ABSTRAK Masalah degradasi alam sekitar tidak dapat diselesaikan dengan hanya melalui invensi teknologi atau biologi

. Oleh itu, Pendidikan Alam Sekitar diperkenalkan di peringkat sekolah mahupun Maktab Perguruan menerapkan kesedaran sebagai salah satu langkah jangka panjang untuk alam

serta

meningkatkan

komitmen

dalam pemeliharaan

sekitar termasuk dalam amalan gaya hidup mesra alam. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk meninjau tahap penglibatan guru pelatih dalam Amalan Gaya Hidup Mesra Alam. Melalui kajian ini juga tahap penilaian kendiri guru pelatih dalam mengintegrasikan alam sekitar dalam kehidupan dapat diketahui. Dapatan kajian juga menunjukkan tidak

terdapat perbezaan signifikan penglibatan dalam amalan gaya hidup mesra alam dengan jantina, bangsa, jenis kursus dan pengkhususan di institusi pengajian. Selain penilaian kendiri dengan penglibatan dalam amalan gaya hidup mesra alam, Implikasi kajian terhadap kurikulum Pendidikan Alam Sekitar juga dibincangkan. Cadangan kajian untuk masa depan juga dicadangkan dalam kajian ini.
1. PENDAHULUAN

Bila memperkatakan tentang isu-isu alam sekitar, ianya sukar untuk diselesaikan kerana melibatkan aspek pertumbuhan ekonomi termasuk keperluan penduduk yang semakin bertambah dan sikap serta komitmen individu. Oleh itu, kesedaran hanya tinggal kesedaran tanpa ada perubahan dari segi penglibatan dalam usaha pemeliharaan alam sekitar. Penglibatan individu dalam pemeliharaan alam sekitar dari sekecil-kecilnya melalui perubahan gaya hidup individu sendiri merupakan satu titik langkah besar dalam usaha pemeliharaan alam sekitar. Justeru, Pendidikan Alam Sekitar telah diperkenalkan sejak 1998 di peringkat Maktab Perguruan bagi membentuk generasi pendidik yang lebih peka terhadap alam sekitar dan diharapkan projek Audit Hijau yang dijalankan ini dapat membentuk bakal pendidik yang aktif dalam usaha-usaha pemeliharaan alam sekitar serta gaya hidup mesra alam. Kajian oleh Ravi (2004) menunjukkan bahawa guru pelatih mempunyai sikap positif terhadap alam sekitar. Banyak kajian lain juga mendapati guru pelatih mempunyai pengetahuan mengenai alam sekitar yang tinggi namun mempunyai sikap yang masih di tahap rendah. Oleh itu kajian mengenai sejauhmana penglibatan guru pelatih dalam amalan gaya hidup mesra alam belum pernah dikaji. Justeru, kajian ini dibuat untuk mengkaji tahap penglibatan guru pelatih dalam gaya hidup mesra alam. Ini penting kerana guru pelatih adalah asset penting untuk mewujudkan transformasi pemikiran di kalangan

generasi akan datang yang bakal menjadi pemimpin, perancang pembangunan, pembuat keputusan, usahawan dan sebagainya terhadap alam sekitar. Oleh itu, perubahan sikap dan komitmen penglibatan di kalangan guru pelatih amat penting agar

Masih ada segelintir pelajar IPG KBA mengamalkan sikap tidak ambil peduli terhadap isu hijau ini biarpun telah wujud persatuan berunsurkan alam sekitar di institusi ini.1. Kesedaran pelajar terhadap amalan kitar semula juga turut rendah kerana hanya segelintir sahaja pelajar yang mengamalkan amalan kitar semula dan mengasingkan sampah mengikut ketegori tetapi rata-rata pelajar di institut ini lebih selesa dengan amalan sebelumnya dengan membuang sisa buangan tanpa usul periksa.ianya menjadi model tingkah laku di kalangan anak didik yang bakal diterapkan dengan Pendidikan Alam Sekitar. Hijau pula ditafsirkan sebagai warna daun ataupun rumput. 2. Dari segi aplikasi sumber pula. Jumlah itu dijangka meningkat dua peratus setahun selari dengan pertambahan penduduk dan kegiatan ekonomi. Selain itu.000 tan sehari) dihasilkan. Definisi Audit Hijau Menurut kamus dewan edisi keempat. kebanyakan pelajar institusi ini tidak menjimatkan penggunaan tenaga elektrik dan air sebaliknya pelajar institusi lebih suka membazirkan sumber seperti air dan elektrik ini. Malaysia adalah negara paling banyak mengeluarkan sampah dengan lebih lima juta tan setahun (purata 17. Daripada sudut pandangan pembangunan lestari boleh dikatakan bahawa audit hijau merujuk kepada satu aktiviti pemeriksaan dan pengesahan ke atas kehijauan alam sekitar. audit didefinisikan sebagai pemeriksaan dan pengesahan kira-kira. Pengurusan sisa buangan yang tidak berkesan akan meningkatkan lagi pencemaran dan menigkatkan jumlah sampah yang dihasilkan manusia. kajian ini juga mengkaji peranan dimensi personal dan dimensi struktural dalam mendorong guru pelatih melibatkan diri dalam aktiviti pemeliharaan alam sekitar khasnya gaya hidup mesra alam. Pelajar IPG Kampus Tuanku Bainun tidak menyedari bahawa mereka adalah salah seorang daripada . Kajian audit ini adalah penting bagi meningkatkan kualiti di sekeliling kawasan kajian dan individu sekali gus mendidik individu dalam masyarakat untuk belajar memahami interaksi manusia dengan alam sekitar dan bagaimana alam sekitar berfungsi. Fokus kajian juga menumpukan kepada aspek-aspek adakah penglibatan guru pelatih berkaitan tahap penilaian kendiri integrasi alam sekitar (self rated) dalam kehidupan oleh responden. Kesedaran pelajar IPG Kampus Bahasa antarabangsa (IPG KBA) tentang kelestarian masih lagi di tahap yang rendah. PENGENALAN AUDIT HIJAU 2.

Apakah skor penglibatan guru pelatih dalam amalan gaya hidup mesra alam mengikut jantina dan jenis kursus? 3. bangsa dan pengkhususan di universiti? 5. Amalan kitar semula amat rendah malah pihak institusi juga tidak mempunyai peraturan yang tegas mengenai alam sekitar sebagai contoh menetapkan agar pengusaha kantin tidak menggunakan polisterin dan menyediakan plastik beg kepada pelajar. Apakah pendorong utama penglibatan dalam amalan gaya hidup mesra alam di kalangan guru pelatih? 4. Melalui kajian ini setiap guru pelatih mengenal pasti masalah-masalah yang terdapat sewaktu menjalankan kajian seterusnya membincangkan permasalahan dan cara mengatasinya. Adakah penglibatan dalam amalan gaya hidup mesra alam berbeza mengikut jantina. jenis kursus. Apakah tahap penilaian kendiri guru pelatih dalam mengintegrasikan kehidupan dengan alam sekitar mengikut jantina? 2. Aktiviti ini memberi peluang kepada insan untuk belajar memahami interaksi manusia dengan alam sekitar dan bagaimana alam sekitar diuruskan dengan bijaksana dan bertanggungjawab ke arah kelestarian kehidupan di bumi. persoalan kajian ialah: 1. Melalui kajian ini juga. Seterusnya. 3. TUJUAN KAJIAN Tujuan kajian ini memfokuskan kepada penglibatan guru pelatih dalam amalan gaya hidup mesra alam. Kajian ini juga meninjau tahap penilaian kendiri di kalangan guru pelatih dalam integrasi alam sekitar dalam kehidupan selain memberi pendedahan kepada guru pelatih tentang pembangunan lestari. kajian ini juga mengkaji perkaitan antara nilai diri (self rated) dengan penglibatan dalam gaya hidup mesra alam.penyumbang sampah Negara. Apakah perkaitan antara tahap penilaian kendiri dengan penglibatan dalam amalan gaya hidup mesra alam? . Secara khususnya. Aktiviti Audit hijau ini akan meningkatkan lagi pengetahuan seseorang mengenai pemuliharaan alam sekitar dan penjagaan sumber agar ianya tidak membazir dan terjejas untuk jangka masa yang panjang serta member peluang kepada generasi akan datang untuk merasainya. hasil yang diperoleh lebih difahami dan dapat didedahkan hasil dapatannya kepada pihak institut dan pelajar institut.

Membuat lawatan di kawasan yang hendak dilaksanakan audit.4. Melaksanakan sentuhan terakhir sebelum dihantar kepada pensyarah . Kami mengambil masa yang agak panjang kerana memikirkan kemungkinan banyak kekangan masa serta masalah yang mungkin perlu dihadapi. Mengenalpasti rancangan Audit Hijau di kawasan Institut 4. pihak pengurusan. Minggu 3 ii. Melihat sejauh mana pengurusan pembangunan Institut ke arah kelestarian 4. Minggu 2 Mengedarkan boring soal selidik kepada staf perpustakaan IPG KBA dan pelajar-pelajar ii. Minggu 4 i. Menghuraikan maksud Audit Hijau IPG Lestari 4. ii. Minggu 5 Mengumpulkan data-data hasil dapatan daripada soal-selidik. Kami melakukan kajian audit ini secara berperingkat. 6.2. JANGKA MASA KAJIAN Kajian audit hijau ini telah dijalankan dalam tempoh 5 minggu seperti yang dirancangkan.6. i. Mendapatkan foto-foto di sekitar kawasan kajian. Minggu 1 ii. i. Mengumpul semua maklumat dari setiap ahli kumpulan untuk subtopik yang lain. Menganalisi tahap penjagaan alam sekitar oleh pelajar Institut 5.4.1.3. dan juga pihak yang berkaitan secara langsung mahupun tidak langsung.5. SIGNIFIKAN Audit hijau kawasan dijalankan bagi memastikan kelestarian alam terjaga dan memupuk nilai mesra alam di kalangan pelajar. Kami mengenal pasti masalah atau isu-isu alam sekitar yang boleh kami kaji. Berikut adalah sorotan aktiviti audit hijau kami selama 5 minggu: i. Mejalankan sesi temubual ringkas bersama staf dan para pelajar tentang isu-isu kelestarian alam sekitar di sekitar perpustakaan i. Memerhati penggunaan sumber tenaga elektrik dan Air 4. Menilai sejauh mana kesedaran pelajar Institut terhadap kelestarian IPG 4. pemerhatian dan temubual. Membuat huraian setiap data yang telah siap diproses. OBJEKTIF KAJIAN 4.

PEMBAHAGIAN TUGAS Tugasan melaksanakan kajian Audit Hijau adalah seperti rajah di bawah: NORAZRINA BINTI ABDUL RAZAK MAKLUMAT BERKENAAN KAWASAN KAJIAN (FOTO/PELAN KAWASAN/MISI & VISI ORGANISASI/LATAR BELAKANG/SEJARAH) MATLAMAT DAN OBJEKTIF KAJIAN MERANGKA PEMBAHAGIAN TUGAS MERANGKA JANGKA MASA PERJALANAN KAJIAN NGO WEI JIUNN METODOLOGI KAJIAN TEMURAMAH SOAL SELIDIK  MERANGKA & MENGEDAR BORANG SOAL SELIDIK PEMERHATIAN MEMBUAT PEMERHATIAN KAWASAN KAJIAN & FOTO .7.

NAZIRA HANUM BINTI SARIF & AZYYATI BINTI BAKAR LAPORAN KAJIAN AUDIT HIJAU MENGUMPUL DATA SOAL SELIDIK MENGANALISIS DATA SOAL SELIDIK (CARTA PAI/GRAF) MENGHURAI DAPATAN KAJIAN DARUL RIDZUAN BIN AZHAR TINDAKAN SUSULAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN AMALAN PENJIMATAN PENGGUNAAN TENAGA YANG BOLEH DIPERBAHARUI .

LATAR BELAKANG TEMPAT KAJIAN Perpustakaan IPG Kampus Bahasa Antarabangsa (IPG KBA) ini merupakan salah satu wadah atau 'platform' bagi pihak pengurusan dan para penggunanya untuk berkomunikasi dan mempromosikan perkhidmatan dan aktiviti yang dijalankan. pusat maklumat agensi kerajaan mahupun swasta.7. Sasaran utama adalah kepada semua warga IPG KBA serta pegawai-pegawai yang terlibat dalam pengurusan Pusat Sumber/Perpustakaan IPG seluruh Malaysia. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful