P. 1
2013.02

2013.02

|Views: 29|Likes:
medeelel
medeelel

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Myagmarsuren Shagdarsuren on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

pdf

text

original

Хоёдугаар Нэгдсэн Эмнэлгèéí 2013 îíû 2 ñàðûí 1-ààñ 2013 îíû 02-ñàðûí 28 íû àìáóëàòîðûí ìýäýý

Óëààíáààòàð õîò 2013 îíû 02-ñàðûí 29
2-ñàðûí ìýäýý
Á
¿
ð
ò
ã
ý
ã
ä
ñ
ý
í

º
â
÷
ë
º
ë
Ø
è
í
ý
Õ
ó
ó
÷
è
í
Á
¿
õ

¿
ç
ë
ý
ã
Ó
ð
ü
ä
÷
è
ë
à
í
ñ
ý
ð
ã
è
é
ë
ý
õ
õ
ó
â
è
à
ð
ª
â
÷
í
è
é
ó
÷
è
ð
À
í
õ
Ä
à
â
ò
à
í
õ
ó
â
è
à
ð
Ä
è
ñ
/

õ
ÿ
í
à
ë
ò
û
í

¿
ç
ë
ý
ã
Õ
ó
â
è
à
ð
Ã
ý
ð
è
é
í

¿
ç
ë
ý
ã

/
è
ä
ý
â
õ
è
/
Õ
ó
â
è
à
ð
Ä
ó
ó
ä
ë
à
ã
à
Õ
ó
â
è
à
ð
Ä
è
ñ
ï
à
í
ñ
å
ð

õ
ÿ
í
à
ë
ò
ª
ä
º
ð
ò

¿
ç
ñ
ý
í

õ
¿
í
è

é
ò
î
î
Õ
º
ä
º
º
í
è
é


Ý
ì
÷
ë
ý
ã
ä
ñ
ý
í
õ
¿
í
è
é

ò
î
î
Ý
ì
í
ý
ë
ý
ã
ò
õ
ý
â
ò
ñ
ý
í
Байгалмаа 0 79 2 2.532 52 7 45 65.82 7 8.861 9 11.39 9 11.39 7 3.29167 3 2
Цолмон 0 32 3 9.375 7 6 1 21.88 1 3.125 21 65.63 0 5 1.33333
Сайнтөгс 0 87 0 74 22 52 85.06 0 7 8.046 6 6.897 9 3.625 74 1
Òóÿà 6 6 36 1 2.778 31 6 25 86.11 4 11.11 0 0 11 1.5 36 13
ÇÃÎ 5 5 26 0 26 26 100 0 0 0 1.08333 1
11 11 0 260 6 2.308 190 67 123 73.08 12 4.615 37 14.23 15 5.769 32 11.8182 0 113 17
Дулмаа Óðüä÷èëàí 0 425 366 86.12 59 59 13.88 0 0 0 17.7083
С.̺íõòóÿà Бөөр диализ 2 2 147 0 147 2 145 100 0 0 0 6.125
Мөнхжаргал Áººð ñóäëàë 0 370 209 56.49 122 122 32.97 39 10.54 0 0 41 15.4167 22
Бямбадолгор Óóøèã ñóäëàë 13 13 368 52 14.13 315 16 299 85.6 1 0.272 0 0 46 15.3333 283 30
Мөнхсайхан ÕÁÝÑ 11 11 432 111 25.69 309 15 294 71.53 12 2.778 0 0 58 18 400 44
Намуундарь Үе мөч ñóäëàë 180 180 275 25 9.091 247 235 12 89.82 3 1.091 0 0 22 11.4583 10
Алтанчимэг Ìýñ çàñàë 83 83 381 243 63.78 136 131 5 35.7 2 0.525 0 0 8 15.875 2 12 11
Æàðãàлñàéõàí Óðîëîãè 74 74 146 28 19.18 112 56 56 76.71 4 2.74 0 2 1.37 19 6.08333 2 27 7
Мөнхжаргал Ìýäðýë ñóäëàë 27 27 442 116 26.24 297 30 267 67.19 11 2.489 12 2.715 6 1.357 41 18.4167 42 325 46
Саранчимэг ÝÝÃ 0 12 0 12 12 100 0 0 0 0.5
Ýðäýíýáèëýã Àðüñ ñóäëàë 73 73 239 103 43.1 135 74 61 56.49 1 0.418 0 0 1 9.95833
Áàÿð÷èìýã Ýìýãòýé÷¿¿ä 0 140 31 22.14 93 93 66.43 16 11.43 0 0 16 5.83333 70 4
Äàøïàãàì /àìð/ Ýìýãòýé÷¿¿ä 4 4 166 10 6.024 149 5 144 89.76 7 4.217 0 0 19 6.91667 100 11
Түвшинтөгс Í¿ä ñóäëàë 278 278 486 364 74.9 63 51 12 12.96 59 12.14 0 0 58 20.25 226
×óëóóíáààòàð ×ÕÕ ñóäëàë 163 163 489 279 57.06 208 156 52 42.54 2 0.409 0 0 5 20.375 26 1
Ариунтуяа ÄØÁ ñóäëàë 21 21 402 65 16.17 76 11 65 18.91 261 64.93 0 0 295 16.75 10
Ñýëýíãý Ç¿ðõ ñóäàñ 0 43 0 43 43 100 0 0 0 27 1.79167 12
Оюунцэцэг Ç¿ðõ ñóäàñ 0 523 0 523 523 100 0 0 0 46 21.7917
929 929 0 5486 2002 36.49 3046 1634 1412 55.52 418 7.619 12 0.219 8 0.146 702 249.364 46 1469 208
Ëõàãâàñ¿ðýí Õ¿¿õýä 249 249 336 71 21.13 251 250 1 74.7 4 1.19 9 2.679 1 0.298 30 14 252 35
Хүдэрмөнх Ø¿ä 28 28 53 29 54.72 24 13 11 45.28 0 0 0 13 2.20833 2
277 277 0 389 100 25.71 275 263 12 70.69 4 1.028 9 2.314 1 0.257 43 17.6818 0 254 35
1217 1217 0 6135 2108 34.36 3511 1964 1547 57.23 434 7.074 58 0.945 24 0.391 777 278.864 46 1836 260
Áîðõ¿¿ ͺõºí ñýðãýýõ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öàãààí ͺõºí ñýðãýýõ 0 258 0 258 258 100 0 0 0 10.75
Ýíõñàéõàí ͺõºí ñýðãýýõ 0 43 0 43 43 100 0 0 0 1.79167
Çîëçàÿà ͺõºí ñýðãýýõ 0 256 0 256 256 100 0 0 0 10.6667
0 0 0 557 0 0 557 557 0 300 0 0 0 0 0 0 0 23.2083 0 0 0
1217 1217 0 6692 2108 31.5 4068 2521 1547 60.79 434 6.485 58 0.867 24 0.359 777 304.182 46 1836 260
Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò
Äîòðûí1
ͺõºí ñýðýýõ ¿çëýã
Á¯ÃÄ Ä¯Í
Òóñãàé õýñãèéí ¿çëýã
Ïîëèêëèíèêèéí ¿çëýã
Õ¿¿õäèéí ¿çëýã
Íèéò ¿çëýã
Хүүхэд

Б
ү
г
д
Ү
ү
н
э
э
с
:

Э
м
э
г
т
э
И
х

б
и
е
и
й
н

Г
а
р
ы
н

з
ү
ү
Ч
и
х
н
и
й

з
ү
ү
Ц
а
х
и
л
г
а
а
н

з
ү
ү
Б
ү
т
э
н

б
и
е
и
й
н

б
а
р
и
а
С
ү
ү
н

б
а
р
и
а

Х
а
л
у
у
н

т
о
с
о
н

Ш
ө
л
ө
н

б
а
р
и
а
Х
э
с
э
г

г
а
з
р
ы
н

и
л
л
э
г
Х
а
н
у
у
р

з
а
с
а
л
С
а
м
н
у
у
р

з
а
с
а
л
Т
ү
р
э
м

Э
н
г
и
й
н

т
ө
ө
н
ө

Ц
а
х
и
л
г
а
а
н

М
о
н
г
о
л

т
ө
ө
н
ө

Э
н
г
и
й
н

б
у
м
б
а

Г
у
л
г
у
у
р

б
у
м
б
а

Ж
и
н

з
а
с
а
л

О
р
о
о
л
т

з
а
с
а
л

У
л
а
а
н

ц
а
г
а
а
н

Д
э
в
т
э
э
л
г
э

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Эмчилгээ хийлгэсэн
хүний тоо- үүнээс :
1 230 0 0 0 0 0 90 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стационар 2 85 35 50
Амбулатор 3 145 55 90
Уламжлалт

Б
ү
г
д
Ү
ү
н
э
э
с
:

Э
м
э
г
т
э
й
И
х

б
и
е
и
й
н

Г
а
р
ы
н

з
ү
ү
Ч
и
х
н
и
й

з
ү
ү
Ц
а
х
и
л
г
а
а
н

з
ү
ү
Б
ү
т
э
н

б
и
е
и
й
н

б
а
р
и
а
С
ү
ү
н

б
а
р
и
а

Х
а
л
у
у
н

т
о
с
о
н

Ш
ө
л
ө
н

б
а
р
и
а
Х
э
с
э
г

г
а
з
р
ы
н

и
л
л
э
г
Х
а
н
у
у
р

з
а
с
а
л
С
а
м
н
у
у
р

з
а
с
а
л
Т
ү
р
э
м

Э
н
г
и
й
н

т
ө
ө
н
ө

Ц
а
х
и
л
г
а
а
н

М
о
н
г
о
л

т
ө
ө
н
ө

Э
н
г
и
й
н

б
у
м
б
а

Г
у
л
г
у
у
р

б
у
м
б
а

Ж
и
н

з
а
с
а
л

О
р
о
о
л
т

з
а
с
а
л

У
л
а
а
н

ц
а
г
а
а
н

Д
э
в
т
э
э
л
г
э

з
а
с
а
л
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Эмчилгээ хийлгэсэн
хүний тоо- үүнээс :
1 761 31 190 0 0 0 85 5 0 2 117 2 2 0 48 0 18 168 54 60 10 0 0
Стационар 2 761 31 190 85 5 2 117 2 2 48 18 168 54 60 10
Амбулатор 3 0
Сэргээн засах

Б
ү
г
д
Ү
ү
н
э
э
с
:

Э
м
э
г
т
э
й
И
х

б
и
е
и
й
н

Г
а
р
ы
н

з
ү
ү
Ч
и
х
н
и
й

з
ү
ү
Ц
а
х
и
л
г
а
а
н

з
ү
ү
Б
ү
т
э
н

б
и
е
и
й
н

б
а
р
и
а
С
ү
ү
н

б
а
р
и
а

Х
а
л
у
у
н

т
о
с
о
н

Ш
ө
л
ө
н

б
а
р
и
а
Х
э
с
э
г

г
а
з
р
ы
н

и
л
л
э
г
Х
а
н
у
у
р

з
а
с
а
л
С
а
м
н
у
у
р

з
а
с
а
л
Т
ү
р
э
м

Э
н
г
и
й
н

т
ө
ө
н
ө

Ц
а
х
и
л
г
а
а
н

т
ө
ө
н
ө
М
о
н
г
о
л

т
ө
ө
н
ө

Э
н
г
и
й
н

б
у
м
б
а

Г
у
л
г
у
у
р

б
у
м
б
а

Ж
и
н

з
а
с
а
л

О
р
о
о
л
т

з
а
с
а
л

У
л
а
а
н

ц
а
г
а
а
н

Д
э
в
т
э
э
л
г
э

з
а
с
а
л
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Эмчилгээ хийлгэсэн
хүний тоо- үүнээс :
1 482 312 44 0 0 33 0 0 0 0 217 5 0 0 7 0 0 137 39 0 0 0 0
Стационар 2 337 195 21 13 179 2 3 94 25
Амбулатор 3 145 117 23 20 38 3 4 43 14
НИЙТ

Б
ү
г
д
Ү
ү
н
э
э
с
:

Э
м
э
г
т
э
й
И
х

б
и
е
и
й
н

Г
а
р
ы
н

з
ү
ү
Ч
и
х
н
и
й

з
ү
ү
Ц
а
х
и
л
г
а
а
н

з
ү
ү
Б
ү
т
э
н

б
и
е
и
й
н

б
а
р
и
а
С
ү
ү
н

б
а
р
и
а

Х
а
л
у
у
н

т
о
с
о
н

Ш
ө
л
ө
н

б
а
р
и
а
Х
э
с
э
г

г
а
з
р
ы
н

и
л
л
э
г
Х
а
н
у
у
р

з
а
с
а
л
С
а
м
н
у
у
р

з
а
с
а
л
Т
ү
р
э
м

Э
н
г
и
й
н

т
ө
ө
н
ө

Ц
а
х
и
л
г
а
а
н

М
о
н
г
о
л

т
ө
ө
н
ө

Э
н
г
и
й
н

б
у
м
б
а

Г
у
л
г
у
у
р

б
у
м
б
а

Ж
и
н

з
а
с
а
л

О
р
о
о
л
т

з
а
с
а
л

У
л
а
а
н

ц
а
г
а
а
н

Д
э
в
т
э
э
л
г
э

з
а
с
а
л
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Эмчилгээ хийлгэсэн
хүний тоо- үүнээс :
1 1473 343 234 0 0 33 175 5 0 2 474 7 2 0 55 0 18 305 93 60 10 0 0
Стационар 2 1183 226 211 0 0 13 120 5 0 2 346 4 2 0 51 0 18 262 79 60 10 0 0
Амбулатор 3 290 117 23 0 0 20 55 0 0 0 128 3 0 0 4 0 0 43 14 0 0 0 0
ЭМТ-201.23 Уламжлалт анагаах ухааны засал 2 сар
СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ
Óëààíáààòàð õîò 2013
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÍÈÉÒ
1 Áóë÷èí òàðèà 131 100 231
2 Ñóäàñ òàðèà 401 272 673
3 Àðüñàí äîðõ òàðèà 110 85 195
4 Äóñàë òàðèà 217 150 367
5 Á¿õ õàòãàëò 642 457 1099
6 Öóñ àâñàí õ¿í 22 24 46
7 ¯éë÷èëñýí á¿õ õ¿í 486 307 793
8 ßàðàëàé õèéãäñýí òàðèà 33 13 46
9 Äàðàëò õýìæñýí 47 47 94
ÍÈÉÒ 486 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793
Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò
Òàðèíû êàáèíåòèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
2013 îíû 2-ð ñàðûí 1- ààñ 2013 îíû 02- ñàðûí 29-íû ºäðèéí ñòàöèîíàðûí ìýäýý
Òàñàã
î
ð
í
û

ò
î
î
Ã
ý
ð
è
é
í

ý
ì
÷
è
ë
ã
ý
ý
ò
ý
é
Î
ð

õ
î
í
î
ã
è
é
í

ã
¿
é
ö
ý
ò
ã
ý
ë
¯
¿
í
ý
ý
ñ

õ
º
ä
º
º
í
è
é

î
ð

õ
î
í
î
ã
Ò
à
é
ë
à
í
ã
è
é
í

ý
õ
ý
í
ä

á
ó
é

º
â
÷
ò
º
í
Õ
º
ä
º
º
í
è
é
Ø
è
í
ý
ý
ð

õ
ý
â
ò
ñ
ý
í

º
â
÷
ò
º
í
¯
¿
í
ý
ý
ñ

õ
º
ä
º
º
í
è
é
Ã
à
ð
ñ
à
í

á
à

º
º
ð

á
î
ë
ü
í
è
ö
î
ä

ø
è
ë
æ
ñ
ý
í


¯
¿
í
ý
ý
ñ

õ
º
ä
º
º
í
è
é
Ä
î
ò
ð
î
î

ø
è
ë
æ
è
æ

è
ð
ñ
ý
í
õ
º
ä
º
º
í
è
é
Ä
î
ò
ð
î
î

ø
è
ë
æ
è
æ

î
÷
ñ
î
í
Õ
º
ä
º
º
í
è
é
Í
à
ñ

á
à
ð
ñ
à
í
Õ
º
ä
º
º
í
è
é
Í
à
ñ

á
à
ð
à
ë
ò
û
í

õ
ó
â
ü
0
-
2
4

ö
à
ã
è
é
í

ä
î
ò
î
ð
õ
è

í
/
á
Ý
ì
÷
ë
ý
ã
ä
ñ
ý
í

º
â
÷
ò
º
í
Ä
ó
í
ä
à
æ

î
ð

õ
î
í
î
ã
Î
ð
í
û

ý
ð
ã
ý
ë
ò
Î
ð
í
û

ô
î
í
ä

à
ø
è
ã
ë
à
ë
ò
Î
ð

ô
î
í
ä

à
ø
è
ã
ë
à
ë
ò
û
í

õ
ó
â
ü
Ã
ý
ð
è
é
í

ý
ì
÷
è
ë
ã
ý
ý
ò
ý
é
Ò
à
é
ë
à
í
ã
è
é
í

ý
ö
ý
ñ
ò

á
à
é
ã
à
à

õ
¿
í
Õ
º
ä
º
º
1 Äîòîð 1 43 1119 120 44 6 111 11 125 12 15 1 1 0 1 0 0.8 0 126 8.9 2.9 26 92.94 0 43 6
2 Äîòîð2 48 1085 38 49 1 110 6 115 1 12 0 5 0 1 0 0.86 0 117 9.3 2.4 23 80.73 0 50 6
3 Ìýäðýë 26 530 66 25 3 51 7 55 8 3 0 1 0 0 0 0 0 54 9.8 2.1 20 72.80 0 23 2
4 Ìýñ çàñàë 46 1156 104 55 10 163 11 163 17 7 2 10 2 0 0 0 0 162 7.2 3.5 25 89.75 0 52 4
5 Õ¿¿õýä 12 308 0 13 0 39 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.5 7.4 3.5 26 91.67 0 8 0
6 Õ¿ëýýí àâàõ 0 31 0 1 0 20 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19.5 1.6 0 0 0.00 0 2 0
7 Ýð÷èìò ýì÷èëãýý 6 81 5 3 0 10 1 3 0 15 2 16 3 3 0 12.8 0 23.5 3.4 3.9 14 48.21 0 6 0
8 Óëàìæëàëò ýì÷/ãýý 14 283 30 17 2 37 4 39 5 0 0 0 0 0 0 0 0 38 7.4 2.7 20 72.19 0 15 1
Á¿õ ä¿í 195 0 4593 363 207 22 541 40 544 43 52 5 52 5 5 0 0.92 545 8.4 2.8 24 84.12 0 199 19
1 Äîòîð 1 /òºë/ 6 139 5 0 16 15 0 15.5 9 2.6 23 82.74 6 0
2 Äîòîð2 /òºë/ 6 136 4 0 17 15 0 16 8.5 2.7 23 80.95 6 0
3 Ìýäðýë/òºë/ 2 50 1 0 9 8 0 8.5 5.9 4.3 25 89.29 2 0
4 Ìýñ çàñàë /òºë/ 2 11 0 0 2 2 0 2 5.5 1 5.5 19.64 0 0
5 Õ¿¿õýä /òºë/ 2 25 1 0 4 4 0 4 6.3 2 13 44.64 1 0
6 Õ¿ëýýí àâàõ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
7 Ýð÷èìò ýì÷èëãýý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
8 Óëàìæëàëò ýì÷/ãýý 2 28 0 0 6 3 0 4.5 0 2.3 14 50.00 3 0
Á¿ãä 20 389 11 0 54 47 0 0 0 0 50.5 7.7 2.5 19 69.46 18 0
Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò
УКIIНЭ- ийн 2 сарын шуурхай мэдээ

Ýìíýëýãò õýâòñýí 541 А.Чимэдцогзол 76 эр БЗД-ийн 4-р хороо K74.0
Ýìíýëãýýñ ãàðñàí 544 Ш.Чогсонжав 72 эр СХД-ийн 12-р хороо I22.0
Îð õîíîã 4593
Àìáóëàòîðèéí ¿çëýã 6135
Óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿çëýã 2108
Á¿ðòãýãäñýí ºâ÷ëºë 1217
Äèñïàíñåðèéí õÿíàëòàíä + 23
Äèñïàíñåðèéí õÿíàëòààñ - 21
Îäîî äèñ.õÿíàëòàíä áàéãàà 777
Åðºíäºã òàâèóëñàí 0 Стационарын нас баралт
Óðàã õºíä¿¿ëñýí 0 Б.Батбилэг 63 эм СБД-ийн 5-р хороо K74.0
Øèíæèëãýý ºãñºí á¿ãä õ¿í 7835 Д.Оюунцэцэг 60 эм СБД-ийн 10-р хороо К74.0
Êëèíèê 3797 С.Доржсүрэн 71 эр СБД-ийн 8-р хороо J18.0
Бèîõèìè 2122 Д.Гонгор 87 эр БЗД-ийн 10-р хороо J18.0
Áàêòåðèîëîãè 1687 Б.Буд 56 эр ЧД-ийн 16-р хороо K86.0
Ãèñòîëîãè 229
Óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ òàðèëãà 34
íàñíû àíãèëàë 0-1 1 --4 5--14 15-24 24-44 45-64 65-74 75-дээш
Íàñ áàðñàí á¿ãä 7 0 0 0 0 0 3 2 2
Ñòàöèîíàðò 5 3 1 1
Ñòàöèîíàðààñ ãàäóóð 2 1 1
Ýðýãòýé 5 1 2 2
õîíîã áîëîîã¿é 0 0 0 0
Çàäëàí øèíæèëãýý õèèëãýñýí 5 3 1 1
Îíîø òîõèðñîí 4 2 1 1
Ïîëèêëèíèê ýðõýëñýí äýä çàõèðàë Ë.Õàíäñ¿ðýí
Ñòàòèñòèê÷ èõ ýì÷ Ø. Ìÿãìàðñ¿ðýí
Íàñ áàðàëò ä¿¿ðãýýð /ãýð/
УКIIНЭ- ийн 2 сарын шуурхай мэдээ
ä/ä ¯ç¿¿ëýëò Á¿ãä
1 Õàëäâàðò áóñ ºâ÷ëºë 1217
2 Á¿õ íàñ áàðàëò 7
3 ¯¿íýýñ ýìíýëýãò 5
4 Õîíîã áîëîîã¿é 0
5 0-1 íàñ ýíäýãäýë 0
6 ¯¿íýýñ ýðýãòýé 0
7 1-5 íàñíû ýíäýãäýë 0
8 ¯¿íýýñ ýðýãòýé 0
9 Îð õîíîã 4593
10 Ýìíýëãýýñ ãàðñàí 544
11 Á¿ãä ¿çëýã 6135
12 ¯¿íýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿çëýã 2108
13 ªâ÷íèé ó÷èð àìáóëàòîðèò 3511
14 Äèñïàíñåðûí õÿíàëòûí ¿çëýã 434
15 Ãýðèéí ýðãýëò 82
16 Õÿíàëòàíä áàéñàí æèðýìñýí 62
17 Øèíýýð õÿíàëòàíä àâñàí æèðýìñýí 10
18 öóñíû øèíæèëãýý ºãñºí 10
19 ¯¿íýýñ Hb 110 ã/ë-ýýñ áàãà 0
20 Ýõíèé 3 ñàðòàéä õÿíàëòàíä îðñîí 10
21 7-ñ äýýø ñàðòàé õÿíàëòàíä îðñîí 0
22 Òºðñºí 8
23 Æèðýìñíèé õ¿íäðýë 0
24 Òºðºõ ¿åèéí õ¿íäðýë 0
25 Òºðñíèé äàðààõ õ¿íäðýë 0
26 Æèðýìñýí òºðөõººñ ¿ë õàìààðàõ ºâ÷èí 0
27 Ò¿ðãýí òóñëàìæèéí äóóäëàãà 264
Ïîëèêëèíèê ýðõýëñýí äýä çàõèðàë Ë.Õàíäñ¿ðýí
Ñòàòèñòèê÷ èõ ýì÷ Ø. Ìÿãìàðñ¿ðýí
Хүүхэд

Б
ү
г
д
Ү
ү
н
э
э
с
:

Э
м
э
г
т
э
й
Ц
а
х
и
л
г
а
а
н

ү
ү
н
э
э
с
:

А
м
п
л
и
п
у
л
ь
сИ
с
к
р
а
У
в
ч
У
з
т
Э
л
е
к
т
р
о
ф
о
р
е
з
Г
э
р
л
и
й
н

э
м
ч
и
л
г
э
э

Ш
а
в
а
р
П
а
р
а
ф
и
н

У
с
а
н

э
м
ч
и
л
г
э
э
Х
о
д
о
о
д

г
э
д
э
с

у
г
а
а
х
З
ө
г
и
й
н

б
а
л
т
а
й

т
а
т
л
а
г
а
Х
ү
з
ү
ү
н
и
й

т
а
т
л
а
г
а
Н
у
р
у
у
н
ы

т
а
т
л
а
г
а
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
НИЙТ 1 59 38 0 0 0 21 31 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Стационар 2 48 27 10 31 7
Амбулатор 3 11 11 11
Уламжлалт

Б
ү
г
д
Ү
ү
н
э
э
с
:

Э
м
э
г
т
э
й
Ц
а
х
и
л
г
а
а
н

ү
ү
н
э
э
с
:

А
м
п
л
и
п
у
л
ь
сИ
с
к
р
а
У
в
ч
У
з
т
Э
л
е
к
т
р
о
ф
о
р
е
з
Г
э
р
л
и
й
н

э
м
ч
и
л
г
э
э

Ш
а
в
а
р
П
а
р
а
ф
и
н

У
с
а
н

э
м
ч
и
л
г
э
э
Х
о
д
о
о
д

г
э
д
э
с

у
г
а
а
х
З
ө
г
и
й
н

б
а
л
т
а
й

т
а
т
л
а
г
а
Х
ү
з
ү
ү
н
и
й

т
а
т
л
а
г
а
Н
у
р
у
у
н
ы

т
а
т
л
а
г
а
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
НИЙТ 1 85 31 63 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
Стационар 2 85 31 63 22
Амбулатор 3 0
Сэргээн засах

Б
ү
г
д
Ү
ү
н
э
э
с
:

Э
м
э
г
т
э
й
Ц
а
х
и
л
г
а
а
н

ү
ү
н
э
э
с
:

А
м
п
л
и
п
у
л
ь
сИ
с
к
р
а
У
в
ч
У
з
т
Э
л
е
к
т
р
о
ф
о
р
е
з
Г
э
р
л
и
й
н

э
м
ч
и
л
г
э
э

Ш
а
в
а
р
П
а
р
а
ф
и
н

У
с
а
н

э
м
ч
и
л
г
э
э
Х
о
д
о
о
д

г
э
д
э
с

у
г
а
а
х
З
ө
г
и
й
н

б
а
л
т
а
й

т
а
т
л
а
г
а
Х
ү
з
ү
ү
н
и
й

т
а
т
л
а
г
а
Н
у
р
у
у
н
ы

т
а
т
л
а
г
а
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
НИЙТ 1 1084 689 313 179 36 64 8 16 28 46 168 81 0 0 52 93
Стационар 2 535 299 194 57 21 53 1 6 12 24 55 14 38 60
Амбулатор 3 549 390 119 122 15 11 7 10 16 22 113 67 14 33
НИЙТ

Б
ү
г
д
Ү
ү
н
э
э
с
:

Э
м
э
г
т
э
й
Ц
а
х
и
л
г
а
а
н

ү
ү
н
э
э
с
:

А
м
п
л
и
п
у
л
ь
с
И
с
к
р
а
У
в
ч
У
з
т
Э
л
е
к
т
р
о
ф
о
р
е
з
Г
э
р
л
и
й
н

э
м
ч
и
л
г
э
э

Ш
а
в
а
р
П
а
р
а
ф
и
н

У
с
а
н

э
м
ч
и
л
г
э
э
Х
о
д
о
о
д

г
э
д
э
с

у
г
а
а
х
З
ө
г
и
й
н

б
а
л
т
а
й

т
а
т
л
а
г
а
Х
ү
з
ү
ү
н
и
й

т
а
т
л
а
г
а
Н
у
р
у
у
н
ы

т
а
т
л
а
г
а
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
НИЙТ 1 1228 758 376 179 36 85 39 16 28 46 190 88 0 0 52 93
Стационар 2 668 357 257 57 21 63 32 6 12 24 77 21 0 0 38 60
Амбулатор 3 560 401 119 122 15 22 7 10 16 22 113 67 0 0 14 33
СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ
ЭМТ -201.24 Сэргээн засах эмчилгээ 2 сар
…2013….оны .01...сарын ..31....өдөр
ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ХЭСГИЙН 2013 ОНЫ МЭДЭЭ
НАС БАРАЛТ МЭДЭЭ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Нас баралт 2 5
Хоног болоогүй нас
баралтын
0 0
Эмгэг судлалын
шинжилгээнд орсон
2 5
Эмгэг судлалын
шинжилгээнд
ороогүй
0 5
Үндсэн оношийн
зөрөө тоо
0 1
Онош тохирсон 2 4

ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Амбултор хүн 48 38
Амбултори блок 104 76
Стационари хүн 162 126
Стационари блок 510 370
Цитологи хүн 65 60

Цитологи блок 80 68

Секцон 2 5
Секцон блок 87 99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Гарын үсэг yes yes


Мэдээ өгсөн .........................../ /
Мэдээг шалгасан Их эмч................................./ /
ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ХЭСЭГ
Б
ү
г
д
Ү
ү
н
э
э
с
:

Э
м
э
г
т
э
й
1
5

х
ү
р
т
э
л
х


н
а
с
н
ы

х
ү
ү
х
э
д
Б
ү
г
д
Т
ө
л
ө
в
л
ө
г
ө
ө
т
Я
а
р
а
л
т
а
й
Б
ү
г
д
Ү
ү
н
э
э
с
:

Э
м
э
г
т
э
й
1
5

х
ү
р
т
э
л
х


н
а
с
н
ы

х
ү
ү
х
э
д
Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 1 1 1
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 2 2 2
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0
22 0 0
23 40 1 39 29 10
24 0 0
25 4 4 4
26 63 63 63
Дэлүүний мэс засал
Ивэрхий
Цочмог мухар хоолой
Цөсний замын мэс засал
Зүрхний төрөлхийн гажгийн мэс засал
Зүрх, үнхэлцгийн мэс засал
Гол судас бусад том судасны
Судасны бусад
Хөхний хорт хавдрын төгс
Хөхний бусад
Улаан хоолой, ходоодны амсрын хорт хавдарт
хийсэн
Цээжний хөндийн бусад
Ходоодны хорт хавдрын мэс засал
Ходоодны шархлааны мэс засал
Элэгний мэс засал
Уушги, гол завсрын хорт хавдарт хийсэн мэс
засал
А
Тархи, нугасны мэс засал
Захын мэдрэлийн мэс засал
Бамбай булчирхайн мэс засал
Глаукомын үеийн мэс засал
Нүдний бусад мэс засал
Хамар хоолойн мэс засал
Сонсголын эрхтний мэс засал
Эрүү нүүрний мэс засал
Сүрьеэ өвчний үеийн цээжний хөндийд хийсэн
мэс засал
Цээжний хөндийн идээт өвчнүүдийн үед
хийсэн мэс засал
ЭМТ - 201.20. Мэс заслын үйл ажиллагаа 2 сар
Мэс заслын нэр м/д
Мэс засал хийлгэсэн
хүний тоо
Д
а
в
т
а
н

х
а
г
а
л
г
а
а
Хагалгаа Нас барсан
Б
ү
г
д
Ү
ү
н
э
э
с
:

Э
м
э
г
т
э
й
1
5

х
ү
р
т
э
л
х


н
а
с
н
ы

х
ү
ү
х
э
д
Б
ү
г
д
Т
ө
л
ө
в
л
ө
г
ө
ө
т
Я
а
р
а
л
т
а
й
Б
ү
г
д
Ү
ү
н
э
э
с
:

Э
м
э
г
т
э
й
1
5

х
ү
р
т
э
л
х


н
а
с
н
ы

х
ү
ү
х
э
д
Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27 0 0
28 3 3 2 1
29 0 0
30 0 0
31 0 0
32 1 1 1
33 0 0
34 0 0
35 0 0
36 0 0
37 0 0
38 10 10 7 3
39 5 5 4 1
40 0 0
41 0 0
42 1 1 1
43 0 0
44 4 4 3 1
45 134 0 0 1 133 54 79 0 0 0
46 6 6 5 1
Бүгд 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хоол боловсруулах эрхтний 48 0 0
Шээс бэлгэсийн эрхтний 49 0 0
Эмэгтэйчүүдийн 50 0 0
Бусад 51 0 0
Мөрийн дагуу: 45=(1+2+3+. . . . +44);
Мөрийн дагуу: 47=(48+49+. . . 51)
Бусад
Бүгд
Мэс ажилбарууд
Д
у
р
а
н
г
и
й
н

м
э
с

з
а
с
а
л
Бага аарцгийн хөндийн мэс засал
Эмэгтэйчүүдийн бусад мэс засал
Кесар мэс засал
Үр хөндөлт
Үе, яс тайрах
Үе мөчний бусад мэс засал
Эр бэлэг эрхтний бусад мэс засал
А
Оношлогооны лапротоми (Биопси орно)
Нарийн, бүдүүн гэдэсний мэс засал
Нойр булчирхайн мэс засал
Хэвлийн хөндийн анхдагч буглаа
Хоол боловсруулах эрхтний бусад
Бөөр авах мэс засал
Бөөрний чулуу авах мэс засал
Давсагны мэс засал
Бөөр шээсний замын бусад мэс засал
Түрүү булчирхайн мэс засал
ЭМТ-201.20. Мэс заслын үйл ажиллагаа (үргэлжлэл)
Мэс заслын нэр м/д
Мэс засал хийлгэсэн
хүний тоо
Д
а
в
т
а
н

х
а
г
а
л
г
а
а
Хагалгаа Нас барсан
Ц
у
с
н
ы

д
э
л
г
э
р
э
н
г
ү
й

ш
и
н
ж
и
л
г
э
э
Ц
у
с
н
ы

б
ү
л
э
г
н
э
л
Ч
ө
м
ө
г
И
м
м
у
н
о
г
е
м
а
т
о
л
о
г
и
Ш
э
э
с
н
и
й

ш
и
н
ж
и
л
г
э
э
Б
и
о
л
о
г
и
й
н

ш
и
н
г
э
н
Б
и
о
х
и
м
и
И
м
м
у
н
о
х
и
м
и
Р
а
д
и
о
х
и
м
и
М
о
л
е
к
у
л
ы
н

б
и
о
л
о
г
и
Э
р
ү
ү
л

з
ү
й
н

х
и
м
и
Б
а
к
т
е
р
и
о
л
о
г
и
В
и
р
у
с
о
л
о
г
и
П
а
р
а
з
и
т
о
л
о
г
и
Э
г
э
л

б
и
е
т
э
н
Д
О
Х
\
Б
З
Д
Х
а
л
д
в
а
р
Э
р
ү
ү
л

з
ү
й
н

б
а
к
т
е
р
и
о
л
о
г
и
Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Бүгд 1
7139 1501 507 0 0 1227 147 1439 424 0 0 0 1308 26 200 143 0 0 51 161 5
Амбулаторит 2 4738
902 174 832 61 835 179 1308 26 200 143 43 35
Стационарт 3 2401
599 333 395 86 604 245 8 126
5
Бүгд 1
24888 3002 2535 0 0 3681 147 12157 881 0 0 0 1308 26 200 286 59 0 67 440 99
Амбулаторит 2 14618
1804 870 2496 61 7022 365 1308 26 200 286 59 51 70
Стационарт 3 10270
1198 1665 1185 86 5135 516 16 370
99
Бүгд 1
453 42 13 0 0 32 0 225 34 0 0 0 59 0 15 21 0 0 9 3 0
Амбулаторит 2 453
42 13 32 225 34 59 15 21 9 3
Стационарт 3 0
Бүгд 1
676 84 65 0 0 96 0 225 55 0 0 0 59 0 15 42 20 0 9 6 0
Амбулаторит 2 676
84 65 96 225 55 59 15 42 20 9 6
Стационарт 3 0
`
Бүгд 1
7592 1543 520 0 0 1259 147 1664 458 0 0 0 1367 26 215 164 0 0 60 164 5
Амбулаторит 2 5191 944 187 0 0 864 61 1060 213 0 0 0 1367 26 215 164 0 0 52 38 0
Стационарт 3 2401 599 333 0 0 395 86 604 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 126 5
Бүгд 1
25564 3086 2600 0 0 3777 147 12382 936 0 0 0 1367 26 215 ##### 79 0 76 446 99
Амбулаторит 2 15294 1888 935 0 0 2592 61 7247 420 0 0 0 1367 26 215 328 79 0 60 76 0
Стационарт 3 10270 1198 1665 0 0 1185 86 5135 516 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 16 370 99
ЭМТ-201.22. Лабораторийн үйл ажиллагааны тайлан 2 сар
Үзүүлэлт м/д
Б
ү
г
д
Химийн паталоги
Анатомийн
паталоги
Гематологи Клиникийн хими Микробиологи
Э
с
и
й
н

ш
и
н
ж
и
л
г
э
э
А
м
ь
д

э
д
и
й
н

ш
и
н
ж
и
л
г
э
э
И
м
м
у
н
о
г
и
с
т
о
х
и
м
и
А
Д
а
а
т
г
а
л
Хүний тоо
Шинэилгээний тоо
Т
ө
л
б
ө
р
т
Хүний тоо
Шинэилгээний тоо
Н
и
й
т

Хүний тоо
Шинэилгээний тоо
СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ
1
5
-
1
9

2
0
-
2
4

2
5
-
2
9

3
0
-
3
4

3
5
-
3
9

4
0
-
4
4

4
5
-
4
9

5
0

б
а

т
ү
ү
н
э
э
с

д
э
э
ш

Э
х
н
и
й

3

с
а
р
д
4
-
6

с
а
р
т
а
й
д
7

б
а

т
ү
ү
н
э
э
с

д
э
э
ш

с
а
р
т
а
й
д
Х
я
н
а
л
т
а
д

о
р
о
о
г
ү
й
6

б
а

т
ү
ү
н
э
э
с

д
э
э
ш

у
д
а
а

ү
з
ү
ү
л
с
э
н
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 сар 1 60 1 9 1 3 4 1 9 6 6 62
2 сар 2 62 1 10 4 3 2 1 8 2 7 7 64
3 сар 3 0 0 0 0
4 сар 4 0 0 0 0
5 сар 5 0 0 0 0
6 сар 6 0 0 0 0
7 сар 7 0 0 0 0
8 сар 8 0 0 0 0
9 сар 9 0 0 0 0
10 сар 10 0 0 0 0
11 сар 11 0 0 0 0
12 сар 12 0 0 0 0
60 0 2 19 4 4 3 6 2 0 0 0 17 2 0 13 0 13 0 0 0 0 64 0
Баганы дагуу: 4=(5+...+12)=(14+15+16); 24=(1+2-3+4-17-20-21-22)
ЭМТ-201.8. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн
Эрүүл мэндийн
байгууллага м/д
Жирэмсэн
эмэгтэй
Жирэмсний хяналтад шинээр
бүртгэгдсэн эмэгтэйчүүдийн тоо
Нийт жирэмсэн
эмэгтэйчүүдээс
О
н
ы

э
ц
э
с
т

х
я
н
а
л
т
а
д

б
а
й
г
а
а

ж
и
р
э
м
с
э
н

э
м
э
г
т
э
й
ч
ү
ү
д
и
й
н

т
о
о
Т
ө
р
с
н
и
й

д
а
р
а
а

4
2

х
о
н
о
г
и
й
н

д
о
т
о
р

ө
р
х
и
й
н

э
м
ч
и
д

ү
з
ү
ү
л
с
э
н

э
х
ч
ү
ү
д
и
й
н

т
о
о
Т
а
й
л
а
н
т

о
н
ы

э
х
э
н
д

х
я
н
а
л
т
а
д

б
а
й
с
а
н
Ш
и
л
ж
и
ж

и
р
с
э
н

З
у
л
б
а
с
а
н
Ү
р

х
ө
н
д
ү
ү
л
с
э
н
Н
а
с

б
а
р
с
а
н
-
Б
ү
г
д
Ү
ү
н
э
э
с
:

Г
э
р
т
э
э
Ш
и
л
ж
и
ж

я
в
с
а
н

Б
ү
г
д
Насны бүлэг
Хяналтад орсон
хугацаагаар
Т
ө
р
с
ө
н
-
Б
ү
г
д
Үүнээс

Typrau 1ycnauxuüu 1oouoo

ÝÌÃ-ûí äàðãûí 1999.03.09 ºäðèéí 25 òîîò òóøààëûí 2-ð õàâñðàëò 2013 îíû 02 ñàð

¹ Ýì÷
íàðûí
òîî
Õ
¿
ë
ý
ý
í

à
â
ñ
à
í

ä
ó
ó
ä
ë
à
ã
à

¯
ð

ä
¿
í
ã
¿
é

ä
ó
ó
ä
ë
à
ã
à

Ã
¿
é
ö
ý
ò
ã
ý
ñ
ý
í


ß
à
ð
à
ë
ò
à
é

ä
ó
ó
ä
ë
à
ã
à

Î
ñ
î
ë

ã
ý
ì
ò
ý
ë


Ã
ý
í
ý
ò
è
é
í

º
â
÷
ë
º
ë
è
é
í

á
¿
ð
ò
ã
ý
ë


Õ
ý
â
ë
è
é
í

õ
º
í
ä
è
é
í

ö
î
÷
ì
î
ã

¿
ð
ý
â
ñ
ý
ë


Á
ó
ñ
à
ä

ý
ð
õ
ò
ý
í
è
é

ö
ó
ñ

à
ë
ä
à
ë
ò


Ö
î
÷
ì
î
ã

õ
à
ò
ã
à
ë
ã
à
à

Ã
ó
ó
ð
ñ
à
í

õ
î
î
ë
î
é
í

á
à
ã
ò
ð
à
à

Î
Ð
Ç

Á
º
º
ð
í
è
é

º
â
÷
è
í


Õ
à
ë
ä
â
à
ð
÷

º
â
÷
è
í


Õ
î
ð
ò

õ
à
â
ä
à
ð


Õ
È
Á
Ñ

Ä
à
ð
à
ë
ò

è
õ
ñ
ý
õ


Õ
î
ä
î
î
ä

ã
ý
ä
ý
ñ
í
è
é

õ
ÿ
ì
ð
à
ë


Á
ó
ñ
à
ä1

ХТЭ 264 - 264 7 - - 11 4 2 - 33 - - 8 30 87 6 83


ÓÊIIÍÝìíýëýã Òîîíû ìÿàãò ¹24

Ãýíýòèéí
ºâ÷ëºëººð
Äóóäëàãà õ¿ëýýí àâààä
ãàðñàí
Àéëä î÷ñîí õóãàöàà Íàñààð àíãèëáàë Ãàçàð äýýð òýýâýðëýõ ¿åä ¿ç¿¿ëñýí òóñëàìæóóä
Ý
ð

ý
ã
ò
ý
é

Ã
à
ç
à
ð

ä
ý
ý
ð

ò
ó
ñ
ë
à
ì
æ

à
â
ñ
à
í


Ý
ì
÷

î
÷
è
õ
î
î
ñ

º
ì
í
º

í
à
ñ

á
à
ð
ñ
à
í


Á
¿
ã
ä


0
-
5

ì
è
í
ó
ò

6
-
1
0

ì
è
í
ó
ò


1
1
-
1
5

ì
è
í
ó
ò

1
6
-

ä
ý
ý
ø

ì
è
í
ó
ò

Á
¿
ã
ä


0
-
1
0

ì
è
í
ó
ò

1
0
-
1
5

ì
è
í
ó
ò


1
6
-
2
0

ì
è
í
ó
ò

2
1
-

ä
ý
ý
ø

ì
è
í
ó
ò

Á
¿
ã
ä

0
-
1
5

í
à
ñ


1
5
-
4
4

í
à
ñ

4
5
-
6
4

í
à
ñ

6
5
-
ä
ý
ý
ø

í
à
ñ

Ç
î
õ
è
î
ì
î
ë

à
ì
ü
ñ
ã
à
ë

Ê
è
ñ
ë
î
ð
î
ä

º
ã
ñ
º
í

Ñ
ó
ä
à
ñ

ò
à
ð
è
à

õ
è
é
ñ
ý
í

Á
ó
ñ
à
ä

ò
à
ð
è
à

õ
è
é
ñ
ý
í


Ý
Ê
Ã
-
è
é
í

á
è
÷
ë
ý
ã


Ä
î
ë
ã
è
î
í
î
î
ð

à
â
ñ
à
í


Õ
¿
ë
ý
ý
í

à
â
ñ
à
í

ò
à
ë
à
ð
õ
à
ë


Ö
à
à
ø
ë
à
õ


ä
ó
ó
ä
ë
ã
à

Ç
ó
ñ
ë
à
í
ã
è
é
í

ä
ó
ó
ä
ë
à
ã
à


20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 26
- 1 264 143 87 30 4 264 123 92 32 17 264 29 8 48 179 - - 6 - 58 72 - - -
235/
126


Uaruüu uu1epnan


Á¿ãä 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7
264 6 13 12 12 8 19 9 11 11 17 18 22 17 20 15 14 6 5 5 9 3 5 1 6


Ä¿¿ðýã
1 Áàÿíç¿ðõ 90
2 Áàÿíãîë 42
3 Ñîíãèíîõàéðõàí 14
4 Õàí –Óóë 45
5 ×èíãýëòýé 27
6 Ñ¿õáààòàð 46
Á¿ãä 264
Ìýäýý ºãñºí ……………………..

Õÿíàñàí …………………………


Óëààíáààòàð õîò 2013 îíû 2-ñàðûí 28
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÍÈÉÒ
1
Ç¿ðõíèé öàõèëãààí áè÷ëýã
/Ñýëýíãý/
594 353 947
1 Õîëòåð /Ñýëýíãý/ 5 1 6
1 Эмийн ñîðèë 3 0 3
2
Ç¿ðõíèé öàõèëãààí áè÷ëýã
/Îþóíöýöýã/
666 583 1249
3
Õýò àâèà îíîøëîãîî
/Пүрэвсүрэн/
823 0 823
4
Õýò àâèà îíîøëîãîî
/Дашдулам/
716 619 1335
5
Õýò àâèà îíîøëîãîî
/Жаргал/
52 266 318
6 Äîïëåðãðàì /зүрхний эхо/ 256 189 445
7 Ðåíòãåí õàðàëò 67 71 138
8 Ðåíòãåí çóðàã àâàëò 936 640 1576
9 Ôëþðãðàì 947 715 1662
10 Óÿí äóðàí 232 213 445
11 Ñïèðîãðàìì 5 8 13
12 Òàõèíû öàõèëãààí áè÷ëýã 21 12 33
13 Сонсголын бичлэг 4 0 4
ÍÈÉÒ 5327 3670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8997
1 Ç¿ðõíèé öàõèëãààí áè÷ëýã 1268 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2205
2 Õýò àâèà îíîøëîãîî 1591 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2476
3 Óÿí äóðàí 232 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445
4 Äîïëåðãðàì 256 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445
5 Ðåíòãåí õàðàëò 67 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138
6 Ðåíòãåí çóðàã àâàëò 936 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1576
7 Ôëþðãðàì 947 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1662
8 Ñïèðîãðàìì 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
9 Òàõèíû öàõèëãààí áè÷ëýã 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
10 Сонсголын бичлэг 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ÍÈÉÒ 5327 3670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8997
Ä¿ðñ îíîøëîãîîíû ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
Ýäãýðñýí Øèëæñýí
Íàñ
áàðñàí
À Á 1 2 3 4 5 6 7
Òóÿà /òóñãàé/
a
7 0 7
Цолмон /òóñãàé/
a
5 0 5
Жаргал /òóñãàé/
a
9 0 9
Äîëãîðìàà /òóñãàé/
a
11 3 3 3 11
Мөнхсайхан /ÕÁÝÑ/
a
0 0 0
Дэнсэнбал /Óóøèã/
a
47 1 1 46
Мягмаржав /ÕÁÝÑ/
a
58 1 1 1 58
Өнөрцэцэг /Öóñ/
a
22 0 22
Áàíçðàã÷ /Äîòîîä ø¿¿ðýë/
a
291 4 0 295
Ñýëýíãý /Ç¿ðõ/
a
27 0 27
Оюунцэцэг /Ç¿ðõ/
a
45 1 0 46
Äîòîð
1
522 9 5 4 0 1 526
Õ¿¿õýä
2
25 5 0 30
Ìýñ çàñàë
3
10 2 2 8
×èõ õàìàð õîîëîé
4
5 0 5
Ãýìòýë
5
0 0 0
Í¿ä
6
53 5 0 58
Ø¿ä
7
13 0 13
Ýð¿¿ í¿¿ð
8
0 0 0
Õàâäàð
9
0 0 0
Íåôðîëîã
10
40 3 2 2 41
Óðîëîã
11
26 7 7 19
Ìýäðýë
12
41 0 41
Ñýòãýö ýìãýã
13
0 0 0
Õàëäâàðò
14
0 0 0
Ýìýãòýé÷¿¿ä
15
39 1 5 5 35
Àðüñ, õàðøèë
16
1 0 1
ÍÈÉÒ 253 14 16 16 0 0 251
Á¿ãä
23
775 23 21 20 0 1 777
Багана: Хяналтаас гарсан бүгд 3=4+5+6
Багана: Тайлангийн эцэст байгаа 7=1+2-3
Мөр: Бүгд 23=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22
Àìáóëàòîðè, ïîëèêëèíèêèéí ýì÷ íàðûí èäýâõòýé õÿíàëò 2012.2 ñàð
¯çëýãèéí êàáèíåòèéí
íýð ì
/
äÒàéëàíãèéí ýõýíä
áàéñàí
Øèíýýð õÿíàëòàíä
àâñàí
Õÿíàëòààñ
ãàðñàí á¿ãä
¯¿íýýñ:
Òàéëàíãèéí
ýöýñò áàéãàà
Улаанбаатар хот 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 НИЙТ
1 Диализын тоо /хүн/ 21 20 41
2 Сианс /тоо/ 327 168 495
Клиникийн II Нэгдсэн Эмнэлгийн гемодиализийн мэдээ
Óëààíáààòàð õîò
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÍÈÉÒ
1 Ерөнхий унтуулга 56 42 98
2 Нугасны мэдээгүйжүүлэг 125 90 215
3 Перидурал мэдээгүйжүүлэг 0
4
Перидурал гуурстай
мэдээгүйжүүлэг
2 3 5
5 Сакрал мэдээгүйжүүлэг 0
6 Амбулаторийн мэдээгүйжүүлэг 8 6 14
7
Хэсгийнээс ерөнхийд шилжсэн
2 3 5
8 Өвдөлт намдаалт /төвд үйлч/ 14 17 31
9 Плазмофарез 0
10 ЭДВ 35 9 44
НИЙТ 242 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368
Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò
Мэдээгүйжүүлэгийн ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
2013 он

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->