or i la ansamblul circumstanţelor. decât valoarea propriei prestaţii. după ce a fost informată asupra felului în care partea îndreptăţită să invoce anulabilitatea a înţeles contractul şi înainte ca aceasta să fi obţinut anularea. declarând că doreşte să execute ori execută contractul aşa cum acesta fusese înţeles de partea îndreptăţită să invoce anulabilitatea. De ce dispoziţii legale beneficiază prestatorul pentru obligarea beneficiarului la plata preţului? 10 . Leziunea poate exista şi atunci când minorul îşi asum ă o obligaţie excesivă prin raportare la starea sa patrimonial ă. locaţiunea.http://www. dreptul de a obţine anularea este stins şi notificarea prevăzută la alin. (1) Cod civil. contractul se consideră că a fost încheiat aşa cum l -a înţeles această din urmă parte. 1221 Cod civil. prestatorul solicitând amânarea stabilirii preţului până la evaluarea complexităţii lucrării. de lipsa de experienţ ă ori de lipsa de cunoştinţe a celeilalte p ărţi.avocatulroman. dacă persoana care a preluat bunul doreşte să -l păstreze. astfel cum a fost înţeles de partea aflată în eroare. deşi s -a stabilit un preţ. 1225 Cod civil). preţul nu este stabilit în mod concret. Se mai poate invoca în această situaţie anulab ilitatea contractului? Soluţie : Se poate invoca anulabilitatea contractului în temeiul art. Obiectul obligaţiei . în termen de cel mult 3 luni de la data când a fost notificată ori de la data când i s -a comunicat cererea de chemare în judecată. În acest caz. 1213 Cod civil. Obiectul contractului trebuie s ă fie determinat şi licit. C. profitând de starea de nevoie. (2) este considerat ă lipsită de efecte. Situaţie .

http://www. Spre deosebire de Codul civil anterior. în absenţa unei convenţii contrare. conform art. 3. Cauza este ilicit ă când este contrară legii şi ordinii publice. semnează o tranz acţie prin care renunţă fără sultă la partea sa din bunul supus partajării. în tot sau în parte. în chip neîndoielnic. chiar ulterior încheierii contractului. 11 . 1236 Cod civil. Ulterior. Cauza este imoral ă când este contrar ă bunelor moravuri.ro Soluţie: Pentru executarea unui contract es te esenţial să fie stabilit în mod concret preţul. prin raportare la stadiul de executare al lucrărilor la data efectuării plăţilor amintite. dispoziţiile alin. se presupune că părţile au avut în vedere preţul practicat în mod obişnuit în domeniul respectiv pentru aceleaşi prestaţii realizate în condiţii comparabile sau. Nulitatea contractului poate fi constatat ă sau declarat ă prin acordul părţilor. 1257 Cod civil. a încetat să mai existe ori nu mai este accesibil. Atunci când.”. conform di spoziţiilor art. din scopurile urm ărite de părţi la data încheierii contractului. dar şi pe baza plăţilor efectuate de beneficiar. dacă „ un contract încheiat între profesioni şti nu stabileşte preţul şi nici nu indică o modalitate pentru a -l determina. D. pe lângă anulare. Cauza Cauza este motivul care determin ă fiecare parte s ă încheie contractul. conform art. În cazul în care a fost indicat faptul că va fi determinat ulterior. iar nu şi pentru trecut. contractul ref ăcut nu va produce efecte decât pentru viitor. se poate stabili preţul. acesta doreşte să obţină sultă susţinând că a semnat tranzacţia deoarece a fost ameninţat că îi va fi distrusă casa în care locuieşte. Nulitatea contractului Orice contract încheiat cu înc ălcarea condiţiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabil ă este supus nulit ăţii. cu respectarea tuturor condiţiilor prev ăzute de lege la data refacerii lui. (3) Cod civil că instanţa este obligată să invoce din oficiu nulitatea absolut ă. 1237 Cod civil). Cu toate acestea. cu factorul de referinţă cel mai apropiat. dacă doreşte menţinerea modului de partaj. partea poate obţine. preţul se determină prin raportare la un factor de referinţă. În cadrul acestui proces. Prin urmare . Contractul nul poate fi ref ăcut. 1260 alin. Pe baza acestei evaluări . În toate cazurile. 1247 alin. Mai poate solicita sultă. (1) Cod civil. 1246 Cod civil. constituie viciu de consimţământ. Situaţie . cu obligarea celorlalte părţi la plata sultei care i se cuvine. un preţ rezonabil. un contract lovit de nulitate absolut ă va produce totuşi efectele actului juridic pentru care sunt îndeplinite condiţiile de fond şi de form ă prevăzute de lege. partea poate solicita refacerea acestuia. chiar dac ă persoanele implicate au fost condamnate pentru ameninţare ? Soluţie : Ameninţarea celorlalţi moştenitor i. Conform art . dacă prin lege nu se prevede o alt ă sancţiune . Pe de altă parte. Cauza este ilicit ă şi atunci când contractul este doar mijlocul pentru a eluda aplicarea unei norme legale imperative (frauda la lege – art. Unul dintre moştenitori. în cadrul partajului. să fie licită şi morală. în Codul civil actual este precizat la art. Conform dispoziţiilor art. Nulitatea poate fi absolut ă sau relativ ă. cauza trebuie s ă existe. potrivit contractului. De asemenea. contractul de tranzacţie este anulabil şi trebuie să solicite anularea acestuia. în lipsa unui as emenea preţ. pe baza unei evaluări. 1259 Cod civil. (1) nu se aplic ă dacă intenţia d e a exclude aplicarea conversiunii este stipulat ă în contractul lovit de nulitate sau reiese. iar acest factor nu există. prestatorul trebuie să facă dovada evaluării. conform art.avocatulroman. 1233 Cod civil. dacă a fost de natură să insufle o temere justificată. el se înlocuieşte. şi daune-interese.

Clauzele îndoielnice se interpreteaz ă ţinând seama. se poate interpreta că au existat şi alte clauze care nu au fost înscrise în contract. În cazul în care s -ar ivi litigii cu privire la executarea contractului. de scopul contractului. Nu am renunţat la aceste clauze. Până acum nu sunt p robleme şi nu aş dori să ofensez partea cealaltă prin refacerea contractului. Mai mult. a cesiunii dreptului.http://www.avocatulroman. între altele. astfel încât să nu existe vreun dubiu cu privire la întinderea şi obligaţiile asumate prin contract. de practicile st atornicite între acestea şi de comportamentul lor ulterior încheierii contractului. de practicile statornicite între acestea şi de comportamentul lor ulterior încheierii contractului. de sensul atribuit în general clauzelor şi expresiilor în domeniu şi de uzanţe. dac ă acordul poart ă asupra unor bunuri de gen . precum şi dispoziţiile speciale referitoare la transferul anumitor categorii de bunuri mobile r ămân aplicabile. iar nu în acela în care nu ar putea produce niciunul.fructele bunului sau dreptului transmis se cuvin dobânditorului de la data transferului propriet ăţii bunului ori. de împrejur ările în care a fost încheiat. de interpretarea dat ă anterior de p ărţi. Efectele contractului Conform art. afar ă de cazul în care prin lege sau prin voinţa părţilor se dispune altfel. după cum urmează: . uzanţele. Clauzele se interpreteaz ă în sensul în care pot produce efecte. . La stabilirea voinţe i concordante se va ţine seama.dispoziţiile în materie de car te funciar ă. după caz. au fost stabilite anumite clauze care nu se regăsesc în contractul semnat. Situaţie . 12 . 5. Soluţie: Conform art. 1266 Cod civil. de negocierile purtate de părţi.ro 4. Dacă părţile au executat şi acte la care nu s -au obligat prin contract. după natura lui. ne putem prevala şi de clauzele asupra cărora am căzut de acord la negocieri ? Există o serie de înscrisuri care confirmă cursul negocierilor. iar nu după sensul literal al termenilor. contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante. Contractul valabil încheiat oblig ă nu numai la ceea ce este expres stipulat. În materia drepturilor reale există câteva aspecte particulare. Clauzele susceptibile de mai multe înţelesuri se interpreteaz ă în sensul ce se potriveşte cel mai bine naturii şi obiectului contractului. Aspectele invocate anterior sunt valabile şi la încetarea contractului. ori prin individualizarea bunurilor. de scopul contractului.drepturile reale se constituie şi se transmit prin acordul de voinţ ă al părţilor. Clauzele se interpreteaz ă unele prin altele. între al tele. între altele. . la stabilirea voinţei concordante se va ţine seama . dac ă acest acord poart ă asupra unor bunuri determinate. însă am considerat că un contract mai simplu poate p rofita ambelor părţi. legea sau echitatea le dau contractului. La negocierea unui contract. Orice modificare se poate face doar cu acordul părţilor sau din cauze autorizate de lege. 1270 Cod civil. dând fie căreia înţelesul ce rezultă din ansamblul contractului. de natura contractului. dar şi la toate urmările pe care practicile statornicite între p ărţi. dov ezile pe care le deţineţi pot ajuta la interpretarea contractului. chiar dacă bunurile nu au fost predate. de negocierile purtate de p ărţi. Interpretarea contractului Contractele se interpreteaz ă după voinţa concordantă a părţilor.

De asemenea. preţul poate fi cerut şi în baza art. numită creditor. astfel încât în contract trebuie stipulat că debitorul dintr -un astfel de contract asigură executarea obligaţiei terţului . numită debitor/promitent. Cazul în care terţul beneficiar nu accept ă stipulaţia îl eliberează pe promitent de obligaţia asumată. Terţii se pot prev ala de efectele contractului. care nu pot aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor n ăscute din contract. cu excepţia cazurilor prev ăzute de lege. se obligă faţă de o altă persoană. Stipulantul nu poate îns ă revoca stipulaţia fără acordul promitentului dac ă acesta din urmă are interesul s ă o execute. promitentul execută el însuşi lucrările. Deşi nu era prevăzut în contract. rezultă că promitentul poate executa el însuşi lucrarea. Neexecutarea lucrărilor ar fi condus la imposibilitatea amenajării spaţiului comerc ial pentru care s-a încheiat un contract de închiriere. Stipulaţia poate fi revocată cât timp acceptarea beneficiarului nu a ajuns la stipulant sau la promitent. 1 283. Nimeni însă nu poate fi obligat prin voinţ a altuia. 1345 -1346 Cod civil. şi nu poate refuza plata preţului dacă prin executarea acestor lucrări nu i -a fost adus niciun prejudiciu. numită beneficiar. debitorul/promitentul se obligă personal.ro Contractul este opozabil terţilor.http://www. art. se obligă faţă de o alt ă persoan ă. de tipul promisiunii faptei altuia. A. să efectueze o anumită prestaţie faţă de o alt ă persoană. astfel încât neexecutarea lucrărilor ar fi afectat şi acest contract. promitentul şi -a asumat obligaţia să determine o terţă persoană să efectueze anumite reparaţii şi finisaje pentru clădirea în care prom itentul doreşte să -şi amenajeze un spaţiu comercial. prin propria sa voin ţă. numită promitent. numita stipulant. Promisiunea faptei altuia Promisiunea faptei altuia reprezintă contractul prin care o persoană. Stipulantul este singurul îndrept ăţit să revoce stipulaţia. În ce condiţii poate fi solicitat preţul ? Soluţie: Din interpretarea dispoziţiilor art. Situaţie . s ă determine pe o ter ţă persoan ă să-şi asume anumite obliga ţii faţă de creditorul din contract. Stipulaţia poate fi acceptat ă şi după decesul stipulantului sau al promitentului . beneficiarul dobândeşte dreptul de a cere direct promitentului executarea prestaţiei. creditorii sau moştenitorii s ăi neputând s ă o facă. să încheie un contract cu creditorul. preţul datorat fiind acordat în măsura în care reprezintă contravaloarea reală a lucrărilor menţionate. 1284 prevede că o ricine poate stipula în numele s ău. î n realitate. Un alt argument ar fi acela că proprietarul putea oricând să oprească executarea lucrărilor dacă nu ar fi fost de acord cu executarea lor de către promitent. terţul neputându-le executa în termen util. Stipulaţia pentru altul Stipulaţia pentru altul este acel contract prin care o persoană. Din această noţiune se desprinde faptul că. În acest sens. prin efectul stipulaţiei.avocatulroman. 13 . B. însă în beneficiul unui terţ şi. dacă terţul nu consimte. Un argument în plus îl reprezintă obligaţia pe care probabil proprietarul şi beneficiarul lucrărilor şi -a asumat-o prin contractul de închiriere. Printr-un contract. Proprietarul clădirii refuză să plătească preţul lucrărilor. iar terţul d evine obligat numai în m ăsura în care consimte. motivând că nu sunt executate de către un terţ. îns ă fără a avea dreptul de a cere executarea lui. privind îmbogăţirea fără justă cauză.

Cumpărătorul este şi unul dintre succesorii vânzătorului aparent.ro C. 71/2011. Contractul secret produce efecte numai între p ărţi şi. simulat. în cazul în care creanţa lor este anterioar ă contractului secret. Totuşi . atunci când terţul contrac tant nu cunoştea şi nici nu ar fi trebuit s ă cunoasc ă faptul că reprezentantul acţiona în aceast ă calitate. În cazul în care ceilalţi succeso ri rezervatari doresc să desfiinţeze contractul aparent deoarece le afectează rezerva succesorală. în speţa de faţă considerăm că se poate solicita reducţiunea liberalităţilor excesive care afectează rezerva succesorală. împotriva p ărţilor. existenţa contractului secret. au dobândit drepturi de la a chizitorul aparent. terţul care descoper ă ulterior 14 . în limitele împuternicirii.http://www. contractul secret nu produce efecte nici între p ărţi dacă nu îndeplineşte condiţiile de fond cerute de lege pentru încheierea sa valabil ă. Situaţie . 1289-1294 Cod civil privind si mulaţia se aplică numai în cazul în care contractul secret este încheiat după intrarea în vigoare a Codului civil actual. Reprezentarea Conform dispoziţiilor art. denumit contraînscris. prin care se creează o anumită aparenţă juridică ce nu corespunde realităţii. după caz. pe seama unei întreprinderi. îi obligă numai pe reprezentant şi pe terţ. trebuie să ţină cont de dispoziţiile Codului civil actual? Soluţie: Conform art. aparent. Într-un eventual conflict între creditorii înstr ăinătorului aparent şi creditorii dobânditorului aparent. Cu toate acestea. denumit şi contract simulat. în m ăsura în care contractul aparent se demonstrează a fi o donaţie deghizată. în numele reprezentatului produce efecte direct între reprezentat şi cealaltă parte. sunt preferaţi cei dintâi. întemeindu-se cu bun ă-credinţă pe contractul public. Existenţa contractului secret nu poate fi opus ă de părţi creditorilor dobânditorului aparent care. 6. fie dintr-un act juridic ori dintr-o hotărâre judec ătoreasc ă. cumpărătorul fictiv neachitând preţul stipulat în contract. dac ă prin lege nu se prevede altfel. Cu toate acestea. Dovada simulaţiei poate fi f ăcută de părţi. care corespunde voinţe i reale a părţilor şi prin care aceasta anihilează. Contractul încheiat de reprezentant. însă în r ealitate este o donaţie. Contractul s -a încheiat înainte de intrarea în vigoare a Codului civil. Simulaţia Simulaţia este operaţiune a juridică prin care părţile încheie concomitent două contract e: unul public. cu titlu universal sau cu titlu particular şi nici de c ătre creditorii înstr ăinătorului aparent împotriva terţilor care. dacă din natura contractului ori din stipulaţia părţilor nu rezultă contrariul. puterea de a reprezenta poate rezulta fie din lege. un altul secret. 109 din Legea nr. Contractul încheiat de reprezentant în limita puterilor conferite. dac ă reprezentantul. atunci când acesta le vatămă drepturile. atunci când contracteaz ă cu terţul în limita puterilor conferite. Printr-un contract secret părţile au încheiat o vânzare. cu bună-credinţă. Terţii pot invoca însă. au notat începerea urm ăririi silite în cartea funciar ă sau au obţinut sechestru asupra bunurilor care au f ăcut obiectul simulaţiei. între succesorii lor universali sau cu titlu universal. dispoziţiile art. terţi sau de creditori cu orice mijloc de prob ă. pretinde c ă este titularul acesteia. în tot sau în parte. Contractul secret nu poate fi invocat de p ărţi. aparenţa juridică creată prin actul public.avocatulroman. de către succesorii lor universali. 1295 din Codul civil.

O altă prevedere ar putea fi şi aceea prin care contractantul cedat declară prin contract că nu îl liberează pe cedent. Situaţie . Conform art. dar şi datorită celorlalte cauze prevăzute de lege pentru încetarea contractelor.ro identitatea adev ăratului titular poate s ă exercite şi împotriva acestuia din urm ă drepturile pe care le are împotriva reprezentantului. 1304 Cod civil rezultă că un astfel de con tract este anulabil numai la cererea reprezentatului. 1312 Cod civil. Printre alte clauze. Împuternicirea nu produce efecte decât dac ă este dată cu respectarea formelor cerute de lege pentru încheierea valabil ă a contractului pe care reprezentantul urmeaz ă să îl încheie. Ce pericole ar putea apărea pe parcursul derulă rii contractului şi ce măsuri de precauţie ar trebui să ne luăm ? Soluţie : În situaţia în care intervine cesiunea contractului. Simpla încasare a chiriei nu reprezintă neapărat o acceptare. În vederea prevenirii unor probleme se poate stipula în contract că pentru cesiunea contractului este nevoie de acordul contractantului cedat. dacă reprezentatului nu -i este adus la cunoştinţă şi conţinutul contractul ui de închiriere. 7. Mandatarul. prevăzut de art. Pentru aceasta. însărcinat să închirieze un imobil. dacă a luat cunoştinţă de conţinutul acestuia. „ în cazul în care toate elementele contractului rezultă dintr-un înscris în care este cuprinsă clauza «la ordin» sau o altă menţiune echivalentă. dacă nu s -a stipulat în mod expres că este permis acest fapt? Încasarea chiriei de către mandant reprezintă o acceptare a contractului ? Soluţie : Din conţinutul art. Puterea de reprezentare înceteaz ă prin renunţarea de către reprezentant la împuternicire sau prin revocarea acesteia de c ătre reprezentat. caz în care se poate îndrepta şi împotriva cedentului. să îi notifice 15 . 1315 Cod civil). partea cealaltă ne-a solicitat în contract inserarea unei clauze prin care să fie posibilă cesionarea contractului. conform dispoziţiilor legale. iar cealalt ă parte consimte la aceasta (art. contractantul cedat trebuie. Este valabil respectivul contract. dacă prin lege nu se prevede altfel. cedentul este liberat de obligaţiile sale faţă de contractantul cedat din momentul în care substit uirea îşi produce efectele faţă de acesta. girarea înscrisului produce efectul substituirii giratarului în toate drepturile şi obligaţiile girantului.http://www. (2) Cod civil . Acceptarea chiriei poate fi considerată sau asimilată cazului de ratificare a contractului. Suntem în faza de negociere a unui contract. Cesiunea contractului şi acceptarea acesteia de c ătre contractantul cedat trebuie încheiate în forma cerut ă de lege pentru validitatea contractului cedat. Dacă respectivul contract a şi fost depus la autorităţile competente se poa te considera că reprezentatul este de acord cu contractul de închiriere. Situaţie .”. iar cedentul garantează executarea contractului. 1317 alin. Cedentul garanteaz ă validitatea contractului. fiind ţinut ca fidei usor pentru obligaţiile contractului cedat. Cesiunea contractului O parte poate s ă îşi substituie un terţ în raporturile n ăscute dintr-un contract numai dac ă prestaţiile nu au fost înc ă integral executate. sub sancţiunea pierderii dreptului de regres împotriva cedentului. încheie contract de închiriere cu sine însuşi.avocatulroman.

1323 şi art.avocatulroman. în temeiul art. Mai putem solicita desfiinţarea contractului şi returnarea avansului ? Soluţie: Contractul are putere de lege între părţile contractante. dup ă caz. Trebuie ţinut cont însă că. fie datorită creşterii costurilor executării propriei obligaţii. Am încheiat un contract prin care o societate se obligă să conceapă şi să tipărească pentru societatea noastră un pliant publicitar. restituirea sumei date în avans.2011. în natur ă sau prin echivalent. fie datorită scăderii valorii contraprestaţiei. Conform art. atunci se poate solicita. precum şi din orice alte ca uze prevăzute de lege. La încetarea contractului p ărţile sunt liberate de obligaţiile asumate.http://www. imposibilitate fortuit ă de executare.10. Dacă totuşi contractul s-a încheiat d upă data de 01. urmând ca restul plăţii să se facă după prezen tarea modelului şi acceptarea acestuia în vederea tipăririi. 71/2011. 1271 Cod civil. neîndeplinirea condiţiei. modelul încă nu a fost definitivat şi executantul ne -a comunicat că s -au majorat preţurile sale. expirarea termenului. În cazul în care contractul a fost încheiat anterior intării în vigoare a Codului civil actual. 8. de la data la care a cunoscut faptul neexecutării. după caz. Situaţie. denunţare unilateral ă. 1635-1649 Cod civil. contractul este supus dispoziţiilor legale existente la data încheierii acestuia. La încheierea contractului am dat un avans. în termen de 15 zile de la data neexecutării sau. a prestaţiilor primite în urma încheierii contractului. în conformitate cu dispoziţiile art. părţile sunt ţinute să îşi execute obligaţiile. chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă. Deşi s-a scurs mai mult de jumătate din termenul prevăzut. dup ă caz. Ele pot fi îns ă ţinute la repararea prejudiciilor cauzate şi.ro neexecutarea obligaţiilor de către cesionar. 1271 din Codul civil se aplică numai contractelor încheiate d upă intrarea în vigoare a Codului civil. dispoziţiile art. Încetarea contractului Contractul înceteaz ă prin executare. 107 din Legea nr. acordul de voinţ ă al părţilor. 16 . la restituirea. îndeplinirea sau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful