Pfeifer, Sanja: Uvod u business intelligence

poslijediplomski studij “Poduzetništvo” Pfeifer, S;Alpeza, M.: Business Intelligence

1

Sanja: Uvod u business intelligence UVOD U BUSINESS INTELLIGENCE Informacijska intenzifikacija Duboke i korjenite promjene u ekonomiji kao centralnom organizacijskom principu tzv. Istinsko znanje of tome što se na tržištu događa. U ekonomskoj teoriji dominantni predmet interesa kondenziran je u terminima: intelektualni kapital. inovativnog i kreativnog ponašanja.: Business Intelligence 2 . transakcije. teorije.Alpeza. postaje sve rjeđe. Umrežavanjem ovih djelatnosti nastaje infrastruktura koja omogućuje stvaranje vrijednosti u svim ostalim djelatnostima. M. Snažne i globalne promjene vidljive su u obliku digitalizacije. obrađuju se sve “pametnijom” tehnologijom u sve nepredvidljivijim pravcima. konkurenata i tehnologije potrebno je poznavati sustave vrijednosti. Globalizacija poslovanja proširuje domenu relevantnih informacija neophodnu za odlučivanje. te je njihovo praćenje i njihova prilagodba organizacijskoj uporabi izuzetno zatjevna. jer promjene u suvremenom svijetu nastupaju istovremeno. i sl.Pfeifer. kompetentnost. molekularizacije. edukacija i sl. Globalizacija poslovanja u znatnoj je mjeri doprinjela razvijanju svijesti o potrebi za informacijama. Promjene su međusobno umrežene i mali pomaci jedne pojedine pojave mogu prouzročiti značajne promjene u naizgled udaljenim segmentima poslovne poslijediplomski studij “Poduzetništvo” Pfeifer. neiskorištene bazene radne snage zemalja u razvoju. virtualizacije. Ovi trendovi utjecali su na pojavu novih kritičnih faktora uspjeha poduzeća. koje su međusobno povezane. te informacijska intenzifikacija. informatika i robotika. koje su informacije relevantne. brzine. te sofisticirani europski dizajn. američke tehnološke i softverske mogućnosti. Globalizirano svjetsko tržište nudi azijske kapacitete masovnih proizvodnji. Umjesto pojma industrijskog društva kojim se opisuje sve se češće rabi termin informacijskog društva i informacijske ekonomije. Uz poznavanje potrošaća. kompetentnosti. biologija. zabava. Novi upravljački modeli temelje se na strategijskom značaju fleksibilnosti. te instantnosti. Poznavanje načina na koji se ovi procesi odvijaju postaje sve vredniji resurs današnjice. te granica između pojedinih regionalnih tržišta podržanih suvremenom informatičkom i telekomunikacijskom tehnologijom. Karakteristike informacijskog društva Vodeći trendovi informacijske ere su globalizacija podržana informatizacijom života. inteligencija. S. Globalizacija poslovanja dolazi do izražaja kroz ukidanje vremenskih i prostornih razlika. ideje. brzo i međuzavisno. te doživotne sposobnosti i motivacije za učenje i prihvaćanje promjene kao jedine konstante ponašanja. ekonomsku i kulturološku konjunkturu i sl. Znanje i slični informacijski intenzivni resursi postaju ključni resursi funkcioniranja poslovnih sustava. umrežavanja. industrijskog društva dobile su drugoj polovini 20-tog stoljeća odgovarajući termin.). te kreiranje sadržaja (npr. Sirovine nove informacijske ekonomije: podaci. Mogućnost uspjeha ovisi o praćenju znatno većeg broja varijabli u poslovnoj okolini. morfogenetski karakter promjena. Povećan broj signala iz okoline zahtijeva i redefiniciju klasičnih modela ili tehnologija potpore upravljanju. dokumenti. U ekonomskoj praksi dominantan objekt interesa postaju telekomunikacije.

Efekti informacijskog društva Informatička tehnologija povećava količinu raspoloživih informacija. te proširuje informacijski kapacitet managera sposobnošću procesiranja velikog broja podataka. postoje poslovne situacije koje nisu rutinske. Bez obzira što je pojedino poduzeće registiriralo kao svoju osnovnu djelatnost. a ne strategijska. S druge strane. M. Informacijska revolucija trebala je na prijelazu stoljeća već u potpunosti komercijalizirati kompjuterske kapacitete koji su u stanju slijediti usmene naredbe. sve veći broj poduzetnika i managera najveći dio svog djelatnog vremena troši na procesiranje informacijskih sadržaja. Razvitkom informatičke tehnologije značajno je olakšan pristup i korištenje podataka i informacija. čitati rukom napisane tekstove. no njihova je primjena uglavnom aplikativna. S druge strane. ubrzava tijek repetitivnih i rutinskih poslova i slično. povećava dinamiku i kapacitete komunikacijskih kanala.Alpeza. proces odlučivanja često biva zagušen fazom pripreme informacija. Bogatstvo ponude ipak može značajno ograničiti jedan od bitnih faktora uspjeha u suvremenom svijetu . Informatička tehnologija značajno je povećala produktivnost ostalih tehnologija. repetitivne i jasno jednoznačno identificirane te zahtijevaju specifičnu potporu. opći je utisak da su informatička rješenja puno značajnije povećala produktivnost u proizvodnji nego li u upravljanju. stoga tržište preplavljuju digitalna inteligentna rješenja za proizvodnju. te obavljati niz kućanskih poslova.brzinu donošenja odluka.informacijski business. kondenziranje. Poslovni procesi se sve više informacijski intenziviraju i praktično ne postoji više profil djelatnosti koji ne zahtijeva od čovjeka aktivno praćenje. vrednovanje dobivenih informacija) često oduzima i do 40% vremena raspoloživog za donošenje odluka. rutinskim.: Business Intelligence 3 .poslovnih informacijskih sustava. računovodstvo. dobivanje informacija. testiranja kvantitativnih kompleksnih modela i scenarija. ekspertnih sustava. ukazuje se na precjenjivanje njezinog tempa. mekih i eksternih informacija. do istinske panike onih koji ovakvu poplavu poslijediplomski studij “Poduzetništvo” Pfeifer. što se tiče životnog ciklusa informacijske ere. Sanja: Uvod u business intelligence okoline. te proširena ponuda informacijskih sadržaja. tako da se prema novijim istraživanjima. financije i sl. Informatička rješenja koja se nude kao potpora odlučivanju široko su disperzirana i idu od koncepcijskih i softverskih rješenja . samostalno prevoditi tekstove. Reakcija donositelja odluka na informatičku tehnologiju je podijeljena: od iskrenog oduševljenja ukidanjem vremenskih i prostornih granica otvaranjem informacijskih supercesta. Tempo komercijalizacije informatičke tehnologije ipak je nešto umjereniji od očekivanog. zaprimanje i produciranje sve veće količine informacijskih sadržaja. Čini se da je sve veći broj suvremenih managera svjestan činjenice da je business kojim se bave u stvari . Informatička potpora odlično funkcionira u čvrsto strukturiranim. puni efekt informatizacije života očekuje oko 2015 godine. Usprkos nedvojbenim prednostima primjene informatičke tehnologije u poslovanju. repetitivnim tipovima poslovnih situacija. Ipak. Po nekim istraživanjima priprema informacija za donošenje odluka (lociranje informacija. S. Pod pritiskom potrebe za informiranim izborom odluke. neuralnih mreža do business intelligencea. Promjene svojom neobjašnjivošću i odsustvom analogije sa prethodnim promjenama izazivaju ogromne poteškoće poduzeću nepripremljenom za procesiranje ranih signala (informacijskih) promjena.Pfeifer. neka istraživanja ukazuju na činjenicu da su postojeći dominirajući oblici informatičke potpore suvremenom poslovanju još uvijek nedovoljno orijentirani osiguravanju tzv.

Informacije se često identificiraju kao nematerijalan resurs. Kompleksnost karakteristika informacija možda je najjednostavnije predstaviti kroz hipotetski problem definiranja cijene informacije kao robe. Jedno je sigurno: informacijska je era na rubu paradoksa: globalizacije informacije kao resursa i rijetkosti istinskog znanja i mudrosti u donošenju poslovnih odluka. kao univerzalno sredstvo plaćanja osvojio svijet za manje od jednog stoljeća. jednokratno / višekratno iskoristivi). Definirati informaciju kao resurs poduzeća. a osim toga definitivno proširuje repertoar za kreiranje novih informacija. a jednom iskorišten podatak i informacija drastično gubi na svojoj vrijednosti. predmet razmjene. a najviše može naplatiti ono što nije poznato kupcu. jer da zna ne bi to kupovao. M. Karakteristike informacije se teško uklapaju u standardne kriterije vrednovanja i razlikovanja resursa. odnosno koja i nakon što je transferirana kupcu ostaje kod prodavača. sa stajališta načina korištenja. iako u mnogim slučajevima dolaze u pisanom ili sličnom materijaliziranom obliku. informacije su. Istovremeno stalno smo u deficitu pravovremenih i relevantnih podataka. Podaci i informacije postaju veoma eksponirana roba suvremenog tržišta. S jedne strane. Zamislite da kupujete robu koju nakon kupovine ne možete u potpunosti smatrati samo svojom. Resurse je uobičajeno kategorizirati prema obliku (materijalni / nematerijalne. a tržišna često egzistira u djelićima sekunde. umjetne inteligencije. informacija i znanja.: Business Intelligence 4 . a u okviru tradicionalnog managementa razvija se koncept business inteligencea. ljudske. Iako je prioritet informacije kao inputa u suvremenom poslovnom sustavu danas gotovo neupitan. odnosno koji ne može dati ponudu bez otkrivanja barem dijela onoga što želi naplatiti.Alpeza. Iako koncepcijski postoji niz dodirnih točaka između ovih koncepata poslijediplomski studij “Poduzetništvo” Pfeifer. te prema načinu korištenja (obnovljivi / neobnovljivi. Trenutno postoji spektar prilično široko disperziranih pravaca rješavanja ovog problema. te je samim tim višekratno iskoristiva. Resurse se općenito definira kao dobra koja nose mjerljivu ili potencijalnu korist za korisnika. Informacija je postala platežno sredstvo. Jednom iskorištena informacija može biti vrijedan čimbenik kolektivne ili individualne memorije. te izvor moći i autoriteta. Kako takvu proizvodnju zaštititi? Zamislite poteškoće prodavača robe koji može prezentirati svoju robu samo tako da je obezvrijedi. Sanja: Uvod u business intelligence raspoloživosti podataka doživljavaju gotovo kao elementarnu nepogodu. fizičke. Zamislite probleme onih koji proizvode informacije: proizvode robu koja je vrlo skupa za proizvodnju. a koju je moguće gotovo besplatno reproducirati. S. Zamislite probleme potrošača koji traži nešto što u suštini ne zna. ili kao robu na tržištu.Pfeifer. Podaci i informacije kao gradivni element znanja mogu se u nedogled kombinirati i obnavljati. je vrlo teško. Osim toga. financijske. neuralnih mreža. se u okviru informatičke tehnologije razvijaju nezavisna rješenja tipa ekspertnih sustava. tretirane i kao obnovljiv i kao neobnovljiv resurs. i sl). Suvremeno informacijsko društvo ustoličilo je informaciju kao novi univerzalni resurs za manje of nekoliko desetljeća. Informacija kao resurs Novac je. načini na koji će poslovni sustav osiguravati ovu vrijednu "sirovinu" teško da će uskoro doživjeti zadovoljavajući stupanj konvergencije. Uporabna vrijednost informacije kratkog je vijeka (informacije i znanja zastarijevaju).

industriji. a počiva na principima javnosti i legalnosti. analiziranja i uporabe informacijski intenzivnih resursa o kupcima.Alpeza. razvojni intelligence). institucionalnoj regulativi i sl..  do orijentacije na različite efekte ovog koncepta  (knowledge management. U referentnoj literaturi pod pojmom business intelligencea moguće je naći slijedeće elemente definicije: business intelligence (poslovna inteligencija) je:      koncept.Pfeifer. metodologija. konkurentima. sustav kontinuiranog. program. tehnologiji. poslijediplomski studij “Poduzetništvo” Pfeifer. itd). organiziranog. proces. konkurentski intelligence. On je primarno orijentiran sustavnoj potrazi za znanjem iskoristivim u svrhu ostvarenja organizacijskih ciljeva. funkcija. Business intelligence je aktivno kreiranje i korištenje znanja umjesto pasivnog konzumiranja informacija. Neke od zanimljivijih definicija business intelligencea predstavljene su tablicom 1. Domene business intelligencea su se tijekom vremena mijenjale. organizational memory. s ciljem potpore organizacijskih ciljeva. pristup. Sanja: Uvod u business intelligence iskorištavanja informacija kao potpore za odlučivanje još uvijek nije dosegnut zadovoljavajući stupanj konsenzusa koji bi omogućio jedan integralni pristup problemu razvijanja organizacijske kompetentnosti za rješavanje problema. model. fluid competencies. Business intelligence je znanje pretvoreno u aktivnost. odjel). namjernog prikupljanja. M. proizvod. a brzina kojom se javljaju specijalistički intelligence-i govori u prilog porastu znanstvene respektabilnosti ovog koncepta. tehnika.  preko orijentacije na različit obuhvat i kompleksnost pristupa ovom terminu  («mindset». svjesnog.: Business Intelligence 5 . learning organization. proces. Što je Business intelligence? Business intelligence (poslovna inteligencija) je svodni termin koji obuhvaća i podrazumijeva čitav niz raspršenih koncepata vezanih uz management:  od orijentacije na različite domene poslovnog funkcioniranja  (tehnološki intelligence. S.

: Business Intelligence 6 .. Montague http://www.html. vulnerabilities . Kahaner. . a samim time i konceptualne zrelosti business intelligencea kao znanstvenog koncepta ili praktične metodologije. njegovim sposobnostima i namjerama. and intentions of buisness competitors.analitički proces koji Stevan transformira rasute podatke iz okruženja poduzeća u relevantno i upotrebljivo strateško znanje o poziciji konkurenata. conducted by using open sources and ethical inquiry.. 1998. Competitive intelligence.1998. Pregledom ovih definicija vidljiv je određen stupanj konzistentnosti. U literaturi se često pojmovi činjenice (podatka). environment external to the firm Benjamin for information that is relevant for and Tamar the decision-making process in the Gilad company.montague..Alpeza.an activity of monitoring the Gilad. SCIP http://www.com/le/le5934. 1993. analyzing. M. S. kao što i informacija nastaje oplemenjivanjem i transformiranjem niza fragmentiranih podataka.scip.Pfeifer. Dedijer... Sanja: Uvod u business intelligence Tablica 1: Pregled definicija koncepta business intelligencea Izvor Referenca Business intelligence is: The business intelligence system.legal collection and analysis of information regarding the capabilities.org/relsal. Infotrend. Znanje nastaje oplemenjivanjem niza informacija. Amacom.a systematic program for Larry Books. .. Osnova razumijevanja buisness intelligencea je sposobnost razlikovanja gradivnih elemenata znanja ili inteligencije.an actionable information to be Institute tml1999. gathering and analyzing information about your competitors activities and general business trends to further your own company's goals. poslijediplomski studij “Poduzetništvo” Pfeifer. informacije..h .. .. used to take specific actions as well as systematic means of acquiring. intelligencije i znanja. Touchstone .. and evaluating information. 1988. Koncept business intelligencea počiva na razvijanju osjetljivosti na razlike između ovih pojmova. rabe kao sinonimi.

Kombinacijom fragmentiranih podataka o tome da se očekuje pooštravanje štednje države kao investitora zbog prekoračenja proračunskih sredstava moguće je kao akciju poslijediplomski studij “Poduzetništvo” Pfeifer. informacija i znanja Gradivni element Podatak: nesistematizirani. .Alpeza. država te bankarski sektor.. Struktura vrijednosti uvoza informatičke opreme Veliki sustavi (HEP. sektor malih i srednje velikih poduzeća). javnih poduzeća i velikih neprivatiziranih poduzeća pod utjecajem države u tom smislu da će se reducirati njihovi kapitalni izdaci.. HŽ. Informacija: skup podataka kojima je dan smisao. svrha ili pravac uređenja Intelligence: pročišćena informacija kojoj je dana uloga aktivatora odluke ili akcije. Neizdrživ porast deficita državnog proračuna Generatori snažnog buma uvoza informatičke opreme su veliki neprivatizirani sustavi. S. Reakcija na razini uvida u podatke. Istraživanje današnjih mogućnosti plasmana informatičke opreme u Hrvatskoj treba voditi računa o strukturi potrošača. M. neusmjereni dijelovi znanja Primjer: Podatak: 1. uprave. poduzeće bi moglo svoju strategiju temeljiti na državnom sektoru kao ciljnom tržištu. Tržište informatičke opreme poraslo je za 50% 3. mogla bi sugerirati pogrešnu poslovnu odluku. te promjenamau njihovoj kupovnoj moći. Marketinške strategije prodaje informatičke opreme usmjeriti na druge tržišne segmente (kućanstava.. odnosno smanjiti ulaganja u promociju računalnih sustava srednjeg i visokog cjenovnog ranga. Očekuje se da će porast deficita državnog proračuna imati odjeka na smanjenje kupovne moći države. 28% HT. Sanja: Uvod u business intelligence Tablica 2: Razlikovanje podataka. HRT. te svoje snage usmjeriti na promociju integralnih računalnih sustava visokog cjenovnog ranga... Budući da je najveći kupac informatičke opreme država ili javni sektor.. To bi podrazumijevalo i loše pozicioniranje na tržišnom segmentu kućanstava kao dugoročno potencijalnog novog boomera.Pfeifer.) Informatičke firme 21% Državni organi i uprava 13% Banke i osiguravajući 8% zavodi ..: Business Intelligence 7 . 2. neorganizirani.

Neka novija istraživanja ukazuju i na postojanje koncepta poslovne inteligencije u Dubrovačkoj Republici s početka 18. S. Uporabom znanja. Slično gledanju impresionističke slike. Francisa Bacona (19. Poslovna inteligencija čini se postaje najnovije oružje u poslovnom ratovanju. suvremeni je poslovni svijet. Sanja: Uvod u business intelligence potencijalnog softverskog poduzeća definirati upravo zaokret prema servisiranju potreba kućanstava kao ciljnog tržišta koje je u usponu. Literatura iz područja business intelligencea prepuna je egida i citata iz zaostavštine drevnih ratnika. te raspoloživosti tzv. civilnog intelligencea. stoljeće). st. Povijesne začetke znanstvenog pristupa poslovnom intelligenceu moguće je naći u filozofskim studijama ili esejima Sun Tzu-a (300 ta godina prije nove ere). Najčešće se rabe citati T'ai Kunga. st). Rotschild (18/19. Ono što se jeste promijenilo su korisnici i intenzitet te ciljevi korištenja ovog koncepta. Slično bojnom polju. čiji puni smisao se oblikuje tek u promatračevim očima u ovisnosti o promatračevoj udaljenosti od slike. Polje civilnog intelligencea progresivno raste sukladno narastanju kompleksnosti domena civilnog društva. a s druge strane suviše prekapanja i kombiniranja podataka može dovesti do gubljenja dragocjenog vremena u realizaciji poslovne odluke.Alpeza. Konceptualni model preuzet iz ovih radova koji počiva na informiranom snalaženju u novim prostorima (konceptualnim ili fizičkim). Tako se u novije vrijeme razvijaju uz opći poslovni (business intelligence) i čitav niz poslijediplomski studij “Poduzetništvo” Pfeifer.Pfeifer. Prvi korisnici strateških saznanja intelligence službi bili su vojskovođe i vladari. Povijesne preteče poslovnog inteligencea su vojni intelligence (umijeće vođenja strategije snalaženja na nepoznatim okruženjima). sličan proces «oplemenjivanja» realnosti odvija se i procesom business intelligencea.st). Koncept se zasniva na ciljanom. Hannibala. Nicole Machiavellia (15. srednjevjekovni krug korisnika obuhvaćao je često i bankare (Dubrovačka Republika (1301.)).g). st. dok je danas je podređen ostvarivanju konkurentske prednosti ili kompetentnosti. poduzetnička augsburška obitelj Fugger (16. Business intelligence koncept podrazumijeva transformaciju mnoštva fragmentiranih djelića znanja (podataka) u informacije i njihovo pročišćavanje analitičkim tehnikama u znanje ili mudrost izbora prave poslovne odluke u pravom trenutku. te Fridriha Velikog. Oslanjanje na izolirane podatke može dovesti do potencijalno opasnih odluka. svrhovitom i svjesnom prikupljanju podataka. M.: Business Intelligence 8 . prije nego li oružja. Suvremena uporaba termina nastoji odvojiti vojni od tzv. Korijeni koncepta poslovne inteligencije Koncept business intelligencea prakticira se već tisućljećima u različitim domenama društvenog života. švedski bankar Walenberg (početak 20.st. Japan je postao ilustrativan primjer zemlje koja je mirnim putem zagospodarila globalnim tržištem elektroničke opreme.). dok se krug suvremenih korisnika inteligencea nazaustavljivo širi među populacijom suvremenih poslovnih ratnika i vladara – managera. Intelligence je nekad bio podređen ciljevima dobivanja bitke ili rata. Business intelligence koncept metaforički se može povezati sa impresionizmom kao likovnim izražajem. te naglasak u promociji staviti na edukativnost i zabavne sadržaje kućnih računala. polje nadmetanja brojnih konkurenata za prestiž. zaštita državne sigurnosti (različiti oblici zaštite nacionalne sigurnosti). se vremenom nije puno promijenio. njihovom vrednovanju i povezivanju u informacijske blokove koji se mogu višekratno i višenamjenski prostorno oblikovati i koristiti za različite projekcije ili intelligence izvješća. te zaštita unutrašnje sigurnosti (različite forme kojima se osigurava poštivanje zakona i zaštita poretka). «prethodnog saznanja».

znanstvenog intelligencea. Civilni intelligence inzistira na otvorenosti. javnosti. te korištenju informacija i intelligencea. komunikacijska mreža i sl. Vojnoobavještajne službe često niti ne kriju svoju ulogu u prikupljanju informacija namijenjenih velikim poslovnim sustavima koji planiraju ulazak u poslovnu suradnju sa stranim partnerom. Njemačkoj. Stoga je logična njegova sprega sa razvitkom koncepta sustavskih znanosti koje su orijentirane promatranju veza i interakcija između i unutar elemenata okoline i sustava.Alpeza. Njegovo je ishodište ipak određena strateška vizija te identifikacija strateških ciljeva i potreba za intelligenceom. Niti jedan sofisticirani softver ne može dati odgovor na pitanje što i zašto želite brzo prikupiti. S druge strane. te niskoj iskoristivosti iskustva u novim poslovnim situacijama.). neuralne mreže). Senzacije koje proizlaze iz umreženosti vojnoobavještajnih vrhova i gospodarske elite nisu mimoišle niti Hrvatsku. sustavi za podršku odlučivanja. Istinsko znanje zahtijeva visoke razine kreativnosti u prikupljanju i analiziranju podataka. Klasični poslovni informacijski sustavi sve teže hvataju korak sa brojnošću i ažurnošću podatkovnih baza koje koriste. Koncept business intelligencea se razvija u okvirima upravljačke paradigme a snažan porast digitalizacije svakodnevnog života uvjetuje sve veće povezivanje koncepta business inteligencea sa konceptom poslovnih informacijskih sustava i telekomunikacijske tehnologije. Business intelligence kao disciplina Business inteligence koncept primarno je orijentiran prikupljanju i analizi eksternih informacija. kao i skraćivanje vremena ostavljenog za reakciju poduzeća na podražaje zahtijeva preispitivanje uloge i efekata tradicionalnih informacijskih sustava. dok se vojni intelligence profilira kao tajnovit i netransparentan. upravljaju informacijskih sustava: npr. tehnička ili programska podrška. Intenziviranje broja konkurenata. a da ne govorimo o SAD. dobavljači.: Business Intelligence 9 . do outsourcinga (delegiranja dijelova informacijskih procesa poduzeća nezavisnim partnerima: npr. dinamike i oštrine konkurentske borbe. unutrašnjih kapaciteta i potencijala te razumijevanje globalnih i lokalnih interakcija poslijediplomski studij “Poduzetništvo” Pfeifer.Pfeifer. odnosno iz okoline (konkurenti. Sanja: Uvod u business intelligence specijalističkih intelligencea poput: konkurentskog intelligencea. Alternative idu od redizajniranja i restrukturiranja (u smislu promjena u procesu. interesne grupe i sl. Francuskoj. S. niti kakvog to sve smisla ima za vaše poduzeće. obraditi ili diseminirati znanje. niti kako tako stečeno znanje pretvoriti u akciju u vašem konkretnom slučaju. No iako je pojam poduzeća kao otvorenog sustava prisutan već pedesetak godina. tek se posljednjih dvadesetak godina intenziviraju empirijska istraživanja usmjerena utvrđivanju stupnja poroznosti poslovnih sustava. u povećanju broja sudionika u poslovnom polju. tehnologija. u svrhu iskorištavanja poslovne prilike ili izbjegavanja krize. M. poslovi prikupljanja podataka. etičnosti i legitimnosti. aplikacijama.) Porast dinamike poslovne okoline očituje se u narastanju broja promjena i učestalosti njihova nastupanja. Efektivno strategijsko upravljanje zahtijeva istinsko razumijevanje industrijske dinamike. tehnološkog intelligencea. ovakva sprega ipak nije karakteristična za mnogobrojna mala i srednje velika poduzeća koja prihvaćanjem koncepta business intelligencea dobivaju tehniku kreiranja i održavanja konkurentske sposobnosti. vrednovanju i transformaciji sitnih i široko disperziranih dijelića znanja prisutnih u poslovnoj okolini. ekspertni sustavi. Rusiji. Poroznost poslovnih sustava očituje se u njihovoj sve većoj otvorenosti prema signalima koji dolaze izvan tradicionalnih granica poduzeća. Koncept business intelligencea orijentiran je aktivnoj potrazi. Konkurentska prednost sve se teže stvara rutinskim i repetitivnim istraživanjem tržišta. te gospodarskog intelligencea. Ipak teško je povući jasnu granicu između metoda vojnog ili civilnog intelligencea.

nesupstitivnih.Alpeza. Wernerfelt. Prikupljanje i vrednovanje podataka iz okoline je vremenski zahtjevan proces. te neraspoloživosti znanja potrebnog za donošenje mudre odluke. 1984.) odigralo značajnu ulogu u pripremi tla za uvođenje i primjenu koncepta poslovne inteligencije u poslovnoj praksi. organizacijskog znanja. te ga je potrebno odijeliti od procesa pripreme odluka. Tradicionalno shvaćanje industrijske dinamike temeljilo se na pozicijama izjednačavanja kvalitete proizvodnih faktora poput prirodnih resursa. stope povrata na investicije i sl. Porterov model ukazao je na značaj interakcije tzv. te teoriju organizacijskih resursa (Wernerfelt. Drugi teorijski pravac koji je odredio poziciju i značaj koncepta business intelligencea je pravac definiranja organizacijskog uspjeha i rasta. kibernetika i sl. kreativnosti. U uvjetima istinske raspoloživosti informacija sve je veća divergencija raspoloživosti informacija s jedne strane. S druge strane . operacijski management. sa pojmom konkurentnosti. Razlike u uspješnosti poslovanja odražavaju razlike u viđenju i korištenju šansi i prijetnji okoline. 1984. Tradicionalno shvaćanje konkurentne prednosti polazilo je od kvantitativnih pokazatelja poput tržišnog udjela. Teorijsko uporište koncepta poslovne inteligencije U okviru upravljačke paradigme koncept business intelligencea usko je vezan za tri ekonomske teorije: teoriju konkurentske prednosti (Porter. i poslovne inteligencije što se može pozicionirati kao teško dostupan. Osamdesetih godina 20-tog stoljeća osnažuje shvaćanje da je organizacijski uspjeh renta koja proizlazi iz specijalizacije i izgradnje teško imitirajućih resursa. te kao takvo predstavlja teško imitativan resurs i istinsku konkurentnu prednost poduzeća. 1984). 1991). neimitativan.Pfeifer. Organizacijski uspjeh. S. 1991) iz koje se kasnije razvija i koncept organizacijskog učenja (Senge. podržavajući elementi) resursa u definiranju i razvijanju konkurentskih prednosti.: Business Intelligence 10 . M. iniciranim iz okoline poslovnog sustava se s razlogom (okolina je sustav hijerarhijski nadređen poslovnom sustavu) pripisuje uloga presudnog strategijskog značaja u odlučivanju i upravljanju poduzećem. kapitalu i radnoj snazi zamjenjuju konkurentne prednosti temeljene na informacijski intenzivnim resursima (inovativnosti. cijene radne snage. čak ni vrlo efikasno prikupljanje i vrednovanje podataka i informacija još uvijek ne rezultira znanjem potrebnim za donošenje mudrih odluka. Konkurentne prednosti temeljene na prirodnim resursima. specifičan resurs poduzeća. Moguće je zaključiti da je narastanje značaja sustavskih znanosti (teorija sustava. teško kopirajućih resursa na temelju kojih se grade organizacijske sposobnosti. Znanje se izgrađuje na duge rokove. kapitala. struktura. stope rasta. poslijediplomski studij “Poduzetništvo” Pfeifer. mnoga poduzeća još uvijek muku muče sa rješenjima ili tehnikama opsluživanja ove potrebe. Business intelligence orijentiran je izgradnji tzv. materijalnih (proizvodni faktori) i nematerijalnih (strategija. Razlike u uspjehu rezultat su posjedovanja heterogenih. s druge strane. 1985). regije i države. Iako je potreba za informacijama koje bi neutralizirale porast nesigurnosti poslovne okoline neupitna. učećoj sposobnosti). Teorija konkurentskih prednosti revolucionalizirala je shvaćanja razvojnih potencijala poduzeća. teorija informacija. 1980. Zatečeni brojnošću izvora podataka suvremeni menedžeri sve više vremena troše na izbor relevantnih informacija smanjujući na taj način vrijeme za izbor alternativnih odluka. Eksternim informacijama. rast i razvitak tradicionalno se vezivao za heterogene strategije visoke usklađenosti poduzeća sa zahtjevima okoline. Sanja: Uvod u business intelligence navedenog. kompetencije i konkurentska prednost (Rumelt.

teško prenosivog i preslikavajućeg. Poslovni sustavi mogu kontinuirano svjesno i planski izgrađivati i pretvarati mehanizme svoje spoznaje u organizacijsku inteligenciju koja će osigurati dugoročno prihvatljive izbore. te nekolicini poslijediplomskih studija na kojima se stiče diploma iz specijalističkog područja business intelligencea. Ono će rekonstruirati (dati smisao) ranim . Walsh i Ungson-ova teorija organizacijske memorije (Walsh. te od tada do danas bilježi kontinuiran rast popularnosti. Švedska. Ungson. Ono obnavlja iskoristivost podataka njihovom višedimenzionalnom umreženošću (reframing). te ukupne zaposlenosti. Inteligentno poduzeće ima sposobnosti aktivnog traženja i vrijednosnog obogaćivanja šansi (revitalizing). Senge-ov koncept organizacijskog učenja (Senge. stvarajući pretpostavke njegove konkurentne prednosti (renewing). Tablica 3: Business intelligence kao akademska disciplina poslijediplomski studij “Poduzetništvo” Pfeifer. nejasnim i višeznačnim signalima u donošenju poslovnih odluka (restructuring. tek prije dvadesetak godina. Ono djeluje u pravcu izgradnje specifičnog. nacionalnog dohotka. slabim. S.: Business Intelligence 11 . te Weick-ova teorija organizacijskog kreiranja smisla (Weick. Sanja: Uvod u business intelligence Treća grupa heterogenih upravljačkih teorija tiče se pozicioniranja business intelligencea kao gotovog proizvoda. reingineering). Francuska. 1990). rezultata procesa prikupljanja.Alpeza. rijetkog i dragocjenog resursa poduzeća. 1991). U nastavku je pregled nekoliko referentnih akademskih institucija koje nude kolegij ili program vezan uz business intelligence koncept. 1990) potvrđuju značaj učenja za održavanje organizacijske vitalnosti i uspjeha. analize i uporabe informacija. Naglašavamo ipak da se business intelligence sustavno počeo izučavati relativno kasno. Sve je počelo organizacijom prigodnih seminara i tečajeva u okvirima respektabilnih američkih poslovnih programa i škola. Većina razvijenih zemalja ipak tragom značaja koji informacijska ekonomija ima u realizaciji npr. business intelligence kao poslovnu praksu pretvara u konzistentnu teoriju i sistematično izučava na fakultetskoj ili poslijediplomskoj razini. M.Pfeifer. te shodno tome imaju razvijena različita shvaćanja i odnos prema informacijama. Slično poslovnoj praksi na tržištu business intelligencea kao znanstvene ili nastavne discipline prednjače SAD-e. Tijekom '90tih godina 20-tog stoljeća tri su teorije organizacijske spoznaje obilježile upravljačku paradigmu. da bi danas mogli govoriti o desecima sveučilišta na kojima je uveden kolegij business (ili srodnog) intelligencea. Različite zemlje pokazuju različite gospodarske i infrastrukturne performance.

doktoralni studij u okviru School of Economics and Management Dubrovnik Osijek Zagreb Split Varazdin Izvođač Dr. 1. Hrvatska je tek nedavno ušla u globalnu trku intelligence revolucije. Intelligence je bolje premostio različite pravce i područja u kojim realno funkcionira nasuprot još uvijek nedovoljno čvrstim mostovima u znanstvenom izučavanju i konceptualizaciji intelligencea. ne postoji infrastruktura koja bi ga poticala ili olakšavala njegov razvitak. Također studenti uče o tome kako primjeniti i upravljati sustavom intelligencea na način koji je primjeren poduzeću i njegovoj konkurentskoj.edu.R. specijalističkih studija iz područja konceptualizacije ili primjene nekog od specijalističkih intelligencea: konkurentskog. skladistenje. br. Jasno povlačenje crte između onoga što čini praksu intelligencea a što ne. istraživanja i testiranja teza vezanih za ovo područje.lu.R. pa bi realno bilo očekivati da je stupanj znanstvene zrelosti neke discipline barem jednak ako ne veći od stupnja prakticiranja intelligencea. Lund University. Chris Hall Web adresa http://www. Business intelligence kao poslovna praksa Korištenje inteligencea danas duboko prožima sve aspekte stvarnosti. ali postoji niz za sada nepovezanih programa ili kompetencija koje mogu postati osnova za kreiranje hrvatskog think tanka za pitanja poslovne intelligencije. Nadalje informacijska kultura naglašava sazrijevanje svijesti o transparentnosti i otvorenosti intelligencea. Raspoloživost inteligentnih sustava od faze difuzije i specijalizacije ulazi u fazu integracije. Katarina Svensson Kling S. S. općegospodarskog.Pfeifer. magisterij iz područja konkurentskog intelligencea. Očituje se to u činjenici da se korištenje svih informacijskih računalnih sustava bazira na algoritmima umjetne inteligencije poslijediplomski studij “Poduzetništvo” Pfeifer. Henri Dou http://crrm.fr 3. Korištenjem konkurentskog intelligencea studenti uče identificirati poslovne šanse i adekvatne tehnike unapređenja efikasnosti i efektivnosti poslovanja poduzeća i funkcioniranja intelligence sistema u poduzeću. C. tehnološkog. Prof. Znanost često poistovjećujemo sa avangardom ili pretečom poslovne prakse.u-3mrs. ZAPI. znanstvenog.mq. Business intelligence je još uvijek u zoni sivog što se transparentnosti discipline ili koncepta tiče. te postaje generička tehnologija suvremenog “globalnog sela”. Čini se da ovdje ovakva očekivanja ipak nisu u potpunosti realna. Dedijer ističe globalizaciju efekata intelligence revolucije kroz nekoliko razina: intelligence se institucionalizira razinama od sustavske (poduzeće) do suprasustavske (Europska unija i Vijeće za opće gospodarski i tehnološki intelligence). te konzultantske poslove razvoja intelligencea za nezavisne klijente. Bazdan S. Francuska Dr. Sanja: Uvod u business intelligence R. institucionalnoj i etičkoj okolini. Z. Sydney Naziv predmeta kolegij na poslijediplomskom studiju “Konkurentski intelligence za globalizirano poslovanje” Studentima se nudi obuka o tome kako identificirati i artikulirati načine razvijanja poslovanja. kolegija. Švedska business intelligence u Hrvatskoj Dr. Naziv institucije Macquarie University – Graduate School of Management.au/ 2.gsm.M.: Business Intelligence 12 . University Aix-Marseille. Singer.Alpeza. Pfeifer. je sve teža.com Porast popularnosti koncepta business intelligencea očituje se u kontinuiranom porastu broja seminara. Dedijer. http://www. Program je koncentriran na 3 različita aspekta: individualne projekte i aplikaciju naučenog. S. M. no usprkos tome pokazuje određene kvalitativne pomake.se 4.

Sanja: Uvod u business intelligence do činjenice da je realno business intelligence kao struka. Usluge koje nude neke od prestižnih intelligence organizacija su: procjene intelligence sposobnosti (intelligence audit) consulting i training iz područja intelligencea korisnički kreirani programi uvođenja i implementacije intelligencea specijalne studije i istraživanja intelligence softver. $ godišnje. sistem dizajnerima. due diligence investigations competitor intelligence and analysis intelligence control new market entry intelligence intelligence on business partners. Ide u pravcu ocjenjivanja postojećeg intelligencea. freeware i shareware: data warehouse. Tržište intelligence usluga u enormnom porastu. Business intelligence danas implicitno ili eksplicitno prakticira svako uspješno poduzeće. Plaće djelatnika u području business intelligencea također postaju atraktivne i kreću se u rasponu od 40.000.Alpeza. implementacije intelligencea. web adresa http://www. Intelligence organizacije ostatka svijeta sačinjavaju dodatni godišnji proračun od cca 60 milijardi US $. te pokazuje tendencije rasta. Tržište intelligence usluga se raslojava.a trenutno je u igri procjena o 70 milijardi vrijednom tržištu za business intelligence usluge.krollassociates. profilima karijera. Proračuni namijenjeni formalnim business intelligence odjelima u uspješnim poduzećima kreću se u rasponu od 15. ili poziv sve više prisutna i vidljiva u poslovnoj praksi. konzultantima. S. softverašima i sl. konzultantskih poslova. Hrvatsko je tržište nešto skromnijeg profitnog potencijala. profesionalne edukacije. predstavljen je opis usluga ili proizvoda koje nude neki od poduzeća iz ove djelatnosti: Tablica 4: Business intelligence na tržištu Naziv Kroll Associates Proizvodi usluge pretransactional intelligence.: Business Intelligence 13 .… zaštita sigurnosti i kontraintelligence intelligence hardver: intranet interne mreže Ovaj nepotpun popis pravaca u kojima se razvija tržište intelligencea dovoljan je za ilustraciju obujma i potencijala izvlačenja novca u korist narastajuće potrebe za “inteligentnim rješenjima”.com poslijediplomski studij “Poduzetništvo” Pfeifer. Pogledamo li tržište praktičara business intelligencea vidjet ćemo da je riječ o analitičarima. M. digitalne biblioteke. Atraktivnost ovog tržišta ilustriraju i slijedeći pokazatelji. koje želi održati svoju uspješnost. ali prema nekim procjenama najmanje 1 milijun US $.Pfeifer.000 US$ do 70. Prema podacima IBM. Tablicom 4.000$ do nekoliko milijuna US $. data mining. vizualizacije intelligencea do razvijanja infrastrukture intelligencea. Američko tržište intelligencea i zaštite sigurnosti (security) sastoji se od 15 organizacija i poduzeća čiji je skupni godišnji proračun na razini nekoliko desetaka milijardi dolara.

intranet systems. identificira dvije organizacije značajne za infrastrukturnu podršku intelligencea.CISeek.com» rezultiralo je. books.2000.… CI resource index search engine and listing of sites for finding CI resources.09. knowledge system and development business advantage media and leadership market research. godini. Strukovno udruženje američkih intelligence djelatnika osnovano sredinom osamdesetih godina naraslo je na respektabilno članstvo od 7000 članova u 1999. Sanja: Uvod u business intelligence Fuld & Company Aurora Recon Competitive Intelligence Solutions customers and critical vendors tactical and strategic intelligence research and analysis seminars and training consulting Competitor Understanding Research and analysis. ili aktivno rade na razvitku BI koncepta. ali svakako je indikator velike koncentracije usluga koje se nude iz ovog područja.net predstavlja mrežu poslovnih ljudi.I. alata. i organizacija koje se bave poslovnim analizama s ciljem stvaranja široke platforme za razmjenu poslovnih informacija. magazines.or. SCIP predstavlja strukovno udruženje profesionalaca iz područja intelligencea (Society of Competitive Intelligence Professionals).Alpeza.bidigital. Organizacije koje populariziraju i podupiru razvitak koncepta business intelligence Infrastruktura intelligence tržišta utemeljena je osnivanjem organizacija koje podržavaju ili promoviraju koncept businss intelligencea u poslovnoj praksi. godine sa 99500 pogodaka. Ovako velik broj pogodaka ne podrazumijeva toliki broj poduzeća koja se bave pružanjem intelligence usluga. godine Tablica 5: Mehanizmi potpore konceptu business intelligencea SCIP Business Intelligence Network Inc. content licensing. (B.umi.: Business Intelligence 14 . Osnovan je u Tokiju 1990. M. pretraživanje po ključnoj riječi «competitive intelligence» u domeni « . information sources and vendors of CI services and products http://www. tehnika. Tablica 5.org http://home. scanning.Pfeifer.com http://www.jp poslijediplomski studij “Poduzetništvo” Pfeifer. B. S.scip.I.fuld. software. koje obuhvaća članove iz 40-tak zemalja svijeta. vještina i sl. 26.com/ci/ Ilustracije radi.Net) http://www.com CISeek http://www.com http://www.aurorawdc.

bez odgovarajuće spojivosti. Manageri i poslovni ljudi trebaju relevantne informacije. Sanja: Uvod u business intelligence Ukoliko je poslovna praksa business intellligencea u tako transparentnom boomu kako to Internet pretraživanja sugeriraju.Alpeza. potreba i vrijednost (pred)znanja u poslovnim transakcijama nikada nije bila očiglednija. Cilj procesiranja informacijskih sadržaja je ostvariti konrolu nad sudbinom svog poduzeća. raspoložive u pravom trenutku te usmjerene na realizaciju poslovnih ciljeva. ubrzavanje dinamike promjena sustava vrijednosti samo su neki od čimbenika oblikovanja suvremenog tržišta. M. Narastanje svijesti o javnosti poslovanja. budući da se socijalni trendovi koji utječu na formiranje tržišnog segmenta pojavljuju neočekivano i nepredvidivo. Što business intelligence i analiza podataka mogu učiniti za poduzeće? Sve veći broj uposlenih djelatnika ne procesira fizička dobra već informacijske sadržaje. Suvremeno poslovanje svakodnevno šalje tisuće podataka koji slobodno plutaju našom digitaliziranom realošću. tada je moguće reći da je to rezultat atraktivnosti i dugoročnog profitnog potencijala ove djelatnosti. S. te su na raspolaganju svakom odvažnom rudaru koji je spreman tražiti smisao u fragmentiranim djelićima informacija. te brzinu primjene znanja u praksi (efektivno provođenje odluke). poslijediplomski studij “Poduzetništvo” Pfeifer.: Business Intelligence 15 . Ni mali poslovni sustavi više ne mogu biti sigurni u svojim tržišnim nišama. izjednačavanje kriterija poslovnog ponašanja (globalizacija tržišta). jer je u domeni mekih ili neopipljivih efekata. Ključni problemi suvremenog poslovanja vezani su za sposobnost analize brojnih i fragmentiranih podataka (kvalitetna priprema odluke). Veliki sustavi osjećaju više nego ikad probleme zagušenosti izoliranim podacima koje ne mogu koristiti ili koriste inertno i parcijalno. Ograničenja percepcije korisnosti informacijski intenzivnih resursa Sve je to teorijski logično i koncepcijski elegantno. zgušnjavanje konkurentskih polja povećanjem broja konkurenata. Ciljevi i zadaci analize podataka su relativno jednostavni te obuhvaćaju slijedeće: podrška informiranom upravljanju. komunikacije i interakcije sa cjelinom poslovanja poduzeća. Dežurni realisti reći će na to: “Gdje je tu realnost?” A realnost temelje na nekoliko jednostavnih postulata: ako je nešto nemoguće mjeriti. tada je to nemoguće vrednovati korisnost toga. brzinu sintetiziranja znanja (informirano odlučivanje). legitimizacija odluka strateško vođenje: senzibilizacija i inspiracija. ZAŠTO JE BUSINESS INTELLIGENCE POTREBAN PODUZEĆIMA? Iako je izraz “Znanje je moć” pretvoren u managerski kliše. a postojeći nestaju u vrlo kratkom vremenu ne ostavljajući vremena za časno povlačenje iz businessa. te smanjenje rizika i neizvjesnosti.Pfeifer.

S druge strane. Sanja: Uvod u business intelligence ako iza nečega ne ostaju opipljive koristi tada to nije moguće platiti. M. na osnovi povjerenja u kvalitet njezinog sadržaja. S. a njihova se vrijednost ne gubi. Intelligence je informacija sa specifičnim značenjem koje joj pridružuju različiti konteksti u kojima se rabi. Informacija na tržištu gubi vrijednost ukoliko je opće poznata. S druge strane. onog trenutka kada se informacijski sadržaj otkrije on dramatično gubi na vrijednosti. ako nešto nije moguće platiti tada to nitko neće niti obavljati. Rijetko će netko biti sklon platiti informacije za koje nema garancija da će mu koristiti. ljudi su sve manje skloni sjediti i razmišljati. Stoga ima smisla ulagati i plaćati razvitak informacijski intenzivnih resursa. Dakle. oblikovati uporabu i realno rabiti informacije putem identificiranja uspješnih i prihvatljivih izbora. Osim toga informacija je kontekstualnog karaktera i u različitim situacijama ista informacija rezultira različitim uporabama i aktivnostima. ili novog proizvoda. Elektronsko gospodarstvo na najbolji mogući način pokazuje da se često davanjem besplatnih informacija povećava potražnja za proizvodima i uslugama koje se mogu naplatiti. Zahvaljujući inteligentnoj digitalizaciji stvarnosti prikupljanje podataka te njihova analiza postaju repetitivni rutinski poslovi koji sve manje koštaju i sve se efektivnije vrše. poslijediplomski studij “Poduzetništvo” Pfeifer. tj. U ovakvim i sličnim nedoumicama kreće se svaki promotor nove ideje ili novog koncepta. Sposobnost pronalaženja uporabe za sve transparentnije informacije i znanje je ipak još uvijek u domeni čovjeka i njegove prirodne inteligencije. pa čak i onih koje su povijesne ili općepoznate. Često se misli da informacija vrijedi samo ukoliko je njezin sadržaj poznat samo nekolicini. usprkos sve većoj inteligentnoj digitalizaciji svakidašnjeg života. Ključni zaključak koji se iz ovakvih situacija često ponavlja u praksi je da se poslovni ljudi teško odlučuju na investicije u informacijske proizvode smatrajući izdatke u lako kalirajuće resurse nepotrebnim ili neekonomičnim. korisnik određuje višestrukost iskorištenja bilo koje informacije. Metodologija praćenja i razvijanja intelektualnog kapitala i informacijski intenzivnih nematerijalnih resursa je još uvijek nedovoljno razrađena i transparentna. BI efekti spadaju u kategoriju nematerijaliziranih i neopipljivih ali ipak agregatno vidljivih efekata.Alpeza. Takvi poslovi i takve stvari ne gube. Razvijanje intelligencea je frustrirajući.: Business Intelligence 16 . može i povećati što se više dijeli. jer su informacijski resursi višekratno iskoristivi. vremenski zahtjevan i mukotrpan posao. već dobivaju na vrijednosti. Kao takva ona je često shvaćena kao jednokratno iskoristiv resurs.Pfeifer. već naprotiv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful