P. 1
Dorian

Dorian

|Views: 4|Likes:
Published by Rita Antoni
Oscar Wilde: Dorian Gray arcképe
Oscar Wilde: Dorian Gray arcképe

More info:

Published by: Rita Antoni on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2014

pdf

text

original

OSCAR WILDE

DORIAN GRAY ARCKÉPE
FORDÍTOTTA KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

ELSŐ FEJEZET
A műterem tele volt a rózsák gazdag leheletével, s hogy a könnyű, nyári szellő megrebbent a kert fái közt, a nyitott ajtón beáramlott az orgona nehéz szaga s a rózsaszín virágos tövisbokor gyengéd illata. Henry Wotton lord, aki perzsa nyeregtáskákból készült kerevetén heverészett, s szokása szerint egyik cigarettáját a másik után szívta, éppen most látta meg az aranyesőcserje ragyogó, mézédes és mézszín virágait, melynek remegő gallyai, úgy rémlett, alig bírják el lángoló szépségüket. Időnként szálló madarak különös árnyéka suhant át a hosszú, fátyolselyem függönyökön, melyek a nagy ablakról csüngöttek, egy pillanatra bizonyos japánias hatást keltve, s a lordnak azokra a sápad t, jáspisarcú tokiói festőkre kellett gondolnia, kik olyan művészet közegén át, mely szükségszerűen mozdulatlan, a sebesség és mozgás érzetét akarják előidézni. Kint méhek zümmögtek szomorúan; botorkálva keresték útjukat a hosszúra nőtt, kaszálatlan füvön, vagy egyhangú makacssággal kerengtek a buján virágzó lonc aranyporos harangjai körül, mindez mintha még jobban kiemelte volna a csöndet. London elhaló moraja olyan volt itt, mint egy távoli orgona mély bugása. A szoba közepén festőállványra erősítve ott ál lott egy csodálatos, egyénien szép fiatalember egész alakos képmása, vele szemben pedig, egész közel, ott ült maga a művész, Basil Hallward, kinek pár évvel ezelőtti hirtelen eltűnése általános feltűnést keltett és annak idején annyi találgatásra adott okot. Mikor a festő tekintete rátévedt a bájos és kedves alakra, melyet művészete oly pompásan adott vissza, elégedett mosoly suhant át arcán, és mintha ez a mosoly nem is akart volna tovatűnni. De egyszerre fölkelt, lehunyva szemét, ujjait szempillájára tette, mintha be akarna börtönözni agyába egy különös álmot és félne, hogy fölébred belőle. - Ez a legjobb munkád, Basil, a legjobb, melyet valaha festettél - mondotta Lord Henry álmatagon. - Okvetlenül be kell küldened jövőre a Grosvenortárlatra. Az akadémia csarnoka túl nagy és túl közönséges ehhez a képhez. Valahányszor odamentem, vagy annyian voltak ott, hogy nem láthattam tőlük a képeket, ami borzasztó, vagy annyi volt a kép, hogy nem láthattam tőlük az embereket, ami még rosszabb. Valóban csak a Grosve nor-tárlatra való. - Azt hiszem, nem küldöm be sehová - felelte a festő, hátravetve a fejét azzal a furcsa mozdulattal, melyen oxfordi barátai annak idején annyit derültek. - Nem én - sehova se küldöm be. Lord Henry fölvonta szemöldökét, és ámulva nézett rá a vékony, kék füstrétegen át, mely délibábos göngyölegben kacskaringózott ópiummal átitatott, erős cigarettájából. - Nem küldöd be sehová? Hát miért, édes öregem? Mi okod van rá? Micsoda alakok vagytok ti, piktorok. Mindent elkövettek, hogy nevet szerezzetek. Mihelyt aztán nevetek van, el akarjátok dobni. Ez pedig szamárság, mert a világon csak egy rosszabb dolog van annál, ha beszélnek rólunk, az pedig az, ha egyáltalán nem beszélnek rólunk. Egy ilyen képpel

egyszerre fölébe kerekedhetnél a fiataloknak, az öregeket pedig féltékennyé tehetnéd, már ha az öregek egyáltalán képesek érezni valamit. - Tudom, hogy kinevetsz - válaszolt Basil -, de csakugyan nem bírom kiállítani. Túl sokat adtam belé magamból. Lord Henry nyújtózkodott egyet a kereveten és felnevetett. - Igen, tudtam, hogy kinevetsz... De akkor is nekem van igazam. - Túl sokat adtál belé magadból? Szavamra, Basil, nem hittem, hogy ennyire hiú vagy. Aztán én semmi, de semmi hasonlóságot se látok a te göröngyös-nyers arcod, szénfekete hajad és e fiatal Adonis között, ki olyan, mintha elefántcsont ból és rózsalevelekből lenne összerakva. Drága jó Basil, ez itt Narcissus, terólad pedig - hát igen, terólad pedig lerí az értelem, ez az igazság. De a szépség, az igazi szépség ott végződik, hol az értelmes ábrázat kezdődik. Az értelem már önmagában is bizonyos túlzás és megbontja az arc harmóniáját. Mihelyt leül az ember gondolkozni, csupa orr lesz, csupa homlok, vagy más efféle szörnyűség. Nézz csak rá azokra az emberekre, kik a tudományos pályán valamire vitték. Milyen rútak mind. Kivéve persze a papok at. De a papok nem gondolkoznak. A püspök nyolcvanéves korában is folyton azt ismétli, amire tizennyolc éves ifjú korában tanították, ezért mindig bájos és kedves marad. A te titokzatos fiatal barátod, kinek nevét még nem árultad el nekem, de kinek arcképe máris elbűvölt, lám, sohasem gondolkozik. Ebben egészen biztos vagyok. Valami buta, szép teremtés lehet, akinek mindig itt kellene lennie télen, mikor nem láthatunk virágokat, és mindig itt kellene lennie nyáron, hogy hűsítsük vele szellemünket. Ne hízelegj magadnak, Basil: csöppet se hasonlítasz hozzá. - Nem értesz, Harry - mondta a művész. - Természetesen nem hasonlítok hozzá. Ezt nagyon jól tudom. Sőt nem is szeretnék hozzá hasonlítani. Vonogatod a vállad? Az igazat mondom. Minden testi és szellemi kiválóságban van valami végzetes, abból a fajta végzetből, mely a történelemben botladozó királyoknak szokott kijutni. Jobb, ha nem különbözünk embertársainktól. A csúnya és ostoba éli itt világát. Kedvükre ülhetnek és bámulhatják a színjátékot. Nem tudják, mi az a győzelem, de legalább a vereséget se ismerik. Úgy élnek, amint mindnyájunknak élnie kellene, zavartalanul, közönyösen és nyugtalanság nélkül. Sem ők nem hoznak romlást másokra, sem őket nem bántják mások. Neked rangod, vagyonod van, Harry, nekem eszem s tehetségem, annyi, amennyi, olyan, amilyen. Dorian Gray pedig szép; s mi mindannyian meg is szenvedünk azért, amit az istenek juttattak nekünk - irtózatosan megszenvedünk. - Dorian Gray? Hát így hívják? - kérdezte Lord Henry, és átsétált Basil Ha llwardhoz, a műterem másik végébe. - Igen, így hívják. Nem akartam elárulni. - De miért nem? - Ezt nem tudom megmagyarázni. Ha valakit nagyon szeretek, sohase mondom meg a nevét senkinek. Ezzel mintha kiszolgáltatnám egy részét. Lassanként megszerettem a titkolózást. Már-már ez az egyetlen dolog, ami ebbe a mai életünkbe némi rejtélyt és csodát lophat be. A legközönségesebb holmi is kedves, mihelyt eldugjuk. Ha elhagyom a várost, sohasem mondom meg környezetemnek, hová megyek. Különben semmi örömem se volna. Meglehet, ostoba

Basil. . Azt mondtad.mondta Basil Hallward. . . mennem kell. és a házasság egyetlen varázsa éppen az. elmondom.Hiszen jól tudod. de mindig csak nevet rajtam.szólt Basil Hallward egyenesen a szemébe nézve -. Sohase mondasz erkölcsös dolgot. Hát ez gyerekes kifogás. . miért nem akarod kiállítani Dorian Gray képmását. Harry .A természetesség is csak póz.Nem. minden kép. hogy mi az igazi oka.kiáltott fel Lord Henry nevetve. de rettenetesen szégyelled a jóságodat. Ezért nem akarom kiállítani az arcképet. elfelejted. Feleségem pompásan érti ezt . Kis szünet után Lord Henry kivette zsebóráját. Lord Henry felnevetett. hogy a kétszínűsködő életet mindkét fél számára okvetlenül szükségessé teszi. mi az igazi oka. előbb azonban. mint én. . és a kertre nyíló ajtóhoz ballagott. dehogyis. Nem ő tárja föl önmagát a festőnek. mely egy magas babérbokor árnyékában állott. . . melyikre. . vag y színházba megyünk -.kérdezte a festő. . mert attól tartok. . Meg kell magyaráznod. én pedig mindig.Nem sokat lehet erről mondani. letelepedett a hosszú bambuszpadra. ürügy. magadból. De mikor feleségem rajtacsíp valamin. mert nagyon sokat adtál belé. a festő arcképe. nem mondtad.Nem szeretem. . . . A cinizmusod csak póz. . Sohase tudom. melyet imént tettem fel. Akarom tudni. de arcára zavar ült ki.sokkal jobban. .Jaj. inkább a festő tárja föl önmagát a színes vásznon. kérlek. ha így beszélsz a házaséletedről.szokás.Hát jó. Verőfény cikázott sima levelein. mégpedig a legrondább fajta . . nem a modellé. melyikre. és a feleségem se tudja.Azt kell hinnem. Basil . Úgy látszik. nem csinál jelenetet. Sohase jön zavarba.Fogalmam sincs. Képzelem. Basil . hogy házas ember vagyok.válaszolt Hallward. komoly arccal a legképtelenebb históriákat meséljük el egymásnak. mikor együtt ebédre hívnak.mormogta -. Harry . ha rendezne egy jó kis jelenetet.Már mondtam.Dehogyis . A fűben fehér százszorszépek imbolyogtak. Sokszor pedig jólesne. . melyet érzéssel festettek. meg se érted.kérdezte. mégis sokszor regényességet visz az ember életébe. hogy nagyon is jó férj vagy. válaszolj arra a kérdésemre.Csupa fül vagyok.Harry .felelt a festő -.válaszolt Lord Henry -. A modell puszta véletlen.Melyikre? .folytatta barátja és ránézett. de sohase teszel erkölcstelen dolgot.És mi ez a titok? . milyen bolondnak tartasz most emiatt. azért. én mit csinálok. és attól félek. hogy megmutattam benne tulajdon lelkem titkát. ha randevúra megy. Ha találkozunk olykor-olykor találkozni is szoktunk. szemét a földre sütve. Talán el se hiszed. Harry.Majd elmondom . hol a feleségem. s a két fiatalember együtt kiment a kertbe.

ami teljesen hihetetlen. mennyire független vagyok természetemtől fogva. Te mondtad nekem egyszer. Egyszerre csak szemtől szembe álltam azzal a fiatalemberrel.Mindössze erről van szó . éreztem. hogy te elhiszed. Tudtam. hogy valaki engem néz.Lord Henry mosolygott. Külső befolyást sohase tűrtem életemben. s egy hosszú. kétségtelenül az ajtó felé iparkodtam. beszélgettem a hatalmas. valamelyik képem nagy sikert aratott akkortájt. ideges ujjaival összemarcangolta a százszorszépet. legalábbis sokat fecsegtek róla az egypennys lapok. mint legkedvesebb barátjáról. Mindig magam ura voltam.de nem tudom. Ellenben bármi is volt az indítóokom . A lelkiismeret a cég bejegyzett neve. csillagos. Tudod. Az a különös érzésem támadt.Nem hiszem el. Lord Henrynek úgy rémlett. . gondolhatod. . Azt hiszem. egy rózsaszín szirmú százszorszépet tépett a fűből és vizsgálgatta. legalább addig. hogy elsápadok. Félig odafordultam és akkor pillantottam meg először Dorian Grayt. hogy én leszek az estély hőse. . Furcsa rettegés kerített hatalmába.Nem tudtam lerázni a nyakamról. és vékony. mert valaha nagyon büszke voltam -.szólt a festő kisvártatva. nekünk. lehajolt. de fejébe vette. és kíváncsi volt. hogy a Végzet még ritka gyönyöröket és ritka bánatokat tartogat számomra. kik mind óriás hajéket és papagájorrot viseltek. “Csak nem szökik el ilyen korán?” . hogy megértem . Úgy beszélt rólam. Odavonszolt az uralkodóház jelen lévő tagjaihoz. fehér szegélyes korongot -. kinek . most mi következik. és figyelmesen nézte a kis aranyló. térdszalagrendes urakhoz és nemes delnőkhöz. s a nehéz orgonagallyak csillagos fürtjeikkel ide-oda mozogtak az ájult levegőben. hogy frakk és fehér nyakkendő által mindenki művelt ember hírébe keveredhet. Nem a lelkiismeret unszolt erre: csak a gyávaság. Aztán . lebírja egész valómat. Tudod. Szöcske kezdett ciripelni a part mentén. Csak ez a különbség. sőt egész művészetemet is. hogy szemtől szembe kerültem valakivel. hogy örvény peremén állok. és sarkon fordultam. hogy megmutassuk a közönségnek. Itt. Lady Brandonba botlottam. . mikor hirtelen észrevettem.Biztos vagyok. míg nem találkoztam Dorian Grayjel. Te is tudod.lehet. Egyetlenegyszer találkoztam vele azelőtt. mint a páva. Nem is nagyon dicsekszem vele. Basil. hogy kimenjek a teremből. . hogy megpróbáltam szökni. vékony szitakötő kék fonálként libegett tova barna tüllszárnyán. egész lelkemet. hogyha engedek neki. ami a tizenkilencedik században a halhatatlanság fokmérője. még a tőzsdei alkusz is.Hogyne. Virágokat rázott a szél a fákról. szegény művészeknek hébe-hóba társaságban is kell mutatkoznunk.mondta Lord Henry. mintha hallaná Basil Hallward szíve dobogását. s hogy elhiszem-e? Én mindent elhiszek.Két hónappal ezelőtt nagy estélyre mentem Lady Brandonhoz. Hát vagy tíz percig lehettem a teremben. hogy magyarázzam meg neked .Lelkiismeret és gyávaság tulajdonképpen egy és ugyanaz. kinek puszta egyénisége annyira igéző volt. fölpiperézett delnőkkel és az undok akadémikusokkal. hogy a büszkeség volt. . Mikor tekintetünk összeért. milyen sipító-éles hangja van. Pont olyan. mégse vagyunk vademberek. Harry. .mondta.mintha valami azt súgta volna.rikácsolta. és azt se hiszem. csak éppen hogy nem olyan szép . Félni kezdtem. Harry.

Tudom. és végnek föltétlenül a legjobb . de kávéház lett belőle.A nevetés nem rossz kezdete a barátságnak. hátratolva kalapját és fölnézve a kis felhőkre. . az nem. hogy neked mindenki közömbös. Egészen közel voltunk. mint az ismerősöm. mint az árverési kikiáltó a holmiját. Harry. tragikus suttogással. Lady Brandon ellenben pont úgy kezeli a vendégeit. . Többékevésbé mind okosak. melyet a teremben különben mindenki meghallhatott. . Ellenségeink kiválasztásában sohase lehetünk eléggé óvatosak. Én szigorúan osztályozom az embereket. Magam szeretem fölfedezni az embereimet. . mutasson be neki. mint a barátod. . Vagy agyonmagyarázza őket. öregem. ki csupa rendjel és szalag volt.Körülbelül ezt: “Bájos fiú .de igen. Harry . és úgy látszik. vagy tücsköt-bogarat összebeszél.Igen.kérdezte a barátja. . Dorian is ezt mondta később. igaz? .kiáltott Lord Henry. egészen elfelejtettem . Emlékszem. zongorázik . Ő is érezte.Szegény Lady Brandon. mi a gyűlölet. Bemutatás nélkül is megszólítottuk volna egymást.Te nem érted. a testvérem. a sors akarata volt.mondta Hallward szórakozottan. Ebbe n biztos vagyok. Nagyon hiú vagyok? Szerintem igen.egyénisége annyira felkavart. Egyetlenegy ellenségem sincs. Meggondolatlanság volt tőlem. kedves Gray úr?” Mindketten elnevettük magunkat. Egyszerűen elkerülhetetlen volt. mi a barátság .És hogy írta le Lady Brandon ezt a csodálatos fiatalembert? . Harry. vendégeiről rendesen gyors jellemzést szokott adni. melyek mint kibomlott fényes-fehér selyempászmák libegtek a nyári égboltozat üreges türkizén. tényleg hiú vagy.szegény jó édesanyja meg én a legjobb barátnők vagyunk. Én egyszerűen faképnél hagytam. s így aztán becsülnek engem.mondotta a fiatal lord. A testvéreimet csak hagyjuk.talán nem is csinál semmit . . Te mindenkit szeretsz.Hogy mit csinál. öcséim se hajlandók erre. és új százszorszépet szakított.vagy ugyebár hegedül. . . aki tökfilkó volna. Basil.mormolta -. Bátyám semmi áron se akar meghalni. az ellenségeimet az okosak közül választom ki. ismerőseimet a jellemesek.Ugyan. Barátaimat a szépek. mit mondott Dorian Grayről? . de arra kértem Lady Brandont. csak éppen azt nem mondja el. Elképesztő titkokat sziszegett a fülembe. ami azt jele nti. szörnyen igazságtalan vagy.Milyen szörnyen igazságtalan vagy .Ugyan. . majdnem érintettük egymást. De a fönti osztályozás szerint csak az ismerősöd lehetek. te sokkal több vagy nekem. szalont akart nyitni.De sokkal kevesebb.Azt hiszem. Tekintetünk újra találkozott. hogy megismerkedtünk. és ezért azt se értheted. amit tudni akarnánk. vörös arcú öregúrhoz. . . és tüstént összebarátkoztunk. Olyan testvérféle. egyszer odahurcolt engem is egy tagbaszakadt. Vagy talán nem is volt akkora meggondolatlanság. Mire föl becsüljem őt? De mondd.Na. . Nagyon szigorú vagy hozzá. Hallward a fejét rázta.

amit mondasz. hogy az angol demokrácia utálja a felsőbb tízezer úgynevezett bűneit. egy új iskola . De az egyénisége . Azt hittem. noha már túl van a huszadik évén -. amit a művészet ki ne tudna fejezni. se a vágya. és tudom. komolyan. A tömegek úgy érzik. és azokat az embereket. Gyakran találkoztok? . ahogyan azelőtt rejtve maradt előttem.Milyen furcsa. Harry. szemét morcolva. Talán azért. mert akkor nem másítja el se az akarata. Beszélj még Dorian Grayről.Minden egyes nap. mint egy modell. Csak azt veszi számba. kiknek semmiféle elvük nincsen.Néha azt hiszem. De ő sokkal több nekem. Basil. Lord Henry megsimogatta hegyes. te magad se hiszed.ki is mondja ezt? Elfelejtettem.valami különös úton merőben új művészi szemléletet. hogy gondolata épkézláb.Most ő számomra a művészet . se az előítélete. hogy őszintén beszél-e az.kiáltott fel Hallward. De mit tegyek. butának. hogy az. Nincs semmi se. mennyire megbotránkoztak. nappali gondolattal” . jó munka.Mennyire angol vagy. ha nem látnám mindennap. Nem mondom. merőben új stílust sugallt. esze ágában sincs megvizsgálni. és az arisztokrata. ösztönös megvetést érzek az atyafiságom iránt. nem egészen komolyan mondom. mi mindent jelent nekem. ami Antonius arca a kései görög szobrászatnak. és sima ébenfa botjával megkoppintotta finom bőrből készült cipője hegyét. amit róla festettem. hogy a proletariátus akár tíz százaléka erkölcsösen élne. . De azért kötve hiszem. mikor szegény Southwark válópörét tárgyalták. “Megálmodják a formát. annál inkább valószínű. Másképpen látom a dol gokat.mondta a festő.Jó. sőt meg vagyok győződve . életem legjobb képe.Egy árva szót se hiszek abból. . te csak a művészettel törődsz. Az egyik az. aki mondta.mert ő nekem csak fiú. jó. a másik pedig az.ami mindig meggondolatlanság -. legjobban szeretem. Meg se tudnék már lenni nélküle. Természetesen ezt is megtettem. . Anélkül hogy tudná. mikor a művészetben új egyéniség tűnik föl. őt t anulmányozom. mintegy az ő vadászterületükre meré szkedik. Ellenben a gondolat értéke semmiféle összefüggésben sincs azzal. aki mondja. amit a vele való találkozásom óta csináltam. . hogy gondolatunk helyes-e vagy sem. öregem. társadalomtudományról vagy metafizikáról vitázni. Az embert jobban szeretem. .. erkölcstelennek lenni csak az ő előjoguk. Nemcsak azért. másképpen gondolkozom róluk. Sőt minél kevésbé őszinte az ember. hogy el tudod képzelni. hogy iszákosnak. mert őt festem. aki ilyesmire vetemedik. hisz-e benne. Különben nem óhajtok veled politikáról. Ezt már másodszor jegyzed meg.Harry . Boldogtalan volnék.jaj. Most az életet olyan módon ragadom meg. mikor a művészetben új kifejezőeszköz tűnik föl. őt rajzolom. hogy elégedetlen vagyok azzal. mint az elveket. barna szakállát. Ennek a fiúnak puszta látása . valamikor az lesz énnekem Dorian Gray arca. hogy a világ történetében csak két nevezetes korszak van. . vagy hogy Dorian Gray szépsége olyan. a puszta jelenléte . alig hiszem. Nekem nagyon rokonszenves.bárcsak értenéd . amiért egyikünk se tudja elviselni másokban a saját hibáit. Ami az olajfestés föltalálása volt a velenceieknek. de Dorian Gray éppen ez volt számomra. hogy a művészet ki se tudja fejezni. Ha egy gondolatot közlünk vérbeli angollal . Roppant mulatságos volt.

Kedvel . mely üres. Emlékszel arra a tájképemre. egy modor sugalmazója. Nagyon sok van belőlem ebben a képben. amint mondtam.mormogta Lord Henry. és életemben először láttam az erdős lapályon azt a tüneményt. . Elvesztettük a szépség iránt való elvont érzékünket. mely egyesíti magában a regényes szellem minden szenvedélyét s a görög szellem minden tökélyét. azt az iskolát. Mi őrültek. hogy kedvel. És nem akarom levetkőztetni az ő hitvány.Hát akkor mért nem állítod ki az arcképet? .Gyűlölöm érte őket . Csak a szellemi heréltek szoktak vitatkozni. mint ő. és kitaláltunk egy realizmust. melyet folyton kerestem. De a világ megsejtheti. mely csak hiúságának hízeleg. mi az. Meg akarok ismerkedni Dorian Grayjel. hogy olyasmiket mondjak neki. hogy fá jdalmat okozzon nekem.Harry . Kis idő múltán visszajött. bizonyos színek ékességében és finomságában. Különös örömem telik benne. És éppen ezért a világ sohase látja meg Dorian Gray arcképét. ha tudnád. nincs igazad. . mely közönséges. akkor leginkább.Mert akaratom ellenére is kifejeztem benne azt a sajátos művészi bálványozást. És miért? Mert amíg festettem. . . Olyan korban élünk. Basil. . Dorian Gray mellettem ült. nagyon szeret téged Dorian Gray? A festő pár pillanatig tétovázott.Azt hiszem. Harry . mit jelent nekem Dorian Gray. de én mégse tudtam tőle megválni? Életem egyik legjobb képe. Valami furcsa áram sugárzott át belőle énbelém. Persze mértéktelenül hízelgek neki. . érzem. Ők tudják.A nyári nap azonban hosszú. később megbánok. melyért Agnew azt az óriási összeget ígérte. A szívemet sohase fogják górcső alá venni. hogy olyan valakinek adtam oda egész lelkem. Hallward fölpattant székéről s le-föl járkált a kertben. Nem is fog. Igen. Ő. hogy a szenvedélyt közzé kell tenni. Harry. hogy te hamarább belefáradsz. tudom. mint a gomblyukába való virággal.nagyon is sok.Lehet. mikor a művészetet az önéletrajzírás egy formájának tekintik.A művésznek szép dolgokat kell alkotnia.kiáltott Hallward. Ekkor.mondta -. melyeket. de nem vitatkozom veled. tudom. Bizonyos vonalak hajlatában lelem meg őt.vonalait tárja föl. Szomorú elgondolni. de eddig sohase találtam meg. barátocskám . Manapság egy megtört szív számos kiadást megér. mintha kedvét lelné abban. Henry. Néha azonban szörnyen figyelmetlen. aki úgy bánik ezzel a lélekkel. de semmi . mint egy nyári napra szóló dísszel. s egy idealizmust. melyről neki sohase beszéltem. Mindig ott van műveimben. Ő semmit se tud róla. milyen nagy dolog ez.A költők nem olyan aggályosak. mint valami henye piperével. mint te. . Lélek és test harmóniája. Többnyire nagyon kedves hozzám. de nem szabad semmit se beleadni tulajdon életéből. Te semmit se látnál benne.kérdezte Lord Henry.Hát ez csakugyan különös. ülünk a műteremben és csevegünk erről-arról. Én mindent látok benne. Egy nap majd megmutatom a világnak. . mikor látszólag nyoma sincsen. . fürkésző szemük előtt. . Mondd csak. különválasztottuk ezt a kettőt. Dorian nekem egyszerűen csak művészi indíték. .válaszolt szünet után -.

Dorian Gray egyénisége uralkodni fog rajtam. Te folyton változol. s minden az árán felül becsülve. hogy végül költőietlenné tesz bennünket. mintha el lenne kissé rajzolva. Olyan. mint a fecskék.sokkal kellemesebb. Harry? . A hűségesek csak a hétköznapi oldalát ismerik a szeretetnek. mintha eszébe jutott volna valami. s ott csak a népkonyhákról és az új munkáslakótelepek szükségességéről folyt volna a társalgás. vagy kezdesz nem szeretni rajta egy színhatást vagy más egyebet. Meg kell azonban jegyeznem. úgy érzed majd. Legközelebb aztán. mint a régiségkereskedés. mikor meglátogat. hogy nem szépen viselkedett veled. Lady Agathánál. ami nem múlandó. mert megváltoztat téged. . aki megígérte neki. amiért ily sokáig maradt Basil Hallwardnál. azt egy szóva l se mondta.kétség. ott bizonyára találkozik Lord Hoodbodyval. Csipogó verebek zörögtek a borostyán zöld lakkos levelei közt. Amit meséltél. egészen hideg és közönyös leszel hozzá. De jó. . Én pedig nyomban egy pápaszemes. amit én érzek. s a fellegek kék árnyai úgy surrantak el a füvön. az valóságos regény. hogy majd ezzel álljuk meg helyünket. hogy a Szellem túléli a Szépséget. mintha ebbe az egy mondatba összefoglalta volna az egész világot. Ez bizony szomorú dolog lesz. Hallwardhoz fordult és megszólalt: . melyet elmulasztott. Basil. a művészet regényének nevezhetném. . s olyan öntudatosan és elégedetten kezdte szívni cigarettáját. épp ezért érezhetem. és így megtöltjük lelkünket mindenféle limlommal és adattal. de az effajta költészetben az a legrosszabb.kérdezte Hallward kissé komoran. Az ember tulajdon lelke és egy barátja szenvedélye .Hogy hol hallottam én már Dorian Gray nevét. hogy annyi gyötrelemmel igyekszünk magunkat túlművelni. Azt mondotta róla. Egy szép napon rátekintesz barátodra.ez a modern eszmény. Harry.. drága barátom. Milyen kedves volt a kertben. Legalábbis az erényes nőknek. melyek gyakorlására semmi szükség saját életében. És milyen kellemes mások érzéseit tudni .És a mindenben tájékozódott ember lelke rettenetes valami. hogy találkozott egy kedves fiatalemberrel. A mindenben tájékozott ember . Csendes örömmel rajzolta maga elé az unalmas ebédet. Ő mesélte. Erre keserű szemrehányást teszel neki magadban. Mégis azt hiszem. nagyon szeplős. kopaszodó alakot képzeltem el. A gazdag a takarékosság becses voltáról beszél és a henye a munka méltóságáról áradozik. vastag porréteg alatt. aki folyton csetlik-botlik.ezek az élet igazán varázsos értékei.Micsoda.. hogy segít a jótékonysági akcióiban. és komolyan arra gondolsz. Amíg élek. Ez magyarázza azt is. A létért folyó vad harcban szükségünk van valamire. hogy nagyon komoly és jó fiú. hogy ez a te barátod. te unsz rá előbb. és Dorian Graynek hívták. hogy megúszta mindezt! Amint nagynénjére gondolt. mint a gondolataikat ismerni. A nagynénémnél hallottam. hogy jóképű. Minden társadalmi osztály azoknak az erényeknek fontosságát prédikálja. csupa monstrum. Ha nagynénjéhez megy. abban az oktondi reményben. Ha akkor tudom. Te nem érezheted azt.Most jut eszembe valami! . A nőknek semmi érzékük a szépség iránt. Lord Henry meggyújtott egy szál gyufát finom ezüstdobozán.Ne beszélj így. .Hát hol hallottad? . a hűtlenek ismerik a szeretet tragédiáit. .No ne nézz ily morcosan. .Jaj.

Ne próbálj hatni rá. áldott lélek. . Harry. aztán karon fogta Hallwardot.Kérje meg. kacagva.Nem akarod. hogy nem tudtad. és elindult vele befelé a házba. Ne rontsd el. hogy megismerd. Az inas meghajolt. Amit a nagynénéd mondott róla. a művészetem függ tőle. . .Most legalább be kell mutatnod . Parker.Dorian Gray úr a műteremben van . és visszament a kerti úton. Gray urat. . A festő lassan beszélt. . . Én bízom benned. és annyi érdekes ember szaladgál benne. Basil ránézett Lord Henryre.Nem.Nem akarom. . aki művészetem minden varázsát adja: az életem.mondta. az szóról szóra igaz. . aki lejött a kertbe. Ártanál neki. Ne vedd el tőlem azt az egyet. aki hunyorgatva állott a verőfényben. Nagy a világ.Egyszerű. hogy megismerjem? .Dorian Gray a legjobb barátom .kiáltott Lord Henry. hogy várjon kicsit: pár pillanat múlva megyek. A festő az inashoz fordult. és szavai mintha akarata ellenére szakadoztak volna ki belőle..Miért? .mondta az inas.Szerencse.Szamárságokat beszélsz . .mondta Lord Henry mosolyogva.

válaszolt a fiú makacsul és duzzogva. mit kapok majd tőle. s forogni kezdett a zongoraszéken. ecseteit készítette. egy pillanatig tétovázott.Bemutatom neked Lord Henry Wottont. hogy ülsz ma. s most mindent elrontottál. hogy mással vagy. a Whitechapelbe. pillanatra gyenge pír futotta el arcát és fölugrott.Jaj.válaszolt Dorian tréfás. nem illik magához ez az emberszeretet . Volt valami az arcában. Maga az egyik kedvence.De nem rontotta el az örömem. a zongoránál és Schumann Erdei jelenetek című hangjegyfüzetét lapozgatta.kérdezte. de nekem se éppen bókol . Basil. Lord Henry Dorianra nézett. Gray? . Dorian. . . Négykezest kellett volna játszanunk. Mr. ha arra kérlek. .Megígértem. még ma be akarom fejezni ezt a képet.ahhoz nagyon csinos.No majd én összebékítem maguk at. . . A festő festékeit kevergette.felelt Dorian nevetve. aki előrelépett és kezét nyújtotta feléje. s mikor hallotta Lord Henry utolsó megjegyzését. .Harry. Nem csoda.Most Lady Agatha fekete könyvébe vagyok beírva . Elcsigázottnak látszott. hogy az kettőnek is becsületére válna. milyen remekül ülsz. régi oxfordi barátomat.Ön nagyon csinos. Basil .Attól függ. ami nyomban bizalmat gerjesztett iránta. úgy csörömpöl. és teljesen megfeledkeztem róla. . hogy Basil annyira szerette. Különben se baj. úgy unom az ülést. rátekintett. Egyelőre mutatkozni se merek előtte. Képzelem. És Lord Henry egy kerevetre vetette magát s kinyitotta cigarettatárcáját. Az ifjúság nyíltsága volt rajta s az ifjúság szenvedélyes tisztasága.Meg akarom tanulni. egyik áldozata is. együtt . göndör aranyhajával. hogy múlt kedden elmegyek vele egy körbe. kék szemével. és attól félek.Ezt kölcsön kell adnod.Menjek el. Ha Agatha néném zongorához ül. hogy még makulátlan a világ sarától. hogy menj el? Lord Henry mosolygott. Éppen most dicsértelek. s Dorian Grayre nézett. kérem. Igazán csodálatosan szép volt. Gyönyörűek. Érezni lehetett. Mikor meglátta Lord Henryt. . hogy megismerkedhetek önnel. meglátták Dorian Grayt.kiáltotta. . Nagynéném rajong önért. . . bűnbánó arccal.Bocsáss meg.Nagyon szigorú hozzá. négykezest. Ugye nem tartasz szörnyen gorombának. hogy nem ment el.Nagynéném sokat beszélt önről. aztán ezt mondta: . . de nem tudtam. A hallgatóság bizonyára azt hitte. Háttal ült feléjük. nyílt. aztán minek is nekem életnagyságú kép . . hogy négykezes volt.szólt Lord Henry . Gray úr .MÁSODIK FEJEZET Mikor beléptek. . .azt hiszem. finoman ívelt skarlát ajkával.

Az élet célja az. kesztyűjét. . amint Basil mondja? . Erényei nem az ő erényei. Dorian Gray fölment az emelvényre. mikor duzzog. menj fel a dobogóra. Basil. munka közben sohase beszélek és nem is figyelek a szóra. Gray úr.Mert befolyásolni valakit annyi.Teljesen igaza van. amit Lord Henry mond. és elégedetlenül elfintorította az arcát Lord Henry felé. Hiánytalanul meg-megvalósítani természetünket .Ha Dorian kívánja. Harry. szereted. . . Elfelejtették az első és legnagyobb kötelességüket. és egyáltalán ne figyelj arra. . Dorian szeszélye mindenkinek törvény.Maradj. de mégis mennem kell. Ők ketten érdekes ellentétek voltak. Lord Henry. Természetesen irgalmasok. Az emberek manapság félnek önmaguktól. és nem tudom elviselni. megmondjam-e önnek. ne menjen. Ragaszkodom hozzá. Gray úr. mellyel önmaguknak tartoznak.Igazán oly rossz hatással van barátaira.Majd elintéződik. Te.mondta Hallward.Nagyon marasztalsz. melyet nem az ő számára írtak. Ülj csak le. Henry. mint o daadni neki tulajdon lelkünket. . Basil? Gyakran említetted. Öt órakor majdnem mindig otthon vagyok.tudományos szempontból erkölcstelen. egy árva szót se szólsz. akit már előbb megszeretett. Hallward ajkába harapott. hogyha modelljeiddel valaki beszélget. csak kölcsönkapta. miért nem illik hozzám az emberszeretet. figyelmesen nézve a festményét. hogy kifejlesszük önmagunkat. maradj. ha vannak bűnök. én is vele megyek.Basil . Sajnálnám. Visszhangja lesz valaki más zenéjének. Lord Henry vette a kalapját. duzzogó kedvében van. Ugye te se mondtad komolyan. egy szerep színésze. Az Orléansban találkát adtam valakinek.ez itten mindannyiunknak rendeltetése. A lord semmit se hasonlított Basilhez. Gray úr. Dorian kéri és én is ezt kérem .Miért? . az embernek komolyan kellene megvitatni. Pár pillanat múlva így szólt hozzá: . Te pedig.Jaj kérem.De mi lesz az Orléans-beli találkámmal! A festő nevetett. ne sokat izegj-mozogj. nyájas arcot vágni. Bűneit. hogy marasztalt. kivéve rám. . És a lordnak nagyon kellemes a hangja. természetesen maradnod kell. Különben is meg kell mondania. ha hiába keresne.Nem tudom. már nem megyek el. ami roppant unalmas lehet szegény modelljeimnek. . azt a kötelességet.Jó hatás egyáltalán nincsen is. . hogy maradjon. Előbb azonban írjon. De most. Dorian. amíg festesz. Minden befolyás erkölcstelen . Lord Henry. kivéve önmagának.kiáltott Dorian Gray -. Táplálják az . Legyen szerencsém egy délután a Curson Streeten.. Kérlek. Kérd meg. Unalmas egy tárgy. ha Lord Henry Wotton elmegy. és olyan szörnyen buta dolog ácsorogni a dobogón. Az illető nem természetes gondolatait gondolja és nem is természetes szenvedélytől lángol. Isten önnel. egy ifjú görög mártír megadásával. Nagyon rossz hatással van barátaira. Úgy látom. .

gondolatai. mit. a világ az öröm oly friss lendületét kapná. Dorian. még gazdagabb eszményhez. hogy lelked epekszik azokért a dolgokért. Valamit válaszolnom kellene. melyet meg igyekszünk fojtani. De közöttük a legbátrabb ember is fél önmagától.És mégis . Az nem új világ volt. mely elzápítja életünket. titkos húrt érintettek meg. hogy a világ nagy eseményei az agyvelőben történnek meg. A bátorságot többé nem ismeri az emberi nem. hogy ezek a hatások belőle magából származtak. Vagy tíz percig állott ottan mozdulatlanul nyitott szájjal. mert a cselekvés a megtisztulás egyik módja. úgy. azt hiszem. Bűnhődünk a lemondásunkért. Gyakran megbolygatta a zene. melyektől megrémült. melyet annak előtte sohase látott. Gray úr. Minden lendületünk. és lelked belebetegszik abba. És milyen finom varázslat lakozott bennük! Úgy tetszett. és külön muzsiká juk van.mondta a festő. hogy ez a húr most megrezzen. De a zene nem tagolt beszéd. s vágyakozik azért. De tulajdon lelkük koplal és meztelen. A zene rázta föl őt így. Homályosan sejtette.. . inkább másik zűrzavart teremt bennük. de nem tudom. Semmi sem marad aztán. hogy engedjünk neki. melyeknek puszta emléke szégyenpírral tarkázná arcát. hogy még finomabb. Vagy inkább hagyjon ne gondolkodni. Azok a szavak. s csak azzal törődve. melyhez azelőtt sohase nyúltak. mint a . . Önnek. az Istentől való rettegés. mely az erkölcs alapja. szántszándékos paradoxonok -. álmai nappal és álmai éjszaka. ne folytassa. Hagyjon gondolkodni. melyek rettenettel töltötték meg. önnek is vannak szenvedélyei. elmerülve munkájába. ruházzák a koldust. hogy a fiú arcán olyan kifejezés tűnt föl. csak a gyönyörre való vis szaemlékezés vagy a bűnbánat pazar pompája. formát adna minden érzésének. egészen összezavar. A test egyszer vétkezik.Most pedig légy jó fiú. milyen kegyetlenek! Nem lehetett elmenekülni előlük. . már etoni napjaiban is -. mely mindig jellemző volt rá. muzsikás hangján. melyeket megtiltott magának. melyeket Basil barátja intézett hozzá kétségtelenül véletlenül ejtett szavak. mely a vallás titka . különösen tündöklő szemmel. és ezzel el is intézte a vétket. testté váltaná minden álmát .dadogta Dorian Gray -. hogy egészen új hatások dolgoznak benne. kifejezné minden gondolatát.azt hiszem. de érezte. Ne beszéljen. halk. Ezek szavak voltak! Puszta szavak! Milyen rettenetesek voltak! Milyen világosak. hogy elfelednők a középkor minden nyavalyáját. babonás remegéssel lüktet. A társadalomtól való rettegés. És mégis.. és visszatérnénk a he llén eszményhez . tömör formát tudnak adni alaktalan dolgoknak. De úgy rémlett.ez a két dolog kormányoz bennünket. Talán sohase is voltunk igazán bátrak. amit a szörnyeteg törvények tettek szörnyeteggé és törvénytelenné.Elég . és fordítsd a fejed kissé jobbra . tovább erjed-gerjed agyunkban és megmérgez bennünket. A vadember öncsonkítása gyászosan tovább él az önmegtagadásban. Az agyvelőben. Állj ellen.éhezőt. A kísértéstől csak egy módon szabadulhatunk. kinek olyan rózsapiros az ifjúsága és olyan rózsafehér a gyermekkora. csakis az agyvelőben történnek meg a világ nagy bűnei is. mint a hellén volt. Azt mondották. milyen élők. ha egy ember teljesen és egészen kiélné életét.lehet. kezének azzal a kecses mozdulatával.folytatta Lord Henry.

Sohase ment úgy a munka. melyeket nem értett. Iszonyú hőség van a műteremben. .Igen . Ámult-bámult.Kimegyek magával a kertbe. Egyszerre tűzszínű lett előtte az élet. aki a nagy. mely csak erőből származhat.Basil.Kimegyek és leülök a kertben. mint a lélek. hogy ilyen remek az arcod.Semmi se gyógyítja annyira a lelket. Kisietett hozzá. de igéző volt ez a fiú. Már így is remekmű. mint ma. majd megrendelem. hogy csönd van körötte. ez az élet egyik nagy titka . . . . Félelem tükröződött szemében. Puszta kézzelfogható. elfáradtam az állásban .szólt Lord Henry. És megragadtam azt a kifejezést. Találomra a levegőbe lőtt egy nyilat. . semmi egyébre nem gondolok. Most megértette. a szem fényes tekintetét.Nagyon helyesen cselekszik . vajon Dorian Gray is hasonló tapasztalaton ment-e át. melyet akartam . hogy egyszerre milyen hatást keltettek szavai. de később kimegyek hozzátok. Hallward tovább festett azzal a csodálatos merész ecsetkezeléssel. Ez remekművem lesz. és ott találta Dorian Grayt. . Itt fojtó a levegő. Nem is vette észre. Többet tud. Nem tudom. amit mondott.folytatta Lord Henry -. Akadtak serdülőkorában oly dolgok. Ha festek. hogy nem szabad többet mondania. tűzben jár. Roppant érdekelte. . Miért nem tudta ezt eddig? Lord Henry finom mosollyal figyelte őt. mint amennyit tudnia kellene. s azt firtatta.Jó. amit annak előtte nem ismert.hegedűnek és a lantnak. Maga csodálatos teremtés. lázasan itta illatukat.mormogta. mint azokéban. Úgy rémlett. hűs orgonafürtökbe temette arcát. mintha bort szürcsölne. ábrándos szemével. Egészen mozdulatlan voltál. csöngess. mit beszélt Harry. A fiú fölijedt és hátrafordult. Hajadonfőtt volt. Most a háttéren dolgozom. adass nekünk jeges italt. hogy semmit se hiszek abból. mint az érzékek. Pontosan tudta. Érintette a céltáblát? Jaj. akiket hirtelen fölébresztünk. mint a szavak? szavak! Van-e más valami oly Van. Talán ez az oka. Egy szavát se hidd el. vállára tette kezét. és a levelek összezilálták makrancos hajfürtjeit.Nagyon sajnállak. és visszaemlékezett egy könyvre. Basil. felborzolták aranyló hajszálait. Harry.meggyógyítani a lelket az érzékekkel és az érzékeket a lélekkel. édes gyermekem. Finoman metszett orrcimpái rezegtek és skarlát ajka valamilyen rejtett idegtől vonaglott s aztán folyton remegett.kiáltott Dorian Gray hirtelen. mikor jön el az a lélektani pillanat. hogy mindent hisz . azzal az igazi finomsággal és olvatag gyöngédséggel.Nem is bókolt. arra a könyvre. . De még sohase ültél ilyen jól. de azért kevesebbet tud. . Lord Henry kiment a kertbe. semmint sejtené. valami epreset. de ő művelhette. mely sok mindent födött föl előtte. . és ha Parker bejön. Ne sokáig tartsd künn Doriant. melyet tizenhat éves korában olvasott. álmatag. Bizonyára bókolt neked.a félig nyitott szájat. viszont semmi se gyógyítja annyira az érzékeket. .Maga is tudja.

vagy a tavaszi idő. üljünk az árnyékba . és ha tovább áll a napon. Vigyázzon. Amíg beszélt.Mert magának nagyszerű fiatalsága van. n e igyekezzen elhárítani a reménytelen kudarcot. amit látnak. hogy külön beszéde van neki. borzalmasan érzi. hogy igazán. . az istenek jók voltak önhöz. Lord Henry.sőt magasabb. aki mintha kitárta volna előtte az élet titkát. Az idő féltékeny önre és harcol a liliomai és rózsái ellen. A világ igazi titokzatossága az. Lehetséges. olajszín arca és elcsigázott kifejezése érdekelte őt. hogy f élt. Csodálatosan szép arca van.Miért? . és a fiatalság ezen a földön az egyetlen érték. Gray úr. És a Szépség a Szellem egy formája . melyet holdnak nevezünk.. ha majd elveszti. abból herceget csinál. Akarata ellenére is szeretnie kellett ezt a sudár. Aki birtokában van. De Dorian félt tőle és szégyellte. és elfordította fejét. arca beesik.. mint a Szellem. le ne süljön. varázsos fiatalembert. Nem jól állna magának. . Aztán megsápad. vagy be kell érnie azokkal a nagy győzelmekkel.. nem az. tökéletesen és egészen éljen.Parker kihozta italunkat. s úgy tetszett. dallamosan mozgott ez a kéz. Nekem a Szépség a csodák csodája. mint a vereségeket. A Szépségé a fölény isteni joga. hogy nincs több diadal számára.Dorian Gray összeráncolta homlokát. Gray úr. Minden eliramló hónap közelebb hozza önt valami borzasztóhoz.Én ezt nem is érzem. Egyszerre aztán bejött valaki az életébe. . Csak egypár éve van. Csak sekélyes emberek nem ítélnek azután.. Ezek afféle beteges ábrándok. tétova hangjában volt valami megejtő. Miért kellett éppen ennek az idegennek fölfedezni őt önmagának? Hónapok óta ismerte Basil Hallwardot. És mégis. Most amerre megy. ami látható. és ne adja oda életét a tudatlanoknak. mert magyarázni sem kell. virágszerű keze is babonás ingerrel hatott rá. a közönségeseknek. amíg fiatal. Azt hiszi. melyeket a múltjára való visszaemlékezés keserűbbekké tesz. szépsége is vele vész. s akkor Basil nem festi le többé. ha majd a gondolat redőket vés homlokára és a szenvedély iszonyú tüzével megpörzsöli ajkait. Mosolyog? Ó. és akkor tüstént fölfedezi. Egy napon azonban. hogy a Szépség csak afféle fölszínes valami. fehér. De legalább nem olyan fölszínes. azt hamar vissza is veszik. mint a Gondolat. akkor majd érzi.kiáltott Dorian Gray kacagva. mitől félt úgy? Nem volt se iskolás kamasz.Nem. korunk hamis eszméi. Halk. és leült egy padra a kert végén. Regényes. szeme elhomályosodik. Ó. elbűvöli a világot. A világ nagy tényei kö zé tartozik. Élje azt a csodálatos életet.Magának pedig mindennel kell törődnie. Ez kétségtelen. Hűs. .szólt Lord Henry. vagy a sötét vizeken való visszatükrözése annak az ezüstkagylónak. nem mosolyog többé. Iszonytatóan szenved majd. most nem érzi. se lány. Ne pocsékolja el napjai arányát.Jöjjön. . Néha azt szokták mondani.? Csodálatosan szép arca van. mindig így lesz ez. mint a zene. .Nem törődöm vele . ami láthatatlan.. ne hallgasson a szobabölcsekre. De amit az istenek adtak. élje az ifjúságát. Igen. de barátságuk sohase gyakorolt rá semmiféle változást. Ha elmúlik az ifjúsága. Szamárság így félnie.. aki mellette állt. . a hitványoknak. ha majd öreg lesz és ráncos és csúnya lesz. mint a verőfény. agyonégeti. Ne ráncolja homlokát. mely önben .

A világítás pompás. érzékeink megpudvásodnak. Egy hónap múlva piros csillagok gyúlnak az iszalagon. mely a csöndet .. csillagos gömbjein.. a csip-csup dolgok iránt való különös érdeklődéssel. Ecsetjének kaparászása és megállása a vásznon volt az egyetlen zaj. hogy jöjjenek be. Ne féljen semmitől. amint egy tyrusi folyóka pettyes kelyhébe bújt.van. láttam. hogy éreztem.suttogta. melyektől túlságosan féltünk. melyet akkor igyekszünk fölébreszteni magunkban. Egy prémes méh szállt oda és pillanatig körötte zümmögött. egyáltalán nincs tudatában annak. .Akkor legyen a barátságunk futókaland . A közönséges mezei virág elhervad.. Az ön egyéniségével mindent megvehet. hozzátok be a hűsítőket is.kérdezte Lord Henry. A világ magáé. Borzongok. Egyszerre megjelent a festő a műterem ajtajában. elpirulva saját merészségén. és aztán édesdeden ideoda imbolygott.Már várlak . mindig örülök-e majd. Gray úr? . . mert azt akarják. De nem tudom.erre van szüksége századunknak. mely bennünk lüktet húszéves korunkban. hogy megismerkedett velem. Két zöld-fehér pille cikázott el mellettük. Különben ostoba szó. milyen tragikus lenne. mikor nagyon fontos dolgoktól félünk. hogy engedjünk neki. az új hedonizmus . és a kert sarkában. melyet nem tudunk kifejezni. Dorianra tekintve. Arra gondoltam. De mi soha többé nem kapjuk vissza ifjúságunkat. Fölkeltek és együtt ballagtak befelé az úton.. hogy örökké tartson. Förtelmes babákká fajzunk. Az orgonagally kezéből a kavicsra hullott. Mert az ifjúsága nagyon rövid ideig tart majd.Mindig. Mihelyt megismertem. vagy mikor valami ijedelmes gondolat ostromolja meg hirtelen agyunkat és arra unszol. Lord Henry egy nádfonatú karosszékbe vetette magát és figyelte őt. csak az ifjúság. A virág mintha megreszketett volna.Gyertek. meglassul. a körtefán fütyülni kezdett egy rigó. Ön lehet látható jelképe. hogy micsoda és hogy mi minden lehet. hogy a futókaland kissé tovább tart. Pillanat múlva a méh elrebbent.Hát örül. . most már örülök. vagy mikor új indulat zaklat. egy idényre.Örülök. Minden románcot elrontanak. Az öröm ütőere. Dorian ezt nézte. . Az aranyeső júniusra éppúgy sárgul. majd fölment a dobogóra és előbbi állásába helyezkedett. Szörnyű szó. de aztán újra kivirul. Nők szeretik használni. csodálkozva. Egymásra néztek és mosolyogtak. Folyton-folyvást új és új meglepetéseket hajszoljon. és leveleinek zöld éjszakája minden évben rengeti majd piros csillagait . Annyi minden volt önben. Aztán mászkálni kezdett az apró virágok tojásdad. ha szétforgácsolódna. és a szenvedélyek emléke riaszt. . Ifjúság! Ifjúság! Nincs is a világon más semmi. nagyon rövid ideig. A futókaland és a sírig tartó szenvedély közt csak az a különbség. Semmi se menjen veszendőbe. ami elbűvöl engem. . Amint beléptek a műterembe. Dorian nézte. Tagjaink elaszlanak. mint most. melyeknek nem mertünk engedni. szaporán integetett nekik.kiáltotta. azok az isteni kísértések gyötörnek. tágra nyitott szemmel. mondanom kell valamit önnek önmagáról. Dorian Gray a kezét Lord Henry vállára tette. ha hallom. Dorian Gray hallgatta.

Ez akkor összerázta.mondta. Szörnyen hálás vagyok. . Vagy negyedóra múlva Hallward abbahagyta a festést.Milyen szomorú. Iszonyatos lesz.Hát öregem.kiáltott föl végül Hallward. hanem kedvetlenül a kép elé állott és feléje fordult. mely valaha megteremtette lelkét. Akármit kérsz érte. . elrontja majd a testét.Természetesen tetszik . aki különös dicshimnuszt énekelt az ifjúságról. De ez a kép mindörökre fiatal . A haránt napsugarakon. jöjjön ide és nézze meg magát. . . Tulajdon szépsége a fölfedezés erejével hatott rá.Készen vagyok . harapdálva egyik nagy ecsetjének nyelét és homlokát ráncolva. jön egy nap. Szeme ametisztté mélyült és könnyek ködlöttek benne. Semmi befolyást nem gyakoroltak természetére. Annyi bizonyos. Igen. hogy ott állott s nézte tulajdon szépségének árnyképét. mikor arca ráncos lesz és aszott.Ezt nekem köszönheted . Gray úr. és mo st. . a rajz teljes valószínűsége átcikázott rajta.Igazán befejezted? . . . Hogy erre gondolt.Kié? .felelte a festő.suttogta Dorian Gray.De szerencsés egy fickó. mintha mindenen nehéz rózsaillat lebegne. Az öröm kifejezése tetszett föl szemében. hogy távolból szemlélje képét. éles fájdalom döfte át. A fiú fölriadt. . Basil Hallward bókjait pusztán a barátság bájos túlzásának tartotta. meg az. és testének minden idegrostja megreszketett. . hogy Hallward beszél hozzá. Okvetlen meg akarom venni.Egészen . Mikor megpillantotta. nagy karmazsin betűkkel. csak éppen homályosan sejtette. megadom.mondta lelépve az emelvényről. és szemével rámeredt arcképére. s legörnyedve odapingálta nevét a kép bal sarkába. amikor Hallward hébe-hóba hátralépett.Milyen szomorú . mozdulatlanul. csodálatos a hasonlósága is. mintha álomból ocsúdna. .kiáltott végül. Úgy tetszett. igazán gratulálok neked . ijedelmes lesz.Hát Doriané .Ragyogóan ültél. szeme fénytelen. . visszataszító lesz. Harry. kecses alakja lerokkan és elcsúful. nézegette a festményt. Az élet. és arca egy pillanatra elpirult az örömtől.megtörte. hosszan bámult Dorian Grayre. . s figyelmeztette.Ez a mai kor legnemesebb arcképe. Meghallgatta. mint a kés. melyek beáradtak a nyitott ajtón. mit. azután hosszan bámult a képre. nevette és elfelejtette őket.Ugye. . . . de nem értette. hajának aranya megkopik. . mintha először ismerné föl magát.szólt közbe Lord Henry. hátradöbbent. melyet nem tudott mire vélni. Én majd öreg leszek és borzalmas leszek és iszonyatos leszek.De már nem az enyém. Erre jött Lord Henry Wotton. Úgy érezte. Lord Henry odament.Nem tetszik neked? . milyen rettenetesen rövid. mintha valami jeges kéz ért volna szívéhez. csodálatos egy munka volt. por táncolt és aranylott. Gray? Dorian nem válaszolt. Szájának skarlátja elfakul.Kinek ne tetszene? A mai kor egyik legnagyobb alkotása.mondta a festő. Ott állott. mert megsértődött kicsit a fiú hallgatásán.mondta Lord Henry.

Miért tartja meg azt. akkor miért vagyok én az oka? .Ha nem ilyen.Azt meghiszem. Ha látom.ezért . kevesebb vagyok neked. a kerevetre vetette magát.mindenemet odaadnám. nem veszekedhetek egyszerre két legjobb barátommal. Nem vagyok több neked.irtózatosan kigúnyol. amit én elvesztek? Minden múló pillanat elrabol valamit tőlem és odaadja neki. . ha megfordítva lenne. .Hiszen azért maradtam itt. könnybe lábadó szemmel nézett rá.El kellett volna menned. Forró könnyek patakzottak szeméből.Ez az igazi Dorian Gray. Te a művészetet jobban szereted. és ezért most megsemmisítem.A képnek ez ártana. A fiatalság az egyetlen érték. mint egy zöld-bronz szobrocska. mintha imádkozna.Féltékeny vagyok mindenre. . míg meg nem jelenik arcomon az első redő.mondta a festő keserűen.kiáltott Lord Henry nevetve.Igen . Dorian Gray megfordult és ránézett.marad. . Barátja kezéből kitépte a kezét. ne beszélj így. mint a legjobb barátodat. Basil. . Kipirult. Bárcsak a kép változna és én maradhatnék mindig az. hogyha valaki elveszti szépségét. megölöm magam. mint ezen a júniusi napon. amit ne adnék oda. nincs a világon semmi. Odaadnám ezért a lelkemet.Kézzel-lábbal tiltakoznék ellene . hogy hármunk közé álljon és megrontsa életünket. Féltékeny vagyok az arcképre. melyet rólam festettél. Mert tudom. . Sőt talán még annyi se. mikor kértelek. eltemette arcát a párnákba. Jaj. Lord Henry vállat vont. . Csak nem féltékenykedel lelketlen tárgyakra? Hiszen sokkal szebb vagy.Te. aligha örülnél . mely a magas. . és sápatag arccal. Henry Wottonnak igaza van. Dorian Gray fölemelte aranyfejét a párnájáról. Sohase volt ilyen jó barátom és sohase is lesz. Ezeket mindig szereted majd. mint az elefántcsont Hermesed vagy az ezüst Faunod. mint vászon és festék? Nem engedem. A képed tanított meg erre. mert te kértél . Dorian . Sohasem lesz öregebb. . Igen. Ezért .Harry. akkor elveszti mindenét. De meddig szeretsz engem? Azt hiszem.Dehogy. Mi más is. függönyös ablak alatt állott.Dorian. mindkét arca égett. mint bármelyikünk. hogy öregszem. Mert ő ilyen.mondta Hallward.folytatta -. Jaj. A festő ámulva meredt rá. Hallward elsápadt és megragadta a kezét.Ennek te vagy az oka. .válaszolt Lord Henry. melyet valaha csináltam. addig. aki most vagyok. Mi történt? Nagyon haragosnak látszott. amint a fenyőfa festőasztalhoz ment. . Basil.kiáltott -. Mit művelt itten? Ujjai a kis . aminek szépsége nem hal meg. Dorian nem szokott így beszélni. bármilyen is legyen az. ha megfordítva lenne. . Harry . . Bárcsak én lennék mindig fiatal és a kép öregedne meg. de te gyűlöltetted meg velem a legjobb munkámat. Miért is festetted? Egy napon majd kigúnyol engem .

Hogy méltányolom-e? Szerelmes vagyok belé. .Az egyszerű gyönyörök a bonyolult ember utolsó menedéke. . megkeretezlek és hazaküldelek.Ha másnak adod. hogy nem az: bár nem szeretem. Különben örülök. . s a zümmögő grúz teafőző duruzsolt. . csak éppen nem gondolkodó. . Dorian? És te is. Ennek a buta fiúnak semmi szüksége rá.És azt is tudja. . mikor fölocsúdott meglepetéséből.Aztán azt se tűröm. Findzsák és aljak csörömpöltek.mondta Lord Henry. hogy végre megbecsülöd a munkámat . . Dorian.Örvendek. hogy beteg vagyok. Basil. Megígértem. Hát ennél nincs hebehurgyább meghatározás. De a jeleneteket csak a színpadon kedvelem. Hallwardhoz rohant.Helyes. Neked adtam. a hosszú palettakést keresték. Úgy érzem. milyen rendkívül fiatal. hogy lebutázzanak. hogy annyit pörlekedtek a kép miatt. mindenesetre megvan benne az őszinteség minden meglepetése.Nem is tudtam. ez nagyon tapintatos kifogás.kiáltott Dorian Gray. melynek vékony pengéje hajlékony acélból készült. gyerekek. amit akarsz. .Ugye teázol.kiabált. hogy ennyire méltányolod. Azt hiszem. . . vagy nem mehetek. Azóta természetesen sok mindent átélt. Lord Henry. . Nem tudom. teáért csöngetett. Micsoda képtelen alakok vagytok mindketten.Tudod.Ma reggel nagyon tiltakoztam volna ellene. kerestek valamit.Hiszen meggyilkolnád. nekem pedig nagyon kell. kezéből kicsavarta a kést és a műterem sarkába röpítette. hogy gondolkodó állat. Föl akarta hasítani vele a vásznat. hogy a White Klubban vacsorázom egy régi barátommal. hogy kicsit bizony buta volt és nem tiltakozhat semmit. ki határozza meg az embert így. és belépett az inas rakott teástálcával s letette a kis japáni asztalkára. Inkább add nekem. sohase bocsátom meg . nézegette.mondta a festő hidegen. Basil. belakkozlak. ha eszébe juttatják. mert később máshova hívtak.mondta Lord Henry. Basil. ma reggel.Megőrültél . Az ember sok minden. mielőtt még megfestettem volna.Imádom az egyszerű gyönyöröket . .Á. . A két barát lassan az asztalhoz ballagott. Hiszen egy része önmagamnak. Dorian. Végre meglelte. de táviratozhatok neki. És átment a műtermen. Dorian Gray odament és kiöntötte a teát. Akkor aztán azt csinálhatsz magaddal. Kopogtak az ajtón. . hogy a kép a tiéd. Harry? Remélem.Bizonyára akad valahol valami érdekes. és nem nekem. Egy kis inas két gömb alakú kínai porcelántálat hozott be. . .festékesbödönök és száraz ecsetek összevisszaságában turkáltak. mi van a fedők alatt a tálakban. nem vetitek meg az ilyen egyszerű gyönyöröket? . . Fojtott zokogással ugrott fel a fiú a pamlagról.Menjünk ma este színházba . mihelyt megszáradsz. Igen.

letette findzsáját a tálcára. .Sajnos.. aki teát önt.Esedezem. . az öregemberek hűtlenek akarnának lenni.Borzasztó frakkba vágni magunkat . ne vesztegesd az időt. . a tizenkilencedik század ruhája utálatos. Rengeteg a dolgom. . Ugye te is velünk tartasz.mondta szomorúan. . vacsorázz velem.Helyes . . akkor csak mi ketten megyünk.Ez az igazi Dorian? . Holnap. .válaszolta.És ha felöltözik az ember.mondta Hallward.Ilyen.Jó. .Igen . nem mehetek. . . Inkább itthon maradok. hogy vele megyek. Látogass meg minél előbb. . Dorian kacagott és rázta fejét. . Szervusz.Szívesen elmennék magával színházba. A modern élet egyetlen festői eleme a bűn.Milyen csodálatos.Maradj itt. . . mint egy maskara. .Legalább látszólag ilyen vagy. Mindössze csak erről van szó.kiáltott a kép eredetije és hozzáment. . Basil. de nem tudnak. át kell öltöznöd. Szervusz. Dorian. . Lord Henry . vagy az előtt.Micsoda hűhót csinálnak a hűségből . ne beszélj ilyeneket Dorian előtt.mondta Hallward. . Basil? . Semmi köze akaratunkhoz.Mind a kettő előtt. aki festve van? .Az igazi Doriannal maradok . Nagyon sötét.Mert megígértem Lord Henry Wottonnak.mondta a fiú. A fiatalemberek hűek akarnának lenni.Holott ez a szerelemben is pusztán élettani kérdés. nagyon lehangoló.Kérlek.felelt Lord Henry álmatagon -. Szakasztott ilyen vagy. . és kezében a teásfindzsával odament a festményhez.Ez is valami. és az asztalhoz ment. Harry. Harry.Igazán ilyen vagyok? .Mennem kell. ha megtartod az ígéreted. Kérlek.Roppant örülök. . . de nem tudnak.Hát akkor jöjjön. .Melyik Dorian előtt? Az előtt. Basil.Azért nem szeret jobban. Basil .Ne menj ma este színházba. olyan. Dorian . ne menj. . Gray úr. De a kép sohase változik meg .mormogta Hallward.Miért? .Későre jár. . . .Nem lehet.sóhajtott Hallward. Ő sohase tartja meg. aki a teázóas ztal mellől figyelte derűs mosollyal.kiáltott föl Lord Henry. A festő ajkába harapott. A fiú tétovázott és Lord Henryre nézett.

Elfelejtettem. . . vár a kocsim. . Basil.Emlékezz arra.Bízom benned. .Jó. Gray úr. . ma reggel. amire a kertben kértelek. elviszem hazáig. .. Basil? . nem .Nem felejted el? . Szervusz.Bárcsak én is bízhatnék magamban .Parancsolsz.kiáltott Dorian. a festő a kerevetre vetette magát és a fájdalom kifejezése tűnt fel arcán. Nagyon érdekes délután volt.Nem.mondta Lord Harry nevetve.Te. Mikor az ajtó bezárult mögöttük. Harry! .Jöjjön. .

Pénzre csak azoknak van szükségük. én pedig. Divatjamúlt elveket vallott. lustasága.HARMADIK FEJEZET Másnap fél egykor Lord Henry Wotton a Curzon Streetről az Albanyba ballagott. Szeretnék valamit kérni tőled. kiket viszont ő kínzott agyon. Csakis Angolország teremthette meg őt. mikor Izabella királynő fiatal volt és Primre nem is gondoltak. mert semmi hasznot se sikerült belőle kicsikarniuk. Lord Fermort. amint akkor vélték. kissé hebehurgyán. Az én diplomatakoromban másképpen volt.szólt az öregúr -. mert azokat. és így sohase kellemetlenkednek. de egy szeszélyes pillanatában visszavonult a diplomáciai pályáról. ha a toryk kormányra kerültek. és ezért az ostoba ipari tevékenységéért azzal mentegette magát. hogy az ország ebek harmincadjára jut. csak akkor nem. remekbe készült angol sürgönyei és nem mindennapi mulatókedve folytán. ti világfiak kettő előtt sohase bújtok ki az ágyból és ötig nem is mutatkoztok. azt tudniillik.Csak a családi érzés hozott ide. réme rokonainak. holott mindig azt mondogatta. hogy nem kínálták meg a párizsi nagyköveti állással. Manapság a fiatalemberek azt hiszik. ami benne van a parl ament évkönyveiben. s többnyire a klubban evett. De nem pénzre van szükségem. kik őt mulattatták. . hát mi hoz ide ily korán? Azt képzeltem. a pénz minden. komolyan tanulmányozni kezdte a teljes semmittevés nagy.Hát foglalj helyet és beszélj. A másodszülött fiú tőkéje a hitel. és hogy néhány hónap múlva örökébe lépett atyja címének. . és ebből nagyszerűen meg lehet élni. hogy a pénz minden. aki agyonkínozta őt. bár ezek a fickók ma már minden badarságot összefirkálnak. megsértődve.Pénzt. akit az emberek önzőnek neveznek. radikális bandának titulálta őket.Ej. sohase fizetek.mormolta Lord Henry. biztosan . A politikában tory volt. . Kissé utánanézett a Midland grófságban lévő szénbányáinak. aki atyjának titkára volt. György bácsi. főúri művészetét. meg is tudják. hogy most . kissé érdes agglegényt. hogy fával fűtsön a kandallójában. kik kifizetik számláikat. de inkább bérelt lakásban lakott. nagybátyja kopott vadászkabátjában ült ott. Fia. hogy megengedheti magának. Hős volt inasával szemben. hogy a szén bizonyos előnyt biztosít az úriembernek. Különben azt hallom. etette-itatta.Hát szívesen szolgálok mindennel.mondta Lord Fermor és elfintorította arcát. György bácsi. főnökével együtt lemondott. Atyja Angliát a madridi nagykövetségen képviselte. mert ezt kényelmesebbnek találta. de előítéleteiben volt sok megszívlelnivaló. mely véleménye szerint teljes joggal megillette őt a születése. a gomblyukába tűzött virágot babrálva -. Szeretnék egyet-mást megtudni tőled: természetesen nem hasznos. Mikor Lord Henry belépett a szobába. a kedélyes. és mire öregek lesznek. mikor is közönséges. Henry . Különben állandóan Dartmoor bátyám boltjában vásárolok.Igen . ellenben a társaság bőkezűnek tartott a. . Volt két nagy háza a városban. . szívta alvó szivarját és mustrálgatta a Times-t. . hogy meglátogassa nagybátyját. hanem egészen haszontalan dolgokat.

meglátogatott.Kelso unokája . . pedig akkoriban nem volt lány Londonban. egy belga vadállatot. Spában. mint a bérkocsisokkal. Selby az övé. Szegény fickót k ét hónappal az esküvő után megölték párbajban. egy sehonnaival. talán őt is ismerted. A királyné többször kérdezősködött arról az angol főúrról. hogy magához vette a lányát. mintha tegnap történt volna.Nagyon csinos .. Mire való ez? A vizsga. De a lány regényes volt. akkor hiába tud mindent. Minden lány regényes volt a családjában.ezért megfizette őt drágán. Jól ismertem az anyját. Kelso valami zsivány kalandort kerített. Ahhoz mehetett volna. Mondd csak. mikor Madridban voltam. ha Kelso tisztességesen bánt vele. Az is volt. fehér szemöldökét. kiket valaha láttam. Ő az utolsó Kelso lord unokája. Kérlek.Dorian Gray? Ki az? .kérdezte Lord Fermor. Carlington bomlott utána. minthogy ilyen . de az asszonyok. A lány kinevette.Lady Margaret Devereux. beszélj valamit az anyjáról. Az egész Selby-birtok rászállott a nagyapjáról. összemorcolva bozontos. csúnya história volt. mint egy galambot. És milyen a fiú? Ha az anyjához hasonlít. Nemrégiben ismerkedtem meg vele.és ez az alak úgy lelőtte a fiút. de az egy szót se szólt hozzá többet.Margaret Devereux egyike volt a legszebb teremtéseknek. Ő maga beszélte nekem. akihez akar. aki nyilvánosan megsértette a vejét . ezt tudom. Mesék keringtek róla. kérlek alássan. .vizsgázniuk kell. Ha valaki úriember. arról koldul. fiam. Kérlek alássan.. György bácsi. Harry.. Hát maradt utána egy fiú? Ezt nem tudtam. . Az anyja Devereux volt . Carlington térden kúszott előtte. hogy tudom. Kelso unokája. . Egy álló hónapig nem mertem mutatkozni az udvarnál.szólt Lord Henry szórakozottan. pirultam miatta. Még nem nagykorú.Épp ezt akarom megtudni tőled. ő is mondta.. fölbérelte . komisz kutyának tartotta. mikor megszökött egy éhenkórász fiatal tacskóval.Mondd.visszhangozta az öregúr -. És. a fiúnak van pénze. Dorian Gray nincs benne a könyveidben? . Az anyjának is volt pénze. Milyen volt? Ki vette el? Hiszen te annak idején majdnem mindenkit ismertél. csinos fickó lehet. egy gyalogos altiszttel vagy effélével. . Azt hiszem. .folytatta az öregúr. György bácsi. kérlek alássan.válaszolt Lord Henry -.Szé p vagyon vár rá. Igen. Azt rebesgették. aki mindig a fuvardíj miatt szokott veszekedni a kocsisokkal. Remélem. . Úgy emlékszem az egészre. hogy úgy viselkedjen.Nem tudom . ott voltam a keresztelőjén is. fiacskám. Rendkívül szép lány volt Margaret Devereux. ha pedig nem úriember. azt hiszem azonban. aki nem Carlingtonról ábrándozott volna. hát hogyne. az anyja szép volt? .. Aztán egy év múlva a lány is meghalt. . Nagyapja gyűlölte Kelsót. Egy ízben. sohase foghattam meg. Azaz. Gray mostanában nagyon érdekel. és minden férfi bolondult utána. amint tette.. A férfiak hajítófát sem értek. Igen. éppen eleget tud. az unokájával emberségesebb volt. elejétől végéig komédia. Harry. jó kezekbe kerül . Az ügyet elsimították. Kelso a klubjában még jó darabig egyedül ette a marhasültjét. azok remekek. Csúnya dolgokat beszéltek erről. kicsoda. de utána.erősítette meg Lord Henry. Azt is beszélték.Remélem. Mi bírta rá.

Miért nem maradnak ezek az amerikai nők a hazájukban? Azt szokták mondani. megmondom. nem állhatatosak .Az is.Szervusz.Dartmoor érdekében remélem. Lord Henry az alacsony boltíven át a Burlington Streetre ment. . . mondd meg Agatha néninek. Ez a varázsuk titka.Az amerikai lányok bölcsen eltitkolják a rokonaikat.Agatha néninél. Dartmoor megjárja. . György bácsi. amit apád mesélt. öklével az asztalra ütve.Hol ebédelsz. Meghívattam magamat és Grayt. Torkig vagyok velük. Legtöbb amerikai nő így tesz. de kevés eredménye lesz. hogy tájékoztattál. Új barátaimról szeretek tudni mindent és a régiekről semmit.mondta Lord Henry. .Azt mondják.Helyes.mormogott nagybátyja. akárcsak Éva . hogy azok. Ő a legújabb protegéje. . Csak úgy röpülnek. .mondta és menni készült. hagyjon nekem békét az ő jótékony fölhívásaival. majdnem modern regény.Márpedig az angol lányoknak az egész világon nem akad párjuk . melynek véget vet az utálatos. Az a drága nő azt hiszi.És szép? . . Köszönöm.A hosszú jegyesség kimeríti őket. . mint hogy minden szamárságra cheque-et firkáljak alá.mormogta az öregúr. . oly izgatóan és varázsosan hatott rá. hogy Amerika a nők paradicsoma. aztán egy kínban született gyermek.ügyekről van szó. mintha szép lenne. mint egy különös. . Az anyát el- .Vannak egyáltalán rokonai? Lord Henry rázta a fejét. Ez a fő jellemvonásuk. hogy Dartmoor amerikai nőt akar elvenni? Hát neki az angol lányok nem eléggé jók? . . Bármily nyersen is mesélték el . Ez volt tehát Dorian Gray családi története. aztán a Berkeley Square felé irányította lépteit. Pár heti vad boldogság. mi ez az ostobaság. György bácsi. György bácsi. amint az angol lányok eltitkolják a múltjukat . Amerikában a ponyvakereskedés a politika után a legjövedelmezőbb foglalkozás. alattomos gaztett. De épp ezért ki akarnak jutni belőle.Igaz. Ha tovább maradok.mondta Fermor lord.Mert. Úgy hallom. Egy szép nő mindent kockára tesz őrült szenvedélyéért. egyéb dolgom sincs.Úgy viselkedik. Azt hiszem. roppant divatos manapság amerikai lányt elvenni. . Az öregúr helyeslőn dörmögött és csöngetett inasának. elkésem az ebédről. . Harry? . kérlek.Kik a lány rokonai? . . . György bácsi.Jaj. Hónapokig tartó néma gyötrelem. Az emberbarátoknak semmi érzékük az emberiség iránt.Azért akad oly könnyen párjuk az amerikai lányoknak. de a rövid távban pompásak. hogy ponyvakereskedők? .

mint rendesen .talán a leginkább kielégítő öröm. Világoknak kell összefogniuk. de mindenesetre nagyszerűvé lehet alakítani. Rájött.. És milyen elragadó volt tegnap este a klubban a vacsoránál. botját. korlátolt és közönséges korunkban. ami a fiú az ő tudta nélkül a festőnek volt. Dorian az asztal végéről félénken intett neki s az öröm pírja futotta el arcát. a gyermekkor fehér tisztasága és az a szépség. hogy ilyen szépségnek is el kell hervadnia!.. amivé ne lehetne formálni. melynek árnyképét valósággá bűvölik: milyen különös volt mindez! Emlékezett valami hasonlóra a történelemben..Elkéstél.. Belevetíteni lelkünket egy kecses formába és ott hagyni egy pillanatig. merengő vágytól szétnyílt ajakkal ült vele szemben. mely egyedül tudja megkülönböztetni azt. Nincs semmi. Övé volt a báj. mely gyönyörében durván testi. zsarnokoskodó öregemberrel. tökéletesebbé tette. mikor riadt szemmel. Felelt a vonó minden érintésére és rezzentésére. Beszélni ővele olyan volt.. fejét csóválva. Igen. hogy a legkisebb virág kinyílhasson. mint dryád. amint van. hogy az legyen Dorian Graynek. a dolgok puszta alakja és rajza. s a villamos gyertyákra boruló ernyők dúsabb vörössel rózsázták arcá nak ocsúdó csodáját. ő majd megkísérli. a szenvedély és ifjúság kísérőzenéjével átömleszteni vérmérsékletünket másba.. Milyen szörnyű. Színt adott a fiúnak. Szeretett volna uralkodni rajta .. akivel a véletlen szeszélyéből találkozott Basil műtermében. mintha finom folyadék vagy különös illatszer volna: micsoda igazi öröm volt eb ben . és elfoglalva a nénje melletti üres széket. bizonyos jelképes értéket kapott. Egyszerre megállott és a házakra nézett. Magáévá akarta tenni ezt a csodálatos szellemet.. melyet olyan rejtélyesen sugalmazott neki valakinek puszta meglátása és jelenléte. a háttér érdekes. Szemben Harley hercegnő. Nem Platón. körülnézett. minthogy lelkében vágyakozott utána.kiáltott nénje.ragadta a halál. hogy hatott rá. és önmagán mosolyogva visszafordult. tökéletesebb formának. Lord Henry kitalált valami jó mentséget. Minden nagyszerű dolog mögött van valami tragikus. Új művészeti modora. életszemléletének friss módja. a hallgatag szellem. hirtelenül megmutatkozott. . Egyik ajtónállónak odaadta a kalapját. akár játékszer. Abban. mely sötét erdőkben lakozott és láthatatlanul járt szabad mezőn. vágyában pedig durván alantas. Valóban nagyszerű az a fiú.már sikerült is féligmeddig. mint pompás hegedűn játszani. mintha maguk a tárgyak rajzai lennének egy más. az inas azt mondotta. hogy már ebédelnek. a fiú egyedül maradt egy mord. ami csodálatos. mely megmaradt számunkra. s fölébredt benne az a csodálatos látóképesség. aki nem is vol t ennek tudatában. Semmi más tevékenység nem hasonlított ehhez. valami lenyűgözőt érzett. kik vannak itt.. ki megalkotta csodálatos arcképét. melyet a régi görög márványszobrok őriztek meg számunkra. hogy már régen elhagyta nénje lakását. rendkívül . és nem félt. és bement az ebédlőbe. Mikor belépett a kissé homályos csarnokba. Volt valami igéző a Szerelem és a Halál e gyermekében. Igen. amint szellemes megjegyzéseink visszhangot vernek. Lehet belőle akár titán.. mint volt. elfinomodott. hallani. És Basil? Lélektani szempontból mennyire érdekes volt. a gondolat művésze beszélt ilyesmiről először? Nem Buonarroti faragta ezt szonettsorozatának színes márványába? De századunkban mindez idegenszerű volt.

. kopasz. . . középkorú középszerűség. A hercegnő balján Erskine of Treadley ült. egy nagyon bájos és művelt öregúr.Valakinek be kellene avatkoznia. ő is inkább hallgatóit merítette ki. aki azonban azzal a rossz szokással rendelkezett.Ő sohase gondolja komolyan. . Lord Henry szomszédja Vandeleurné volt. . és unalmas adatokat kezdett felsorolni. félbeszakította őt. amit mond. és csodálkozva emelte föl óriás kezét. melyeket a jelenkori kortörténészek kövérségnek jeleznének olyan nőknél.kiáltott a hercegnő. Mint mindenki.mondta Erskine úr. Mellette jobboldalt foglalt helyet Sir Thomas Burdon radikális képviselő. aki egy bölcs és általánosan ismert törvényre hallgatva a közéletben pártvezérének hódolt.Kitűnő forrásból tudom. . Hallatlan. de oly roppant ízléstelenül öltözködött. hogy a leány apjának Amerikában nagyobb szárazáru-kereskedése van . valóságos szent az asszonyok között.Hát ez rémes . s egy fürjet vett a tányérjára. a magánéletben a jó konyhának. . akivel a szent hölgy abban a nagyon komoly modorban társalgott.mondta a radikális képviselő. a nő szentül el van határozva.Mikor Amerikát fölfedezték .felelt Lord Henry.áldott lelkű és jó kedélyű hölgy. hogy a rosszul bekötött imakönyvekre emlékeztetett. legtöbbjük nagyon c sinos. hogy elveszi azt az igéző fiatal hölgyikét? . hogy megkéri a bátyám kezét. A hercegnő fölsóhajtott és élt előjogával. .Ponyvakereskedés Amerikában. mint egy miniszteri beszéd az alsóházban. . mert mint egy ízben mondotta Lady Agathának. . Szerencséjére a nő másik oldalára Lord Faudel került.kiáltott föl. .Az amerikai irodalom . . . megbocsáthatatlan hiba.Azt hiszem.Maga is azt hiszi. amit akart. akik nem hercegnők.Manapság igazán semmi szerencséjük sincs a leányainknak.Én inkább azt mondanám. Sir Thomas. széles építészeti arányokkal.szólt Sir Thomas Burdon méltányoló arccal. az utolsó szót hangsúlyozva. mint a szabadelvűek. nagynénjének egyik legrégibb barátnője.Meg kell adni. hogy egy szót se szólt. .Lehet különben. És jól is öltözködnek. és egészen senki se menekülhet meg tőle.De hiszen láttam néhány példányt a lakóiból . aki ki akarja meríteni tárgyát. . Hát mi az amerikai ponyva? .kérdezte a hercegnő. Minden ruhájukat Párizsból hozatják. hogy Amerikát nem is fedezték fel . . drágám .Bárcsak egyáltalán föl se fedezték volna . Bárcsak megengedhetném magamnak én is. Lord Henry .kiáltott föl Lady Agatha.válaszolt a hercegnő szórakozottan. nagyon értelmes. harmincéves koráig elmondott mindent. hogy csak úgy valahogy megtalálták.Nagybátyám az imént valami ponyvakereskedésről beszélt. de minden igazán jó ember beleesik. mint Lord Henry megjegyezte.Ne törődjön vele.suttogta Lady Agatha.Szegény Dartmoorról beszélgettünk. mely. a torykkal ebédelt és úgy gondolkozott. . és kedvesen bólintott feléje az asztalon át. A hercegnő ámuldozott. .

.kérdezte Erskine úr.Szörnyű . . ez az utazás nevelő hatású. .Erskine of Treadley úr világa a könyvespolcán van.tudakolta a hercegnő.kiáltott Lord Henry mosolyogva. nem olvasni róluk.kérdezte Erskine úr panaszosan.Mindennel tudok rokonszenvezni. Hogy kipróbáljuk a Valóságot.Amerikába . a szépséget. az egyszerűen kibírhatatlan. . hogy nekem zongorázzon . Nagyon.kiáltott Lord Henry.. . Harry. hogy zongorázzon nekik. .A szenvedéssel nem tudok rokonszenvezni. és Dorian Gray vidám tekintete válaszolt neki. hogy amerikaiban nem talál semmi oktalanságot. .szólt Lady Agatha -. Aki él vele. Van valami rettenetesen beteges abban. Párizsba megy kuncogott Sir Thomas. az valahogy tisztességtelen. Ha az Igazság artistává válik. akinek hatalmas készlete volt szakállas viccekből. amit beszélnek.Érdekes. . . . nagyon leverő. Mert nagyon csúnya. hogy ott megbec sülhetetlen volna. Igen.Én keresztül-kasul beutaztam Amerikát. hogy a modern kor szereti a fájdalmat. . akkor megítélhetjük.Nem értem önt .Ez paradoxon volt? . hogy táncol a kifeszített kötélen. .Hiszen a paradoxon helyes dolog a maga nemében. Azt hiszem.Attól tartok. Miért akarod lebeszélni ezt a kedves Dorian Grayt. csak a szenvedéssel nem . . a paradoxon útja az igazság útja. nagyon okosak. hogy a jó amerikai. mikor meghal. Nos. .Hát csakugyan Chicagóba kell mennünk. . kik e tekintetben nagyon előzékenyek. látnunk kell. hogy az. hogy kineveljenek bennünket? . De lehet. .Én értem .. Szeretnék.folytatta Lady Agatha. ez a fő jellemvonásuk.Egy árva betűt se értek abból.Jaj istenem .A nyers erő még csak megjárja. Az amerikaiak roppant érdekes nép. Mi.mormogta Erskine úr és elmosolyodott. Az asztal végére nézett. nagyon szörnyű. . nagyon. Sir Thomas homlokát ráncolta. És hová megy a rossz amerikai.Nekem nincs kedvem utazni. Mondhatom. az életörömöt.mondta Henry lord vállat vonva..fűzte tovább a szót Sir Thomas. látni szeretjük a dolgokat. És minél kevesebbet beszéljenek az élet szomorúságáról.Hiszen olyan szerencsétlenek azok a szegények a Whitechapelben . külön vasúti kocsikat bocsátottak rendelkezésemre az igazgatók. gyakorlati emberek. hogy kijöjjön az East Endre? Tudom.mormogta Lord Henry.mondta Sir Thomas és kissé elpirult. . Különben is. hogy vitatkoznak ezek a férfiak. . hogy paradoxon volt. .Azt mondják. Sir Thomas legyintett.Én azonban azt szeretném. . Biztosítom. mikor meghal? . nagyon okosak. . haragszom rád.Nem is tudtam. unokaöccse előítélettel viseltetik a nagy ország iránt mondta Lady Agathának. Erskine úr. de a nyers okosság. Szeressük a színt. Megalázza általa a szellemet.

jegyezte meg Sir Thomas. . De minthogy a tizenkilencedik század a részvét túlhajtása miatt jutott csődbe.Ön igazán vigasztaló dolgokat mond . hercegnő . Jaj.Teljesen beérem azzal.csicsergett a hercegnő. . .Igen . ez nagyon rosszat jelent.Ha ilyen magamfajta vénasszony elpirul.Az emberiség nagyon is komolyan veszi magát. .kérdezte. . és csak későn fedezi fel. de azért mulatott rajta. hogy okosan a földön csúszik. nagyon sokra . és mi azzal igyekszünk megoldani. .Csakhogy komoly felelősség terhel minket . hogy nem érzelgős.Vissza tud emlékezni.Csak meg kell ismételni egykori bolondságainkat. azt tanácsolnám. hogy lehetne még egyszer visszafiatalodni? A lord egy pillanatig gondolkozott.folytatta a lord -. a ballépésünket. az .A pirulás pedig jól áll a hölgyeknek. folyamodjunk a Tudományhoz. hogy félrevezet bennünket. mikor meglátogattam nagynénjét.jegyezte meg Lord Henry. hogy egy dolgot nem bánunk meg soha.Nagyszerű elmélet . .Én semmit se akarok megváltoztatni Angliában. hogyha mint bölcs szemlélődhetek.Igaza van.kiáltott a hercegnő. Man apság a legtöbb ember abba pusztul bele.De az East End azért roppant fontos kérdés .Jaj. Lady Agatha fejét rázta. És tán pirulás nélkül nézhetek majd a szemébe. .. ez az élet egyik nagy titka. valami nagy bot lásra. Lord Henry Erskine úr felé tekintett. Lord Henry elnevette magát.Hát akkor hogy akarná megváltoztatni? . . . Az érzelgősség előnye az. és ránézett az asztal fölött.felelte a fiatal lord. . melyet fiatal éveiben elkövetett? . ha fiatalok . . .Valahogy mindig bűnösnek éreztem magam. Ha a barlanglakó nevetni tudott volna. hogy mulattatjuk a rabszolgákat.szólt Sir Thomas foghegyről.felelt. Erskine úr figyelt. Nevetés futott végig az egész asztalon.A rabszolgaság kérdése. .Hát kövesse el őket újra . . a Történelem másképp alakul.Csak akkor. Lord Henry.mondta Lord Henry komolyan. . .Rettenetes komoly felelősség .Veszedelmes elmélet . . .felelte a hercegnő. és a Tudomány előnye az. A politikus élesen nézett rá.Meg fogom valósítani. Ez a világ eredendő bűne. hogy az hozza rendbe. . nagy komolyan bólogatva hozzá.kockáztatta meg Vandeleurné félénken. hercegnő.kiáltott a hercegnő.kérdezte.visszhangozta Lady Agatha. mert én egyáltalán nem érdeklődtem East End iránt. . nyomban visszafiatalodunk. csak az időjárást . . mondja.

mintegy élezte ötletét és színt adott képzeletének. A világ minden népe közül az angolnak van legkevesebb érzéke az irodalom szépsége iránt. semhogy írjak. míg a pezsgő szőlőlé bíbor és bugyborékoló hulláma meztelen combjára fröccsent és vörös tajtékjaival lefelé csordogált a bornyomó kád fekete. mosolyok cikáztak ajkain és a csodálat mindjobban elkomolyodott sötétülő szemében. De Angliában csak újságokat. Nagyszerű rögtönzés volt.mosolygott Lord Henry. És most.szólt Lord Henry és meghajolt. bacchánsnőként táncolt az élet deszkáján. melynél a bölcs Omar ült. és egy mellette lévő székre ülve vállára tette kezét. hercegnő . szivárványlóvá varázsolta képzeletével és fölszárnyazta paradoxonjával. mikor ebben a kalapban vagyok. . . és gúnyolta az alamuszi Silenust. mint riadt erdei lények. hogy fogatja várja.Maga könyveket beszél össze .Önért minden más meghívásomat sutba vetem. Szóval.Valaha magam is írogattam. mért nem ír inkább? . a bohóság dicsérete a bölcselet magasába röppent. dühöng. felhajította a levegőbe és átalakította.mondotta -. Fehér lába taposta a nagy borsajtót.Milyen udvarias maga és milyen udvariatlan . felöltve borfoltos ruháját borostyánnal koszorúzva. önkívületbe bűvölte hallgatóit. hogy mit is mondtam . kedves barátom. . egy inas alakjában. Ha elkésik. igaza van . Mikor Lord Henry megint leült. Felnézek az uramért a klubba. és a tudat.kiáltott.kiáltott a hercegnő -. mint egy perzsaszőnyeg és éppoly valószerűtlen. Érezte.Lord Henry játszott ezzel a gondolattal és rakoncátlankodni kezde tt.Mennem kell. hát el ne felejtse . Tündöklő volt. . hogy Dorian Gray rá szögezte szemét. csöpögő. ha megengedi. Lord Henry.felelt Erskine úr. csakugyan hiszi-e azt. maga a Bölcselet is megfiatalodott és elér te a Gyönyör vad muzsikáját. . aki azt jelentette a hercegnőnek. Egy durva szó tönkretenné. . nagyon kedves volt és szörnyen erkölcstelen. mely oly kedves.aztán kisuhogott a szobából Lady Agatha és a többi hölgy társaságában. Isten önnel. A hercegnő színlelt kétségbeeséssel tördelte kezét. amit az ebédnél mondott? . ahol ő elnököl.Sokkal jobban szeretek olvasni könyveket. mennem kell. és ők kacagva követték a csábos dalt. de már abbahagytam. A tények menekültek előle. elvarázsoltan ült. édes Agathám. hogy hallgatói közt volt valaki. . kinek lelkét meg akarta igézni. merész és felelőtlen. hogy vélekedem a maga nézeteiről. tankönyveket és lexikonokat olvasnak. elengedte és visszakapta. Nagyon törékeny kalap. Dorian Gray le se vette róla szemét. hogy így nevezzem. és elviszem valami buta gyűlésre a Willis’s Roomsba. Erskine úr.Végtelen sajnálom . Kedden? Szabad kedden? . Amint továbbhaladt.Egészen elfelejtettem. . Jöjjön el hozzánk egy este vacsorázni. s borzasztó lenne egy jelenet. hogy olyan józan. Erskine úr átjött hozzá. szabad megkérdeznem. lejtős oldalain.Nagyon vad dolgok voltak.Attól tartok. Mindenesetre akarnék írni egy regényt. Végre a jelenkor ruhájába bújtatva belépett a szobába a Valóság. Most már igazán magam sem tudom.

Senki se tud oly csodálatosan csevegni. Az Athenaeum Klubba kell mennem. A házigazdája páratlan és a könyvtára is pompás. . pompás burgundi bor mellett. negyven karosszékben. melyre igazán büszke vagyok. De az életről szeretnék önnel beszélni. Ebben az órában szoktunk ott aludni. elsősorban önt tesszük érte felelőssé mindannyian. .Ön egészíti majd ki .Ezer örömmel. untatott. Önt csakugyan roppant veszedelmes embernek tartom. mint ön.válaszolt az öreg gavallér udvariasan meghajolva. .Nagyon vadak.Mind a negyvenen. hogy Basil Hallwardhoz ígérkezett . Treadleybe menni pompás kirándulás. Az a nemzedék. hogy folyton beszél majd. érzem. Gyakoroljuk magunkat.Hadd menjek magával .Jobb szeretnék magával menni. Most pedig elbúcsúzom kitűnő nénjétől. . mely a kortársam volt. Erskine úr? . Dorian Gray megérintette a karját. ha megunja Londont jöjjön le Treadleybe. Engedje meg. igen. és ha a szegény hercegnőnek valami baja esik.szólt Lord Henry mosolyogva. és ha akarja.Én a parkba megyek . És meg kell ígérnie..suttogta. Ahogy kiment az ajtón. Jöhet velem. . Lord Henry nevetett és fölkelt. Egy napon.kiáltott. . magával kell mennem.Ah. mára éppen eleget beszéltem . majd együtt nézzük.Mindannyian.Azt hittem. .válaszolt Lord Henry. és fejtse ki nekem a gyönyörről szóló bölcseletét. egy angol tudományos akadémiát akarunk alapítani. . .Most szeretném kicsit nézni az életet. .

Hát csak a felesége. Victoriának hívták. melyeket a királyné címerében is alkalmazott. képes kiadását. mert azt tartotta. hogy elmegy. Dorian mosolygott és fejét rázta. . A fiú tehát durcásan várakozott. Magát jól ismerem arcképeiről. felugrott. . pompás karosszékben. és tétova ujjakkal forgatta a Manon Lescaut szép. A XIV. az édes Lohengrinben. Olyan lármás. de csak annyit ért el. senki se hallja meg.De elkéstél.Bocsánatot kérek. Harry . és az ajtó kinyílt. ruhái mindig úgy hatottak. . Azt hittem. hogy aki pontos.Hát akkor tizennyolc. világos színű tölgyfa burkolatával. az időt lop. Van az uramnak belőlük vagy tizenhét.. melyet egyik könyvespolcon lelt. mellette volt a Les Cent Nouvelles egy példánya Clovis Eve-nek Valois Margit számára készített kötésében. amit mondunk. Gray úr . s ujjai egy teknősbéka papírkéssel kezdtek játszani. mintha valami őrült tervezte és ő viharban kapta volna magára. . . krémszín gerendamezejével. magas. Lajos korabeli óra szabályosan egyhangú ketyegése idegesítette. Lord Henry még nem érkezett meg.. ugyebár. Henry felesége idegesen nevetett. És láttam önt vele egyik este az Operában. téglavörös nemezszőnyegeivel. ólomkeretes tábláján beáramlott a londoni nyári nap baracksárga fénye.Ugyebár a Lohengrinben? . Különös egy nő volt. . . és minthogy szerelmét sohase viszonozták. Ez pedig nem megvetendő dolog. és az ablak keskeny. amint beszélt és figyelte őt tétova nefelejcsszemével.felelt egy éles hang. Dorian gyorsan körülnézett. A kandalló párkányán néhány nagy kék porcelánkorsó s néhány papagájtulipán sorakozott. hogy az uram. Rendszerint szerelmes volt valakibe. Ő mindig késett. hogy magam mutatkozzam be.Azt hitte. Több ízben már arra gondolt. Festőinek akart látszani. hogy egész idő alatt nyugodtan beszélhetünk.mondta Dorian. Egy csöpp atlaszfa asztalkán Clodion szobrocská ja állott. Engedje meg. és valóságos rögeszméje volt a templomjárás.NEGYEDIK FEJEZET Egy hónappal később Dorian Gray Lord Henry mayfairi házának kis könyvtárában ült. Wagner zenéjét legjobban szeretem. Végre lépéseket hallott kívülről. nem csalatkozott semmiben.Igazán annyi? . azokkal az aranyozott százszorszépekkel ékesen. Gray úr? Vékony ajkain ugyanaz a szaggatott. hogy lompos volt. melyeket hosszú rojtos selyemperzsák borítottak. ideges nevetés han gzott föl.Ott.Sajnos nem Harry jön. Nagyon kedves szoba volt ez a maga nemében. gipsz domborműves mennyezetével.

Mert nagyon érzelgősek.legalábbis. nem így gondolkozom. Orchideákra nincs pénzem. édesem . kérdezni akartam tőled valamit . Szervusz. téged kerestelek. amit te mondasz. ha jó zenét hallgatok. mint egy paradicsommadár. Végre a művészet nemzetközivé tesz.kiáltott Henry felesége. néha kettőért is egyszerre. ..Jaj.Sajnálatomra. Ne gondolja azonban. Dorian. hogy elkéstem. ez Harry ötlete. A férfi azért nősül. Harry? . Egyszerűen bolondultam a zongoraművészekért.mondta Dorian Gray és elpirult. . Isten önnel. Gray úr? Az egyetlen mód.Miért. . Én megvalósítom most mindazt. Mikor zenét hallgatok. Ma az emberek tudják mindennek az árát.mondta Henry lord. Harry. vagy nem? Jól teszik és a művészetüknek is tartoznak vele. akkor kötelességünk szóba fullasztani. Vagy egészen másképpen gondolkozunk róla. . mely egész éjszaka ázott.Egyáltalán ne házasodj meg. Ugye nem vacsorázol itthon? Én se. órákig alkudoztam rá. mert külföldiek.már nem tudom. Henry. Azok olyan festőivé teszik a szobákat.Ah. hogy miért. vagy nem? Mondja. mert fáradt. . betéve mögötte az ajtót. Ugye azok. De nagyon kellemes volt.mondta Lord Henry. mint Henry mondja nekem. Dorian. mert kíváncsi: így mind a ketten rosszul járnak. hogy kikocsizom a hercegnővel. Talán majd találkozunk Lady Thornburynél.. Ha a muzsika rossz. Aztán a lord cigarettára gyújtott és a kerevetre vetette magát. Gray úr.mondta. a nő azért megy férjhez.Minden bizonnyal. Roppant örülök.Egy színésznőbe . Mind a ketten egyformán gondolkozunk róla. Imádom. Ez egyik aforizmád. Nem is értem. ha látnád őt. ugye maga még sohasem volt nálunk? Hát el kell jönnie. miután felesége. azért. édesem. és itt találtam Gray urat. finom jázminillatot hagyva maga után. . Dorian . De már itt van Harry. és huncut mosollyal nézett mindkettőjükre.Sohase végy el szalmasárgahajú nőt. de a külföldiekre semmi költségeket se sajnálok. de félek tőle.Kezdetnek elég közönséges. .Kibe vagy szerelmes? . kirebbent a szobából. . hogy néhányat szippantott. megtörve a zavart csöndet buta és hirtelen nevetésével. hogy tudomást szerezzek róluk.De én szeretem az érzelgős nőket. Lehet. Nagyon regényessé tesz. kik Angliában születtek.Én is boldog vagyok. .Nagyon sajnálom. . ..Nemigen hiszem. Harry. hogy nem szeretem a jó zenét. hogy megházasodom. én is . mit -. vagy nem? Bizonyos idő múlva még azok is külföldiekké válnak. ívelt szemöldökét. Lord Henry vállat vont. . Nagyon kellemesen elbeszélgettünk a zenéről. A Wardour Streeten egy darab régi brokátot kerestem. hogy megismerkedtem vele. sohase beszélek . Nagyon szerelmes vagyok tudniillik. Harry. vagy nem. fölvonva sötét.Megígértem. . . de nem tudják semminek az értékét. . mennem kell .Nem beszélnél így.

Mióta ismered? . Londonban mindössze öt nő van. s szívta komisz szivarját.. Ma ennek vége. miriád emberével. Ezer dologra gondoltam. vagy a Piccadillyn kószáltam. mikor meglátott. . Az egyszerű nő nagyon hasznos. . A nők festői nem. úgy hat óra tájt. hogy valami kalapál ereimben. kimegyek kalandot keresni. A kérdés nem oly bonyolult. s őrült kíváncsisággal firtattam. egészen megrémítesz a nézeteiddel.“Tetszik parancsolni egy páholyt?” .És hol találkoztál vele? . .Más se. A másik fajta nő roppant bájos.Jaj. hogy csak kétféle nő van: egyszerű és festett. melynek nagy. lobogó gázlámpái és rikító színlapjai voltak. Utóbb azt tapasztaltam. De beszélj arról a roppant tehetséges nőről. akivel érdemes szóba ereszkedni. mit mondtál nekem azon a csodálatos estén. Pirosító és szellem együtt szokott járni. mint saját leánya. vele ülj le vacsorázni. hogy a mi szürke. közülük azonban kettőt sem lehet beengedni tisztességes társaságba. . Harry. mit vártam. kelet felé bandukoltam. amilyent még sohase láttam. kedves Dorian. . Pusztán a veszély sejtése is kéjesen hatott rám. Különben ez nem történik meg. Visszaemlékeztem.Ugyan. Miután találkoztam veled. Éreztem. hogy hódítsanak és fiatalnak lássanak.Sibyl Vane-nek. Azért festik magukat. De majd hallotok róla. a legképtelenebb mellényben. Mióta ismered? .téged idézlek .Vagy három hete. Roppant tehetséges. de kimentem. Nagyanyáink azért festették magukat. mikor először együtt vacsoráztunk. egy nő se roppant tehetséges. hogy hódítsanak és ragyogóan csevegjenek.Ez az igazság. Semmi mondanivalójuk sincs.Sohase bánd. Mihelyt a nő tíz évvel fiatalabbnak látszik. Volt . Harry. ami élet. Ami a társalgást illeti. Zsíros tincseket hordott s nagy gyémánt szikrázott szutykos ingmellén. Hát egy este. Fél nyolc felé egy kis zugszínházhoz értem.. már egészen boldog. micsoda életet élhetnek.Hogy hívják? . mindenkit megnéztem. aki elhaladt mellettem. De mégis elkövetnek egy hibát. mint gondoltam. elhatároztam.tartogat valamit számomra. A nők az anyag diadalát jelentik az észen. Ha tisztességes férfi akarsz lenni. . . de ne légy hozzá szigorú.Sohasem hallottam felőle. Te gerjesztetted bennem a vad vágyat. hogy mindent megismerjek. Szenvedélyesen vágyakoztam egy új élményre. és csúszómászó szolgaisággal leemelte kalapját. hogy a szépség keresése az élet igazi titka. piszkos bűnöseivel és tündö klő bűneivel . Egyesek megigéztek. Most a nőket elemzem. de azért bájosan mondják.. roppant Londonunk. hogyha nem jövök össze teveled.Majd elmondom.Édes fiam. Mások borzalommal töltöttek meg. Mikor a Parkban lődörögtem. fekete. és nemsokára kormos utcák. A bejáratnál egy utálatos zsidó állott. Harry. aminthogy a férfiak az ész diadalát jelentik az erkölcsön.kérdezte. napokig úgy rémlett. tehát értenem kell hozzá. Valami finom méreg szállongott a levegőben. Nem tudom. . kopár terek útvesztőjében tévedeztem.

Dorian.Nem. (francia) 2 A nagyapáknak sosincs igazuk. Rómeót egy kövér. politikában les grand-pères ont toujours tort.Pont ilyen. melyet félredobnánk. Hűség! Egyszer majd ezt is elemzem. A birtoklás szenvedélye hozza létre. hogy ami eléggé jó volt apáinknak.2 . rekedt.benne valami. Hűség az érzelmi életben ugyanaz. Ez csupán a kezdet. (francia) . kérdeztem. A Rómeó és Júliá-t játszották. mi ment? .Ez a darab eléggé jó volt minekünk is. de a két sor zártszék teljesen üres volt. Igazi szörnyeteg volt. Pompás dolgokat tartogat számodra az élet. . aki nyekergő zongoránál ült. az nem eléggé jó minekünk. Inkább azt mondd. kiknek nincs semmi dolguk. Mit gondolsz. ami érdekelt. valóban. . De azért valahogy érdekelt is. hogy mások fölkapják. melyet ők a legelőkelőbbnek tartottak. hogy Shakespearet ilyen istentől elátkozott helyen látom.” Apáink.kedves Harrym -. kik életükben csak egyetlenegysz er szeretnek. hogy olyan mély vagy.Nem nevetek. Művészetben. Látom. annál világosabban látom. kinevetsz. De nem akarlak félbeszakítani. hogy megnézem az első felvonást. A zenekar szörnyű volt. Mi a csudát csinálok itten. Kikukucskáltam a páholyból és néztem a színházat. de ha nem így cselekszem .Pont ilyen lehetett a brit dráma virágkora is.Azt hiszed. aki rögtönzéseit beszúrta szerepébe. furcsa hely volt. . mikor a színpadra pillantottam. egy ifjú héber vezette. senki sem volt. miért tettem így. megriadtam a gondolattól. színfalhasogató hanggal. Legalább nem téged nevetlek.Hogy érted ezt? . öreges úr alakította. Harry. szerették az ilyen darabokat. Folytasd a történetet. akkor elmulasztom az életem legnagyobb regényét. Minél tovább élek. Ezért is szüksége van az államnak semmittevőkre. és silány színpadi függöny meredt arcomba. csupa Cupido és bőségszaru. mint holmi harmadrendű lakodalmi torta. A komikus játszotta. Hát ne félj. ami a következetesség az értelmi életben egyszerűen a tehetségtelenség bevallása. Még ma sem tudom. de bementem és egy guinea-t adtam egy színpad melletti páholyért. s rengeteg dió fogyott. és azon a helyen. mint egy söröshordó. A grande passion1 olyan emberek kiváltsága.Hát egy szörnyű kis páholyba kerültem. Dorian. kormozott szemöldökkel. . úgy hiszem. ha nem félnénk. azok tulajdonképpen a sekélyesek. . Henry. De ne mondd. Amit ők állhatatosságnak vagy hűségnek neveznek. A karzat és földszint szépen megtelt. . Kiállhatatlan vagy. és a já ték elkezdődött. Mercutio se volt jobb. hogy olyan sekélyes vagyok? .Bizonyára a “Félkegyelmű fiú. Mindenesetre elhatároztam. Téged mindig szeretnek majd. Hány dolog van.Édes fiam. Henry. . de végül felhúzták a függönyt. Cifra. Tudom. hogy ez az életed legnagyobb regénye. azt hiszem. és ez nagyon szomorú volt. mely majdnem elűzött. hogy az életed első regénye. én azt inkább a közöny tunyaságának vagy képzelethiánynak nevezném. és 1 Nagy szenvedély. Be kell vallanom. ha nem így cselekszem. vagy a derék néma. olyan termettel. és te mindig szerelmes leszel a szerelembe.kiáltott Dorian Gray dühösen. Asszonyok árultak narancsot és gyömbérsört. hogy kinevetsz.

őrült lány volt. amit teszel. De Júlia! Harry. A legédesebb teremtés volt. hogy a földön egyedül csak színésznőt érdemes szeretni! . egy olasz sírbolt homályán. és adj egy gyufát: köszönöm . Hát Harry. Minden áldott este elmegyek.Azért. mi nt csinos fiúcska. elmondasz nekem mindent. mely egy vidéki. mikor a csalogány még dalol. másik este Imogen. Most pedig . . vásári bódéhoz hasonlított. Figyeltem. mint te . festett hajú és kipingált arcú démonokat. így van. Közönséges nők sohase mozgatják meg képzeletünket. ha nem. szeme a szenvedély ibolyakék forrása. Egyik este Rosalinda. kis görögös feje van. mint maga a színpad. idejönnék és bevallanám teneked. ezt a kettőt sohasem felejtem el. És hangja . és mindegyik valami mást mond.Ha akartál. Megvan a mindig egyforma mosolyuk és udvarias modoruk. Mindkettő olyan furcsa volt. s úgy rémlett. s egy bűnös király színe elé lépett. Tudod. szerelmese ajkáról szívta a mérget. miért nem mondtad.Bárcsak ne beszéltem volna neked Sibyl Vane-ről. hogy lássam játszani. nadrágban. melyet az ember virradat előtt hall. Lelküket éppoly könnyen meg lehet ismerni. Eleinte nagyon halk volt. Amíg élsz. semmiféle varázslat nem alakítja át őket. mert nagyon sok színésznőt szerettem.mondd el. mint a fuvo la vagy a távoli oboa. légy jó fiú. Ő az én mindenem ebben az életben. mindent el kell mondanom neked. hogy a pátosz nem hat rád. Ha lecsukom a szemem. A kerti jelenetben hangját remegő önkívülettel színezte. ajka pedig olyan. alig tizenhét éves. Reggel lovagolnak a Parkban. Ha egyszer bűnt követnék el. Mindenütt megleljük ő ket. .Csak ne szóld le a festett hajat és kipingált arcot. Később voltak pillanatok.Igen. Aztán kissé hangosabb lett. mély és lágy zenéjű. Dorian. . Miért ne szeressem ezt a lányt? Harry. hogy viselje és keserű füveket. és úgy zengett.az élet cikázó napsugara -. mikor a hegedű szilaj szenvedélye reszketett benne. és ruhát adott neki. hogy megízlelje. Egyszer azt mondtad nekem.Igen. mellénykében. sötétbarna tek ercsekkel. . . de a szépség. Ha akarom. én szeretem őt. De azért nagyon kedves a bókod. Tulajdon korukba vannak bezárva.sohasem hallottam ilyen hangot. De a színésznő! Mennyire más egy színésznő! Harry. Láttam őt minden korban és minden jelmezben. hallom mind a kettőt. takaros sapkában. mennyire vagy Sibyl Vane-nel? . csakis egy ember füléhez szól. arcocskája virágszerű. Különös befolyásod van reám. melyiket kövessem. . Harry. Láttam őt meghalni. mint a rózsa szirma. ha nem. koszorúba font haja. s a féltékenység fekete keze fojtogatta nádszerű nyakát. mennyire megrázhat bennünket egy hang. képzelj egy kislányt.Olyanféle emberek. Dorian. délután fecsegnek a kávénál.bizalmasan lekacsingatott a földszintre. beszélned kellett. amint az Arden erdején vándorol álruhában. Nem tudom. a puszta szépség könnyeket fakaszt szemedből. akit valaha láttam. én is alig láthattam ezt a lányt a ködlő könnyeimtől.kérlek. A te hangodat és Sibyl Vane hangját. mint a kalapjukat. Olykor rendkívüli varázs van ebben mondta Henry lord. Ártatlan volt. nem követnek el bűnt. Te pedig megértenél. Egyikükben sincs rejtelem.

hogy egészen igaza volt. földig hajolt. .Dorian Gray fölugrott. Első este. és mennem kellett.Sybilről? Ó. hogy a színházi kritikusok összeesküdtek ellene. biztosan olyasmit hitt. majd megvallotta.Miért. . Erre nagyon elképedt. Valószínűleg már megismerkedtél vele. . hogy ez szörnyen kellemetlenül érinti. melyet rám akart tukmálni. Mikor elmondtam. Pár virágot dobtam neki. bár rendkívül lelkesedett Shakespeare-ért.Ő azonban azon a véleményen volt. hogy ez érdem.Csak a szent dolgot érdemes megérinteni.Bizony érdem. nem? .Aztán azt kérdezte.Hát ezt nem csodálom. Nagyon tolakodó szamár volt. Egy ízben elhencegett azzal.Harry! Sibyl Vane az szent. A vén zsidó vigyorogva állt a poros öltöző ajtajában. hogy mégse futja rá a pénze . hogy a színházban voltam. Most beszélj a leányról. Dühöngtem a zsidóra. Ezt nevezi a világ regénynek. föl kellett mennem a színpadra. Azt feleltem. Úgy látszik. Rosalindát játszotta. Úgy látszott.De miért sértődsz meg? A lány egy napon bizonyára tiéd lesz. . de mindegyiket meg lehet vásárolni. hogy ötször ment csődbe és mindig a “Bárd” miatt. és b iztosított.De közben a színházban eloltották a lámpákat. kettőnkről. s fölajánlotta. nagyon félénk volt és szemérmes. szoktam-e újságokba írni. mert folyton így nevezte Shakespeare-t.A harmadik este. nemigen lehet drága. égő szemmel. hogy nem is akartam megismerni? .szólt Lord Henry hangjában a pátosz különös remegésével. legalább ezt képzeltem. drága Harry? . Azt gondolta. a külsejük után ítélve. akár nem. Legtöbb ember azért jut csődbe.mégpedig nagy érdem. De mondd. s úgy tetszett. nem furcsa. A vén zsidó nem tágított. néztük egymást. mindig azzal kezdi. piruló arccal. . hogy odavisz. akár a . Mikor meglátott. kedves Dorian . mert nagyon sokat fektet be az élet prózájába. édes álmodozással tágra nyitotta szemét. A zsidó néhány szivart ajánlgatott.Természetesen ismerem. és teste a veronai márvány sírboltban pihen.Nem. azt mondtam neki. .Lehetséges. Másnap este természetesen megint elmentem. és ő rám tekintett. mi pedig csak álltunk ott. hogy Júlia sok száz éve meghalt. hogy a művészet bőkezű pártfogója vagyok. egyáltalán nincs tudatában kiválóságának. . A költészet miatt tönkremenni dicsőség. Van benne valami a gyerekből. én pedig beleegyeztem.kacagott Dorian. Ha valaki szeret valakit. Dorian . hogy a színfalak mögé vezet és bemutat neki. elhatározta. Másrészt azonban legtöbbjük. még csak el se szoktam olvasni az újságokat. mit gondolok a játékáról. mikor beszéltél először Sibyl Vane-nel? . . . . hogy nagyon sok pezsgőt ittam. hogy önmagát csalja meg. hogy másokat csal meg. a szörnyű vén zsidó előadás után bejött a páholyomba. Nem furcsa. Mind a ketten nagyon idegesek lehettünk. . Akár akartam. kis beszédeket kanyarintott rólunk.Majd máskor megmagyarázom. s azzal végzi. Visszautasítottam.

hogy rendkívüli tehetség. de nem egészen olyan. hogy igézzem meg Sibyl Vane-t. aki ismered az élet minden titkát. Azt akarom.Ismerem ezeket az embereket. . Úgy nézett rám. Te. Harry.Soha. mint valami színpadi alakra. holnap este pedig Júlia lesz. hogy Sibyl kisasszony ért a széptevéshez. mint egy ember. . vagy vacsoránál.Te nem érted őt. megborzongok a mélymély áhítattól. riadt fiútól. Lord Henry csöndes boldogsággal figyelte. hogy Mesebeli Herceg. . Dorian. akivel Basil Hallward műtermében találkozott. Több. Úgy hívom. Roppant izgatott volt.Egészen igazad volt. Éhezem a jelenlétére. hogy szenvedélyünk lehelete öntudatra rázza poraikat. s többször voltam veled az Operában is .Nahát. hogy a világ halott szerelmesei meghallják kacagásunkat és elszomorodjanak. .Gratulálok neked.Mondd. Azt akarom. Mindig van valami végtelenül közönséges mások tragédiáiban. vagy ebédnél. hogy szeressen! Féltékennyé akarom tenni Rómeó t.A zsidó el akarta mesélni élettörténetét.De mindig szörnyen későn jössz. . hogy most sohase vacsorázol velem. Mit bánom. mert Sibylt előbb okvetlenül látnom kell . . vörös foltok égtek az arcán. fáradt asszonnyal.Valóban. és hamvaikat fájdalomra ébressze. mint egy herceg. Jaj. és olyan. mint amilyent vártam.” . . Szeretem és meg kell. Harry. Anyjával él.felelte -. s ezért meg kellett mondanom Sibylnek.Milyen borzasztó vagy. egy hervatag. . hogy szeressen engem is. . velem vacsorázhatsz ma este? Dorian fejét rázta.És mikor Sibyl Vane? . áruld el. Mennyire különbözött attól a félénk. mennyire imádom őt! Le s föl járt a szobában. aki első este Capuletnét játszotta holm i bíborvörös hálóköpenyben. . annyit mondhatok. Vanni van. Minden áldott este megnézem a színházban s egyre csodálatosabb.gyermekek. kinyitva kék szemét.Hát ez az oka. mintha jobb napokat is látott volna.Drága Harry.kiáltott Dorian -. amíg beszélt. majd. A zsidó mindenáron “Mylord”-nak szólított. . Fogalma sincs az életről. milyen csodálatos lélek rejtőzik kis elefántcsont-testében. de én azt mondtam. Ő a világ összes nagy hősnője egy szem élyben. hogy nem vagyok az. s ha arra gondolok. . valami érdekes regényed van. de biztosítalak. Nevetsz. Tüdővészes.morogta Lord Henry gyűrűit nézegetve. mi naponta találkozunk. . . honnan származik! Kis fejétől a kis lábáig teljesen és tökéletesen isteni. ha csak egy felvonásra is. A lány így szólt hozzám egyszerűen: “Maga inkább olyan. nem érdekel.Engem egyedül Sibyl érdekel. . Azt hittem. Dorian.szólt Dorian. Mindig elszomorítanak .Ma este Imogen .

Holnap Júliát játssza. elvei és józan esze. skarlátosan lángoló szirmokat termett.A kedves Basil.Fél hétkor! Képtelen idő. ami varázsos magában. hogy az élete számára nem marad egyéb.mától számítva. édes öregem. Találkozol addig Basillel? Vagy én írjak neki? .Azt akarnám. Ott kell lennünk. Talán inkább írj te neki. Olyan dolgokat mond.Természete kibomlott. . Mintha az ember teához húst enne vagy angol regényt olvasna. csak előítéletei. Basil nagyon jó fiú. tökéletes művészi ösztön. A Bristolban nyolc órakor. Folyton jó tanácsokat ad. és noha kicsit féltékeny vagyok a képre. Harry. mielőtt a függöny felgördül.azaz két évre és nyolc hónapra . amióta téged ismerlek. Azóta jöttem rá. Hát nem bánom. Látnod kell őt az első felvonásban.Basil. . hanem egyéniség is. hogy tehetséges. És te gyakran mondottad nekem. Ennek az a következménye. keresek egy színházat a West Enden. Úriember nem vacsorázik hét előtt. mert elküldte a portrémat remek keretben. Három évre le van kötve neki . De a kisebb költők határozottan bűbájos emberek. hogy te meg Basil jöjjetek el velem egy este. kik személyükben is mulatságosak. Ismertem olyan művészeket.Helyes. . Éli a költészetét. mikor Rómeóval találkozik. de ezek mindig nagy művészek voltak. annál festőibb a külsejük. nem pedig az elvek. beletett a munkájába. hogy valaki egy másodrendű verseskönyvet írt. A többiek megírják a költészetet.Várj csak.Ugyan-ugyan. melyet nem tud megunni. melyek untatnak. . Megbolondítja majd az egész világot. hogy találkozzon vele. Fél hétkor. Már egy hete feléje se néztem. Harry. A nagy költő. Ezt nevezem én az igazi nagylelkűségnek. Nem szép tőlem. Biztos vagyok a sikerében. de úgy tetszik. egyszerűen ellenállhatatlanná teszi őt. és a Vágy eléje sietett. mely egy egész hónappal fiatalabb nálam. Aztán ki kell vennünk a zsidó kezeiből. és nézzétek meg őt a színpadon.Ó. Lord Henry mosolygott. hétkor.És mit szándékozol tenni? . Titkos rejtekhelyéről előkúszott a lelke. Nemcsak művészet van benne. s én hozom el Basilt. . . . hogy az egyéniségek mozgatják a világot. be kell vallanom. melyik este menjünk? .Kérlek. Mennél rosszabbak a verseik. . ne nyolckor. . Mikor ez rendben lesz. és méltó módon fölléptetem. amire nekik maguknak van legnagyobb szükségük. a legköltőietlenebb lény a világon. . az igazán nagy költő. melyet maga tervezett. hogy tetszik. Mondjuk holnap. Az a puszta tény. Ma kedd van. Föltétlenül elismeritek. . mint a virág.szólt végre Lord Henry. . hogy kicsit nyárspolgári. édes fiam. akárcsak engem. melyet nem mernek valóra váltani. mindent. Nem akarom egyedül meglátogatni.Az emberek szeretnek olyasmit adni.De igen.Jó.

kiknek öröme távol van tőlünk. melyeknek ha megismerjük tulajdonságukat. mint a piros rózsa. Szervusz. test és lélek. Hát ne feledd. arannyal átfuttatott üvegből. ha te mondod. melyeken át kell mennünk. és sebük olyan. milyen titokzatos mind a k ettő. Aratott. hogy néhány szava. Lord Henry nehéz szemhéjai leereszkedtek. Ehhez mérve minden egyebet értéktelennek ítélt. és hol válnak el. hogy a fiú valaki mást szeretett ilyen őrülten. Az ifjúság szenvedélyesen lüktetett benne. mint Dorian Gray.és ez a gondolat az öröm csillámát villantotta föl barna. Ki a megmondhatója. a fiú koraérett volt. Így hát azzal kezdte. Ez már valami. hogy mennyibe kerül mindez? Sohase fizethetünk eleget egy élményért. milyen pontosan kerülnek ellentétbe. Ez a fiú jobbára az ő alkotása volt. agát szemén -. vagy miképpen kell majd végződnie. míg az élet felnyitja nekik titkaikat. Dorian Gray érdekes tanulmánnyá lett ezáltal. legkisebb bosszúságot vagy féltékenységet nem gerjesztett benne. De hébe-korba egy bonyolult egyéniség foglalja el a művészet helyét. de ennek a tudománynak rendes anyaga kicsinyes és jelenték telen volt szemében. ez a fiú hasonlított a bábjáték vagy színpad ama kecses alakjaihoz. de öntudatossá vált. Nem fontos. Az érzékek kifinomodhatnak. A hétköznapi emberek add ig várakoznak. de az. Néha ez a művészet hatása. akár a költészetnek. hogy búvárkodjanak benne. micsoda gyönyörűség van ebben. mely közvetlenül foglalkozik a szenvedélyekkel és az értelemmel. Mit törődünk azzal. főképp az irodalomé. hogy magán végzett vivisectiót. hogy mindez miképpen végződik. Vannak olyan finom mérgek. De most menne m kell. Valóban. az nem viselhet arcán üveg álarcot. kevés ember érdekelte őt annyira. s elkezdett gondolkozni.kérdezte Dorian Gray. és egy kis illatszert öntött zsebkendőjére abból a nagy. hogy meg ne zavarják agyát és vemhessé ne tegyék képzeletét szörnyeteg képzetekkel és torz álmokkal. és ez a maga nemében igazi művészi munka lehet. Mikor Dorian Gray elhagyta a szobát. vagy hol kezdődik a lelki ösztön? Milyen sekélyesek a . kiválasztottaknak megnyilatkozik az élet rejtelme. Örült neki. Annyi bizonyos. hogy megismerjük természetüket.. az tölti be hivatását. Lélek és test. holnap. szobrászatnak vagy festészetnek. mielőtt a függönyt félrehúzzák. Egyedül az emberi életet tartotta arra érdemesnek. . Ő tette koraéretté. hol szűnik meg a testi ösztön. nem tart hatja magát távol a kénes gőzöktől. Szép arcával és szép lelkével csodálatra méltó valami. Imogen vár rám. És mégis milyen nagy jutalmat kapunk cserébe. hol találkoznak. Henry? . de bánatuk megrázza szépérzékünket. az értelem eldurvulhat.Igazán így van ez. Van állatiság a lélekben és a testnek is megvannak a szellemi mozzanatai. hogy aztán másokra kerített sort. Milyen csodálatossá válik előttünk az egész világ. de a keveseknek. mely az asztalon állott. pedig még tavasz volt. mert az életnek is vannak tökéletes remekművei. az ő zengő és muzsikásan kiejtett igéje fordította Dorian Gray lelkét e fehér lány felé. Észlelni a szenvedély furcsa logikáját és az értelmes érzésekkel színezett életet. Gyönyörűség volt szemlélni. Igen.Így kell lennie. s odajutott. Ő tudta . Vannak olyan különös betegségek. belebetegszünk. Mindig lebilincselte a természettudomány módszere. megfigyelni. ki előtt most szerelmesen meghajolt. hogy aki figyeli az életet a kín és kéj különös olvasztótégelyében.

mikor kopogtattak az ajtón. Lord Henry ezekről a dolgokról gondolkozott. Pusztán név. ami megtanít bennünket. Azok a leggyöngébb mozgató okaink. az előcsarnok asztalán sürgönyt lelt. mint izzó érclemezek. hogy végzi majd. s gazdag és gyümölcsös eredményt ígér. Közölte vele. amint Giordano Bruno vélte? A szellemeknek az anyagtól való elválása titok és a szellemnek az anyaggal való egyesülése szintén titok. Felbontotta. Ahogy ma áll. azt átalakította a képzelet munkája. de éppen ezért sokkal veszedelmesebb volt. tűzszínű életére gondolt. de azért nem egyszerű. Valójában mindössze csak azt bizonyítja. elismerik.közönséges lélekbúvárok önkényes meghatározásai. hogy a kísérleti módszer az egyetlen módszer. és azt a bűnt. és azt hitte. többször elkövetjük majd örömmel. mert kíváncsi volt és vágyakozott új élményekre. . Gyakran megtörtént. másokkal kísérletezünk. Mikor fél egykor hazajött. melyet egy ízben elkövettünk szabódva. inkább összetett szenvedély. mely által elérhetünk a szenvedélyek tudományos elemzéséhez. vacsorára kell öltözködnie. inasa belépett. mit kerüljünk. melyeknek eredetét eltitkoljuk magunk előtt. és megmutatja. hogy azt gondoltuk. Lord Henry azon tépelődött. Dorian Gray küldte. De semmi mozgatóerő sincs a tapasztalatban. melyeknek természete öntudatossá vált bennünk. dicsérik is. s azon tépelődött. aminő maga a fiú. pedig tulajdonképpen magunkkal kísérleteztünk. És mégis milyen nehéz eligazodni a különböző iskolák tanai között. lehet-e valaha a lélektant olyan föltétlen tudománnyá tenni. Sibyl Vane iránt hirtelen föllángoló őrült szerelme nem érdektelen lélektani jelenség. Fölkelt és kinézett az utcára. Semmi kétség. Az alkonyat skarlátos aranyat fröccsentett a szemben lévő ház felső ablakaira. hogy sok köze van hozzá a kíváncsiságnak. Ami benne ifjúkori. Az ablaktáblák úgy lángoltak. melyet az emberek tévedéseiknek adnak. mit kövessünk. Világos volt előtte. Lord Henry barátjának fiatal. hogy jövőnk hasonló lesz múltunkhoz. hogy itt az idő. Azok a szenvedélyek zsarnokoskodnak rajtunk legerősebben. mint olyan valamit. hogy az élet minden kis rugóját föltárja előttünk. Vajon a lélek csak árnyék-e. hogy erkölcsi befolyása van a jellem alakulásában. A tapasztalat nem erkölcsi érték. hogy eljegyezte Sibyl Vane-t. Dorian Gray pedig nyilván neki való anyag. érzéki ösztön. mindig félreértjük magunkat és ritkán értünk meg másokat. Az ég fönn hervadt rózsához hasonlított. és figyelmeztette. olyasmivé változtatta. A moralisták a tapasztalatban bizonyos figyelmeztetést látnak. hogy távol áll az érzékiségtől. mely a bűn házában lakozik? Vagy a test csakugyan a lélek.

félrevonta száját. nagyon boldog vagyok . . Ötven font nem kis pénz. Ajkai remegtek.Mit törődöm a pénzzel? A szerelem több. . Szabad volt szenvedélye börtönében. Nézte. hogy megkeresse. .mondta egyszerűen. Ezt nem szabad elfelejtened. Isaacs úr nagyon előzékeny volt. idézett a gyávaság ama könyvéből. anyám. ki háttal ült az éles.Többé nincs szükségünk rá.Szeretem őt . hogy élhetnénk meg nélküle .Boldog . . és nyomozásról. fölkelt és az ablakhoz ment. ahogy beszél velem . akkor hozzá kell mennie. Ez a fiatalember gazdag lehet. kutakodásról szólt.ismételgette anyja válaszul a papagájszókat. Semmi egyébre sem kell gondolnod. A leány fölnézett.szólt a leány. . anyám. . Isaacs úr nagyon jó volt hozzánk.Mégse úriember. és lelke visszahozta őt. Itt megállapodott. fáradt asszony ölébe temetve. Sibyl. és mi tartozunk neki. amit mondott. Most már a Mesebeli Herceg gondoskodik rólunk. . a Mesebeli Herceg. A csel nyilai célt tévesztettek. Sibyl. hogy mozognak a vékony ajkak és mosolygott. óvatosságra intette. Vane asszony összerezzent. A szenvedély délszaki szele süvöltött fölötte és megrázta ruhája kecses fodrait.Anyám. Begörbített. Csókja újra ott égett száján. Sibyl Vane hátravetette fejét és nevetett. Mikor kinyílt a szeme. arcát a hervatag. mintha el szeretné rejteni titkait. hamisékszeres ujjainak mozgása pedig még furcsábbá tette. kopár lakószobájuk egyetlen karosszékében. Hercege. hogy kifizessük adósságunkat és Jamest tisztességesen fölszereljük az útra. A leány megint nevetett. mint a pénz. Vékony ajkú bölcsesség beszélt hozzá az ütött-kopott székből.Nagyon boldog vagyok ismételte -. .Tartozunk neki? . vele volt.Én csak akkor vagyok boldog. . és vékony. bizmuttal fehérített kezét leánya fejére tette. beözönlő fénynek.visszhangozta az anya. A leány nem figyelt oda. .Bolond gyermek. Szemhéja átmelegedett leheletétől. és légy te is boldog. nézte. csak a színpadra.suttogta a leány. Az Emlékezethez fohászkodott. Véréből rózsálló hullám szökkent arcába és sötétpirosra festette. melynek írója a józan észt igyekszik majmolni. A kalitkás madár öröme volt hangjában.felelte az öregasszony sopánkodva. Szeme fölkapta a melódiát és tündökléssel visszhangozta. hogy újra életre hívja. .kiáltott. Gyors lélegzés hasította ketté ajka szirmait.Isaacs úr ötven font előleget adott nekünk. ha a színpadon látlak.ÖTÖDIK FEJEZET . bolond gyermek . Ha gazdag.Nem tudom. az álom köde ereszkedett reá. aztán egy pillanatra lecsukódott. és utálom azt a hangot. Elküldte lelkét. Akkor a Bölcsesség megváltoztatta módszerét. A földi fortély e hullámai megtörtek füle kagylóján. .

Jaj.Hiszen nem szereted. mozdulata kissé esetlen. hogy fia nem illeszkedett be az együttesbe. .szólt a fiú kedélyesen dörmögve. hogy a jelenet érdekes. Azt hiszem. anyám.Gyermekem. semhogy szerelemre gondolj. mennyire fáj. hogy Ausztráliából mint előkelő ember térsz vissza. . ha eljönnél velem sétálni. hogy itt Londonban érvényesülj. különösen most.nem tudom. neked is okosabbnak kellene lenned.Miért ne. mért szeretem őt. mint én szeretem a Mesebeli Herceget? Az öregasszony elsápadt a durva rizspor alatt. Nem volt olyan nemes fajta. Kicsit fájt neki. és annyi a gondom. Az egész dolog nagyon kellemetlen. mely arcára ragadt.kiáltott a leány. mert olyan. karjaiba zárta leányát. Vane asszony rászögezte szemét és erősebben mosolygott. Ebben a pillanatban kinyílt az ajtó. mit tudsz arról a fiatalemberről? Még a nevét sem tudod. ne mondj ilyen szörnyű dolgokat . vén medve. .Szeretném. engedj boldognak lenni.Te csúnya. miért is szeret ő engem ilyen nagyon? Én tudom. nemigen látom többé ezt a rettenetes Londont.. mikor apámról beszélek. . mert nagyon szeretted. hát már meg se csókolsz? .Bocsáss meg. Alig lehetett volna és zrevenni. Bizonyos volt. Ez növelte volna a jelenet színpadi festőiségét. és száraz ajkai görcsös fájdalommal rándultak össze. Jim . Zavarta ez a sokszavú csönd. . és sóhajtva kezébe vett egy cifra színházi ruhát s öltögetni kezdte. karjait nyaka köré fonta és megcsókolta. Különben egy cseppet sem bánom. vissza kell jönnöd. Egy kis pénzt szeretnék összekaparni.Bántasz vele. anyám . ha gazdag. Vane asszony reátekintett. Abban bizakodom. sokkal fiatalabb vagy.dohogott a fiú. hogy téged és Sibylt elhozzalak a színpadról.Na. És mégis. mint amilyen maga a Szerelem lehet.mormogta Vane asszony. Gyűlölöm a színpadot. . Ha megs zedted magad. Sibyl hozzásuhant. Ne légy szomorú.Anyám. hiszem is. . keze-lába nagy. te is úgy szeretted az apámat.Társaság! . miért -. anyám. James Vane gyengéden nézett nővére arcába. anyám. De csak azért fáj neked. amint előbb mondtam. Jaj. . . De. És odaszaladt hozzá s megölelte. Olyan boldog vagyok ma. Aztán. hogy beszéljen. engedj boldognak lenni örökre. . hogy közeli rokonok. barna hajú ifjú lépett a szobába. . Hiszen ott a gyarmatokon nincs semmiféle társaság. Sibyl. Tudom. s egy bozontos. anyám? Amit mondok. hogy James Ausztráliába megy.kiáltott -. akármennyire alábbvalónak érzem magamat . . Anyám. Azért szeretem. mint nővére. . mint te húsz évvel ezelőtt. mégse alázkodom meg. rettenetesen büszke. De mit lát ő énbennem? Nem vagyok méltó hozzá. mely gyakorta a színészek második természetévé válik. amit társaságnak lehetne nevezni. semmi olyan. ha megcsókollak.. Termete zömök volt. Sibyl. Büszke vagyok.Csak ezt ne halljam.Egyszerre szükségét érezte.Fiam. bizony nem titkolom. és azzal a hamis színpadi mozdulattal. Lelkében a közönség magaslatára emelte fiát. .

Anyám..mondta végül -. vigyázz Sibylre. aki azt a ronda pipát ajándékozta neked.szólt Sibyl nevetve -.mondta. a vidéken a legjobb családokhoz bejáratosak. Igaz ez? Mit tudsz erről? . Nagyon kedves vagy. most még fogalmam sincs.válaszolta a fiú. hogy utolsó délutánod nekem adod. . . mert más egyebet nem mondott.Ne szamárkodj. hogy hívják . hogy gyanít valamit.De azt se tudod. vagy Ned Langtontól. Beállhattál volna egy ügyvédi irodába is.De teljesen igazad van.De furcsán beszélsz. anyám . hogy az a fiatalember tetőtől talpig úr. egészen elkészítettem . Annyi azonban bizonyos.El. James. A nők támadással védekeznek. Aztán gazdagnak látszik és remek virágokat küldözget.suttogta a leány. meg leszel elégedve a gyarmati életeddel . Ez a felületes.felelt anyja nyugodt arckifejezéssel. tűrhetetlennek tartotta.Vigyázz Sibylre. elkészítetted a holmim? . Afféle regényes tempó lehet tőle. Attól tartottam. aminthogy hirtelen és különös megadásokkal támadnak.felelte a nő a munkájára nézve. Akkoriban még megértették a színészetet. hogy mondhatsz ilyent? De csakugyan sétálni akarsz velem? Remek lesz. Mindig nagyon udvarias velem szemben. aki mulat rajtad. Csak arra kérlek.Ne feledd el. hogy magad választottad. vigyáznod kell reá.Nem . valami fiatalember jár minden este a színházba. .Olyan dolgokról beszélsz.szólt a fiú ridegen. . . Magam választottam az életemet. .Remélem. Attól tartott. . Bizonyára valami arisztokrata. Tom Harrytól. Néhány hónapja kényelmetlenül érezte magát. amelyekhez nem értesz. .kérdezte tőle.Azt hallom. James. . James. mikor egyedül maradt komor fiával. Aztán a karosszékben ülő hallgatag alakhoz fordult. Hallani lehetett. Ami Sibylt illeti. Annak idején én is elfogadtam néhány csokrot. Panaszkodni kezdett. A fiú kétszer-háromszor végigment a szobán. . Hová megyünk? Menjünk a Parkba. . hogy vonzalma komoly-e vagy sem. de aztán ne sokáig öltözködj.Oda csak előkelő urak járnak. mihelyt tekintetük találkozott. és felmegy a színpadra is. megcirógatta kabátja ujját.kiáltotta -. James Vane az ajkába harapott. .felelte Jim homlokát morcolva. . James. amint dalolva fölfelé halad a lépcsőn. Kis lábai már fölöttük tipegtek. Jim . beszélgetni vele.Nagyon kopott vagyok .Jaj.Anyám.Gyűlölöm az irodákat és az írnokokat .Még nem árulta el igazi nevét. A mi pályánkon nem szoktunk elutasítani egy és más kedves figyelmességet. Nehogy valami baja essék. . titkolózó nő zavarba jött.Hát jó . . . Jim egy pillanatig habozott. hogy elbúcsúzol barátaidtól. Jim . vigyázz rá. . hogy szívod. Az ügyvédek nagyon tekintélyes emberek. A fiú hallgatását. Hát természetesen vigyázok Sibylre. A leány kilibbent az ajtón.

A járókelők csodálkozva tekintettek a mord. egészen olyan. milyen hatást gyakorolt. elszabott ruhában ilyen bájos és előkelő külsejű leánnyal mutatkozott. Nem szerette. Rettenetes helyek ezek. anyám . akkorára. mikor egy idegen fürkész tekintetével találkozott. majd meglátja a szépséges gazdag nőt. kinek életét megmenti a hitvány. Sibylnek azonban fogalma sem volt. Képzelje csak el.szólt James. melybe a rekedt. az aranyról. Ha a fiatalember gazdag. süvöltő rongyokká szaggatja.felelte az anyja. egymásra lőnek a kocsmákban és rothadt beszédek folynak.kiáltott Vane-né. méltóságosan. és hogy még jobban rágondolhasson. Melbourne-ben el kell hagynia a hajót.. és egy este mikor hazafelé lovagol. A tengerész élete borza sztó.Fiam. Alig múlik egy hét. hanem a hajóról fecsegett.Isten veled. rakományos tiszt vagy ilyesmi. melyen fia beszélt vele. udvariasan el kell köszönnie a kapitánytól. Virágszerű ajka érintette anyja hervadt arcát és fölmelegítette a fagyát. nagy kupac sáraranyra bukkan. Isten veled. Az útonállók háromszor is rájuk támadnak.Mi történt? . aztán a fekete szél lefújja az árbocokat. nem beszélt róla. s fölnézett a mennyezetre. . be van zárva egy szörnyű hajóba.Csókolj meg. és azt a partra hozza egy kocsiban. és a kietlen Euston Roadon ballagtak lefelé.Semmi . akárcsak a lángelmék. Vagy nem. Mindenem be van csomagolva. A Mesebeli Hercegen járt az esze. amilyent eddig még nem találtak. Legyen inkább csöndes juhtenyésztő. Éppen hátrafordult. melyet biztosan meglel. anyám. melyen Jim majd elvitorlázik. ami megijesztette. komolynak is kell lenni. nagyon elszomorítasz.szólt James türelmetlenül. . nehézkes ifjúra. vörös inges útonállóktól. Mondhatom. Nem is kell az aranymezőkre mennie. kit rabló vonszol magával fekete lován. Mert Jim nem marad ám tengerész. . hogy mondjon valamit. mintegy keresve egy elképzelt kakasülőt. . Biztosra veszem. ki rózsatőt visz. a csodálatos gazdag nőről.Néha. Remek pár lesz belőlük. .kiáltott. melyet hat lovas csendőr kísér. púpos hullámok folyton be akarnak törni. szélfújta verőfénybe. hogy ne menjen hozzá. és a vitorlákat hosszú. a tekintetében pedig volt valami.Milyen komolyak vagytok mind a ketten . Akárcsak az otromba kertész. mindenki ezt mondja. akkor igazán semmi oka sincs. hogy arisztokrata.Gyermekem! Gyermekem! . mikor már nagyon híresek s a közrendű emberek mindig. Sibyl! . Sibylre mindig különösen ügyelek. . Jim olykor-olykor összeráncolta homlokát. Pompás szerencse lehet Sibylnek. A fiatalember rendkívül csinos. Roppant sértette az a hang. hol az emberek sárga földig isszák magukat. hogyha megbámulják. Szerelme ott reszketett nevető száján. ki durva. s ő utánaveti magát és megmenti őt. mikor nyílt az ajtó és Sibyl beszaladt. . tehát nem kell fáradnod. de véres harc után visszaverik őket. Lementek a lobogó. Dehogyis. csak az ingeim nem. s egyszeriben az aranymezőkre kell mennie. úgy gondolom. A fiú valamit mormogott maga elé és az ablaktáblán dobolt vastag ujjaival. öt órakor akarok ebédelni. fiam .mondta a leány.Jöjj. . és meghajolt mereven. Utálta az anyja szenvelgését.

Te hamarabb elfelejtesz engem. még a nevét se tudod . Úgy emlékezett vissza erre. . Szeretem. Úriember volt. Jim .. azzal a különös faji ösztönnel gyűlölte.kiáltott Sibyl -. erősen érezte. hogy el kell mennie hazulról. és pár év múlva gazdagon. hogy minden postával ír és mindennap imádkozik. az fölülmúlja önmagát. Nem tetszik neked a neve? Juj. ne veszítse el a fejét és ne szórja el a pénzét. Jim? . hogy megkérdez tőle valamit. Nagyon meg fogod szeretni. ma este azonban .Mit mondjak? . ha eljönnél ma este a színházba. és Jim gyűlölte őt ezért. hogy “tünemény” vagyok. néha pedig meg is bocsátanak nekik. Mihelyt meglátod. gúnyos megjegyzés. Sibyl is imádkozik érette. ki udvarol neki. Szemöldökei egyenes barázdává rándultak.Ugyan. amit mondok. Ismerte az anyja sekélyes és hiú természetét is. hogy jó fiú leszel és nem felejtesz el bennünket . Sibyl. Igen. A szegény.felelt a fiú. majd. ítélkeznek fölöttük. rosszban sántikál. amin több hónap óta töprengett némán. van egy új barátod. Kicsoda? Miért nem beszélsz róla? Nem vet rád jó fényt. hogy a világ legcsodálatosabb embere. s a fájdalom görcsével harapott alsó ajkába. ő is eljön. Jimnek tehát meg kell fogadnia. Mondj már valamit. A gyermekek azzal kezdik. egy rengeteg házban. . De nagyon jónak kell lennie. csodás dolgok várnak reá. mi az. Egy napon majd találkozol vele: ha visszajössz Ausztráliából. s ebben végtelen veszedelmet látott Sibylre és Sibyl boldogságára. James vállat vont. melyet a színházban hallott. mint én téged. de éppen ezért annál hatalmasabban uralkodott rajta.Kicsoda? Ezt jogom van megtudni. .. Jó lenne. megijesztem vagy megbabonázom őket.kiáltott a leány. ő is a nőbe és egybekelnek és hazajönnek és aztán Londonban élnek.válaszolt a leány s rámosolygott. Mindenki szereti. . mely fülébe került egy este. . A fiú komoran hallgatta és nem válaszolt. Jim. Fájt a szíve. egy suttogott.Hát azt. Jim .Oda sem figyelsz arra. boldogan tér majd haza. hogy megigézem a többi színészt. .Hogy érted ezt. Egy elejtett szó.Úgy hallom. mielőtt lefekszik. pedig a legnagyszerűbb terveket álmodom a jövőről. milyen veszedelem környékezi Sibylt. melyről számot sem tudott adni. és én. . imádom.Egy szót se szólj ellene. Képzeld el. mint egy dogmáról. De nemcsak ez tette sötétté és morddá. . Eddig úgy prédikált rólam. rettenetes gondolatok örvényét zaklatta föl benne... mikor a színpadi bejárónál várakozott. Az Isten nagyon jó és vigyázni fog reá. Őnéki játszom. Sibyl csak egy évvel volt idősebb nála. hogy szeretik szüleiket. hogy játszom majd. és én Júliát játszom. sohase feledd el.kérdezte. Attól tartok. mikor az ember szerelmes.Hallgass.A Mesebeli Hercegnek hívják. undok Isaacs azt kiabálja majd a kocsma léhűtőinek. . és Júliát játssza. Jaj. Aki szerelmes. de sokkal jobban ismerte az életet. hogy felcseperednek. Bármennyire is tapasztalatlan volt. te csacsi fiú. És ő ott ül.Természetesen a nő beleszeret. Az a fiatal piperkőc. . A leány elpirult. azt mondod. Az anyja! Eszében járt. mintha lovaglóostorral vágtak volna végig arcán.

És mindezt ő műveli. . erőlködve beszélt. Télen csinálták őket. Úgy nyújtották át egymásnak a szavakat. A fiú lassan. és nézzük.mormogta Sibyl szomorúan. nyitott hintóban.Mihelyt meglátja őt valaki. nevető ajak villant fel szeme előtt. .Herceg . a hintó után nézve. Közmondásainkat meg kellene fejelni. hogy rabja legyél. csodálatos szerelmem. úgy beszélsz. A leány talpra szökkent. . . Egyszer te is szerelmes leszel. ha látod.kiáltotta a leány zenés hangon. . . hogy szabad legyek.Itt van . az én bájos istenem.kérdezte Jim Vane. Mellette azonban szegény vagyok. . bízik benne. mint valaha is voltam életemben. Sibyl beszéltette öccsét magáról. Akkor majd megtudod. A tulipánágyak az út mentén úgy lángoltak. mely mintha az ibolyagyökér remegő felhője lett volna. Egyszerre aranyhaj. mint a lüktető tűzgyűrűk.kiáltotta. a hintó túl volt a Parkon.Sibyl. nekem pedig tavasz van. mintha százesztendős volnál. A pihegő levegőben fehér por röpült.Ne bízz benne. reményeiről.Mutasd meg nekem. Leültek egy bámész csoport közepébe. . a szerelem berepül az ablakon. . két hölgy társaságában Dorian Gray robogott el. micsoda ez. hogy sétál az előkelő világ. én pedig találtam egy új világot.mondta a fiú sötéten. A fiú felugrott és durván karon ragadta nénjét. Te egy új világba mégysz. . De most más lesz.Szerettem volna. Igaz. a Mesebeli Herceg. Világos színű napernyők táncoltak.Kicsoda? . Szegény? Sebaj. Nem közölhette örömét. üljünk le.Azt akarja. virágok tánca a kék égben. libbentek ide-oda. ő. imádja.A Mesebeli Herceg . mint a kinyilatkoztatásról. . Az élet mindkettőnknek kemény volt. Érzem. Sibyl nyomasztóan érezte magát. rettenetesen kemény és nehéz. jó Jim. Ne nézz ily morcosan. hogy elmégy. te egészen belebolondultál. Itt van két szék. mert boldogabban hagysz itt engem. hogy a fiú komor ajka halvány mosolyra görbült. A leány nevetett és belekarolt a fiúba. de azért mégis örülnöd kellene. .úgy beszél rólam. mihelyt megismeri. Kis idő múltán Sibyl elhallgatott.Elment . Csak annyi visszhangot kaphatott. Ha a szegénység besurran az ajtón.De ő mégis úr .Irtózatos arra gondolnom. Látnom kell őt! szólott. . és mikor tovatűnt. .felelte a leány. de ebben a pillanatban Berwick herceg négyes fogatja vágtatott eléjük.Kedves. Melyik az? Meg kell mutatnod. mint kártyások a zsetonokat. terveiről. . és most nyár van. óriás pillangók gyanánt.

Hogy mondhatsz ilyen szörnyű dolgokat? Fogalmad sincs. A körülöttük lévők figyelni kezdtek reájuk. Nem tud vigyázni reád. Legyek zümmögtek az asztal körül és mászkáltak a pecsétes abroszon. Nem veszekszünk. ugye nem? . s ő utál mindenféle jelenetet. .Én őt örökké szeretem .és tudom. akit szeretek. hogy megölöm őt. Jim erősködött.mondta sötéten. Egyáltalán. A szerelem jókká teszi az embereket. Öt óra múlt. mely az Euston Roadnál tette le őket. Könnyek csillogtak szemében.Remélem is. amit mondott. és őt látni. mikor lejött a lépcsőn. Anyja benn várta. te sohase lennél képes ártani annak. mit beszéltél össze. Azt mondta. Mikor az Achilles-szoborhoz értek. ki közel állott.Én is szerettem volna. a fiú pedig lomhán követte. de nagy csacsi.Jöjj innen.És ő? . az rossz volt.suttogta Sibyl. mint a tőr. de az. de köt az írás. . A leány borzadva nézett öccsére. inkább akkor búcsúzik el tőle. . megenyhült és igaz szeretettel csókolta meg Sibylt.felelte . De amint karjait nyaka köré szorította s ujjai imbolyogtak nénje hajában. Aztán elnevette magát. hogy nem pontos. Nagy kedvem volna sutba dobni az egész ügyet. Láttam őt. a leány megfordult. . mert ahogy Isten van az égben.. jobb szeretnék el se menni Ausztráliába. ha bánt téged. Átment a tömegen. Csóválta fejét. mielőtt játszik.Ő is örökké. Bárcsak te is szerelmes lennél. és kezét Jim karjára tette. Az omnibuszok dörömbölésén és az utcai kocsik dörgésén át is . Részvét volt szemében. dohogott. Nem akarok veszekedni veled. Mikor belépett.Jaj de csacsi vagy Jim. . hogy feküdjön le. mikor anyja nincs ott. Olyan vagy. Jim ismételte szavait. féktelen gyerek vagy. nagy boldogság. mely nevetéssé vált ajkán. úgy tetszett. közéjük furakodott. igen. és Sibylnek pár órára le kell feküdnie. kuncogott.kiáltott a leány. addig nem . az nagy. A z biztosan jelenetet csinál. Egyszerűen féltékeny vagy és neveletlen vagy. Tudom. . mit teszek. Ezek a szavak úgy döfték át a levegőt. rossz. A Marble Archnál egy omnibuszt fogtak. Meg is tenném.Ameddig te szereted. amit te mondtál. A fiú nem felelt. hanem leült a sovány ebédhez. aki.Jaj. Sibyl visszadöbbent öccsétől. Az anyám hiába van melletted. Féltékenység égett a fiú szívében és vad. Jöjj innen . Egy nő. ne légy olyan szörnyen komoly. kopott házuk előtt.Tizenhat éves vagyok . melyekben a mama annyira szeretett játszani. Örült. gyilkos gyűlölet az idegen iránt. olyan bizonyos. Hiszen még kisfiú. . Jim. hogy megmondta. Sibyl szobájában búcsúzkodtak. mint azoknak a szamár rémdrámáknak a hőse.

hogy most csak egy gyerekedről kell gondoskodnod. Ha tovább él. gondoskodik rólunk. és csodálkozott az élet nyers egyszerűségén. Ő alkudozott a kocsissal. amit akar.hallotta azt a megkeserítette. Az asszony tétován nézett szét a szobában. Szabadabban lélegzett benne. Erre esküszöm. A fiú meghatódott. valamit kérdezni akarok tőled . kicsoda. lehajolt és megcsókolta. . hogyha a jelenet tovább folytatódik ebben az indulatos modorban. Mikor hatot ütött. Aztán visszafordult és anyjára nézett. Ez földühítette.mormogta -. Az édesapád volt és úriember volt. . Bizonyos mértékben csalódott is. végre elérkezett. Jim fölkelt és az ajtó felé indult. mint egy kutyát. hogy megbántottalak. Jogom van megtudni. . és fejét tenyerébe hajtotta. . A borzasztó pillanat. Az anyja szeme irgalomért esedezett kétségbeesetten. hanem Sibylt ne engedd. rémdrámai hang. Ha úgy áll. hogy az apád nem teheti. Szemeik találkoztak. bánom is én. aki szerelmes belé. akkor kipuhatolom. nekem nem volt anyám. Anyja a csalódás megújult érzésével lengette feléje az ablakból . előbb is el kellett volna mondaniuk. Vagy talán az is úriember. A légkör ismerős volt neki.Én tudtam. Meg voltál esküdve apámmal? Az anyja mélyet sóhajtott. Az anyja fejét rázta.. és ökölbe szorította kezét. és hónapok óta először igazán bámulta fiát. az őrjöngő. . Szerette volna.kiáltott föl -. és megölöm.Akkor az apám gazember volt . Reszkető kézzel törölgette szemét. ahogy gyanítja. és mégsem érzett rémületet. hogyha megbántja nénémet. Igen előkelő a családja.felelt az asszony.Anyám. .. Ne feledd. Ne beszélj ellene. és tudd meg. Szavak hullongtak gépiesen ajkáról. hónapok óta rettegett. fia m. mikor az apámról kérdezősködtem mondta -. Csip-csup teendőkbe aprózódott a pillanat. éjjel-nappal. Feje előrecsuklott. Nem felelt. pörlekedő hangot. mely minden hátralevő percét Kis idő múltán félretolta tányérját. Érezte. . A kérdés kíméletlen egyenessége egyenes válaszra várt. Egy rossz színpadi próbára emlékeztette. Ez durva volt. Odament hozzá.Sibylnek van anyja . mely kísérte.kiáltott a fiú. nyomába jutok. . De nagyon szerettük egymást.mondta Jim. Isten veled. de nem tehetek róla. Bőröndöket kellett levinni és takarókat előkeríteni. A fiú káromkodott. az asszony előtt színessé tette az életet. Ez a túlzó és szilaj fenyegetés s a szenvedélyes taglejtés.Nem . vagy legalább annak mondja magát? Annak is olyan előkelő a családja? Egy pillanatra a megaláztatás szörnyű érzése bírta le az asszonyt. Most mennem kell. A bérház szolgája sürgött-forgott. de a fiú fölkerekedett. Nem fokozatosan fejlesztették idáig a helyzetet. A megkönnyebbülés sóhaja volt ez. joga van megtudni a dolgot. Anyja a félelemtől lenyűgözve figyelte őt. melytől hetek. Ujjai közt rongyos csipke zsebkendőt morzsolgatott.Nem magam miatt .Sajnálom.Mondd el nekem az igazat.

hogy elmondta Sib ylnek. A fenyegetésről semmit sem szólt. Tudta. Érezte. hogy valamikor mindnyájan kacagnak majd rajta. Tetszett neki. mennyire elhagyatottnak érzi életét most. Azt Jim színesen és drámaian fogalmazta. mikor Jim továbbhajtatott. . hogy csak egy gyermekéről kell gondoskodnia. Emlékezett erre a kifejezésre.rongyos csipkekendőjét. Azzal vigasztalta magát. hogy nagy alkalmat szalasztott el.

. aztán összeráncolta homlokát. a lány több. társadalmi állá sát.tette hozzá Lord Henry hanyagul.De a házasság aligha olyan dolog. . Vigyen el az ördög. Csak azt mondtam. mikor Hallward megjelent a Bristol külön kistermében. közöld ezt vele. a leány jó lélek. . Akkor biztosan megteszi. . Harry. Neki igazán lehetetlen rangján alul nősülnie. . A képed. Ma este látjuk majd a leányt.a lány szép . de arra egyáltalán nem emlékszem. nem politika. sokkal bölcsebb. s megrontaná egyéniségét.Dorian. de sok van. az mindig a legnemesebb indítóokból cselekszik.Te ezt semmi esetre sem helyese lheted.Vedd azonban számba Dorian származását. s szigorúbban bírálja meg az emberek szépségét.mondta Lord Henry. hogy szép. ha Doriant valami hitvány teremtés hálózná be.De én nem is mondtam.felelte a művész. Kis buta szalmaláng az egész. semhogy hébe-hóba ne kövessen el ilyen bolondságokat is. s ajkát harapdálta. . akit érdemes lenne lefesteni.HATODIK FEJEZET . ha a fiú nem feledkezik me g arról. Basil.Ó.Hát mi az újság? Remélem.szólt Lord Henry aznap este.Lehetetlen. . . hallottad. eljegyezte magát. .Te Basil. akit kissé fehérre kellene mosni. . figyelte Basilt. kalapját. . Arra határozottan emlékszem. botját odaadva a hajlongó pincérnek. Aki valami szörnyű nagy szamárságot tesz.kiáltott. .Komolyan beszélsz? . tönkretenné szellemét.Nem.Dorian azt mondja. kérlek .Ha azt akarod. mi újság? .Kivéve Amerikában . .És te ezt helyesled Harry? . . hogy megházasodott.Nem bírom elhinni. Nem szeretném. ha nem a legkomolyabban mondom. .Kivel? . hogy elvegye a lányt.Valamilyen kis színésznővel. Basil. Az alsóházban alig van ember. mint jó lélek .Remélem. . Hajlandó vagyok elhinni. Az pedig nagy különbség. . s ő ritkán téved ilyen dologban. .Eljegyezte magát? . .kérdezte a festő le-föl járva a szalonban. melyet róla festettél. hol vacsorához három személyre volt fölterítve. Mert ez nem érdekel.mormogta Lord Henry felhörpintve egy pohárka ürmös narancspálinkát. hogy jegyben jártam. kedves Basil.Dorian Gray eljegyezte magát . Egyebek között ez is jó hatással volt rá. Dorian sokkal okosabb. élesítette ítélőképességét. és amint beszélt. .Egész komolyan. Hallward meghökkent.Pedig igaz. hogy sohasem voltam eljegyezve. melyet az ember hébe-hóba elkövethet. . amiben megállapodtunk. hogy megházasodtam. vagyonát.

kezét a fiú vállára téve. Sohasem ártom magam abba. Az élettel szemben képtelenség így állást foglalni. de vannak más. de sohasem bocsátom meg. senki sem lenne szomorúbb tenálad. hogy nem nagyon prédikálom a házasságot. akkor sem l enne kevésbé érdekes. Csak Harryt. Dorian Gray feleségül veszi ezt a leányt. . Elfinomulnak. Ezek kedvesek. nézzük meg. mert divatosak. hogy nem hiszel semmit.Édes Harry. . melyet vártam egész életemben. Azt gondoljuk. és bármit mondanak a házasság ellen. De itt van maga Dorian. hogy nem dézsmálja meg zsebünket. Különben minden tapasztalat értékes. az emberi élet célja. Igen. a boldogságtól és rendkívül csinos volt.vágott közbe Henry. és jó tulajdonságokat találunk az útonállóban.Remélem. Mindent hiszek. szenvedélyesen szereti hat hónapig. Sokkal jobb vagy. aztán majd elmondod nekünk. édes Basil. Én bizonyára rájuk kapatom majd őt. hogy ez az Kipirult az izgalomtól. hogy önzetlenné tesz. Tudod. Dorian Gray beleszeret egy szép leányba.Azért szeretünk jót gondolni másokról. sokkal érdekesebb kötelékek férfiak és nők közt. Ami pedig a házasságot illeti. Ha Dorian Gray életét tönkretennék. és aztán kezet fogott barátaival. magad is tudod. abban a reményben.No ebből.. te se hiszel semmit. hogy történt. És az önzetlen emberek színtelenek. .Én sohase helyeslek és sohase helytelenítek semmit.Jöjj. mert felebarátainkat olyan erényekkel ruházzuk fel. Roppant megvetem az optimizmust. kiket a házasság bonyolultabbá változtat. és az elfinomulás. amit a kedves emberek tesznek. és mosolygott beszéd közben. Nincs egyéniségük. Megtartják egyéni érzésüket és az önzést még más egyénekre is kiterjesztik. hogy kitomboljuk erkölcsi előítéleteinket. Miért ne? Ha Messalinát venné nőül. Dorian nagyszerű tanulmány lesz. Lord Henry nevetett. mint mutatod. abban a hiszemben. mindig nagyon boldog leszel. Ő majd többet mond neked. Ha valamilyen egyéniség megragad. csak az. az természetesen szamárság. Harry. nagyszerű dolog nagyon gyorsan jön. . nagylelkűek vagyunk. melyet ez az egyéniség választ. mit tud az új szakács. mint én. A házasság igazi hátránya az. melynek fejlődését megállítják. . aki Júliát játssza. a kifejezésnek bármily eszköze tetszik nekem. és megkéri kezét. nagyon gyorsan jött: de minden És mégis úgy rémlik. Az optimizmus alapja csak a félelem. hogy elkéstél a vacsoráról . aztán egyszerre másvalakibe bolondul.mondta a fiú. amit mondok. Remélem. Ami pedig a tönkretett életet illeti. nézetem szerint. De azért vannak bizonyos emberek. Dorian . gratulálnotok kell . melyekből hasznot akarunk húzni. mert féltjük magunkat. Kénytelenek több életet élni. a házasság tapasztalat.Én pedig nem bocsátom meg. üljünk le. Nem azért vagyunk a földön. Ha meg akarsz rontani egy embert. mindkettőtöknek ledobva atlasszal bélelt esti köpenyét. csak javítsd meg őt. Sohasem voltam ilyen boldog. egyetlen dolog. .szólt Hallward -. hogy utalványunkra többet fizet. Dicsérjük a bankárt. egy élet sincs tönkretéve. hogy engem nem értesítettél eljegyzésedről. .

Finoman bájos volt. Ajkam az ő ajka felé vonzódott. Nem tudom. miután elváltam tőled.mondta Hallward lassan. megvacsoráztam a Rupert Streeten abban a kis olasz vendéglőben. Basil. melybe te vezettél el. Basil. akár sötétzöld levelek a halvány rózsabimbót.kiáltott Dorian. hogy feleségem legyen. . fahéjszín ujjakkal.Mikor emlegetted előtte a házasságot. Haja úgy keretezte arcát. melyet annak előtte sohasem láttam. A lány még az anyjának sem mondta el. Rosalinda karjai öleltek körül és Júliát csókoltam szájon. Egy éven belül nagykorú leszek és akkor azt tehetek. Pedig hozzá mérve az egész világ semmi nekem. . Sohasem láttam ilyen imádandónak. . . A díszlet természetesen borzasztó volt és Orlando szörnyű.A nők csodálatosan gyakorlatiasak . hogy szeretem. Dorian? És mit felelt reá a leány? Vagy talán már nem is emlékszel az egészre? . Elfeledtem. de nem tehetek másként. felöltöztem. helyesen cselekedtél . melyet drágakőbe foglalt selyemtoll ékesített. hogy mindezt nem lenne szabad elmondani nektek. Dorian. és a lány azt mondta. mint az a Tanagra-szobrocsk a. Aztán térdre roskadt és megcsókolta a kezem. A lány összeborzongott és úgy reszketett. melyeket Shakespeare tanított beszélni. .Mindössze ennyi történt. Mohaszínű bársonyzekét viselt. . s nyolc órakor elmentem a színházba. Igen. Nem méltó rá. nem méltó.mormogta Henry -.Erről igazán keveset lehet mondani . Nem tudom leírni nektek. de ők mindig figyelmeztetnek rá. Megcsókoltuk egymást. testhez álló barna térdnadrágot. én nem úgy kezelem ezt.Igen. mit szólnak majd hozzá a gyámjaim.kérdezte Lord Henry. Lord Henry elgondolkozva szürcsölte pezsgőjét. mint a fehér nárcisz. keresztbe kötött szalaggal. s formaszerűen nem is kértem meg a kezét. szemében egyszerre olyan tekintet villant. mint üzleti ügyet. mely a te műtermedben van. Lord Radley bizonyára őrjöngeni fog. A piszkos páholyban egészen megbűvölten ültem. Tegnap este. Harry. egyszerűen csodálatos volt. mikor leültek a kis kerek asztalhoz. s kámzsás köpenyt. azt hiszem. Kedvesemmel ember nem látta őserdőben bolyongtam.. Bevallottam neki. fehér-vörös béléssel. sokkal inkább azok.Kedves Harrym. hogy a költészetben találtam meg szerelmemet és a feleségemet Shakespeare darabjából szereztem? Azok az ajkak súgták fül embe titkukat. amit akarok. Előadás után fölmentem a színpadra és beszéltem vele. Dorian Gray fejét rázta. született művésznő. Ilyen helyzetben mi gyakran elfelejtünk házasságról beszélni. De Sibyl! Látnod kellett volna őt. Úgy rémlett.Láttad őt ma? . Ugye jól tettem. hogy Londonban vagyok és a tizenkilencedik században. Sibyl Rosalindát játszotta. Sebaj. mint mi.hát majd meglátjátok ma este. Természetesen eljegyzésünk nagynagy titok.Az ardeni erdőben hagytam őt és ravennai kertben látom viszont. . mit éreztem ebben a pillanatban. Hallward a kezét Henry karjára tette. kis takaros zöld sipkát. mintha egész életem a rózsaszín öröm egyetlen apró pontjában zsugorodott volna. Ahogy együtt ültünk. Érzem. Mikor kijött fiúruhájában. Ami játékát illeti .

De mit értesz azon. Én visszavonhatatlan fogadalmat kívánok tenni. melyek az asztal közepén álltak -. minden elméletedet. . teljesen javíthatatlan vagy.Zagyva az. mit értesz.vetette oda a festő.Te.A gyönyör az egyetlen dolog. de ha jók vagyunk. Lord Henry elnézett az asztal fölött. akit ismersz. helyeslésének jele. . igazán az egyetlen okból. Az ember saját élete . Harry. nem az enyém. hogy hozhatja valaki szégyenb e azt a nőt. finom-keskeny ujjaival.válaszolt Henry megérintve a pohár vékony szárát sápatag.Ellenben ha az ember csak önmagának él. akkor nem vagyunk mindig boldogok. melyről érdemes elméletet csinálni . . egészen más. de nem bánom. Ez a Természeté. hogy a művelt ember.De attól tartok. s nem mi kérjük meg a nők kezét. Aranyalapzatra szeretném helyezni és nézni. Ezért gúnyolod a házasságot. Igen.. ne gúnyold. Különben az individualizmusnak valóban van magasabb célj a.felelte. szerelemről és gyönyörről. s egy kis salátát vett ki magának. Ő nem olyan.visszhangozta Dorian. Megbántod vele Doriant. Dorian Gray nevetett és csóválta fejét. de ezek igazán nem ránk tartoznak. mely ilyen kérdést megbocsáthatóvá tesz . az vadállat. hogy elfogadjuk korunk ítéletét. A modern erkölcsiség abban áll. Harry.kérdezte Lord Henry. hogy mindig a nők kérik meg a mi kezünket.puszta kíváncsiságból. sajnálom.egyedül az fontos. Van egy elméletem. Kérlek.. dallamos hangján. az ő hite jóvá tesz engem. hogy jó? . Sohasem tenne boldogtalanná egy nőt. a legdurvább erkölcstelenséget követi el. Kivéve természetesen a középosztály életében. Megváltozom.. hogy annyi mindenre megtanítottál. . szívtelen vadállat. és Sibyl Vane puszta keze érintése elfeledtet velem t éged s elfeledteti a te hamis. Ha vele vagyok. akit szeret. aki az enyém. . az az elmélet nem tőlem való. hogy az a férfi. . ki képes lenne megbántani őt.kiáltott Basil Hallward. aki elfogadja kora ítéletét.Milyen elméleteket. . A Gyönyör a Természet műve. Nem bírom megérteni. . nem az.Doriant én sohasem bánthatom meg . akkor mi ndig jók vagyunk. Én szeretem Sibyl Vane-t. .Hát a te elméleteidet az életről. azért rettenetes árat fizet. hátratámaszkodva székében és Lord Henryre nézve a bíborajkú íriszek nehéz csokrai fölött.Hagyd. azonnal megérzed. Az ő bizalma hűvé tesz engem.Ezt a kérdést a legnemesebb okból intéztem hozzá. Harry. hogy jó? . Ha boldogok vagyunk. bűvölő elméleteidet is.? . . aki kénytelen harmóniában lenni másokkal. mint a többi férfiak. igéző mérges. ha tudákosak vagy puritánok akarnak lenni. kikürtölhetjük róluk való erkölcsi nézetünket. nem ? . Harry. . Más leszek. azon. Mi a házasság? Visszavonhatatlan fogadalom. Nem lehet haragudni rád.Igen . Sokkal finomabb a lelke. Ami szomszédaink életét illeti. mint harmóniában lenni önmagával . De hát a középosztály nem modern. hogy imádja a világ azt a nőt. .Jónak lenni annyi.felelte Harry halk. Ha meglátod Sibyl Vane-t. Azt a nézetet vallom.

. . hogy csakis az önmegtagadást gyakorolhatja. Rá kell gyújtanod egy cigarettára. Henry.Pincér.. imádni valakit. fiam? .Azt elmondanám. Imákat rebegnek hozzánk.A gyönyör. meggyújtva ciga rettáját azon a tűzokádó ezüstsárkányon. Sokkal valószínűbb. Regényben még föl lehet használni. hogy megcsináljuk remekművünket. . de rettenetes vagy! Nem is tudom. Nagyszerű és nem elégít ki. Basil. Dorian .Ez mindenesetre jobb. mi a gyönyör . . A cigaretta tökéletes példája a tökéletes élvezetnek.Én mindent ismerek . . . a gazdag ember előjoga. Lord Henry vállat vont.kiáltott a fiú. akár a szép tárgy. szenvedéssel és. Olyasmit jelent majd neked.Harry. és a civilizálatlan ember sohasem tudja. hogy tegyünk értük valamit. . ők maguk adták minekünk . de mindig készen vagyok új izgalomra.mormogta a fiú komolyan. Basil? .Nemcsak pénzzel kell fizetni ezért.. Harry . . De lehet. .Hát mivel még. . hogy mindazt. civilizált ember sohasem bánta meg a gyönyörét. Szeretem a színjátszást. De akkor azt lehet fölhasználni regényben. de a középkori érzés már divatját múlta.Ha imádnak bennünket. mint az élet. Nem: cigarettát ne hozzon.Ők teremtették a szerelmet mibelénk. Joguk van visszakérni.Teljesen igazad van. Mégis attól tartok.felelt Henry. te mindig szeretni fogsz engem. a szegény igazi tragédiája az. melyeket elkövetni sohase lesz elég bátorságod. hogy. nem engedhetem meg. .Micsoda badarságokat beszélsz. .Lehet . . egészen másképp látod majd az életet.szakította félbe Dorian. . mi a gyönyör. A nők.Ó. nincs ilyesmi.felelt Lord Henry. és folyton azzal gyötörnek. manapság minden tekintetben túl vagyunk terhelve.Neked el kell ismerned. melyet a pincér az asztalra tett.sóhajtott Lord Henry -. de mindig visszakövetelik aprópénzre váltva. mint imádtatni .Menjünk a színházba. a lealacsonyodás tudatával. . a középkori művészet pompás. . . amit eddig nem ismertél. Hidd el nekem. van nálam. megengedem. lelkiismeret-furdalással.Akartok egy kis kávét. hogy remekművet alkossunk. mint egy elmés francia mondta valamikor. miért szeretlek olyan nagyon.szólt Dorian Gray. . ami a valóságban már merőben haszontalan. .kiáltott Hallward. Ha Sibyl kijön a színpadra. Én jelentem neked azokat a bűnöket.Senkinek sincs teljesen igaza . Ez a baj.Mindig szeretni fogsz engem.Én tudom. hogy szivarozz. hozzon kávét és fine-cham pagne-t és pár cigarettát. . hogy a nők odaadják a férfiaknak életük aranyát. legalább számomra.mondta Lord Henry. de mindig lehetetlenné teszik. mint az emberiség az isteneivel.Édes öregem. amit kérnek maguknak. játszódva a gyümölcsökkel.Nekem igen . igen. Dorian . .Igen. Az asszonyok úgy bánnak velünk. Mit akarsz többet? Igen. ihletet és vágyat adnak belénk. A szép bűn. Dorian. az kellemetlen dolog.mondta Lord Henr y fáradt kifejezéssel szemében -. Azt hiszem. hogy a te csodálatos hölgyed megigéz majd engem..

Basil. úgy tetszett neki.. hogy jobb. Komor hangulat borult rá. Sajnálom. Az élet közéjük lépett. mely szintén megtörténhetett volna. hogy évekkel megöregedett. A veszteség különös érzése hatalmasodott el rajta. Fölkerekedtek. Érezte. magukra vették felöltőjüket. Amint megbeszélték.. ami volt a múltban. pedig úgy tetszett neki. de csak kettőnek van hely a fogatomban. és a népes. lángoló utcák kápráztak előtte. állva hörpintették föl a kávét. mint számos más dolog. Pár pillanat múlva mindnyájan leballagtak a lépcsőn. Dorian. és nézte az előtte baktató kis fogat föllobbanó fényét. Basil egyedül ült kocsiba. Bérkocsiban kell utánunk jönnöd. Nem bírta elviselni ezt a házasságot. .Menjünk. Szeme elsötétült. te is velem jössz. A festő hallgatag volt és elfogódott. Mikor a kocsi a színház előtt megállapodott. hogy Dorian Gray sohasem lesz számára az.

Ez a házasság nagyszerű. mihelyt ő kilép a színpadra. mint valaha. sárga tüzű szirmokkal. ha a szépség érzését tudja fölgerjeszteni azokban. elfelejtesz mindent. Ha ez a lány lelket ad azoknak. . . Dorian Gray jobban utálta őt. hogy találkozott azzal az emberrel. durva emberek nyers arcaikkal. hogy ők is abból a húsból és vérből valók. biztosította. Úgy játszik rajtuk. A hőség roppant nyomasztó volt. Csöndesen ülnek és rá figyelnek. sugárzott egyik fülétől a másikig. aki fölfedezett egy igazi tehetséget és tönkrement egy költőn. és a nagy csillár úgy lángolt.felelte Dorian Gray -. mellényét és a könyöklőre akasztotta.kiáltotta Lord Henry. Legalább ezt mondta. csak finom és nemes lehet. Tüntető alázattal kísérte őket páholyukig. akkor méltó arra.HETEDIK FEJEZET A színház. és Calibannal találkozott. Az ifjúság a kakasülőn levetette kabátját. és látni fogod a lányt. mint óriási dália. amint a parafa dugók durrognak.szólt a festő.Abból a húsból és vérből valók. kik piszkosan vagy csúnyán élnek. de most beadom a derekam. Harry olyan kaján. vad mozdulataikkal egészen eltűnnek.Micsoda helyen találtad meg az istennődet . nem tudni. büszke arra. miért. Néhány nő vihogott a földszinten. A buffet-ből hallatszott. . hogy megértesz engem. hogy az egész világ imádja őt. mint mi. Sírnak és nevetnek. és megosztották na rancsaikat a mellettük ülő. Átszellemíteni korunkat .Köszönöm. éles és rikácsoló volt. szívesen szorongatta a kezét. Tudtam. Úgy érezte.Ne hallgass rá. hadonászva kövér. aki úgy hat rád. amint ő parancsolja. .válaszolt Dorian Gray megszorítva Basil kezét.Igen . könnyeket ad kölcsön olyan fájdalmak miatt. és istenibb. megtelt ezen az estén. itt találtam meg őt. Dorian . odaadtam mindenemet. annak csodálatosnak kell lennie. hogy Mirandát jött látni. Szörnyűséges. Átszellemíti őket.ezt érdem megcsinálni. . Lord H enry ellenben kedvelte őt. ahogy a torkán kifért. Akit te szeretsz. . ki látcsövén a kakasülő nézőit vette szemügyre. és azt érezzük. mire gondolsz. ha ki tudja ragadni őket önzésükből. mint bármely más élőlény. valami kenetes és vonagló mosolygástól. Eleinte nem így gondolkoztam. s beszélve. mint mi! Remélem. Átkiabáltak egymásnak a színházban. Ha játszani látod. gyűrűs kezével. ami jó bennem. hogy imádd őt.Értem. Hangjuk rettenetesen fülsértő. hogy nézegette a földszinten levő arcokat. és hiszek ebben a lányban. Hallward azzal mulatott. Basil . s a kövér zsidó igazgató. hogy megrémít. Az istenek neked teremtették Sibyl Vane-t. mint a hegedűn. kik lélek nélkül élnek.mondta Lord Henry. amint mondtad. és az a lány. Ezek a hétköznapi. kicsípett leányokkal. ő nem . kinek odaadom majd egész életemet. Itt azonban a zenekar. de csak öt percig tart az egész. . Aztán föllebben a függöny. melyek nem az övék. N élküle te tökéletlen lennél. ki a kapunál találkozott velük.

de egészen hamisan fogta meg. Hangja kitűnő volt. ütött-kopott színészek között Sibyl Vane úgy mozgott. Ezt várták. Az esetlen. Semmi örömet se mutatott. Mindent eldrámázott. zarándok -. Ezt a szép részletet “Tudod. akár a fehér liliomé. »Villámlott. A zenekar jól-rosszul pár ütemet játszott. Nagyon tehetségtelennek tartották a lányt. mikor szeme Rómeón pihent. szólsz: jóéjszakát. De csodálatosan szórakozott volt. gyenge pír futotta el arcát. határozottan bájos volt . nagyon kedves. mely elül.egy iskoláslány kínos pontosságával szavalta.” te volt is jó.« Édesem. Szerelmünk bimbaját a Virágja érleli. egész. De azért érezték. mikor kijött a holdfényben. Taglejtése egészen mesterkélt lett. Mikor az erkélyre hajolt és ezekhez a csodálatos sorokhoz ért: “Habár tetszel De ez az éji frigy Oly hirtelen. remegett. s Rómeó zarándokruhában belépett Mercutióval és többi barátjával. és ajka mintha remegett volna. mintha álmodna. Roppant csalódtak. Úgy táncolt. teste úgy hajladozott. azzal a rövid párbeszéddel. Lord Henry látcsövén át vizsgálta s ezt mondogatta: . Dorian Gray mozdulatlanul ült. meggondolatlan Akár a villám. De játékának színpadiassága elviselhetetlennek tetszett. olyan. tapsolni kezdett. elsápadt. Ha ebben se jó. szellő . Hisz tisztes áhítat A szent kezét És csókolózik akkor kézbe kéz. hogy Júlia igazi próbája a második felvonásbeli erkélyjelenet. Elvette a versek életét. akit valaha látott. roppant mesterkélten hozta ki. gondolta Lord Henry. A szín Capulet házának előcsarnoka volt. aki egy másodrendű színiiskolai tanártól tanulta a szavalást. mint vízinövény a hullámon. riadt szeme az őzikére emlékeztetett. Keze. melyet mondania kellett “Ne bántsd a kezedet. és mindig rosszabbá vált. Dorian Gray.egyike a legbájosabb teremtéseknek. Pár lépést hátrált. Nyakának vonala. A színét elhibázta. tetszik: gyors. ha látlak újra” sehogyse és amig nyári nekem. szinezné . mint a rózsa árnyéka ezüsttükörben. amit mondania kellett. Megdöbbent. Azt a pár szót. úgy tetszett. Hogy rátekintett a zsúfolt. zajongó nézőtérre.Negyedórával később dörgő tapsviharban kilépett Sibyl Vane a színpadra. Bájos volt. és a tánc elkezdődött. akkor semmi sincs benne. az érinti te áldott. hűs márványból van. Félénk kecsessége. Egyik barátja sem mert megszólalni. mely követi. amint hallgatta őt. Basil Hallward talpra ugrott.Kedves. mint finomabb világból való lény. Valószerűtlenné tette a szenvedélyt. és nézte a Vane-t. amint tovább haladt. Tagadhatatlan. Igen. amit mondtam neked ma éjjel” álarca lányos föd pir be most. az éj Másképp az arcom Azért.

kezdődött a harmadik felvonás. Basillel és velem.Menj. bocsássatok meg nekem. . Még a földszint és a kakasülő közönséges. Lord Henry felkelt üléséről és vette kalapját.Mind a kettő csak az utánzás formája . ne maradj itt tovább. Egyedül a lány volt nyugodt. toporzékolt. hangosan beszélgetni kezdtek és pisszegni. A hallgatóság fele kiment. ki az első széksorok mögött állt. A darab tovább vánszorgott. Egészen megváltozott. Dorian. Gyönyörű lány.mondta -. . . . Sőt egyáltalán nem volt ideges. A szerelem csodásabb dolog. .De nekem úgy rémlik. Egészen megbukott. gőgösnek. Pár pillanat múlva a színpadi lámpák kigyúltak és a függöny felgördült. Basil. mint a Művészet. Harry . akit szeretsz. viharosan pisszegtek. mint egy fabábu? Nagyon bájos lány. Különben nem hinném. Nem idegesség volt ez.Nagyon sajnálom. műveletlen hallgatósága sem érdeklődött a játék iránt. nekidőlt a falnak.mondta Lord Henry különös meghatódottsággal hangjában. . Aki rossz színjátszást néz. dobogva nehéz cipőjében és nevetve. azt hiszem. keserű hangon. és ha oly keveset tud az életről. Csak kétféle ember igazán elbűvölő: az. annak megromlik az erkölcse. Menjünk.Egyedül akarok lenni. Mi mást akarsz? . aki mindent tud a világon. mint a színjátszásról. Hát baj az. . édes fiam. Mikor a második felvonás véget ért.Majd eljövünk máskor. Ma este középszerű tucatszínésznő. . . A függöny legördülése után kacagtak és zúgtak. . hogy sohase legyen kellemetlen izgalmunk.. Teremtő isten. Hanem egyszerűen rosszul játszott. hogy játszatni akarod a feleséged. Kérlek mindkettőtöket. A fiatalon maradás titka az. Az igazgató. . de játszani nem tud. hogy egyszerűen fás és hideg. akkor remek élmény lesz számodra. végtelenül. hogy elrontottam ezt az estédet. És a két fiatalember együtt elment.Édes Dorian. Dorian .Gyönyörű szép lány.Menjünk.úgy ejtette ki a szavakat.szólt közbe Hallward.Bárcsak beteg volna . Sápadtnak látszott. teljesen uralkodott magán. Ajka remegett és a páholy hátterébe rohant. arcát pedig tenyerébe rejtette. Jöjj a klubba. . Dorian Gray visszaült székébe. Harry. Hát nem látjátok.válaszolt Dorian. dühösen káromkodott. hogy úgy játssza Júliát.kiáltott a fiú. és az. hogy megreped a szívem? Forró könnyek buggyantak a szemébe. menj. közönyösnek. aki semmit sem tud a vilá gon. Dorian. Basil . ne nézz olyan tragikusan.Én végignézem a darabot . Nagy bukás volt az egész. Cigarettázunk és iszunk Sibyl Vane szépségére.felelte a fiú kemény. Vane kisasszony nincs jól .Ne beszélj így arról. Tegnap este nagy művésznő volt. . mintha semmit se jelentenének számára. Nyugtalankodtak. Az utolsó felvonást majdnem üres padok előtt játszották.De menjünk.jegyezte meg Lord Henry.

milyen kongó. de nem mímelhetem a szenvedélyt. és Cordelia b ánata az én bánatom volt. mit jelent mindez. A boldogság önkívülete uralkodott rajta. Csak árnyékokat ismertem. és mosolyogtam. melyben eddig játszottam. mielőtt megismertelek. olyanok voltak nekem. Azt hittem. Nevetségessé teszed magad. Hallottam. bosszúsan. Nyitott ajka mosolygott valami titkon. hogy semmit sem tudok. mint az istenek. milyen rossz voltál. és csodálkozva nézett rá -. miért tűnt el belőlem minden-minden.ó. melyet csak ő ismert. Ha beteg vagy. neked ezt meg kellett volna értened. Mikor a fiú belépett. .kérdezte Dorian. És hogy miért nem fogok talán sohasem jól játszani. De remélem. Fény sugározta körül. Hogy örültem ennek a megismerésnek.vigy el magaddal. mint a mienk? Vigy el engem. De rájöttem.kiáltott -. úgy tetszett. melyeket mondanom kell.Rémesen . melyeket mondok. és azt hittem. Szerelmem! szerelmem! Mesebeli Hercegem! Életem hercege! Ráuntam az árnyékokra. és kiszabadítottad a lelkem a börtönből. A lány mosolygott.Jaj. Ma este először ocsúdtam annak a tudatára. micsoda a valóság. Te valami magasabbat adtál nekem. hogy miért játszottam oly rosszul ma este. nem is figyel rá. Egészen átalakította az öröm. Dorian vállat vont. . aminek minden színművészet csak a visszfénye. nem értettem. micsoda valójában a szerelem. Dorian Gray a színpadra rohant. a diadal kifejezésével arcán.Dorian . Szemében ragyogó tűz világolt. csodálatos leszek. Gyűlölöm a színpadot. Barátaim unatkoztak. Beteg vagy? Fogalmad sincs.Biztosan beteg vagy. . hogy miért fogok mindig rosszul játszani. az öltözőbe. Én is unatkoztam. de rosszul játszottam ma este. De jöttél te . . Te tanítottál engem. Dorian . hogy a holdfény a kertben hazug. én szép szerelmem! -.Mit értek? . Fogalmad sincs. . ahol teljesen egyedül lehetünk. Dorian . A leány egyedül állott ott. Hittem mindenben. Mit csináljak a játék bábuival? Mikor ma este játszani kezdtem. nem az én szavaim. mit szenvedtem. Si byl ránézett. koholt szavak. Rosalinda voltam egy este.felelt Dorian.Mihelyt az előadás befejeződött. mely . Mímelhetném a szenvedélyt. most már érted. a színpad volt életem egyetlen valósága. Azok a közönséges emberek. nem azok a szavak. mintha méznél édesebb lenne az ajka rózsálló szirmainak. hogy azok csakugyan vannak. milyen hamis. akkor nem szabad játszanod.Dorian. Azt hittem. .Azt. melyet nem érzek. A lány. Csak a színházban éltem. . Te több vagy énnekem minden művészetnél. muzsikásan elnyújtotta hangjával. és végtelen öröm áradt el tekintetén. hogy ott minden igaz. Beatrice öröme az én örömöm volt. A festett színfalak voltak az én világom. hogy Rómeó csúf és vén és festett. és Portia voltam más este. Ma este láttam először életemben. . milyen buta és üres az a csillogó színjáték. Mit is tudhatnak ők az ilyen szerelemről. pisszegnek. semmi mást. hogy a díszlet közönséges.Dorian. akikkel játszottam. rémesen! Iszonyú volt. Egyszerre földerengett lelkemben.felelt és nevét hosszan. Dorian . és hogy a szavak. Te értetted meg velem. tétovázva rajta.kiáltotta.

. Letérdelt és Dorian kezét ajkához szorította.. Hát nem tudsz megbocsátani ezért az estéért? Majd dolgozom keményen. mi voltál nekem egykor. Végre is csak egyszer nem tetszettem neke d.úgy éget. Sibyl fölkelt a földről. és Dorian Gray a szép szemével nézett le reá.Nagyon fáj. Eddig csigáztad a képzeletem. Nem akarok többé rád gondolni. Úgy kuporgott a földön. hogy beléd szerettem! Micsoda bolond voltam! Most semmi se vagy nekem. Jaj. Ne légy kegyetlen hozzám. szentségtelenség lenne játszani. A világ imádott volna. Dorian. ne hagyj el! A lányt görcsös zokogási roham fojtogatta.Csak nem beszélsz komolyan. Sibyl odament hozzá és ujjacskáival simogatta haját. és hangja mintha megrekedt volna a torkában. mikor szerelmes vagyok. . Boldog isten. érted-e.felelte Dorian keserűen. ragyogóvá. . szerelmem. mert én jobban szeretlek. ne hagyj el . A testvérem. Nem tudod.suttogta...Dorian. Most még az érdeklődésem se izgatod. azt neked hagyom. De igazad van. hogyha nem csókolsz meg. A leány elfehéredett és reszketett. mint bárkit a világon. Egyszerűen nem hatsz rám. sohase ismerem meg. csodássá. No sebaj. Aztán talpra ugrott és az ajtóhoz ment. Mindig van valami nevetséges azoknak a . . Csacsiság volt tőlem. Sibyl halkan fölsóhajtott és Dorian lábához omlott. s alakot. Bizonyos vagyok.suttogta. Szerettelek. mert megvalósítottad a nagy költők álmát.Nem. Dorian visszalökte. testet adtál a művészet árnyképeinek. megpróbálom. és te a nevemet viselted volna..kiáltott. Több művészetet kellett volna mutatnom.Igen . Dorian. gondolni se tudok rá! Bárcsak sohase néztem volna reád! Tönkretetted életem regényét. Milyen kevéssé ismerheted a szerelmet. .kiáltott -. mit jelent ez? Még ha tudnék is. s ívelt ajka mély megvetésre görbült. Kezét Dorian karjára tette és szemébe tekintett. Dorian a kerevetre vetette magát és elfordította arcát. Dorian nem felelt. és igyekszem jól játszani. megrontja a művészeted! A művészeted nélkül semmi vagy. mert csodás voltál.. Olyan hirtelenül jött a szerelem. Tenyerét összeszorította. mert tehetséges és okos voltál. . Ó. Dorian . hogyha nem csókoljuk meg egymást. hogy azt mondod. és arcán a fájdalom szánalmas kifejezésével átment a szobán Dorianhoz. és úgy feküdt ott.Ne érj hozzám . de nem tehetek róla. Semmi az egész. Csókolj meg újra. Igen. mint a tűz. hogy nem jól játszottam. milyen őrült voltam..susogta. Nem gondolta komolyan. mint egy eltiport virág. Ne menj el innen. Üres vagy és sekélyes. most. igen. megölted a szerelmemet. Te tudsz játszani .Te játszol. Dorian visszavonta kezét és összeborzongott. Nem akarlak többé látni. mint valami sebzett préda. Te nyitottad ki a szemem. . Mi vagy most? Egy csinos arcocskájú harmadrangú színésznő. Dorian. ne hagyj el. Jaj.. Minde zt eldobtad. A lány csodálkozva nézett rá és mosolygott. Híressé tettelek volna. . Dorian. .Megölted a szerelmemet . Nem akarom többé kimondani a nevedet. Egész idő alatt tereá d gondoltam. egykor. De majd megpróbálom.

hogy homályosan világított utcákon vándorolt. köpenyét az asztalra vetve átment a könyvtárszobán a hálószobája ajtaja felé. mint rakják ki az emberek kocsijukat. Nehéz igáslovak botladoztak és dobogtak a durva kövezeten. kik a lépcsőkön ácsorogtak. és a hold hűvössége még érzett rajta. és a szép virágok mintha csillapították volna Dor ian fájdalmát. Éjfélkor szakították. Hogy merre járt. csodálkozott.Nem akarok gyöngédtelen lenni hozzád. egy csomó cafatos lány lődörgött hajadonfőtt. bezárt fehér ablakait s a tarka ablakfüggönyöket. tétovázik. nézegette a csöndes teret. sávos tulipánokat. de nem láthatlak többé. Az előcsarnokban. Könnye. mely gyenge tüzekkel pirkadt. rekedt hanggal. Dorian sarkon fordult és kiment a szobából. Látott furcsa gyerekeket. három lobogó lángocska: mintha vékony kék tűzszirmok lennének.Megyek . még mindig égett a gáz. s kalapját. A vásárcsarnokba ment. és nézte. akiket már nem szeretünk. Vane valóságos . Mások a piaci kávéház csapódó ajtain kívül csoportosultak. Violaszalagként göngyölödött fölfelé a gyöngyházszín levegőbe. várva a nagybani piac végét. új.szólt végül nyugodtan. Emlékezett. üres utcán. Pár pillanatig álldogált a kapu lépcsőjén. melynek szürke pilléreit már a verőfény fehérített e. Szivárványnyakú és rózsalábú galambok ide-oda rebbentek és szemelgették a magot. Az ég most tiszta opál volt és a háztetők ezüstösen ragyogtak reá. Egyik-másik kocsis elaludt a zsákhalmokon. de közelebb kúszott hozzá. Aztán kissé zavartan a szobájába ment. és kedvetlenül ette a cseresznyét. . melyek telis-tele voltak bólongató liliomokkal. maga se tudta. saját képmására pillantott. magukban locsogva tántorogtak. Eloltotta őket. Nemsokára egy kocsit intett oda és hazahajtatott. Nők kiáltottak utána. zokogása ingerelte. fehér és piros rózsákat vitt kosarakban s a jadekőszínű zöldséghalmokon át tört utat magának. A lány halkan sírt és nem válaszolt. egy igazgyönggyé boltozódott. girhes. miért nem fogad el tőle pénzt. és csak az imént díszítette ki. mely egy doge bárkájáról való zsá kmány volt és az előcsarnok tölgyfával burkolt hatalmas mennyezetéről csüngött alá. és az ég. Végre visszame nt. Dorian megköszönte. mint szörnyű majmok. rázva csengettyűiket és szerszámaikat. A levegőt a virágok illata nehezítette. Sibyl ripacsnak tűnt fel neki. a Covent Garden közelében találta magát. mintha őt keresné. fényűzési hajlamában érdekes renaissance faliszőnyegekkel aggatta tele. Részeg emberek káromkodva. melyekre a Selby Royal egy nem használt padlásszobájában bukkant. durva röhejjel. mely roppant nyolcszögletű terem volt a földszinten. Néhány szemben lévő kéményből füstgomoly lebbent. A nagy velencei lámpában. és úgy látszott. Amint lenyomta a kilincset. és sikolyokat. Visszatorpant a meglepetéstől. melyet Basil Hallward festett. Kiábrándítottál.szenvedésében. Mikor pitymallani kezdett. szitkokat hallott sötét udvarokból. Egy fehér zubbonyos kocsis cseresznyével kínálta. Kivette a virágot gomblyukából. Keze vakon kotorászott. Pár pillanat múlva nem volt a színházban. a képhez . fekete árnyékú boltívek és baljós házak mellett haladt el. melyeket fehér fény szegélyez. tiszta hangján. Eltűnt a sötétség. Nagy szekerek zörögtek lassan a sima. Előtte sok-sok fiatalember ment.

hogy ő maga maradjon fiatal.a fényes hajnal beáramlott a szobába. továbbra is ott maradt. hogy valami szörnyű dolgot követett volna el. Ő nagy művésznőnek álmodta őt. mint a férfiak. olyan világosan. De az a különös kifejezés. Belevetette magát egy székbe és gondolkozni kezdett. és a festmény arca viselje szenvedélyeinek és bűneinek terhét. De a kép? Hát ezt hogy magyarázza? Magába zárta életének titkát és elmondta történetét. A három rettenetes óra alatt. melyet észrevett a festmény arcán. melyet átszenvedett. Semmi változás se mutatkozott magán a képen. úgy látta. Az ő élete ér annyit. közeledett a festményhez. és Lord Henry ismeri a nőket. és a kép vénüljön meg. újra vizsgálgatta. a szenvedés évszázadait. A lány fájdalmat okozott neki egy pillanatra. de ő megse bezte őt egy életre. fölhúzta a függönyt . skarlát folt. hogy tulajdon szépségét ne érje semmi szeplő. mert nagynak tartotta Sibylt. melye t elefántcsont Cupidók rámáztak . hogy az egész kifejezés megmásult. ő pedig őrizze meg gyengéd és kedves virágát annak a fiatalságnak. Elgondolni is szörnyűségesnek látszik. Kifejezése más volt. Piros ajkát nem torzította el ilyen vonás. Megfordult és az ablakhoz ment. melyre éppen akkor ocsúdott. hol reszketve lapultak meg. mint Sibylé. Mit jelent ez? Dörzsölte szemét. mely az embe reket megőrjíti. A dolog borzalmasan szembeszökő volt. A homályos. milyen érzéketlenül nézett reá. mit mondott Basil Hallward műtermében azon a napon. világosan emlékezett. Összerezzent és fölkapott az asztalról egy tojásdad tükröt. Egyszerre átvillant az agyán. azután. úgy rémlett. hogy az arc kissé megváltozott. a babonás árnyakat sötét sarkokba söpörte. és száján valami kegyetlenség látszik. tompított fényben. mint egy kisgyermek. neki adta szerelmét. És mégis előtte van a kép. Az a rettenetes éjszaka. A kép nem változott. hogy az írott képébe égjenek belé a szenvedés és gondolat barázdái. Csak az érzéseikre gondolnak. Sekélyesnek és méltatlannak mutatkozott. mikor arra gondolt. mintha tükörbe nézne. hogy megutálja tulajdon lelkét. Aztán kiábrándította. hogy szeresse tulajdon szépségét. Azt az őrült kívánságát közölte.ezt is Lord Henrytől kapta ajándékba -. lángoló verőfény a kegyetlenség vonásait mutatta neki a száj körül. a gyötrelem egész korszakait élte át. sőt még erősödött. Most pedig majd megtanítja arra. Agyára ráhullott az a kicsiny. Rá tud-e még majd tekinteni valaha? Nem. míg az előadás tartott. A merengő. csak zavart érzékeinek káprázata volt. Csak nem teljesült a kívánsága? Ilyesmi lehetetlen. és úgy zokogott. kísérteteket hagyott maga után. hirtelen belenézett a tükör sima mélységébe. Mintha valami kegyetlenség lenne a száj körül. Kegyetlenség? Hát kegyetlen volt ő? A lány hibája volt. de azért kétségtelen. Ezt Lord Henry mondotta. Miért volt ilyen természete? Miért adatott neki ilyen lélek? De azért ő is szenvedett. nem az övé. mely a krémszínű selyemfüggönyökön szüremkedett be. Őrültség ilyesmire gondolni. Nagyon furcsa volt. Különben is a nők inkább el tudják viselni a szenvedést. hogy legyen valakijük. Csak azért szerelmesek.lépett és vizsgálgatta. Igen. hogy a lány a lábánál hevert. . És mégis végtelen szánalmat érzett. Nemcsak képzelődött. Miért izgatódjon Sibyl Vane miatt? Most már számára senki és semmi. Visszaemlékezett. Ők érzéseikből élnek. Megtanította arra. akivel jeleneteket csináljanak. mikor arcképe elkészült.

De azért bámulta őt a festmény, szép és torz arcával s kegyetlen mosolyával. Világos haja ragyogott a korai napfényben. Kék szeme az ő szemébe nézett. Végtelen szánalom érzése fogta el, nem önmaga, hanem a festett képmása iránt. Máris megváltozott, és majd még jobban megváltozik. Aranyhaja majd szürkévé fakul. Piros és fehér rózsái majd meghalnak. Minden bűnéért, melyet elkövet, egy-egy folt mocskolja szépségét és tönkreteszi. De ő majd nem vétkezik. A képmás, akár megváltozik, akár nem, látható jelképe lesz az ő lelkiismeretének. Ellenáll a kísértésnek. Nem találkozik többé Lord Henryvel, nem akar vele találkozni, semmi körülmények között sem akarja többé meghallgatni azokat a finom, mérges elméleteket, melyek Basil Hallward kertjében először zaklatták föl benne a lehetetlen dolgok után való szenvedélyt. Visszatér Sibyl Vane-hez, megköveti, elveszi, ismét szeretni próbálja. Igen, kötelessége így cselekedni. A lány bizonyára többet szenvede tt, mint ő. Szegény gyermek! Önző és kegyetlen volt iránta. Az az igézet, melyet reá gyakorolt, majd visszatér. Boldogok lesznek együtt. Az életük szép lesz és tiszta. Fölkelt székéről, egy nagy spanyolfalat tolt a kép elé, és megborzongott, mikor reátekintett. - Milyen szörnyű! - mondta magában, s az ajtóhoz lépett és kinyitotta. Mikor a gyöpre lépett, mélyet lélegzett. A friss reggeli levegő mintha elkergette volna minden sötét szenvedélyét. Csak Sibylre gondolt. Visszatért hozzá szerelmének gyenge visszhangja. Újra és újra ismételgette nevét. Úgy tetszett, hogy a madarak, melyek a harmattól nyirkos kertben énekeltek, őróla beszélnek a virágoknak.

NYOLCADIK FEJEZET
Régen elmúlt dél, mikor fölébredt. Inasa több ízben belopakodott lábujjhegyen a szobába, megnézni, ébredez-e, és csudálkozott, miért alszik oly soká fiatal gazdája. Végre csengettek, és Victor csendesen bejött egy findzsa teával, egy halom levéllel, melyet keskeny sévres-i porcelántálcán vitt, és félrehúzta a csillogó kék bélésű, olajzöld atlas zfüggönyöket, melyek a három nagy ablak előtt függöttek. - Monsieur, ma reggel jól aludt - szólt mosolyogva. - Hány óra, Victor? - kérdezte Dorian Gray álmosan. - Negyed kettő, monsieur. - Milyen késő van! - Dorian Gray felült, kortyintott a teából, átnézte leveleit. Egyiket Lord Henry írta és küldönccel juttatta hozzá ma reggel. Dorian Gray pillanatig tétovázott, aztán félretette a levelet. A többit kedvetlenül bontogatta. Szokásos kártyák, ebédre való meghívások, magánkiállításra szóló jegyek, jótékony hangversenyek műsorai és ilyesmik, melyek az idény alatt minden reggel valósággal záporoznak az ilyen társaságbeli fiatalemberhez. Volt egy nagyon borsos számla is valami XV. Lajos korabeli berakott öltözködőkészletről, melyet eddig nem mert átküldeni gyá mjaihoz, kik roppant régimódi emberek voltak, és nem tudták megérteni, hogy olyan korban élünk, mikor a szükségtelen dolgokra van igazán szükségünk, aztán volt számos udvariasan kicirkalmazott levél a Jermyn Street-i pénzkölcsönzőktől, kik ajánlkoztak neki, hogy bármely összeget a lehető legrövidebb időn belül, a lehető legkedvezőbb kamat mellett rendelkezésére bocsátanak. Vagy tíz perc múlva fölkelt, magára kapta selyemmel hímzett, kasmírgyapjúból készült remek köpenyét, és az ónixszel kikövezett fürdőszobába ment. A hűs víz felfrissítette a hosszú alvás után. Úgy tetszett, hogy mindent elfelejtett, amin keresztülment. Néha-néha homályosan érezte, hogy valami különös tragédiába került, de az egész valószerűtlen volt, mint az álom. Mihelyt felöltözött, könyves szobájába ment, és leült könnyű, franciás reggelijéhez, melyet kis kerek asztalkán készítettek el számára, közvetlenül a nyitott ablak mellett. Gyönyörű szép nap volt. A meleg levegő vemhes volt a fűszerektől. Egy méhecske röppent be, körülzümmögte az előtte álló kék porcelánkancsót, melyben kénsárga rózsák állottak. Nagyon boldognak érezte magát. Egyszerre rápillantott a spanyolfalra, melyet a kép elé állított és fölriadt. - Fázik, monsieur? - kérdezte inasa, odatéve asztalára egy rántottát. - Becsukjam az ablakot? Dorian a fejét rázta. - Nem fázom - mormogta. Tehát igaz ez mind? Az arckép valóban megváltozott? Vagy csupán képzelete láttatott vele valami gonoszat ott, hol az öröm volt! Lehetséges, hogy a festett vászon megváltozzon? Nem,

képtelenség. Mint jó történetet fogja majd mesélni Basilnak valamikor. Ezen csak nevetnie lehet majd. És mégis milyen élénken emlékezett az egész dologra. Előbb tompa félhomályban, aztán a fényes hajnalban látta meg azt a kegyetlen vonást az elvont ajkak körül. Majdnem rettegett, hogy inasa kimegy szobájából. Tudta, hogyha egyedül marad, bizonyosan megnézi az arcképet. Félt a bizonyosságtól. Mikor az inas behozta a kávét és cigarettát és kifelé indult, valami vad vágy arra ösztönözte, hogy marasztalja benn. Hogy az ajtó bezárult mögötte, visszahívta. Az inas előtte állt, parancsára várt. Dorian egy pillanatig nézte őt. - Senkinek se vagyok itthon, Victor - szólt sóhajtva. Az inas meghajolt és kiment. Dorian erre fölkelt az asztaltól, cigarettára gyújtott, leheveredett a pazar párnákkal telerakott kerevetre, mely a spanyolfallal szemben állott. A spanyolfal régi volt, aranyozott spanyol bőrből készült, kissé cifra, XIV. Lajos korabeli mintákkal kirakva és színelve. Kíváncsian nézegette, vajon nem rejti-e magában ez a bőr az emberélet titkát. Hát félretolja? Miért ne hagyja ott, ahol van? Miért megtudni a val ót? Ha a dolog úgy van, az borzalmas. Ha nincs úgy, akkor miért izgatódjon miatta? És ha valami végzet vagy rettentő véletlen folytán más szem is észreveszi és meglátja a szörnyű változást? Mit tesz, ha Basil Hallward idejön és látni akarja saját festményét? Basil bizonyára látni akarja majd. Nem, a dolgot meg kell vizsgálni most, rögtön. Akármi jobb, mint ez a rettenetes kétség. Fölkelt és bezárta mind a két ajtót. Legalább majd egyedül lesz, hogyha rátekint képmásának álarcára. Aztán elhúzta a spanyolfalat, és farkasszemet nézett önmagával. Valóban úgy volt. Az arckép megváltozott. Amint később gyakran emlékezett rá, és mindig nem csekély csodálkozással, az arcképre először majdnem a tudományos érdeklődés izgalmával tekintett. Hogy ilyen változás végbemehetett, azt hihetetlennek találta. De azért tény volt. Volt valami titkos rokon ság a vegyi parányok közt, melyek a vásznon formává és színné alakultak, s a lélek közt, mely őbenne lakozott? Lehetséges-e, hogy ezek a parányok megvalósítják és igazzá teszik azt, amit a lélek gondol és álmodik? Vagy mindennek más, még borzasztóbb oka van? Összeborzongott, félni kezdett, és visszament a kerevethez, leheveredett és beteges riadalommal nézett a képre. De azért érezte, hogy valamit elért. A kép öntudatába hozta, milyen igazságtalanul, milyen kegyetlenül bánt Sibyl Vane-nel. Még nincs késő, hogy jóvátegye. A lány még felesége lehet. Fellengős és önző szerelme enged egy magasabb sugallatnak, átalakult nemesebb szenvedéllyé és az az arckép, melyet Basil Hallward festett róla, vezetője lesz az életen át, az lesz neki, ami egyeseknek a szentség, m ásoknak a lelkiismeret s mindannyiunknak az istenfélelem. Vannak mákonyai a lelkiismeretfurdalásnak, altatószerek, melyek elaltatják erkölcsi érzésünket. De itt nem volt látható jelképe annak, mennyire lealacsonyít a bűn. Itt volt örökkévaló példája annak a romlásnak, melyet az emberek saját lelkükben előidéznek. Hármat ütött, majd négyet, elverte az óra a felet is, kettős harangjátékával, de Dorian Gray nem moccant. Azon igyekezett, hogy

fölgombolyítsa az élet skarlát fonalait és mintába szője, s megtalálja célját a szenvedély vérvörös útvesztőjében, melyben bolyongott. Nem tudta, mit tegyen, mit gondoljon. Végül az asztalhoz ment és levelet írt a leánynak, akit szeretett, bocsánatáért esedezett, és őrültnek nevezte magát. Egymás után írta tele a lapokat a bánat vad szavaival és a gyötrelem még vadabb szavaival. Az önvádban van valami fényűzés. Ha önmagunkat korholjuk, úgy érezzük, senki másnak nincs joga korholni bennünket. A gyónás oldoz fel bennünket, nem a pap. Dorian Gray levele végeztével úgy érezte, hogy megbocsátottak neki. Egyszerre kopogtak az ajtón, és kívül Lord Henry hangját hallotta. - Édes fiam, látni akartalak. Azonnal engedj be. Nem engedem, hogy így bezárkózz. Dorian Gray eleinte nem felelt, csöndesen maradt. A kopogás folytatódott és er ősödött. Igen, okosabb beengedni Lord Henryt, megmagyarázni, micsoda új életet kezd, veszekedni vele, ha veszekedni kell, és elválni tőle, ha a válás elkerülhetetlen. Fölugrott, sietve a kép elé húzta a spanyolfalat és kinyitotta az ajtót. - Sajnálom a dolgot, Dorian - szólt Lord Henry belépve -, de nem szabad vele ennyit foglalkoznod. - Sibyl Vane-re gondolsz? - kérdezte a fiú. - Igen, rá - válaszolt Lord Henry, s egy székre ült és lassan lehúzta sárga kesztyűjét. - Bizonyos szempontból bosszantó, de nem a te hibád. Mondd, kérlek, előadás után fölmentél a színpadra hozzá? - Föl. - Biztosra vettem, hogy fölmentél. Jelenetet csináltál vele? - Durva voltam, Harry, nagyon durva. De most már minden rendben van. Ami történt, semmit sem sajnálok! Megtanított arra, hogy jobban megismerjem önmagamat. - Jaj, mennyire örülök, Dorian, hogy így gondolkozol az ügyről! Féltem, hogy majd a lelkiismeret-furdalás gyötrelmei közt talállak, s téped a szép, fürtös hajadat. - Mindezen már átestem - szólt Dorian fejét rázva és mosolyogva. - Most nagyon boldog vagyok. Először is, tudom, mi a lelkiismeret. Nem az, amit te mondottál nekem. Hanem a legistenibb dolog mibennünk. Ne nevess többé rajta, Harry, legalább előttem ne. Jó akarok lenni. Nem tudom elviselni a gondolatot, hogy a lelkem csúnya. - A te erkölcsödnek kedves, művészi alapja van, Dorian! Gratulálok neked. De most mihez kezdesz? - Elveszem Sibyl Vane-t. - Elveszed Sibyl Vane-t? - kiáltott Lord Henry, és felállt, ránézett, zavart csodálkozással. - De édes Dorianom... - Igen, Harry, tudom, mit akarsz mondani. Valami borzasztót a házasságról. Hát ne mondd. Többé ne mondj nekem ilyen dolgokat. Két nappal ezelőtt megkértem Sibyl Vane-t. Nem szegem meg a szavamat. Feleségül veszem.

azt mondtad. Harry. aztán majd benézünk az Operába. Ma este Patti énekel és mindenki ott lesz. Annyi bizonyos. akkor minden rendben van. melyet életemben írtam. micsodát. Harry. csak később. bár így kell leadni a közönségne k. . Pár gyönyörű asszony lesz vele. Attól féltem. Itt a botrány nem jó début. s a színjátszáshoz is alig értett. De Londonban előítéletek uralkodnak... A Standard-ben az áll.Benne van minden reggeli újságban.Az. amint bementél az öltözőjébe? Ez nagyon fontos. s utána valahol majd vacsorázunk. Természetesen nyomoznak az ügyben.azt közölte veled. mert azonnal meghalt. leült Dorian Gray mellé.. De Dorian.kiáltott a fiú. melyet a színházaknál használnak.? Jaj. Azt hiszem. hogy valami bántó van benne. hogy nem véletlen volt. Harry. A borzalom megdermesztette.Tehát én gyilkoltam meg Sibyl Vane-t . Dorian. A madarak éppoly boldogan énekelnek a kertemben. hogy Sibyl Vane meghalt. Még nem olvastam. de ő nem jött le többé. kezébe vette mindkét kezét és erősen megszorította. . senkivel se beszélj. aki talpra ugrott s Lord Henry szorító kezéből kitépte a kezét. hogy mikor úgy fél egy tájt elment a színházból az anyjával. aztán az Operába megyek. hogy csakugyan megtörtént és énvelem. Aztán holtan találták az öltözőjében. Harry.De igaz . hogy nyomoznak. a levelem . Nem tudom. a földön. Itt van az első.szól Lord Henry komolyan.Hát nem tudod? . vagy ólomfehér. .Harry. hogy megkérjelek. és nem szabad beleavatkoznod. míg nem jövök hozzád. hogy az . Végül elfulladt hangon dadogta: . Milyen rendkívüli drámai az élet! Ha mindezt könyvben olvastam volna.Meghalt? Meghalt Sibyl? Nem igaz! Gyalázatos hazugság! Hogy mersz ilyent mondani? . de vagy kéksav volt benne. Azt hittem. Jöjj és ebédelj velem. sírtam volna rajta. Látták. De most. És ma este veled ebédelek. természetesen. . öregkorunkban kelthetünk vele nagy érdeklődést. sokkal csodálatosabbnak látszik. Az ilyesmi divatossá tenné az embert Párizsban. Hogy érted ezt? Sibyl eszerint. Dorian pár pillanatig nem felelt. azt mondta. A fájdalom kiáltása szakadt föl a fiú ajkáról. Dorian. Azért írtam neked. . Ezt tartogatni kell. olyan igaz ez. De azért a rózsák éppoly szépek. Mondj mindent egyszerre.Harry. ne vedd ezt a szívedre. ez szörnyűség . Ugye a színháznál sem ismerik a nevedet? Ha nem. A húgom páholyába jöhetsz. Hiszen egészen gyereknek látszott. Furcsa. . hogy fiatalabb. hogy valamit fönn felejtett. nem tudom ezt elviselni! De gyorsan. de azért nem szabad belékavarodnod.Dorian . Te darabokra szaggatod az ember életét az epigrammáiddal. . végtelen szomorú. . semhogy sírni tudjak rajta.. kéksav volt. hogy tizenhét éves volt. meggyilkoltam őt. Hát nem kaptad meg a levelem? Ma reggel írtam neked és saját inasommal küldöttem el a levelet. Tévedésből valami mérges folyadékot ivott.Feleségül veszed.. mintha késsel vágtam volna el a nyakát. szenvedélyes szerelmes levél.szólt Dorian Gray félig magában -.A leveled? Igen.de ne ijedj meg . emlékszem. .szólt -. Vártak reá egy darabig.Kétségtelen.Miről beszélsz? Lord Henry átment a szobán. azt hiszem.

Kedves Dorian . ez az igazi . boldogtalan leszel.mormogta a fiú. Ha elveszed ezt a lányt. Mindenem volt. De ő nyomban rájött volna.első szenvedélyes szerelmes levelem egy halott leányhoz szól. Egyszerűen úgy látom. és semmi sincs. rendkívül érdekes kérdés.az. mely most történt. hol nincs számlája. Olyan csekkek. melyeket az ember ahhoz a bankhoz állít ki. . kiket mi halottaknak nevezünk? Sibyl! vajon érez-e ő. Semmiképp sem vagyok az.De azt hittem. semhogy így nevezhetnéd magad. hogy szerettem őt egykor! Úgy rémlik most. melyeknek egy hétig van némi varázsuk. mely ellen én természetesen küzdöttem volna. hogy ez a dolog. Emlékszem.válaszolt Lord Henry.Érdekes kérdés . Azzal mindig jól bánunk. aki nagyon szeretett játszani a fiú öntudatlan önzésével -. A leány mindent megmagyarázott nekem. hogy visszatérek hozzá. Eredetük puszta hiúság.szólt Lord Henry. Az enyémmel is ez történt. melyeket más asszonyok férjének kell kifizetni. Nem mondhatom el.kiáltott Dorian. eredményük semmi. hogy jó elhatározásokban mindig van valami végzetes . hogy agyonuntatja. Azt hiszem.Harry . hogy a helyeset tegyem. vagy nagyon is csinos kalapokat hord.A jó elhatározások hiábavaló kísérletek.Nincs ínyemre ez a magyarázat . mit tegyek? Te nem tudod. Nem az én hibám volt. És ha egy asszony megtudja ezt az uráról. Természetesen jól bánsz vele. amint kellene. hogy megölje magát. Vajon tudnak-e érezni azok a sápadt. hogy ezzel milyen undok társadalmi félszegségbe kerülsz. . .felelt Lord Henry kedves. de nem sebesültem meg. Egyszerre azonban történt valami. hogy nem tartasz szívtelennek. Vagy te azt hiszed? . s le-följárt a szobában nagyon sápadtan. De azért el kell ismernem.igen. hogy te egészen közönyös vagy iránta. de rettenetes volt.Magam is azt hiszem . miért nem tudom átérezni ezt a tragédiát. mint egy csodálatos színdarab csodálatos végét. vézna arcúak. hogy ez a kötelességem. mi volt. ő megtette volna. Aztán jött az a rettenetes éjszaka . . mikor oly rosszul játszott és a szívem majdnem megrepedt. a nő csak úgy javíthatja meg a férfit. hogy rosszul bántam vele. nem hat úgy rám. . . Nem volt joga. egyszer azt mondtad. ő pedig elveszíti az élet iránt minden érdeklődését. . cigarettát véve tárcájából és előhúzva aranyfedelű gyufadobozát -. Harry. ami talpra állítson. Nagyon szívszaggató volt. De én csöppet sem hatódtam meg. melyben főszerepet játszottam. hogy szívtelen vagyok. s odajött hozzá és leült melléje -. Jaj istenem.szólt -. Nem akarok beszélni arról. Úgy láttam. hogy az egész ügy irtózatos hiba lett volna. Tudom. Egy görög tragédia szörnyű szépségét érzem. de biztosítalak. Ez önzés volt tőle. ahogy akarnám? Nem hiszem. úgy. Dorian . hogy későn fogamzanak meg. tud-e ő. Éreztem. Harry. hogy szembeszálljunk a tudományos törvényekkel. méla mosollyal. hall-e ő valamit? Jaj. akivel nem törődünk. Most pedig meghalt. Olykor-olykor érdes és meddő érzéseket sugallnak. hogy ez a rettenetes tragédia megakadályozott abban. hogy nem vagyok az. csak tegnap éjszaka volt -. akkor vagy nagyon ellomposodik. de örülök. mintha évekkel ezelőtt lett volna. hogy közönséges. A fiú homlokát ráncolta. Csak ennyit lehet róluk mondani.Te sokkal több bolondságot követtél el az utóbbi két hét alatt. amitől megriadtam. milyen veszedelemben v agyok. Elhatároztam.

. hogy érzelgős hangulatokban olvad föl. Föl kell szívnunk az élet színét. De a nők sohase tudják. hogy nem vagyunk többé színészek. mert téged szeretett. minden vígjáték tragikusan végződne és minden tragédia bohózatosan fejeződne be. Micsoda szörnyű emlékezőtehetsége van az asszonyoknak! Micsoda félelmetes dolog ez! És micsoda tyúkeszűség van meg ebben. egyik sem tette volna meg értem azt. s ha találkozom velük. Azt hiszem. ki harmincötön túl szereti a rózsaszín szalagot.magyarázata. Ez mindig rettenetes pillanat. akkor az egész eset csak a drámai jelenetek iránt való érzékünket fogja meg. Természetesen néha-néha tovább tart egy-egy dolog. Úgy hatnak ránk. és ő megint elmondta az ügyet. Dorian. Egy asszony . de sohase szabad visszaemlékezni a részletekre. és a játék puszta varázsa is elbűvöl. de azért elegen voltak -. Én a regényemet aszfodéloszágyba temettem. A puszta nyers erővel igáznak le. hanem a színjáték nézői. mely nem akart meghalni. A közönséges nők mindig megvigasztalják magukat.szólt a barátja. hogy múltjuk van. A nők kedvesen műviek. akármilyen korú is. hogy a nők közül. Sokszor megesik. Néha azonban olyan tragédia esik meg életünkben. akiket szerettem. A részletek mindig közönségesek. és az ellen fellázadunk. roppant stílustalanságukkal sértenek bennünket.sóhajtott Dorian. mint én. Egyszerre azt érezzük. vagy ők nem törődtek énvelem. hogy az élet igazi tragédiái olyan művészietlen formában történnek.nem voltak sokan. hogy durva szilajságukkal. teljes összevisszaságukkal. Ha ezek a szépségelemek valódiak. . ki mályvaszín ruhában jár. Mi történt tulajdonképpen ebben az esetben? Valaki megölte magát. ők hatodik felvonást is akarnak. folytatni akarják. Akkor egész éltemben szerelmes lettem volna a szerelembe. miután már nem törődtem velük. Elhíztak és ellaposodtak. meg nézők is. mikor gördült le a függöny.múlt héten Lady Hampshire-nél véletlenül éppen a háziasszony mellé ültettek az ebédnél. vagy annak a nőnek. Aztán mégiscsak meghalt. de semmi érzékük sincs a művészethez. mikor a darab már elvesztette minden érdekességét. képtelen értelmetlenségükkel. milyen kitűnő ember a férjük. és azt lobbantotta a szememre. Némelyikük azzal. Hát . akik szerettek engem . Már nem is tudom. az. Vagy inkább szereplők is. mindig makacsul tovább éltek. Azok. hogy a nő az egész világot fel akarta áldozni énértem. hogy egyszerre fölfedezik. fölásta a múltat és megpiszkálta a jövőt. mint maga a közönségesség. Bárcsak nekem is lenne ilyen élményem. Ő azonban újra kiásta. Kénytelen vagyok megállapítani. Arcunkba vágják hitvesi boldogságukat. Más nők nagy vigasztalást lelnek abban. minthogyha ez valami érdekes bűn lenne. azonnal érzelegnek. melyben megvannak a szépség művészi elemei.képzeld csak . hogy rengeteget evett. Biztosítalak. hogy tönkretettem az életét. Ez mindig azt jelenti. mi ölte meg.Semmi szükség rá . amit Sibyl Vane tett meg teérted. Te sokkal szerencsésebb vagy. Egyszer egész idényen át csak ibolyát viseltem. Sokakat a vallás vigasztal. így tehát nem bántott a lelkiismeret. Sohase higgy az olyan nőnek. Az örökkévalóság borzalmaival tölti meg az embert.Mákot kell vetnem a kertemben . De mennyire ízléstelen volt! A múlt egyetlen varázsa az.Az életnek mindig mák van a kezében. Ha a maguk útján járnának. mert finoman gyászoltam vele egy regényt. . Figyeljük magunkat. hogy múlt.

ha úgy tetszik. Mihelyt érintette a való életet. mint Imogen. A tárgyak színei aléltan hervadoztak. Dorian. tenyerébe temetve arcát. sötét töredékére. mint egy Jakab-korabeli tragédia különös. hogy nagyszerű voltál.Nagyon kegyetlen voltam hozzá. örülök. . Ez a lány igazán sohasem élt. Harry? .mondta. megrontotta azt. de valahogy féltem tőle és nem mertem kimondani. milyen elragadó lehettél. ki átrebbent Shakespeare játékain s jelenlétével megszépítette őket. Ezt ne feledd. de most már látom. mint Webster. Kiálts az égre. mert Brabantio leánya meghalt. de azért rabszolgák maradtak s úrra vágyakoznak. mint azok a nők. Bizonyos vagyok. ami történt. valóban van. tartogat-e számomra még az élet ilyen csodás valamit. amit te mondtál.Most már sohase kel életre . Nem más. . tündér. Mi fölszabadítottuk őket. És különben tegnapelőtt olyasmit is mondtál nekem. az élet pedig megrontotta őt és így tovatűnt. Kis idő múlva Dorian Gray föltekintett. hogy szóról szóra igaz és mindent megmagyaráz. hogy a regényesség. Harry . mintha azt mondják rólunk. Kíváncsi vagyok.Hát a legtermészetesebb vigasztalást.suttogta mintegy megkönnyebbült sóhajjal. Nékem van valami nagyon szép a halálban. A lelkiismeret önzővé tesz mindnyájunkat. hogy bűnösek vagyunk. . Jó társaságban ez mindig tisztára mossa a nőt. szenvedély és szerelem. Ő sokkal kevésbé élt. föltámadt.suttogta a fiú. vagy Ford. Csodás élmény volt. Gyászold Ophéliát. . mennyire más lehetett Sibyl Vane. mert Cordeliát megfojtották. hogy olyan szép században élek. Valóban. Hints hamut fejedre . vagy Cyril Tourneur egy csodás jelenetére. hogyha uralkodnak rajtuk.Éreztem mindazt. .Azt mondtad. Sohase láttalak igazán és nagyon haragudni. Csodásan primitív ösztöneik vannak. fuvola. sohase kel életre többé. De magányos halálára abban az ízléstelen öltözetben egyszerűen úgy kell gondolnod. a legfontosabbat nem is említettem. Különben semmire sem vagyunk annyira hiúk. Igaz. Az este sötétedett a szobában. melyen át Shakespeare zenéje gazdagabban és örömtől teljesebben zengett.Melyiket? . hogy a vallás titkaiban megtalálják a szerelmeskedés minden varázsát. Eljátszotta utolsó szerepét. De Sibyl Vane miatt sohase pazarold a könnyed. másik este Ophélia.Attól tartok. akikkel találkozunk. melyekkel játszunk. és ezt egészen meg tudom érteni. . . . . ami akkor merőben kalandosnak tetszett. és így igazán sohasem halt meg. de elképzelem. Halkan ezüst lábakon árnyak kúsztak be a kertből. melyben ilyen csodák történnek.Te megmagyaráztál engem önmagamnak. Milyen jól ismersz engem! De ne beszéljünk többet arról. . hogy Sibyl Vane jelentette neked a romantika összes hősnőit . Teneked legalább mindig álom volt. és hogyha mint Júlia halt meg. mikor faképnél hagyja őket a sajátjuk. hogy a nők a kegyetlenséget mindennél többre becsülik. hogy elveszik a másik nő imádóját. Csönd lett. Szóval a nő rengeteg vigasztalást talál az életben.hogy egyik este Desdemona volt. Azt. Ezek a csodák elhitetik velünk.Mi volt az. mint ezek.kérdezte a fiú szórakozottan. Szeretik.Nem.

.De nagyon kedves voltál.válaszolt Lord Henry. semhogy szép lehetne. Az élet eseményeit azonnal megtudja. mihelyt megtörténnek. Olyan korban élünk. pár pillanat múlva megjelent Victor a lámpákkal. melyben mindenki túlságosan sokat olvas. megöregszem és megráncosodom. nem tudnék semmit sem enni. micsoda regény volt mindez. Mi lesz akkor? . és túlságosan sokat gondolkozik. kétségtelenül abban a pillanatban jelent meg rajta. remegő bájára. hiszen olyan rendkívüli szép vagy. Remélem. megrázva kezét.De képzeld.szólt Lord Henry indulóban . Csodás tragikus alak? Könnyek szökkentek szemébe. Mihelyt eltávozott a szobából. utolsó jelenetet? Megátkozta őt halála pillanatában? Nem. Dorian. mert feláldozta az életét. huszonhetes. Igazán a legjobb barátom vagy. Már úgyis elkéstünk. Nincs semmi sem.Ugyan kérlek . mint te. Most még odahozzák teneked. hogy elmondtad ezt.az élet és az élet iránt való végtelen kíváncsisága. . és le engedte a függönyöket. Ez az inas mintha rengeteg ideig babrált volna mindennel. mikor a lány megitta azt a mérget. .. Nem nélkülözhetünk téged.Azt hiszem. . meg kell őrizned a szépséged. küzdened kell majd a diadalért. hogy egykor majd összetöppedek. Hogyan játszotta ezt a szörnyű. édes Dorianom.szólt Dorian szórakozottan. Amint kiment az ajtón. finom és titkos . Nagyon fáradt vagyok. Többé nem gondol arra.Az élet mindent tartogat a számodra.akkor. hogy egy napon majd tulajdon szemével látja. mint ő maga. Dorian türelmetlenül várt. amit meg ne tehetnél. Dorian Gray megnyomta a csengőt. Most megérintette maga a Halál és elragadta. az élet döntött számára . s ettől a vágyától összeremegett. Hányas a húgod páholya? . Csak úgy gondol rá.Nincs kedvem . Mindent jóvátett. hogy elmenjen. hogyha felöltözöl s eljössz velem a klubba. mit szenvedett miatta a színházban azon a borzasztó estén. Vagy nem is törődött azzal. Földszinti. látlak fél tíz előtt. Örök ifjúság. A bűnös kegyetlenség. hogy nem akarsz velem ebédelni. És most jobb lesz.Csak most kezdődik a barátságunk . Érezte. a lány iránta érzett szerelemből halt meg. Nem. Előbb vette Sibyl Vane halála hírét. De nem. semhogy bölcs lehetne. a festményen semmi más változás nem volt.Inkább majd az Operában találkozunk. . hogy történik meg a változás. Sajnálom. Ne feledd el. vidám és rajongó természetére s félénk. Még senki sem értett meg úgy. és megint a festményre tekintett. mikor visszaemlékezett kislányos megjelenésére. hogy mit hoznak a történtek? Pusztán csak a lélekben lezajlott dolgokról vesz tudomást? Kíváncsi volt és azt remélte.Szervusz. mikor választania kellett. mely eltorzította szájának finom vonalait. hogy megmutassa a szerelmet a maga fönséges mivoltában. és Doriannak a szerelem mindig szentség lesz. Patti énekel. eljött az idő. végtelen szenvedély. Gyakran mímelte a halált a színpadon. Az ajtóján ott a neve. . Harry. Elriogatta gyorsan ezeket a képeket. kit azért küldtek a világ színpadára. Dorian a spanyolfalhoz rontott és félrehúzta. Vagy máris választott? Igen. Szegény Sibyl. mint egy csodás tragikus alakra.

A félelem érzése nyűgözte le. Mint a görög istenek. Életének egyetlen lüktetése sem gyöngül el. hogy örökké fiatal marad. csukni a napfény elől. tudományos ok hozta létre? Hát gondolat vagy tudatos vágy nélkül nem rezzenhetnek-e meg a rajtunk kívül lévő vágyak. hol már várta az inasa. Egy pillanatig könyörögni akart. Hiszen a festmény egy ilyen könyörgésre változott meg. mely közte és a kép közt van. Könyörgéssel soha többé nem kísért meg semmiféle szörnyű hatalmat. hát akkor meg kell változnia. Követni lehetne szellemét. Ez az arckép lenne számára az igazi varázstükör. erős lesz és fürge és vidám. bármily kalandos is ez az eshetőség s bármily végzetes következményekkel jár? Különben is csakugyan az ő varázsa alatt áll? Valóban az ő könyörgése idézte elő a változást? Nem valami érdekes.gyönyörök. Kedvességének egyetlen virága sem hervad el. vad örömök és még vadabb bűnök . majd hálószobájába ment. melyet zárt szobába kell elrejteni. amikor elgondolta. krétafehér maszk marad utána ónos szemmel. legtitkosabb rezzenetéig. Ha a vér eltűnik a festmény arcáról s csak sápadt. Amint föltárta előtte tulajdon testét. így van. a kép elé. mint tavasz. Visszahúzta a spanyolfalat előbbi helyére. kicsoda tudna lemondani arról az eshetőségről. ő ottan áll. parány parányhoz nem beszélhet-e titkos szerelemmel vagy furcsa rokonérzéssel? De az ok nem fontos. mintha megcsókolta volna azokat a festékajkakat. Egy órával később az Operában volt és Lord Henry éppen az ő széke fölé hajolt. bámulva szépségét. néha pedig úgy érezte.mindezek reá várakoznak. talán egy másik könyörgésre majd változatlan marad. Minden áldott reggel ott üldögélt az arckép előtt. Most tehát megváltozik. m ihelyt valamilyen szeszélynek enged? Szörnyeteg és utálatos torzképpé változik. a nyár peremén. Ha a festménynek meg kell változnia. vagy úgy tett. szeszélyeinkre és szenvedélyeinkre. És mégis. . és közben mosolygott. mely hajának hullámos csodáját gyakran érintette aranyló varázsával? Szegény. És ha majd tél szakad a képre. mi történik a vászonra írt színes képmással? Ő védve lesz. hogy szerelmes is belé. melyek most oly kegyetlenül mosolyogtak reá. szűnjön meg. Ez a fontos. szegény kép. Mit gondolkodjon tovább ezen? Bizonyára nagy gyönyörűség lenne megfigyelni ezt. Mit bánja. hogy a szörnyűséges összefüggés. Az arckép viseli majd el gyalázata terhét: így lesz. mennyire elrútul majd a vásznon lévő csinos arc. ő megtartja az ifjúság ragyogását. Egyszer Narcissus gyerekes évődésével megcsókolta. azonképpen föltárta előtte tulajdon lelkét is. ha csak valamicskét is ismeri az életet.

mely a klubban kezembe ötlött. Megemlíthetem. A páholyában voltunk. Van fia is.Ne beszélj ilyen dolgokról. Először találkoztam itt Lady Gwendolennel. . Természetesen tudtam. milyen bájos egy másik asszony és Patti milyen istenien énekelt. mennyire hatott rám az egész eset. Basil Hallwardot jelentették be. hogy nem találtalak ott. fiam. mi történt veled. Ami múlt. az egyetlen gyermeke! Mit szólt hozzá? . tulajdonképpen hová mentél. . és nagyon kelletlennek látszott. Hiszen látom. mintha nem is volna benned szív és irgalom. Az az ember. még a sír nyugalmát sem kapta meg. hogy az Operában vagy.kiáltott Dorian és felugrott. hogy nem egyetlen gyermeke annak a nőnek. akit szerettél. az múlt. De hol jártál? Meglátogattad a leány anyját? Egy pillanatig arra gondoltam. Rettenetes estém volt. természetes és érző. Tengerész vagy ilyesmi. hogy csak odatolakszom egy bánathoz.Hát az Operában voltál. El se mondhatom. élvezni és uralkodni rajtuk. melyet nem tudok megenyhíteni. Ne beszélj rettenetes dolgokról. hogy egyik tragédiát követi a másik. és boldogtalan voltam.Tegnap este kerestelek. ki ura önmagának. Úgy beszélsz. hol lakik. . már-már attól féltem. Szegény asszony.Hagyd. Neked is ott kellett volna lenned. . de azt mondták.szólt Hallward. Ugy-e valahol az Euston Roadon? De attól tartottam.KILENCEDIK FEJEZET Másnap reggel. míg Sibyl Vane holtan feküdt egy kopott lakásban? És arról beszélsz. ez borzasztó! Valami egészen megváltoztatott. aki nap nap után modellt ült a műtermemben. hogy a reggelinél ült. hogyha meghagyod. De akkor egyszerű voltál. Igazán bájos hölgy és Patti istenien énekelt. Basil! Nem akarom hallani! .Te a tegnapot múltnak nevezed? . akkor meg se történt. . s egy kis halványsárga bort hörpintett a finom. komolyan.mondta.Hát az Operában voltál? . honnan tudjam én mindezt? . Ami megtörtént. egy szomorúságot éppoly könnyen elintéz. Képzelem. . De az nem játszik. micsoda borzalom vár arra a kis testre. . Henry szerint csak a szó teszi valósággá a dolgokat. . Harry húgával.Édes Basil. megtörtént. Nem akarok rabja lenni az érzéseimnek. Az újságban benne állt. Ha az ember nem beszél valamiről. hogy itthon talállak. hogy csöndesen aludhasson? Jaj. hangja elszorult a fájdalomtól. Csak véletlenül olvastam a Globe esti kiadásában. Micsoda állapotban lehet! És egyetlen gyermeke. Használni akarom őket. hogy lerázzanak magukról egy izgalmat.Mi köze van hozzá a most folyó időnek? Csak sekélyes embereknek van szükségük évekre. mint ahogy kitalál egy élvezetet. mennyit szenvedtél.Dorian. és nagyon lassan mondta ezt. Dorian . A fiú elpirult és az ablakhoz lépve pár pil lanatig kitekintett a zöld csillogó verőfénytől ostorozott kertbe. Most pedig beszélj magadról. Te voltál az egész földön a legromlatlanabb teremtés. öblös.Az Operában voltam. hogy utánad megyek. Kedves lett volna. mikor az a lány. hogy ez lehetetlen. bizonyára nagyszerű fickó. Sürgönyöznöd kellett volna. Ez Henry befolyása. mihelyt értesültél róla. Ugyanannak a szép fiúnak látszol. Nyomban odasiettem. mit festesz? . aranyozott velencei üvegpohárból. .Nagyon örülök. Most nem értem.mormogta Dorian Gray.

- Harrynek sokat köszönhetek - mondta végül -, többet, mint teneked. Te csak a hiúságra tanítottál meg. - Hát meg is bűnhődtem érte - vagy meg fogok egy napon. - Nem tudom, mire gondolsz, Basil - kiáltott és feléje fordult. - Nem tudom, mit akarsz. Mondd, kérlek, mit akarsz? - Azt a Dorian Grayt akarom, akit lefestettem - szólt a művész szomorúan. - Basil - mondta a fiú, s odament hozzá és kezét vállára tette -, elkéstél. Tegnap, mikor megtudtam, hogy Sibyl Vane megölte magát... - Megölte magát? Boldog Isten, hát ez igaz? - kiáltott Hallward, s rémülten nézett rá. - Édes Basil, hát csak nem hiszed, hogy közönséges baleset volt? Természetesen megölte magát. Az idősebb férfi tenyerébe temette arcát. - Milyen szörnyű - suttogta és összeborzongott. - Nem - felelt Dorian Gray -, nincs ebben semmi szörnyű. Egyike korunk regényes tragédiáinak. Azok, akik játszanak, rendszerint hétköznapi életet élnek. Jó férjek és hűséges hitvesek, szerelmes lények. Tudod, mire gondolok - középosztálybeli erény vagy ilyesmi. Mennyire más volt Sibyl! Ő a nagyszerű tragédiáját élte. Mindenkor hősnő volt. Utolsó este, mikor játszott - azon az este, mikor láttad -, azért volt olyan rossz, mert megismerte az igazi szerelmet. Mikor megismerte, hogy mennyire nem igaz, meghalt, mint ahogy Júlia meghalt volna. Újra a művészet légkörébe távozott. Van benne valami a mártírból. Halálában a vértanúság fellengző haszontalansága van és minden elpazarolt szépsége. De amint mondtam , nehogy azt hidd, hogy nem szenvedtem. Ha tegnap bizonyos percben toppansz be - fél hatkor vagy háromnegyed hatkor -, akkor sírva találsz. Még Harry, aki itt volt és a hírt hozta nekem, ő sem hitte, hogy kibírom. Rettenetesen szenvedtem. Aztán elmúlt. Ne m tudom ismételni azt az érzést. Senki se tudja, csak azok, kik érzelgősek. És te roppant igazságtalan vagy, Basil. Eljössz, hogy megvigasztalj. Nagyon kedves tőled. Látod, hogy megvigasztalódtam és dühöngsz. Csöpögsz a részvéttől! Arra a történetre emlékeztetsz, melyet Harry mesélt nekem valami emberbarátról, aki húsz évig fáradozott azon, hogy eltüntessen egy fonákságot, vagy megváltoztasson egy-egy igazságtalan törvényt, már nem tudom pontosan, hogy volt. Végül sikerült neki és arra iszonyatosan kétségbeesett. Egyáltalán semmi dolga sem akadt, majdnem belehalt az unalmába, és megrögzött embergyűlölővé lett. Hát édes öregem, ha igazán meg akarsz vigasztalni, próbáld elfeledtetni velem, hogy mi történt, vagy mutasd meg nekem tisztán művészi látószögből. Nem Gautier volt az, ki a consolation des arts-ról3 szokott írni? Emlékszem, egy napon a műtermedben kezembe akadt egy kis pergamenba kötött könyv, és véletlenül megláttam benne ezt a pompás kifejezést. Hát én nem vagyok olyan, mint az a fiatalember, akiről meséltél nekem, mikor együtt voltunk Marlow-ban, az az ifjú, ki azt mondogatta, hogy a sárga selyem megvigasztalja őt az élet minden nyomorúságáért. Én szeretem azokat a szép dolgokat, melyeket érinteni, tapintani lehet.
3 A művészetek vigasza. (francia)

Régi emlékeket, zöld bronzokat, lakkmunkákat, faragott elefántcsontot, remek környezetet, fényűzést, pompát, ezektől sokat várok. De még több nekem az a művészies légkör, melyet megteremtenek vagy előidéznek. Az, aki - mint Harry mondja - nézője lesz tulajdon életének, megszabadul az élet szenvedésétől. Tudom, csodálkozol, hogy így beszélek. Fogalmad sem volt, mennyit fejlődtem. Mikor megismertél, iskolás fiú voltam. Most férfi vagyok. Új szenvedélyeim vannak, új eszméim. Más lettem, de azért légy mindig a barátom. Harryt természetesen nagyon szeretem. De tudom, hogy te jobb vagy, mint ő. Te nem vagy erősebb - te nagyon félsz az élettől -, de te jobb vagy. És milyen boldogok voltunk mi együtt! Ne hagyj el, Basil, és ne veszekedj velem. Az vagyok, ami vagyok. Többet nem mondhatok. A festő különös megindulást érzett. A fiút nagyon szerette, és egyénisége a művészetének fordulópontja volt. Nem tudta elviselni a gondolatot, hogy tovább gáncsolja. Végre is a közönye valószínűen csak afféle szeszély, mely elmúlik. Nagyon sok jó és nemes tulajdonság lakozott benne. - Hát jó, Dorian - szólt végül fájó mosollyal -, mától fogva nem beszélek többet erről a szörnyű dologról. Remélem azonban, a nevedet nem hozzák összefüggésbe ővele. Ma délután van a hullaszemle. Megidéztek? Dorian fejét rázta s arca elfintorult arra a szóra: “hullaszemle”. Van valami kegyetlen és közönséges az ilyen dologban. - Nem tudják a nevemet - felelte a fiú. - De a lány csak tudta! - Csak a keresztnevemet tudta, és bizonyos vagyok, hogy senkinek sem említette. Egy ízben elmondta nekem, hogy mindenki kíváncsiskodott, hogy ki vagyok, de ő mindig csak azt válaszolta, hogy a Mesebeli Hercegnek hívnak. Szép volt tőle. Basil, rajzold le nekem Sibylt. Szeretném, ha más emlékem is lenne róla, mint az a pár csók meg az a néhány széttöredezett, szenvedélyes szó. - Majd megpróbálom, Dorian, ha kívánod. Neked azonban okvetlen el kell jönnöd, megint modellt kell ülnöd nekem, nélküled nem megyek semmire. - Többé nem ülhetek neked, Basil. Lehetetlen. - kiáltott Dorian Gray és visszatorpant. A festő rámeredt. - Micsoda butaság ez - kiáltotta Basil. - Azt akarod ezzel mondani, hogy nem tetszik a kép, melyet rólad festettem? Hol van? Mért toltad eléje a spanyolfalat? Mutasd meg. Ez a legjobb képem. No, told félre a spanyolfalat, Dorian. Egyszerűen szemtelenség, hogy az inasod így elrejti a képet. Mihelyt beléptem, éreztem, hogy a szoba megváltozott. - Az inasom ebben nem hibás, Basil. Csak nem képzeled, hogy vele rendeztetem be a szobámat? Néha virágokat válogat nekem, egyebet nem. Nem, én magam tettem oda. A képen a fény nagyon erős volt. - Nagyon erős? Ugyan, öregem. Pompás helye van. Nézzük csak. És Hallward a szoba sarka felé indult. A rémület kiáltása tört ki Dorian Gray száján, s a festő és a kép közé rontott.

- Basil - szólt nagyon sápadtan -, ne nézz rá. Nem akarom. - Ne nézzem meg a tulajdon képemet? Kérlek, ne tréfálj. Miért ne nézzem meg? - kiáltott föl Hallward kacagva. - Ha megpróbálod megnézni, Basil, becsületszavamra sohase beszélek veled, amíg élek. Nem tréfálok. Nem adok magyarázatot és te ne is kérj. Hát jól jegyezd meg, hogyha hozzáérsz a spanyolfalhoz, vége köztünk mindennek. Hallwardnak gyökeret vert a lába. Ámuldozva nézett Dorian Grayre. Azelőtt sohase látta így. A fiú most elsápadt a dühtől. Keze ökölbe szorult, szembogara olyan volt, mint a kék tűzkorong. Minden ízben reszketett. - Dorian. - Hallgass. - De mi bajod? Természetesen nem nézem meg, ha nem engeded - mondta elég hűvösen, és sarkon fordulva az ablak felé indult. - Az azonban már igazán képtelenség, hogy ne láthassam saját munkámat, különösen mikor az ősszel ki akarom állítani Párizsban. Bizonyára majd újra be ke ll lakkoznom, egy nap mégis látnom kell, és miért nem ma? - Te kiállítod? Ki akarod állítani? - kiáltott fel Dorian Gray, s a rettegés különös érzése fogta el. Hát megmutatják a világnak a titkát? Hát a nép száját tátja majd az életének rejtelme előtt? Ez l ehetetlen. Valamit tenni kell, azonnal, de még nem tudta, mit. - Igen, s úgy gondolom, nem lesz kifogásod ellene. Georges Petit össze akarja gyűjteni legjobb képeimet egy külön kiállításra, mely a Rue de Sézeben október első hetében nyílik meg. Az arckép csak egy hónapig marad ott. Bizonyára könnyen nélkülözöd addig. Igen, akkor úgyse vagy itt a városban. És hogyha állandóan a spanyolfal mögött tartod, nem is lehet olyan fontos neked. Dorian Gray megsimította homlokát. Gyöngyökben ült rajta a verejték. Érezte, rettenetes veszedelem peremén áll. - Egy hónappal ezelőtt azt mondtad, hogy sohase állítod ki - kiáltott. Miért változtattad meg a szándékodat? Ti, kik olyan nagyra tartjátok a következetességet, éppoly szeszélyesek vagytok, mint bárki más. Az egyetlen különbség az, hogy a ti szeszélyet ek még értelmetlenebb. Bizonyára nem feledted el, mily ünnepélyesen fogadkoztál, hogy a kép kiállítására semmi a világon nem bírhat rá. Harrynek is szóról szóra ezt mondtad. Itt egyszerre elhallgatott és szeme fölragyogott. Eszébe ötlött, hogy Lord Henry egyszer félig komolyan, félig tréfásan azt mondta neki: “Ha akarsz egy mulatságos negyedórát, meséltesd el Basillel, miért nem állítja ki a képedet. Ő elmondta nekem, mi az oka, és ez meglepetés volt számomra.” Igen, talán Basilnek is titka van. Majd kérdőre fogja, kivallatja. - Basil - szólt és közel lépett hozzá, keményen a szeme közé nézett -, mindkettőnknek titka van. Mondd meg, mi a tiéd, és én is megmondom az enyémet. Miért nem akartad kiállítani a képemet? - Dorian, ha ezt elmondanám neked, akkor kevésb é szeretnél és biztosan ki is nevetnél. Sem ezt, sem azt nem tudnám elviselni. Ha azt kívánod, hogy sohase nézzek többet az arcképedre, belenyugszom. Téged mindig

egyéniséged rendkí vüli hatással volt reám.gyakran azt gondoltam. Csak azt tudom. Hetek jöttek-mentek. a világ csodálatossá lett előttem . jelen voltál a művészetemben. mint valami pompás álom. akivel szóba álltál. A görög lanka csöndes tavára hajoltál. hogy igazam van. akinek beszéltem róla. vagy egyéniséged varázsa. művészeket úgy kísért. mert az ilyen őrült imádatban van valami veszedelem. s a zöld.. mi volt. mint minden hírnév és dicsőség. s a víz nyugodt ezüstjén nézted arcod csodáját. tágra nyílt szemmel tekintett reá. . Te kissé bosszankodtál. nem halott korok jelmezében. attól a pillanattól kezdve.kiáltott a fiú. Ha azt kívánod. hogy csodálatos képet festek rólad. iszapos Nílusra tekintettél. hogy semmi áron sem állítom ki. Mindez pedig öntudatlan.erősködött Dorian Gray. hogy rejtsem el a világ elől a legjobb munkát. A láthatatlan eszmény látható megtestesülése voltál számomra.Nem. amilyen vagy most. hogy elveszítjük. valamit. ostobaság azt képzelni. hogy nem veszítjük el. . Most pedig felelj egy kérdésemre.láthatlak. Testemen. Várj és hallgasd meg.Basil . csakugyan kifejeződik abban a műben. Magam is alig értettem. amit mondok. Ne beszélj. hogy míg dolgoztam a képen. hogy mások is megtudják bálványimádásom. . de saját ruhádban. mint ahogy a művésznek is annak kell lennie. nehéz lótuszvirággal koszorúzva. Egy napon .talán nagyon is csodálatos. és mindig inkább felolvadtam benned. Dorian. éreztem. Lerajzoltalak. Forma és sz ín .elhatároztam. Természetesen ebből semmit sem árultam el neked. eszményi és messzi volt. lelkemen uralkodtál. Nem is értetted volna meg. hogy te nagyon szép vagy és én tudok festeni. de akkor fogalmad sem volt. Lehetetlen lett volna. parancsoltál nekem. hogy nagyon is sokat beszéltem. melyet alkotunk. hogy mást láttam benne. mit jelent nekem mindez. De tudom. Erre elhatároztam. Imádtalak.A rettegés érzése elmúlt és kíváncsiság váltotta fel. Elhatározta.. ami először föl se tűnt neked. minden festékréteg és színhatás úgy tetszett. saját korodban. Harry. Bántam is én. mint Párist. Félni kezdtem. hogy észrevettél valamit. Aztán új mozzanat következett. nevetett rajtam. amikor veled lehettem együtt. hogy szemtől szembe láttam a tökéletességet. úgy tetszett. Mik or elkészült és egyedül ültem vele szemben. . Csak akkor voltam boldog. Éreztem.Úgy érzem. hogy kipuhatolja Basil Hallward titkát. hogy találkoztam veled. Ha távol voltál. féltékenykedtem mindenkire. hogy a kép kikerült a műtermemből s megszabadultam jelenlétének tűrhetetlen bűvöletéből. mint képzeljük. pompás fegyverzettel és mint Adonist. Még most is azt kell éreznem. A művészet mindig elvontabb. Dorian. . ami minden köd és fátyol nélkül egyszerre kitárult nekem. Nem tudom.szólt a festő s zavartnak látszott. a realizmus módszere-e.. vadászruhában. el kell mondanod . melyet valaha is csináltam. jogom van hozzá. Hadrian császár díszbárkáján ültél. hogy nagyon is sokat adtam magamból a képbe. tündöklő vadkanölő lándzsával. Csak én akartalak bírni. hogy fölfedi a titkomat. megteszem. Dorian .Látom. Hát pár nap múlva. az a veszedelem. Barátságod kedvesebb nekem. reszkető kézzel megragadta a széke karját s vad. tévedés azt gondolni.Üljünk le. de aztán egyszerre szemedbe ötlött? . vagy talán az a veszedelem. Nem vettél észre a képen valami furcsát. .. hogy a szenvedély. végzetes nap volt .Üljünk le. mint azt. melyet alkotás közben érzünk. melynek emléke minket. Basil.

.De most csak nem bánod. Dorian Gray föllélegzett. Ez még csak nem is bók.Harry a te barátod . hogy igazad van. Most pedig szervusz. elhatároztam. ki igazán hatottál művészetemre. semmi mást nem láttál a képen? Nem vettél észre rajta semmi egyebet? . ki az imént ezt a furcsa vallomást tette neki. . Így tehát. Eszembe se jutott. ha megnézem? Dorian a fejét rázta. Ne haragudj rám. Dorian. Ami jót alkottam. Igazán láttad ezt? . hogy képedet teszem a kiállítás középpontjává. .Szóval majd máskor.Ezt ne kérd tőlem. mit mondtál el nekem? Csak azt. hogy igazán szeressék. hogy úgy érzed. . Én is így szeretnék élni. úgy érzem. semmiképp se mennék Harryhez.Jó. vajon valamikor ő is rabja lesz-e ennyire egy barátja egyéniségének.Rejtélyesnek találom. Lord Henry varázsa abban volt. . Ah.szólt Dorian -. Bolondság. Basil. ha bajban lennék.Csalódást okozott a vallomásod. lehet. semmi egyébről. Semmi esetre se engedhetem meg. De önkéntelenül is végtelen szánalmat érzett a festő iránt. Dorian . nagyon csodálsz engem.Valamit láttam . Gyakran úgy rémlik nekem. .kiáltott a fiú. De azért azt hiszem. és kíváncsi volt. Te vagy életemben az egyetlen. nem is tudod. este pedig valószínűtlen dolgokat tesz. Most látom.Ó.Hát mit vártál. mikor megkaptam Párizsból az ajánlatot.szólt Hallward -. A veszedelem elmúlt. Hanem vallomás volt. amit elmondtam. hogy igazad van. Nagyon is okos. kacagva. Basil.felelt -. mibe került nekem elmondani azt. A képet nem lehet mutogatni.Nem. amit roppant különösnek éreztem. . azt neked köszönhettem. Most. . Te meg én barátok vagyunk és mindig barátoknak is kell maradnunk.Harry úgy él. Más varázsa nincs. Egy ízben már említettem Harrynek. Talán sohase lenne szabad szavakba önteni az ember imádatát. hogy imádjanak. nagyon is kiábrándult ahhoz. Harry . semmit se vettem észre.Ez nem is volt bók. . Arca visszakapta színét és mosoly játszadozott ajka körül. Dorian? Mondd. amit elmondtam.Édes Basil . .formáról és színről beszél nekünk. hogy nagyon veszedelmes. hogy nem egyezel bele. hogy a művészet inkább elrejti a művészt.Soha. Lesz-e valaha valaki. Miért kérdezed? De ne beszélj imádatról. hogy valami kiszállt belőlem. kit ilyen különösen fog bálványozni? Talán ezt is tartogatja számára az élet. hogy te ezt megláttad a képen. Inkább tehozzád mennék. . . . azért. miután megtettem. hogy a kép elé állj. Egy darabig védve volt. . hogy nappal hihetetlen dolgokat mond. Dorian.szólt a festő szomorúan. te azért vagy a világon. valamit. nem megmutatja.

De nem lehet rajta segíteni. hogy még egyszer meglepjék.Nem magyarázhatom meg. milyen kevéssé tudja az igazi okot! És milyen különös volt. szervusz. Két ideált egy ember se talál. most mindent értett és elszomorodott. . Szegény Basil. melyet ennyire kiszínez a regényesség. csüggedten. Dorian. rajongó magasztalását. .Lehetetlen. . . Úgy tűnt fel neki.No. melybe minden barátja bejár. Sóhajtott és megnyomta a csengőt. Basil. Van valami végzetes a képben. Külön élet lakozik benne. vad szenvedélyét. Dorian Gray elmosolyodott.mormogta Hallward. .Ha nem teszed meg. hogy el se kellett mondania saját titkát. furcsa némaságát. Ez éppoly kellemes lesz. Majd eljárok hozzád teázni. Őrület volt megengednie. Nem kockáztathatja meg. hogy a kép csak egy óráig is itt maradjon a szobában. A képet mindenáron el kell rejteni. Sajnálom.Ülsz nekem megint? .. hogy tragikus az ilyen barátság.Neked bizonyára még kellemesebb . de soha többet nem szabad ülnöm teneked. s majdnem véletlenül kicsikarta a titkát barátjából! Mennyi mindent megmagyarázott neki ez a különös vallomás! A festő képtelen féltékenységi rohamait. Mikor kiment a szobából. hogy többé nem engeded megnézni a képet. Egyet is csak kevés. tönkreteszed a művészetemet. Egészen értem az érzésedet.

Hogy az ajtó bezárult. Igen. Dorian a régi diákszoba kulcsát kérte tőle. Előbb ki kell takarítanom. a tizenhetedik század végi velencei művészet ragyogó alkotására. amiért el akarta rejteni a képet. csináljon úgy. . Csak a kulcsára van szükségem. mióta őlordsága meghalt. Dorian zsebébe dugta a kulcsot és körülnézett a szobában. bosszúsan.kiáltott az as szony. mit parancsol. Dorian borzongott.Itt a kulcs. beletekintett. Leaf a könyvtárba. a tükörhöz lépett. s azt felelte. ódivatú cérnakesztyűvel ráncos kezén. tétova kezeivel végigtapogatta a köteg kulcsait. . ezzel majd be lehet takarni azt a szörnyű d olgot.szólt az öreg hölgy. mely saját egyéniségéből származik.válaszolta. a spanyolfal felé tekintett.olyasmi. és pillanatig sajnálta.A régi diákszoba kulcsát. A szerelemben. . Hogy az inas kiment a szobából. hiszen itt olyan kényelmes. hogy a házvezetőnővel beszélni akar. . melyet Basil iránta érez . Dorian sóhajtott. rosszabb. Basil segített volna neki. Igazán nem. De csak nem tetszik odaköltözni. . Az asszony néhány pillanatig várt s erről-arról a háztartási ügyről fecsegett.Tessék. jó lesz résen lennie. . melyet nagyapja Bologna közelében egy zárdában lelt. . fölfalják báját. s reszkető. Ott jól látta Victor arcát. keményen szemébe nézett és fürkészte. úgy tetszett.mert . Leaf. Most olyasmit kell elrejtenie. Rendben van. Beszennyezik és meggyalázzák. . Hiszen m ár közel öt éve nem volt nyitva. nem tekint-e a spanyolfal mögé.Kérem. a kulcs .De csupa pókháló lesz.Köszönöm. Tekintete egy arannyal telehímzett nagy bíborselyem takaróra esett. Megrontják szépségét. Nagyon halk hangon közölte vele. itt van. Vagy csak képzelődött? Pár pillanat múlva fekete selyemruhájában.kiáltott Dorian. . Csak rossz emlékei maradtak utána.Nem baj . Leaf mézes mosollyal távozott a szobából. Mrs. Ami a féreg a hullának. És ezért a kép tovább él majd. Mindjárt leveszem a kötegről. Örökké él. ahogy jónak látja. Dorian úr? . ha bemegy.Dehogy . Így. besietett Mrs. ami borzalmakat nemz és sohase pusztul el. Az inas egészen közönyös volt és várta.TIZEDIK FEJEZET Mikor inasa bejött. Mrs. csak akkor mehet be.Csak épp látni akarom a szobát. Dorian a nagyapja említésére összerezzent. . az az ő bűne ennek a vászonra írt képnek. melyben maga a romlás van. hogy azonnal küldje ide két segédjét. kérem. A szolgaság nyugalmas álarca volt. Ettől semmit sem kell félnie. Adja ide a kulcsot. az csupa por. hogy gyakran szemfedőül szolgált a halottnak. nem is lehet belépnie. Leaf. kérem. mint magának a halálnak romlása . De azért azt gondolta. Dorian cigarettára gyújtott. Mrs.Nem kell kitakarítani. aztán menjen el a kereteshez és kérje meg. Lehet. rendbe kell hoznom. hogy ellenálljon Lord Henry befolyásának és annak a még mérgezőbb befolyásnak. hogy nem mondta el Basilnek az igazi okot.

levelet írt Lord Henrynek. Dorian kijött a spanyolfal mögül. Basil megmenthette volna őt.Itt vannak az emberek. mihelyt az érzékek elfáradnak. Levette a nagy bíbor-arany szövetet. milyen semmis és mennyire nem fontos! Tulajdon lelke kukucskált ki a festményből és tetemre hívta őt. mely az érzékekből keletkezik és vége. . Nem pusztán a szépség testi imádata. Leült az íróasztalhoz. azt hiszem. Hubbard úr viruló vörös szakállas emberke volt. . Közben kopogtak az ajtón. hogyha bármikor szolgálatára lehetek. hova viszik a képét. Melyik. Meglehetősen nehéz. ami nem lenne nemes vagy szel lemi. megkérte őt. hogy azok a művészek. Vajon az arc ott a vásznon gonoszabb volt-e.kérdezte dörzsölgetve kövérded. melyek a bűn árnyát valóra váltják. de sokkal jobban utálta. és a spanyolfal mögé vitte. hogyha közben megsérülne.válaszolt Dorian. Ahhoz a szemrehányáshoz és vádhoz mérve. . Gray úr.bár most nemigen foglalkozom eg yházi művészettel . küldjön neki valami olvasnivalót. Dorian arca eltorzult a szenvedéstől és a pompás takarót a képre vetette. tagadás. álmok.Dorian érezte.ez igazi szerelem volt -. és maga Hubbard úr jött.Sebaj. mely a kerevetet födte.Miben lehetek szolgálatára. hogy személyesen fáradt ide.ez látszott. milyen semmis volt Basilnek Sibyl Vane miatt való feddése. Szenvedélyek lakoznak benne. gonosz. melyek irtózatos módon kirobbannak. terítőstül. Volt benne valami alamuszi és a szeme sunyi. . De most már késő. hogy nem változott. az a műtárgy? .szólt. Egy árverésen csíptem el. . ahogy van? Nem szeretném. De Dorian Gray kedvéért mindig kivételt tett. Boldog vagyok.Ez . Majd egyszer bemegyek és megnézem a keretet . mint amilyent Michelangelo ismert és Montaigne és Winckelmann és maga Shakespeare. Régi firenzei. A múltat mindig meg lehet semmisíteni. . Vallásos képhez remekül illik. az inas pedig belépett.Sajnálom. kék szem. Nagyszerű rámám van. . Rendszerint sohasem ment el boltjából. hogy bejöjjenek. nincs semmi. mindenestül. szeplős kezeit. Várta a vevőket. Igen.Személyesen óhajtottam tiszteletemet tenni. a South Audley Street híres keretezője. Gray úr? . Gray úr. Látni is öröm volt őt. hogy ezt az embert azonnal le kell ráznia nyakáról. egy kissé durva külsejű fiatal segéddel. Fronthillből származik. De a jövő kikerülhetetlen. Aranyhaj. felejtés megsemmisíthető. mint előbb? Úgy rémlett. elmozdítva a sp anyolfalat. . és emlékeztette. Olyan szerelem volt ez. kérem.Várjon a válaszra . kérem. . Csak kifejezése változott. kinek a művészet iránt való tiszteletét jelentékenyen lerokkantotta az. és bocsássa be az embereket. monsieur. állandó pénzzavarban szenvedtek. Hubbard úr. Nem szabad megtudnia.Föl tudnák így vinni. Volt a lényében valami. és a kezébe adta a levelet -.most csak föl szeretnék vitetni egy képet. Két-három perc múlva újra kopogtak. Megbánás. ezért kértem magától két embert. kikkel érintkezett. melyet benne látott. hogy ma este negyed kilenckor találkoznak. Kegyetlensége szörnyű volt. rózsaszáj . ami mindenkit elbűvölt.

kenetesen tiltakozott ellene.. míg egy csoport solymász lovagol mellette. . mint gyermek. Miért is nézze végig lelkének förtelmes romlását? Övé volt a fiatalság. Mit bántja. Arca . meghülyülhet és bemocskolódhat. Majd a főlépcsőn megyünk. mert az szélesebb. és megtisztíthatja őt és megvédheti őt azoktól a bűnöktől. és megmutathatja a világnak Basil Hallward remekművét. melyet az utolsó Kelso lord egyenesen kisunokájának építtetett. hétről hétre öregszik a vászonra írt kép.zihálta a kis emberke. melyen függött. és néha-néha Dorian is rátette kezét. Bizony egészen a ház tetején van. Ajtót nyitott és mindnyájan kimentek az előcsarnokba. bár Hubbard úr. hogy mi vár rá! De a házban nem volt más hely. érzéki szájáról eltűnik a kegyetlen kifejezés. hogy a szoba alig változott. Jöhet az életébe egy szerelem. cifrára festett faburkolataival és kopott arany domborműveivel.mormogta Dorian. kérem . Gray úr? . telis-tele az ő szamárfüles iskolakönyveivel. kit az igaz üzletember heves ellenszenve fogott el. arányos szoba volt. le nem festett bűnöktől. de a vénség förtelme az vár rá. mely majd megőrzi furcsa titkát és elrejti lelkét az emberek szeme elől. Bíbor takarója mögött a vászonra írt arc elállatiasodhat. Dorian úgy látta. És aztán később nem finomodhat meg a természete? Semmi ok sincs arra. testében . Milyen jól emlékezett mindenre! Amint körültekintett. Vagy inkább maga menjen előre.Majd megmutatom a járást. A bűn förtelmétől megmenekülhet. olasz cassone. magányos gyermekkorának minden pillanata felelevenült. Visszaemlékezett gyermeki életének szeplőtlen tisztaságára. Ezekben az örökre elillant napokban milyen keveset tudott arról. és segédjével együtt máris leakasztotta a festményt a hosszú sárgaréz láncról.É s most hova vigyük. Nem. Őnála a kulcs. Lehetséges. melyek már fészkelődnek lelkében. hogy épp ide kell elrejteni a végzetes képet. Itt volt az atlaszfa könyvszekrény. páncélkesztyűs öklén csuklyás madarakat tartva. És megtörölte fénylő homlokát. és senki se léphet be. hogy jövője szégyennel legyen teljes. Mögötte a falon függött a kissé elnyűtt flamand szőnyeg. Játszószobának használták gyermekkorában.Jó kis teher ezt fölvinni. diákszobává lett. Senki se láthatja.szólt a kitűnő keretező. Nagy. az elég . melyekben gyakran bujkált.sőt még régebben. valahányszor egy úr tett hasznos dolgot. s borzalmasnak érezte. Hubbard úr. mikor a felső pihenőre értek. hogy segítsen nekik. Ő maga sem akarja látni. ez lehetetlen volt.Bizony jó nehéz . . hogy egy napon majd a skarlát. Óráról órára. Több mint négy éve nem járt ebben a szobában . Itt volt a hatalmas. s kinyitotta az ajtaját annak a szobának. A keretet nagyon nehézzé tette domborműves kirakása. kit az anyjához való feltűnő hasonlósága miatt és más okok miatt is mindig gyűlölt és távol akart tartani magától.azoktól az érdekes. melyek éppen a titokzatos voltuk folytán csábítók és varázsosak.Majd elintézzük . fölfelé igyekeztek. csak legyen szíves utánam jönni. . mely oly biztos lenne a fürkész szemek ellen. melyen kopott király és királyné sakkozik a kertben. és mikor kicsit fölcseperedett.

szélei pedig bepiszkolódtak. keze hideg lesz és kék eres. hogy Victor visszaérkezett. A spanyolfal nem volt visszatolva. melynek fedőlapja kissé elnyüvődött. Dorian unottan föllapozta a St. . . csak az övé.Úgyse érdekelné önt.Kérem. mikor behozta a teát. . hogy eljöttek. Hallott gazdag emberekről. vagy kihallgatott egy beszélgetést. mely elfödi élete titkát. hozza be . amint föllopakodik a lépcsőn és föl akarja feszíteni a diákszoba ajtaját.szólt fáradtan és odafordult. Szörnyűséges dolog. a csinos hivatásos betegtől. Érdekelte. Gray úr. ki gyermekkorában oly rideg volt hozzá. Nyilvánvaló.Nem tartom föl tovább önöket. Nagyon köszönöm a szívességüket.kétségtelenül máris észrevette. Fakuló szeme alá sárga szarkalábak rakódnak és rettenetessé teszik. kiket egész életükben zsarolt egy inas. Képes lett volna ráugrani. Hubbard úr. erősen illatos fából való. Fölsóhajtott és mikor teát öntött magának. Dorian bezárta az ajtót s a kulcsot zsebébe dugta. vagy egy megcímzett levelezőlapra bukkant. és hogy negyed kilenckor a klubban lesz. hogy kém van tulajdon házában. és vajon puhatolózotte. James’s Gazette esti kiadását. hogy éjszaka meglepi az inast. ki a múlt telet Kairóban töltötte . látta. és a falon feltűnő az üres hely. mi járatban voltak itten? Bizonyára észreveszi majd.felelte a keretes. Elgondolkoztam valamin. Támasszuk ide a falnak. kérem? . És Hubbard úr lecsúszkált a lépcsőn. gyöngyházzal sűrűn rakott asztalkán Radleynétől kapta. vagy a párna alatt egy hervadt virágot vagy gyűrött csipkedarabot lelt. . Nem akarom fölakasztani.szólt és szemébe nézett. Például ide. Haja elveszti fény ét. mert elolvasott egy levelet. ki visszavisszatekingetett Dorianra.Hova tegyük. hogy nincs itt a kép . hogy fél öt már elmúlt és behozták teáját. Hubbard úr . Más szeme nem látja az ő gyalázatát. Senki se látja többé azt a szörnyűséget. Hogy visszatért a könyvtárba. ha fölemeli a pompás takarót.levél hevert Lord Henrytől és mellette sárga papírba kötött könyv volt.Sajnálom. Nincs más segítség.Nincs mit. vajon találkozott-e ezekkel az emberekkel az előcsarnokban. . valami félénk csodálattal durva. utána segédje. sohase árt . Csak azt írta. nincs mit. ki még mindig levegő után kapkodott. fölbontotta Lord Henry levelét. . hogy ily soká várattam. . Mindig szolgálatára állok. El kell rejteni a képet.A pihenés. Gray úr. Sohasem látott ilyen gyönyörű embert. megnézhetem a képet? Dorian megriadt.Kérem. A teástálcán találta a St. Nyaka megráncosodik. szája nyitva marad vagy leleffeg. hogy elküldi neki az esti lapot s a könyvet.majd besüpped és elpetyhüdik. Köszönöm. . közönséges arcán. mikor eltávoztak. teste megrokkan. gyámja feleségétől. Ezekre a sorokra hívta fel a figyelmét: . Most biztosnak érezte magát. elhülyül vagy megvastagodik. nagyatyjáról emlékezett mindenre. földre teperni őt. Piros ceruzajel ötlött szemébe az ötödik oldalon. mint a vénembereké. mely nyilván érdekli majd. Mikor lépéseik zaja elhangzott. Egy kicsike. James’s-t és belenézett.Akárhová. Lehet.

melyeket az emberek ostobán erénynek neveznek. a fiatal színésznőnek holttestén. ki a tizenkilencedik században meg akarta valósítani mindazokat a szenvedélyeket és gondolatrendszereket. valami álmatagságot. A legfurcsább könyv volt.a saját századát kivéve . ki a kihallgatásakor és a holttest boncolását végző Birrel dr. Victor is elolvashatta. és eldobta a papírdarabokat. Pár pillanat múltán egészen elmerült benne. mint az orchideák.“Halottkémi szemle. a Royal Theatre-hez szerződött. . mi lehet. mely a szimbolista iskolához tartozó néhány finom franciát jellemez. Tekintete a sárga könyvre esett. És milyen ostobaság volt vörös irónnal bekeretezni. Kíváncsi volt. Nem Dorian Gray ölte meg őt. melyről mindig azt képzelte. melyet Lord Henry küldött neki. Úgy rémlett neki. Azok a dolgok.minden században feltalálhatók. műszaki kifejezéssel és mesterkélt körülírásokkal -. Néha nem lehet tudni. mese nélkül. hogy a nap leáldozott és előkúsztak az árnyak. és magába akarta fogadni a különböző szeszélyeket. De mit törődik vele? Mi köze Dorian Graynek Sibyl Vane halálához? Semmitől se kell tartania. hogy remek ruhákban . A kadnak benne olyan valószínűtlen metaforák. melyeken a világszellem átment. Talán el is olvasta és gyanakodni kezdett. a kerületi halottkém halottszemlét tartott Sibyl Vane-nek. Rendkívül részvéttel vették körül az elhunyt édesanyját. Milyen rút volt mindez! És milyen szörnyűvé teszi a dolgokat a valódiság rútsága! Kicsit haragudott Lord Henryre. vajon az ember egy középkori szent légies rajongását olvassa-e. melyeket a bölcs emberek még mindig bűnöknek neveznek. melyet valaha olvasott. Odament a gyöngyházszínű. testté-vérré váltak. Megállapították. Csupa méreg volt ez a könyv. Azok a dolgok pedig. melyekről csak tétován álmodott. tanúvallomása idején valósággal összetört a fájdalom súlya alatt. melyek . lassanként kitárultak. valamint a természetes lázadásokat. s csakis mesterkélt voltuk miatt szerette a lemondásokat. ki újabban Holbornba. egyetlen hőssel. Ma reggel. Danby. méregnek finom egyhangúsága. melyekről sohasem álmodott. valami beteg ábrándot gerjesztett.” Dorian homlokát ráncolta. Az érzékek életét a misztikus bölcselet kifejezéseivel írta le. le-föl járkált a szobában. vagy pedig egy modern bűnös beteges vallomásait. mely telis-tele volt bonyolult fordulatokkal és ravaszul ismételt szóképekkel a fiú lelkében. nyolcszögű állványhoz. melyek színben éppoly valószínűtlenek.egyszerre élénk is meg homályos is. amint fejezetről fejezetre haladt. tele argot-val és régiességgel. lágy fuvolaszónál a világ bűnei játszanak előtte némajátékot. Mondatainak puszta muzsikája. kettétépte az újságlapot. hogy a halált szerencsétlenség okozta. hogy különös egyiptomi méhek építették ezüstből. Éppen eleget tud angolul ehhez. Regény volt. Ennek a könyvnek a stílje az a különös ékszeres írásmodor . és észre se vette. az egész tulajdonképpen lélektani tanulmány egy párizsi fiatalemberről. hogy elküldte neki a tudósítást. Mintha tömjén nehéz illata tapadna lapjaihoz és megzavarná az agyat. a Bell Tavernben a Hoxton Roadon Mr. s kezébe véve a könyvet egy karosszékbe vetette magát és lapozgatni kezdte.

mely mindig ágya mellett állt. melyet küldtél. . a hölgyszalonban. hogy lekötött. Amikor inasa már több ízben figyelmeztette. míg többé mar nem tudott olvasni.szólt -.Bocsáss meg. hogy elfeledkeztem az időről. Majdnem kilenc óra volt. tudtam. . rézzöld ég csillogott be. Azt mondtam. milyen későre jár. Addig olvasott ennél a halvány világnál.Az ablakon felhőtlen. felkelt.válaszolt barátja fölkelve a székről. rátette a könyvet a firenzei asztalkára.mormogta Lord Henry. melyet csak egyetlen csillag döfött át. . Harry . és vacsorához kezdett öltözködni.Igen. Harry. hogy tetszik.Nem azt mondtam. . És bementek az étterembe. roppant unatkozott.Hát rájöttél erre? . Az a könyv. hogy tetszeni fog neked . Ez nagy különbség. itt Lord Henry egyedül üldögélt. de igazán csak a te hibád. lement a szomszéd szobába. . annyira lekötött. mikor a klubba ért. s úgy tetszett.

kiben a regényes és tudományos hajlam oly csodásan elegyült.semmi megbecstelenítőt nem tudtak elhinni róla. mert valaha nagyon szép lehetett.azt a kissé furcsa félelmet tükörtől. melyek ráncos homlokát fölperzselték. fiatal arcot. mint aki szeplőtlenül áll a világban. Helyesebben szólva nem is igyekezett szabadulni tőle. kik a legrosszabb dolgokat hallották róla. mely Basil Hallwardot és másokat annyira megbűvölt. a bűn jegye-e. vajon mi borzasztóbb. vastag. mint kilenc nagyalakú példányt rendelt meg az első kiadásból. vénülő arcot nézte. s aztán egyszerre elcsúnyult. mely visszanevet ett rá a csiszolt üvegről. Csodálkoztak. . a csodálatos párizsi fiatalember. pöffedt keze mellé és mosolygott. Mindjobban beleszeretett tulajdon szépségébe. vagy azoknak tartották magukat. melyet beszennyeztek. ami visszadöbbentette őket. Odatette fehér kezét a festmény durva. Volt valami tiszta az arcában. vagy pedig azt a kedves. aki ilyen bájos és kedves. Puszta jelenléte mintha emlékezetükbe idézte volna azt az ártatlanságot. és mindent összevissza fecsegtek a körökben . és néha azon töprengett.hiszen csaknem minden örömben. kik barátai voltak. ezt a valóban tragikus. A hős. Azok. melyet megírtak. Egy tekintetben szerencsésebb volt a regény hősénél.TIZENEGYEDIK FEJEZET Dorian Gray évekig nem tudott szabadulni e könyv varázsától. Gyakran. Majdnem kegyetlen örömet érzett . mely a párizsi fiatalembert már fiatalkorában meglepte. mindjobban érdekelte tulajdon lelkének romlása. Mindig olyan színben tűnt fel. úgy tetszett. Mert az a csodálatos szépség. Sohasem ismerte valóban semmi oka nem volt rá . Mulatott a torz testen és a rokkant tagokon. olykor már egyáltalán nem tudott uralkodni. mert Londonban néha-néha furcsa hírek keringtek életmódjáról. Dorian Gray föllopózott a lépcsőn a zárt diákszobába. hogy az. aminthogy minden gyönyörben van valami kegyetlenség -. mely piszkos is. Aprólékos gonddal és gyakran szörnyeteg és rettenetes kéjjel vizsgálgatta azokat a csú f vonásokat. úgy látszik. Az ellentét élessége csak növelte gyönyörűségét. elnémultak. majd a vásznon lévő gonosz. érzéki szája köré lopóztak. és beköttette őket különböző színekbe. hogy simuljanak változó hangulataihoz és természetének ingadozó szeszélyeihez. kinyitotta az ajtót kulccsal. mihelyt Dorian Gray a szobába lépett. vaskosan beszéltek. Azok. kik durván. ki maga elvesztette azt. csiszolt fémlapoktól és nyugodt vízfelülettől. melyet Basil Hallward festett róla. mielőtt átélte volna. mikor este hazatért azokról a titokzatos és hosszú mulatságokról. Párizsból nem kevesebb. hogy az egész könyv tulajdon élettörténetét tartalmazta. bár kissé túlcsigázott leírását ama ember szenvedésének és kétségbeesésének. s egy kézitükörrel a kezében megállapodott a kép előtt. melyet most mindig magánál tartott. melyen. amit másokban és a világban legtöbbre tartott. És csakugyan úgy érezte. miként szabadulhatott meg a kor mocskától. nagy. melyek a furcsa találgatásokat támasztották azok között. vagy a vénség jegye. ha látták. érzéki is. Dorian Grayt. bizonyára azért. amikor a könyv utolsó részét olvasgatta. számára önmagának példaképe volt. sohasem hagyja el.

melyeket hébe-hóba fölvett. melyet lelkére hozott. hogy szórakoztassák vendégeit csodálatos művészetükkel. festői ragyogását mindenáron utánozni akarták. hogy legalábbis látni vélték az embernek igazi megvalósulását. hírhedt kocsma szutykos vackában. vagy 4 Az ízlés bírája. Az élet iránt való kíváncsiság. és legfőbb megvalósulása az érzékek átlelkesítésében rejlik. erősen hatottak a Mayfair-bálok és a Pall Mall klubablakok ifjú divatbábjaira. És csakugyan. melyek erősebbek náluknál. hímzett terítők. hogy kell megkötni egy nyakkendőt. Öltözködési módja és azok a sajátos stílek. nérói Rómának valaha a Satyricon szerzője volt. mint arbiter elegantiarum4. hová álnév alatt. mert teljesen önző. mint az asztali díszítésben mutatkozó kitűnő ízlésről. hogy ezek a szenvedélyek és gyönyörök egy húron pendülnek az élet kevésbé magas irányú megnyilatkozásaival. amit tett és kecses. szép házát. és mindig az akkor leghíresebb zenészeket hívta meg. a kis. melybe mindjárt nagykorúsága után belecsöppent. Farkasétvágya volt. ami a császári. legalább a társasággal szemben nem volt az. Szemükben Dorian Gray azok közé tartozott. mely annál inkább fájó.és ezüstneműek finom és egyöntetű elrendezéséről. kitől azt kérdezik meg. azt. hogy az érzékek igazi miv oltát sohasem értették meg. Új életmodort óhajtott kidolgozni. különösen az egészen ifjú emberek között. hogy kell viselni egy ékszert. mely annál mohóbbá vált. és örömét lelte a gondolatban. De Dorian Gray úgy látta. s a többi művészetet csupán ennek előkészítőjének tartotta. mikor együtt ültek barátjuk kertjében. hogy csakugyan az lesz a korabeli Londonnak. és az érzékek csak azért maradtak állatiaknak. ódon arany. ki a tudós igazi műveltségét valahogy egyesíti a világfi minden b ájával. az idény alatt pedig minden szerdán kinyitotta a társaságnak remek. melyet először Lord Henry rázott föl benne. Csakugyan többen akadtak. kiket Dante úgy ír le. a kielégüléssel mintha növekedett volna. Kis ebédjei. kik Dorian Grayben látták. melynek bölcseleti alapjai és rendszeres alapelvei vannak. De azért nem volt közönyös. Télen havonta egyszer-kétszer. Az érzékek imádatát gyakran és joggal elítélték. mely a maga módján a szépség föltétlen újszerűségét tartozik megvalósítani. hogy kell tartani egy sétapálcát. minél jobban etette. melyeket Lord Henry mindig vele együtt rendezett. kik pontról pontra lemásolták. (latin) . olyan szánalommal. s a világfiasság is. mint akik “a szépség imádata által igyekeznek magukat tökéletesíteni”. s ekkor arra a romlásra gondolt. de szíve legmélyében azért több akart lenni. annál többet akart tudni. De ilyen pillanatok csak ritkán jöttek. vagy közel a kikötőhöz. éppoly híresek voltak a meghívottak gondos megválogatásáról és elhelyezéséről.Voltak azonban pillanatok. a különös virágok. éjjel. mert az emberek koplaltatással próbálták leigázni. finomságával és tökéletes modorával. mert az emberek azt is tudták. kinek “a látható világ csakugyan létezett”. Minél többet tudott. mert az emberek ösztönösen rettegt ek a szenvedélyektől és gyönyöröktől. mikor álmatlanul hevert beillatosított szobájában. mely által az igazán különös egy pillanatra egyetemessé válik. Akárcsak Gautier. Természetesen hatott rá a divat is. Mert nagyon szívesen beleélte magát ebbe a helyzetbe. őneki az élet maga volt az első és legnagyobb művészet. de csak félig komolyan vett pipességét. álruhában szokott eljárni. kiről etoni vagy oxfordi napjaikban gyakran álmodoztak.

megváltoznának. hogy egyforma szokások fáradságos körtáncában szükségszerűen tovább működik az energia. mint az a képzelt züllés. Igen: amint Lord Henry megjövendölte. melyeknek eredete a félelem volt. melyeken majdnem beleszerettünk a halálba. Mi mindenről lemondtak. akár a borzalom és babonás gyönyörök éjszakái múltán. Egymás után lebben föl a fátyolok vékony. mindig határozottabban. hogy a pusztaság fenevadjaival együtt legeljen. valamint a közönséges kicsapongásból. mert még az örömre . vagy legalább nem élne tovább a kötelesség vagy megbánás öntudatos formájában. vagy vad vád ragad meg bennünket. színüket. Hogy visszapillantott azokra az emberekre. mikor agyvelőnk kamráin magánál a valóságnál is rettenetesebb kísértetek suhannak. melyet a bálban hordtunk. kik néhanapján föl nem riadtunk virradat előtt. mivelhogy ez a művészet valóban jellegzetes művészete azoknak a lelkeknek. mely újjá alkotja az életet. és örökkévalóságot biztosít a gót stílnek is. Fekete. hogy központosítsa magát pillanataira annak az életnek. olyan világra. csökönyös lemondások. és mellettük van a félig fölvágott könyv. vagy más titokkal találkoznánk. mely megöli az érzékeket. melyet lapozgattunk. de sohasem szabad elfogadnia semmi elméletet. mely minden különösben ott leskel. megszabadítja attól a durva. s a remetének társakul a mező vadállatait adta. mely körüljárja a hallgató házat. vagy a levél. kiket megzavart az álmodozás nyavalyája. sötétes hálószövete. és akkor úrrá lesz rajtunk az a rettenetes megérzés. melyet féltünk elolvasni.kínzással megölni. mely eltompítja. ahelyett. egy új világra. Kevesen akadnak közülünk. mely napjainkban különös módon megint feltámadt. Ott kell elkezdenünk. hogy formálja vissza a világot a hajnal ősrégi módszere szerint. De meg kell tartania az embert. Fehér ujjak motoznak a függönyökön. vagy nagyon is sokat olvastunk. A vak tükörbe ismét beleköltözik az alakos élet. mintha félne fölkelteni az alvókat. melynek uralkodó jellemvonása a szépség finom ösztöne. nem pedig a tapasztalás édes vagy keserű gyümölcse. vagy rendszert. és a tárgyak fokonként kapják vissza alakjukat. vagy sóhajt és zokog a lankákról lejövő szél. bizonyára. ahol hagyták őket. Úgy látszik. lidérces formákban néma árnyak lopakodnak a szoba sarkaiba és ott leguggolnak. különben feláldozná vele a lelkes átélés tapasztalatát. akik a történelemben mozogtak. mi pedig figyeljük. de azért az álmot mégis ki kell hívnia bíbor barlangjából. hogy egy új lelkiség elemeivé tették volna. vajha egy reggel szemünk más világra nyílna. Élnie kell majd az értelemmel. melyben a tárgyaknak új alakjai és színei volnának. s reszketni látszanak. melytől tudatlanságukban szabadulni iparkodtak. az önkínzás és önmegtagadás szörnyeteg megnyilvánulásai ötlöttek szemébe. és eredménye a sokkal borzasztóbb züllés. Az éjszaka valószerűtlen árnyaiból visszatér a való élet. mely örömünkre újjáalakult a sötétben. Az aszketizmusból. hogy semmi sem változott meg. hol abbahagytuk. a veszteség érzése döbbent elébe. mely maga is csak egy pillanat. új hedonizmusnak kell jönnie. semmit sem kell ismernie. tele azzal a friss élettel. Künn madarak rebbennek a lombok közt. melyet ismertünk. Tulajdonképpeni célja maga a tapasztalás lesz majd. mert a természet gúnyos kajánságában kiűzte a szentet. vagy munkájukra sietők zaja hallik. nem szép puritanizmustól. Az eloltott gyertyák ott állnak. és milyen csip-csup okokért! Botor. vagy az alélt virág. akár ama álmatlan éjszakák után. melyben a múltnak kevés vagy semmi helye sem volna.

kutatva. és az érdekes eretnekhitével. vagy magasba emeli az ékköves. örült annak a gondolatnak . gyártásuk titkát. és aztán. mely a valóságban sokkal borzalmasabb az ókori világ minden áldozatánál. mely mindig szükséges a regényességhez.való gondolásnak is megvan a maga keserűsége. Kimenet sokáig. Így aztán néha tanulmányozta az illatszereket. hogy az emberek gondolatait és szenvedélyeit az agy valamely gyöngyszerű sejtjéig vagy a test valamely fehér idegéig vezesse vissza. melyben meghálhatunk egy éjjel. aranyozott virágokat. és keresve a meglepetéseket. izgatta őt. melyet jelképezni akart. és kedve támadt. mért kapat bennünket a tömjén titokzatosságra. mely . nehéz szagú olajakat párolt. amint a misemondó a kehely fölött megtörte az ostyát és mellét verdeste bűnei miatt. valamely hit vagy rendszer tételes elfogadásával. a homályos árnyékba. és szerette. hogy magába szívta színét és kielégítette vele értelmi kíváncsiságát. mely mindig kísérte őt. melynek ne volna megfelelője az érzéki életben s azon igyekezett. hogy nincs a léleknek egyetlen hangulata sem. hogy megállítsa szellemi fejlődését. skarlátba öltöztet ett komoly ifjak lógáztak. hogy fölfedezze valódi kapcsolatait. s illatos keleti mézgákat égetett. hogy az érzékeknek. csodálkozva nézegette a fekete gyóntatószékeket. a darwinizmus anyagias elveire. végighallgassa azokat a férfiakat és nőket. De amint előbb említettük. Élénken érezte.tudta . izgatóak is és a furcsaságnak azt az elemét rejtik magukban. De sohasem esett abba a tévedésbe. átadta magát finom befolyásának. hogyha elválik a tettől és a tapasztalattól. megindította egy idényre. mely nem összeférhetetlen a vérmérséklet igazi tüzével. milyen sivár minde n értelmi okoskodás. kik a rozoga rácson át elrebegik életük igaz történetét. mint óriási. vagy hogy lakóháznak tartsa azt a fogadót. mért rázza föl az ámbra a szenvedé- . fehér kezével lassan félrelebbenti a tabernákulum függönyét.merőben idegen természetétől. az angyalok kenyere. hogy a szellem föltétlenül függ a test bizonyos beteges vagy egészséges. hogy beleüljön egyikbe. A mindennapi miseáldozat. összehasonlítva magával az élettel. az élet semmiféle elméletét nem tartotta fontosnak. s izgató gyönyörűsége telt abban. hogy át akar térni a római katolikus hitre. gyakran magára öltött olyan gondolkozásmódot. Dorian Gray az ilyen világok teremtését tartotta az élet igazi tartalmának. faképnél hagyta. mikor nincsenek csillagok s a hold vajúdik. lámpás alakú monstranciát azzal a sápadt ostyával. melyeket csipkébe. azzal a különös közönnyel. mind az érzéki tanúbizonyosságok fölényes semmibevevésével. pár órára. megvannak a maga szellemi kinyilatkoztatásai. és a római szertartás kétségtelenül nagy hatást gyakorolt reá. Látta.nemritkán föltétele ennek. A miszticizmus csodálatos hatalmával. egy másik idényben pedig hajlott a németországi mozgalom. Szeretett letérdepelni a hűs márványkövezetre. Tudta. még a gyönyörre való visszaemlékezésnek is megvan a maga fájdalma. melyről nagyon szerette volna hinni. akárcsak a léleknek. melyek újak is. rendes vagy kóros állapotától. A füstölgő tömjéntartók.egyes új lélekbúvárok szerint . szintén igézetesen hatottak rá. sőt . mind pedig elemeinek kezdetleges egyszerűségével és örök pátoszával annak az emberi tragédiának. Egy ízben azt rebesgették róla. amint merev virághímes dalmatikájában. mely a hétköznapi dolgokat különössé teszi. hogy csakugyan a “panis caelestis”. figyelni a papot.

melynek fájdalmas hangjáról oly élénk leírást hagyott hátra nekünk. amely megőrjíti az embereket és az aloé hatását. vagy komoly sárga kendős tunisziak tépték óriási lantok feszes húrjait. inkább operai páholyban üldögélt. melyet őrszemek zengetnek meg. Évekig nyűgözte ez a hajlam. melybe a zenélő nem belefúj. Itt volt a Rio Negro-indiánok titokzatos juruparis-a. és itt volt egy roppant hengeres dob. és hangja. Franciaország tengernagya jelent meg. melynek két remegő fanyelve van és ezt növények tejes nedvéből való. három mérföldnyire elhallik. melyeket fürtösen aggatnak föl. az a hangszer. melyeken őrjöngő cigányok vad muzsikát csaltak elő kis citerákból. és a nagy művészi munka nyitányában tulajdon lelke tragédiáját érezte. mint madarak. melyet óriáskígyók bőre vont be. melyről azt beszélik. mért ébreszti föl az ibolya a halott regényesség emlékeit. melyet Bernal Diaz látott. Sokszor egész napokat töltött el azzal.és berakosgatta . hogy kiűzi lelkünkből a mélakórt. melyeket Cuzco közelében találtak s csodás-édes hangon szólnak. a hímporral vemhes virágok vagy az aromás balzsamok. melyek zörömböltek. a teponaztli. s gyakran ki akarta dolgozni az illatszerek igazi lélektanát is. Összegyűjtötte a világ minden részéről a legkülönösebb hangszereket. Egy alkalommal tanulmányozni kezdte az ékszereket. egyedül vagy Lord Henryvel. hogy ki. A barbár zene érdes hangközei. melyet nőknek sohasem volt szabad megtekinteni. Ezeknek a zeneszerszámoknak babonás mivolta megbűvölte őt. a nárdusfű hatását. s nyúlánk turbános indiaiak skarlát szőnyegeken kuporogva nádból vagy sárgarézből készült hosszú sípokat fújtak. vadállati alakú és förtelmes hangú tárgyai. és furcsa gyönyörűséget érzett. Máskor egészen a zenének szentelte magát. az amazontörzsek rekedt turé-je. és egy jelmezes bálon mint Anne de Joyeuse. sőt úgyszólván sohasem hagyta el. itt voltak a peruiak agyagkorsói. akár pedig annál a kevés vad néptörzsnél. bíborarany mennyezetű olajzöld lakkos falú teremben furcsa hangversenyeket rendezett. mikor rázták. akár halott népek sírjain. megállapítva az édes szagú gyökerek. mért mérgezi a képzeletet a csampakfa. szívni kell belőle a levegőt. akárcsak a Természetnek. kik naphosszat magas fákon ülnek. amilyeneket Alfonso de Ovalle hallott Chilében. a fekete és szagos fák befolyását a lélekre. itt volt a mexikóiak hosszú clarin-je. mikor Cortezszel a mexicói templomban járt. s réveteg örömmel hallgatta a “Tannhäuser”-t. mely megbetegít. miután böjtöltek és megkorbácsolták magukat. próbálgatni őket. a japáni kutyafa hatásait. mely a nyugati műveltséggel való érintkezést túlélte. itt voltak az aztékok yotl harangjai. hasonló ahhoz. ruganyos gumival kent botokkal verik. mint a szőlőt. fülsiketítő rikkanásai megrázták őt akkor. csak fiatalemberek láthatják. melyeket csak talált. vagy legalábbis ezt mímelték. azt mondják. és egy nagy rácsos. háromszázhatvan igazgyönggyel ékes ített ruhájában. és zengő zöld jáspisok. Chopin bánatát. mért bódítja a pézsma az agyvelőt. mikor füle Schubert báját. s szeretett rajtuk játszani. De nemsokára rájuk unt. Itt voltak a kavicsokkal teli tökök. szörnyű szarvasviperákat bűvöltek. hanem ellenkezőleg. míg a rézdobokat ujjongó négerek veregették egyhangúan. sőt Beethoven hatalmas harmóniáját is érzéketlenül fogadta. embercsontból való fuvolák. mikor elgondolta. hogy a Művészetnek is megvannak a maga szörnyetegei.lyeket. és nagy szemüveges kígyókat. melyek élesen sikonganak.

Richárdnak volt egy rubinokkal ékes kabátja. II. mely Democritus szerint megóvja viselőjét mindennemű tűzveszedelemtől. a rózsálló és borsárga topázokat. Philostratus meséli. hogy az arany nappal ragyogott. varázsszer. mely nyomára vezet a tolvajnak. melyekbe belevésték a szarvaskígyó szarvát. melyet a búvár Perozes királynak vitt és megölte a tolvajt és hat hónapig gyászolta veszteségét. mely meggyógyítja a dögvészt. melyet egy frissen ölt varangy agyvelejéből vettek ki. kik rózsaszín gyöngyöket helyezt ek a halottak szájába. és Nagy Sándor regényes történetében az áll. melyet minden gyűjtő irigyelt. az olajzöld chrysoberylt. Hall úgy írja le VIII. a karbunkulusok pedig éjjel. az ázsiai uralkodó portájának kapui sardiusból készültek. a holdkő gyöngyös fehérségét és a tejopál tört szivárványát. Malabar királya egy bizonyos velencei embernek mutogatott egy háromszáznégy igazgyöngyből álló rózsafüzért. noha Anastasius császár ötezer aranypénzt ígért érte. az ametiszt szétosztja a bor gőzét. melyeken négysugarú csillagok remegnek. VI. a hydropicus eltünteti a hold színét. melyben két karbunkulus volt” úgy. a sárkány agyában van egy drágakő s “hogyha aranybetűket és skarlát ruhákat teszünk eléje”. János pap. a lángvörös fahéjköveket. a tüzelő. drótszerű ezüstvonalával.Procop ius meséli ezt a történetet -. Egy tengeri szörny szerelmes volt abba az igazgyöngybe. amint koronázása előtt a Towerbe megy. Pierre de Bonif ace. hogy Emathia meghódítója a Jordán völgyében kígyókat talált “igazi smaragdövvel. a nagy alkimista szerint a gyémánt az embert láthatatlanná teszi. mely hátukra van nőve”. Mikor a hunok a királyt a nagy verembe csalták. Amszterdamból szerzett három rendkívüli nagyságú és gazdag tüzű smaragdot. a szörnyet bűvös álomba lehet meríteni és meg lehet ölni. Lodge furcsa regényében. A bezoar. Henriket. mint aki “vont arany 5 Öreg kőből való. A karneol csillapítja a haragot. hogy a királynő szobájában látni lehetett “ezüstből kiformálva a világ minden szűz nőjét. melynek vasát négyszázhuszonegy gyémánt rakta ki. Szerette a napkő vörös aranyát.dobozaiba a maga gyűjtötte drágaköveit. A holdkő együtt nő és fogy a holddal. és volt egy de la vieille roche5 türkize. a cymophane-t. melyet az arábiai szarvas szívében lelnek. melyet harmincezer márkára becsültek. hogy senki se hozhasson a palotába mérget. eldobta az igazgyöngyöt . a pisztáciaszínű peridotot. mely lámpafénynél megpirosodik. Leonardus Camillus látott egy fehér követ. skarlát karbunkulusokat.aranylevelekkel volt terhelve. akit imádott. a meloceus hatását pedig. de nem találták meg többé. Lajos francia királyt. Alphonso Clericalis Discipliná-jában egy kígyót említ. s biztos ellenszere a méregnek. Mikor Valentinois herceg. melynek minden egyes gyöngyét annak az istennek szentelte. Az arábiai madarak fészkében van az aspilates. Marco Polo látta Zipangu lakóit. csak gödölyevér érvényteleníti. Sándor fia meglátogatta XII. hogyha az ember a chrysolit-karbunkulus-zafír és zöld smaragd varázstükörbe tekint”. az áll. (francia) . Csodálatos történeteket is fölfedezett a drágakövekről. Ceylon királya kezében rubinnal lovagolt át a városon koronázása szertartásán. lova Brantôme szerint . melynek igazi jácintkőből van a szeme. az indiai agát pedig ékesszólóvá. az Egy amerikai gyöngy-ben. és fövegén két sor rubin árasztott tündökletes fényt. a jácintkő álmot idéz elő. Károly angol király olyan kengyelben lovagolt. A gránát démonokat űz. a narancsos és ibolyás rubinokat és ametiszteket. melyeknek rubinos és zafíros alapjuk változik. A ház ormán “két aranyalma állt.

erdők. melyet Néró feszített ki a római Colosseum fölé. II. II. melyen istenek viaskodtak óriásokkal és barna leányok szőtték. I. s az ujján ott állt kihímezve egy vers. de ő nem változott. háromszáz aranyméhecskéjével. Nyár következett nyárra. Medici Katalinnak volt egy haldoklóágya. Jakab kegyencnői sáraranyba foglalt smaragd fülönfüggőket hordtak. melynek ezüstszövetén préselt. és ötszázhatvanegy pill angóval. mely akkoriban még négyszögletű volt. mivelhogy “oroszlánok. a borzalom éjszakái ismételték szégyenük történetét. melyet magának csináltatott. a sárga nárciszok sokszor kinyíltak és elvirágoztak. és azt a köntöst. és fekete bársonyára félholdakat. s az egész aranyból volt kimintázva”. Olvasott arról a teremről. majdnem kétségbeesett a gondolatra. fekete bársonyra kivarrva sorjában a királyné jelmondatai függtek. melyeket a Nap Papjának hímeztek. micsoda rombolást végzett az idő ezeken a szép és csodálatos tárgyakon. végükön gyöngyös rojttal. az a titáni bíborvitorla. (francia) . Sobieski lengyel 6 Asszonyom. melyet a reimsi kastélyban burgundiai Johanna számára rendeztek be “és ezerháromszázhuszonegy papagájjal ékeskedett. melyek megbotránkoztatták a pontusi püspököt. Mily nagyszerű volt egykor az élet! Mily buja volt a pompája és díszítése! A halottak fényűzéséről csak olvasni is csodálatos dolog. vadászok szerepeltek rajtuk . nem szeplőzte virágszerű ifjúságát. melyek a lakomához szükségesek. Mikor tanulmányozta ezt a tárgyat . párducok. nagyon vidám vagyok. valamint türkizkövekkel rakott aranyrózsás nyakláncot és gyönggyel hímes házisapkát. ebek. melyek a király címerét viselték. aranyhímzésű kariatidjei voltak. azokra a szőnyegekre. ki fehér ménjeit aranygyeplőivel kormányozza? Dorian Gray szerette volna látni azokat a furcsa asztalterítőket. sziklák. melyet valaha Charles d’Orléans hordott. hogy ideig-óráig teljesen felolvadjon abban. Lajosnak tizenöt láb magas. ahogy a festő lemásolta a valóságból”. négy-négy gyöngyszem alkotta. Semmiféle tél nem rontotta arcát. minden étel látható volt rajtuk.köntöst visel.és ezüstalapra munkált leveles koszorúkkal és füzérekkel. mely így kezdődött: Madame. az utolsó burgundi hercegnek hercegi kalpagjáról körte alakú gyöngyök függtek és zafírok ragyogtak. Ő ettől a rombolástól mindenesetre mentes maradt. mely tizenkét rubinnal és ötvenkét drágakővel ékeskedett. melyeknek szárnyain szintén a királyné címerei látszottak. Chilperic király halotti ingét. mely jácintkővel volt kimunkálva. s mindegyik hangjegyet. napokat hímeztetett. melyre a csillagos ég volt hímezve és a szekerét hajtó Apolló. Merész Károlynak. nyakáról pedig nagy rubinokból való füzér csüng alá”.és neki mindig rendkívüli tehetsége volt ahhoz. melynek zekéje gyémántokkal és más ékkövekkel vagyon hímezve. Mennyivel másképp történt ez a holt tárgyakkal! Hová tűntek ezek? Hová tűn t a nagy sáfrányszínű lepel. arany. s ma az ágy egy teremben áll. Aztán figyelmét a hímzésekre fordította. Athena gyönyörűségére? Hová az a roppant velarium. XIV. je suis tout joyeux6 a szöveg zenekíséretét pedig aranyszállal varrták bele. Henrik könyökéig érő ékköves kesztyűt viselt és volt egy solymászkesztyűje. Függönyei damasztból készültek.minden úgy. melyek az észak-európai nemzetek fagyos termeiben a falfestmények szerepét töltik be. Edward Piers Gavestonnak egy egész vörösarany fegyverkészletet adott. amivel foglalkozott -. és minden csemege. medvék. a különös ruhákat.

egy szeráffő. fogások és általuk egy-egy idényre megszabadulhatott a félelemtől. Lábai remekbe munkált aranyozott ezüstből voltak. hosszú szárú fehér virágok nyíltak.király díszágya smyrnai aranybrokátból készült. ámbraszín selyemből és kék selyemből és aranybrokátból és sárga selyemdamasztból és aranyszövetből Krisztus kínszenvedésének jeleneteivel ékesítve. Mert ezek a kincsek és minden. Voltak miseruhái is. dácia fátyolszöveteket. furcsa alakzatú jávai szöveteket. kinek bíbort. melyekbe liliomokat. s a csuklya színes selymén a Szent Szűz koronázását ábrázolták. pávákkal és más jelképekkel hímezve. melyekre finoman aranyszálú pálmák vannak szőve s bogarak vannak hímezve. s kecses delhi csalánszöveteket szerzett. madarakat. nemesen kimunkált. sárga kínai függönyöket. fehér atlaszból. cserszínű atlaszba vagy világoskék bársonyba kötött könyveket. aranypénzekkel díszített grúz munkákat és japáni fakuzákat. A Bécs előtti török táborból zsákmányolta s mennyezetének remegő aranya alatt Mohamed zászlója lengett. melyek palotája nyugati részén sorakoztak. s számos szent és vértanú. oroszlánokkal. eléje pedig függönyül a . kehelyborítója és törülközője. Karmazsinselyemből és aranyhímes damasztból volt egy karinge. Magányos zárt szobájában. hogy nem bírta elviselni. rózsálló selyemdamasztból való dalmatikái. köztük Szent Sebestyén érme csillagozta. ami fölpezsdítette képzeletét. hogy elrejtse a sápadt. mely hatlevelű mintáit ismételte. drágaköveket. karmazsinbársonyból és kék vászonból. a falra tulajdon kezével akasztotta fel a szörnyű arcképet. zománcos. tépett testet. tulipánokkal. Másik karinge zöld bársonyból készült. Ez tizenötödik századbeli talján munka volt. mint minden iránt. ezeken a Szent Szűz életéből való jelenetek foglaltak helyet. A hosszú cédrusfa szekrényekben. Különös szenvedéllyel viseltetett a templomi ruhák iránt is. sok-sok misekendője. melynek változó vonásai megmutatták neki élete igazi lezüllését. szicíliai brokátokat és merev spanyol b ársonyokat. melyek zöldes aranyukkal és csodás tollazatú madaraikkal pompáznak. finom gyolcsot kell hordania. Magyarországon készült varrott csipkéket. telis-tele hímezve szív alakú acanthuslevelekkel. számára a feledés eszközei voltak. melyekből ezüstszálakból és színes kristályokból kiformált. melyekhez ezeket a tárgyakat használták. mely időnként oly nagy volt. s a Korán verseit türkizek formálták ki rajta. Az aranyhímzéseket kockákra osztották. amit összegyűjtött gyönyörű házában. Azokban a titokzatos szertartásokban. szivárványló szárnnyal. ami szőttest és hímzést csak megtalálhatott. melyet az áhított szenvedés gyötört el és a maga vállalta kín sebzett meg. ékköves érmécskék pazar díszével. hol annyit volt gyermekkorában. ami összefüggésben van az egyház szertartásával. melyeket átlátszó voltuk miatt Keleten “szőtt levegő”nek. sok ritka és szép példányát gyűjtötte össze Krisztus Menyasszonya ruháiból. delfinekkel és liliomokkal díszítve. Így aztán egy éven át iparkodott fölhalmozni mindazokat a szemenszedett ritkaságokat. “folyóvíz”-nek és “esti harmat”-nak neveznek. fölöttük pedig minden oldalon gyöngyökből kivarrva a jelképes fenyőtoboz áll ott. Az aranyhímzést beleszőtt piros és arany selyem virágok hintették tele. oltárterítői. volt valami. A karing csatján aranyköves dombormű emelkedett. bálványokat préseltek.

hogy távol legyen attól a képtől. Gyakran. kik elhúzódtak tőle. melyet tulajdonképpen őneki kellene hordania. de mit sejthetnének mindebből? Kinevetné azt. noha az ajtajára finom zárú vasrudakat erősíttetett. feledni akarta az undok festményt. hogy ismeri titkos üzelmeiket. mely úgy látszott. és nyílt. mely félig-meddig a bűn varázsa. Végre nem ő festette. de néha az egyéni kérkedés büszkesége töltötte el. Ezeket a kihívásokat. vagy hideg. mikor egyik barátja bevezette őt a Churchill Klub dohányzószobájába. talán el sem hinnék. az élet iránt való szenvedélyes érdeklődését. Azok a nők. Mindenkinek szemet szúrtak különös eltűnései. Lehet. teljes jogot tarthatott. hogy a festmény az undok és förtelmes arc alatt is megtartotta a hozzá való jellegzetes hasonlatosságot. lement a Blue Gate Fields körüli borzalmas terekre. hogy tolvajokkal. csodálatos ifjúságának végtelen varázsa. Mégis feltűnt. melyet Trouville-ben Lord Henryvel együtt bérelt. kedves cimboráit. De azért félt. egy ronda csapszékben. hogy egy alkalommal. bájos fiús mosolya. és attól is félt. Mi köze hozzá. hogy azok. és vendégül látta az előkelő fiatalembereket. mintha már elhatározták volna. és titkolt gyönyörrel mosolygott a torz árnyon. Aztán egy éjszaka egyszerre csak kiosont a szobából. hogy máris gyanút fogtak. fürkész tekintettel nézték végig. valamint abba a kis fehér falú algíri házba sem. gyakran undorodva a festménytől és önmagától. és mikor ismét megjelent a társaságban. mégis akadtak olyanok egyre többen. Azt rebesgették. aki gúnyolni próbálná ezért. hogy valaki távollétében behatol a szobába. hogy hordania kell azt a terhet. mely oly nagy szerepet játszik életében. hogy a kép az idegennek semmit sem árulna el. s elkápráztatta a grófságot életmódja henye fényűzésével és buja pompájával. a legtöbb ember szemében elegendő felelet volt a rágalmakra. hogy látták verekedni idegen matrózokkal a Whitechapel távoli zugában. Berwick herceg s néhány más úr tüntetően fölkelt és eltávozott. és arról is beszéltek. születése és társadalmi állása folytán. hogy ilyen aljas és gyalázatos a képem? Ha elmondaná az embereknek. hogy lenn volt nottinghamshire-i nagy palotájában. hol nemegyszer töltötték a telet. Igaz. különös történeteket beszéltek róla. Hogy elmúlt huszonöt éves. szántszándékos sértéseket természetesen nem vette észre. Hetekig nem ment ide. visszakapni könnyű szívét. Majdnem kigolyózták a West End Klubból. kedves természete. bizonyos idő múltán kerülni kezdték. melynek tagságára. vagy mosolyogva mentek el mellette. egyszerre faképnél hagyta vendégeit és rohant vissz a a városba megnézni. míg el nem űzte innen valami. kik jó barátságban éltek vele. kik vadul imádták őt és érette dacoltak a társadalmi előítélettel. csodás vidámságát. Tűrhetetlennek érezte. Visszajövet szembeült a képpel. Nagyon jól tudta. Mert bár sokakat elbűvölt. Pár év múlva már nem bírta ki. hogy leleplezik titkát. a férfiak összesúgtak egy sarokban. szakítottak a hagyománnyal - . s nem ment többé abba a villába. hogy oly sokáig távol legyen Angolországtól. sohasem hagyja el őt. nem törték-e föl az ajtaját s ott van-e még a kép. és itt ténfergett nap nap után. mert a róla keringő híreket rágalmaknak tartották. Ennek a puszta gondolatára a hideg borzongatta. Akkor bizonyára megtudná a világ az ő titkát. pénzhamisítókkal cimborált.bíbor-arany leplet tette.

nehéz pillájú szemek. állandó. Virág volt jobb kezében. míg vére az övébe ért el? Vajon ez az összeroskadt szépség homályos érzése kapatta-e őt arra Basil Hallward műtermében. kit Francis Osborne Emlékiratok Erzsébet királyné és János király uralkodása idejéből című művében úgy ír le. lábát ezüstfekete páncélba szorítva Sir Anthony Sherard állott. mérges csíra. Mi volt ennek az embernek a hagyatéka? Nápolyi Johanna szeretője bűnt és gyalázatot hagyott neki örökbe? Tulajdon tettei pusztán csak álmok voltak. Hát olyan rettenetes az. sokformájú teremtmény. Szeretett őgyelegni vidéki háza rozoga s hideg képcsarnokában és nézegetni azoknak különböző képeit. aranyszélű nyakfodrokkal és kézelővel. mint a művészet szabályai. Ő csodálkozni szokott azoknak a sekélyes lélektanán. ékköves köpenyben. úgy . a magánéletben tulajdonképpen feddhetetlen jellemű férfiú. Föltétlenül a forma a lényeg. Még a fő-fő erények sem kárpótolnak a kihűlt előételekért. kik az Én-t egyszerű. és véleménye szerint a legszeplőtlenebb becsület sokkal kevesebbet ér. mint az erkölcs. mellyel megsokszorozzuk egyéniségünket. Itt az avítt vászonról Lady Elisabeth Devereux mosolyog le. hogy az. amint Lord Henry jegyezte meg egyszer. Rendelkeznie kell a szertartás s a szertartás valószerűtlenségének méltóságával. Ösztönösen érzi. mely ezeket a darabokat kedvessé teszi. De ezek a suttogott. Dorian Gray ismerte az életét s hogy micsoda furcsa történeteket beszéltek szeretőiről. mint az. s magát a testét is megfertőzték az elhunytak szörnyű nyavalyái. Van valami őbenne e nő természetéből? Ezek a tojásdad. baljában pedig fehér és damasztrózsákból való zománcos nyakéket tartott. hogy a modor fontosabb. mint akit “az egész udvar bálványozott csinos arca miatt. akiknek vére ott csörgedezett ereiben. és egyesítenie kell magában a regényes színmű nem őszinte jellemét azzal az ötletességgel és bájossággal. aki rossz ebéddel és silány vinkóval vendégelt meg bennünket.elsápadtak a szégyentől és borzalomtól. fátyolos főkötőjében. mely annyir a megváltoztatta életét? Itt aranyhímes vörös zekében. amikor erről vitáztak. A társadalom. Mellette az asztalon mandolin van és egy alma. mikor Dorian Gray belépett a szobába. s ennek az álláspontnak védelmére sok mindent föl lehet hozni. mely azonban nem sokáig maradt hű hozzá”. hogy hirtelen és majdnem minden ok nélkül elmondja azt az őrült kívánságát. veszedelmes varázsát. ha valaki nem őszinte? Korántsem hiszem. vagy legalábbis azoknak kellene lenniük. legalábbis a műveltebb társadalom. Vajon ennek a fiatal Herbertnek életét élte-e néha? Vajon testről testre öröklődött-e néhány különös. Számára az ember miriád életű és miriád érzésű lény volt. botrányos pletykák sokak előtt csak növelték furcsa. gyöngyös pruszlikjában és nyitott rózsás ruhaujjaival. melyeket az elhunyt nem mert megvalósítani. Nagy vagyona bizonyos védelmet biztosított számára. meg kedvesek is. Ez pusztán csak módszer. összetett. hegyes orrú cipellőjén nagy. Kis. ki magában hordozta a gondolat és szenvedély furcsa hagyaték át. Végre is vajmi sovány vigasztalás. Mert a jó társaság szabályai ugyanazok. zöld díszek láthatók. kik gazdagok is. sohasem hajlandó rosszat hinni azokról. Itt volt Fülöp Herbert. megbízható és egységes mivoltú dolog gyanánt fogják föl. Ez volt mindenesetre Dorian Gray véleménye. ha valakinek jó szakácsa van.

melynek teljesen tudatában vagyunk. amint élettörténete az agyában és szenvedélyeiben lejátszódott. hogy szeresse mások szépségét.rémlik. mikor Dorian Gray úgy látta. szörnyű alakokat. (francia) 8 Életundor. és mint nézte átlátszó smaragdon a cirkusz vörös mészárszékét. Mily furcsának tetszett az egész. Mellette függött feleségének arcképe. asszonyok között. nem amint megelégelte a tetteket és körülményeket. mint saját fajtánkban. kiktől az élet nem tagad meg semmit. sárga kezekre. Fitzherberttel való titkos házasság egyik tanúja. Bíbor csorog abból a serlegből. és mint hozta el a Holdat Karthágóból.7 attól a taedium vitae-től. bárhova is megy. és Caligulaként mint tivornyázott zöld inges lovászokkal és mint vacsorázott elefántcsont vályúból a lóval. mit kapott tőle. Micsoda szenvedélyeket hagyott neki örökbe? A világ becstelennek tartotta. rémült szemmel keresve a tükörben a tőr visszfényét. maga is ismerte ezt a furcsa ábrándot. mint koszorúzta magát babérral. A térdszalagrend csillaga tündöklött mellén. Ennek a nőnek a vére is benne csörgedez. és Heliogabalusként mint kendőzte színekkel az arcát. A tizennyolcadik század piperkőce volt s ifjúságában Lord Ferrars barátja. és Domitianusként mint bolyongott a márványtükrökkel ékes folyosón.8 mely azokat gyötri. és tovahaladtában mint éltették Néró császárt. melyek gyűrűktől merevülnek. a gonoszságot oly kéjes csiklandóvá varázsolták. melynek homlokkötője ékkövekkel volt kirakva. És anyja. nedves. s érzéki ajkai mintha a megvetéstől görbülnének meg. hogy titokzatos esküvőn feleségül adja a Naphoz. mely annyira befolyásolta életét. ő járt elöl a Carl ton House tivornyáin. a Mrs. egy sápatag. Finom csipke kézelő hull a sovány. melyet ezüstpatkós öszvérek húztak. 7 Unalom. (latin) . Voltak idők. Érezte. Annak a csodálatos regénynek a hőse. hogy ismerte mindazokat a különös. kíváncsian néznek rá. s aztán gyöngyös és bíboros hintójában. Milyen rátarti és csinos volt. mint pörgette a rokkát. betegen attól az ennui-től. a régensherceg pajtása legszilajabb napjaiban. Hajában szőlőlevelek. melyet kezében tart. mint haladt át a Pomagránátok Útjától az Aranyházig. mely majd véget vet életének. véralkatukban talán még közelebb esnek és olyan hatást gyakorolnak. de szeme még mindig csodásan mély és ragyogása színes. nehogy a villám beléüssön. Lenevet rá lenge bacchánsnői ruhájában. A festmény hússzíne megadta magát. Tőle kapta szépségét és azt. És George Willoughby rizsporos hajával és furcsa szépségtapaszával! Milyen gonoszul néz rá! Arca mord és sötétbarna. hogy az egész történet csak tulajdon életének leírása. Úgy tetszett neki. kik átvonultak a világ színpadán s a bűnt oly csodássá. míg körötte törpék és pávák begyeskedtek s a fuvolás a tömjéntartó lógázóját gúnyolta. Mintha követné őt. És a második Lord Beckenham. borban fürdött ajkaival . feketében. éppúgy.Dorian Gray tudta. gesztenyefürtjeivel és kihívó magatartásával. hanem amint képzelete megalkotta számára. és mint ült Tiberiusként Capri-szigeti kertjében Elephantis gyalázatos könyveit olvasgatva. hogy az ő életük valami titokzatos módon az ő élete volt. Lady Hamilton arcával. vékony ajkú hölgy. De az irodalomban is vannak őseink. s ezek mivoltukban. A hetedik fejezetben elmeséli.

hogy szeretője halált szívjon a hullából. ki kutyákkal vadászott élő emberekre. Borgia. drágaköves fövegében megölte Astorrét. aki szerette őt. menyasszonyával és apródjával. ha majd szeretgeti. a mellett e lovagoló Testvérgyilkossággal és Perotto vérével mocskolt köpenyével. hogy mikor haldokolva feküdt Perugia sárga piacán. Pietro Riario. csak a szaracén kártyák csillapították. aki II. hogy a lakomán mint Ganymede vagy Hylas szolgáljon. ki azelőtt átkozta. amint nevezték. A renaissance értett a mérgezés furcsa módjaihoz . Pietro Barbi. és Atalanta. Isotta szeretője és Rimini ura. és egy fiút aranyoztatott meg. nappal pedig összekuszálták gondolatait. mint eszközre. s gyalázatos szenvedélye tiszteletére pogány templomot építtetett. melyben mint különös falszőnyegeken vagy finom művű zománclapokon ábrázolva voltak mindazoknak a rettenetes és szép alakjai. Sixtus gyermeke és kedvence. a szép és tobzódó. melyet kétszázezer forintra becsültek. kinek mélabúját csak a halál gyógyítja és oly szenvedélyesen szerette a vörös vért. ki meggyilkolta feleségét és aztán ajkait skarlát méreggel festette. és az acanthusfürtű Grifonetto Baglioni. kik gyűlölték. Vér és Csömör szörnyekké vagy őrültekké tett: Fil ippo. Simonettóval együtt. hogy megbetegedett és összezavarodott. a velencei. aranyozott pomádésszelencével és ámbralánccal.Dorian át. hogy egy bélpoklos figyelmeztette őt eljövendő őrültségére. ki hiúságában a Formosus címet akarta fölvenni. melyben csupa nimfa és centaur volt. ki oly vadul szerette öccse feleségét.a Sátán fia. Dorian látta őket éjszaka. melyekre a Szerelem. Voltak pillanatok. Sigismondo Malatesta. Károly. VI. . ki tulajdon apját megcsalta a kockán. s olyan szépséges volt. Ezekben rettenetes varázs volt. ékköves legyezővel. Gian Maria Visconti. mikor vele a lelkére játszott. Halál és Téboly képei voltak pingálva. s aztán. ki gúnyból vette föl az Ártatlan nevet is. Pálként ismeretes.megmérgezni valakit sisakkal és égő fáklyával.meg átolvasta ezt a babonás fejezetet és a nyomában következő két fejezetet. Dorian Grayt egy könyv mérgezte meg. ki Polyssenát asztalkendővel fojtotta meg és smaragdserlegben mérget adott Ginevra d’Estének. fehér lován. rettenetes bűn árán kelt el. pedig ereibe három fiú vérét ömlesztette egy zsidó orvos. kinek képmását mint az Isten és ember ellenségét elégették Rómában. a holttestét rózsákkal borította egy ringyó. és tiarája. mellyel megvalósíthatja a szépségről való ábrándját. Ezzelin. mikor pedig meggyilkolták. a fiatal firenzei bíboros érsek. hímzett kesztyűvel. mikor egyszerűen úgy tekintett a gonoszságra. sírásra fakadtak. hogy keresztények imádkozzanak benne. ki aragóniai Leonórát fehér és karmazsin selyemsátorban fogadta. megáldotta őt. mint mások a vörös rózsát . IV. azok. Milánó hercege. kiket a Bűn. Giambattista Cibo. ki díszes zekéjében.

mikor találkoztunk. nyitott kandallóban.Rengeteg időm van . Dorian fölismerte őt. egy nappal harmincnyolcadik születésnapja előtt. nagyon sietett. amint előbb megáll a járdán. Dorian ránézett és elmosolyodott. aludni küldtem. s a kis asztalkán nyitott németalföldi pálinkásszekrényke állott. a nehezebb poggyászt már elküldettem. s gyorsan ment tovább. amint később gyakran eszébe jutott. mert a köd beszűrődik a házba. A lámpafény áttört a ködön s Hallward megnézte zsebóráját. Valami furcsa félelemérzés vett rajta erőt. aztán utánaiparkodik.Ebben a ködben. s tizenkét perc alatt könnyen kiérek a Victoria állomásra. Itt hasábfák parazsa ragyogott a nagy. Valamit mondani akarok neked. . s mikor kiengedett. De Hallward meglátta őt. akinél vacsorált. Nem árulta el. még a te pompás aranyvégű cigarettáiddal is. Te nem ismertél meg engem? . Dorian. A házam. s előbb okvetlen látni akartalak. melyet tervezek. hiszen már ezer éve nem láttalak. hogy elutazol. . . A Grosvenor Square és a South Audley Street sarkán egy ember haladt mellette a ködben. Mindennel ellátott. mert hideg volt.Nem: most hat hónapig nem jövök vissza Angliába. Lámpák égtek. Hallward csóválta fejét. Engedj be egy percre. Amint elmentél mellettem. Legalább semminek sem kellene annak lenni. Pár pillanat múlva keze megérintette karját. pár nagy metszett üvegpohár. mindjárt észrevettelek téged. azt hiszem. hogy fölismerte.A vonat tizenkettő tizenötkor indul. édes Basil? Hiszen még a Grosvenor Square-t sem ismerem meg.Roppant örülök. . De nem voltam egészen bizonyos. De nem késel le a vonatról? . . Őszintén szólva a klubba mentem teérted. helyesebben a bundádat. És kérlek. Amint látod. szürke köpönyege gallérját feltűrve. . .Így utazik a híres festő! Egy kézitáska meg egy köpönyeg! Jöjj be. és fölment a lépcsőn s kapukulcsával kinyitotta a kaput. Itt vagyunk a kapudnál. Végre megszántam fáradt inasodat. csomagokkal nem kell vesződnöm. Útitáskát vitt kezében. ne beszélj komoly dolgokról. Sajnálom.válaszolt. Tizenegy óra tájt ment haza Lord Henrytől. melyről magának se tudott számot adni. Párizsba utazom az éjjeli vonattal. míg be nem fejezem azt a nagy festményt.TIZENKETTEDIK FEJEZET November kilencedike volt. nehéz bundájába burkolózva. néhány szódásüveg. hogy inasod kedvesen fogadott. .Dorian! Micsoda pokoli szerencsém van! Kilencig vártam rád a könyvtárban. Basil Hallward volt. amire szükségem volt. Műtermet bérelek Párizsban.mondta Dorian Gray unottan. Csak ez a kézitáska van nálam. errefelé van. Manapság semmi sem komoly.Láthatod. nemsokára visszajössz. De remélem. de erre se mernék megesküdni. hazafelé. most pedig csak tizenegy. Dorian hallotta. De nem magamról akartam beszélni. mikor bement és követte Doriant a könyvtárba. és bezárkózom.

Igaz. Nagyon ragaszkodott hozzám.tavaly fölkeresett. amit képzeltem felőle. nem rólam. . Az angolmánia. még a keze formáján is.Miről van szó? . Ma este unom önmagamat. komolyan kell beszélnem veled. . Dorian. Sokkal jobban szeretem. Volt valami az ujjai alakjában. Sohasem láttam azelőtt. semmi rosszat sem hiszek el felőled. . züllött fráterről. ott nagyon divatos. hogy rangod van és vagyonod van és a többi.De rólad van szó . és saját érdekedben beszélek.nem akarom megnevezni.kiált ott Dorian türelmetlenül. Csak félórára veszlek igénybe. ne ráncold a homlokod. hogy megtudd: Londonban rólad szörnyű dolgokat beszélnek. Ha egy nyomorult embernek bűne van. Dorian? Miért nem járnak hozzád londoni előkelő barátaid s miért nem hívnak magukhoz? Te jó barátja voltál Staveley lordnak. amit utáltam. mi lett a franciáddal? Dorian vállat vont. a tiszta. Hát ilyesmi nincsen. és elszomorodott. Szóba . és ezt el kell mondanom neked. . mikor te belépsz. ragyogó. és semmit sem hallottam róla addig.Úgy hiszem. bár azóta sok mindent meg tudtam. Miért megy ki a klub szobájából oly férfi. .felelt Hallward. ami ráíródik az ember arcára. Dorian sóhajtott s cigarettára gyújtott. de a saját botrányaim nem érdekelnek. szemhéja hajlásán. Valaki . mint holmi hitvány. Fontosnak tartom. nem volt rossz inas. te sohase jössz hozzám a műterembe.Nagyon vendégszerető ember. Ezzel csak megnehezíted a dolgom. mikor megvált tőlem. Tudom. Múlt héten együtt vacsoráztam vele. Milyen bolondok ezek a franciák. Szörnyűséges életet él. Legalábbis nem bírok bennük hinni. hogy fessem le. Most már tudom. Azért. A bűn az olyasmi. Néha beszélnek titkos bűnökről. a franciát.Most pedig. zavartalan ifjúságoddal . édes öregem. komoly mély hangján -. Párizsba költözött vele és angol szabó lett. semmit sem kérek már . hogy az emberek úgy beszéljenek rólad. Az ember gyakran egészen lehetetlen dolgokat kíván.Köszönöm. Nem festettem le. melyet a sarokba tett. elvette Lady Radley szobalányát. azt hallom.Remélem. Dorian. . Minden úriembert érdekli a jó híre. Nagyon nagy összeget kínált. De te.Hallani sem akarok róluk. kérlek. Akarsz pálinkát és szódát? Vagy inkább rajnai bort szódával? Az bizonyára a másik szobában van. Nem tűrheted.Nem sokat kérek tőled. Kérlek. . Dorian. . . Holott nagyon ritkán látlak. s mikor távol vagy és fülembe suttogják ezeket a förtelmes dolgokat.nem. s a kézitáskára dobta. s a kerevetre dobta magát. Nincs meg bennük az újdonság varázsa. mint az előbbit. ártatlan arcoddal és csodálatos.Félórára . köpönyegét.mondta a festő levéve sapkáját. Szeretnék másvalaki lenni. de te ismered őt . zavarba jövök. A mások botrányait szeretem.De azért kell hogy érdekeljenek. Sohasem szerettem őt. az megmutatkozik szája vonalán.mormogta. hogy egészen igazam volt abban. de semmi rosszat nem mondhatok róla. mint Berwick herceg. Természetesen egy árva szót sem hiszek ezekből a hírekből. ha látlak téged. De rang és vagyon még nem minden. .

mert én mindent tudok az életéről. hogy a képmutatás ősi hazájában vagyunk. hogy te meg Henry jó barátok vagytok. tisztaság iránt. nem erről van szó! Tudom. ki úgy tönkrejutott? Tegnap találkoztam az apjával a St. És micsoda életet élnek azok az emberek. végtelen megvetéssel hangjában. És van ennél borzalmasabb is. Mind mélységes mélyre süllyedtek. ha én belépek.kiáltott Hallward -. mit tehetek én róla? Ha Adrián Singleton a barátja nevét írja a váltóra. s elhencegje. Basil. az a testőr öngyilkos lett. De ha most hallom. hogy érti ezt.Bocsáss meg. hogy mindenki kígyót-békát kiáltson rá. ki oly iszonyú véget ért? És Lord Kent egyetlen fia. . és meg te tudsz mosolyogni. kik különbek nálánál. kik erkölcsöt hazudnak! Édes öregem. Hát már csak ezért sem lett volna szabad megengedned. ne feledd. jóság. Mindennapos cimborák voltatok. mert ő valamit is tud az én életemről. amint hajnalban kisurrantál rossz hírű házakból és álruhában London legrondább lebujaiba lopóztál. Figyelmeztettem. Rettenetes volt! Miért oly végzetes a barátságod a fiatalemberekre? Az a szerencsétlen ifjú. melyet barátaira tesz.Ugyan. a másikat pedig a tivornyázásra? Ha Kent buta fia az utcáról szedi föl feleségét.mondta Dorian Gray ajkát harapdálva. neked pedig meg kell hallgatnod.azt. még édesgyermekei sem lakhatnak vele egy födél alatt. melyekhez semmit sem értesz . még csak pisszenni sem mertek ellene. de olyan ember vagy. Te juttattad őket oda. és megkérdeztem.került a neved. Testi-lelki barátok voltatok.Azt kérdezed. És az ifjú Perth herceg? Micsoda életet él mostan? Melyik úriember érintkezik vele? . Igen: te juttat tad őket oda. Olyan vérrel. hogy jó ízlésed van. . Mikor összekerültél Lady Gwendolennel. Azért. Nyíltan beszélt mindenki előtt. és azt mondta. Erre aztán beszélt. én vigyázzak reá? Tudom. Barátaid teljesen érzéketlenek becsület. Ha valaki úr és nem ostoba. hogy azt a látszatot keltse. olyan dolgokról beszélsz. hogy lehetne mocsoktalan a neve? Henry Asthonról kérdezősködöl és a fiatal Perthről? Hát én tanítottam bűnre az egyiket. hogy ő is az előkelő társasághoz tartozik és bizalmas viszonyban van azokkal. hogy barátod vagyok. Épp ezért szeretnélek jónak látni téged. ki bemocskolta nevét. Staveley elbiggyesztette száját. Egészen összetört a szégyentől és bánattól. Aztán más históriákat is rebesgetnek . ki végigkorzózna vele a Parkban? Igen. kivel úrileánynak nem szabad érintkeznie és tisztességes asszonynak nem szabad leülnie egy szobában. s nem azért. hogy a húga nevét mindenki bemocskolja. annak a hatásnak alapján. kiket lepocskondiáz. hogy látták. James’s Streeten. Te őrjöngő kéjhajhászokká tetted őket. csak azért. milyen erkölcstelennek tartja azokat. . mostan is mosolyogsz. mert épp akkor adtad kölcsön a miniature-jeid a dudleyi kiállításra. az ebben az országban már elegendő. . miért megy ki Berwick a szobából. aztán el kellett hagynia Angolországot. Igaz ez? Igaz lehet? Mikor először hallottam. Tudom. És Adrian Singleton. Nagyon messzire mégy. Ott van Sir Henry Ashton.Beszélnem kell. hogy pletykálnak az emberek Angliában. Basil.Dorian . A középosztály hatalmas ebédlőasztalánál erkölcsi előítéleteit szellőzteti és arról suttog. elnevettem magam. Jogunk ítéletet mondani egy emberről. hogy Anglia milyen rossz és az angol társaság milyen gonosz. Ma pedig van-e Londonban csak egyetlenegy tisztességes asszony. . mint amilyen ereiben csörgedezik. És meg is fogsz hallgatni.

Csodálatosan tudsz hatni.folytatta. a becsületed szeplőtlen legyen.kiáltott. és majdnem elfehéredett a félelemtől. . prédikálni akarok neked.Majd te is látod. és nincs semmi értelme. Miért ne néznéd meg? Aztán mindent elmondhat sz a világnak. ki arcképét festette. Végre is mi joga van beletekinteni .összeborzongok. hogy nem tartok neked erkölcsi prédikációt. Olyan dolgokat közöltek velem. és képtelen vagy ilyesmire. ezt hajtogatja és aztán megszegi szavát. Borzalmas örömet érzett a gondolatra. bármennyit is karattyolsz róla. s arra az emberre. Nem mondom azt. majd elmondom az egészet. Jöjj. ne rossz irányban. ma éjszaka! . majd megmutatom neked a lelkem. mellyel most együtt vagy. Azt akarom. a neved tiszta. . s az ottani botrányos hejehujával? Dorian. De senki sem hisz neked. És mi van a vidéki házaddal. mit beszélnek rólad. s oka volt szégyenének. annál jobban szeretnének engem. Őrült hetykeség volt minden szavában. Lord Gloucester egyik legjobb barátom volt Oxfordban. . Te eleget beszéltél már romlottságról. s mihelyt belépsz egy házba.Azt hiszed? .hebegte Dorian Gray. s felkelt a kerevetről. Én jobban ismerem ezt a kort. A fiatalember ajkáról keserű. mindig ezzel kezdi. és heves szánalomérzés ragadta meg. ott azonnal gyalázatosság történik. De ezt csak Isten láthatja. hogy csak Isten láthatja. Amit ma este mondtam neked. Dorian . Nem tudom. mindig jó barátod voltam.Ne mondj ilyent. . hogy valaki más is megtudja titkát.kiáltotta. . kivel barátkozol. hogy mindenki. Azt mondtam neki. amint szokott.Látnod kell a lelkem? . látnom kell a lelked. Ha pedig elhinnék.Igen . Hogy is tudnám? De azt beszélik rólad. Emlékszem. Ez iszonytató. azt a te érdekedben mondtam. Levelet mutatott. Jöjj: ez a te műved. Fejezd be. fogalmad sincs. melyet felesége írt neki. ha kedved tartja. közeledve hozzá. mint te. . látnom kell a lelked. egyedül. hangjában valami mély zengésű szomorúsággal -. hogy lehetetlenség . melyekben lehetetlen kétkednem. így van-e vagy sem.és újra nevetett. Ne vonogasd úgy a vállad. aki műkedvelő prédiká torrá válik. Hallward visszatorpant. hogy a világ tiszteljen. egész életében ránehezedik majd förtelmes emlékezete annak. melynél rettenetesebbet nem olvastam. Azt mondják. . mindenkit elrontasz. amit művelt. Lábával gyerekesen.Tudom. Hass tehát jó irányban. amiről azt hiszed. fölkapva egy lámpát az asztalról. De ismerlek-e? Hátha nem is ismerlek téged? Mielőtt erre felelnék. Majd meglátod azt. Pillanatig várt.hogy nagyon jól ismerlek. Ne játszd a közönyöst. Hát igenis.felelte Hallward komolyan.Igen .Ez istenkáromlás. .Ne érj hozzám. . rázd le nyakadról azt a szörnyű népséget. A festő arcán a fájdalom torz vonaglása cikázott át. Hiszen tudod. Azt akarom. Harry egyszer azt mondta. Neved lépten-nyomon felbukkant ebben a vallomásban. gúnyos nevetés fakadt föl. Most lásd szemtől szembe. melyet kimondott. olyan életet élj. keményen belenézve meredt szemébe -. féktelenül toporzékolt a padlón. amit mondani akarsz. mikor mentone-i villájában halálos ágyán feküdt.

Cáfold meg.Veled megyek. Sebaj. .Ezt akarom mondani neked . tiszta hangon. mennyire szenvedhetett! Basil most kiegy enesedett. megmutatom. . Dorian. . a lihegő tűzmagjukat.Felelned kell azokra a rettenetes vádakra. amiről suttognak. .Naplót írok az életemről minden áldott nap. hogy ma éjjel valamit is elolvassak. hogy elejétől végig szemenszedett hazugságok. Basil megfordult. ne mondd. és megállapodott itt. . a kandallóhoz ment.szólt a fiatalember. ha akarod. A vonatomat úgyis lekéstem. kemény. mit szenvedek? Jaj. hogy romlott vagy. Nem kell sokat olvasnod. hogy gyalázatos vagy! Dorian Gray mosolygott.Várlak. melyeket felhoznak ellened. hiszek neked. istenem.szólt nyugodtan. hogy rossz vagy. Majd holnap utazom. . dérszerű hamujukat. Ha feljössz velem. Ajkát megvetőleg biggyesztette el. melyben írtam. Ha azt mondod.Jöjj fel. . nézte a lángoló hasábfákat. Itt nem adhatom meg. és sohasem hozom ki a szobából. De ne kívánd. Dorian.Ezt is megkapod ott fönn. Basil . Basil .Dorian életébe? Ha csak tizedrészét is elkövette annak. cáfold meg! Hát nem látod.kiáltott. . Csak nyílt feleletet akarok a kérdésemre.

kivette kulcsát és megforgatta a zárban. Ezt tudta. Sokkal több közöd van az életemhez.Örülök . Egér surrant a faburkolat mögé.Csukd be magad mögött az ajtót . De ki festette ezt? Basilnek úgy tetszett. és félni kezdett. világos bíborral.mindössze ez volt benne s egy szék. Szent isten! Dorian Gray tulajdon arcát látta! A borzalom. hogy az egész szoba tele van porral és a faliszőnyeg lyukas. . Dorian. kegyetlen. Csöndesen lépkedtek. A gondolat szörnyűséges volt. A penész nyirkos illata terjengett. mintha tüzes vére egyszerre merev jéggé dermedne. a nemes ívek még nem tűntek el teljesen a metszett orrcimpákról és a rajzos nyakról.fölemelte a lámpát. A hang. hogy csak Isten látja a lelkünket? Húzd el azt a függönyt. Hideg léghuzam fújt. egy elfüggönyözött kép. és úgy érezte.suttogta. az ismeretlen borzalom még nem tarolta le teljesen csodálatos szépségét. Aztán kissé nyersen tette hozzá. Az ő saját festménye? Mit jelent ez? Miért változott meg? Megfordult és egy beteg . és egy asztal. hogy évek óta nem laktak b enne.szólt Hallward. ezt ő nem festette soha. hideg volt. mely a kandalló párkányán állott. s a lámpa pillanatra piszkos-narancsos lánggal lobogott fel.Nem akarod? Akkor magam teszem meg .felelte mosolyogva. Igen. és fölfelé indult a lépcsőn. homlokát ráncolva. A lámpa babonás árnyakat vetett a falra és lépcsőre. hogy felismerte saját ecsetvonását.kérdezte halk hangon. . Mikor a lépcső legfelső pihenőjére értek. De azért mégis saját festménye volt. hitvány. Bal oldali sarkában volt tulajdon neve. ami undorral és iszonnyal töltötte el. és nyomban látod majd az én lelkemet. Nem. Dorian a lámpát a földre tette. Egy avítt flamand faliszőnyeg. Még mindig maradt valami arany a gyérülő hajon s valami skarlát az érzéki szájon. mely reávigyorgott. s a keretet is maga tervezte. a festmény felé emelte.Hát azt gondolod. Rebbenő szél zörgette az ablaktáblákat. .TIZENHARMADIK FEJEZET Kiment a szobából.mondta a fiatalember. ajtót nyitott s bement.Megőrültél. a mint a lámpa világításában megpillantotta a vásznon a förtelmes arcot. mely beszélt. Basil. . Basil? . mint magad is sejted . . és a lámpát az asztalra tette. A borzalom kiáltása harsant a festő ajkáról. Összeborzongott. nagy betűkkel pingálta oda. Basil Hallward pedig a sarkában. A szobán látszott.Meg. Mikor Dorian Gray meggyújtott egy félig elégett gyertyát. Ocsmány paródia volt. amint éjjel ösztönösen nem verünk zajt. s a függönyt letépte rúdjáról és földre dobta. egy ódon olasz cassone . Volt valami a kifejezésében.Te vagy a világon az egyetlen ember. . nyomorult karikatúra. . maga Dorian Gray volt.Hát meg akarod tudni. . kinek mindent joga van tudni rólam. A vizes szem megtartott valamit kedves kékségéből. Megragadta az égő gyertyát. Basil látta. Hallward döbbent arccal nézett körül. vagy ugratsz? .

A fiatalember a kandalló széléhez támaszkodva figyelte őt. hízelegtél nekem. mely azoknak arcán tetszik fel. . Egy napon bemutattál egy barátodnak.mormogta a fiatalember. mikor gyermek voltam . azzal a furcsa kifejezéssel.kiáltott -. hogy ez lehetetlenség. nem is nyúltak. A kép semmisített meg engem. . és te ezt csináltad az életed ből. . vagy legalábbis úgy tett.Hát nem ismered meg benne az ideálodat? .Évekkel ezelőtt. s a bűn leprája lassanként megette az egész festményt.. sem igazi öröm.Emlékszem rá! Jaj.ember szemével tekintett Dorian Grayre. s az ablakhoz ment. hogy ez az én festményem. .Istenem . ködtől izzadt ablaküveghez nyomta. . Rothadó hulla a vizes sírban nem olyan félelmetes.Azt mondtad. Szája rángott. amilyent sohasem találok többé.Mindnyájan magunkban hordozzuk az Eget és a Poklot. te talán másnak neveznéd. Nedves volt a ragadós izzadságtól. hogy megsemmisítetted a képet.kérdezte Dorian keserűen. különösen sikoltott fülébe. . kétségbeesett mozdulattal. .kiáltotta végül Hallward.Az én ideálomat. . . akkor gonoszabb vagy. milyen csodás a szépség. igen. és te festettél rólam egy képet. .. milyen csodás a fi atalság. kik a színpadon ágáló nagy színészt figyelik mély érdeklődéssel.szólt Dorian Gray szétmorzsolva a virágot kezében -. Mondom. Olyan ideál voltál nekem. hiszen így nevezed. Tulajdon hangja élesen. és megtanítottál arra. találkoztál velem. A felületéhez..Ugyan. Ez pedig egy szatír arca.Nem volt ebben semmi rossz. . van valami átkozott ásványi méreg.Nem mondtam igazat. Azokban a festékekben. ki megmagyarázta nekem. hogy hiú legyek a szépségemre. Pusztán a néző szenvedélye volt benne s szemében talán a diadal egy villanása. mely megértette velem. . Megpenészedett a vászon. ha ez igaz. kik ellened beszélnek! Újra a képhez emelte a gyertyát és vizsgálta. Basil .. mint ahogy elképzelnek azok. .Mit jelent ez? . Belső élete valahogy furcsán megelevenült. .egy kívánságomat mondtam ki. homlokát pedig a hideg. A szeme mint egy ördögé.ma sem tudom.mondta Dorian vad.Így nevezted te. vagy sem . Hallward ismét a képhez fordult és rámeredt. semmi gyalázatos. melyeket használtam. úgy maradt. Gomblyukából kivette a virágot és szagolgatta. Egy őrült pillanatban . Nem volt ebben semmi igaz bánat. hogy bánjam-e. Nyilván a belsejéből jön az undokság és borzalom. és kiszáradt nyelve egyetlen tagolt szót sem tudott kihozni. milyen jól emlékszem! Nem! Ez lehetetlenség.Jézusom-Krisztusom. .Nem hiszem el. amint hagyta.Ez a lelkem arca. . Tenyerével végigsimította homlokát. mi lehetetlenség? . micsodát imádtam én. úgy tetszett. A szoba nedves.

Vadul körülnézett. babonás karokkal nyújtózott az asztalon. minthogyha a vásznon lévő kép sugalmazná s egyenesen fülébe súgná vigyorgó szájával. A bűnbánatod imáját is meghallgatják majd. Térdepeljünk le. valami csillogott. Elég rosszat tettél életedben. Dorian. Kés volt. mintha föl akarna kelni. Ha nincs tarkóján a vörös. Kiterjesztett karjai három ízben fölrémlettek. s a gyertya kiesett tartójából a padlóra és ott sercegett. ki tulajdon vérében fulladt meg. bámulva lefelé a sötétség mozgó kútjába. A ház teljesen nyugodt volt. ki az asztalnál ült. még mindig lefelé nyomva a fejét. Lass an közeledett hozzá. . Basil . Tekintete ráesett. Dorian rávetette magát. jobban. visszament a szobába és bezárkózott. Nagyon imádtad te is önmagadat. mely a fül mögött van. hogy bandzsít ránk az az átkozott kép? Dorian Gray rápillantott a festményre. és beledöfte a kést a nagy ütőerébe.” .Basil keze reszketett. Nagyon imádlak téged. nem látod. Valami csöpögni kezdett a padlóra. A ztán kivette a kulcsot. Dorian Gray lassan megfordult. mint a hó. melyet pár nappal ezelőtt felhozott. tépett seb és az asztalon a lassan lecsüngő fekete. Dorian még kétszer belédöfött. . Tudta. Hallward megrezzent székében. Aztán a kést az asztalra dobta és hallgatózott. micsoda lecke! Micsoda borzalmas lecke! Nem kapott választ. Ezért bűnhődöm. és hirtelen érth etetlen gyűlöletet érzett Basil Hallward iránt. És szabadíts meg a gonosztól. annak az embernek iszonytató hangját. micsoda az. csak a zt. azt hihette volna. mint bárkitől vagy bármitől életében. A hiúságod imáját meghallgatták. a festett láda tetején. Az űzött vadállat őrült kétségbeesése támadt benne. Istenem. Dorian. . Van valahol ilyesforma vers: “Bár bűnöd min t a skarlát. a merev ujjaikkal. próbáljuk meg. .Ezek a szavak nekem semmit sem jelentenek. s közben el kellett haladnia Hallward mellett. Basil fejét az asztalra szorította s többször beleszúrt.Már késő. Pár pillanatig itt álldogált a karfára hajolva. hogy csöpögött-csöpögött valami a foszladozó szőnyegre. Kinyitotta az ajtót. imádkozz . furcsá n hadonásztak a levegőben. Fojtott sóhajt hallott.suttogta Basil. alvadt tócsa. s arcát tenyerébe temette.” Mondjuk együtt.Jaj istenem. csak azt hallotta. Senki se volt ébren. hogy elvágjon vele egy kötelet. hogy csak alszik az illető. Az a valami még mindig ott ült a széken.hebegte. Semmi egyebet nem hallott.Jaj. eloltotta.Soha sincs késő. hogy a fiatalember zokog az ablaknál. Bocsásd meg a mi bűneinket. mely az asztalnál állott. Mindketten megbűnhődtünk. és kezei. . púpos háttal. én fehérre mosom. Dorian. Mihelyt elhagyta őt és mögötte volt. és könnytől ázó szemmel nézett rá. s lehajtott fejjel. kezébe kapta a kést és megfordult. hátha eszünkbe jut egy imádság. Aztán belevetette magát a rozoga székbe. és elfelejtette visszavinni.Imádkozz.Mire is tanítottak bennünket gyermekkorunkban? “Ne vigy minket a kísértésbe. ne beszélj így. de Basil nem mozdult többé. . Szemben vele. . s a lépcső pihenőjére lépett ki. Rátaposott. és undorodott attól az embertől. Dorian várt kicsit.

Majd kivette zsebóráját. Nem: minden csöndes volt. Itt várakozott. bezárta az ablakot. Basil Párizsba utazott. Éles szélroham fújt a téren. Egyszerre dalolni kezdett.. megfordította benne a kulcsot és kinyitotta. Elég ennyi. és beletette ezeket a holmikat. Majd az ajtóhoz ért. Csak tulajdon lépteinek zaja. rajta pedig égetett acél arabeszkek. A szél szétfújta a ködöt. A gyilkosság őrülete lengett a levegőben. Hónapok! Addig mindent meg lehet semmisíteni. A legtöbb inas Selby Royalban van. Aztán könnyen elégeti őket. s lassan lefelé indult. elkékültek. ki azt a végzetes képet festette.Kettő múlt tíz perccel . Várt. s leveletlen fák ide-oda rázták fekete vaságaikat. amit ő most elkövetett. mely okozója élete minden csapásának. félig felöltözve.mondta.. Most egy gondolat nyilallt át agyán. Öt perc múlva megjelent inasa. Az ő inasa alszik. és levette az asztalról. Leült. A rendőr odament hozzá. fölvillant lámpájának hosszú sugara. rekedt hangon. hogy a helyzetet nem szabad elképzelnie. várakozott.. igen álmosan. Párizs! Igen. Dorian összeborzongott. olykor-olykor megállapodott. Aztán csöngetett. melyen millió és millió aranyszem ragyog. mintha fájdalmában nyöszörögne. Hány óra? . és mondott neki valamit. Milyen csöndes volt! Milyen borzalmas fehéreknek látszottak hosszú kezei! Akár egy szörnyű viaszbáb. Ezeket valahova el kell rejteni. Pár pillanat múlva félretolta a reteszt és kiosont. gondolkozni kezdett. visszavonult életet élt. Kinyitott egy faburkolatba beépített titkos ruhásszekrényt.De itthon felejtettem a kapukulcsom. lassú lépéseit. Különös mór munka volt. hogy az egész eset nyitja az. Sokszor megállapodott. hogy hónapok telnek belé. hallgatta a tér kövezetén a rendőr nehéz. Senki sem látta visszajönni. míg gyanú ébred. Lehet. s amint ment. Letekintett és látta a rendőrt.. Most okvetlenül látnia kellett a halottat. Mikor könyvtárába ért. s nézte. A falépcső recsegett.Milyen gyorsan történt az egész! Dorian csodálatosan nyugodtnak érezte magát. Olyan különc. nincs többé az élők sorában. mikor belépett a kapun. De micsoda bizonyíték van ellene? Basil Hallward tizenegy órakor ment el ebből a házból. Bezárta maga után az ajtót. kinyitotta. és az erkélyre lépett. Húsz perc múlva kettő. Francis. ki föl s alá járkál csöndes házak kapujában. megpillantotta a kistáskát és egy sarokban a köpönyeget. s az ég hasonlított egy óriási pávafarokhoz. hogy inasának majd hiányzik és kérdezősködik. Fölvette bundáját. Azután eszébe ötlött a lámpa. Érezte. fénytelen ezüstből. azért. Erre a nő nevetett s elkotródott.majdnem minden hónapban akasztófára kerülnek emberek. . hogy fölkeltettem .felelte az inas órájára nézve és hunyorgott. amint akarta. az ajtóhoz közeledett. csiszolatlan türkizekkel kirakva. melyben saját fura álruháit tartotta. majd megfordult. . visszament a szobába. kalapját és kiment az előcsarnokba. Pillanatig tétovázott. Barátja. amint kézilámpájának fénye visszatükröződik az ablakon. visszatartotta lélegzetét. halkan bezárta maga mögött a kaput. visszapillantott. . Gázlángok libegtek. Egy lobogó kendős nő lassan botorkált a rácsok mellett. Egy kóbor bérkocsi vörös foltja fölragyogott egy sarkon. tántorgott. Még csak rá sem nézett a meggyilkolt emberre. Valami vörös csillag nagyon közel jött a földhöz. majd eltűnt. mégpedig az éjféli vonattal. Minden évben .Bocsásson meg.

erre az emberre van szükségem. . . . s töprengve.. Üzent valamit? . Ne felejtsen fölkelteni reggel kilenckor.Sajnálom. “Alan Campbell.Jó.Hallward úr. Aztán az egyik polcról leemelte a lak. a lakásába. . Dolgom van. 152 Hertford Street. hogy nem találkoztam vele. kérem. Az inas papucsában lefelé csoszogott.Igenis. Negyedóráig föl s alá járkált a szobában. aztán elment a vasútra.Kettő múlt tíz perccel? Jaj de késő van! Holnap reggel kilenckor keltsen fel. s bement könyvtárába. Dorian Gray kalapját.Kérem. bundáját az asztalra dobta. Mayfair.és címjegyzéket s lapozni kezdett benne.” Igen. ajkát harapdálva. ha nem találkoznak a klubban. Francis.Semmit. .Keresett valaki ma este? . Itt volt tizenegyig. hogy majd ír Párizsból. csak azt. .

A halott ember még mindig ott ül. egy findzsa csokoládét vitt a tálcán. Dorian nagyon nyugodtan aludt. kinyitotta az ablaktáblákat. nem a napfénybe. végigsimította homlokát. ezt el kell kábítani mákonnyal. leült egy asztalhoz. “Micsoda szörnyű dolog egy nő emléke!” Amint Lord Henry mondta egykor. visszatért az a különös utálat is. mint elkövetésükben. olyan volt. Az ég derült volt. Mintha májusi reggel lett volna. Egy levelet t öbbször átolvasott. és ez benne a szép. mint egy diák. hosszan törölgette száját az asztalkendővel. Megfordult. először virágokat. és mikor kinyitotta szemét. különben a bűn fojtja meg őt. mint a szenvedélyt. Az ilyen undok dolgok a sötétbe valók. De ez a bűn nem azok közül van. hogy minden arc.Vigye ezt el. halván y mosoly suhant át ajkán. felkönyökölt. . az értelemnek fölpezsdítő gyönyörérzést adnak. mit szenvedett. belebetegszik. s többször gyűrűt cserélt. Az inasnak kétszer kellett vállon érintenie. különös diadalok. igen ügyelve a nyakkendő s melltű választására. egyik kezét az arca elé téve. mint bármely öröm szerez vagy szerezhet az érzékeknek. melyek inkább a büszkeséget elégítik ki. Éjszakáját nem bolygatták sem az öröm. sem a szenvedés képei. a verőfényben. mikor visszaemlékezett arra. Milyen borzalmas volt ez. most is. Francis. Az előző éjszaka eseményei vérfoltos lábukkal lassanként visszakúsztak agyába. Három levél untatta. amit átélt. és arcán egy kis bosszankodással darabokra tépte. Sokáig reggelizett. és két levelet írt. mintha gyönyörűséges álomból ocsúdna. a szokásosnál is nagyobb gonddal öltözködött. melyet a selbyi cselédségnek akart csináltatni. Összerezzent. a másikat átadta inasának. tudakolja meg. nagyobbat. a jobb oldalán. s megdermedt a gyűlölettől. majd emberi arcokat. a levegőben kedves lanyhaság terjengett. majd gyorsan fölkelt. majd intett inasának. ízlelgette a különböző ételeket. hol van. csodálatosan hasonlít Basil Hallwardra. Egyiket zsebébe tette. ezt meg kell fojtani. és ha Campbell úr nincs otthon. Egyszerre észrevette. Mikor az óra felet ütött. hogyha tovább rágódik azon. Vannak bűnök. Az ifjúság azonban ok nélkül is mosolyog. szürcsölgetni kezdte csokoládéját. a Hertford Street 152-be. hogy várjon. Némely levelén mosolygott. . beszélt inasának arról az új libériáról. míg felébredt. Mikor egyedül maradt. aztán épületeket. rajzolgatni kezdett egy darab papírra.TIZENNEGYEDIK FEJEZET Másnap reggel kilenc órakor bement hozzá az inas. Puha novemberi verőfény áradt a szobába. Ezt ki kell vetni az agyból. cigarettára gyújtott. De semmit sem álmodott. ki elfáradt a játékban vagy tanulásban. majd leveleit olvasta át. mely a széken ülő Basil Hallwarddal szemben elfogta s gyilkossá tette őt. melyet rajzolt. melyek varázsa inkább a rájuk való emlékezésben rejlik. s iszonyú pontossággal eléje álltak. Érezte. vagy beleőrül. Megitta a csésze feketéjét.

dagadó függönyű fekete gondolában üldögél. önkéntelenül is összerezzent és folytatta.Homlokát ráncolta. Citromzöld bőrbe volt kötve. Jacquemart metszeteivel. patakzik Ahogy rózsás-fehéren Vénusz a tengerből kikelve. vagy komolykodó keccsel begyeskednek sötét. hosszúkás. rajzolt aranyozott lombokkal és kipontozott gránátalmákkal ékesítve. sárga. úgy rémlik. szeme megakadt a Lacenaire kezéről szóló versen. Elhatározta. Micsoda pompás versek! Mikor olvassa az ember. pihés. Félig hunyt szemmel hátradőlve. Ferencz Győző fordítása hab a dús partot cölöpre homlokzat skála: a mint keble. átment a könyvállványhoz. Charpentier japáni kiadása. Magukat a verssorokat Dorian úgy látta. amint a Lídó felé halad. (francia) 10 Egy kromatikus Gyöngyökkel. mely a hideg. Rátekintett saját fehér. A színek hirtelen villanása emlékeztette őt azokra az opálos. és találomra kivett egy kötetet.”10 gamme perles de l’azur au des et amarre façade des pur gorges me au chromatique ruisselant. rose. a könyv címlapjára pillantott. Gautier Émauxet Camées9 című verseskönyve volt. L’esquif aborde Jetant son Devant une Sur le marbre d’un escalier. vetve. ér. s ezüstorrú. A csónak Kötelét a S rózsaszín Egy lépcső márványára tesz le. int kupola mondat ha kiköt. mint azokat a türkizkék egyenes vonalakat. ami történt. hogy rágondoljon. Adrian Singleton ajándékozta neki. Ahogy lapozgatott benne. rondes. dêpose. vörnyeges szőreiről és “faunujjai”-ról. “gyilkosságtól még meg sem mosott” kézről beszél. S a Nő ki Nyomán: mint Szerelmi bútól duzzadoznak. . hogy a rózsaszínű és gyöngyfényű város zöld vízi útján lefelé ring. hogy mindaddig nem gondol arra. előtt azúrján tiszta-ívű mellei. melyek a lépesméz-szerűen ragyás Campanile körül röpdösnek. porlepte boltívek alatt. Les dômes. szivárványos begyű madarakra. Dorian újra és újra ezt mondogatta magában: 9 Zománcok és kámeák. l’Adriatique ondes contour. pilier. Hogy lefeküdt a kerevetre. melyek az embert követik. fölkelt. amíg föltétlenül nem szükséges. sur Suivant la phrase S’enflent comme Que soulève un soupir d’amour. majd a Velencéről szóló kedves stanzákhoz ért: “Sur une Le sein de La Vénus Sort de l’eau son corps rose et blanc. vékony ujjaira.

noha semmit sem értett a képzőművészethez. míg hazatér. melyek a zöld. mely őrült. ami csodálatos és igéző az életben. Lady Berkshire-nél találkoztak egy este. a Place de la Concorde obeliszkjéről olvasott. saját laboratóriuma volt. s Tintorettóért rajongott. akárcsak Oxfordnak.” façade rose. Dorian Gray jelképe volt annak. s aztán mindig együt t mentek az Operába. sokkal jobban. nem kis bosszúságára édesanyjának. Neki. mint a műkedvelők. hol hadzsik ülnek. ha akart. s az igazi regényes léleknek a háttér minden vagy majdnem minden. öt évvel ezelőtt. senki sem tudta. Emlékezett arra az őszre. Tizennyolc hónapig tartott benső barátságuk. zongorázott is. hogy a vegyész voltaképpen afféle patikus. Mi történik. Basil akkor vele volt egy darabig. Ha most találkoznak a társaságban. párázó iszapban tocsognak. s visszavágyódik a lótusz borította Nílus mellé. hol a szfinxek vannak és a rózsapiros lábú íbiszek vannak és az aranyos karmú. a “monstre charmant”-ról. a muzsika meg az a meghatározhatatlan varázs. hogy alig beszélgetnek. melyben Dorian Gray is jelen van. s ami keveset tudott a költészethez. számlálva ámbragyöngyeiket. De kis idő múlva a könyv kihullott kezéből. és a félelem szörnyű rohama támadt rá. bojtos pipájukból. fehér saskeselyűk vannak és a kis berilszemű krokodilusok vannak. Alan Campbell sohasem mosolyog. a háttere regényes. Aztán egyszerre csak elhidegültek. hegedült is. gyakran tudta nélkül is. Campbell meg is változott . melyet Gautier a contralto hanghoz hasonlított. maga . Tulajdonképp a zene hozta őt össze Doriannal. úgy tetszett. melyek muzsikát csalva a csókoktól szennyes márványból arról a különös szoborról beszélnek. és felejteni próbált. és komolyan beszélgetnek egymással. hol jó zenét hallhattak. a zenét sem szereti hallgatni. s turbános kalmárok füstölnek hosszú. melyek ki-be surrannak a kis smyrnai kávéházban. Talán nem is akar eljönni hozzá. Mit tehet akkor? Minden pillanat életbevágóan fontos. mint sok más barátjának. Nagyon jó barátok voltak hajdan. összezörrentek-e vagy sem. mely a Louvre porfírtermében fekszik. mikor ott Rubinstein játszott. ki mindenáron képviselőt akart csinálni fiából. naptalan száműzetésében. s arra a csodálatos szerelemre.“Devant une Sur le marbre d’un escalier. Campbell mindig vagy Selby Royalban volt.néha különösen elkomorodott. Dorian sóhajtott. Főképp a tudományért rajongott. és Campbell tüntetően hamar megy el abból a társaságból. gyönyörű bolondságokra kapatta. csak Dorian Gray mosolyog. el se tudtak válni egymástól. vagy a Grosvenor Square-en. De Velencének. melyet itt töltött. Cambridge-ben ideje java részét a laboratóriumban töltötte. s azt képzelte. De egyszerre észrevették. milyen szörnyű módon pusztult el. melyet Dorian valósággal árasztott magából. Még most is a vegyészettel foglalkozott. Ideges lett. Aztán pompásan zenélt. újra kezébe vette a könyvet. s annak idején kitűnően vizsgázott a természettudományból. Campbell nagyon okos fiatalember volt. azt mind Doriantól kapta. mely gránitkönnyeket sír magányos. mikor találkoznak. melybe naphosszat bezárkózott. majd merengeni kezdett a versekről. Velence egész mivolta benne volt ebben a két sorban. ha Alan Campbell nincs Angliában? Napok múlhatnak. Szegény Basil. Fecskékről olvasott. Regényesség mindenütt van. s oda.

s rémülettől babonás képzelete vonaglott. Dorian vele szemben. míg őt szörnyű orkán söpri tovább egy fekete szakadék vagy örvény meredek peremére. Végül kinyílt az ajtó. kiráncigálták sírjából a jövőt s megmutatták neki. kit magához hívatott: . Köszönöm. Igen: ez a vak. táncolt. hogy az idő ólomlábbal mászik. Campbell az asztal mellé ült. kiment. Napról napra jobban érdeklődött az élettan iránt. belépett az inasa. hogy magához tért. életről és halálról van szó. Dorian üveges szemmel bámult rá. A megkönnyebbülés sóhaja lebbent el ajkáról. szörnyű gondolatai fürgén vágtak eléje. aki szenved. s arcszínét visszakapta. Tudta. sötét szemöldöke. nem veszi észre azt a mozdulatot.Pedig föltettem. mintha valami megvetés lenne. az on dőzsölt. fürkésző tekintetében.Azonnal vezesse be. . Az inas meghajolt. Múltak a percek. Pár pillanat múlva belépett Alan Campbell. Asztrahánprémes télikabátja zsebébe dugta kezét. Lassan és megfontoltan beszélt. mint egy eleven lény. de figyelve minden szavának hatását annak az arcán. nagyon nyugodtan. nagyon zord és sápadt arccal. Gray. mintha agyát meg akarta volna fosztani a látástól. és nyirkos kezével borzongva nyomogatta égő szemhéját.Alan. Erre az emberre várt Dorian Gray. Gyáva rohama elmúlt. s nem is egy ember életéről és haláláról. s minthogy az Idő meghalt. Dorian rámeredt. Úgy érezte. De hiába.Igen. Minden másodpercben az órára pillantott. mint valami szép. de azt írtad. lassan lélegző Valami nem mászott többé. mint valami őrült baba a homokon. s rávigyorgott mozgó álarcai alól.Campbell úr van itt . az szörnyű. s neve egyszer-kétszer megjelent egy tudományos folyóiratban néhány érdekes kísérlettel kapcsolatban. Dorian érezte. halványságát pedig fokozta szénfekete haja. A két férfi szeme találkozott.mondta az inas.Hangja kemény volt. Oly iszonyúak voltak ezek a gondolatok. nagyon kedves vagy. mintha szemgolyóját vissza akarta volna tolni a szemgödrébe. Agyvelejének megvolt a maga konca. hogy életről és halálról van szó.sem játszott. látta is ezt. Majd hirtelen megállt számára az Idő. S ez valóban igaz volt. hogy láttukra kővé dermedt. hogy amit most tesz. mellyel Dorian üdvözölte. Könyörtelen. le s föl járt a szobában. mi vár itt rá. azzal a kifogással élt. . hogy eljöttél. s úgy látszott. hideg. mely Doriant vizsgálta. ketrecbe zárt vadállat. hogy nem lépem át a házad küszöbét. ha pedig fölkérték. Tudta. . Dorian szemében szánalmas szomorúság tükröződött. . és nincs ideje gyakorolni. Nagyokat lépett halkan. Keze furcsán hideg volt. A feszültség kezdett kibírhatatlanná válni. Egy pillanatnyi feszült csönd után előrehajolt s ezt mondta. Végre fölkelt. egy székre. Alan. hogy a tudomány leköti. . rángott. s ő egyre izgatottabb lett. Francis. . Ülj le.

istenem.Te megőrültél. ami itt van.Öngyilkos lett. . Nem akarta. Hogy ki ez az ember. s föl se veszed a szörnyűségeket.Persze hogy nem. Mindössze azt kérem tőled. Vagy azt hiszed. Ezt az embert senki se látta bejönni a házba. Senki se követ el bűntényt anélkül. egy halott ember ül az asztalnál. ő rontotta meg.. Tíz órája. én majd szétszórom a levegőbe. De ne engem. Kérd meg valamelyik barátodat. . jobb emberismerő vagy. . Alan. miként halt meg.Hát még mindig nem akarod megtenni nekem? . Egyáltalán semmi közöm hozzá. . Akár igaz. Alan. az nem tartozik rád. csak én. De ki hajszolta oda? Bizonyára te. ami. ő tette azzá. ha nyilvánosan meghurcolnak. Többet nem akarok tudni. mindössze azt kell tenned. Ha pedig keresik. Te vagy az egyetlen ember. hogy megsemmisíted azt. okvetlen letartóztatnak. csak egy pillanatig. mondom . Lord Henry Wotton sok mindenre taníthatott.Mégis van közöd hozzá. Alan. Csak hallgass meg. hogy nyoma se maradjon. .mert őrültség elképzelned. egy marék hamuvá. melyeket ott csinálsz. Gray. hogy egy lépést is tegyek érted.Alan. Hogy mersz épp engem kérni. mint szegény Harry. Te értesz a vegyészethez és más ilyesmihez.. de mégis ő tette. őt és mindenét. Nem tudod. s őrültség volt megtenned ezt a szörnyű vallomást is. És nem bánom. hova senki sem mehet be. Ne mozdulj és ne nézz rám így. aki ott fönn van . halottasházakba is jársz. Várj. . sokkal inkább.. akár nem. bármi bajod is lesz belőle. Ez az egy titok kell. Alan. de lélektanra nem. Megérdemled.Hallgass.Csakhogy végre így hívsz: Dorian. mit szenvedtem miatta. . Hónapokig nem keresik. De nem tudok másképp segíteni magamon. Akármi is lett az életemből. hogy Párizsban van. Más választásom nincs. hogy meghalt.Gyilkosság! Jaj. . Azzal sem törődöm. semmi közöm hozzá. A szörnyű titkaidat csak tartsd meg magadnak. Én gyilkoltam meg őt. Alan.Alan. . amit mondtál. De ha nem is ártom magam az ügybe. Dorian. akármilyen ördögi munkát is akarsz most csinálni. Roppant sajnállak. ki megmenthet.Megőrültél. végezz el egy tudományos kísérletet. hogy ebbe a szörnyűségbe keveredjek? Azt hittem. Ez nem az én dolgom. várj. semmi közöm hozzá.úgy kell megsemmisítened. Barátod. Alan. itt a házban. miért halt meg. Mindössze azt kell tenned. Változtasd át. Sőt most azt hiszik. Dorian? Nem jelentelek fel. hallgass rám. Rosszhoz fordultál. te tudós vagy. ne találjanak nálam sem mit. Akármi ez az ügy. Ha valami ronda boncteremben . hogy feláldozom kedvedért a becsületemet? Bánom is én. hát ide jutottál. Semmi se bírhat rá. Már nem érdekelnek. . meggyilkolták. Egyáltalán nem akarok belekeveredni az életedbe. . hogy érdekeljenek. hogy a kisujjamat is megmozdítom érted. Te kórházakba. Te kísérleteztél.Ennek örülök. hogy valami ostobaságot ne tenne. a bezárt padlásszobában.De kell. hogy érdekeljen. De semmi közöm hozzá.

mi az a rémület. Ezt számba kell venned. Kétszer is átolvasta. kinek szól. amit már azelőtt is gyakran csináltál. gondosan összehajtogatta. Aztán fölkelt. Tudod. visszarogyott székébe.Nem. Te sohasem firtatod. Hiszen megsemmisíteni egy testet sokkal kevésbé iszonyú. Igyekeztelek megkímélni ettől. Campbell mellé jött. Most már segítened kell. Alan.De a halottak gyakran csökönyösek. durva. ne gondolj arra. . egyetlen ember sem. Dorian. sértő. Gondold meg. s kezét vállára tette. Az az ember. lehajtott fejjel. Rideg voltál. mintha szíve valami üres térben halálra verné magát. kielégíted tudományos kíváncsiságát vagy mijét. amit te szoktál vele tenni. egy darab papírt vett. hogy tovább nyújtsuk ezt a jelenetet. ahogyan senki sem mert velem bánni. amit tettem. egyszerűen úgy nézel raja. nem akar elmenni. Ezt el kell ismerned. tudományos szempontból. Nagyon sokat mondatsz el velem máris. Hogy elolvasta. Úgy bántál velem. ráírt v alamit. .Nem akarok segíteni.Sajnállak. kitárt karokkal. Mielőtt jöttél. megállott.Könyörgök. Semmi közöm hozzá. de nincs más választásom. Alan. Úgy érezte. . Egykor barátok voltunk. ha nem segítesz. én szabom meg a föltételeket. De te segítesz nekem. Campbell a tenyerébe temette arcát és összeborzongott.vagy büdös laboratóriumban kerül eléd ez az ember. Dorian Gray szemébe ismét az előbbi szánalmas szomorúság tért vissza.Alan. arca halottfehér lett. ha nem segítesz rajtam. Eszedbe se ötlene. Már megírtam egy levelet. egy bádogasztalon. Sőt nyilván a zt éreznéd. Ájulatos gyengeség környékezte. Két-három másodpercnyi borzalmas csönd után Dorian megfordult. Campbell meglepődve nézett rá. Egyszerűen nem érdekel az egész. Őrültség volt kérned is tőlem. Ha nem segítesz. mint az. . növeled a világ tudását. Itt van. Igen. Nézd a dolgot tisztán. végem. végem. kinyitotta. Alan. majd elájultam a rémülettől.Semmi értelme.Nem teszed meg? . és az asztal túlsó felére tolta. melybe vörös csatornák vannak vájva a vér levezetésére. és bizonyára rájönnek. ott fönn.mormogta -. Most rajtam a sor. . . És ne feledd.Hiába. Alan. fölakasztanak. az ablakhoz ment. Alan. Majd kinyújtotta kezét. Nem érted? Akasztófára kerülök azért. Pusztán arra kérlek. Látod. Nem. elküldöm. Elviseltem. hogy valami rosszat cselekszel. el kell küldenem. tedd meg ezt. . Ha nem segítesz. Alan . majd fölkapta a papírdarabot. melyekk el kísérletezel. milyen helyzetben vagyok. mint valami érdekes tárgyra.Ne beszélj. . . hogy jót teszel az emberiségnek. Egyszer talán te is megtudod majd. Csak ül az asztalnál. Ha rájönnek. Egyáltalán se mmit sem vagyok hajlandó tenni ebben az ügyben. De kérlek. könyörgök neked. Hát most se firtasd. ezekről a napokról: ezek a napok halottak. honnan valók a hullák. mi lesz ennek a következménye. ez az egyetlen bizonyíték ellenem. . A szempillád sem rebbenne meg.

Aztán csengetett. Francis. te közönséges. Elfordult. A dolog nagyon egyszerű.Az életed? Édes istenem. mint a pörölycsapás. mik ezek a föltételek. máris rátör. nem hagyhatod el a házat. .Előbb haza kell mennem. Dorian keze ólomként nehezedett vállára. Egykettő. és egész teste összerázkódott. mint ahogy én téged sajnállak. Egy pillanatig habozott. . hogy amily gyorsan csak tud.Meg kell tenned.kérdezte Campbellt. Nincs más választásod. s látta. Campbell nem felelt. finomságában volt valami. azbeszttel. Dorian Grayre pillantott. Campbell idegesen megremegett. mintha a kandallón ketyegő óra az Időt a haláltusa megannyi parányára osztotta volna.Jöjj. . új feladatot kell magának adnom. Siess. odaadta az inasának. s a gyalázat. gázkályha. azt hitte. Tudod. jöjjön vissza. belépett az inas. mintha a szavak megváltoztathatnák a dolgokat. és a kertbe nézett.De sajnálom. s a legapróbb is oly rettenetes. Hogy az ajtó becsukódott. .Igen. Közel húsz percig egyikük sem beszélt.Nem. Campbell pár sort firkantott. Úgy rémlett. . mire van szükséged. .mondta gépiesen. Azt érezte. azzal.Nem tehetem meg . Mi ndjárt összemorzsolja. hogy szeme tele van könnyel.Itt hagyjam ezeket a holmikat? .mondta Dorian. . elhozok egyet-mást a laboratóriumból.Van ott fönn kályha? . Campbell megfordult. csináld meg.szólt Dorian -. hogy nem lehet elviselni. Campbell felsóhajtott. micsoda élet ez. E szomorú arc tisztaságában. Alan .suttogta Dorian és fölsóhajtott -. s hozza magával a holmikat. most én szabom meg a föltételeket. . amire kényszerítesz.. most pedig megkoronáztad mindezt egy gyilkossággal.Jaj. és fölkelve székéről a kandallóhoz ment. az inasom majd kocsiba ül s elhozza neked. hosszú köteg acél. ami feldühítette. .és platinadróttal s két furcsa alakú vaskapoccsal. Nem a te életedért teszem azt. egykettő. egy nagy mahagóni vegyiszekrényt hozva.Te gyalázatos . . Alan . amint beszélt.Hardennek. .Van. te megmentetted az életemet. A szobában légy zümmögött lármásan. Dorian átvette a levelet s figyelmesen elolvasta. . hogy lassanként vasgyűrű szorul homloka körül.mormogta -. Romlásból romlásba rohantál. Forróláz borzongatta.Hallgass.Csak hagyja itt . határozz. Jöjj. Alan. Alan. írd fel egy darab papírra. Hogy is hívják azt a richmondi embert. ki Selbybe orhideákat szállít? . Mikor egyet ütött. s az óra ketyegése úgy zengett. mely fenyegette. csak ezredrésznyire sajnálnál engem. te gyalázatos. Ezt meg kell tenned. . Körülbelül tíz perc múlva kopogtak az ajtón. leitatta s megcímezte asszisztensének. ne idegesítsd magad. . Alan.

Francis.Úgy érzem. kérem. És mikorra jöjjek vissza? Dorian Campbellre nézett. amint Campbell behozza a nehéz szekrényt.Úgy öt óra hosszat .mondta Campbell hidegen. Alan. mikor visszadöbbent.. fehér nem is kell. melyekre szüksége van a borzalmas munkánál. . amint Campbell a hullát visszahúzta a székbe. Milyen nehéz ez a szekrény! Majd én fölviszem neked. mindjárt készítse ki a ruhám! Legyen szabad estéje. Összerázkódott. vörös harmat.Meddig is tart ez a kísérlet. s lehetőleg nagyon kevés fehéret. hogy vigyorog reá arcképe a verőfényben. a vasakat. hogy legyőzték. hogy kétszer annyi orchideát küldjön. ha fél nyolckor itthon van. . nagy bátorságot adott neki. s egyenesen a képre vetette. Dorian Gray félig kinyitotta az ajtót. Azon tépelődött: vajon Campbell és Basil Hallward ismerték-e egymást.Egy pillanatra úgy rémlett neki. közönyös hangon. Aztán lehajolt.Most hagyj magamra . . Nyomban menjen Richmondba.suttogta. s vajon mit tartottak egymásról. Igen. Dorian mélyet lélegzett. s szemét az előtte lévő takaró kacskaringós mintáira meresztette. A padlón előtte hevert a letépett függöny.Akkor elég. kicsit jobban kinyitotta az ajtót. hogy nem bírok bemenni . Francis. Nem vacsorázom itthon.Sebaj. Dorian kivette a kulcsot és megfordította a zárban. és barátja .Igen. Vagy várjon. mondja meg neki. mely tudta. és amelynek a foltos szőnyegre hulló furcsa torz árnyéka mutatta. Szép idő van. hogy előző éjszakán elfelejtette. Egy harmadik személy jelenléte a szobában úgy tetszett. mintha a vászon vért izzadna? Mily borzalmas volt! . ahogy hagyta. Alan? . Hallotta.Nekem mindegy. . félt hátrafordulni. kisietett. és személyesen beszéljen Hardennel. s már oda akart szaladni. s még látta. Hardennek. . külön ben nem fárasztanám. fölvette az arany-bíbor takarót. nincs szükségem magára.válaszolta. még mindig úgy ült itt. Campbell elkomorodott. betakarni a végzetes képet. Nincs szükségem rád .Most pedig.szólt az inas. parancsoló hangon. . elhatározta. ajkát harapdálta. Dorian megf ordult. először életében. . mely a kép egyik kezén nyirkosan és csillogva sugárzott.kérdezte nyugodt. . Erre megállt. Te hozd a többit. hogy annál az asztalra boruló néma alaknál is borzalmasabb. Mikor a legfelső lépcsőfordulóra értek. egy pillanatnyi időt se veszítsünk.szólt egy zord hang mögötte.Köszönöm szépen . hogy meg se moccant. Emlékezett. s szemében zavar tetszett föl. mint amennyit rendeltem. s félig csukott szemmel. Campbell érezte. elfordított fejjel besurrant. Itt megállt. Gyorsan beszélt. Együtt mentek ki a szobából. Richmond nagyon kedves hely. Mi volt az az undok. Most látta. a többi holmikat. és kiment a szobából. rá sem tekint a hullára. .

A szobában szörnyű salétromszag terjengett.Megmentettél a pusztulástól. Sohase lássuk többé egymást. fölment a lépcsőn. Sápadt volt. . . Alan. Mihelyt Campbell magára hagyta. Ezt nem tudom elfelejteni . de egészen nyugodt. amire kértél . Már régen elmúlt hét óra. . már nem volt ott. . A lépcsőn lefelé menet hallotta a kulcs csattanását a zárban.mondta Dorian egyszerűen. ki az asztalnál ült az előbb.belenézett fényes.suttogta. mikor Campbell lejött hozzá a könyvtárba. De az. sárga arcába.Most pedig isten veled.Megtettem.

s körülnézett a szobában. hogy aki ezen az estén ránéz Dorianra. El se képzeli. s aztán én legalább egy kis pezsgést viszek az életükbe. Szerencse. Az történt. A környéken Erzsébet királynő ideje óta semmi botrány sem történt. nem is érdemes megcsalni. hogy fülig szerelmes lettem volna magába . Szörnyen rövidlátó volt a férjem. mert sok a dolguk. amint a lady egy kopott legyező mögött meg magyarázta Doriannak. Doriant különösen kedvelte. mert nem kell gondolkozniuk. (francia) . ki pompásan kiöltözködött s egy nagy csokor pompás ibolyát viselt gomblyukában. Az emberek abban az időben okosak. hogy öljenek.Én természetesen minden nyáron meglátogatom őket. ha csak tehette. magával hozta férjét is. Dorian kedves bókot mondott. . hogy akkor még nem jöhetett szóba. Különben ez csak Narborough hibája. Kitűnő feleségnek mutatkozott egyik legunalmasabb nagykövetünk számára. milyen nyugodtan viselkedik. s azt a férjet. s férjhez adta leányait gazdag. . és mulattat engem. és korán fekszenek. milyen életet élnek ott lenn. melyet ő maga tervezett neki. Tiszta. de egy magamfajta öregasszonynak néha friss levegőre van szüksége. a többiek pedig olyanok. romlatlan vidéki élet. nagyon izgatottnak érezte magát. mennyire örül. Ezek a finom művű ujjak sohasem ragadhatnak kést.Eléggé nem szép tőle. híres csúnyaság romjainak nevezett. ki semmit sem lát. aki nagyon okos asszony vo lt. egészen a francia regény. Korán kelnek. hogy korunk egyik legborzalmasabb tragédiáján ment át.suttogta. drágám. s gyakran emlegette előtte. mint mikor szerepet játszunk. jók voltak. s ami rosszabb. Lady Roxton.Tudom. ezért mindjárt vacsora után elalusznak. Kis társaság volt. K ét meghívottat sohasem látott azelőtt. Ő maga önkéntelenül csodálkozott. mint Ernest Harrowden.TIZENÖTÖDIK FEJEZET Ezen az estén fél kilenckor Dorian Grayt. Annyi bizonyos. ezek a mosolygó ajkak pedig nem káromolhatják az Istent és a jóságot. a londoni körökben ismert középkorú középszerűség. de modora. egy 11 Szellem. s egy pillanatra élesen érezte a kettős élet cudar gyönyörét. hogy nem találkozott vele fiatalkorában. s miután eltemette urát egy márványmauzóleumba. s így még viszonyom se akadt senkivel. Talán sohasem vagyunk annyira természetesek. Igen: unalmas egy társaság volt. amit Lord Henry a régi. mikor Hamburgból jövök. s magáért bizonyosan iszonyú bolondságokat követek el. éppoly könnyed és kecses volt. s még látszott rajta az. kinek nincsenek ellenségei. mint egyébkor. Vendégei ezen az estén meglehetősen unalmasak voltak. édesem . csak barátai. amint a háziasszony keze fölé hajolt. Nem ültetem melléjük. Mellém ül majd. hajlongó inasok vezették be Lady Narborough szalonjába. gyorsan szedte össze Lady Narborough. hogy egyik férjes leánya hirtelen betoppant hozzá. Homlokán őrülten sajogtak az idegek. de azok utálják őt. .szokta mondogatni -. semmiképp sem hiszi el. többé-kevésbé koros urakhoz. francia konyha és francia esprit11 örömének szentelte magát.

Dorian . Dorian már bánta. hogy ennyire késik! Ma reggel elküldtem hozzá. amikor Lady Narborough rápillantva a nagy. . Az inas időnként pezsgőt öntött poharába. mert eszébe juttatta a kislány korát .kiáltott Lady Narborough -. azzal a jellegzetes angol arccal. és meghallotta halk.szólt Dorian mosolyogva -. . fehér szakállú úr. horgas orrú asszony. hogy nagy bosszúságára senki sem hitt el neki semmit. hogy harminc évvel ezelőtt Bécs ben milyen décolletée12 volt. Igazán csodálatos nő. hogy ennyire megsérti szegény Adolfot. .És hogyhogy a harmadik férje? Csak nem azt akarja mondani ezzel. de nem meri nekem bevallani. hogy Ferrol a negyedik? . ilyen asszonyba! . . .Egy szót se hiszek belőle. De arra határozottan emlékszem. ki. Igaza van.Ezt igazán nem értem. s mikor nagyon kiöltözködik. mióta Madame de Ferrol elutazott.szólt végül Lord Henry. hasonlít egy rossz francia regény díszkiadásához. Mohón ivott.mondta Lord Henry. s szomjúsága egyre növekedett. De a vacsoránál semmit sem tudott enni. s ő megígérte. Erlynne asszony. mely cifrán-furcsán terpeszkedett egy mályvaszínű terítőn a kandallópárkányon. egy tolakodó senki. . . hogy okvetlenül eljön. kedves suttogásával és velencei vörös hajával. Roppant féltékeny lennék.negyvenhét éves.Hogy bolondulhatnak bele maguk. . . mint több társa. és azonnal elfelejtjük.kacagott a háziasszony. hogy eljött. s Lord Henry olykor-olykor rápillantott. azt hitte.Azt hiszem. s mikor az ajtó kinyílt.Nagyon regényes magyarázat . a háziasszony leánya. férfiak. haja a bánattól egyszerre aranyszőkévé lett. lompos. .felelte Henry. mely kedvessé tette hazug kifogását.Még most is décolletée . Lady Narborough.kiáltott az öreg hölgy. 12 Mélyen kivágott. Egyik fogáshoz sem nyúlt. buta némber. csodálkozva hallgatagságán és szórakozott voltán. ki mindenáron hírbe akarta hozni magát.Nekem nem a kurta szoknyáimat hozza eszembe. hogy a féktelen jókedv sikeresen kárpótol bennünket a teljes eszmeszegénységért. így kiáltott: . melyet csak egyszer kell látnunk. Hogy meghalt a harmadik ura. (francia) . . hogy féltékeny leszek. . Kis vigasztalás volt neki. attól tart.Hogy beszélhetsz így. aranyozott órára. hogy Henry is itt lesz. .Drága Lady Narborough . mikor a hidegkonyhai fogásokat körbehordták -. Henry! . már egy hete nem voltam szerelmes. Lady Alice Chapman. Lady Narborough váltig szapulta őt.Ez a nő az egyetlen összekötő kapocs köztünk és az ön kurta szoknyái közt. agyoncicomázott. csupa meglepetés. Roppant családias lélek. a férje ura. már nem unatkozott többé.Micsoda rémes ember ez a Henry Wotton.szólt közbe Dorian. és egy olajbogyót vett hosszú ujjai közé -. de olyan rettenetesen tisztességes volt. szerelmes .De igen.Azért nem érti. Lord Henry. muzsikás hangját. mi bajod van ma este? Nagyon ideges vagy. egy piros arcú. ki ezt a menu-t egyenesen neki állította össze.

Lady Narborough rácsapott a legyezőjével. hogy maga gonosz ember . hogy divatba jöjjek. de ez az igazság. előrehajolva székében. . hogy nem.Maga sohase megy többé férjhez. És milyen az a Ferrol? Nem ismerem. nem a hibáikért szeretnénk magukat. mert imádta első feleségét. Ez a világ meg én a legjobb barátok vagyunk. mint a házasemberek. azért teszi.szólt Lord Henry.Fin de siècle15 . hogy nem vagyunk buták. nem is szerette volna. hogy ezután nem hív többet vacsorára.. . Lady Narborough . mindent megbocsátanak nekünk.Természetes. felhúzva szemöldökét. akkor újra férjhez kell majd mennem. .Narborough nem volt jó férj. Félek. (francia) 15 Századvég. ő semmitől sem fél.Az asszonyok hibáinkért szeretnek bennünket. hogy manapság az emberek olyan dolgokat mondanak a hátunk mögött. Ő egyik legbizalmasabb barátja. . . Ez azonban édeskeveset változtatna magukon. nem viseli-e az övén a férjei bebalzsamozott szívét? Azt mondta.Igazán szörnyű . . Ha egy asszony újra férjhez megy. . . asszonyok. most már értem. Ha sok hibánk van.mondta végül -. Lady Narborough. .A nő azt mondja.Hát nem javíthatatlan? . .Csak a jövendő világ lehet.vágott szavába Lord Henry. . férfiak szerencsét kockáztatnak.szólt Dorian.Ó.Hát kérdezze meg Grayt. Lord Henry pár pillanatra elkomolyodott.tette hozzá Dorian.mondta a háziasszony kacagva.mormogta Lord Henry.szólt Dorian. fejét csóválva.13 . 13 Túlbuzgalom. mi lenne mindnyájukból? Egyetlenegy férfi sem házasodnék meg.volt a válasz. még azt is. s szürcsölgette borát. mert az ő férjeinek egyáltalán nem is volt szívük.Remélem.Igaz. . (francia) . Szerencsétlen agglegények maradnának valamennyien. mint az agglegények. . .kiáltott az agg hölgy. Asszonyok szerencsét próbálnak. . Gray? . Ha egy férfi újra megnősül. Ha mi. Manapság a házasemberek úgy élnek. miért tartja magát a világ olyan gonosz embernek.De melyik világ? .Megkérdeztem tőle. . . az . mert gyűlölte első urát.De ha maguk ilyen nevetségesen bomlanak Madame de Ferrolért. . Lord Henry. kedves asszonyom . . melyek szóról szóra igazak.Négy férj! Nohát ez trop de zèle.Trop d’audace14 mondtam neki én .Ha az lett volna. az agglegények pedig úgy élnek. .Lord Henry. azért teszi.Minden ismerősöm azt mondja.kérdezte Lord Henry.A nagyon szép asszonyok férjei a gonosztevők osztályába tartoznak .Nagyon is boldog volt. Lady Narborough . hogy ez az igazság. (francia) 14 Túlzott merészség.

hogy még nem szívta el cigarettáját.Jaj. sokkal jobb. és magyarázza meg ezt nekem.kérdezte Dorian.Most pedig ne sokat beszéljenek a politikáról meg a botrányokról . . .Mennyi ostobaságot fecsegnek össze az emberek a boldog házasságról! . hajba kapunk magukkal.Attól tartok . . Ma éjszaka átlapozom a Debrettet. melyeket egy kis költői szabadsággal közöl az almanach. Lady Narborough.Jaj.Ezer bocsánat.Ó.Jöjjön el valamelyik délután. . s az asztalfőre ült. az évszámaikat is. de maga arra sz ületett.Vagy azt hiszi. s kijegyzem belőle azoknak a hölgyeknek a névsorát. hogy Graynek már meg kellene nősülnie? . Nagyon érdekes elméletnek látszik .Sebaj. hogy jó legyen . Lord Henry. . amit a Morning Post “bájos pár”-nak nevez. kikkel akar együtt lenni? Valami kedves társaságot hoznék össze. csak a fin du globe volna . Lady Narborough? . .Hát majd keresünk neki egy jó partit.felelte Henry.Különben ha feljönnek hozzánk.szólt a lady. akkor mindjárt tudják. .kiáltotta Lord Henry. Lady Narborough . . Lord Henry. De mondja. mint egy polgári vacsora. drágám . mint elég” pedig nagyszerű valami. A férfiak nevettek. Chapman ünnepélyesen fölemelkedett az asztal végéről.mondta Lord Henry.Én is mindig ezt mondom neki. s hátratolta székét és intett Lady Ruxtonnak.szólt Lord Henry. Azt akarom.Én az olyan férfiakat szeretem. amit Sir Andrew ír. hogy maga már kimerítette az Életet. sohase mondja. Dorian Gray is fölkelt székéből. . odament Lord 16 Világ vége. Ha egy férfi ezt mondja. .Az élet egy nagy-nagy csalódás. . A jövőben kevesebbet akarok szívni. amíg nem szereti.kiáltott Lady Narborough az ajtóból. nem vettem észre. kiknek múltjuk van . . Valami nagyon csinos feleséget kell találnia magának. mint az. azt akarom. Az “elég” olyan siralmas valami. .mondta a háziasszony. s meghajtotta magát. (francia) . Lord Henry gonosz ember. . Maga igazán nagyszerű étvágygerjesztő nekem. és kirohant a szobából. Úgyis sokat cigarettázom. hogy az Élet merítette ki őt. kik tekintetbe jöhetnek. . hogy az legyen belőlük. Lady Ruxton kíváncsian nézett rá.sóhajtott Dorian. hogy mindkettőjük boldog legyen. édes Lady Ruxton tette hozzá -.Az évszámaikat is. mint egy fényes lakoma. hogy ezek szerint csak nők lennének jelen? . Legközelebb megint jöjjön el hozzánk ebédre.kiáltott Lady Narborough fölhúzva kesztyűjét -.hiszen olyan jóságos arca van.mondta. De semmit sem szabad elhamarkodni.Természetesen. s az olyan nőket. de cinikus maga! . .A férfi csak addig lehet boldog egy nővel. nem gondolja. bárcsak én is az lettem volna. .Jaj. kiknek jövőjük. mikor fölkelt. A “több. ne tegye.. és nevetett. .kiáltotta az öreg hölgy.A mérséklet csúnya dolog. Lady Ruxton .Fin du globe16 . s néha azt szeretném.

ha kívánod tudni a pontos időt. kedves barátom? . . . Nem voltam a klubban.Megígérte. mit tettem. . jobban vagy. s amit a tűz nem emészt el. . majdnem annyira.Henryhez.kérdezte tőle.. . hívd el. s a tetejébe még sok-sok év. csak háromkor vetődtem haza. Harry. Különben tegnap este nagyon hamar elszaladtál.A vacsoránál nagy on idegesnek látszottál. és leült melléje. Valószínűleg Monte-Carlóba kell mennie az apjával.Semmi bajom. de nem agyagláb. Henry . időnként föl-fölhangzott hahotái között. Ellenfeleit egyszerűen kiröhögte. Szerinte a Társadalom legbiztosabb védőbástyája a fajta örökletes butasága. lemegy hozzád Selbybe. Ez a szó: doctrinaire.Sokan nem szeretik. .Monmouth is ott lesz? . . s ez volt ékesszólásának a dísze. Azt mondja.. . Aztán az ajkába harapott. Hát fél háromkor értem haza. Chapman úr nagy hangon beszélt az alsóház politikájáról. mint egy örökkévalósá g. Csak nagyon fáradt vagyok.Múlt este nagyon bájos voltál. Lord Grotriant is meghívtam.No. Sétáltam.Roppant unom őt. Mindig ugyanazzal a frázissal kezdte. mit csináltam. mit csináltam? Én pedig mindig el akarom felejteni. milyen szörnyű dolog a család! Próbáld meg. . de én nagyon kedvesnek tartom. . Geoffrey Clouston. Néha túlontúl cicomás.Hát hogyne. Mit csináltál azután? Egyenesen hazamentél? Dorian gyorsan ránézett s elkomorodott. hogy mindig túlontúl jól nevelt.Vagyis nem azt akartam mondani. Hiányzik belőle a gyengeség tétova bája. megfordult és Dorianra nézett. mondják. mint a felesége. Harry. Ki jön még el? . Nagyon okos asszony. Lord Henry ajka mosolyra biggyedt. Henry! Mindig tudni akarod.kérdezte Dorian. Sokat élt.felelte Dorian. A lába nagyon szép. melyet ő kedélyesen egészséges angol józan észnek nevezett. Milyen keresztkérdéseket adsz. azt megkeményíti.szólt Lord Henry.Őt kedvelem . .Jaj.mondta végül -. hogy eljöhet-e. . Az angol lobogót fölvonta a Gondolat legmagasabb ormára. Fehér porcelánláb. A kis hercegnő el van ragadtatva tőled. Már tizenegy előtt megszöktél. .Hát Willoughbyék.Mióta van férjnél? . Már nem tudom. Átment vele a tűzön. . de tíz év Monmouthszal annyi.A klubban voltál? . A főnemesi almanach szerint tíz éve. a rendes társaság. . de kárpótol azzal.Ott . háziasszonyunk.Nem. melytől annyira borzad az angol szellem. Igazi modern típus. asszonynak túlságosan okos. .Nem tudom. hogy huszadikán lejön. Lord Rugby meg a felesége.Egy örökkévalóság óta. . Az agyagláb teszi értékessé az aranyszobrot. amint az asszony állítja.

drágám! Menjünk föl a szalonba. melyen hevert. kérlek. idegesen rágta alsó ajkát. zöld kenőcsöt tartalmazott. Ha koronatanúra van szükséged ebben az ügyben. hogy hozzájuk ér. nyaka köré kendőt csavart. Még egy hasábfát tett rá.mondta Dorian. Lady Narboroughnál. Harry. De hát meg kell tenni. hogy már lebírta. különös. hogy rojtos pillája majdnem érintette arcát. Haza kell mennem. Dorian. odament. meggyújtott néhány algíri szagos pasztillát egy lyukacsos rézserpenyőn. selyemzsinórjain gömbölyű kristályok lógtak és fémfonatos bojtok. Odaintette. az égett bőr szaga orrfacsaró volt. Izgatott vagyok és ideges. megérintett egy rej tett rugót. majd kezét. kiegyenesedett. Őrült vágy ragadta torkon. babráltak valamin. Végül az ájulat környékezte. . Végül felkelt a kerevetről. De azért még mindig a szekrényre meredt. Cigarettára gyújtott. Összerezzent. Visszatolta a dobozt. A kandallóban lobogott a tűz.Bocsáss meg. ami megigézhetné és megrettenthetné. Ments ki. kérdezd meg őt. melybe beledobta Basil Hallward felöltőjét és kézitáskáját. és az órára pillantott. mozdulatlan mosollyal az arcán. Dorian Gray utcai ruhát öltött. Pár pillanatig tétovázott. Úgy nézte. remekbe készült kínai doboz volt. lassan kisurrant a házból. fekete és aranyfüstös lakkal. . Dorian. noha a szobában iszonyú hőség volt. Aztán összeborzadt. Babonás fény cikázott szemében. melyről azt hitte. kinyitotta a szekrényt. visszatért. Rád se lehet ismerni ma este. mintha olyan tárgyat rejtegetne. belemélyedtek. Veled valami történt. A Bond Streeten talált egy jó lovú bérkocsit. Nagy. átható szagot lehelt magából. Háromnegyed óráig tartott. mintha olyasvalami lenne benne. belebetegedett. firenzei szekrény állott. s hálószobájába ment. A két ablak közt egy nagy. Nem megyek föl a szalonba. majd eldobta. Szóval holnap nálam teázol. Tisztán látta ezt. oldalát görbe hullámvonalak mintázták. Köszönöm. Mikor hazafelé hajtatott. Húsz perc múlva tizenkettő. Háromszögletű fiók csúszott ki lassan. bezárta a szekrényt. Egyszerre visszadöbbent. Lord Henry vállat vont. Szörnyűnek tartotta a gondolatot is. Chapman úr. homlokát megmosta hűs. Lord Henry véletlen kérdezősködése feldúlta idegeit. kinyitotta.Nem fontos. . A pörkölődő ruhák. látta. mely furcsa. Gyorsan lélegzett. Ujjai ösztönösen odakaptak.Otthon hagytam a kapukulcsomat. A veszedelmes holmikat meg kell semmisítenie. mi történt. pedig neki még szüksége van rájuk. Szemhéja leereszkedett. elefántcsonttal. s miután bezárta könyvtárszobája ajt aját. A hercegnő is ott lesz. Hazamegyek. melyet kíván és mégis utál. hogy a borzalom érzése. No mondd. úgy. pézsmaszagú ecettel. Kinyitotta. Valami viaszkosan csillámló. és kiment a szobából.Igyekszem elmenni . azúrkővel kirakva. . s a kocsisnak halk hangon bemondta a címet. s az inasomnak kellett beengednie. míg mindent elhamvasztott. nem kérek cseresznyepálinkát. .Jó. Mikor az éjfél bronzütésekkel végigkongott a sötét levegőn. nehéz. Holnap vagy holnapután majd elmegyek hozzád.

. kérem .dörmögte a kocsis -.mormogta. . kap még egyet.Zsebre dugta a pénzt. .Nagyon messze van. . itt van egy arany . és gyorsan hajtott a folyó felé. egy óra múlva ott leszünk. . .Ha gyorsan hajt. megfordította lovát.szólt Dorian.No.Jó .A kocsis a fejét rázta.

és odaszólt a kocsisnak. Gyérültek a gázlámpák. hogy széttapossa azt a valamit. hajtson gyorsabban. Hát igaz. Őrjöngve végigvágott botjával a lovon. nyugtalan szemmel nézte a nagyváros mocskos szégyenét. Torka égett. Az ópium undok éhsége kezdte gyötörni. az utcák úgy feketélltek. üvöltöztek. Most Dorian nevetett és a kocsis hallgatott. Kutya ugatott. hogy a test meg tudja ezt gyógyítani? Ártatlan vért ontott. és minthogy a köd sűrűsödni kezdett. Vannak itt ópiumszívó-barlangok. s hepehupás kövezeten zötyögtek. melyeket Lord Henry mondott neki találkozásuk első napján. mely belénk mart. s a piszkos fényű utcalámpák kísértetiesen világítottak a szitáló ködben. rettenetes. Legtöbb ablak sötét volt. ő gyakran megpróbálta. de bár megbocsátani nem is lehet. Végeérhetetlen útnak látszott. és sötét férfiaknők lézengtek zagyva csoportokban ajtóik körül. ez volt a titkok titka. Egyik csapszékből szörnyű nevetés hallatszott ki. hogy eltiporja. palack alakú kemencéket. egy asszony rájuk ordított a nyitott kapuból. Amint befordultak az utcasarkon. A ló megbotlott a kátyúban. mintha élnének. Az egyhangúság tűrhetetlen lett. mint valami sárga koponya. Egy ízben a kocsis el is tévesztette az utat. kalapját homlokára húzva. minden lépésnél lassabban. Épp most csukták a vendéglőket. hogy feled. A hold alacsonyan csüngött az ég alján. Dorian Gray hátradőlve kocsijában. finom ujjai idegesen csikarták egymást. mikor odaértek. s messze. mint valami mozgó pók hálója. és két férfi rohant a kocsi után vagy száz lépést. Aztán elhagyott téglagyárak mellett haladtak. meglegyintette ostorával a lovat. vágtatni kezdett. narancsszín legyezős lángjukat. Szörnyű bábok gyanánt mozogtak. Dorian kíváncsian nézte ezeket. oldalt csapott. Kisvártatva ismét elhagyták az agyagos utat. de hébe-hóba babonás árnyak rajzolódtak a lámpafényes függönyökre. ezt nem lehet jóvátenni. feledni azt még lehet. úgy tetszett. Itt a köd ritkult. Dorian félt. sötétebbek lettek.” Igen. az utcák pedig keskenyebbek. Lova párázott. Fojtott düh forrt szívében. és most is majd megpróbálja. halálos beteg. amint a pocsolyákba loccsant. Szörnyű. Mivel tegye ezt jóvá? Ó. . A kocsis rájuk vágott az ostorával. mint egy viperát. és Dorian láthatta a furcsa. valahol a sötétben vándorsirály vijjogott. micsoda jogon beszélt hozzá így Basil? Ki tette őt mások bírójává. A bérkocsi döcögött. förtelmes odúk. Dorian kinyitotta a kisablakot. torz felhő nyújtotta feléje hosszú karját és eltakarta. elviselhetetlen dolgokat mondott. hol feledést lehet vásárolni. és elhatározta. Másutt részegek civakodtak. és vissza kellett hajtania. A kocsi ablakait szürke flanelköd függönyözte. fél mérföldnyire. hol a régi bűnök emlékét eltünteti az új bűnök őrülete. Olykor-olykor egy óriás. “Meggyógyítani az érzékeket a lélekkel és a lelket az érzékekkel!” Hogy csengtek Dorian fülében ezek a szavak! Lelke kétségtelenül beteg volt. és úgy integettek.TIZENHATODIK FEJEZET Hideg eső kezdett szemerkélni. “Meggyógyítani az érzékeket a lélekkel és a lelket az érzékekkel. A kocsis nevetett. s időnként ismételgette magában azokat a szavakat. Dorian gyűlölte őket. Igen.

felkorbácsolta minden reszkető idegszálát. pipogyán ismételgetve mindaddig formálgatta-alakítgatta a lélekről és érzékekről való finom szavait. . Az öregember rémülten nézett a nőre. mint a Művészet minden kecses formája. A fény remegve zilálódott szét a pocsolyákon. s a titkos megállapodás szerint kopogott. Mögöttük olcsó bádogból piszkos fényszórók álltak. Lassan nyílt a kapu. és értelmével igazoltatta a szenvedélyeket. A padlót okkersárga fűrészpor födte. hogy a szenvedélytől körben kerengenek a gondolataink. mely a terem egyik oldalát egészen elfoglalta.Ni. Egyik agysejtjéből a másikba lopakodott ez a gondolat.Azt mondják. Dorian felrezzent és körülnézett. egyetlen szót se szólva ahhoz a kucorgó. míg bement. meg a tolvaj és gonosztevő hitványsága is sokkal élőbbnek tetszett most neki. hogy megtetvesedett . torz alakhoz. A folyosó végén szakadozott zöld függöny lógott. mint kísérteties vitorlák. melyet itt-ott tócsává tapostak s a kiöntött pálinka sötét gyűrűivel mocskoltak. mint a Dal minden álmatag ködképe. Ezekre van szüksége. . mely szenet rakodott. melyek a szemben lévő. ki az árnyékban lapult.Valahol erre kell lennie . sietve leugrott. . Egy kifelé készülő gőzös. csontkockákkal játszadoztak. Dorian bal felé iparkodott. A kocsis hirtelen zökkenéssel egyszerre csak megállott egy sötét zsákutca végén. Itt-ott lámpa égett egy nagy teherhajó farán. Egy sarokban fejét karjai közé temetve egy matróz tehénkedett az asztalra. s a cifrára festett söntés mellett. bement egy hosszú. A locspocsos kövezet nedves esőköpenyhez hasonlított. Tagadhatatlan.szólt be a kocsis rekedten a kisablakon. vissza-visszatekintve. Fehér ködgöngyölegek lógtak a hajóműhelyek fölött.nevetett az egyik nőszemély. Alacsony háztetők. mely két rengeteg gyár közé ékelődött. s reszkető fénypászmákat vetettek. s a vad életvágy. alacsony szobába. Dorian megállt. élményének erős kézzelfoghatósága folytán. míg végre meglelte bennük kedélyállapotának hiánytalan kifejezését. légypöttyös tükörben megtörten és torzul verődtek vissza. s átadva a kocsisnak az ígért borravalót. az emberi vágyak legszörnyűbbike. A rútság. libegett-lobogott a viharos szélben. vadvörös fényt lövellt. A rútság volt szemében az egyetlen valóság. hogy feledni tudjon. ki undorodva kefélte kabátja ujját. vakító gázlángok sorakoztak. Nemsokára lépéseket hallott a tornácon. mikor Dorian elhaladt mellettük. hogy Dorian Gray ajkát harapdálva.felelte. és nyivákolni kezdett. két sovány némber állott. düledék kémények fölött fekete hajóárbocok meredeztek.Jó . a ronda bűnbarlang. A rekedt kiáltás. melyet egykor gyűlölt. mely Doriant ide is követte az utcáról. mert a dolgokat valóvá teszi. s amint beszéltek. nem követi-e valaki. mely mintha egykor valami harmadrangú táncterem lett volna. mutogatták fehér fogaikat. A falak mentén éles. ez azt hiszi. ingerkedve egy öregemberrel. Dorian belépett. Egyik emeleti ablakában lámpa égett. leakasztották a láncot. a kicsapongó élet durva erőszakossága. Három nap múlva szabad lesz. Néhány maláji kuporgott a kis faszénkályháknál. most kedves lett előtte éppen ezért. gyorsan a rakodópart irányába ment. . Hét-nyolc perc múlva elérkezett egy kis nyomorult házhoz. melyek e helybenhagyás nélkül is uralkodtak volna rajta. Félrehúzta a függönyt.

Olyan helyre kívánkozott. Adrian Singleton fáradtan föltápászkodott. hol senki se tudja róla. Tudta.tette hozzá és sóhajtott. igyunk valamit. ne szólj hozzám! .Mindegy.Mit akarsz? Pénzt? Itt van. félénken köszöntötte. De most aztán hallgass. De azért érezte.Tyű. sárga hajú fiatalember. Egy félvér férfi. megcsapta az ópium nehéz illata. Menekülni akart önmagától.Hát hol legyek másutt? . Mély lélegzetet vett. De George se beszél velem.Pont ilyen.A partra? . .Egyik fiú sem akar velem szóba állni. .A terem végén kis lépcső volt. Bánom is én . fénytelen szemek megbabonázták. rátekintett egy simára fésült. Inni akarok. látta Basil Hallward szemét. kik gyűlölnek bennünket. mely rátekintett. nem maradhat itt. Dorian megborzongott. vékony pipáját gyújtotta meg. Különben is azt hiszem. mint valami szörnyű nyavalya. s tétován. mely egy elsötétített szobába vezetett.suttogta Dorian. A vonagló lábak. a meredt.mormogta a fiatalember.Én nem akarok semmit . . . köszöntésképp undokul rájuk vigyorgott. Mikor Dorian fölsietett a rozoga lépcsőfokokon. Azok a nők. ők jobban jártak. . aki rongyos turbánt és fakó köpönyeget viselt. . addig nem kellenek barátok. Ő a gondolat börtönében élt. A nők odaszállingóztak. kik különös helyzetben feküdtek a rongyos matracokon. Ahogy belépett. .Amíg ez van. Különben is ott jobb az ópium. érdekesebbek. .A másik helyre megyek .. s valamit odasúgott Adrian Singletonnak. kik szeretnek bennünket. Adrian Singleton jelenléte zavarta.. Adrian? . és fecsegni kezdtek. s eléjük tolt egy üveg pálinkát meg két poharat. Az emlékezés. . Az egyik nő arcát görbe mosoly redőzte.Unom azokat a nőket. . Dorian vállat vont. ki a lámpa fölött hosszú. és ment Dorian után a söntésbe. rágta-rágta a lelkét.Te itt vagy. micsoda baljós egekben szenvedtek és micsoda sötét poklok tanítják őket az új gyönyör titkára. . . .kiáltott Dorian toporzékolva. túlságosan sok barátom volt.Azt jobban szeretem. A bátyám végül is kifizette a váltót.Darlington nem jelent föl.Oda. a tátott szájak.vigyorgott a nő.Az isten szerelméért. . . s orrcimpái remegtek a gyönyörtől. Dorian hátat fordított nekik. . mint ő. és a furcsa alakokra nézett. . de büszke valaki ma este . Gyere. hogy kicsoda. nem vagy Angliában.felelte a fiatalember fanyarul. Most már be sem engedik ide.Azt hittem. .mondta szünet után. Olykor úgy tetszett.Az a veszett macska biztosan ott lesz.

ahova most igyekezett.ordította utána a nőszemély. Mindenki a maga életét éli. . Vannak pillanatok . mikor a bűnös szenvedély.De. szünet után. hogy a lázadást igézetessé. és maga fizet érte. s lelkiismeretük vagy halott. Úgy haladnak rettenetes végük felé. mintha utána akarná magát vetni.sóhajtott Adrian Singleton. szennyes szellemmel. mindig újra és újra kell fizetnünk érte.öklendezett csukló. egyszerre azt érezte. és vadul körülnézett. Harapdálta száját. Fásan. . nők ilyen pillanatokban egészen elveszítik akaratuk szabadságát. Hátraszegte fejét. . Kirohant. gyorsítva lépteit. s mielőtt ideje lenne védekezni. írsz nekem. rekedt hangon. hogy hátulról megragadják. A másik nő irigyen nézte. de amint egy sötét boltív alá fordult. Mikor az a nagy szellem.lélekbúvárok mesélik -. Igen.Hát talán Mesebeli Hercegnek híjjalak? . akkor is lázadozott.Itt megy az ördög cimborája . Dorian fájdalmas arccal indult az ajtó felé. lázadásra éhes lélekkel iparkodott Dorian. Dorian Gray a szemerkélő esőben sietett a partra. Nem tudnak választani. csúnya kacaj harsant annak a nőnek festett ajkáról. minden bűn az engedetlenség bűne. üveges lett. annyira uralkodik természetükön.Hiába .mondta a fiatalember. . melyen gyakran átvágott. agyuk minden sejtjét szörnyű vágyak ösztökélik. ugye. amit a világ annak nevez. De végre is mi köze hozzá? Az életünk sokkal rövidebb. lehullott az égről. torkon ragadja az erős kéz és falhoz szorítja. Minek? Egészen boldog vagyok itt. a gonosz hajnalcsillaga. akár a gépek. . Adrian Singletonnal való találkozása különösen izgatta s azon tépelődött.Talán.Két vörös szikra villant egy pillanatra a nő vizenyős szemében. Hallotta. vajon e fiatal élet romlása csakugyan az ő bűne-e. ki pénzt kapott tőle. .Piszok . Férfiak. vagy ha él.mondta Dorian -. gonoszra ajzottan. hogy mersz így nevezni? A nő csettintett ujjaival.Hát akkor jó éjszakát. . vagy az. hogy rövidítse útját ahhoz a hírhedt helyhez. hogy gyakran fizetünk egyetlen hibáért. s mohó ujjakkal söpörte fel a számlaasztalról a pénzdarabokat. amint a külső kapu becsapódott. Mikor félrehúzta a függönyt. . aki felment a lépcsőn s zsebkendővel törölgette kiszáradt száját. majd kihamvadt a szeme. Csak az a szomorú. Az álmos matróz ezek hallatára talpra szökkent. csak azért él. .kérdezte Dorian. hogy testük minden rostját. az engedetlenséget varázsossá tegye. s szíve pár pillanatra elszomorodott. ha valamire szükséged lesz? . amint Basil Hallward oly sértő kegyetlenséggel szemére lobbantotta. és ismét buta. Mert amint a teológusok állandóan hangsúlyozzák. A Sors az emberek adósságait sohase törli ki végképp üzleti könyveiből. semhogy vállunkra vegyük mások bűneinek terhét.Nem akarok visszamenni. .Jó éjszakát .

kit meg akart ölni. mit akarhat. Nyilvánvaló. és Sibyl Vane a nővérem volt. istenem . mikor elváltak egymástól. . mit tegyen.Egy percet adok.dadogta. . Ma este Indiába megyek a hajóval. Sehol semmi jel vagy nyom. James Vane pillanatig habozott. Tudom.Barátom. . . hogy egy csillogó.Tizennyolc éve! Hát vezessen a lámpa alá. Dorian karja lehullott.Mikor halt meg a nővére? Gyorsan. és maga szörnyűséges bűnt követ el . . .Nem is ismertem . .mondta. és komoran rátekintett. mert ahogy James Vane-nek hívnak.szólt az idegen. .kiáltotta -. Egyszerre vad remény cikázott agyvelején. Egy másodperc múlva hallotta a revolver csattanását. Dorian Grayt rosszullét fogta el a félelemtől.Csönd . mint a nővére akkor. Dorian nem tudta.felelte -. .kiáltotta. . aki ismerte. hogy számot vessen a lelkiismeretével nem többet. hogy nem ő tette tönkre Sibyl Vane életét. . Elengedte Doriant és visszadöbbent. kicsibe múlt. . zömök férfi sötét alakja áll előtte.Nem is hallottam felőle. Egy percet adok. Aztán megragadta Dorian Grayt.Térdre! . Évekig kerestem magát.nevetett Dorian Gray diadalmas hangon. jaj. istenem. Ma este véletlenül meghallottam. Siessünk.mondta a férfi.Jaj. agyonlövöm. .ordította az idegen. mert ma este meghal. . hogy mindjárt meghal. olyan bizonyos. az ifjúság szeplőtlen tisztaságával.Mért kérdezi? Mit tartozik ez ide? . most majdnem megöltem önt.Mit akar? . Megőrült.Tanulja meg a jövőben. Alig látszott idősebbnek.Dorian tébolyultan küzdött az életéért.Tizennyolc éve . Maga okozta a halálát. mint egy húszéves fiatalember.Tönkretette Sibyl Vane életét . egyáltalán nem lehet több. Megbénult a félelemtől. Szörnyűséges pillanat volt. mit tegyen. s látta. mégis meglátta alatta.Megőrült? Mit vétettem magának? . s kiráncigálta a boltív alól. hogy ezért megölöm. hogy becézte magát a nővérem. Noha a szélfújta gázfény sötéten lobogott. virágzó. Béküljön ki az Istennel. meghalt. Megesküdtem. Öngyilkos lett. Dorian Gray fellélegzett. Az a két ember. . fiús volt.Inkább vallja be a bűnét. hogy mi magunk sohase állhatunk bosszút.Tizennyolc éve .lihegett Dorian. és nézze meg az arcom. nem értette. s rettenetes erőfeszítéssel lefejtette nyakáról a rászoruló ujjakat. . micsoda szörnyűséges tévedés áldozatává lett. . mondja már. Csak azt tudtam. . mert annak az arca.Várjon .Ha moccan. nem tudta. sima cső fejének szegeződik s egy alacsony. mit mondjon. sok-sok évvel ezelő tt. sok dolgom van.

Nekem valakinek az élete kell. .szólt Dorian. aki idejár. ki a söntésben ivott.Félek tőle. hitvány alak.tette hozzá torz vigyorgással. hogy igazat mondok.Isten úgy segéljen? . eladta magát az ördögnek. hogy utánavetetted magad. Azóta alig változott. kilépett a fénybe. hiszen legalább tizennyolc éve annak. különben még bajba kerül .Itt némuljak meg.kiáltott James Vane. Te bolond! Annyi a pénze. James káromkodva hagyta ott a nőt. .Tévedtem.dadogta James Vane. A nő keserűen kacagott. Az. .sziszegte. már a nő is eltűnt.De meg ne mondd neki . James Vane rémülten állt a kövezeten. Azt mondják.Isten úgy segéljen. . mint a pelyva.válaszolt James -. . ha nem igaz.Miért nem ölted meg? .Esküszöl erre? . sarkon fordult. . s az utca sarkára rohant. Ő a legelvetemültebb. és lassan lefelé ballagott az utcán. Hogy hátratekintett. a negyven körül járhat. hogy nem szárad lelkemen a vére. és tegye el a pisztolyát.Esküszöm . Majd egy fekete árnyék. Hála istennek. . . Minden ízében remegett.Félig-meddig gyerek! . Én bezzeg megváltoztam .vihogott. adj egy kis pénzt az éjjeli szállásra. .No csak menjen szépen haza.Nem őt keresem .Eredj. hogy a Mesebeli Herceg azzá tett. . James egy kezet érzett a karján. Tizennyolc éve.nyafogta. . mely eddig a nyirkos falhoz lapult. mikor kirohantál a Dalyből.Hazudsz! ..válaszolt egy rekedt visszhang a nő rozzant ajkáról. s lábujjhegyen hozzálopakodott. kérem . . de Dorian Gray már eltűnt. és gonosz. sovány arcát egészen közel fordítva az övéhez. kérlek. hogy szép maradjon. akit meg akarok ölni. Véletlenül hallottam egy szót abban az átkozott csapszékben. hogy találkoztam vele. Te. Ez pedig félig-meddig gyerek.Bocsásson meg. és nekem nem kell senki pénze. A nő az ég felé emelte kezét. ami vagyok. . . Az egyik nő volt. és ijedten körültekintett.Láttam. és hamis nyomra vezetett.

a világ minden kincséért sem változtatnám meg a neveteket. . s úgy t ett. . és az óriási. Harry? . pompás szmokingban.Hallani se akarok róla . .Én azonban nem szeretném. . melynek főhelyén a hercegnő trónolt. Három fiatalember. Csodálatos pettyes virág volt. . . .Egy skatulyából nehéz kimászni! Nem kell a cím. ki férjével. a bágyadt. . . ki lassan odament.Az ő neve Paradoxon Herceg .válaszolta a hercegnő.Uralkodó hercegek nem köszönhetnek le .figyelmeztették a szép ajkak. aki beéri azzal.Azt. hatvanéves öregúrral együtt szintén a meghívottak közt szerepelt. Mind a kettő nagyszerű. Tegnap egy orchideát vágtam le a gomblyukamba. és telt. hogy mindennek más nevet kellene adni. Harry.TIZENHETEDIK FEJEZET Egy héttel később Dorian Gray Selby Royalban. . . remélem. hogy Robinsoniana a neve ennek a kerti csodának.mondta Dorian. ha más nevet adnál nekem . mint a hét főbűn. s rájuk nézett. Csak arra való. csipkével borított lámpa lágy fénye ráhullott a kínai porcelánokra.Hát azt akarod. Remek ötlet. menjen kapálni. melyet most szerzett bogárgyűjteményéhez. Teaidő volt.Akkor hogy hívnak téged.kérdezte a hercegnő. de mi már nem tudunk szép neveket adni a dolgoknak. hogy a kapát kapának hívja. ki egy brazíliai bogárról beszélt. A név pedig minden. s a szép Monmouth hercegnővel csevegett. Ezért gyűlölöm az irodalomban a földhözragadt realizmust.Dorian. . Szomorú valóság. Azt mondta. letéve az asztalra findzsáját. mintha figyelne a hercegnőre. Egy őszibarackszín kereveten Lady Narborough ült. .Máris alattvalód vagyok . Én főként a virágokra gondoltam. vagy valami ehhez hasonló szörnyűség. reápillantva igézetes szemével. Lord Henry egy selyemmel bevont nádszékben hevert. Unalmamban megkérdeztem egyik kertészemet. isteni.Én jobb szeretem a Ma tévedéseit . A társaság tizenkét emberből állott. piros szája mosolygott valamin. . hogy hívják a virágot.kiáltott a hercegnő. teasüteménnyel kínálgatta a hölgyeket. az asztal nehéz ezüst evőszereire. Sohase törődöm a tettekkel. a pálmaházban ült.Én a Holnap igazságait hirdetem. hogy védjem a trónom? .Miről beszélgettek ti ketten? . Az. Fehér kezei kecsesen mozogtak a findzsák közt. elmondtad Gladysnek azt a tervemet. amit Dorian súgott neki.Egészen meg vagyok elégedve a nevemmel és bizonyára Gray is a maga nevével. de másnapra másokat is vártak. Csak a szavakkal törődöm.válaszolt a hercegnő.kérdezte Lord Henry.kacagott Lord Henry egy székbe süppedve.Drága Gladys. .

Ez a te ötleted.No és mit csinálsz az orchideáról mondott hasonlatoddal? . és szatócsboltot nyitott. Nagyon is igaz. belemenve a szeszélyes játékba. . . .Neked adom. Harry? .Hát nem szereted a hazádat? . Nagyon is sokra becsülöd a szépséget.Hiszen itt élek. . Gladys.mondta Henry. nem szabad ezeket lebecsülnöd. mint rútnak.kérdezte a hercegnő.Inkább körmönfontak. mint jó kormánypártinak. .Ne félj. Ha lezárják a főkönyvet.Én hiszek az emberi fajtában . mint jónak. .A rútság a hét főerény egyike. . a butaságot gazdagsággal. .Praktikus emberek. .Betegség. . . .Csak a pajzsod. A sör. amennyire a londoni tőzsde viseli. . a Biblia és a hét főerény tette Angliát azzá. . kérlek.Engem a visszafejlődés jobban érdekel. Honfitársaink sohase ismernek magukra saját arcképükről.Hogy annál jobban szidhasd.Hogy mondhatsz ilyet? Bevallom. . . Gladys. . .kiáltott a hercegnő.szólt Henry bókoló kézmozdulattal.Mit mondanak rólunk? .Szóval a rútság a hét főbűn egyike? . . . a bűnt képmutatással egyenlítik ki. Neked. . mint praktikusak.. a lándzsád nem. hogy a törtetőké a világ.És mi a művészet? . ami. A hercegnő fejét rázta.Hogy Tartuffe Angliába költözött.Hidd el. . .Ami csak azt jelképezi.Azt akarod.Övé a fejlődés.Nem használhatom.Nagy dolgokat tettek a vállunkra. ez a te hibád. . jobb szépnek lenni. .Lándzsát sohasem szoktam törni a Szépség ellen . Másrészt azonban készségesen elismerem. még mindig jobb jónak lenni.Mi pedig viseltük a terhét.Elveszed tőlem a fegyvereim . hogy elfogadjam Európa véleményét? . Harry.Mégis nagy dolgokat csináltunk.A szerelem? .Csak annyira.kiáltotta. azt hiszem.

Rendesen azért.Akár a hírnév. Biztosítalak titeket. . ne emlékeztess erre .Inkább elvágom a kivezető fonalat. ha egyáltalán szeretnek. a nők kormányozzák a világot. Csak erősíti.Jaj. egyebet se csinálunk . . amit Lady Hilstone kerti ünnepélyén viseltem? Nem emlékszik rá.Meghatározni annyi. mint korlátozni.Azt hiszem. ahogy önök. . . új ellenséget szerez. Különben valahányszor szeretünk.De nem a nők között . . Gray úr. Hiszen kalapokat csinál nekem. mint a modern pillangók egyik remek példányát. de szép magától. a fülünkkel szeretünk.Te hitetlen. az legyen középszerű. . férfiak. Minden jó kalap semmiből készül.Ó.Káprázat. Aki népszerű akar lenni.Drága Gladys . melyet elérünk. . Azt hiszi. s az ismétlés az ingert művészetté varázsolja. . .Minden siker. mint valaki mondja.Csak a szobalányom. mikor haragszik rám. .felelt a hercegnő csúfondáros szomorúsággal.mondta a hercegnő. A tárgy különböző volta semmit se változtat a szenvedély egyedülvalóságán. . kedves Gray. és azt közlöm vele. .kiáltott Lord Henry -. a szemükkel szeretnek. Szóval azt is ő csinálta semmiből. .Mi vagy te tulajdonképpen? . Mi. hercegnő. Évekkel ezelőtt Mesebeli Hercegnek hívták. hogy úgy tesz. . A Hitetlenség a Hit kezdete. . mintha emlékeznék. Mért nem mondja meg neki? .Házigazdánk ma nincs rózsás hangulatban . hogy Monmouth tisztán tudományos szempontból vett el.szólt a hercegnő és elpirult. Emlékszik arra. fejét rázva -. . mert tíz perccel kilenc előtt jövök haza.Igazán semmiségekért. asszonyok.Házigazdánk kitűnő téma. . .Divatos pótszer. Beszéljünk másról. hogy mondhatsz ilyent? A romantika az ismét lésből él.szólt Dorian.Ostoba egy lány lehet. hercegnő? .Dehogy. mindig először szeretünk. Különben eltévedsz az útvesztőben.kiáltott Dorian Gray. . . akkor maga sohase szeret igazán . hogy fél kilencre már készen kell lennie az öltöztetéssel.Adj egy kivezető fonalat. Az életben egy . önbe csak nem szúr gombostűt? . hogy nem bírjuk el a középszerű férfiakat. a hit helyett.. Gladys .És miért haragszik.szakította félbe Lord Henry.Nem merem.kacagott Dorian.A vallás? .Valósággal megijesztesz.De remélem.

. .Kicsoda? .Te mindenre használod a szárnyad. Nagyon gyakran.Főképp akkor.Fő az iram . s az élet t itka az. felugrott.szólt Dorian.nagy élményünk lehet. .kérdezte a hercegnő szünet után.Ha nem lenne az. Aztán hátraszegte fejét és kacagott. s ha most nem megyek el és nem öltözők át.Szörnyen flörtölsz vele . .Vigyázz.Van vetélytársad. Harry? .Akkor is. ha nincs igaza? . csak arra nem. kérlek. . .Én a trójaiak pártján vagyok. .Azt. hogy elrepülj. .Megeresztett gyeplővel vágtatsz előre.Szóval. nőkre szállt át a bátorság. . .És boldoggá teszi önt az ő filozófiája? .mondta -. .A férfiaktól ránk. . hogy lehetőleg sokszor éljük át ezt az élményt.Még akkor is. ha sebet kapunk. Szárnyam érintetlen. ők egy nőért harcoltak. A hercegnő megfordult és Dorian Grayre tekintett kíváncsi szemmel.Harrynek mindig igaza van. nem is lenne csata. .Majd hozok magának pár orchideát.firtatta. .És megtalálta? . . Gray? . A hercegnő sóhajtott. Minek az? Én a gyönyört kerestem. s a pálmaház belsejébe indult. . hogy égett ember nem fél a tűztől. .Ezt ma este beírom a naplómba. . görög a görög ellen? .vágott vissza a hercegnő. . hercegnő. Dorian pillanatra tétovázott. Dorian nagyon veszedelmes.Gyakran.Mit? . . nem lesz nyugtom ma este. Új élmény nekünk.felelt Lord Henry.Én mindig egy véleményen vagyok Harryvel. . hercegnő . .De megverték őket.Sohase kerestem a boldogságot.Még csak meg se pörkölődtem. hercegnő.Mit szól ehhez ön.Nem is lehet oly rossz fogságba esni.mondta Lord Henry az unokahúgának.Én a békét keresem . . ha sebet kapunk . .

Ti. Még nem is mondtam meg. ki arccal a padlóra bukott halálos ájulatban. de alig fejezte be mondatát.Inkább lemegyek.Hát mondd. mert eszébe jutott. Nekem nincs sivatagom. mi a női nem? . .Menjünk és segítsünk neki. .De nem fejtettek meg.Módot kell találnod a visszavonulásra is. csak elájultál. ködös szemmel nézett maga köré.Ó. és üggyel-bajjal lábra állott.Harry nevetett. Harry? Reszketni kezdett. Ha múzeumi régiségeket emlegetnek nekünk. . A hercegnő megdermedt a rémülettől.Bocsáss meg.De sokáig marad el az a Gray . s ott találta Dorian Grayt.Édes Dorian . . . és a kerevetre fektették. .kérdezte kihívóan.suttogta. a te ruhádnak kell alkalmazkodnia az ő virágjához. Gladys.Ők menedéket leltek a sivatagban. Majd én helyettesítelek.A romantikus művészet mindjárt a legmagasabb hanggal kezdődik.Bolondul utána. .Szfinx. . félünk. féktelen.szólt. Ugye nem bántanak itt. hogy a pálmahá z ablakában mint valami fehér kendőt. Semmi az egész. . lemegyek . . .Lady Narborough .A nők nem mindig választhatnak . Hogy az asztalhoz ült.felelt Harry.kérdezte. nehéz zuhanása követett. de olykor-olykor a rémület nyilallt át rajta. . . Bizonyosan megerőltetted magad. egyszerre csak meglátta James Vane arcát.mondta. . Nem szabad egyedül lennem. Rövid idő múlva magához tért. már emlékszem. titok nélkül. A hercegnő ránézett és elmosolyodott. . . . Ne is jöjj le vacsorára. Lord Henry riadt szemmel rontott át a lebegő pálmalevelek közt. ki nézte-nézte őt. milyen színű a ruhám. a pálmaház mélyéből fojtott nyögés hallatszott.Mint a parthusok? .Férfiak neveltek bennünket. .Nem.Ilyen gyorsan mégse adom meg magam.Mi történt? . romantikusok. rakoncátlan jókedve támadt. melyet egy test tompa.válaszolt Lord Henry -. . Szobájába vonult átöltözködni. . romantikusok! Hiszen tudományos módszerrel dolgoztok. Nyomban a kék szalonba vitték. Mindenki fölrezzent.Egészen megrémisztesz. . mi. .

talán bele is fulladt a téli tengerbe. tőrbe csalják. hogy minden gonosztettnek hordania kell megfogant. Ha lábnyomok at látnak a gyepágyakon. mégis mily iszonyú elgondolni. nemcsak ezek a tapintható tárgyak okozták a változást. s eléje vetítette a bűnhődés csúf árnyait. mint akinek megszakad a szíve. de azért magával az élettel nem törődve. sarkában vannak. Sibyl Vane testvére nem tért vissza. Ha a szél csak meglibbentette a függönyt. Elment hajóval. Erőseké a siker. életkedvét. A tények közönséges világában a rosszat nem büntetik. fülébe sugdosnának. Jaj. Az Idő fekete barlangjából rettenetesen. ami mintha visszahozta volna vidámságát. s úgy érezte. megrettent. szobájában töltötte ideje legnagyobb részét. a jót nem jutalmazzák. A képzelet uszítja a bűn nyomába a lelkiismeret-furdalást. Csak három nap múlva mert elmenni hazulról.TIZENNYOLCADIK FEJEZET Másnap ki se tette a lábát a házból. Minden apró-cseprő részlet visszarémlett. hogy megölje őt. Az a tudat. A képzelet műveli. És bár merő káprázat az egész. elhatalmasodott rajta. fölébresztenék jeges ujjaikkal. fenyőillato s téli reggelben volt valami. Az ifjúság álarca megmentette. kicsoda ő. De nemcsak környezete. A világos. Tulajdon természete lázadt fel a gyötrelem túlsága ellen. Különben. mikor lakomán ül. De a nagy szerelmek és nagy bánatok saját teljességük által vesznek el. skarlátba pólyálva fölemelkedett bűntettének rémképe. A gyengéd. melyet élünk. Erős szenvedélyeik vagy szétzúznak mindent. heves önvádjaira. az inasok és portások okvetlenül észreveszik. vagy ők maguk pusztulnak el. ha valamilyen idegen ott ólálkodik a ház körül. okvetlenül jelentik a kertészek. mely kihívta az éjszakából a bosszúállást. mint füstbe ment szándékaira. finom húrozatú emberek mindig ilyenek. az őrület mily vad óráján gyilkolta meg barátját! Mily szörnyűséges csak gondolni is erre a jelenetre! Újra látta az egészet. Az az élet. zűrzavaros. Hiszen ez a tengerész nem is tudta. Más nem történt. gúnyolnák titkos helyekről. úgy sírt Dorian. Mikor lehunyta szemét. úgy tekintett. melyek az ólomkeretes ablaktáblákra csapódtak. Csip-csup bánatok. nem is tudhatta. betegen a vad halálfélelemtől. Igen: puszta képzelődés az egész. De talán csak képzelődés volt. ha éjjel-nappal gonosztettének árnyai merednének rá hallgatag szobasarokból. szívére újra rátette kezét a borzalom. még nagyobb borzalo mmal. gyengéké a kudarc. mely meg akarta nyomorítani. érezte. mikor alszik! Amint ez a gondolat átvillant agyán. elsápadt a rémülettől. és elénk ráncigálhatja őket. Vagy megölnek valakit. tönkre akarta tenni lelki nyugalmát. Egyébként Dorian meggyőzte . de képzeletünkben van valami rettenetesen logikus. látható alakokat adhat nekünk. csip-csup szerelmecskék tovább élnek. Mikor Lord Henry hat órakor bejött hozzá. A száraz levelekre. hogy a lelkiismeret ily félelmes rémeket támaszthat. ki rámered a ködtől izzadt ablakon. vagy ők maguk roskadnak össze. hogy hajszolják. Micsoda élete lenne. hogy a levegő egyszerre meghidegül körötte. Tőle semmi esetre sem kell tartania. újra látta a matróz arcát. torz vemhét.

kérem? Hol van? . majd a parkon át a vadásztársasághoz hajtatott és hozzájuk csatlakozott. ahogy kifért a torkán. Vékonyka jégkéreg szegte be a lapos. Úgy látszik. s riadozásaira most egy kis szánalommal és nem csekély megvetéssel tekintett vissza. .Valaki megsebesült. egy testet vonszolva magukkal a napfénybe. hogy Sir Geoffrey azt kérdezi.Ott . a száraz cserjéken át. hogy rémült képzelődésének áldozata volt. Dorian mellette ballagott. hogy hirtelen felkiáltott: .kiáltott. Nagy rézbegyű fácán rebbent el a gallyak közt. . Dorian .Ne lődd le. odarohant. egy sebesült nyúl rívása. ki épp két kilőtt töltényt ürített ki puskájából. Pár pillanat múlva kijöttek. a hercegnő fivérét. . fekete pöttyös fülét hegyezve. Sok-sok láb dobogott. Egy égerfaerdőcske felé iramodott. és mikor a nyúl az erdőcskébe ugrott. több szerencsénk lesz. hogy a vadászmester azt felelte. . eltolva a hajlékony. feje fölött. Hagyd élni. a csörgő avaron. A metsző. vagy húszlépésnyire tőlük. Két kiáltás hallatszott. mely még szörnyűbb. mint a só. . Dorian borzadva fordult el. s vendége felé iparkodott. ebéd után.Micsoda szamár.Boldog isten! Egy hajtót találtam! .felelte Sir Geoffrey dühösen. de a nyúl kecses mozdulattal oly különösen meghatotta Doriant.No van-e sok vad. hogy vigye haza a kancát. mely ezt a lármát követte. . Sir Geoffrey vállához ka pta puskáját. mint a gyötrelem végtelen órái. Az érdes zúzmara úgy tapadt a fűre. igen. Dorian nézte őket.nevetett barátja.ordított. Remélem. mely ki-kihangzott onnan. . kezében bottal. Látta. Hallotta. az öröm nagy-nagy közönye.Hol.Nem valami sok. lengő ágakat. mely szörnyű és egy haldokló ember nyögése. Dorian. s az éles puskaropogás. csakugyan meghalt-e az ember. amint bementek az égerfák közé. Reggeli után egy órahosszat sétált a hercegnővel a kertben. Egyszerre a száraz fűcsomó mögül. Gondta lan boldogság fogta el. a legtöbb madár a mezőre repült. Dorian leugrott a kocsiból. az erdőcske felé sietve. Úgy érezte. a hajtók rekedt kiáltása. Az égbolt egy megfordított kék ércserleghez hasonlított. felvillanyozta őt és az édes szabadság gyönyörével töltötte el. Tüzet szüntess! . náddal benőtt tavat. ha a másik területre megyünk. mely zavart lelkének oly hosszúnak tetszett.kérdezte. melyek az erdőben villogtak.kiáltott Sir Geoffrey. . körülnézett. . s hallotta. követi a szerencsétlenség.Ne bolondozz. hosszú hátsó lábait előrevonszolva felugrott egy nyúl. Néhány pillanat múlva. A fenyőerdő peremén megpillantotta Sir Geoffrey Cloustont. . Fölriadt. megparancsolta inasának. hogy a puskák elé áll.Mi a csudának nem tartja vissza az embereit? Mára elrontották a vadászatom. Erre már tüzet szüntettek az egész vonalon. egy kezet érzett a vállán. amint az erdő arcoktól elevenül meg. A vadászmester.magát. Geoffrey? . Geoffrey. a barna és piros lángok. bárhová megy. rálőtt. szagos levegő. halk hangok susogtak.

hogy a kertész van ott. Geoffrey pedig nem is az. Különben is mi a csoda történhetne veled. átadta gazdájának.Ronda. ezt a balesetet gondolod? Ezen. Az idősebb férfi kacagott. édes öregem. Jaj. melyre nincs bocsánat.mondta Lord Henry -. Aztán Dorian Lord Henryre nézett.Bár mindörökre véget vetnének neki . Ami pedig a jeleket illeti. aki az imént meghalt. .Ez rossz jel. kiadom a rendeletet. .tette hozzá.Á.. . A kertész kalapjához ért. remekül lő. De roppant ideges vagy ma. mikor látta. nagyon rossz jel. kegyetlen dolog az egész.Félek. No jöjj. és nehéz sóhajjal mondta: . Dorian fejét rázta.szólt mosolyogva -. . . Bizonyára azt akarja megkérdezni tőled. De mi aligha szenvedünk tőle. és gyötrődő mozdulattal megsimogatta szemét. és ez az unalom. Értésükre is adom.A hercegnő azt mondta. aki ne cserélne teveled szívesen.Ez rossz jel. És az az ember meg. Az a nyomorult paraszt. elviszlek az orvosomhoz. hát nincs is jel a világon. m ár nem segíthetünk. amit szemed-szájad megkíván.Micsoda? .A világon csak egy borzasztó van. akivel én ne cserélnék szívesen. milyen virágokat tegyen ma este az asztalra. csak ne sokat fecsegjenek erről az esetről.. Mégse lehet hajtókat csak úgy lepuffantani. valami borzasztó történik majd valamelyikünkkel. Ez az egyetlen bűn. . Harry. hogy igen . . Úgy érzem. az vár rád.. hogy választ viszek . . De kár beszélni erről.válaszolt Lord Henry.Dorian . vagy sokkal kegyetlenebb. Sokkal bölcsebb ehhez. amerre a reszkető kesztyűs kéz mutatott. Harry.Igen .Nincs senki. szótlanul. istenem. A Halál jötte rémít meg. mint én. Nem félek a Haláltól. hogy mára vessenek véget a vadászatnak. Ilyenek után mégse való. . hogy a fák mögött egy ember mozog és rám néz és rám vár? Lord Henry abba az irányba tekintett. hogy kocavadász. Az igazat mondom. pillanatig tétovázva nézett Lord Henryre. .kérdezte Lord Henry. . Dorian zsebre dugta a levelet. Azt mondják majd róla. jobban járt.? Nem fejezhette be mondatát. Úgy tetszik.felelt keserűen.A mellébe kapta a lövést. ő a hibás.szólt halkan. Talán énvelem . A végzet nem küld nekünk hírnököket. hogy tilos szóba hozni. az ólmos levegőbe n. . hogy szörnyű szárnya itt leng köröttem. Miért áll a puskák elé? Különben is nekünk semmi közünk hozzá. Geoffreynek természetesen nem valami kellemes. Dorian? Mindened a világon megvan. Bizonyára szörnyethalt. nem látod. Vagy ötven lépést mentek. menjünk haza. Ne nevess így. édes öregem! Ha visszamegyünk Londonba. Harry. hogy a kertész közeledik. Nincs senki. egymás mellett a fasor felé. majd elővett egy levelet. Dorian. látom. Dorian könnyülten sóhajtott fel.

szeretni nem tudok.Minden pletykának az az alapja. Egy nő bárkivel flörtöl. Gray . hogy én segíthetnék neked. mindenkit feláldoznál egy ötletért.Mondja meg a hercegnőnek. . Gray megint rosszul lett. akkor érdekes! Szeretnék olyan valakit látni. melyet leginkább bámulok. .szólt közbe Henry. tehát remek pár lesz belőletek. Látja.Szeretném. Fogalmam sincs. hercegnő.kiáltott Dorian. Harry.Hiszen az emberek is szívesen feláldozzák magukat . maga kérte is. De sajnálom. Valószínűleg sokat járkáltam ma reggel. az idegeimet nagyon túlfeszítettem. Rettenetes előérzetem van. .Te itt pletykát csinálsz. De úgy tetszik. hogy az. hogy mindjárt jövök . de nem szeretem. hercegnő . A saját egyéniségem teher lett számomra. a ház felé sietett. Édes kis állatka volt.Remélem. ki igazi gyilkosságot követett el. hogy ne lője le a nyulat. . .Nem mondhatom meg. A kertész visszafordult. . . Harry.. felejteni. Harry . . hogy idejöttem. . .Egyáltalán nincs sem mi lélektani jelentősége. nagyon furcsa volt. . Harry.Szegény Geoffrey roppant izgatott.volt a válasz. Miért nem mondod meg. A vitorláson az embert nem bántják. ha szeretni tudnék .mormogta -. miért mondtam ezt. Én nagyon kedvelem a hercegnőt. . Harry! .Kicsodák nem bántják.Mindent tudok.Nincs semmi bajom. készítse el a vitorlásom. csak nézzék a többiek.kiáltott a hercegnő. Bizonyára szeszélyből. hogy arról az emberről is beszéltek magának. . Majd táviratozok Harveynek.szólt Dorian hidegen.Te. . Irtózatos dolog.Unalmas dolog .Ugye Gray? Nézd. el menni. a szenvedély mély zengésével hangjában. hogy valaki erkölcstelenül tisztességes . . mi bánt? Tudod.Ostobaság. Dorian erőlködve állott a lábán és mosolygott. Mindjárt elájul. Csak ez a bajom.Az egyik kiválóságuk. . visszajöttünk. Ha Geoffrey szántszándékkal teszi.Mennyire szeretnek a nők veszedelmes dolgokat csinálni! . akár Artemis egy legújabb divatú ruhában. vágyakozni pedig elfelejtettem. .A hercegnő pedig nagyon szeret téged. . Harry! De ezúttal alaposan tévedsz. Ez a szerencsétlen baleset egészen feldúlt.kacagott Lord Henry.szólt Lord Henry. de mégis azt érzem. . Á. de nem kedvel. . és cigarettára gyújtott. . hogy ilyesmi történik majd velem is.Mennyire szeretsz te veszedelmes dolgokat mondani.válaszolt a hercegnő. Dorian? Neked valami bajod van. Egyáltalán ostobaság volt tőlem.válaszolt Dorian szomorúan. És úgy hallom. itt a hercegnő. . Nagyon is sokat foglalkozom önmagammal.Igen.Rettenetes vagy. Menekülni akarok. . holott ennek a pletykának semmi alapja sincs.Őszintén szólva csak képzelődés az egész. Furcsa.

Sajnos soha.kérdezte.Csak ha reprezentálok. .A sisak azonban még rajtam van. mint fehér magok vérvörös gyümölcsben.Nem szándékozom megválni egyetlen levelemtől sem. . minden út egyfelé vezet.Tudni végzetes volna. . . . . Mikor az üvegajtó becsukódott Dorian Gray mögött. . .válaszolt Henry. A szerencsétlen hajtó borzalmas halála. A hercegnő egy darabig nem válaszolt. A köd csodássá varázsolja a tárgyakat. A hercegnő megint kacagott.kérdezte tőle.Ez még érdekesebbé teszi a szemedet .mondta végül. a kereveten. mit mondott Harry. csak a vidéket nézegette.felelte Henry.sóhajtott a hercegnő.Te. . .Ezt én is szeretném tudni . .Hova? .Nem is hallottam. Oly édes a bizonytalanság. .mondta Lord Henry.De azért jól állnak neked. Az élet egyszerre oly roppant teher lett számára.A kiábrándulásba. . Lord Henry megfordult s unott-álmos szemével a hercegnőre nézett: . . .Az élet hercegnői koronával közeledett hozzád.Nagyon szerelmes vagy belé? . Henry rázta a fejét.Mit keresel? . meghallja Monmouth. mintha keresne valamit.De ködben nem látjuk az utat.Elvesztetted a vívótőrödet. tulajdon halála . . . Fönn Dorian Gray a szobájában feküdt. hogy nem tudta elviselni. .Mégis hiányoznának .Ezzel kezdődött az életem .A vívótőrödet .Az öregkor nagyothall. . . Fogai olyanok voltak. Most bemegyek és lefekszem. kit az erdőcske sűrűjében lőttek le. s a rémület zsibongott teste minden ízében. amely a pálmaházból a tornácra vezet.Sohasem féltékenykedett rád? .Unom az eperleveleket.Édes Gladys. Nagyon képtelent mondott? Majd máskor elmeséli. A hercegnő kacagott. Ugye megbocsát? A lépcső pihenőjéhez értek. Henry körülnézett.

. Dorian felugrott.más nem. . Azt mondja. Majdnem elájult attól.Házas volt az a szegény ember? Volt családja? . Utánakapott.válaszolt a vadászmester. kicsoda? . Olyan. amiből megtudhatjuk a nevét? . hogy szíve verése egyszerre eláll.szólt. s arra kérte barátját. hogy távollétében mulattassa vendégeit. meg egy hatlövetű pisztoly. Így hamarabb ott leszek. Mikor a vadászmester belépett. kérem.Matróz? . Mikor a levelet borítékba tette.Egy kevés pénz volt nála .előképének rémlett. Szóljon egy lovászfiúnak. Elhatározta. .Nem tudják. de durva külsejű. Majd pár sort írt Lord Henrynek.mondta pár pillanatnyi habozás után. . . megvizsgáltatja magát orvosával.Azt se tudjuk. kopogtak az ajtón. Valami matrózfélének látszik. Nem kell. hogy ezen az éjszakán már nem alszik Selby Royalban.Egy üres istállóban van. Rettenetes remény cikázott előtte. Öt órakor csöngetett inasának. Az erdő füvét vér mocskolja. Dorian elkomorodott. csomagolja össze holmiját a londoni éjszakai expresszvonatra. kaján tréfából. .Hogy érti ezt? Hát nem a maga embere volt? .szólt Dorian. kicsoda.Arról. Épp ezért bátorkodtam idejönni. s fél kilenckor legyen a kapunál a kocsi. a Home Farmon. . .kérdezte Dorian unottan.A Home Farmon? Tüstént menjen oda.Találtak nála valamit? . Bizonyára valami matróz. a holttest szerencsétlenséget hoz. mindkét karja tele van tetoválva.Hol a holttest? .mondta Dorian szórakozottan. hogy matróz? . Magam lovagolok az istállóhoz. Vagy nem.Küldje be . azonnal vezesse elő a lovamat. kérem. A nevét nem tudjuk. . s előrehajolt riadt szemmel meredve a vadászmesterre. vad árnyak . úgy érezte. Rendes embernek látszik. Alig negyedóra múlva Dorian Gray lóhalálban vágtatott a hosszú fasorban. Dorian kivette cheque-füzetét egy fiókból és maga elé tette. Baljós hely ez. hogy a vadászmester szeretne vele beszélni. amit Lord Henry mondott szeszélyes kedvében. mint valami matróz. . Thornton . kérem. a verőfényben is. kérem . úgy érezte.Bizonyára a ma reggeli rettenetes szerencsétlenségről akar beszélni.Nem.Siessünk! . A nép nem t űr ilyesmit a házában. kiadta a rendeletet. . .Ha családos.kiáltott. .Az. Sohase láttam azelőtt. és kezébe vett egy tollat. kérem. A fák. A Halál jár itt. A toll kihullott Dorian Gray kezéből. s annyi pénzt küldök neki. kísérteties csoportban rohantak utána. hogy Londonba utazik. tébolyultan.Azonnal látnom kell! . és várjon rám.kiáltott. . akkor nem akarom. amennyit maga szükségesnek tart. ajkába harapott. tudatta vele.Valamit. hogy hozzátartozói szükséget lássanak.Azt mondta. inasa jelentette. .

Aztán föltárta az ajtót és belépett. Dorian rávágott a lovaglóostorával. mert tudta. Patkója alatt röpködtek a kövek. mint a nyílvessző. és megragadta az ajtófélfát. hogy most már senki sem bánthatja. hogy ott a holttest.hasaltak útjára. Az az ember. Érezte. vagy tönkreteszi életét. s a kantárt az egyik embernek adta. Kancája egyszer megbokrosodott egy fehér kapufélfától. Mikor hazafelé lovagolt. Látni akarom . hogy olyasmit tud meg nemsokára. Dorian előrelépett. Pár pokrócon a hátsó sarokban feküdt egy durva inges. Dorian leugrott a nyeregből. s majdnem földre vetette őt. olcsó kocsisgyertya sercegett. Dorian Gray összeborzadt. Egy pillanatig tétovázott. Végre elérte a Home Farmot. Mikor a béres levette a zsebkendőt. Piszkos zsebkendőt borítottak arcára. hogy az ő keze nem veheti le a zsebkendőt. s kikiáltott az egyik béreshez jöjjön be hozzá. kit lelőttek az erdőcskében. az ajtóhoz rohant. . belekapaszkodott. A legk özelebbi istállóból világosság derengett. Valami azt sugallta. James Vane volt. Két ember lézengett a tanya udvarán.mondta. szeme megtelt könnyel. ami vagy rendbe hozza. palackba dugva. Az öröm sikolya hangzott fel ajkán. kilincsére tette a kezét. érezve. kék nadrágos holttest. Mellette.Vegye le ezt az arcáról. Dorian Gray pár pillanatig nézte a hullát. Erre a ló úgy nyilallt a sötét levegőn át. .

. hogy azok. Afféle falusi lány. a másik. Azt hiszed. annyira civilizálatlanok. roppant hasonlított Sibyl Vane-hez. Ezen a csodálatos májuson le-lerándultam hozzá. Jó tanácsokkal láttad el a lányt. Csak arra kérlek. Úgy értem. Egy kis kocsmában voltam egyedül. meglátogattam. kagylóforma kanálból fehér porcukorral havazta be. mi volt az a jótetted. hogy meghagyom olyan virágszerűnek. hogy a kettő karöltve járhat. se romlottak. Megmentettem valakit. Nagyon szép lány volt. Harry.Harry.TIZENKILENCEDIK FEJEZET . A civilizációt egyáltalán nem oly könnyű megszerezni. hogy több jótetted van? . Meg akarok változni.Mind a kettőt eléggé ismerem. Harry. tehát begyöpösödnek.Elmondhatom. Bizonyos vagyok.Édes fiam . mit értek rajta.kérdezte a barátja. de te tudod. akárcsak Perdita. hogy majd . amint találtam. Ez az oka annak. belemártva fehér ujjait a vörösréz öblítőcsészébe.szólt Lord Henry. s tányérjába kis piros gúlát púpozott az érett eperszemekből. . hogy rége n. Almafavirágok hullottak hajára és kacagott. Élhet. mosolyogva -. Így kezdődik a javulásod. Ma hajnalban el akartunk utazni együtt. Tegnap már megkezdtem a jótetteimet.De még el se mondtad.szólt Lord Henry. Az egyik mód az. Harry. Mert új ideálom van. nagyon sok borzalmas dolgot tettem az életemben. . gyerekes szeszélyeid vannak.vágott közbe Lord Henry . Csak két módon juthatunk birtokába. s kacagva hátradőlt a székében. nagyon régen volt az egész! Hát Hetty természetesen nem a mi osztályunkból származik. vidéken könnyű erényesnek lenni. s megrepesztetted a szívét.Te nagyon jó vagy. neked igazán furcsa. Azt hiszem. mentás és pereméres kertjében.visszhangozta Dorian. azt hiszem. Ezt a történetet másnak úgyse mondhatnám el.Műveltség és romlottság . Ott nincs kísértés. A vidékiek nem lehetnek sem műveltek. .Hol jártál tegnap? . Ugye emlékszel Sibylre? Úgy tetszik.Kedves Dorianom. Vagy azt mondtad. . .Ugyan minek meséled. . hogy műveltek vagyunk. kétszer-háromszor hetenként.Ennek az élménynek az újdonsága . . . Hetty szíve nem repedt meg. .És sirathatja a hűtlen Florizelt .Vidéken. Természetesen sírt és mi egyéb. Dorian. akik nem laknak a fővárosban.bizonyára kéjesen csiklandozott. hogy ez a lány aztán beéri majd egy parasztlegénnyel. mely rózsavízzel volt tele. rettenetes vagy. Egyszerre csak elhatároztam. Harry.kiáltott L ord Henry. s egy lyukacsos. Máris megváltoztam. Tegnap egy kis gyümölcsösben találkoztunk. . Dorian Gray a fejét rázta. hogy végződött az idilled. De én igazán szerettem. hogy jó útra térsz majd . ez vonzott hozzá először. Hiúságnak tetszik. Most borzasztónak érzem. Többet azonban nem teszek. ne változz meg. .Nem. Ne mondj ilyen borzasztó dolgokat. hogy szerettem. de nincs semmi szégyen rajta. De elmondhatom. hogy romlottak vagyunk.

férjhez megy egy szép napon valami durva kocsishoz vagy vigyorgó földmíveshez. Dehogyis, az, hogy teveled találkozott, az, hogy téged szeretett, megtanítja majd arra, hogy megvesse az urát, és boldogtalan lesz. Erkölcsi szempontból sem mondhatom, hogy sokra becsülöm a te nagy lemondásod. Még kezdetnek is gyatra. Különben honnan tudod, hogy Hetty ebben a pillanatban nem lebeg-e kedves vízililiomok között, egy csillagvilágos malomtóban, mint Ophelia? - Ezt nem bírom, Harry! Te mindenen tréfálsz, azután a legborzasztóbb tragédiákról beszélsz. Sajnálom, hogy elmondtam neked. Bánom is én, mit szólsz hozzá. Tudom, hogy helyesen cselekedtem. Szegény Hetty! Mikor ma reggel ellovagoltam a tanya mellett, láttam fehér arcocskáját az ablakban, mint egy jázminágat. Ne beszéljünk többet erről, és ne próbálj meggyőzni, hogy az első jótett, melyet évek óta műveltem, az első kis önfeláldozás, melye t megtettem, tulajdonképpen szintén bűn. Beszélj valamit magadról. Meg kell javulnunk. Meg is javulok. Mi újság a városban? Napok óta nem voltam a klubban. - Még mindig a szegény Basil eltűnéséről beszélnek. - Azt hittem, hogy azóta már meg is írták - mondta Dorian, bort öntve magának, és kissé elkomorult. - Édes fiam, még csak hat hete beszélnek róla, az angol közönség pedig nem bírja el azt a szellemi tornát, hogy három hónapon belül két dologról is beszéljen. Különben mostanában határozottan szerencsések voltak. Beszélhettek az én válópörömről, és Alan Campbell öngyilkosságáról. Most pedig egy művész titokzatos eltűnéséről. A rendőrség még mindig erősködik, hogy a szürke köpenyes úr, ki november kilencedikén elutazott az éjféli vonattal, szegény Basil volt. A francia rendőrség ellenben kijelenti, hogy Basil egyáltalán nem is érkezett meg Párizsba. Meglátod, két hét múlva azt újságolják majd, hogy San Franciscóban látták. Furcsa, de mindenkit, aki eltűnik, San Franciscóban látnak. Bizonyára remek város lehet, a túlvilág minden varázsával. - Mit gondolsz, mi történt Basillel? - kérdezte Dorian, a fény felé tartva vörösboros poharát, csodálkozva, hogyan beszélhet erről ilyen nyugodtan. - Fogalmam sincs róla. Ha Basil el akar rejtőzködni, semmi közöm hozzá. Ha meghal, minek gondoljak rá. A Halál az egyetlen dolog, amitől félek. Gyűlölöm. - Miért? - kérdezte fiatal barátja fáradtan. - Azért, kérlek - szólt Lord Henry orra alá tartva a szagosüvegcse aranyozott száját -, mert manapság mindent túlélhetünk, csak a Halált nem. A Halál meg a közönségesség, csak ez a két dolog van a tizenkilencedik században, amit nem lehet szavakkal elhessegetni. Dorian, feketézzünk a zongoraszobában. Zongorázz nekem Chopint. Az a fiú, akivel megszökött a feleségem, remekül játszotta Chopint. Szegény Viktória! Nagyon szerettem őt. A ház egészen kihalt nélküle. Tudom, hogy a házasélet puszta szokás és rossz szokás. De az ember még azt is sajnálja, ha elhagyja rossz szokását. Ezt talán leginkább. Hiszen rossz szokásaink egészen összeolvadtak egyéniségünkkel. Dorian semmit se szólt, csak fölkelt az asztaltól, a másik szobába ment, leült a zongorához, és végigfuttatta ujjait a fehér és fekete elefántcsont billentyűkön. Miután behozták a kávét, abbahagyta, Lord Henryre nézett, és ezt mondta:

- Mondd, kérlek, sohase jutott eszedbe, hogy Basilt meggyilkolták? Lord Henry ásított. - Basilt nagyon szerette mindenki, és mindig olcsó, amerikai zsebórát viselt. Miért gyilkolták volna meg? Nem volt olyan okos, hogy ellenségei legyenek. Természetesen nagyon tehetséges festő volt. De valaki festhet úgy, mint Velasquez, és mégis szörnyen unalmas lehet. Basil pedig igazán unalmas volt. Csak egyetlenegyszer érdekelt, akkor, mikor évekkel ezelőtt elmesélte nekem, hogy végtelenül csodál téged, és te vagy a művészetének vezérmotívuma. - Nagyon szerettem Basilt - mondta Dorian kissé szomorkás hangon. - De nem rebesgetik, hogy meggyilkolták? - Csak pár újság írja. Egyáltalán nem tartom valószínűnek. Tudom, vannak borzasztó helyek Párizsban, de Basil nem az az ember, ki elmegy oda. Nem volt kíváncsi semmire. Ez volt a fő hibája. - Mit szólnál, Harry, ha azt mondanám, hogy én gyilkoltam meg Basilt? - szólt fiatal barátja. És miután beszélt, mohón figyelt Harryre. - Azt, édes öregem, hogy olyan pózt választasz, ami nem illik az egyéniségedhez. Minden bűntett közönséges, aminthogy a közönségesség maga is bűntett. Te, Dorian, el se tudnál követni egy bűntettet. Sajnálom, ha megsértem ezzel a hiúságod, de biztosítalak, hogy ez az igazság. A bűntett csak az alsóbbrendű embereké. Nem ítélem el őket cseppet sem. Sőt azt hiszem, hogy a bűntett az nekik, ami minekünk a művészet, szóval valami, amivel különös izgalmakat szerezhetnek. - Különös izgalmakat szerezhetnek? Hát azt mondod, hogy aki egyszer gyilkolt, az másodszor is tudna gyilkolni? Ugyan, kérlek, ne mondj ilyeneket. - Ó, minden gyönyörűség, ha az ember nagyon gyakran csinálja - kiáltott Lord Henry és kacagott. - Ez az élet egyik legfontosabb titka. De azért azt hiszem, hogy a gyilkosság mindig tévedés. Nem szabad olyasmit tennünk, amiről nem beszélhetünk vacsora után. De hagyjuk szegény Basilt. Szeretném elhinni, hogy csakugyan oly regényes véget ért, mint ahogy te sejted, de nem tudom elhinni. Az megtörténhetett, hogy az omnibuszból a Szajnába pottyant, a kocsis elhallgatta a botrányt. Igen: el tudom képzelni, hogy így végezte. Látom őt, amint hátán fekszik, fölötte tompazöld hullámok, nehéz vontatóhajók mennek, s hosszú hínárszálak akaszkodnak hajába. Eztán, kérlek, kötve hiszem, hogy ő eztán valami jót is alkotott volna. Az utóbbi tíz év alatt a képei egyre gyengébbek lettek. Dorian felsóhajtott. Lord Henry átballagott a szobán, és egy furcsa, javai papagájnak a fejét kezdte vakargatni, egy nagy szürke tollú, rózsás bóbitájú és farkú madárnak, mely bambuszrúdon himbálózott. Amint ujja hegyével hozzáért, a madár ráncos szemhéjának fehér hólyagját leeresztette fekete, üvegszerű szemére, s előre-hátra ringatózott. - Igen - folytatta Henry, és megfordult, kivéve zsebéből a zsebkendőjét -, a képei egyre gyengébbek lettek. Úgy tetszett nekem, hogy elvesztett valamit. Elvesztett egy ideált. Mikor te meg ő nem voltatok többé jó barátok, ő nem volt többé nagy művész. Mi választott el benneteket? Úgy képzelem, hogy Basil untatott téged. Ha így van, akkor sohasem bocsátott

meg neked. Az unalmas emberek ilyesmit sohasem szoktak megbocsátani. Mondd, kérlek, mi lett abból a remek arcképből, melyet rólad festett, azt hiszem, azóta se láttam, mióta befejezte. Már emlékszem, évekkel ezelőtt mondtad nekem, hogy leküldted Selbybe, és ott elraktá k valahová, vagy talán ellopták. Nem került meg azóta? Micsoda kár! Igazán remekmű volt. Emlékszem, meg is akartam venni. Bárcsak megvettem volna. Basil legjobb korszakából való. Azóta a munkája a rossz piktúra és a jó szándék ama sajátos vegyüléke, mely az ittenieket mindig feljogosítja arra, hogy elsőrangú angol festőknek nevezzék magukat. Miért nem kerestetted ezt a képet az újságokban? Ezt kellett volna tenned. - Már nem tudom - mondta Dorian. - Azt hiszem, kerestettem. De ezt a képet sohasem szerettem igazán. Sajnálom, hogy ültem hozzá. Rágondolni sem szeretek. Miért is beszéltél róla? Mindig egy színdarabnak, gondolom, a “Hamlet”-nek, ezekre a furcsa soraira emlékeztet, hogy is van csak? “Akár Arc szív nélkül” Lord Henry nevetett. - Ha valaki művészien dolgozza fel az életet, akkor az agya a szíve válaszolt, s egy karosszékbe ült. Dorian Gray a fejét rázta, s pár lágy akkordot fogott a zongorán. - Akár a festett bú, olyan - ismételte - arc szív nélkül. Henry hátradőlt székében s félig hunyt szemmel nézett Dorianra. - Mondd, Dorian - szólt szünet után -, “mit ér az, ha valaki megnyeri az egész világot” és hogy is szól ez az idézet - “elveszti a saját lelkét?” A zene megbicsaklott, s Dorian Gray felugrott és barátjára meredt. - Miért kérdezed ezt tőlem, Harry? - Édes öregem - mondta Lord Henry magasba vonva szemöldökét a meglepetéstől -, azért kérdezem ezt tőled, mert azt hittem, hogy feleletet tudsz adni kérdésemre. Csakis azért. Múlt vasárnap átmentem a Parkon, és a Marble Arch közvetlen közelében egy kis csoport kopott ember hallgatott valami silány utcai prédikátort. Amint elhaladtam mellettük, hallottam, hogy a prédikátor épp ezt a kérdést ordítja a hallgatóságnak. Engem is megragadott, mert nagyon drámai a kérdés, Londonban sok ilyen különös jelenet játszódik le. Egy nyirkos vasárnap, egy sete-suta, esőköpenyes keresztény, betegesen fehér arcok gyűrűjében, csepegő esernyők rozoga födele alatt - s ez a csodálatos mondat, melyet a levegőbe röpítenek a rikoltó ideges ajkak: mindez valóban nagyszerű volt a maga nemében, valóságos kinyilatkoztatás. Meg akartam mondani a prófétának, hogy a művészetnek van lelke, de az embernek nincs lelke. Különben attól tartok, hogy meg sem értett volna. - Nem, Harry. A lélek rettenetes valóság. Lehet venni, eladni, csereberélni. Lehet megmérgezni és megjavítani. Mindnyájunkban lakozik lélek. Én tudom. - Egészen bizonyos vagy ebben, Dorian? a festett bú, olyan

Igen: ehhez hasonlít ez a kép.

Néha magam is elbámulok. Sohasem voltál ilyen bájos. Az öregkor tragédiája nem az. fonnyadt vagyok.Nem vagyok a régi. ki őt hallgatja. Ami az öregeket illeti. De egy véletlen színárnyalat a szobában vagy a reggeli égen. Butaság azt mondani. Milyen édes az. Most tökéletes vagy. nem a szándék kormányozza. vajon Mallorcában írta-e ezt Chopin. Milyen komoly vagy! Ne légy annyira komoly. Zongorázz egy nocturne-t. Zongorázz nekem valamit. Úgy érzem. hogy őrizted meg az ifjúságod. melyekről még te sem tudsz semmit . hogy az ifjúság tudatlan. mennyire őszinte vagyok. egy dallam a zeneműből. Ne tedd tönkre l emondásokkal. amit 1820-ban gondoltak. Jaj. szenvedélyek álmodnak. Ifjúság! Nincs ehhez semmi fogható. Semmi sem maradt rejtve előled. fontoskodva elmondják. egy sajátos illat. És mindez nem volt több neked. mikor az emberek magas sarkú cipőt viseltek.Akkor bizonyára káprázat az egész. Most egészen szeplőtelen vagy. Az életet nem az akarat. hogy visszakapjam az ifjúságom. egy sor az elfeledett költeményből. Mindenre a világon képes lennék. hogy korán keljek és hogy becsületes. Ha kérdezed tőlük. Dorian. hogy ők különbek. és én újra átélem életem legfurcsább hónapját. Ez a Hit végzete és a Romantika leckéje. Dorian. mint ma este. hasznos polgár legyek. Az élet az idegszálak. ne csald magad.. hanem az. de a külsődben nem. milyen boldog vagy! Micsoda nagyszerű életed volt! Körömcseppig ittál mindenből. Dorian. m int én. Ma este zenére van szükségem. Szeretném tudni. az édes emlékeket sodor magával. hogy erős vagy. Csakis azoknak a véleményét hallgatom meg féligmeddig. Az élet megmutatta nekik legfrissebb csodáját. melyeket föltétlenül biztosaknak tartunk. lassan épült agysejtek kérdése. Majdnem szemtelen voltál és nagyon félénk és egészen rendkívüli. milyen lesz eztán az életed. sohasem igazak. mikor először látt alak. Dorian. . Különben. amit most zongorázol! Szeretném tudni.igen. Mi közöd van neked és énnekem korunk babonájához? Nem: mi nem hiszünk többé a lélekben. hogy van a földön olyan művészet is. melyekben gondolatok rejtőzködnek. csak arra nem. mely átvillan agyadon. és amint zongorázol. én mindig ellentmondok az öregnek. Azok a dolgok. mely nem utánoz semmit! Ne állj meg. Úgy látom. . Nekem is vannak bánataim. mikor a tenger a villája körül sírt és sós tajték csapódott ablakaihoz? Bűvösen romantikus. Elvből teszem. Harry. A szőlőfürtöket a szájad pad lásán morzsoltad össze. Szeretném hallani a titkod. hogy az ember fiatal. mint a zene hangja. Vannak pillanatok. Nem rontott meg. Csak ne rázd a fejed: magad is tudod. hogy te vagy az ifjú Apollo s én Marsyas. hogy az vagy. Neked van valami titkod. Azóta természetesen megváltoztál. de tulajdon érzékeink is tanúságot tesznek erről. Micsoda áldás. ami tegnap történt. meséld el. Még mindig a régi vagy. Én csak tíz évvel vagyok öregebb nálad. amikor a fehér orgona illata egyszerre átvillan rajtam.Egészen bizonyos. hogy biztos vagy. akik nálam sokkal fiatalabbak. mi a véleményük valamiről. mindenben hittek és semmit sem tudtak. . melyet már régen nem játszol . Ne légy tökéletlen. és én ráncos vagyok. Szeretnék . hogy az ember öreg. ilyen dolgokon múlik az életünk. hogy tornásszak. azt gondolod. Browning ír erről valahol. mely hajdanta kedves volt neked.De: a régi vagy. Arra a napra emlékeztetsz. Azt képzeled. idegrostok. sárga vagyok.

mert jobb lettem . közelebb jön a földhöz. nem festettél képet. . melyet meg akar venni. aki roppant szeretne megismerni . Te vagy példája annak. Kérlek. Sokkal elragadóbb fiú vagy. mely a sötét levegőben függ. Dorian . Mennyire boldog vagyok.veled cserélni. Harry. Ezt sohasem felejtem el. hogy mostanában sohasem lát téged. Mindig is imád majd.Mért nem zongorázol. semmit se alkottál önmagadból! Az életed volt a művészeted. és arra kér. ne mondj ilyen fellengzős dolgokat. Nemsokára úgy viselkedsz majd. tanácsot szeretne kérni tőled néhány szőnyegről. No.mondta Dorian.mormogta -. Lovagoljunk együtt.a fiatal Lord Pool. Azt hiszem. Már leutánozta nyakkendői d.Remélem. melyekbe te már belecsömörlöttél. Harry.Igen. A világ mindkettőnket megrágalmazott.válaszolt mosolyogva. Dorian felkelt a zongorától. Harry? . te igazán erkölcscsősznek csapsz fel. s azoktól a bűnöktől óvod az embereket. mint még sohasem. . Ami pedig azt illeti. . Van valaki a White-ban. Önmagad zenésített ed meg. Különben is nincs semmi értelme. Annyi kifejezés van benne. mint ma este. Azok a könyvek. és azok is leszünk. Nézz az óriás. .Azért. Nem akarsz? Hát akkor menjünk a klubba. Föltétlenül jöjj el. semhogy így csinálj. Dorian? Menj vissza.mondta Lord Henry. hogy megunod. Éles nye lve idegessé teszi az embert. nem . . amitől fél. és pompásan kell befejeznünk.Igazán el kell jönnöm. Nem tudsz mindent rólam.Édes fiam. melyeket a világ erkölcstelennek nevez. Úgy bizony. szomorúsággal a szemében. Tizenegykor kilovagolok. . Nevetsz? Ne nevess. amit korunk keres. de téged mindig imádott. A művészet nem bujt fel tettekre.Te meg én mindig jó barátok leszünk. Mindjárt tizenegy.De azért egyszer mégis megmérgeztél egy könyvvel. Bournemouth legidősebb fia. Sohase zongoráztál olyan jól. A művészet megbénítja tettvágyunkat.Máris megváltoztam kissé. és végigsimította haját. Az a könyv ártalmas. Pompás este volt. hogy megmérgeztelek egy könyvvel. ezt az életet. ha meglelte. ígérd meg. . Rád vár. és ha zongorázol. A billentésedben volt valami csodálatos. A napjaid voltak a szonettjeid. mutassalak be. hogy azt a könyvet soha nem adod oda senkinek. mérgezett könyv nincs is a világon. de nem folytatom többé. hogy megigézd. Harry. . kedves asszony. és korán akarok lefeküdni. Nem megyek a klubba. De ne vitatkozzunk irodalomról.De ma este fáradt vagyok. Te meg én azok vagyunk. Unod Gladyst? Tudtam.Maradj még. kissé emlékeztet is rád. . ha ismernél. . . nem faragtál szobrot. hogy sohasem csináltál semmit. jöjj el hozzám holnap. olyan könyvek. és zongorázd el nekem újra a nocturne-t. A művészet istenien meddő. mézszín holdra. . Vagy a kis hercegnőnél ebédeljünk? Azt mondja. légy itt tizenegyre. Dorian. akik vagyunk. melyek megmutatják a világnak tulajdon hitványságát. mint a hitbuzgalmi szónokok vagy a hittérítők. az életem nagyszerű volt . te is elfordulnál tőlem. És kérlek. Nagyon bájos fiú. kérlek. aztán majd magammal viszlek ebédre Lady Branksome-hoz.Nekem te nem változhatsz meg soha.

. A Park most gyönyörű. .Föltétlenül.. Harry. sose nyíltak úgy orgonák. .mondta Dorian. Ahogy az ajtóhoz ért. mint most. Mióta megismerkedtünk. Aztán sóhajtott és elment. mintha még valamit mondani akarna. itt leszek tizenegyre .Hát jó. pillanatig tétovázott.Jó éjszakát.

Ajkaid íve újra formálja a történelmet.akárcsak a kacagó rigó. Most unta saját nevét hallani. Most utálta a szépségét. és sarkával ezüstszilánkokká taposta. inasa még várt reá. hogy rossz hatással volt másokra. hogy az ember sohasem változhat meg? Vadul vágyakozott gyermekkora szeplőtelen tisztaságára. mert senki sem tudta. aki roppant szerette. milyen boldog volt egykor. s fehér testű Cupidók nevetgéltek körülötte. Hallotta. és ebben pogány öröme telt. azt felelte. leginkább azért tetszett neki. éretlen kor. melyet évekkel ezelőtt Lord Henry adott néki. magával hozta volna biztos. amit Dorian már rég elvesztett. Gyakran mondta a lánynak. Egyszer azt mesélte magáról. mely ezekkel a szavakkal végződött: “ A világ ma már más. de az övé volt minden. Amint cigarett ázva hazafelé ballagott. hanem így: “Büntess meg minket a mi vétkeinkért!” Ott állt az asztalon az a furcsán metszett tükör. gyors büntetését! A büntetés tisztít. a gőg és szenvedély mily szörnyű pillanatában kérhette. mikor rámutattak. s ő megtarthassa az örök ifjúság mocsoktalan tündöklését! Minden kudarca innen származik. és vad. hogy kicsoda. melyek útjába estek. E két dolog híján életén nem esik szennyfolt. hogy a gonosz emberek mindig nagyon vének. nagyon rútak. kit magába akart szédíteni. vagy beszéltek róla. mert te elefántcsontból és aranyból való vagy. hogy az arcképe viselje tettei terhét. nagy kalapjában! Semmit sem tudott. Tudta. hol utóbb gyakran megfordult.Ez Dorian Gray. hogy gonosz ember. ifjúsága csak szemfényvesztés. melyért rimánkodott. melyet elkövetett életében. két fiatalember haladt el mellette estélyi öltözetben. Dorian emlékezett. melyet Lord Henry mondott neki. És milyen édes volt kartonruhácskájában. gondolkozni kezdett pár dologról. De hát nem lehet-e mindent jóvátenni? Vagy már nincs számára remény? Jaj. leheveredett könyvtárszobájában a kerevetre. Egyszer valaki. Nem úgy kellene imádkoznunk az igazságos Istenhez: “Bocsásd meg a mi bűneinket”. földhöz vágta a tükröt. Mikor hazaért. Dorian kezébe vette. Csakugyan igaz-e az. hogy beszennyezte magát. Aludni küldte őt. Bárcsak inkább minden bűne. de a lány nevetett. és még selyemkendőjét sem csavarta nyakára. olyan meleg. hogy Dorian karjára vette felöltőjét. mikor először látta meg a végzetes festmény változását. könnyfátyolos szemmel nézett sima lapjára.” Ezek a mondatok visszarévedtek emlékezetébe. és a lány elhitte neki. rózsafehér gyermekkorára. Szépsége csak álarc volt. hogy az egyik ezt súgta a másiknak: . A szépsége tette tönkre őt és az ifjúság.HUSZADIK FEJEZET Gyönyörű éjszaka volt. amint Lord Henry mondta egyszer. mint azon a borzalmas éjszakán. Mi is hát az ifjúság? Zöld. és hogy az életek kö zül. . És nevetett . A kis falu. őrjöngő levelet írt hozzá. vagy megbámulták. lelkét megrontotta. és Dorian többször ismételgette magában. akárcsak valaha. épp a legtisztábbakat. képzeletét a rémekkel népesítette be. hogy ő szegény. a legértékesebbeket döntötte gyalázatba.

Kétségkívül megmentett egy ártatlan lányt. amint Lord Henry mondta kaján nevetéssel? Vagy színészi szenvedélyből. Basil festette az arcképet. Bizonyára már el is kezdte. Fölmegy és megnézi. hogy halálra ítéljék? Elnevette magát. Amint kireteszelte az ajtót. Ő akarta. akit meggyilkolt. melyeket ő mégis türelmesen tűrt. Semmi változást nem látott. Talán már el is tűntek róla azok a baljós jelek. az öröm mosolya suhant végig babonásan fiatal arcán. saját jövőjére. Az izgalom. elszenvedni a . Ha kitartana vallomása mellett. ha élete megtisztul. mindenét megsemmisítették. Különben. szokása szerint bereteszelte mögötte az ajtót és lerántotta az arcképről a bíbortakarót. Hát valóban merő hiúságból vitte véghez egyetlen jótettét? Vagy azért. s megindult a lépcsőn fölfelé. Amint Hetty Mertonra gondolt. többé nem rémiszti. ezután jó lesz. érezte. mely életét megrontotta. Önmagára kell gondolnia. vajon a zárt szobában megváltozott-e az arckép. azt ő maga égette el az alsó szobában. A festett lábon is vér volt. amit el kell rejtenie. Ez az arckép az oka mindennek. mintha lecsöpögött volna onnan. A saját élőhalott lelke zavarta őt. hovatovább elcsitult. Úgy érezte. Semmi köze hozzá. A g yilkosság pusztán egy pillanat őrülete volt. melyet Dorian rákényszerített. Igen. Alan Campbell egy éjjel agyonlőtte magát laboratóriumában. se hamva annak. hogy a szemen valami sunyiság volt. James Vane névtelen sírban pihen a selbyi temetőben. Basil tűrhetetlen dolgokat mondott neki. hogy ez a gondolat szörnyűséges. Ezt nem tudta megbocsátani neki. hogy be kell vallania a bűnét? Följelentse magát. Ami Alan Campbellt illeti. mint azelőtt . beteg gondolatok ideje. Máris lohadóban van. hogy új szerepet játsszék. Most összeborzongott. hogy tovább harapózott a ráncos ujjakra. hogy megőrült. viselni a nyilvános gyalázatot. mely nem fogta a kést. még inkább hasonlított a frissen ontott vérhez. Új élet! Új élet kellene. Miért hordta álruháját? Az ifjúság. Jobb nem gondolni a múltra. fölébredt benne a kíváncsiság. Új életre vágyakozik. de nem árulta el a titkot. Bevallja a bűnét? Azt jelenti ez. Fölvette a lámpát az asztalról. mint annak előtte. ami nehéz önmagunknál is nemesebb dolgokat műveltet velünk? Vagy talán mindezekből az okokból együttvéve? S a vörös folt mért lett nagyobb.a skarlát harmat. az tette tönkre őt. melyet Basil Hallward eltűnése okozott. Nyugodtan ment be. Ezt semmi sem változtathatja meg. ő maga követte el az öngyilkosságát. bezárnák az őrültházba. mintha ezt a terhet máris leemelték volna róla. mint valami iszonyatos nyavalya. csak azt. Az emberek egyszerűen azt mondanák. Tulajdonképpen nem is Basil Hallward halála nyomta lelkét. mely a kezet bemocskolta.szamár szeszélyek. ki hisz majd neki? Se híre. talán még förtelmesebb. Efelől teljes biztonságban lehet.. és az undok valami.. el tudja majd tüntetni arcáról a rossz szenvedély minden nyomát. és egy darabig ajka körül tétovázott. és a kezén. ha be is vallja. Ezután jó lesz. A fájdalom és fölháborodás sikolya szaladt ki torkából. Bizonyos. Talán. Az a valami még mindig förtelmes volt. mer t új élményre vágyakozott. De azért kötelessége bevallani. mint volt? Úgy rémlett. Többé nem kísérti meg az ártatlanságot. hogy nem olyan borzalmas. Ami itt maradt. szintén vér volt. és a szájon a képmutatás görbe ránca. még szélesebbnek látszott.

Amint beléptek. Minek is őrizte oly sokáig? Egykor öröme telt volna abban. aztán visszajöttek vele. Hiúságból mentette meg azt a lányt. Basil Hallward halála semmis dolognak tetszett most előtte. Ragyogott. békében élhet. egy közeli oszlopcsarnokba állt és várakozott. Benn a cselédlakásokban félig öltözött cselédek suttogtak egymással. . ki lenn a téren haladt át. mint a halál. Az öreg Leafné sírt. De ki t udná megmondani. és ha a múlt meghal. Megöli majd a múltat. míg rendőrt találtak. hogy nézze.nyilvános büntetést.felelte a rendőr.. A padlón egy halott feküdt. mellyel agyonszúrta Basil Hallwardot.Dorian Gray úré . azonképpen ott a mennyekben is. A rendő r többször csöngetett. Minden csöndes volt. Vagy negyedóra múlva Francis magához kérte a kocsist és az egyik inast. és kijöttek szobájukból. És ez a gyilkosság egész életén át sarkában lohol? Örök ké a múlt tette nyomja? Csakugyan be kell vallani a bűnét? Soha. Megragadta a kést. Francis sápadt volt. megrémült a gondolatra. Utóbb már nem is érezte ezt az örömet. melybe belenézett. Két úr. Igen . Ez a kép az ő lelkiismerete volt. hogy a falon ott függ gazdájuk gyönyörű arcképe. Körülnézett. fölnézett a nagy házra. Képmutatásból öltötte fel a jóság álarcát. akkor végre szabad lesz. és beleszúrta a képbe. úgyhogy nem maradt rajta semmi folt. Megölte a festőt. Ha nem volt otthon. Ha rágondolt. megvetően nevetett. és megpillantotta a kést. hogy más is meglátja. Hiúság volt? Kíváncsiság volt? Képmutatás volt? Semmi egyéb nem volt lemondásában. Végül. és fölment velük a lépcsőn. A bűnét? Vállat vont. Most látta. miután hiába feszegették az ajtót. csillogott. kezét tördelte. Megöli ezt a torz lelki életet. A két úr egymásra nézett. Hetty Mertonra gondolt. Mélabút vegyített szenvedélyeibe.? Nem. Az ablakok könnyűszerrel kinyíltak: záruk régi volt. Egy sikoly hallatszott. ahogy legutóbb látták. mint változik. hogy meggyónják bűneiket. Álmatlan éjszakákat töltött miatta. Mert torz tükör volt lelkének a tükre. majd egy csattanás. hát most megöli a festő munkáját is és mindazt. hogy így van. Kis idő múlva a rendőr továbbment..Kinek a háza ez. ha nem hallja undok intelmeit. ki megparancsolta az embereknek. miképpen itt a földön. Hát majd megsemmisítjük. megállt. késsel szívében. semmi sem tisztíthatja meg mindaddig. Kiáltottak. Van Isten. Egyetlen bizonyíték van ellene. látták. Semmi egyéb nem volt. ragyogó fiatalságának és szépségének minden pompájában. de senki sem válaszolt. A ház koromsötét volt. Maga a kép az a bizonyíték. estélyi ruhában. Bármit is tesz. de senki se jelentkezett. míg be nem vallja bűnét. biztos úr? . Kíváncsiságból fanyalodott rá az önmegtagadásra. a háztetőre másztak. . . Kopogtak. amit a kép jelent. Tovább ballagtak. hogy a cselédek felriadtak álmukból. Sokszor tisztogatta. Hát most majd megsemmisíti. onnan ereszkedtek le az erkélyre. oly halálos volt. és amint továbbment. egyik emeleti ablakon égett a világosság. elzápult sok gyönyörű pillanata. csak ez! De volt valami más is! Legalább ő így gondolta. Az egyik Sir Henry Ashton nagybátyja volt. mint öregszik. úgy. a lelkiismerete. A sikoly oly iszonytató.kérdezte az idősebb úr.

ki az. -&- . az arca förtelmes. akkor ismertek rá.Fonnyadt volt. Csak amikor gyűrűit is megnézték. ráncos.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->