ChristmasCarolMusic.

org - free Christmas carol sheet music

12

Joy to the World
words by Isaac Watts, alt.

# & # C

Ï

ranges

Ï Ï Ï

ú Ï ú Ï ..
1. 2. 3. Joy to Joy to He rules

? ## C # & # ú ú ? ## ú ú # & #

Ï Ï Ï Ï

Ï. ú ú Ï. Ï Ï

the world! The the earth! The the world with

j Ï Ï J j Ï Ï J

tune: Antioch, George Frederick Handel adapt. & arr. by Lowell Mason

ú ú .. ú. ú.

Ï Ï Ï Ï Ï Ï ..

ú ú

ú ú

Î Ï ú Ï
come. reigns. grace

ú ú ..
earth men makes

Ï Ï Ï Ï

ú. ú. ú. Ï Ï ..
room, plains ness

Ï Ï Ï

w w w w j Ï Ï Ï Ï Ï Ï J

Lord is Sav - iour truth and

ú. Ï ú ú

Ï ú ú Î Ï Ï Ï ú ú

Let Let and

ú .. ú

re - ceive her King. their songs em - ploy the na - tions prove

Î Ï Ï
Let while the

Ï Ï
-

Ï Ï Ï Ï
'ry and ries

ev fields glo

Ï Î Ï Ï Ï î. Î Î Ï Ï Ï

ú ú Ï Ï

ú ú

heart floods, of

j Ï Ï Ï Ï Ï Ï J Ï Ï Î

Ï Ï
-

Ï Ï
Him and eous

Ï Ï

ú. ú.

pre - pare hills rocks, right His

ú ú

ú. ú. Ï Ï

and re and

Î Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï
and re and -

ú ú
sing, joy, love,

Ï Ï Ï Ï
and re and -

Ï Ï wú .
sing joy love

Ï Ï

heav'n and peat the won - ders

na - ture sound - ing of His

heav'n and peat the won - ders

na - ture sound - ing of His

? ## ##

Ï Ï ú Ï ú
hea - ven peat, won -

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Ï Ï

Ï Ï j Ï Ï Ï J Ï

heav'n and na - ture peat the sound - ing won - ders of His

and re and

Ï

-

&

ú ú
sing, joy, love,

Ï Ï Ï Ï
and re and -

Ï Ï .. ú. ú.

Ï Ï Ï Ï

ú ú ú ú

ú ú Ï Ï ú

ú
sing. joy. love.

î

and hea ven and re - peat the ders, won - ders

na - ture sound - ing of His

? ##

heav'n and na - ture peat the sound - ing won - ders of His

ú Ï

Ï

Ï Ï Ï

Ï ú. ú
sing joy love

ú ú î