You are on page 1of 17

PRODUKSI MULTIMEDIA

OBJEKTIF
selepas mengikuti pelajaran ini, pelajar dapat menerangkan secara bertulis serta secara lisan dengan tepat dan mengikut turutan keenam-enam fasa dalam produksi multimedia

ANALISIS (ANALYSIS)
REKABENTUK (DESIGN) PELAKSANAAN (IMPLEMENTATION)

PENGUJIAN (TESTING)
PENILAIAN (EVALUATION) PENERBITAN (PUBLISHING)

AR 4P ADITEP

ANALYSIS

ANALISIS
Menetapkan fokus projek Mengenal pasti projek -tajuk -masalah -objektif -penyelesaian masalah yang mungkin -keperluan pelanggan Mengenal pasti kemahuan pelanggan Menulis propsosal selepas mengenal pasti projek

DESIGN
(REKA BENTUK)

REKA BENTUK
Mereka bentuk pelan, Melukis carta alir, Mereka bentuk papan cerita (isi kandungan, sistem navigasi) Menggunakan prinsip casper bagi memastikan program mesra pengguna c -content (Isi kandungan) a -alignment(keselarasan) s -simplicity(kesederhanaan) p -proximity(berhubungan) e emphasis(penekanan) r -repitition(pengulangan)

IMPLEMENTATION (PELAKSANAAN)

PELAKSANAAN
Bermula setelah papan cerita dipersetujui Merupakan proses memindahkan pelan kepada multimedia seperti -mereka cipta teks -meletakkan (grafik/animasi/audio/video/hiperrangkai)

TESTING (PENGUJIAN)

PENGUJIAN
Dibuat bagi memastikan program multimedia yang dibina berjalan dengan lancar dan betul Membetulkan program jika ada ralat berdasarkan senarai semak yang telah dibuat. Senarai semak mengandungi(teks,grafik,animasi,audio,video, bahasa, sistem navigasi dan juga menggunakan casper)

EVALUATION (PENILAIAN)

PENILAIAN
Menilai isi kandungan -Permulaan -Antara muka pengguna (konsisten,kekemasan, isikandungan, navigasi dan fleksibiliti) Mengambil secara rawak pengguna awal bagi menggunakannya dan diminta memberikan tindakbalas

PUBLISHING (PENERBTAN)

PENERBITAN

Apabila program multimedia telah siap sepenuhnya, ia akan dikeluarkan dalam 2 bentuk yang biasa iaitu; i. Berasaskanweb ii.BerasaskanCD