Viziunea tragică asupra lumii în lirica lui Lucian Blaga. A.

Raportul eul liric și universul existențial
La M.Eminescu eul este în centrul universului labirintic din cercuri concentrice: În orice om se opintește un Univers La L.Blaga, ecuația fundamentală eu – univers apare în Poemele luminii ca primă imagine esențializată a viziunii sale poetice, dsfășurată apoi în întreaga sa operă: eu-univers ca „o dublă relație de integrare a subiectivității fragmentare în marele Tot confratern, și a lumii într-o interioritate permeabilă la cele mai ascuțite mișcări ale substanței și energiei originare”. (Ion Pop) Eul liric – purtător al unei lumini nocturne, selenare, atotcuprinzătoare, care favorizează identificarea cu exterioritatea lumii, fiind radical opusă luminii altora, simbol al conștiinței interogative, care „ucide tainele”. Între un eu integrat și un eul înstrăinat, poetul își construiește o biografie exemplară, ca parte a unui mit poetic pe deplin închegat ce ființează, în versurile sale, într-un spațiu de factură emblematică, arhetipală, „o geografie mitologică” cu rădăcini puternice atît în imaginarul românesc cît și a celui universal. 1. Poemele luminii (1919) – etapa dionisiacă a acestei viziunii mitologice. Eul e în armonie cu rit-murile unei naturi aflate în plină geneză, intenționîd cuprinderea, contopire și asimilarea întregului univers, imprimînd acestuia și cosmosului propria dinamică sau, în momentele de calm meditativ, se lasă ei însuși invadat de mișcarea secretă, nocturnă, misterioasă a naturii. Lumea e grefată pe ființa poetului, care trăiește reverii, în care viața și moartea se interpătrund, provocînd ieșirea din sine și obligînd la confruntare dramatică de energii. Discursul e structurat de fluxul trăirii. Iubirea în lirica perioadei este profundă, gravă,are și note patetice. Principalele forme sunt: imnul, elegia, oda/lauda și lamentația. 2. Pașii profetului (1921) – vîrsta edenică: lumea e așezată sub semnul zeului Pan, zeu al naturii în germinare, cîștigînd în densitate plastică. Lumea, o Arcadie într-o germinare somnolentă, în mijlocul unei naturi solare. Ciclul Moartea lui Pan o încheie și începe o alta, „de tristețe metafizică”. Trăirea plenară a realului e înlocută cu aspirația neliniștită spre un „dincolo” spiritual abia descifrabil în sem-nele lumii date. Apare un eu ce-l reprezintă pe omul problematic, marcat de conștiinșa individualului, privirea devenindu-i dubitativă și distanțată față de lucruri din cauza exesului interogativ și al raționalității. 3. În marea trecere (1924), Laudă somnului (1929) – etapa paradisului în destrămare, eul e înstrăi-nat, apare o ruptură de Întregul cosmos, reprezentînd, în continuare, omul problematic, marcat de un profund sentiment al vinei, căci sursa acesteia este propriul lor interior. De asemenea, se evocă un spațiu al idealului, care nimic nu vrea să fie altfel decît ceea ce este și care are ca prototip satul arhaic românesc, situat în centrul lumii și în zariște cosmică. Imaginea unei lumi rămase în tiparele sale străvechi va fi pentru poet o continuă mustrare și un îndemn, totodată,al întoarcerii lîngă sufletul satului, în cercul aceleiași vetre. Dimensiunea este metafizică, ontologică. Poezia de dragoste este gravă, lamentația lirică fiid provocată de pierderea iubirii, care echiva-lează cu înstrăinarea de absolut saubregăsirea einprea tîrzie,cînd sufletul e copleșit de tristețea Marii treceri.

Viziune poetică – perspectivă gravă de contemplare a lumii reale sau/și create. Fundalul poeziei blagiene este starea difuză de neliniște și tristețe. expresii. Goticul avîntat al formelor inițiale se arcuiește în agonia blîndă a cupolei bizantine. cădere. care este în degradare. al necomunicării cu fondul vital absolut al universului. obsesivă de către omul modern a finitudinii iremediabile și violente a existenței ființei umane. adîncul.cheie ale limbajului: Tragismul limitelor. în cădere. în urma unor împrejurări vitrege. Opoziția instaurată la baza poeziei este acea fundamentală viață vs moarte. a unor personaje virtuoase. alteori problematică.moarte etc . În aceasta constă tristețea metafizică a lui Blaga. cenușă. Cosmosul configurat este diafan și armonios. care formează substanța lamentației. a sentimentului limitei. nimic. Configurarea unei viziuni tragice asupra lumii. boală. Paradisul în destrămare e marcat de o boală fără nume. apocaliptic. „Nulitatea metafizică” este marea descoperire ontologică a omului. asumîndu-și o dimensiune a tragucului revelator. neputință. gravă și de o seninătate exemplară. amenințat de prăbușire și moarte. țărm. (Martin Heidegger) Sentiment poetic – conștientizarea prin tenșiuni grave și trăirea puternică. Cea mai profundă stă în sentimentul solitudinii cosmice. Cuvinte. sfîrșit.B. necunoaștere. a unor idealuri sau a unor categorii sociale valoroase. Semnificaíile estetice ale tragiculul Concept filozofico-estetic – categorie estetică ce exprimă un conflict al cărui deznodămînt este înfrîngerea sau pieirea . El se relevă sieși fără temei și trebuie să decidă ceva esențial în legătură cu sine.incomunicarea. pămînt. care se materializează în motivele bolii sau ale rănii. în desființare nefastă pentru om din cauza vinelor și erorilor conștiente pe care le-a produs în existența sa. ce reflectă ființa sa lăuntrică.

Apă bate-ntr-un țărm. nimic. Pe coate încă o dată Mă mai ridic o șchioapă de la pămînt și ascult. Alunecînd ca un inel Dintr-un deget slăbit de boală. Altceva nimic. Vino sfîrșit. așterne cenușă pe lucruri. Concluzie: starea eului liric . Nici o chemare nu mă alungă. Nici o cărare nu mai e lungă. Vino sfîrșit. nimic.___________________________________________________________________ Textul Elementele de limbaj Semnificațiile tragicului _____________________________________________________________________ Un om s-apleacă peste margine M-aplec peste margine: nu știu – e-a mării a bietului gînd? ori Sufletul îmi cade în adînc.

Clopote sau poate sicriile Cîntă sub iarbă cu miile. Pe mal – cu tămîie în ăr Isus sîngerează lăuntric din cele șapte cuvinte de pe cruce.____________________________________________________________________ Textul Elementele de limbaj Semnificațiile tragicului _____________________________________________________________________ Peisaj transcendent Cocoși apocaliptici tot strigă tot strigă din sate românești. Arde cu păreri de valuri pămîntul îmbrăcat în grîu. Aripi cu sunet de legendă s-abat înspăimîntate peste rîu. Din păduri de somn și alte negre locuri dobitoace crescute-n furtuni ies furișate să bea apă moartă din ciocuri. Concluzie: viziunea poetică asupra lumii . Vîntul a dat în pădure să rupă crengi cu coarne de cerbi. Păsări ca niște îngeri de apă marea pe pămînt aduce. fîntînile nopții deschid ochii și ascultă întunecatele vești.

___________________________________________________________________ Textul Motivele. o simt pe semne de acum: o simt cum frunza ta mi-o picură în suflet și mut ascult cum crește-n trupul tău sicriul. cine știe? – poate că din trunchiul tău îmi vor ciopli nu peste mult sicriul. nu de sînge. elementele de limbaj Semnificațiile tragicului _____________________________________________________________________ Gorunul În limpezi depărtări aud din pieptul unui turn cum bate ca o inimă un clopot și-n zvonuri dulci îmi pare că stropi de liniste îmi curg prin vine. Gorunule din margine de codru. cînd zac în umbra ta și mă dezmierzi cu frunza-ți jucăușă? O. . și liniștea ce voi gusta-o între acîndurile lui. de ce mă-nvinge. cu aripi moi atîta pace.

. Concluzie: Semnificația motivelor și a stării eului liric în esențializarea mesajului global al poeziei. gorunule din margine de codru.sicriul meu. cu fiecare clipă care trece.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful