Aνθολόγιο Λογοτεχνικών Kειµένων
A΄& B΄ ∆ηµοτικού
Tο δελφίνι

ΣYΓΓPAΦEIΣ

Tασούλα Tσιλιµένη, Λέκτορας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Nικόλαος Γραίκος, Eκπαιδευτικός
Λεωνίδας Kαίσαρης, Eκπαιδευτικός
Mάνια Kαπλάνογλου, Eπίκ. Kαθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Aιγαίου

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Αλέξανδρος Ακριτόπουλος, Λέκτορας του Πανεπιστηµίου Θράκης
Ιωάννης Μπάκανος, Σχολικός Σύµβουλος
Ηλίας Αναγνώστου, Σχολικός Σύµβουλος

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟI ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΕΞΩΦΥΛΛΟ
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Βασιλική Λαµπίτση, Σκιτσογράφος-Εικονογράφος
Θεόδωρος Τάσιος, Φιλόλογος
Πέτρος Μπερερής, Χρίστος Παπαρίζος
Σύµβουλοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Νικολέττα Γκλιάου, Μόνιµη Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Αλέξης Κυριτσόπουλος, Εικαστικός Καλλιτέχνης

ACCESS Γραφικές Tέχνες A.E.

Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος
Οµότιµος Καθηγητής του Α.Π.Θ
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πράξη µε τίτλο:

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού µε βάση
το ∆ΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το ∆ηµοτικό και το Nηπιαγωγείο»
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Τύπας
Mόνιµος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Αναπληρωτής Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Οικονόµου
Mόνιµος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηµατοδοτούµενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 25% από εθνικούς πόρους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Tασούλα Tσιλιµένη Nικόλαος Γραίκος Λεωνίδας Kαίσαρης Mάνια Kαπλάνογλου ANA∆OXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ: Aνθολόγιο Λογοτεχνικών Kειµένων A΄& B΄ ∆ηµοτικού Tο δελφίνι OPΓANIΣMOΣ EK∆OΣEΩΣ ∆I∆AKTIKΩN BIBΛIΩN AΘHNA .

.

æ¤Ì· ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ÙÈÎÔ ∂ϤÓË µ·Ï·‚¿ÓË. [∂›Ù·Ó ̛· ÎÔ¤Ï· ·fi ÙË ™¿ÌÔ] (Ô›ËÌ·) 8 9 11 12 14 16 18 20 22 24 26 29 30 33 35 37 39 41 42 45 48 50 51 53 54 5 . [∆Ô ÛÙÔ›¯ËÌ·] ∫√π¡ø¡π∫∏ ∑ø∏ ™ÔÊ›· °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘. √ ·Ô‡Ï˘ (Ô›ËÌ·) ÃÚ˘ÛԇϷ ÷Ù˙ËÁÈ·ÓÓÈÔ‡. • … fiˆ˜ ÍÈÊ›·˜ ∑·¯·Ú›·˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘. √π∫√°∂¡∂π∞ ª·Ú›· °Ô˘ÌÂÓÔÔ‡ÏÔ˘. ∏ ∞ÏÊ·‚‹Ù· ‰›¯ˆ˜ ÚÔ ∞ÓÙÔ˘¿Ó ÓÙ ™·ÈÓÙ – ∂͢ÂÚ‡. [√È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Â›Ó·È Ôχ ÂÚ›ÂÚÁÔÈ] N›ÎÔ˜ K·Ó¿Î˘.ÙÈ ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÈ µ·Û›Ï˘ ƒÒÙ·˜. ¡·ÓÔ˘Ú›ÛÌ·Ù· Î·È Ù·¯Ù·Ú›ÛÌ·Ù· µÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˜. £· Û’ ·Á·Ò fi. √ ··Á¿ÏÔ˜ (Ô›ËÌ·) ª¿Úˆ §Ô˝˙Ô˘. ∏ ª·ÚÁ·Ú›Ù· (Ô›ËÌ·) ª·Ú›· ºÚ·ÁÎÈ¿...¢. ∏ ÎÏÒÛ· ™Ã√§∂π√ ∫∞π ¶∞π¢π ∫ÏÔÓÙ °ÎÔ‡ÙÌ·Ó. X·ÚÙ·ÂÙÔ› (Ô›ËÌ·) º∞¡∆∞™π∞ ∫∞π ¶∂ƒπ¶∂∆∂π∞ §È¿Ó· ∞Ú·Ó›ÙÔ˘. [∏ ∞ÚÂÙÔ‡Û·] (Ô›ËÌ·) ¡Ù¤ÌÈ °ÎÏÈfiÚÈ.¶ÂÚȯfiÌÂÓ· B. [ºÔ‚¿Ì·È!] ¶¤Ë ¢·Ú¿ÎË. T· ‰ÂÏÊ›ÓÈ· (Ô›ËÌ·) K·È ÛÔ˘ ÌÈÏÒ ÁÈ·. ∏ ÁÂÏ·ÛÙ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· (Ô›ËÌ·) ∏ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ· Î·È Ë ¤Ú‰Èη (Ï·˚Îfi˜ ̇ıÔ˜) ∆˙È¿ÓÈ ƒÔÓÙ¿ÚÈ. ∏ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ªÈ¯¿Ï˘ ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¶ÔÈÔ˜ ‰È¢ı‡ÓÂÈ. [∏ Ô‰ÔÓÙfi‚Ô˘ÚÙÛ·] (Ô›ËÌ·) °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÂʤÚ˘. AÓ·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜.

ŸÙ·Ó οÓÔ˘Ó fiÏÂÌÔ (Ô›ËÌ·) AÁÁÂÏÈ΋ B·ÚÂÏÏ¿. ¶ÚÔÛ¢¯‹ (Ô›ËÌ·) ƒ¤Ó· ∫·Úı·›Ô˘. ªÈ· ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó … Ë ∫ÔÏÔÙÔ‡Ì· ∆Ô Ì¤ÏÈ (Ï·˚Îfi ·Ú·Ì‡ıÈ) ¶∞π¢π ∫∞π ºÀ™∏ °ÈÒÚÁ˘ ∫ÚfiÎÔ˜. √ ÛÔ˘ÚÁ›Ù˘ Î·È ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ °È¿ÓÓ˘ ƒ›ÙÛÔ˜. ¢ÒÛ ÙËÓ ·Á¿Ë £ƒ∏™∫∂À∆π∫∏ ∑ø∏ 6 £¤ÙË ÃÔÚÙÈ¿ÙË. ∏ ¢ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ì˘ÚÌËÁÎÈÔ‡ ÕÌ˘ ª·Î ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ. √ ÃÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ˜ (Ô›ËÌ·) µ·ÁÁ¤Ï˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. √ ∞˚ – µ·Û›Ï˘ ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ∫¿Ï·ÓÙ· ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÿÚ˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘. Ë Úԉȿ Î·È Ë ¯·ÚÔ˘È¿ (Ï·˚Îfi ·Ú·Ì‡ıÈ) ¡Ù›Ó· ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ∆Ô ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ ¯ÂÏȉÔÓ¿ÎÈ °ÂÒÚÁÈÔ˜ µÈ˙˘ËÓfi˜. ∆Ô ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ (Ô›ËÌ·) ª¿ÓÔ˜ ∫ÔÓÙÔϤˆÓ. ◊ÚıÂ Ë ·Û¯·ÏÈ¿ (Ô›ËÌ·) ∞ÓÙÈÁfiÓË ªÂÙ·Í¿ (£Â›· §¤Ó·). ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ – ¶ÂÙÚÒÓ‰·.∆Ô Ï·ÁÔ˘‰¿ÎÈ Ù˘ §·ÌÚ‹˜ √ ÃÚÈÛÙfi˜ Î·È Ù· Ô˘ÏÈ¿ (Ï·˚Îfi˜ ıÚ‡ÏÔ˜) 56 60 63 65 69 71 72 74 76 78 80 85 87 91 93 96 97 99 100 101 105 107 109 110 111 113 115 116 117 119 . √ ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜ Î·È Ë Ë¯Ò °ÈÒÚÁÔ˜ ª·Ú›ÓÔ˜. [√ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÈfiηÌÔ˜] √‚›‰ÈÔ˜. ∆· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ·Á¤Ú· (Ô›ËÌ·) °ÂˆÚÁ›· ∆·ÚÛÔ‡ÏË.¶EPIEXOMENA º‡ÏÏÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÎÔ˘ÎÈ¿˜ (Ï·˚Îfi ·Ú·Ì‡ıÈ) ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ∆ÚÈ‚È˙¿˜. ∏ ÈÓÂ˙Ô‚ÚÔ¯‹ (¤ÌÌÂÙÚË ÈÛÙÔÚ›·) ∏ ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ· (Ï·˚Îfi Á·ÏÏÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ) ™ÔÊ›· ª·ÓÙÔ˘‚¿ÏÔ˘. ™˘Ìʈӛ· Ìã ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ (Ô›ËÌ·) ŒÏÏË ∞ÏÂ͛Ԣ. ∏ ¶›Ù˘˜ Î·È Ô ¶·Ó ∆Ô ÁÈ·ÛÂÌ›. [∆· Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ· ÛÙ‹Û·Ó ¯ÔÚfi] (Ô›ËÌ·) ∂. ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ (Ô›ËÌ·) ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘. √È ÂÙ·ÏÔ˘‰›ÙÛ˜ ∂πƒ∏¡∏ ∫∞π ºπ§π∞ ∞›ÛˆÔ˜.

* £· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ϤÍÂȘ. ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· Î·È Ë Ï·¯Ù¿Ú· ÙˆÓ ‰‡Ô Ê›ÏˆÓ £¤ÙË ÃÔÚÙÈ¿ÙË.¶EPIEXOMENA ∞¶√ ∆∏¡ ∂§§∏¡π∫∏ π™∆√ƒπ∞ 121 °·Ï¿ÙÂÈ· ™Ô˘Ú¤ÏË. ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂȘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó. ·ÏÏ¿ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∞ÓıÔÏÔÁ›Ô˘.°ÏˆÛÛÔ‰¤Ù˜ ¶È›Ó· ∆ÛÈÌÈοÏË. √ ™·Ï›ÁηÚÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ ·Ì·Í¿‰· §fiÙË ¶¤ÙÚÔ‚ÈÙ˜. ∆· ÂÏÏËÓ¿ÎÈ· ∞ÁÁÂÏÈ΋ µ·ÚÂÏÏ¿. √ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È ÙÔ ∫·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ Ê›‰È ¶·ÚÔÈ̛˜ . ∫‡ÚÈ ¡ÙÂÛÈÌ¤Ï …(Ô›ËÌ·) ºÈϛ۷ ÷Ù˙˯¿ÓÓ·. √ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÌÔ˘ (Ô›ËÌ·) ∑ˆ‹ ∫·Ó¿‚·. Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ (*). ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘) ›Ù ÁÈ·Ù› Ô ÔÈËÙ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ù›ÙÏÔ ÛÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â›Ù ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·fiÛ·ÛÌ· (‰ËÏ.ÂÈÎfiÓ˜ §‡ÛÂȘ Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ 157 150 152 154 155 161 169 * ŸÙ·Ó ‚ϤÂȘ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Û ·Á·Ϙ [ ] ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·.∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘. ∆Ô ÚÔÏfiÈ Ù˘ ª¿Úˆ˜ 148 ªÈÎÚ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË µÈ‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ / ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ . √ ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ì ÙËÓ ¤Ó· 122 ∏ ¶√§π∆π™∆π∫∏ ª∞™ ∫§∏ƒ√¡√ªπ∞ E˘Á¤ÓÈÔ˜ ™·ı¿Ú˘. ∂Âȉ‹ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ Ê·ÓÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔϘ. ∞ÛÚÔÁ¿Ï·ÓÔ ·Ó› KÒÛÙ·˜ K·Ï··Ó›‰·˜. H ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ √Ãπ (Ô›ËÌ·) ∂˘ÁÂÓ›· º·Î›ÓÔ˘. 7 . [√È ÙËÁ·Ó›Ù˜ ÙÔ˘ ∆Ú·ÁÔfi‰Ë] ÃÂÏȉfiÓÈÛÌ· (Ï·˚Îfi) ∆· ‰‡Ô ·‰¤ÚÊÈ· (·Ú·Ì‡ıÈ ·fi ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹) ∞ÈÓ›ÁÌ·Ù· H ∆∂á√§√°π∞ ™∆∏ ∑ø∏ ª√À 124 125 128 131 132 135 137 141 143 145 147 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜.

¢. ŸÏÔ ‹‰Ô˘˜ Î·È Ó·˙¿ÎÈ· ¯Ú˘ÛÔÊÙ¤ÚÔ˘Á· Ó·˘Ù¿ÎÈ· ·›˙Ô˘Ó Î·È ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó ¤Íˆ ÛÙË ˙ˆ‹ Ó· ‚ÁÔ˘Ó Ì ʈӤ˜ Î·È Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÛËÌ·›Â˜ Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. B.T· ‰ÂÏÊ›ÓÈ· T· ‰ÂÏÊ›ÓÈ· ÛÙÔ ¯·ÚÙ› ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¯·ÚÙ·ÂÙÔ›. AÓ·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ .

™’ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ‚ÚÂȘ ·Ú·Ì‡ıÈ·.. ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.∫·È ÛÔ˘ ÌÈÏÒ ÁÈ·. ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙË ÛÔÊ›· ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ¯Ù˜ Î·È ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. H Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÓıÔÏÔÁ›Ô˘ 9 . ı㠷ӷηχ„ÂȘ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·Á·Ô‡Ó Î·È ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ›‰È· Ú¿ÁÌ·Ù·. ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ Î·È ¯·Ú¿˜. ∫Ú·Ù¿˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ ¤Ó· ∞ÓıÔÏfiÁÈÔ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∆·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì οı ÈÛÙÔÚ›·. ÙË ÊÈÏ›· Î·È ÁÈã ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù·. ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË. Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ Û·Ó «‰ÂÏÊ›ÓÈ» Ó· Û ٷÍȉ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. πÛÙÔڛ˜ Ô˘ ı· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful