You are on page 1of 252

Limes

Funkcije

Jednadžbe krivulje

Inverzne funkcije

Limes funkcije

Asimptote krivulja

Derivacije

Derivacije višeg reda

L'hospitalovo pravilo