วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ม.ค. - เม.ย.

2554
The Journal of KMUTNB., Vol. 21, No. 1, Jan. - Apr. 2011

การยืดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารโดยการใช้เทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง

Food Preservation using High Electrical Field Pulse (HELP) Technique

ทวิวรรณ กังสดาน1
บทคัดย่อ
เทคนิคการยืดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้วิธี
ทางไฟฟ้ า เป็ น เทคนิ ค การยื ด อายุ อ าหารโดยไม่ ใ ช้

ความร้อนทีไ่ ด้รบั ความสนใจเป็นอย่างมากในระยะหลังนี้
เนื่องจากในปัจจุบันกระบวนการผลิตอาหาร โดยเฉพาะ
ประเภทน้ำนม ซอส และน้ำผลไม้ นิยมใช้ความร้อน
อุ ณ หภู มิ สู ง หรื อ กระบวนการพาสเจอร์ ไ รส์ ร ะยะสั้ น

(ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตแบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ UHT)
เพื่ อ ฆ่ า เชื้ อ แบคที เ รี ย และเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ อื่ น ๆ ที่ มี ใ น

น้ ำ ผลไม้ แต่ ก ระบวนการนี้ ท ำให้ คุ ณ ค่ า ทางอาหาร

ลดลง รสชาติ สี และกลิ่นของอาหารเปลี่ยนแปลงไป

อีกทั้งยังสิ้นเปลืองพลังงานมาก ดังนั้นกระบวนการผลิต
โดยไม่ใช้ความร้อนจึงเป็นทางเลือกทีด่ แี ละเหมาะสมกว่า
เทคนิ ค ทางไฟฟ้ า โดยใช้ พั ล ส์ ส นามไฟฟ้ า แรงสู ง นี้
ทำการชะลออัตราการเพิ่มขึ้นของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน
อยูใ่ นอาหาร โดยการใช้พลั ส์สนามไฟฟ้าแรงสูงทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ปกติ เป็นระยะเวลาอันสั้นน้อยกว่า 1 วินาที ส่งผลให้
ความสด และรสชาติยังคงอยู่โดยไม่ใช้สารปรุงแต่งและ
วัตถุกันเสีย เป็นการยืดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
ประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: การลดปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย์ น้ ำ ผลไม้ พั ล ส์
สนามไฟฟ้าแรงสูง

Abstract
Electrical technology can be used as a

non-thermal

food

preservation

processing

technology that is currently investigated to
inactivate microbial cells or microorganisms. To
prolong the shelf life of food, pasteurization is
mostly prefered. Heating is the most commonly
used for short-time pasteurization method (similarly
to UHT process) but it leads to deterioration of the
taste and appearance of the food, texture and aroma,
while it is an energy intensive method. Non-thermal
process, such as High Electric Field Pulsed (HELP)
or Pulsed Electric Field (PEF) treatment would be
the alternative process and it is a potential
technology to replace or partially substitute thermal
processes due to the promising results obtained on
the inactivation of microbial cells in liquid juices
such as orange juice, lemon juice, apple juice, milk
and beaten eggs. Microorganisms in liquid foods
can be inactivated with pulsed electric fields at
ambient or refrigerated temperatures for a short
treatment time of less than a second. The fresh-like
quality of food is preserved without the use of

1

อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสริ นิ ธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 2917 E-mail: tawiwan.k.cpe@tggs-bangkok.org
รับเมื่อ 9 สิงหาคม 2553 ตอบรับเมื่อ 27 ตุลาคม 2553
198

Jan. Keyword: Inactivation of Microbial Cells. HELP or PEF technology may be superior to traditional heat treatment of foods. Bacillus subtilis. 199 (ก) รูปที่ 1 วงจรกำเนิดคลื่นพัลส์ [12] (ก) Decay (ข) Square-Wave (ข) Exponentially 2.64 cm และความต่างศักย์สูงสุด 15 kV [7] Electrohydrauric Treatment เป็นกระบวนการที่เร็ว และได้ผลดีสำหรับ การสเตอร์ริไรส์น้ำและของเสียแต่มีราคาสูง 1. For food quality attributes. Vol.ค. Streptococcus cremoris และ Micrococcus radiodurans ในน้ำกลั่นได้ถึงร้อยละ 95 [6] โดยระยะห่างระหว่างขัว้ อิเล็กโทรดเท่ากับ 0.. [5] โดยใช้คลื่นพัลส์เพื่อสร้าง ความต่างศักย์สูงระหว่างสองขั้วอิเล็กโทรดในการยับยั้ง เชื้อจุลินทรีย์ โดยอิเล็กโทรดถูกจุ่มอยู่ในน้ำ ซึ่งทั้งหมด อยูใ่ นถังความดันและใช้พลั ส์ความต่างศักย์สงู ทำให้เกิด คลืน่ ความดัน (Pressure Shock Wave) สูงถึง 20 MPa และ ใช้ Ultraviolet Light Pure กระบวนการนีเ้ รียกว่า Electro- hydrauric Treatment จากการศึกษาพบว่าสามารถลด ปริมาณ Escherichia coli. Fruit Juice. Streptococcus feacalis. .16-0. No. High Electrical Field Pulse ความเป็นมาของเทคนิคการยืดอายุอาหารแบบ พัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง การใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร มีมานานตั้งแต่เริ่มมีการคิดค้นไฟฟ้า จากการให้ความร้อน กับน้ำนมด้วยกระแสไฟฟ้า บริเวณทีผ่ า่ นกระแส ทีม่ ลี กั ษณะ เป็นรูปสี่เหลี่ยม และขั้วอิเล็กโทรดทำจากคาร์บอน โดย น้ำนมต้องผ่านการให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิ 52°C ก่อนจะผ่านกระแสไฟฟ้า หลังจากผ่านกระแสไฟฟ้า 15 วินาที อุณหภูมจิ ะสูงขึน้ เป็น 71°C [1] ปริมาณเชือ้ จุลนิ ทรีย์ อยู่ในระดับต่ำกว่า Thermal Death Point (อุณหภูมิตํ่า สุดทีใ่ ช้ในการฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรียอ์ ย่างสมบูรณ์ใน Aqueous Solution ภายในเวลา 10 นาที) ต่อมาได้มีการศึกษาใช้ คลืน่ พัลส์ในการทำลายวัสดุทางชีวภาพ [2] และนำไปใช้ กับการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ [3] หลังจากนั้นมีการศึกษา เรื่อยมา เทคนิคนี้นอกจากใช้กับอาหารแล้วยังมีการใช้ กับของเสียอีกด้วย [4].Apr. [9] ลักษณะของพัลส์ที่ใช้มี หลายรูปแบบ แต่ทไี่ ด้ผลมากทีส่ ดุ คือแบบคลืน่ สีเ่ หลีย่ ม (Square-Wave) [8]-[10] โดยถูกส่งแบบสลับ ในอัตรา การให้ ซ้ ำ ที่ ค่ า ความถี่ ค่ า หนึ่ ง ในระยะเวลาที่ สั้ น มาก ปกตินับเวลาเป็น μs ในระหว่างที่ส่งสนามไฟฟ้าจะมี กระแสไฟฟ้าที่ไม่ต้องการเกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนที่ ของอิออน ทำให้เกิดการสูญเสียในรูปของพลังงานความ ร้อนได้ ดังนั้นกระบวนการนี้ ควรทำที่อุณหภูมิห้อง เพื่อ ลดการเกิดความร้อน กระแสไฟฟ้าพัลส์แรงสูงนีเ้ อง จะไป ทำลายโครงสร้างเซลล์เมมเบรนของจุลนิ ทรียต์ า่ งๆ ภายใน ระยะเวลาทีส่ นั้ มากทำให้เกิดรูพรุน ถ้ารูพรุนมีขนาดใหญ่ . . 2011 traditional preservatives. 2554 The Journal of KMUTNB.เม. 1. 21.ย.วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ม. หลักการของเทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง เทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง (High Electric Field Pulsed (HELP) หรือ Pulsed Electric Field (PEF) Treatment) มี ห ลั ก การดั ง นี้ คื อ ใช้ ส นามไฟฟ้ า พั ล ส์ แรงสูงที่ประมาณ 20-80 kV/cm กับอาหารเหลวในห้อง พัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง หรือบริเวณผ่านสนามไฟฟ้า (Treatment Chamber) ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารปล่ อ ย กระแสไฟฟ้า (Discharge Zone) และอยู่ระหว่างสองขั้ว อิเล็กโทรด (Electrode) วงจรพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง มีลกั ษณะดังรูปที่ 1 โดยให้อาหารเหลวไหลผ่านระหว่าง ขั้วอิเล็กโทรดสองขั้วนี้ [8].

1 ความเข้มสนามไฟฟ้า มีผลกับเชื้อจุลินทรีย์ ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่าง ของเซลล์ รวมถึงการหมุนของเซลล์เมื่ออยู่ภายใต้สนาม ไฟฟ้า เมื่อเซลล์มีขนาดลดลงจะต้องการความเข้มสนาม ไฟฟ้าที่สูงขึ้น ถ้าเซลล์มีรูปร่างที่ต่างกันจำเป็นต้องใช้ ความเข้มสนามไฟฟ้าที่สูงมากขึ้น [13] การเพิ่มความ เข้มสนามไฟฟ้าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้ง เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ขึ้ น อยู่ กั บ ค่ า Dielectric Strength (ค่าความคงทนไดอิเล็กทริก) ของอาหาร [14] และมี ขอบเขตอยู่ในช่วง 60-80 kV/cm นอกจากนี้ความเข้ม สนามไฟฟ้าขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ดังแสดงใน รูปที่ 3 การใช้สนามไฟฟ้าที่สูงมากจะเกิดการทำลาย เซลล์ แต่ก็มีข้อเสียคือเกิดประกายไฟฟ้าจากกระแสมี ฟองอากาศเกิดขึ้น เกิดสนิมที่ขั้วอิเล็กโทรด และอาจ เกิดปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีที่ไม่ต้องการได้ 3. The Ohio State University ที่ประสบความสำเร็จ และสามารถนำ มาใช้ในระดับอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ [11] แสดงดังรูปที่ 2 ในการผลิตไฟฟ้าแรงสูงนั้น จำเป็นต้องมีเครื่อง สะสมประจุ ไ ฟฟ้ า (Capacitor) ขนาดใหญ่ เพื่ อ ที่อั ด ประจุไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ที่มี แรงดันไฟฟ้าสูง (High Voltage) และปล่อยพัลส์สั้นๆ ในรูปแบบ Rectangular หรือ Exponentenially Decay (ในเวลาระดับไมโครวินาที ความเข้มของพลังงานในช่วง 101-104 J/kg) โดยส่วนมากพัลส์ 1-200 จะปล่อยออกมา [8]-[10].. 2011 รูปที่ 2 เครื่องกำเนิดพัลส์ของ Department of Food Science and Technology. Vol. The Ohio State University ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ [11] เซลล์ ไ ม่ ส ามารถซ่ อ มแซมตั ว เองได้ เซลล์ ก็ จ ะเกิ ด การ แตกตัวและไม่สามารถเจริญเติบโตได้อีกและตายในที่สุด การทำให้จุลินทรีย์ตายนั้นจำเป็นต้องใช้ ความถี่ของพัลส์ และความเข้มของสนามไฟฟ้าทีเ่ หมาะสม เพือ่ ป้องกันไม่ให้ กลไกการซ่อมแซมสร้างเซลล์ได้ใหม่ของจุลนิ ทรียเ์ กิดขึน้ ได้ เนือ่ งจากกระบวนการนีเ้ กิดขึน้ ทีอ่ ณ ุ หภูมติ ำ่ และในระยะเวลา อันสั้น สารอาหาร ความสด และรสชาติ ยังคงอยู่โดยไม่ใช้ สารปรุงแต่งและวัตถุกนั เสีย ดังนัน้ เทคนิคนีเ้ หมาะกับอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารทีอ่ ยูใ่ นรูปของเหลว เช่น นม โยเกิรต์ ซุปชนิดต่างๆ น้ำผลไม้ และไข่ ตัวอย่างเครือ่ งกำเนิดพัลส์ ของ Department of Food Science & Technology. . .ค.วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ม. 2554 The Journal of KMUTNB. [12] และระยะเวลาระหว่างพัลส์ตอ ้ งมีมากกว่า ระยะเวลาของพัลส์ 200 ในห้ อ งพั ล ส์ ส นามไฟฟ้ า แรงสู ง ต้ อ งมี ข องเหลว อยู่ในกระบวนการแบบกะ (Batch) หรือต้องมีของเหลว ไหลผ่านตลอดเวลาสำหรับกระบวนการแบบต่อเนื่อง (Continuous) จึงทำให้อาหารเหลวเกิดการ Degassed เพราะ Dielectric เกิดการแตกตัวและทำให้เกิดการ กระจายตัว (Dispersion) 3. 1. No.เม. Jan.Apr. 21. ปัจจัยที่มีผลต่อพัลส์สนามไฟฟ้า เทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง เป็นกระบวนการ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางพลั ง งาน เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ โดยเฉพาะในกระบวนการ แบบต่ อ เนื่ อ ง โดยปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ กระบวนการพั ล ส์ สนามไฟฟ้า มีดังนี้ 3.ย.2 เวลาในการผ่านสนามไฟฟ้า การเพิ่มเวลาในการผ่านสนามไฟฟ้า ทำให้ความ กว้ า งของพั ล ส์ แ ละจำนวนของพั ล ส์ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ความเข้มสนามไฟฟ้าสูงขึ้น ดังนั้นการเพิ่มเวลาในการ ผ่านสนามไฟฟ้า จะมีผลต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์เพิ่ม มากขึ้น [3] .

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ม. 2554 The Journal of KMUTNB. dublin ในน้ ำ นมเพิ่ ม ขึ้ น และ Jayaram [16] สามารถยับยั้งจุลินทรีย์ L.เม.ค.5 ผลของฟองอากาศ รูปที่ 3 การใช้พัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูงกับจุลินทรีย์ กาก ของเสีย และพลังงานที่ต้องการในกระบวนการ ต่างๆ [12] 3. Jan. .brevis เพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิของกระบวนการสูงขึ้น (จาก 24°C เป็น 60°C) และเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งของ Phospholipids ฟองอากาศและอนุ ภ าคฟองอากาศจะเกิ ด ที่ ความเข้ ม สนามไฟฟ้ า สู ง ในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ความเข้มสนามไฟฟ้า 30-50 kV/cm ไม่ควรมีอากาศ ในอาหาร เนื่ อ งจากเมื่ อ มี ก ารไหลของกระแสภายใน ช่องแคบจะเกิดฟองอากาศ และที่บริเวณผิวของฟอง อากาศความเข้มสนามไฟฟ้าจะลดลง ความเข้มสนาม ไฟฟ้าในบริเวณที่ผ่านสนามไฟฟ้าลดลง ประสิทธิภาพ การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก็ลดลงไปด้วย [12] 3.. 2011 และคณะ [17] และ Vega-Mercado และคณะ [18] พบว่าประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น ที่ค่าความเข้มประจุและค่าการนำไฟฟ้าที่ต่ำ 3.4 ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) U E = d ผั น กลั บ กั บ ความต้ า นทาน มี ห น่ ว ยเป็ น ซี เ มน (1) ต่อเมตร (S/m) การนำไฟฟ้าเกิดจากความแตกต่างของ ความเข้ ม ประจุ ข องอาหารและไซโตพลาสซึ ม [16] โดย U คือค่าความต่างศักย์มีหน่วยเป็น kV เยื่อหุ้มเซลล์จะอ่อนแอลงเมื่อความเข้มของประจุสูงขึ้น d คือระยะห่างระหว่างขั้วอิเล็กโทรดมีหน่วยเป็น และเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง แต่ Hülsheger cm 201 . 1.3 อุณหภูมิของกระบวนการ อุ ณ หภู มิ มี ผ ลต่ อ ความเสถี ย รของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ คือที่อุณหภูมิต่ำหนึ่งในส่วนประกอบของเซลล์เมมเบรน ที่ เ รี ย กว่ า Phospholipids นั้ น จะมี ลั ก ษณะคล้ า ยเจล เมื่ อ เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ จ ะมี ลั ก ษณะเป็ น ผลึ ก ของของเหลว ซึ่งจะมีความเสถียรน้อยกว่า Dunn และ Pearlman [15] พบว่าการเพิ่มอุณหภูมิจาก 40°C เป็น 50°C สามารถ ยั บ ยั้ ง เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ S. . 21.ย.6 คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ Sale และ Hamilton [3] พบว่าเซลล์ยีสต์จะไวต่อ สนามไฟฟ้ามากกว่าแบคทีเรีย Hülsher และคณะ [17] อธิ บ ายว่ า จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ต่ า งชนิ ด กั น มี ส่ ว นประกอบของ เมมเบรนที่ ต่ า งกั น ดั ง นั้ น ความต้ า นทานจึ ง ต่ า งกั น จุลินทรีย์แกรมบวกจะมีความไวต่อสนามไฟฟ้าน้อยกว่า แต่ไม่ได้มีการตรวจสอบถึงระยะของการเจริญที่ต่างกัน 4. No. Vol.Apr. การออกแบบพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง พัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูงสามารถสร้างได้โดยจ่าย ไฟฟ้ า รู ป คลื่ น พั ล ส์ สู่ ขั้ ว อิ เ ล็ ก โทรดสองขั้ ว ที่ ต่ า งกั น ค่าความต่างศักย์ที่ให้แก่ระบบขึ้นอยู่กับระยะห่างของ แผ่นอิเล็กโทรด การคำนวณความเข้มสนามไฟฟ้า (E) (โดยทั่ ว ไปค่ า ความเข้ ม สนามไฟฟ้ า แสดงหน่ ว ยเป็ น kV/cm) ที่ ร ะยะห่ า งของอิ เ ล็ ก โทรดสามารถหาได้ จ าก สมการที่ (1) 3.

Jan.ย.ค. ..เม. No. 1. 2011 ตารางที่ 1 แสดงปฏิ กิ ริ ย าที่ เ กิ ด บนขั้ ว อิ เ ล็ ก โทรด แสตนเลสสตีล รูปที่ 4 ลักษณะบริเวณที่ผ่านสนามไฟฟ้าหรือห้องพัลส์ สนามไฟฟ้ า แรงสู ง (Treatment Chamber) แบบต่างๆ [12] บริเวณทีผ่ า่ นสนามไฟฟ้าหรือห้องพัลส์สนามไฟฟ้า แรงสูง ซึ่งอยู่ระหว่างขั้วอิเล็กโทรดสองขั้ว ระยะห่างของ บริเวณที่ผ่านสนามไฟฟ้ามีผลต่อสนามไฟฟ้าดังสมการ ที่ 1 ที่ ค่ า ความต่ า งศั ก ย์ เ ท่ า กั น ถ้ า ระยะห่ า งมากค่ า ความเข้มจะน้อย ลักษณะของบริเวณที่ผ่านสนามไฟฟ้า หรือห้องพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูงมีหลายแบบ ดังรูปที่ 4 แต่ แ บบแผ่ น คู่ ข นาน (Parallel-Plate Electrode Configuration) จะให้สนามไฟฟ้าทีม ่ คี วามเป็นแบบเดียวกัน มากกว่าชนิดอื่น ตามที่มีวิจัยมาพบว่า จำนวนจุลินทรีย์ ที่ตายเป็นไปตาม Function Linear Logarithmic โดย เทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง ทีม่ กี ารวางขัว้ อิเล็กโทรด สองขั้วแบบแผ่นคู่ขนาน และการรอดชีวิตของจุลินทรีย์ ลดลงเมื่ออุณหภูมิและปริมาณความจุไฟฟ้าของเครื่อง สะสมประจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้น [19] ชนิดของอิเล็กโทรดที่ใช้ ทัว่ ไปส่วนมากจะเป็นสแตนเลสสตีล ซึง่ อาจเกิดปฏิกริ ยิ า ในสแตนเลสสตี ล เมื่ อ มี ก ารไหลผ่ า นของสนามไฟฟ้ า ดังตารางที่ 1 ทำให้เกิดการกัดกร่อนได้ เทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูงนี้เหมาะกับอาหาร ที่เป็นของเหลว เนื่องจากอาหารที่เป็นของแข็งเมื่อผ่าน สนามไฟฟ้าแล้วเกิดเซลล์แตก ทำให้เนื้อสัมผัสไม่เป็น ที่ ต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค จึ ง นิ ย มใช้ กั บ อาหารที่ เ ป็ น ของเหลวมากกว่าอาหารที่เป็นของแข็ง 202 และ Alvarez [20] ได้ศึกษาการใช้พัลส์ สนามไฟฟ้ า แรงสู ง ในการยื ด อายุ ข องอาหารเหลว การให้ ส นามไฟฟ้ า ที่ ค่ า Transmembrane Potential เป็ น การทำลายและเปลี่ ย นแปลงเซลล์ เ มมเบรนด้ ว ย ไฟฟ้ า ทำให้ เ สี ย สมดุ ล ของประจุ ไ ฟฟ้ า และค่ า ความ ต่ า งศั ก ย์ ร ะหว่ า งของเหลวภายในเซลล์ กั บ นอกเซลล์ เมื่อเซลล์เมมเบรนไม่สามารถกลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้ ทำให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย การควบคุ ม ดั ง นั้ น การใช้ พั ล ส์ สนามไฟฟ้ า แรงสู ง ที่ ค่ า ความเข้ ม สนามไฟฟ้ า สู ง จะ สามารถลดการปนเปื้ อ นของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นอาหารได้ สมการที่ใช้ในการทำนายคือสมการของ Neumann และ คณะ [21] คือ Heinz ∆ϕ M = 3 Ef(k)Rcosα 2 (2) โดย E คือค่าความเข้มสนามไฟฟ้า ∆ϕ คือค่าความต่างศักย์ f(k) คือค่า Factor ของค่าการเหนี่ยวนำไฟฟ้า R คือรัศมีของเซลล์ α คือมุมระหว่างเซลล์กับสนามไฟฟ้า โดยได้ศึกษากับเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิดด้วยกัน สำหรับ Escherichia coli พบว่าผลจากการทดลองค่า สนามไฟฟ้าน้อยที่สุดที่มีผลในการลดจำนวนจุลินทรีย์ คือ 5 kV/cm ซึ่งน้อยกว่าค่าที่ได้จากการทำนายจาก สมการ คือ 8 kV/cm . . Vol. 21.วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ม.Apr. 2554 The Journal of KMUTNB.

Listeria monocytogenes และ Escherichia coli ใน การที่จะควบคุมจำนวนเซลล์ของจุลินทรีย์เป็นไปตาม ลักษณะแบบ 5-Log Reduction ตามมาตรฐานความ ปลอดภัยของอาหารที่กำหนดไว้การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ จะเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มค่าสนามไฟฟ้าแรงสูง จำนวนพัลส์ อุณหภูมแิ ละระยะเวลาของกระบวนการ [22]-[24] ระบบที่ มีสนามไฟฟ้าแรงสูง และระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการ เท่ากัน การลดจำนวนจุลินทรีย์โดยใช้พัลส์สนามไฟฟ้า แรงสู ง แบบ Bipolar Mode จะได้ ผ ลมากกว่ า แบบ Salmonella typhimurium. Vol. No.ค. 1. 2011 จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหารมีทั้งแบคทีเรีย รา และยีสต์ จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในอาหารจะใช้แหล่งคาร์บอน แหล่งไนโตรเจน และแหล่งพลังงานเพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งมีผลทำให้อาหารเกิดการเปลี่ยนแปลง เน่าเสียหรือ ก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ พ บได้ ใ นน้ ำ ผลไม้ เ สี ย มี ดั ง ต่ อ ไปนี ้ Saccharomyces cerevisiae.1-Log Reduction โดยใช้ ค วามเข้ ม สนามไฟฟ้าที่ 35 kV/cm เวลา 1000 μs จำนวนพัลส์ 4 และความถี่ 200 Hz ในแบบ Bipolar Mode อุณหภูมิ ของกระบวนการต่ ำ กว่ า 39°C [24] แต่ ส ำหรั บ Lactobacillus brevis นั้ น สามารถทำที่ อุ ณ หภู มิ ข อง กระบวนการต่ำกว่า 32°C และยับยั้งสูงสุดที่ 5.8-Log Elez-Martinez Reduction [23] แต่ในกระบวนการผลิตที่ใช้สนามไฟฟ้าแรงสูง 90 kV/cm จำนวนพัลส์ 20 และอุณหภูมิ 45°C จะไม่มีผล ต่ อ การรอดชี วิ ต หรื อ การตายของเซลล์ Salmonella typhimurium ในน้ำส้ม [25] แต่จุลินทรีย์จะตายเพิ่มขึ้น เมื่ อ ที่ จ ำนวนพั ล ส์ 50 และอุ ณ หภู มิ 55°C สำหรั บ 203 ต้องส่งสนามไฟฟ้าแรงสูง 30 kV/cm เป็นเวลา 143 μs และอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 25°C (Near Ambient) และจุดสูงสุดของสนามไฟฟ้าแรงสูง (Peak Field Intensity) อยูท ่ ี่ 40 kV/cm เป็นเวลา 60 μs จะทำให้จำนวนจุลินทรีย์ลดลงเป็นไปตามลักษณะแบบ จุลินทรีย์ Escherichia coli 5-Log Reduction นอกจากเทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูงสามารถ ลดจำนวนจุลินทรีย์ในของเหลวได้แล้ว ยังสามารถเก็บ ได้นานกว่าใช้เทคนิคด้วยความร้อน เช่น น้ำส้มที่ผ่าน สนามไฟฟ้าแรงสูง 32 kV/cm จำนวนจุลินทรีย์สามารถ ลดลงได้ถึง 3-4 –Log Reduction และสามารถเก็บได้ มากกว่า 5 เดือน ที่อุณหภูมิ 4°C ถ้าใช้กระบวนการ ทางความร้อนสามารถเก็บได้แค่ 3 เดือน [10] น้ำผลไม้แต่ละชนิดใช้คา่ สนามไฟฟ้าแรงสูง จำนวน พัลส์ และระยะเวลาที่แตกต่างกัน เช่น สำหรับน้ำแอปเปิ้ล ใช้ ส นามไฟฟ้ า แรงสู ง 50 kV/cm และจำนวนพั ล ส์ 10 (2-μs Pulse Width) ทีอ ่ณ ุ หภูมิ 45°C ทำให้นำ้ แอปเปิล้ อยู่ได้นานถึง 28 วัน ที่อุณหภูมิ 22-25°C ซึ่งนานกว่า น้ำแอปเปิ้ลสดถึง 7 วัน [26] Torregrosa และคณะ [27] ทำการศึกษาการเก็บ รักษาน้ำผลไม้ผสมระหว่างส้มกับแครอท ความเข้มข้น 80:20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โ ดยปริ ม าตร และวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณ วิตามินเอในรูปแคโรทีนอยด์ (Carotenoid) หลังผ่าน กระบวนการ โดยค่าความเข้มสนามไฟฟ้าที่ศึกษาคือ 25 และ 30 kV/cm พบว่าหลังผ่านกระบวนการปริมาณ วิตามินเอจะเพิ่มขึ้นมากกว่าวิธีพาสเจอร์ไรส์ เนื่องจาก การให้ความร้อนในระยะเวลานานทำให้ Carotenoid เกิดการเปลี่ยนสูตรโครงสร้างจาก Trans-isomers เป็น Cis-isomers ทำให้ปริมาณของ Carotenoid ลดลง นอกจากเทคนิคนี้ใช้กับน้ำผลไม้แล้วยังสามารถใช้ กับนมสดขาดมันเนย (Skim Milk) [28] และไข่ขาว [29] ได้อก ี ด้วย โดยใช้พลั ส์สนามไฟฟ้าแรงสูง 36 kV/cm และจำนวนพัลส์ 30 เป็นเวลา 84 μs ทำให้นมสดอยู่ได้ นานถึง 14 วัน ที่อุณหภูมิ 4°C แต่ถ้าต้องการให้อายุ ของนมสดอยู่ได้นานขึ้นจำเป็นต้องใช้ความร้อนเข้ามา ช่วยด้วย โดยผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ . .Apr.ย. Monopolar Mode [23] และคณะ [24] ศึกษาการยับยั้ง Saccharomyces cerevisiae ในน้ำส้มโดยเทคนิคพัลส์ สนามไฟฟ้าแรงสูง โดยศึกษาพารามิเตอร์ของสนาม ไฟฟ้าที่มีผลต่อการยับยั้งคือ ความเข้มสนามไฟฟ้า 5 15 25 30 และ 35 kV/cm ระยะเวลาและความกว้างของ พัลส์ พบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มสนามไฟฟ้า และเวลาของ กระบวนการการทำลายจุลินทรีย์ก็เพิ่มขึ้นด้วย และการ ยั บ ยั้ ง สู ง สุ ด ที่ 5.เม. . 2554 The Journal of KMUTNB..วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ม. 21. Jan.

Vol. No. 1..Apr. 2554 The Journal of KMUTNB.วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ม.ย.ค.2 V เป็นเวลา น้อยกว่า 1 มิลลิวนิ าที หลังจากให้พลั ส์สนามไฟฟ้าแรงสูง เมือ่ สนามไฟฟ้ากระทบกับเซลล์จลุ นิ ทรียจ์ ะเกิดการทำลาย เซลล์เมมเบรน ดังรูปที่ 5 เนื่องจากเซลล์เมมเบรนของ เชือ้ จุลนิ ทรียม์ คี ณ ุ สมบัตขิ องสารทีไ่ ม่นำไฟฟ้า (Dielectric Material) เมื่อปล่อยให้มีสนามไฟฟ้า ผ่านไปยังเซลล์ เมมเบรนที่ความเข้มสูงกว่าความเข้มภายในเซลล์ทำให้ ความเข้ ม สนามไฟฟ้ า ภายนอกเซลล์ ม ากกว่ า ภายใน เซลล์ ค่าความแตกต่างของความเข้มไฟฟ้าเรียกว่า Trans- membrane Potential ก่อให้เกิดการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า ขึ้นบริเวณเซลล์เมมเบรนที่ประกอบด้วยโปรตีน ไขมัน ซึ่งมีความเป็นขั้วทางไฟฟ้าจึงเสียสมดุลของประจุไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 6 ทำให้เกิดช่องโหว่ และแตกของเซลล์ เมมเบรน หรือรูพรุนบนเซลล์เมมเบรนภายในระยะเวลา อันสั้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Electrical Breakdown หรือ Disparity of Charges ถ้าค่าความเข้มสนามไฟฟ้า ไม่สูงมาก รูพรุนบนเซลล์เมมเบรนมีขนาดเล็ก เซลล์ . Jan. . 2011 เป็นเวลา 21 วินาที หลังจากผ่านกระบวนการ ทางเทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง จะสามารถทำให้ยืด อายุของนมสดได้มากกว่า 30 วัน [28] เนื่องจากการให้ ความร้ อ นจะเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการลดจำนวน จุลินทรีย์ที่อุณหภูมิต่ำ แต่ยังไม่มีผลงานวิจัยที่แสดงถึง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพั ล ส์ ส นามไฟฟ้ า แรงสู ง กั บ อุณหภูมิ Bazhal และ Ngadi [29] ศึ ก ษาการยั บ ยั้ ง เชื้ อ Escherichia coli O157:H7 ในไข่ขาว โดยใช้เทคนิค พั ล ส์ ส นามไฟฟ้ า แรงสู ง ร่ ว มกั บ การให้ ค วามร้ อ น โดยทำการทดลองเปรี ย บเที ย บกั บ การใช้ ค วามร้ อ น เพี ย งอย่ า งเดี ย ว และการใช้ เ ทคนิ ค พั ล ส์ ส นามไฟฟ้ า แรงสู ง เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ที่ ค่ า ความเข้ ม สนามไฟฟ้ า อยู่ในช่วง 9 ถึง 15 kV/cm ผลคือการใช้ความร้อนเพียง อย่ า งเดี ย วสามารถยั บ ยั้ ง ได้ 2-Log Reduction ที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 4 นาที และเมื่อใช้ความร้อน พร้ อ มกั บ พั ล ส์ ส นามไฟฟ้ า แรงสู ง 11 kV/cm และ จำนวนพั ล ส์ 40 พบว่ า สามารถยั บ ยั้ ง ได้ ถึ ง 4-Log Reduction ผลที่ได้นี้แสดงให้เห็นว่าการใช้สนามไฟฟ้า ร่ ว มกั บ การใช้ ค วามร้ อ นสามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ จุลินทรีย์ได้ ถึงแม้วา่ เทคนิคนีม้ ปี ระโยชน์มากมายต่อผลิตภัณฑ์ และประสิ ท ธิ ภ าพของพลั ง งานที่ ใ ช้ แต่ ก็ ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ นิ ย มของอุ ต สาหกรรมอาหาร เนื่ อ งจากเทคนิ ค นี้ ไ ม่ สามารถใช้ กั บ อาหารประเภทที่ ไ ม่ เ ป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น (Non-Homogeneous) เพราะค่า Dielectric ที่แตกต่าง ระหว่าง Phase ทำให้ค่า Electric Conductivity ลดลง หรือหยุดที่ค่าหนึ่ง ซึ่งทำให้สูญเสียผลการต่อต้านผล กระทบของจุลินทรีย์ (Anti Microbial Effects) [30] ในปัจจุบันเทคนิคที่นิยมใช้กับอาหารเหลว เช่น ซุป นม โยเกิร์ต น้ำผลไม้ และไข่ ยังคงเป็นการพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurization) สำหรั บ อาหารประเภทเนื้ อ สั ต ว์ และปลาสดซึ่งโครงสร้างของเนื้อสัตว์และปลาสามารถ เปลีย่ นแปลงได้ อันเนือ่ งมาจากกระบวนการ Electroparation ของเซลล์เมมเบรน ดังนั้นเทคนิคนี้จึงไม่เหมาะกับการ ยืดอายุของเนื้อสัตว์และปลาสด [8] 65°C 204 รูปที่ 5 กลไกการทำลายเซลล์ เ มมเบรนด้ ว ยสนาม ไฟฟ้าโดย (ก) เซลล์อยู่ระหว่างขั้วสนามไฟฟ้า แรงสูง (ข) สนามไฟฟ้าแรงสูงผ่านไปยังเซลล์ และทำลายเซลล์ [12] 5. 21. กลไกการทำลายเซลล์ เ มมเบรนจุ ลิ น ทรี ย์ ด้ ว ย สนามไฟฟ้า เทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง HELP หรือ PEF ใช้หลักการที่เกี่ยวกับการยอมให้ผ่านได้ (Permeability) ของผนั ง เซลล์ ใ นสนามไฟฟ้ า แรงสู ง Critical Trans- membrane Potential มีคา่ ประมาณ 0. .เม.7–2.

The Ohio State University ผู้ผลิตเครื่องพัลส์สนามไฟฟ้า แรงสูง OSU-6 Commercial-Scale PEF-Processing System ที่มีความสามารถในการผลิตตั้งแต่ 1. 2554 The Journal of KMUTNB. Jan. . vol.E. 408–410.เม. 2011 รูปที่ 6 การทำลายเซลล์ เ มมเบรนด้ ว ยสนามไฟฟ้ า แรงสูง [16] มีขนาดใหญ่จะมี Threshold Field Strength ที่ต่ำกว่า เซลล์ที่มีขนาดเซลล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าจึงมีโอกาสที่จะ กระทบกับสนามไฟฟ้าก่อนทำให้มีโอกาสตายง่ายกว่า เซลล์ ที่ มี ข นาดเล็ ก ตั ว อย่ า งความเสี ย หายของเซลล์ จุลินทรีย์ที่ ถู ก ทำลายด้ ว ยไฟฟ้ า ดั ง รู ป ที่ 7 จากกล้ อ ง จุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope: SEM ) 6. pp. Getchell.07 ต่อลิตร [11] ดังนั้นการยืดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารโดยการใช้ เทคนิ ค พั ล ส์ ส นามไฟฟ้ า แรงสู ง นั้ น สามารถใช้ ไ ด้ ใ น อุตสาหกรรมอาหารเหลวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ผลิตและอาหารยังได้คุณภาพตามมาตราฐานอีกด้วย เอกสารอ้างอิง [1] B.000 ลิตรต่อชั่วโมง ได้กล่าวว่าราคาของอาหารที่ผ่าน กระบวนการพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง จะมีราคาสูงกว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ เพียง $0.. [30]. Vol. [12]. “Electric pasteurization of milk. 1935. สรุป รูปที่ 7 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ส่องกราด (Scanning Electron Microscope: SEM) ของจุ ลิ น ทรี ย์ ช นิ ด Vibrio Parahae- molyticus ในน้ ำ ทะเลที่ ถู ก ทำลายโดยกระแส ไฟฟ้า 0.16. Doevenspeck.Apr. [31] ค่าความเข้มสนามไฟฟ้า น้ อ ยสุ ด ที่ มี ผ ลต่ อ เซลล์ เ รี ย กว่ า Threshold Field Strength ซึ่งมีความสัมพันธ์กับขนาดของเซลล์ เซลล์ที่ 205 จากงานวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่าการใช้พัลส์สนาม ไฟฟ้าแรงสูง มีความสามารถสูงในการยับยั้งจุลินทรีย์ใน อาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลว และมีการทดลองกับ น้ำผลไม้หลายชนิดด้วยกัน น้ำผลไม้ที่ผ่านกระบวนการ แล้ ว มี คุ ณ สมบั ติ ใ กล้ เ คี ย งกั บ น้ ำ ผลไม้ คั้ น สดซึ่ ง ยั ง มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ แต่ ก ารสร้ า งคลื่ น พั ล ส์ ส นาม ไฟฟ้านั้นมีต้นทุนสูง โดยเฉพาะเครื่องกำเนิดพัลส์สนาม ไฟฟ้ า แรงสู ง และต้ อ งมี ผู้ ช ำนาญการทางด้ า นไฟฟ้ า กำลังสูงในการสร้างเครื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตามทาง Department of Food Science and Technology.03– $0. 21.ค. . 1.ย. No.5 A ความเข้มสนามไฟฟ้า 12 V/cm เป็นเวลา 100 มิลลิวินาที อิเล็กโทรดที่ใช้ในการ ทดลองมีระยะห่าง 10 mm (ก) ก่อนผ่านกระแส ไฟฟ้า (ข) หลังผ่านกระแสไฟฟ้า [31] สามารถซ่อมแซมกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ (Endogenous Cell Repair Formation) เรี ย กว่ า Reversible Electrical Breakdown แต่ถ้าค่าความเข้มสนามไฟฟ้า สูงมากทำให้รูพรุนมีขนาดใหญ่ เซลล์ไม่สามารถซ่อมแซม ตัวเองได้ เรียกว่า Irreversible Electrical Breakdown เซลล์กจ็ ะเกิดการแตกตัวและตายไม่สามารถเจริญเติบโต ได้อีก [8].วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ม. Verfahren and Vorrichtung .000 ถึง 5.” Agricultural Engineering. [2] H.

2011 zur Gewinnung der einzelnen Phasenaus 31-42. “Inactivation of 175. 1981. 60. . pp. combining pH. and R. 781-800. pp. A. Recent [18] H. vol. I. V. K. vol. Stefan. Barbosa Cánovas. 16. G. G. der Technischen Universität Berlin zur [5] F. vol. pp. 1997. vol. S. 2000. Swanson. [11] Clark. F. II. H Zhang.com/ Insulation Magazine.. Vol. Ho and G. National Food Processors Swanson. Qiu. Berlin. no. [10] Q. S. Hamilton. 1967. dispersen Systemen. 62.-Ing. DE.G. Vega-Mercado. 155-157. . Impulstechnik – Erzeugung und Erlangung des akademischen Grades. Sale and W. vol. electrical field for liquid food pasteurization.V. Heinz. San Martín. “Impact of (Impulse Technology– Generation and temperature on lethality and energy efficiency Application of Capacitor Discharges). D.html [17] H. German Patent. Analysis. 3745. 66-67.” Food Technology. Niemann. 4. 21. Potel. -genehmigte Dissertation. J.” Science 7. 17-25. Shesha H. Holley. L.148.472. Mechanism of action [12] Töpfl. Food Technology. 1999. ionic strength and pulsed 206 .General Subjects. D.3. Jayas. F. Emerging Technologies. “Inactivation of Escherichiu coli by Association. no. “Sterilization Food Reviews International. “Pulsed Electric Field [3] A. “Pulsed electric field processing of foods: a von der Fakultät III – Prozesswissenschaften review.154. 2554 The Journal of KMUTNB. 1967. pp. Früngel. 1960. www. Toepfl. Mittal. Speck. 2. 4. pp. Peter. X. “Sterilization of Liquid for Food Safety and Applied Nutrition (2000) Foods by Pulsed Electric Fields. Center [16] Jayaram.” Electrical [online] Available. Jeyamkodan. Food Prot. Food and Drug Administration. microorganisms by electrohydraulic Shock. [15] J. vol. 2000. vol. food products.20. no.ย.695.and Bioprocessing – Applications.” Biochimica et Biophysica for Permeabilization of Cell Membranes in Acta (BBA) . and “Killing of bacteria with electric pulses of high B. pp. E. U. S. by Electrohydraulic Treatement. Killing pp. of bacteria and yeast. Food.1. of apple juice pasteurization by pulsed electric Akademische Verlagsgesellschaft Geest& fields treatment. J. DC. 1. 1996.” Radiat. 6. “Effect of high Processing. no. no.R. E. and E. Knorr.” US Patent 4. No. A. 1031-1037. development in pulsed electric field processing. pp. and B. [9] M. Pearlman. U. Barbosacanovas. and S. pp.” [7] Allen Merton and Soike Kenneth. vol. 1987. “Methods and [8] Kinetics of Microbial Inactivation for apparatus for extending the shelf life of fluid Alternative Food Processing Technologies. Biophys.” J. electric fields on micro-organisms. pp. 2006. vol.ค. S. 167- [6] S. Gilliland and M. “High voltage pulsed Applied Microbiology. Pothakamury. GovLab/FDA/ift/ift-exec. Dunn and J. Environ. 2006.unusualresearch.” [14] S. 15.” Innovative Food Science and Portig KG (1960) 573 pages.Apr. 2003. 53–65. J. 1008-1096.” field strength. 2003. Chang. Washington.เม. no.วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ม. Hülsheger. vol. Leipzig.J. “Pulsed Electric Fields (PEF) of the lethal effect.G. Sharma. 395-434. New Technologies Yearbook. “Innovations in Food Processing. G.” Dr. Jan. Anwendung von Kondensatorentladungen [13] V. Process and Equipment Design and Cost [4] S. pp. 54-60. S.

electric fields on the growth of Bacillus pp. 2005. pp. Milk. and T. Torregrosa. and sterilizer by high-voltage pulse using B. 11. Alarez. pp. vol. Min Sub Lee. Fernandez-Molina. J. V. 267. vol.เม. and Carotenoids” Journal of Agricultural and Carol A. A. vol. Applied and Enviromental Microbiology. G.วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ม. 6. “Preservation of Liquids Food by High Intensity Pulse Electric [27] F. Bazhal and M.I. P. 1997. [29] M. 2002. Soliva-Fortuny. H. pp. pp. Sower. G. 29. Joan Escolà-Hernández.” Herbert Acland [28] J. 67. 39. 65. Beebe. Peterkin. “The Combined Effect of Pulsed Magee. G. no. 311- [30] K. Swanson. p. G. Intensity Pulsed Electric Fields. “High-efficiency [26] M. 2596-2602. vol.” Food Res.M. . Ohshima. 25. 2405– [25] Z. 2006. Low-Amperage Electric Current. V. “The effect of pulsed electric 319. [20] V. Martín- Escherichia coli O157:H7 in liquid whole egg Belloso. Electric Fields Processing and Conventional 103-111. E. Orange Juice Containing Antimicrobial Agents no. and M. 2554 The Journal of KMUTNB. Taniguchi. pp. New York. Suspended in Orange Juice Using High- [31] Jong-Chul Park. 1996. 2001. 390-406. Simpson.” Journal of Food Processing and 217.” IEEE Trans Plasma Sci. Martín- applications. W. R. 2001. Electrofusion in Cell Biology. pp. “Electropolation and Food Chemistry. F. fields. Jan. 1995. subtilis spores. 434 – 437. coli K12 in apple Electric Fields and Conventional Heating on juice by high voltage pulsed electric field. [24] Pedro Elez-Martínez. 2004.” Trend Frígola. 2. 12. Sen Gupta. Barbosa-Cánovas. “Inactivation of Robert C Soliva-Fortuny. 37. 2005. Pohl. “Inactivation of E.S. 22. Griffiths. and B. Mittal. Sato. LWT. F.ย. Heinz and I. R. vol. vol. vol. “Inactivation of Lactobacillus brevis using Combined pulsed electric field and thermal in orange juice by high-intensity pulsed electric treatments”. 1989. and A. Intern. J. Heat Treatment on Orange-Carrot Juice [21] Eberhard Neumann. vol. 2408. pp.” Food Microbiology. No.” Journal of Food Lee. Masterson. Esteve. 2011 electric fields hurdles. 7. 9519-9525. C. E. 21. pp.. 53. 2005. 2. Torstensson. Barkstrom. IEEE Transactions. and S. T. Schoenbach. Joan Escolà-Hernández. Nov/Dec. “Effect of High Intensity Pulsed In Food Science and Technology.O. [23] Pedro Elez-Martínez. Belloso. Fields basic concept for process design. Barbosa-Cánovas. Ngadi.ค. 1081-1087. M. and Olga. 419-425. Jordan. [22] B. [19] M. 1. 69.” IFT Annual Meeting: Book of Abstracts. Preservation. and Dong Hee. vol. V. A. pp. Arthur E. 117-121. pp.. N. and H. “Inactvation of Bacteria in Seawater by Protection. 284-292. .” the Microbial Quality and Shelf Life of Skim European Food Research and Technology. no. 1646-1650. “The Combined inhibitory concentrated-field electrode system.” Journal of Food Protection. Vol. 2003. no.T. Cortés. fields on biological cells: Experiments and Robert C. 2003. Ishida. and Olga. by Pulsed Electric Field. “Inactivation of Saccharomyces cerevisiae no.Sugiarto. no. G. pp. vol. 29.W. Liang. Swanson. “Inactivation of Salmonella Typhimurium in 207 . vol. 5.” Industry effect of lysozyme and high voltage pulsed Applications. J.Apr. vol. Alden.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful